Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt"

Transkriptio

1 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö. 1 YLEISTÄ Sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinnot ja sertifioinnit tapahtuu Inspecta Sertifiointi Oy:n henkilösertifiointiryhmässä. Sertifiointeihin sovelletaan Inspecta Sertifiointi Oy:n laatukäsikirjaa, ja lisäksi ISO/EN henkilösertifiointistandardin vaatimuksia. Inspecta Sertifiointi Oy:ssä sertifiointitoimintoja valvoo tukiryhmä ja sertifiointilautakunta. Tutkintojen suunnittelua ja tulosten tarkastamista varten on erillinen tutkintotoimikunta 2 HENKILÖIDEN SERTIFIOINTIEDELLYTYKSET 2.1 Koulutusvaatimukset Peruskoulutus Tehtävään sopivana koulutuksena pidetään kone-, lvi-, sähkö- tai rakennustekniikan alalla tai näihin rinnastettavilla aloilla suoritettuja tutkintoja. Koulutus tulee osoittaa todistuksilla. Peruskoulutus ja kokemusvaatimukset on esitetty taulukossa Sammutuslaitteistokoulutus Henkilön täytyy olla saanut sammutuslaitteistoihin liittyvää koulutusta kullekin pätevyysalueelle taulukossa 1 määritellyt tuntimäärät täyttävillä kursseilla, joiden sisällön sertifiointielin on hyväksynyt. Koulutuksen tulee ainakin sisältää ko. laitteita koskevat määräykset ja säädökset, laitteistojen rakenteet ja toimintaperiaatteet, tarkastusvaatimukset ja -käytännöt, henkilön velvollisuudet ja vastuut sekä käytännön harjoituksia. Etukäteen hyväksytyistä kouluttajista/kursseista pitää sertifiointielin luetteloa. Koulutuksen voi poikkeustapauksissa korvata suunnittelu-, asennus- tai tarkastustehtävissä hankittu pitkäaikainen kokemus tai suoraan alalle liittyvä peruskoulutus Kokemus Henkilöllä täytyy olla käytännön kokemusta sammutuslaitteistojen suunnittelusta, valmistuksesta tai asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai tarkastuksesta. Vaaditun kokemuksen

2 2 (6) Taulukko1: Vaadittu lisäkoulutus ja kokemus Pätevyysalue Peruskoulutus (x) Lisäkoulutus Kokemus Tarkastaja Insinööri 5 päivää 3 vuotta Asiantuntija Asennusliikkeen Insinööri 5 päivää 3 vuotta vastuuhenkilö Suunnittelija Insinööri 5 päivää 3 vuotta määrä riippuu pätevyysalueesta ja peruskoulutuksesta taulukon 1 mukaisesti. Taulukossa 1 esitetyt koulutus ja kokemusvaatimukset koskevat sprinkler- ja kaasulaitteistoja. Erityissammutuslaitteistoista vaaditaan lisäksi sopiva lisäkoulutus ja kokemusta erityissammutuslaitteistoista. Asennus/huoltotyöntyönjohtaja Ammattikoulu 3 päivää 3 vuotta Hoitaja Ammattikoulu 3 päivä 1 vuosi *Asentaja/huoltaja Ammattikoulu 3 päivä 1 vuosi (x) Peruskoulutuksen osalta on huomioitu nykyiset tutkinnot. Aiemmin suoritettujen tutkintojen osalta hyväksytään vastaavat ja vakuutusyhtiöiden keskusliiton jo hyväksymillä henkilöillä on mahdollisuus vastaavaan pätevyysluokkaan, jossa heillä jo on tutkinto * Kyseisten henkilöiden osalta pätevöintikäytännön tarpeellisuus määräytyy myöhemmin Kokemus on osoitettava työtodistuksin tai niihin rinnastettavin selvityksin. Tutkinto ja sertifiointi voidaan hakijan tai työnantajan halutessa tai sertifiointielimen harkinnan mukaan rajoittaa koskemaan vain laitteistoja, joista hakijalla on koulutusta ja kokemusta esim. tietyntyyppisiä tai tietyn valmistajan laitteistoja. Tällöin kokemusaikoja voidaan lyhentää enintään 30 % Tutkinto Henkilön on osoitettava riittävän laaja-alainen sammutuslaitteistoihin liittyvä laitteistojen rakenteiden, säädösten ja määräysten tuntemus sekä kyky suorittaa pätevyysalueeseen kuuluvia tehtäviä. Tämä pätevyys osoitetaan tutkinnolla, johon kuuluu sekä kirjallinen säädöksiä

3 3 (6) ja määräyksiä koskeva kuulustelu että käytännön työtehtäviä kuvaava suoritus esim. käytännön tarkastuksen suunnittelu ja raportointi. Kunkin pätevyysalueen (ja laitteistotyypin sprinkler/kaasu/erityislaitteistot) tutkintojen sisällön suunnittelee tutkintotoimikunta. Kustakin tutkinnosta laaditaan tutkintomappi, johon on kerätty käytettävät tehtävät ja mahdolliset mallivastaukset. Tutkintotoimikunta määrittelee myös materiaalin, joka saa olla mukana tutkinnoissa. Toimikunta tarkistaa myös tutkintojen tulokset ja tarvittaessa kehittää aineistoja ja tekee niihin tarvittavia muutoksia. Tutkintotoimikunta voi myös antaa palautetta kouluttajille tutkintojen yhteydessä havaituista henkilöiden tiedoissa tai taidoissa olevista puutteista yleisellä tasolla. Yksittäisen henkilön tuloksia ei saa antaa kenellekään. Pätevyysalue määräytyy tutkinnon mukaisesti. Pätevyysalueet ovat: 1 Tarkastaja 2 Asiantuntija 3 Asennusliikkeen vastuuhenkilö 4 Suunnittelija 5 Asennus-/huoltotyönjohtaja 6 Hoitaja / huoltaja 7 (Asentaja/huoltaja) Tutkinto voidaan rajoittaa koskemaan vain tietyn tyyppisiä laitteita (esim. vain yhtä tyyppiä). Tällöin sertifiointi annetaan rajoitettuna vain tälle tyypille. Tutkinnot järjestetään ns. closed-book periaatteella eli tutkinnossa olleille ei anneta kysymyksiin oikeita vastauksia tai muuta yksityiskohtaista tietoa tuloksista, vaan vain tieto läpäisemistä tai hylkäämisestä. Hylätylle henkilölle voidaan kuitenkin kertoa millä osa-alueella hänen tiedoissaan tai taidossaan on puutteita. Hylätyn tutkinnon tai sen osan saa uusia aikaisintaan kuukauden kuluttua. Osittain tutkinnon voi yrittää uusia vain kerran. Tutkintoja järjestetään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Sertifiointielin pitää luetteloa tutkinnossa tarvittavasta materiaalista ja se on tarvittaessa hankittavissa sertifiointielimeltä. Niissä tutkinnoissa, joissa sallitaan kirjallisen materiaalin käyttö, sen jakaa tutkinnon järjestäjä. Omien aineistojen käyttö on kielletty. Tutkinnossa kokelaan on noudatettava valvojan antamia ohjeita. Kokelas, joka ei noudata ohjeita tai syyllistyy vilppiin poistetaan tutkinnosta. Kokelas, joka on syyllistynyt vilppiin saa osallistua uuteen tutkintoon aikaisintaan vuoden kuluttua.

4 4 (6) 3 TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN JA SERTIFIOINNIN HAKEMINEN Tutkintoa ja sertifiointia varten on hakijan toimitettava sertifiointielimelle hakemus, johon liitetään seuraavat tiedot Henkilön täydellinen nimi Syntymäaika Työnantaja (jos työnantaja maksaa, niin silloin myös firman Y-tunnus) Yhteystiedot ja laskutusosoite Työnantajan edustajan / hakijan Peruskoulutustiedot (oppilaitos, valmistumisaika) Kokemustiedot (työtodistukset, joista selviää kokemus yksityiskohtaisesti) Lisäkoulutustiedot Tieto mitä pätevyyttä haetaan Hakemisessa voidaan käyttää apuna Inspecta Sertifiointi Oy:n kotisivulla olevaa lomaketta. Sertifiointielimen hakemuksia käsittelevät henkilöt tutkivat aineiston perusteella täyttääkö hakija tutkinto-/sertifiointiedellytykset. Tutkintoon kokelas voidaan hyväksyä vaikka kokemusaika ei ole täynnä. Sertifikaatti (pätevyystodistus) annetaan kuitenkin vasta kokemusajan täytyttyä. Hylätystä tutkinnosta annetaan kokelaalle ilmoitus. Kun sertifiointiedellytykset ovat olemassa, henkilölle kirjoitetaan ko. pätevyysaluetta vastaava sertifikaatti, jonka käsittelijä ja vastuuhenkilö allekirjoittavat. Ellei sertifikaattia voida myöntää, hakijalle ilmoitetaan, miltä osin hän ei täytä sertifiointiedellytyksiä. Sertifikaatissa on paikka sertifikaatin haltijan nimikirjoitukselle ja työnantajan valtuutukselle. Haltijan ja työnantajan on heti sertifikaatin saatuaan allekirjoitettava se ja toimitettava allekirjoitetusta sertifikaatista kopio sertifiointielimelle. Tutkinto- ja toimitettu hakemusaineisto ja sertifikaattien kopiot arkistoidaan sertifiointi-elimen vastuulla vähintään 10 vuotta. Hakemusasiakirjoja ei pääsääntöisesti palauteta hakijoille, minkä vuoksi hakemuksiin tulee ensisijaisesti liittää alkuperäisistä todistuksista oikeaksi todistetut kopiot.

5 5 (6) 4 SERTIFIKAATTIEN VOIMASSAOLO, JATKAMINEN JA PERUUTTAMINEN 4.1 Voimassaolo Myönnetty sertifikaatti on voimassa 5 vuotta julkaisupäivästä sillä edellytyksellä, että haltija jatkuvasti täyttää sertifiointiedellytykset ja jatkuvaluonteisesti tekee pätevyysalueeseensa kuuluvia töitä. Toiminnassa ei saa tulla 5 vuoden aikana yli vuoden kestävää yhtäjaksoista katkoa eikä lyhyemmistä yli kuukauden mittaisista katkoksista yhteensä yli 2 vuotta. Katkoksen jälkeen samalla 5-vuotiskaudella sertifikaatti voidaan saada voimaan 10- vuotistutkinnolla. Sertifikaatin haltijan tai hänen työnantajansa on pidettävä kirjaa sertifioidun henkilön toimintaa koskevista valituksista. Jos valitus on senlaatuinen, että se voisi aiheuttaa sertifikaatin peruuttamisen, on siitä ilmoitettava sertifiointielimelle. 4.2 Jatkaminen Sertifikaatin voimassaoloa voidaan jatkaa uudeksi viisivuotiskaudeksi edellyttäen, että toiminta on ollut jatkuvaluonteista ja muut sertifiointiedellytykset ovat olemassa. Jatkaminen voidaan tehdä kerran ilman lisätutkintoa. 10 vuoden kuluttua ensimmäisestä tutkinnosta sertifikaatin haltijan on osoitettava, että hän tietonsa säädöksistä ja määräyksistä ja taitonsa on ajan tasalla. Osoitus tehdään osallistumalla sertifiointielimen järjestämään tutkintoon. Sertifikaatin jatkamisen yhteydessä haltijan on toimitettava seuraavat tiedot tai asiakirjat - alkuperäinen sertifikaatti - työtodistus tai selvitys, josta selviää jatkuvaluonteinen työskentely - tiedot mahdollisista sertifikaatin haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä (sertifioinnin kannalta oleellisista) valituksista Sertifikaatti on toimitettava jatkettavaksi aikaisintaan 3 kuukautta ennen sen umpeutumista ja korkeintaan 1 kuukausi umpeutumisajan jälkeen. Tämän jälkeen sertifioinnissa menetellään kuten alkuperäistä sertifikaattia myönnettäessä. 10-vuotistutkinnon voi suorittaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen todistuksen umpeutumista ja 1 kuukausi sen jälkeen, jotta todistus on jatkuvasti voimassa. Todistus on mahdollista saattaa sen umpeutumisen jälkeen uudelleen voimaan 10-vuotistutkinnolla 12 kuukauden ajan todistuksen umpeutumisesta.

6 4.3 Sertifikaatin peruuttaminen 6 (6) Myönnetty sertifikaatti voidaan peruuttaa epäeettisen tai työssä tapahtuneiden vakavien laiminlyöntien tai toistuvan virheellisen toiminnan takia. Ennen sertifikaatin peruuttamista ko. henkilöltä pyydetään selvitys tapahtuneesta. Tämän jälkeen sammutuslaitteistohenkilöiden tukiryhmän asettama ryhmä käsittelee asian ja tekee tarvittaessa peruuttamisesityksen, jonka velvoittamana sertifiointielin peruuttaa sertifikaatin. 5 TIETOJEN JULKAISEMINEN Sertifiointielin pitää ISO/EN standardin mukaisesti sertifioiduista henkilöistä ja heidän pätevyysalueistaan luetteloa, joka on myös luettavissa sertifiointielimen kotisivuilta. Hakemusasiakirjat sertifiointielin käsittelee luottamuksellisina ja arkistoi ne sekä myönnettyjen sertifikaattien kopiot vähintään 10 vuotta. 6 VALITUSMENETTELY Sertifiointielimen ja tutkintotoimikunnan ratkaisuihin tyytymätön hakija voi hakea muutosta päätökseen kirjallisesti sammutuslaitteistohenkilöiden tukiryhmältä. 7 YHTEYSHENKILÖT Lisätietoja henkilösertifioinneista saa seuraavilta henkilöiltä: Puh. Ossi Kuusela Sähköpostiosoitteemme on muotoa:

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle

Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle Ohjeisto tutkinnon järjestäjälle TIEKEn tutkinnot @-kortti Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tietokoneen käyttäjän AB-kortti TIETY - Tietotyötutkinto SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Tutkintojen tavoitteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND CMC Finland Edited by: Juho Särkilä, CMC Finland, 21.5.2012. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. JOHDANTO 4 CMC FINLAND 5 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN 6 1.1 YLEISET

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot