POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hanna Haapalainen Henna Juvonen TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET Kyselytutkimus Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille Opinnäytetyö Syyskuu 2008

2 OPINNÄYTETYÖ Syyskuu 2008 Hoitotyön koulutusohjelma Tikkarinne JOENSUU p. (013) Tekijät Hanna Haapalainen, Henna Juvonen Nimeke Terveydenhoitajien imetysohjausvalmiudet - Kyselytutkimus Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille Toimeksiantaja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia imetysohjausvalmiuksia heidän itsensä arvioimina sekä imetysohjauksen sisältöä terveydenhoitajien kuvaamana. Tutkimus oli kvantitatiivinen survey-menetelmällä toteutettu kokonaistutkimus. Kysely lähetettiin TYPALA-ohjelman avulla Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloissa tällä hetkellä työskenteleville terveydenhoitajille, joita oli 212. Vastauksia saatiin 151, joten vastausprosentiksi muodostui 71,2 prosenttia. Tutkimuksen aineisto analysoitiin SPSS for Windows ohjelmalla. Aineistosta otettiin suorat jakaumat, jotka ilmoittivat frekvenssit ja prosentit. Lisäksi käytettiin tunnuslukujen määrittämistä, ristiintaulukointia ja korrelaatiokerrointa. Terveydenhoitajien imetysohjausvalmiudet olivat tämän tutkimuksen mukaan pääosin hyvät. Lisätiedon tarvetta havaittiin olevan lähinnä raskauden aikaisesta imetyksestä ja imetyksen aikaisesta ehkäisystä sekä yli yksivuotiaan lapsen imetyksen tukemisesta sekä sen hyödyistä. Lisäksi lastenneuvolan terveydenhoitajilla näytti olevan huonommat imetysohjausvalmiudet kuin äitiysneuvolan terveydenhoitajilla. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää muun muassa imetysohjauskoulutuksia suunniteltaessa tai lisäkoulutuksen tarpeita arvioitaessa. Imetysohjausta voisi jatkossa tutkia esimerkiksi kvalitatiivisin menetelmin aihetta syventäen. Tutkimuksen kohdejoukkona voisivat olla terveydenhoitajien lisäksi myös esimerkiksi äidit tai synnytyssairaalan henkilökunta. Kieli suomi Sivuja 70 Liitteet 7 Liitesivumäärä 22 Asiasanat imetysohjaus, terveydenhoitajien imetysohjausvalmiudet

3 THESIS September 2008 Degree Programme in Nursing Tikkarinne 9 FIN JOENSUU FINLAND Tel Authors Hanna Haapalainen, Henna Juvonen Title The abilities of public health nurses to give breastfeeding counselling a survey among the public health nurses in maternity and child health clinics in Eastern Finland. Commissioned by North Karelia University of Applied Sciences, Degree Programme in Nursing Abstract The aim of the study was to survey the cognitive ability and attitudinal readiness of public health nurses working in maternity and child health clinics to counsel mothers on breastfeeding as evaluated by the public health nurses themselves. The study also takes a look at the contents of breastfeeding counselling. A quantitative survey method was chosen for the study. An online questionnaire was sent through TYPALA database to all public health nurses working in the maternity and child health clinics in Eastern Finland. All in all, 151 of 212 public health nurses took part in the study, which makes the response rate 71.2 %. The data were analysed using SPSS for Windows 15.5 software. The frequency distributions were obtained from the data. Moreover, key ratios were defined, and cross-tabulation and correlation coefficient were used. The results of the study show that the public health nurses are mainly very competent to provide counselling on breastfeeding. However, more information is needed about breastfeeding during pregnancy and about contraception during breastfeeding. Attention should also be paid to promoting sustained breastfeeding and informing mothers about the advantages of breastfeeding of an infant who is over one year old. According to the results, the public health nurses in child health clinics seem to be less ability to give counselling than the public health nurses in maternity clinics. The results of the study can be applied when the clinics plan breastfeeding counselling or in evaluating the need for further training. Breastfeeding counselling could be further studied using qualitative methods. In addition to public health nurses, the subjects of such a study could include mothers and the personnel in obstetric hospitals. Language Finnish Pages 70 Appendices 7 Pages of Appendices 22 Keywords breastfeeding counselling, abilities of public health nurses

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO IMETYS JA IMETYSOHJAUS Keskeiset käsitteet Aikaisempi tutkimustieto Imetysohjaus TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Asenteelliset valmiudet TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä Mittarin laadinta Aineiston hankinta ja kohdejoukko Aineiston käsittely ja analyysi TUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien taustatiedot Imetysohjausvalmiudet Tiedolliset valmiudet Taidolliset valmiudet Asenteelliset valmiudet Imetysohjauksen sisältö Yhteenveto avoimesta kysymyksestä POHDINTA Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset Toteutuksen ja menetelmän tarkastelu Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimusehdotukset LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Toimeksiantosopimus Kyselylomake Muuttujaluettelo Tutkimuslupahakemus Luettelo tutkimusluvan myöntäneistä kunnista/kuntayhtymistä Kyselylomakkeen saate Tutkimuslupahakemuksen saate

5 5 1 JOHDANTO Imetys on luonnollinen tapa ruokkia lasta. Se on äidin ja lapsen ainutlaatuinen hetki olla yhdessä, ja lisäksi sillä on monia terveydellisiä sekä ravitsemuksellisia etuja. (Lyytikäinen 1998, 21.) Imetys on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tapahtuma (Hartikainen, Tuomivaara, Puistola & Lang 1995, 288). Imetysohjauksen on tutkimuksissa todettu olevan tärkeää imetyksen onnistumisen ja toteutumisen kannalta. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, etteivät äidit koe saavansa riittävästi ohjausta ja tukea terveydenhoitajilta imetyksensä onnistumiseksi. (mm. Hannula 2003a; Jukarainen 1994; Tarkka 1996.) Terveydenhoitajien osaamisen ja tiedon tason vaihtelu johtuu siitä, että läheskään kaikki eivät ole saaneet imetysohjaajakoulutusta. Osa ei pääse koulutukseen, vaikka haluaisi, mutta osa ei ymmärrä koulutusta tarvitsevansakaan. (Hankonen 2005, 15.) Laanterän (2001, 70) tutkimuksessa tiedonantajat toivat ilmi, että hoitotyöntekijät voivat ajatella pitkän työkokemuksen riittävän imetysohjauksen toteuttamiseen, eikä tarvetta imetysohjauskoulutukseen nähdä. Imetysohjausta on aikaisemmin tutkittu eri näkökulmista. Tutkimuksissa on selvitetty imetykseen liittyviä näkemyksiä sekä imetyssuunnitelmiin ja imetyksen toteutumiseen liittyviä tekijöitä (Hannula 2003a), äitien saamaa sosiaalista tukea imetykseen (Jukarainen 1994; Tarkka 1996), imettävien äitien kokemuksia ja odotuksia hoitotyöntekijöiden heille antamasta emotionaalisesta tuesta (Latvasalo 2001) sekä äitien kokemuksia imetysohjauksen toteutumisesta äitiysja lastenneuvoloissa (Kallio-Kökkö 2004). Lisäksi on selvitetty myös terveydenhuollon asiantuntijoiden käsityksiä muun muassa imetysohjauksen sisällöstä (Laanterä 2006). Imetysohjausvalmiuksia on tutkittu lähinnä ulkomailla (Barnet, Sienkiewicz & Roholt 1995; Ekström, Matthiesen, Widström & Nissen 2005; Khoyry, Hinton, Mitra, Carothers & Foretich 2002).

6 6 Aiheesta on tullut ajankohtainen viime aikoina. Uudet imetyssuositukset tulivat vuonna 2004 (Hasunen ym. 2004, 102). Imetyksen on todettu olevan kansanterveydellisesti merkittävä tekijä. Kansanterveyslaitos on muun muassa asettanut kansallisen asiantuntijatyöryhmän suunnittelemaan ja koordinoimaan imetyksen edistämistyötä Suomessa. (Hannula 2007a, ) Mielenkiinto aiheen tutkimiseen heräsi äitien keskuudessa syntyneiden keskustelujen pohjalta. Niissä tuli ilmi, että äidit ovat saaneet hyvin eritasoista ja ristiriitaista imetysohjausta neuvolasta. Tästä saimme kimmokkeen tutkia tämän ilmiön todenperäisyyttä. Meillä molemmilla on myös omakohtaista kokemusta imetyksestä ja imetysohjauksesta. Toimeksiannon tutkimuksen tekemiseen saimme Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululta (liite 1). Tutkimuksessa haluttiin kartoittaa terveydenhoitajien imetysohjausvalmiuksia ja imetysohjauksen sisältöä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella (liite 2) Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloissa tällä hetkellä työskenteleviltä terveydenhoitajilta. Tulevina terveydenhoitajina toivotaan tutkimuksen vaikuttavan siihen, että äidit saisivat neuvoloista tulevaisuudessa yhdenmukaista tietoa ja ohjausta. Tämän työn uskotaan hyödyttävän alalla työskenteleviä terveysalan ammattilaisia, alan opiskelijoita sekä myös sosiaali- ja terveysalan organisaatioita muun muassa koulutustarpeen arvioinnissa ja koulutuksen kehittämisessä.

7 7 2 IMETYS JA IMETYSOHJAUS 2.1 Keskeiset käsitteet Tämän opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat imetysohjaus, terveydenhoitaja ja terveydenhoitajien valmiudet. Ohjauksella tarkoitetaan ammatillista toimintaa, jonka tavoitteena on tunteiden, asenteiden ja käyttäytymisen muutoksen edistäminen. Se voi olla myös kokemusten läpikäymistä ja arviointia. Vuorovaikutus ohjaajan ja ohjattavan välillä on keskeistä. (Armanto & Koistinen 2007, 431.) Tässä tutkimuksessa imetysohjauksella tarkoitetaan edellä mainitun kaltaista ohjausta, jossa käsitellään imetykseen liittyviä asioita. Samoin tässä työssä imetysohjauksen ajatellaan kohdistuvan terveen, täysiaikaisen lapsen imetykseen. Terveydenhoitaja on terveydenhoitoalan opistoasteella tai ammattikorkeakoulussa terveyden- ja avosairaanhoitotyöhön koulutuksen saanut henkilö, joka on saanut viranomaiselta eli Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta oikeuden harjoittaa terveydenhoitajan ammattia terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä (Duodecim, Terveyskirjasto). Tässä tutkimuksessa terveydenhoitajalla tarkoitetaan neuvolassa työskentelevää terveydenhoitoalan ammattilaista, joka voi olla myös esimerkiksi kätilö. Kielitoimiston sanakirjan mukaan valmiuksilla tarkoitetaan kykyä sekä tietoja ja taitoja (Grönros ym. 2006, 489). Tässä tutkimuksessa terveydenhoitajien valmiuksia tarkastellaan tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi myös asenteellisten valmiuksien näkökulmasta. Ammattitaidon voidaan katsoa koostuvan edellä mainituista valmiuksista (Turpeinen 1998, 18), ja tästä syystä myös asenteelliset valmiudet on otettu tarkastelun kohteeksi. Tiedolla tarkoitetaan jostakin selvillä olemista ja tosiasioiden tuntemista sekä todellisuuteen ja tosiasioihin perustuvaa käsitystä jostakin (Grönros ym. 2006,

8 8 311). Tässä tutkimuksessa tiedolla tarkoitetaan imetykseen liittyvää todenmukaista tietoa. Taidolla kuvataan käytännön työhön liittyvää osaamista (Eteläpelto 1992, 21). Taidot ovat henkilökohtaisia osaamisen alueita, jotka kuvaavat kykyä suorittaa työssä vaadittuja tehtäviä tai toimia työtehtävien vaatimalla tavalla. Taitojen edellytyksenä on tieto. (Jaakkola 1995, 119.) Tässä tutkimuksessa taidolla tarkoitetaan imetysohjaukseen liittyvää käytännön osaamista, joka perustuu imetykseen liittyvään tietoon. Asenteet ilmenevät käyttäytymisessä. Niillä tarkoitetaan opittua alttiutta vastata johdonmukaisesti myönteisesti tai kielteisesti tiettyyn kohteeseen. Asenteita voidaan käyttää ennakoimaan ja selittämään tulevaa käyttäytymistä. (Fishbein & Ajzen 1975, 216.) Tässä tutkimuksessa asenteilla tarkoitetaan terveydenhoitajien mielipiteitä tai suhtautumista imetykseen ja imetysohjaukseen. Imetysohjausvalmiudet pitävät sisällään imetystiedon ja taidot antaa imetysohjausta. Imetysvalmiuksiin vaikuttavat terveydenhoitajan asenteet imetystä kohtaan. 2.2 Aikaisempi tutkimustieto WHO:n (World Health Organization) suosituksen mukaisesti imeväisikäisiä tulisi täysimettää ensimmäiset kuusi kuukautta optimaalisen kasvun, kehityksen ja terveyden saavuttamiseksi. Sen jälkeen imetystä tulisi jatkaa muiden ruokien ohella kaksivuotiaaksi tai siitä eteenpäin. (WHO 2002.) Suomen ruokasuositukset perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 1998 antamiin suosituksiin kansanravitsemuksen kehittämiseksi sekä uusimpiin tutkimuksiin. Imeväisikäisen suosituksissa on otettu huomioon Maailman terveysjärjestön suositukset imetyksestä. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2004 uusinut suosituksiaan, joiden mukaan suomalaisia vauvoja suositellaan imetettäväksi pelkällä äidinmaidolla kuusi kuukautta. Lisäruoan aloittamisen jälkeen suositellaan osittaista imetystä yhden vuoden ikään asti tai sen jälkeenkin perheen niin halutessa. (Hasunen ym. 2004, 102, 104.)

9 9 Suurin osa suomalaisista äideistä on halukkaita imettämään, mutta äitien tiedot imetyksestä ovat puutteellisia. Luultavasti tästä syystä imetyksen kesto on usein sekä virallisia suosituksia että äitien omia toiveita lyhyempi. (Hannula 2003a, ) Terveydenhoitajilta saatavaa tukea imetykseen pidetään tärkeänä (Hannula 2003a, 90), mutta neuvolasta saatu imetysohjaus koetaan vähäisenä (Hannula 2003a, 51 53; Tarkka 1996, 68). Useassa tutkimuksessa on käynyt ilmi, että terveydenhoitajan antamalla imetysohjauksella ja tuella on yhteyttä imetyksen kestoon (mm. Jukarainen 1994; Kallio-Kökkö 2004; Latvasalo 2001; Tarkka 1996). Imetyksen kestoon ja imetyksestä selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimusten mukaan muun muassa terveydenhoitajalta saatu konkreettinen ja emotionaalinen tuki (Tarkka 1996, 99), terveydenhoitajan osoittama luottamus äidin kykyyn imettää, ymmärrys imetysongelmia kohtaan ja lohduttaminen epäonnistumisissa. Myös keskustelut imetyksestä terveydenhoitajan kanssa ja positiivisen palautteen saaminen terveydenhoitajalta vaikuttavat imetyksestä selviytymiseen. (Jukarainen 1994, 58, 62, 75.) Hannulan (2003a, 102) tutkimuksen mukaan äidit saavat neuvolasta tietoa imetyksen eduista, mutta oman toiminnan vaikutuksesta imetyksen käynnistymiseen ja jatkamiseen äideille kerrotaan ilmeisesti liian vähän. Äitejä tulisi neuvoa enemmän siinä, miten imetystä voisi edistää synnytyksen jälkeen. Imetyksen keston ja lastenneuvolasta saadun imetysohjauksen välillä on todettu yhteys, kun ohjaus sisältää keinoja maidon tuotannon lisäämiseksi (Jukarainen 1994, 54). Vuonna 2001 tehdyssä tutkimuksessa (Piirainen, Isolauri, Huurre, Hoppu & Laitinen 2004, 2049) kaikki kyselyyn vastanneet lastenneuvoloiden terveydenhoitajat (n=200) raportoivat antavansa imetysohjausta imetyksen tekniikasta, rintojen hoidosta, syöttörytmistä sekä riittävästä juomisesta. Yksinomaista imetystä kerrottiin suositeltavan neljästä kuuteen kuukauteen (suositus vuonna 2001). Samassa tutkimuksessa ensisynnyttäjistä 74 prosenttia kertoi saaneensa imetysohjausta ja uudelleensynnyttäjistä 51 prosenttia. Imetysohjausta oli saatu syöttörytmistä, imetysasennoista ja rintojen hoidosta.

10 10 Lisäksi oli saatu tietoa imetyksen hyödyistä lapselle sekä mahdollisuudesta osallistua imetystukiryhmään. Jukaraisen (1994, 60) tutkimuksessa selvitettiin myös äitien luottamusta lastenneuvolan terveydenhoitajien kykyyn auttaa imetyksessä. Äideistä 45 prosenttia luotti terveydenhoitajien kykyyn auttaa imetyksessä paljon ja 34 prosenttia vähän. 21 prosenttia äideistä ei luottanut lainkaan terveydenhoitajien kykyyn auttaa imetyksessä. Äitien kokemalla luottamuksella terveydenhoitajiin oli yhteys imetyksen kestoon. Äidit, jotka luottivat terveydenhoitajan kykyihin auttaa imetyksessä, imettivät pidempään kuin muut äidit. Hannulan (2003a, 90) tutkimuksessa lastenneuvolan imetysohjaus koettiin hieman vähemmän tärkeänä kuin sairaalan imetysohjaus. Neuvolasta oli myös saatu vähemmän ohjausta imetykseen kuin sairaalasta, ja se toteutui kohtalaisesti tai tyydyttävästi. Synnytyksen jälkeinen imetysohjaus jatkui Kallio-Kökön (2004, 37) haastattelemien äitien mukaan vain ensimmäisten kuukausien ajan. Vuosina Kajaanissa tehtiin tutkimus, jossa selvitettiin rintaruokinnan kestoa, siihen liittyviä tekijöitä sekä rintaruokintatilanteen kehittymistä viiden vuoden aikana. Tutkimusaineisto koottiin Kajaanissa vuonna 1976 (n=548) ja 1981 syntyneiden (n=555) lasten neuvolakorteista. Seuranta-ajanjaksona imetysneuvontaa tehostettiin muun muassa laatimalla yhtenäinen imetysneuvontaohjelma, jossa oli kirjattuna sovitut menettelytavat imetyksen edistämiseksi sekä äitiys- että lastenneuvolan osalta. Imetysohjauksen tehostamisella saadut vaikutukset imetyksen kestoon olivat merkittävät. Ensimmäisen kuukauden aikana imetyksen lopettaneiden osuus putosi 30 prosentista seitsemään prosenttiin. Huomattavimmin lisääntyi kuitenkin pitkään imettäneiden äitien osuus, sillä yli kuusi kuukautta imettäneiden osuus nelinkertaistui ja yli kahdeksan kuukautta imettäneiden osuus seitsenkertaistui vuoteen 1976 verrattuna. Rintaruokinnan kestoon selkeimmin yhteydessä olevat tekijät olivat maidonerityksen käynnistyminen sairaalassa ja edellisen lapsen imetyskokemus. (Pakarinen & Priha 1984, ) Imetykseen liittyviä tietoja ja asenteita on tutkittu runsaasti ulkomailla. Barnettin ym. (1995) tutkimuksen mukaan hoitotyöntekijöillä (n=2209) oli pääosin

11 11 positiiviset asenteet imetystä kohtaan. Khoyry ym. (2002) selvittivät intervention vaikutuksia imetykseen liittyviin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Tutkimuksessa käytettiin koeryhmää (n=217) ja vertailuryhmää (n=180). Kummallekin ryhmälle tehtiin kysely ennen ja jälkeen intervention. Interventioon kuului muun muassa imetysohjaukseen liittyvää koulutusta. Intervention todettiin parantaneen imetykseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. 2.3 Imetysohjaus Neuvolatyössä ohjaaminen on osa ammatillista toimintaa. Hyvä imetysohjaus on asiakaslähtöistä, kannustavaa ja motivoivaa. Sen tavoitteena on tunteiden, asenteiden ja käyttäytymisen muutoksen edistäminen. Myös kokemusten läpikäyminen ja arviointi liittyvät ohjaukseen. (Armanto & Koistinen 2007, 431.) Imetysohjauksen tavoitteena on vahvistaa myönteisiä mielikuvia ja asenteita imetystä kohtaan sekä motivoida äitejä imettämään. Imetysohjauksen tarkoituksena on myös opettaa tietoja ja taitoja, joiden avulla perhe onnistuisi selviytymään imetyksestä omien toiveidensa mukaisesti. Terveydenhoitajan olisi tultava tietoiseksi perheen imetykseen liittyvistä odotuksista ja ennakkokäsityksistä. Tavoitteena on löytää yhteinen näkökulma imetykseen perheen kanssa. (Laanterä 2006, ) Ohjaustilanteessa on huomioitava asiakkaan eettiset oikeudet, kuten itsemääräämisoikeus ja yksilöllisyys. Asiakkaalla on oikeus saada tutkittua ja luotettavaa tietoa, joka perustuu näyttöön tai hyviin käytäntöihin. Hoitajalla on ohjaajana vastuu siitä, että hänen toimintansa on eettisesti kestävää. Hoitajan tulisi pohtia omaa tapaansa työskennellä eettisesti sekä omia arvojaan, käsityksiään ja näkemyksiään. Ohjausta tukee hyvä eettinen ympäristö, joka taataan muun muassa huolehtimalla siitä, että hoitajalla on riittävät valmiudet antaa ohjausta. (Kyngäs ym. 2007, , 157.) Terveydenhoitajan tulisi tunnistaa puutteet omissa tietotaidoissaan ja ohjata äiti/perhe tarvittaessa hakemaan apua ja tukea muilta, kuten imetystukiryhmistä (Hannula 2003b, 133).

12 12 Terveydenhoitajalla on vastuu äidin/perheen saamasta ohjauksen määrästä. Jotta äiti/perhe pystyvät tekemään terveyteensä liittyviä valintoja, heidän tulisi saada riittävästi tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja tulisi myös ymmärtää saamansa tieto. (Armanto & Koistinen 2007, 432.) Myös Latvasalon (2001, 45 46, 48 49) tutkimukseen osallistuneet äidit (n=72) toivoivat terveydenhoitajan varmistavan, että äiti on ymmärtänyt ohjauksen ja osaa toimia sen mukaisesti. Lisäksi toivottiin asiallista ja rehellistä palautetta sekä suoraa puuttumista lapsen ruokinnassa ja hoidossa ilmeneviin epäkohtiin, jottei äiti ehtisi oppia tapoja, jotka eivät edistä imetystä. Äiti/perhe voi ilmaista ohjauksen tarpeen oma-aloitteisesti, mutta terveydenhoitajan on oltava myös herkkä tunnistamaan ohjauksen tarve. Imetysohjauksen tulisi kuulua neuvolan käytäntöihin. (Armanto & Koistinen 2007, 432.) Kallio-Kökön (2004, 32 34) tutkimuksessa äidit kokivat terveydenhoitajan toiminnan varsin rutiininomaiseksi. Se ilmeni erilaisina yleisluonteisina kysymyksinä imetyksen sujumisesta sekä ylimalkaisina ohjeina. Lisäksi äidit kokivat, ettei ohjauksen tarpeesta keskusteltu tarpeeksi äidin kanssa, vaan terveydenhoitaja toimi liikaa omien olettamuksiensa perusteella. Äidit odottivat terveydenhoitajalta aktiivisempaa ja rohkeampaa otetta imetykseen liittyvien asioiden esille ottamiseen ja niistä keskustelemiseen. Äidit kokivat, että terveydenhoitaja odotti liian usein aloitteen imetyskeskusteluihin tulevan äidiltä. Ohjauksen toteuttamistapaa tulisi arvioida ja kehittää uudenlaisia työtapoja erilaisten perheiden tarpeita vastaaviksi (Hannula 2003b, 133). 3 TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET 3.1 Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Hoitajien tiedot ja asenteet vaikuttavat selkeästi imetykseen (Hannula 2003a, 109; Hasunen & Ryynänen 2006, 8). Tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet kehittyvät osin toistensa avulla eikä niitä voi täysin erottaa toisistaan (Virjonen 1994, 111). Tieto voi olla teoreettista, tieteellisesti tutkittua tietoa tai

13 13 kokemuksen kautta syntyvää taitoperusteista tietoa. Kumpaakin näistä tiedon osa-alueista vaaditaan tiedollisten valmiuksien kehittymisessä. (Lauri & Elomaa 1999, 24, 61.) Tiedolliset valmiudet kehittyvät koulutuksen, työn ja kokemuksen kautta (Lauri, Eriksson & Hupli 1998, 28, 35, 38). Kokemus lisää teoreettisen tiedon ymmärtämistä ja kehittää käytännössä tarvittavia taidollisia valmiuksia. Kokemuksen myötä hoitajalle kehittyy omakohtaista kokemuksellista tietoa. (Virjonen 1994, 12, 111.) Terveydenhoitajan tarvitsemia taitoja ohjaustilanteissa ovat muun muassa vuorovaikutustaidot, tieto ohjattavasta asiasta sekä oppimisen periaatteista ja ohjausmenetelmistä (Armanto & Koistinen 2007, 432). Imetysohjausta antaessaan terveydenhoitajat tarvitsevat empiiristä, eettistä, esteettistä ja henkilökohtaista tietoa. Empiirinen tieto perustuu tutkimuksiin ja on jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää. Empiirisen tiedon avulla voidaan kuvata ja selittää hoitotyötä sekä ennustaa hoidon vaikutuksia ja tuloksia. Eettiseen tietoon liittyvät arvot, periaatteet, yhteiskunnalliset normit ja moraalikysymykset. Eettinen tieto ohjaa tekemään eettisesti oikeita ratkaisuja päätöksentekoa vaativissa tilanteissa. Esteettisessä tiedossa yhdistyvät tieto, kokemus, intuitio ja ymmärrys. Näiden pohjalta jokainen hoitotyöntekijä kehittää omat erityistaitonsa, jotka näkyvät hänen tavassaan toimia ammatissaan. Henkilökohtainen tieto syntyy ihmisen kehityksen ja elämän kokemuksen pohjalta. Se vaikuttaa tapaan kommunikoida, toimia ja tehdä päätöksiä. Henkilökohtainen tieto ilmenee oman persoonan käyttämisenä työvälineenä. (Lauri & Elomaa 1999, ) Jatkuvasti muuttuva tieto on suuri haaste imetysohjaukselle ja vaatii jatkuvaa kouluttautumista (Koskinen 2008, 50). Jokaisella terveydenhoitajalla tulisi olla imetysohjaajakoulutus tai vastaavat tiedot (Hannula 2003a, 110). Kaikille raskaana olevia ja synnyttäviä äitejä hoitaville tulisi järjestää työpaikkakoulutuksena imetysohjauskoulutusta ja terveydenhoitajien koulutukseen tulisi sisällyttää riittävä koulutus imetysohjaukseen (Hannula 2003a, 107; Jukarainen 1994, 77; Laanterä 2001, 68).

14 14 Euroopan unionin imetyksen edistämisen projektissa (EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe 2004, 8) sekä WHO:n "10 askelta onnistuneeseen imetykseen" -suosituksessa kehotetaan tarjoamaan imetysohjauskoulutusta terveydenhuoltohenkilökunnalle (WHO 1998, 14). Suomessa laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä velvoittaa ylläpitämään ammattitaitoa täydennyskoulutuksin. Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, 3. luku, 18.) Koulutuksen avulla terveydenhoitajat saisivat ajan tasalla olevaa tietoa näyttöön perustuvista käytännöistä ja uusista tutkimustuloksista. Koulutuksen puute näkyy ohjaajien valmiuksien vaihteluina ja siten myös imetysohjauksen laadun vaihtelevuutena. (Laanterä 2001, 65.) Terveydenhoitajien erilainen tietoperusta ja yhtenäisten ohjauskäytäntöjen puute johtaa asiakkaan kannalta haitalliseen tilanteeseen, kun eri ihmisten antama ohjaus poikkeaa huomattavasti toisistaan (Koskinen 2008, 50). Työyksikössä järjestettävän imetysohjauskoulutuksen on todettu olevan yhteydessä äitien parempaan selviytymiseen imetyksestä. Yhteinen koulutus antaa hoitajille samanlaisen tietopohjan, ohjauskäytännöt yhtenäistyvät ja äitien saama ohjaus on parempaa. (Hannula 2003a, 104.) 3.2 Asenteelliset valmiudet Ohjauksen onnistumiseen vaikuttavat hoitajan oma motivaatio ja asennoituminen ohjaukseen (Kyngäs ym. 2007, 32). Ohjausta antavalta terveydenhoitajalta edellytetään ammatillista vastuuta ja eettistä pohdintakykyä

15 15 pystyäkseen tunnistamaan omia henkilökohtaisia arvojaan, ennakkoluulojaan ja uskomuksiaan. Myös omat kokemukset ovat tärkeitä pohdinnan kohteita. (Armanto & Koistinen 2007, 432; Koskinen 2008, 50.) Omista imetyskokemuksista ja asenteista olisi keskusteltava myös imetysohjauskoulutuksessa. Uusien imetyskäytäntöjen vastustuksen taustalla voivat olla omat epäonnistumisen kokemukset. (Sihvola 1998, ) Asenteiden ja käyttäytymisen välinen yhteys on selvempi, mikäli asenteet perustuvat omaan kokemukseen ja niillä on henkilökohtaista merkitystä (Erwin 2005, 101). On todettu, että hoitohenkilökunnan oma kokemus imetyksestä vaikuttaa imetysasenteisiin. Hoitotyöntekijöillä, joilla ei ole omaa kokemusta imetyksestä tai oma imetyskokemus on hyvin vähäinen, on todennäköisemmin negatiivisia asenteita imetystä kohtaan kuin heillä, jotka ovat itse imettäneet tai joiden puoliso on imettänyt. (Barnett ym.1995, 17, ) Hoitohenkilökunnan oma vanhemmuus, oman lapsen imettäminen ja positiivinen imetyskokemus ennustavat positiivista imetysasennetta. Terveydenhuollon työntekijän omat imetysasenteet vaikuttavat myös äidin asenteisiin ja päätökseen imetyksestä, koska terveydenhuollon työntekijä on avainasemassa vaikuttamaan äidin ja koko perheen imetysasenteisiin. (Kukkonen 2006, ) Hoitajilla, joilla on negatiivisia asenteita imetystä kohtaan, on huomattu olevan myös huonommat tiedot imetyksestä sekä huonompi motivaatio antaa imetysohjausta kuin hoitajilla, joilla on positiivisempi asenne imetykseen. (Ekström ym. 2005, 357). Tutkimuksissa on huomattu muun muassa imetysohjauskoulutuksen vaikuttavan myönteisesti imetykseen liittyvän tiedon lisäksi myös imetysasenteisiin (Khoyry ym. 2002, ). 4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien imetysohjausvalmiuksia heidän itsensä arvioimina. Valmiuksia tarkastellaan tiedollisten, taidollisten ja asenteellisten valmiuksien

16 16 pohjalta. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin neuvoloiden imetysohjauksen sisältöä terveydenhoitajien kuvaamana. Tutkimusongelmat 1. Millaiset ovat äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien imetysohjausvalmiudet heidän itsensä arvioimina? a. Millaiset ovat tiedolliset imetysohjausvalmiudet? b. Millaiset ovat taidolliset imetysohjausvalmiudet? c. Millaiset ovat asenteelliset imetysohjausvalmiudet? 2. Millaista äitiys- ja lastenneuvoloiden imetysohjaus on sisällöltään terveydenhoitajien kuvaamana? 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 5.1 Tutkimusmenetelmä Tutkimus oli kvantitatiivinen survey-menetelmällä toteutettu kokonaistutkimus. Survey-menetelmällä tarkoitetaan etukäteen strukturoitua aineistonkeruuta kyselylomakkeen avulla (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 2002, 119; Uusitalo 1995, 90 91). Tiedonkeruumenetelmään vaikuttavia asioita ovat tutkittavan asian luonne ja tutkimuksen tavoite sekä aikataulu ja budjetti (Heikkilä 2004, 19). Imettäminen on hyvin henkilökohtainen ja herkkä asia (Jukarainen 1994, 73), joten muun muassa tästä syystä kyselytutkimusta pidettiin sopivana menetelmänä toteuttaa tutkimus, jossa selvitetään terveydenhoitajan ammattiin kuuluvien imetysohjausvalmiuksien lisäksi myös omaa kokemusta imetyksestä. Tavoitteena oli saada tutkimukseen mahdollisimman suuri otos, jotta tulosten yleistettävyys olisi ainakin jossain määrin mahdollista.

17 17 Käytettävissä oleva budjetti oli rajallinen, ja tämä puolsi sähköisen kyselylomakkeen käyttöä postitetun kyselylomakkeen sijaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 191). Sähköisen kyselylomakkeen etuna on sen tavoitettavuus ja nimettömyys, mikä korostaa vastausten luottamuksellista käsittelyä (Aaltola & Valli 2001, 101). Sähköinen kyselytutkimus on myös nopeampi verrattuna postikyselyyn (Heikkilä 2004, 20). Kyselymenetelmän avulla voidaan kerätä tietoa suurenkin tutkimusjoukon toiminnasta, asenteista ja mielipiteistä (Alkula ym. 2002, 119) sekä tiedoista ja arvoista (Uusitalo 1995, 92). Kyselytutkimuksessa kysymysten muoto on standardoitu eli vakioitu. Kaikilta vastaajilta kysytään sama asiasisältö samassa järjestyksessä ja täsmälleen samalla tavalla. (Vilkka 2007, ) Tässä tutkimuksessa kaikilta vastaajilta ei teknisistä syistä kuitenkaan kysytty täysin samoja kysymyksiä. Osa kysyttävistä kysymyksistä oli riippuvaisia aiemmista vastauksista. Esimerkiksi, jos vastaaja vastasi kieltävästi kysymykseen Onko sinulla lapsia?, kyselystä jäivät automaattisesti pois omiin lapsiin ja omiin imetyksiin liittyvät kysymykset. Kyselytutkimuksen ongelmaksi voi muodostua kato. Tutkimuksen aihepiirillä ja vastaajajoukolla on suuri merkitys siihen, kuinka suureksi kato muodostuu. Kyselytutkimuksessa ei ole mahdollista varmistua siitä, onko kysymyksiin vastattu huolellisesti ja rehellisesti. On myös vaikea kontrolloida, onko kysymykset ymmärretty oikein. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Ongelmana on myös se, että vastaukset palaavat hitaasti tutkijalle ja usein joudutaan tekemään myös uusintakysely. Sähköisen kyselylomakkeen avulla toteutetussa kyselyssä uusintakyselyn tai muistutuksen lähettäminen onnistuu kuitenkin pienillä kustannuksilla. (Vilkka 2007, 28.) 5.2 Mittarin laadinta Kyselylomake (liite 2) laadittiin tutkimusongelmien pohjalta. Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin apuna myös aiempia tutkimuksia (Barnett ym. 1995; Ekström ym. 2005; Hannula 2003a; Khoyry ym. 2002). Kyselylomakkeessa käytettiin standardoitujen kysymysten lisäksi myös avoimia kysymyksiä, joten

18 18 kyse oli puolistrukturoidusta kyselystä (vrt. Koivula, Suihko & Tyrväinen 2002, 47). Suljetuissa kysymyksissä käytettiin osittain Likertin asteikkoa, joka on tavallisesti 4 5 -portainen asteikko (Heikkilä 2004, 53). Harkinnan mukaan vastausvaihtoehdoksi annettiin "En osaa sanoa", ja lisäksi käytettiin myös vastausvaihtoehtoa "Ei kuulu työhöni". Tällainen vastausvaihtoehto ei kuulu Likertin asteikkoon, mutta se haluttiin tarjota, koska osa kysymyksistä koski vain äitiys- tai lastenneuvolassa työskenteleviä terveydenhoitajia. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan työskennelleet molemmissa neuvoloissa. Kyselylomakkeessa käytettiin myös muunlaisia suljettuja kysymyksiä. Lisäksi kyselylomake sisälsi avoimia kysymyksiä, joiden avulla vastaajilla oli mahdollisuus tarkentaa ja syventää vastauksiaan (vrt. Hirsjärvi ym. 2007, 196). Kyselylomakkeen esitestaus on välttämätöntä. Sen avulla voidaan korjata kysymysten muotoilua ja tarkistaa esimerkiksi kysymysten järjestyksen toimivuutta lomakkeessa. (Heikkilä 2004, 61.) Kyselylomakkeen esitestaamiseen osallistui kaksi terveydenhoitajaa, jotka ovat aiemmin työskennelleet äitiys- ja/tai lastenneuvolassa, mutta ovat tällä hetkellä muissa tehtävissä sekä viisi neljännen vuoden terveydenhoitajaopiskelijaa. Esitestaajat valittiin tutkimusjoukon ulkopuolelta, koska tutkimusjoukkoa ei haluttu pienentää. Esitestaajat vastasivat kyselyyn ja kommentoivat sitä. Esitestauksessa kyselylomaketta pidettiin selkeänä, motivoivana ja helppona täyttää. Vastausvaihtoehdot olivat hyvin näkyvissä. Lomake herätti luottamusta, ja sitä pidettiin ammattimaisena. Esitestaajien mielestä kyselyssä huomioitiin imetysohjaus laajasti ja sitä pidettiin monipuolisena. Linkki toimi pääsääntöisesti moitteettomasti. Yhdellä vastaajalla oli kuitenkin vaikeuksia päästä vastaamaan kyselyyn. Kysely oli myös sopivan mittainen. Kyselyn alussa olevaa johdatusta pidettiin hyvänä ja selventävänä. Muutamaa sanamuotoa kommentoitiin, ja ne korjattiin ehdotuksen mukaiseksi. Kaksi esitestaajista ihmetteli imetysohjauskoulutukseen liittyvien kysymysten sijoittamista eri sivuille. Tämä johtui kyselylomakkeen laatimiseen liittyvistä

19 19 teknisistä asioista. Kyselyyn on asetettu rajoitteita, jotka estävän tiettyjen kysymysten esiin tulemisen, jos edelliseen kysymykseen on vastattu tietyllä tavalla. Tämän vuoksi kysymykset täytyi sijoittaa eri sivuille. Esitestauksen tuloksia ei analysoitu, mutta esitestaajien kommenttien perusteella kyselylomakkeeseen tehtiin pieniä muutoksia, jotka liittyivät vastausvaihtoehtoihin ja -ohjeisiin. Esitestauksessa tuli esille myös ehdotuksia sisällöstä. Niiden perusteella lisäsimme kyselyyn imetyksen lopettamiseen liittyvän osion. Keskosen imetykseen liittyvää osiota emme ehdotuksesta huolimatta ottaneet mukaan kyselyyn, koska halusimme rajata kyselyn koskemaan terveen, täysiaikaisen lapsen imetystä. Kyselylomakkeessa oli 43 kysymystä, jotka olivat strukturoituja, puolistrukturoituja ja avoimia. Selvyyden vuoksi kyselylomake jaettiin kuuteen eri aihealueeseen: taustatiedot, imetysohjausvalmiudet, imetysohjaus, imetysohjauksen sisältö, oma imetyskokemus ja imetysohjauskoulutus. Vastaajien taustatietoja haluttiin selvittää kysymyksillä 1 6 ja 16 sekä omaan imetyskokemukseen liittyviä taustatietoja kysymyksillä Taustatiedoissa ei kysytty sukupuolta, koska kohdejoukkoon kuuluvien terveydenhoitajien yhteystietoja selvitettäessä ilmeni, että kaikki terveydenhoitajat olivat naisia. Imetysohjauskoulutusta ja halukkuutta osallistua imetysohjauskoulutukseen sekä imetysohjauskoulutuksen tarpeellisuutta selvitettiin kysymyksillä Imetysohjausvalmiuksia haluttiin selvittää kysymyksillä 7 15 ja Kysymys 11 oli avoin. Kysymyksillä haluttiin selvittää, mitä asioita neuvoloiden imetysohjaus sisältää. Kyselylomakkeen lopussa oli avoin kysymys, johon vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa kommenttejaan imetysohjauksesta tai kyselystä. Se on yhdistetty muuttujaluettelossa (liite 3) kuuluvaksi imetysohjauksen sisältöosioon. Kyselylomaketta laadittaessa tutustuimme lehtori, TtT Leena Hannulan väitöskirjaan Imetysnäkemykset ja imetyksen toteutuminen, Suomalaisten synnyttäjien seurantatutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin imetykseen liittyviä näkemyksiä sekä imetyssuunnitelmia ja imetyksen toteutumista. Kysely oli

20 20 suunnattu lapsivuodeosastonhoitajille. (Hannula 2003a.) Tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa käytettiin osittain samoja kysymyksiä. Samoja kysymyksiä kuin Hannulan lomakkeessa, käytettiin osittain muokaten. Näitä kysymyksiä olivat lasten imettämisen tärkeys (kysymys 7), imetysohjausvalmiuksien lisääminen (kysymys 9), imetystietous (kysymykset 10 12), imetysasenteet (kysymys 13), imetysohjaus (kysymys 18), imetysohjauksen sisältö (kysymykset 19 24) sekä oma imetyskokemus (kysymykset 30 33) ja imetysohjauskoulutus (kysymykset 34 ja 36). Kysymykset 34 ja 36 ovat täysin samat kuin Hannulan (2003a) tutkimuksessaan käyttämässä kyselylomakkeessa. Niillä mitattiin saatua imetysohjauskoulutusta. Muita edellä mainittuja kysymyksiä on muotoiltu kysymyksen asettelun, vastausvaihtoehtojen ja/tai asteikon osalta. Hannulan (2003a) laatimasta kyselylomakkeesta on ollut suuri apu kyselylomaketta laadittaessa. Lupa kyselylomakkeen osittaiseen hyödyntämiseen tutkimuksessa tietyin ehdoin saatiin sähköpostitse Hannulalta (Hannula 2007b). 5.3 Aineiston hankinta ja kohdejoukko Perusjoukko on kohdejoukko, josta tutkimuksessa halutaan tehdä päätelmiä (Vilkka 2007, 51). Koska haluttiin tutkia Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloissa tällä hetkellä työskentelevien terveydenhoitajien valmiuksia antaa imetysohjausta, kysely lähetettiin kaikille tähän joukkoon kuuluville. Näin ollen kyseessä oli kokonaistutkimus, jonka perusteella voidaan kertoa valitun alueen terveydenhoitajien imetysohjausvalmiuksista (vrt. Hirsjärvi ym. 2007, 174). Tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena, koska tutkimusjoukko oli määrältään kvantitatiiviseen tutkimukseen sopiva. Tutkimusjoukko oli Itä-Suomen alueen äitiys- ja lastenneuvoloissa tällä hetkellä työskentelevät terveydenhoitajat, joita oli 212. Kysely toteutettiin sähköisen, puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla, ja pyyntö tutkimukseen osallistumisesta lähetettiin sähköpostitse kaikille tutkimusjoukkoon kuuluville.

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA TERVEYDENHOITAJIEN IMETYSOHJAUSVALMIUDET kyselytutkimus Kemin, Tornion, Keminmaan, Tervolan, Simon ja Ylitornion alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL

Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa. Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL Toimivia työtapoja imetyksen tukemiseen äitiys- ja lastenneuvolassa Valtakunnalliset neuvolapäivät 2012 Katja Koskinen erikoissuunnittelija, THL Imetyksen terveysvaikutukset (van Rossum CTM ym. 2007) Vakuuttava

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

UUTTA TIETOA IMETYKSESTÄ JA SEN TUKEMISESTA. Leena Hannula, TtT VII Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.11.2005

UUTTA TIETOA IMETYKSESTÄ JA SEN TUKEMISESTA. Leena Hannula, TtT VII Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.11.2005 UUTTA TIETOA IMETYKSESTÄ JA SEN TUKEMISESTA Leena Hannula, TtT VII Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.11.2005 Luennolla käsiteltävät teemat Suomen imetystilanne pohjoismaisesta näkökulmasta Imetysohjauksen

Lisätiedot

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa .. Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa Opinnäytetyön esitys.. Rosa Lehtomäki & Silja Rentola Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus Tarkoituksena oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimeksiantona

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Kirsi Otronen 8.11.2017 5.11.2017 Toimintaohjelma Kirsi Otronen 1 Kansallinen imetyksen edistämisen

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedon kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

P5: Kohti Tutkivaa Työtapaa Kesä Aritmeettinen keskiarvo Ka KA. Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko.

P5: Kohti Tutkivaa Työtapaa Kesä Aritmeettinen keskiarvo Ka KA. Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko. Aritmeettinen keskiarvo Ka KA Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko x N i 1 N x i x s SD ha HA Kh KH Vaihtelu keskiarvon ympärillä Käytetään empiirisessä tutkimuksessa Vähintään

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

VAUVAMYÖNTEISYYS -OHJELMA

VAUVAMYÖNTEISYYS -OHJELMA VAUVAMYÖNTEISYYS -OHJELMA OHJELMA IMETYSOHJAUKSEN JATKUVAAN LAADUN KEHITTÄMISEEN WHO&UNICEF: BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE STAKES, 1994 Vauvamyönteisyys -ohjelma imetysohjauksen selvittämiseksi neuvolassa

Lisätiedot

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ Terveydenhoitaja Reetta Koskeli ja sairaanhoitaja Noora Kapanen 27.9.2011 OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Kirjailija: Elina Mattila ISBN: 9789514485404 Sivumäärä: 180 Formaatti: PDF Tiedoston

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu Lasten uudet ravitsemussuositukset imetysohjauksessa Imetys Osa kestävää kehitystä 18.10.2016 Sari Lahti Lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2016 https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-jaravitsemus/ravitsemus/syodaan-yhdessaruokasuositukset-lapsiperheille

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Tehtävä 9. (pienryhmissä)

Tehtävä 9. (pienryhmissä) Tehtävä 9. (pienryhmissä) Murtonen Lehtinen Olkinuora 191 Yliopisto-opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeellisuudesta työelämässä ja näiden näkemysten yhteys tutkimusmenetelmien oppimisessa

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1

ESOMAR-terveiset. Maris Tuvikene. Tuvikene Maris 24.10.2015. Julkinen 1 ESOMAR-terveiset Maris Tuvikene Julkinen 1 Taustaa Markkinatutkimuksessa tunnistetaan kahdenlaista tietoa: Subjektiivinen: mielipiteet, tunteet, aikomukset, harkinta, preferenssi Objektiivinen: käyttäytyminen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

HOITOTIETEEN VALINTAKOE KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT

HOITOTIETEEN VALINTAKOE KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT Itä-Suomen yliopisto, Kuopio HOITOTIETEEN VALINTAKOE 2012 - KYSYMYKSET JA ARVIOINTIKRITEERIT Pääsykoemateriaalit: 1) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Leino-Kilpi H, Lindström U, Paavilainen E, Pietilä A-

Lisätiedot

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija

Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo. Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Mitä synnytystä pelkäävä nainen toivoo Leena-Kaisa Kääriä Kätilö / yamk -opiskelija Kehittämisprojekti: Potilaslähtöinen toimintamalli synnytyspelon lieventämiseen ja hoitoon Turun ammattikorkeakoulu/

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille. Laura Alonen Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä

Lisätiedot

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 MITÄ KASVATUSTIETEISSÄ HALUTAAN TIETÄÄ, JOS TUTKITAAN KVANTITATIIVISESTI? halutaan ennakoida tulevaa teknisesti ohjata tulevaa strategisesti ja välineellisesti

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Imetysohjausmateriaali ja sen käyttäminen imetysohjauksen tukena äitiys- ja lastenneuvoloissa

Imetysohjausmateriaali ja sen käyttäminen imetysohjauksen tukena äitiys- ja lastenneuvoloissa Imetysohjausmateriaali ja sen käyttäminen imetysohjauksen tukena äitiys- ja lastenneuvoloissa Vasama, Maria Väyrynen, Elisa 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Liite 1 Suomenkielisen nimiösivun

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Ravitsemuskoulutuskysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

Ravitsemuskoulutuskysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Ravitsemuskoulutuskysely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Riikka Suorajärvi-Bron Kehittämissuunnittelija TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti PTH-TE-yksikkö Aksila Tavoitteet Tavoitteena

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS

PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS PIDETÄÄN YHTÄ TUTKIMUS YLEISTÄ TUTKI- MUKSESTA Tiedon keruu toteutettiin heinäkuussa 2017 CINT AB:n hallinnoimassa internetpaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 990 henkilöä, joista 282 on 15-17-vuotiaita

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä

OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä OHJEITA KURSSIPÄIVÄKIRJAN LAATIMISEEN Terveystiedon kurssi 2: Nuoret, terveys ja arkielämä Palautetaan arvioitavaksi ennen koeviikkoa (palautelaatikkoon viimeistään ke 13.5.) Kurssipäiväkirja on oman oppimisesi,

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/ TUTKINTOTYYTYVÄISYYS TYÖURAN NÄKÖKULMASTA YLIOPISTO-OPINTOJEN KEHITTÄMÄT VALMIUDET SUHTEESSA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Tarja Tuononen, KM, tohtorikoulutettava, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Tuukka Kangas,

Lisätiedot