IPMA Projektinjohtamisen Sertifikaatit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IPMA Projektinjohtamisen Sertifikaatit"

Transkriptio

1 Projektinjohtamisen Sertifikaatit - projektinjohtamisen sertifiointijärjestelmä - Tasokohtaiset vaatimukset tietämykselle ja kokemukselle - Projektinjohtamisen pätevyys - Hakijan ohjeet projektinjohtamisen sertifiointijärjestelmä International Project Management Association () on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on olla maailman johtava projektinjohtoalan edistäjä. on kehittänyt yhteistyössä kansallisten jäsenyhdistysten kanssa ainutlaatuisen nelitasoisen projektinjohtoalan sertifiointijärjestelmän. Tämä nelitasoinen järjestelmä vastaa tietämykseltään ja kokemukseltaan eritasoisten projektinjohtoalan henkilöiden sertifiointitarpeita. Sertifiointitoiminnassa arvioidaan tietämystä, kokemusta ja asennetta ja korostetaan jatkuvaa itsensä kehittämistä. :n sertifiointitoiminnasta vastaa kussakin maassa kansainvälisesti hyväksytty riippumaton kansallinen taho. Suomessa tämä riippumaton taho on Projektiyhdistys ry, jonka nimittämä kansallinen sertifiointiorganisaatio PRYSERT toteuttaa :n hyväksymää sertifiointimenettelyä. Suomessa voi suorittaa kaikki - sertifikaatit tämän menettelyn kautta. Näihin sertifiointimenettelyihin liittyvät ohjeet esitetään tässä dokumentissa. A B Level A Level B Sertifikaattien nimikkeet Certified Projects Director Certified Senior Project Manager Projektitoiminnan Johtaja Projektinjohtaja C Level C Certified Project Manager Projektipäällikkö Tasokohtaiset vaatimukset tietämykselle ja kokemukselle Sertifiointivaatimukset koskevat hakijan tietämystä ja kokemusta. Kokemuksen perusteella määräytyy kunkin hakijan kohdalla kysymykseen tuleva sertifioitumistaso. Hakijan tietämys (kirjojen tai projektinjohtamisen koulutuksen kautta hankkimat tiedot) projektinjohdon menetelmistä ja ratkaisuista testataan kokeen avulla kaikilla sertifiointitasoilla. D A B C D Level D Certified Project Management Associate Tasokohtaiset vaatimukset Projektiosaaja Vähintään viiden vuoden kokemus strategisen tason projektisalkun ja/tai ohjelman johtamisesta, joista kolme vuotta vaativan projektisalkun tai ohjelman vastuullisissa johtotehtävissä sekä kahden vuoden kokemus projektinjohtamisesta. Vähintään viiden vuoden kokemus projektinjohtamisesta, joista kolme vuotta vaativien projektien vastuullisissa johtotehtävissä. Vähintään kolmen vuoden projektikokemus projektien vastuullisissa johtamistehtävissä. Projektinjohtamisen pätevyyselementtien mukaista kokemusta ei vaadita, mutta hakijalle on etua mahdollisesta projektinjohtamisen tietojen soveltamisesta. Sivu 1 (5)

2 Projektinjohtamisen pätevyys Projektinjohtamisen pätevyys on ensiarvoisen tärkeää useille ihmisille, mm. projektiryhmien jäsenille, suunnittelijoille, projektikoordinaattoreille, osaprojektipäälliköille, projektipäälliköille ja projektinjohtajille; kaiken kaikkiaan suurelle joukolle eri ammateissa toimivia. Ammattialasta riippumatta on yhteinen tarve ymmärtää projektinjohtamisessa tarvittavaa koulutusta ja valmennusta sekä projektihenkilöstön valintakriteereitä ja urakehitystä. Projektin Johdon Pätevyys 3.0, suomalainen National Competence Baseline 3.0, asettaa projektinjohtamisen osaamisjäsentelyn rakenteen ja määrittelee sen sisällön. Osaamisjäsentely tapahtuu projektinjohtamisen osaamisprofiilien eli A-, B-, C- ja D- sertifiointitasojen mukaisesti. Projektin Johdon Pätevyys 3.0 perustuu Competence Baseline teokseen, joten sillä on laaja merkitys kansainvälisissä projekteissa. Projektin Johdon Pätevyys 3.0 on sertifiointitoiminnan peruskivi. Hakijat laativat omaa pätevyystasoaan arvioivan itsearvioinnin tämän teoksen perusteella. Projektin Johdon Pätevyys 3.0, - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet ja kaikki tarvittavat lomakkeet ovat saatavissa Projektiyhdistyksen www-sivuilta (www.pry.fi). Projektin Johdon Pätevyys 3.0 koostuu kolmesta pätevyysalueesta, jotka sisältävät yhteensä 46 pätevyyselementtiä: Tekniset pätevyydet: 20 elementtiä Käytöspätevyydet: 15 elementtiä Toteutusympäristöpätevyydet: 11 elementtiä Hakijan itsearviointi, mikä aloittaa kaikki sertifiointiprosessit, keskittyy näihin 46 pätevyyselementtiin. Käytöspätevyydet: 1. Johtajuus 2. Sitoutuminen ja motivaatio 3. Itsehillintä 4. Itsevarmuus 5. Rentous 6. Avoimuus 7. Luovuus 8. Tulossuuntautuneisuus 9. Tehokkuus 10. Konsultointi 11. Neuvottelu 12. Ristiriidat ja kriisit 13. Luotettavuus 14. Arvojen kunnioitus 15. Eettisyys Toteutusympäristöpätevyydet: 1. Projektisuuntautuneisuus 2. Ohjelmasuuntautuneisuus 3. Salkkusuuntautuneisuus 4. Projekti, ohjelman ja salkun toteutus 5. Linjaorganisaatio 6. Liiketoiminta 7. Järjestelmät, tuotteet ja teknologia 8. Henkilöstöhallinto 9. Terveys, turvatoimet, turvallisuus ja ympäristö 10. Rahoitus 11. Lait Tekniset pätevyydet: 1. Projektinjohdollinen onnistuminen 2. Sidosryhmät 3. Projektin vaatimukset ja tavoitteet 4. Riski ja mahdollisuus 5. Laatu 6. Projektiorganisaatio 7. Ryhmätyö 8. Ongelmanratkaisu 9. Projektirakenteet 10. Laajuus ja tulokset 11. Aika ja projektin vaiheet 12. Resurssit 13. Kustannus ja rahoitus 14. Hankinta ja sopimus 15. Muutokset 16. Valvonta ja raportit 17. Informaatio ja dokumentaatio 18. Viestintä 19. Aloitus 20. Sivu 2 (5)

3 Level C - Projektipäällikkö (Certified Project Manager) Projektipäällikkö (Certified Project Manager) on kansainvälisesti tunnustettu välitason sertifikaatti projektinjohtamisen osa-alueella. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Sertifiointiprosessi on kuvattu alla. Sertifiointiprosessiin kuluva aika (ilmoittautumisajan sulkeutumisesta sertifikaatin saapumiseen) on tyypillisesti neljä viikkoa. CV Itsearviointi Hakemus, raportti ja projektikokemuslomake Eettiset ohjeet Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Hakijan ohjeet Aloitus Ehdotus toiselle tasolle siirtymisestä Hakija jättää hakemuksen liitteineen Hakija osallistuu kokeeseen Kutsu workshoppiin ja haastatteluun Hakija osallistuu workshoppiin ja haastatteluun Hakijan palaute Sertifikaatti Projektipäällikkö - perusvaatimus: Vähintään kolmen vuoden projektikokemus projektien vastuullisissa johtamistehtävissä viimeisen kuuden vuoden aikana (36 kalenterikuukautta; samanaikaisista projekteista huomioidaan vain yksi, kuuden vuoden ajanjakso voidaan pidentää yhdeksään vuoteen asti riittävin perustein). Projektipäällikkö - ydinpätevyys: Pystyy johtamaan projekteja tai vaativan projektin osaprojektia kaikkien pätevyyselementtien osalta. Projektipäällikkö - lisävaatimukset: Vastaa kaikkien projektinjohtamisen osa-alueiden johtamisesta projektissa tai vaativan projektin osaprojektissa. Soveltaa yleisiä projektinjohtamisen prosesseja, menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja. Sivu 3 (5)

4 1. Vaihe Sertifiointiprosessi käynnistyy hakijan jättäessä täytetyn hakemuslomakkeen, CV:n, projektiraporttilomakkeen, projektikokemuslomakkeen ja itsearviointilomakkeen: Hakemuslomake, joka sisältää henkilötiedot, peruskoulutustiedot, urakehitystiedot tehtävä- ja vastuukuvauksin sekä projektinjohtamiseen liittyvän osaamisen kehittämisen historian koulutusja valmennustoimenpiteineen. CV (ansioluettelo) saa olla vapaamuotoinen, mutta sen pitää sisältää selvitys hakijan mahdollisesta panoksesta projektinjohtamisen työkalujen, tekniikoiden, menetelmien, osaamisen yms. käyttämisessä. Projektiraporttilomake, johon kuvataan tarkempi selvitys yhdestä hakijan valitsemasta projektista ja siinä toteutetuista projektin johtotehtävistä. Projektikokemuslomake kokoaa hakijan projektialan kokemuksen kronologiseksi projektiluetteloksi ja esittää hakijan roolin ja vastuut kussakin projektissa. Itsearviointilomake käsittelee hakijan tietämystä ja kokemusta Projektin Johdon Pätevyys teoksen jäsentelyn kautta, ja itsearviointilomakkeella esitettyjen pätevyystasomääritelmien avulla. Kaikki tarvittavat lomakkeet, Projektin Johdon Pätevyys 3.0 ja - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet ovat saatavissa Projektiyhdistyksen www-sivuilta (www.pry.fi). Jos hakijan jättämästä materiaalista puuttuu tietoja, sertifiointiprosessille asetetut vaatimukset eivät täyty tai annettuja ohjeita ei ole noudatettu hakijaa ei hyväksytä sertifiointiprosessiin. Hakemusmateriaali tulee jättää sertifiointikoordinaattori Kirsti Leppämaalle, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Sähköisessä muodossa toimitettu hakemuslomake voidaan allekirjoittaa koetilaisuudessa. Hakijan omakätisellä allekirjoituksella varustettu hakemuslomake voidaan myös toimittaa arvioitsijoille lähettämällä osoitteeseen: Projektiyhdistys ry c/o Kirsti Leppämaa Metsäpurontie 17 C Helsinki 2. Vaihe Hakija osallistuu kolme tuntia kestävään teoriakokeeseen ja suorittaa erilaisia monivalinta- ja essee-tehtäviä sekä case-projekteihin liittyviä tehtäviä. Tehtävät koskevat projektin mm. organisointia, suunnittelua ja ohjausta. Tehtävien suorittamisen onnistuminen vaatii projektinjohtamisen perusmenetelmien hyvää osaamista ja käytännön taitoja. Hakijalla saa olla teoriakokeessa mukana vain taskulaskin, kynä ja pyyhekumi. Hakijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (henkilötodistus, ajokortti tai passi) koetilaisuudessa. Teoriakokeeseen voi valmistautua mm. lukemalla Projektin Johdon Pätevyys teoksen, - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet -kirjoituksen ja esimerkiksi seuraavia kirjoja: Risto Pelin (2009): Projektihallinnan käsikirja, ISBN: , 413 s. Kai Ruuska (2007): Pidä projekti hallinnassa, ISBN: , 302 s. Karlos Artto, Jaakko Kujala, Miia Martinsuo (2006): Projektiliiketoiminta, ISBN: X, 416 s. (http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/) 3. Vaihe Kaikki teoriakokeen läpäisseet hakijat kutsutaan päivän mittaiseen workshoppiin, jossa hakijat suorittavat projektinjohtamisen käytännön tehtäviä. Workshop on ryhmätyöharjoitus, jossa keskitytään käytöspätevyyksiin eli ryhmän rakentamiseen ja hakijan kykyyn toimia kyseisen ryhmän jäsenenä/johtaja ja osallistua ryhmän tuotoksen aikaansaamiseen. Sivu 4 (5)

5 4. Vaihe Henkilökohtainen haastattelu arvioitsijoiden kanssa päättää sertifiointiprosessin. Haastattelu tarjoaa mahdollisuuden selvittää mahdolliset avoimet asiat ja esittää henkilökohtaista palautetta hakijalle. Tämän sertifiointiprosessin läpäisseelle hakijalle esitetään myönnettäväksi Level C - sertifikaatti. Päätöksen sertifikaatin myöntämisestä tekee sertifiointitoiminnan johtoryhmä. Kaikilta hakijoilta kerätään palautetta sertifiointiprosessista. Sertifikaatin voimassaolo ja uusiminen Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta. Sertifikaatin haltijan on osoitettava jatkuvaa kehittymistä ja työskentelyä myönnettyä sertifikaattia vastaavalla projektinjohtamisen tasolla. Tämä saattaa motivoida sertifikaatin haltijan suorittamaan B- ja A-tason projektinjohtamisen sertifikaatteja. Sertifikaatin uusijalle, joka osoittaa jatkuvaa kehittymistä ja työskentelyä myönnettyä sertifikaattia vastaavalla projektinjohtamisen tasolla, esitetään myönnettäväksi uusi Level C - sertifikaatti. Päätöksen sertifikaatin myöntämisestä tekee sertifiointitoiminnan johtoryhmä. Kaikki sertifikaatin uusimiseen tarvittavat ohjeet, lomakkeet, Projektin Johdon Pätevyys 3.0 ja - sertifioidun henkilön eettiset ohjeet ovat saatavissa Projektiyhdistyksen www-sivuilta (www.pry.fi). Lisätietoja sertifiointikoordinaattori Kirsti Leppämaa (+358 (0) Sivu 5 (5)

IPMA Projektinjohtamisen Sertifikaatit

IPMA Projektinjohtamisen Sertifikaatit Projektinjohtamisen Sertifikaatit - projektinjohtamisen sertifiointijärjestelmä - Tasokohtaiset vaatimukset tietämykselle ja kokemukselle - Projektinjohtamisen pätevyys - Hakijan ohjeet projektinjohtamisen

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2006

Projektitoiminta 1/2006 Projektitoiminta 1/2006 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXIX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIAMMATTILAISENA KEHITTYMINEN 4 Projektiosaamisen kehittäminen - investointi vai kuluerä? 14 Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

Projektipäällikön johtajuus - onnistumisen kannalta oleelliset asiat. Uudistu ja Uudistu 24.9.2009 Matti Ahvenharju

Projektipäällikön johtajuus - onnistumisen kannalta oleelliset asiat. Uudistu ja Uudistu 24.9.2009 Matti Ahvenharju Projektipäällikön johtajuus - onnistumisen kannalta oleelliset asiat Uudistu ja Uudistu 24.9.2009 Matti Ahvenharju Koulutus- ja konsultointiyritys vuodesta 1975 Missio: Asiakkaan menestyksen parantaminen

Lisätiedot

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI. Paremman projektiosaamisen puolesta

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI. Paremman projektiosaamisen puolesta PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANI KUMPPANIT Paremman projektiosaamisen puolesta Projektiyhdistyksen PMO-tutkimus 2014 Kansainvälinen arviointimenetelmä Luotettava ja puolueeton arviointi Enemmän onnistuneita projekteja

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2007

Projektitoiminta 1/2007 Projektitoiminta 1/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 TUOTEKEHITYS- JA MUUTOSPROJEKTIT 4 Kuntien projektit: yhdessä onnistumisen riemua vai pettymyksen tuskaa? 18 IPMA validoi

Lisätiedot

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma

Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project masters 2013 Esseekokoelma Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Heli Aramo-Immonen (toim.) Projektimestarit 2013 Project

Lisätiedot

Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille

Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille Voimme luoda ammatillisen identiteettisi kompetenssiesi avulla! CEMES-sertifikaatit johtamisen kompetensseille kehitettiin

Lisätiedot

NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014 -KILPAILU

NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014 -KILPAILU NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014 -KILPAILU Miksi kannattaa osallistua? Pääkumppani yhteistyökumppanit Voita 1 200 stipendi projektialan tapahtumaan Pääset suorittamaan Peili TM -johtajuusarvion Voita osallistumislippu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi

Ohjelmistoprojektien hallinta. Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi Ohjelmistoprojektien hallinta Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi Projektin toimeenpano ja ohjaus sekä Projektin laatu ja sertifiointi TAVOITE: YMMÄRTÄÄ laadun merkitys

Lisätiedot

JUHO-HEIKKI LUUKKAINEN AKSIAALIMÄNTÄPUMPPUTESTIPENKIN UUDISTAMISPROJEKTI. Diplomityö

JUHO-HEIKKI LUUKKAINEN AKSIAALIMÄNTÄPUMPPUTESTIPENKIN UUDISTAMISPROJEKTI. Diplomityö JUHO-HEIKKI LUUKKAINEN AKSIAALIMÄNTÄPUMPPUTESTIPENKIN UUDISTAMISPROJEKTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jari Rinkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta

EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos EU-rakennerahastoprojektien arkipäivän haasteet projektijohtamisen näkökulmasta Hallintotiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 Ohjaaja: Klaus af Ursin Jenna

Lisätiedot

Olemme uudistaneet sivumme!

Olemme uudistaneet sivumme! 2/2013 OSAAMINEN KUNTOON Olemme uudistaneet sivumme! käy klikkaamassa > www.pry.fi Projektiyhdistyksen suuret saappaat s. 4-5 Oi Suomi, päiväs' vielä koittaa s. 6-9 Comparing PM Certifications s. 20-22

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Projektiliiketoiminta. Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala. WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki

Projektiliiketoiminta. Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala. WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki Projektiliiketoiminta Karlos Artto, Miia Martinsuo ja Jaakko Kujala WSOY Oppimateriaalit Oy Helsinki YHTEYSTIEDOT Tilaukset WSOY/Tilauskonttori, Porvoo Puh. (019) 576 261 Faksi (019) 576 2339 Tiedustelut

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot