TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ"

Transkriptio

1 TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ Terveydenhoitaja Reetta Koskeli ja sairaanhoitaja Noora Kapanen

2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA Toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun terveysalan koulutusohjelmassa yhteistyössä Vantaan Sateenvarjoprojektin kehittämishankeen kanssa Iloa Varhain ryhmät ovat hankkeen luoma uudenlainen työmenetelmä Vantaan neuvoloissa Iloa Varhain ryhmien tarkoitus: Ennaltaehkäistä synnytyksen jälkeistä masennusta Hoitaa lievää masennusta Tukea äidin ja vauvan varhaista vuorovaikutusta

3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE Tarkoitus Kuvata raskaana olevien ja synnyttäneiden äitien kokemuksia Iloa Varhain -ryhmistä Tavoite Tuottaa palautetietoa, jonka avulla voidaan kehittää Iloa Varhain -ryhmän toimintaa

4 ILOA VARHAIN RYHMÄT Kehitelty Depressiokoulu-menetelmästä vastaamaan neuvolaasiakkaiden tarpeita Kokoontuu kerran viikossa 8 10 viikon ajan 2 ohjaajaa 4 5 äiti-vauva paria Äidit opettelevat tunnistamaan omia tunteitaan ja mielialojaan sekä pyrkivät vaikuttamaan niihin Vertaistuki on tärkeä osa ryhmän toimintaa Tukena Depressiokoulu-kirjan rinnalla Iloa Varhain -ohjekirja, jossa perehdytään äidin ja vauvan väliseen vuorovaikutukseen, iloon ja leikkiin vauvan kanssa sekä vanhemmuuteen ja sosiaaliseen verkostoon

5 ILOA VARHAIN - RYHMÄT Äiti ohjataan ryhmään jos: Mieliala laskenut Lievää masennusta tai EPDS mielialakyselyn pisteet yli 12 Aikaisempaa masennusta tai muuta psyykkistä oireilua Epävarmuutta vanhemmuudessa Itse kokee tuen tarvetta Kuuluu riskiryhmään Puolison tuen puute, teiniäidit

6 SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Kärsii % raskaana olevista ja synnyttäneistä äideistä kulku muistuttaa minkä tahansa elämänvaiheen aikana saadun masennuksen kulkua Oireet kestävät noin 6-8 viikkoa Hoitamattomana voi kestää yli puoli vuotta, jopa kroonistua Masennuksen uusiutumisriski on jopa 40 % seuraavien synnytysten yhteydessä Haittaa lapsen varhaista vuorovaikutusta ja altistaa turvattomalle kiintymyssuhteelle -> lapsen tunteiden ja käyttäytymisen säätely vaikeutuu -> lapsen kognitiiviset osa-alueet eivät kehity normaalisti -> altistaa lapsen myöhemmälle psyykkiselle häiriölle

7 MASENTUNEEN ÄIDIN TUKEMINEN Puolison tuen on todettu vähentävän synnytyksen jälkeisen masennuksen esiintymistä ja lyhentävän sen kestoa Vertaisryhmistä on todettu olevan hyötyä synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa Huonosti tunnistettavissa Seulotaan neuvoloissa EPDS -mielialakyselyn avulla Synnytyksen jälkeinen masennus jää usein vaille asianmukaista hoitoa Aiheuttaa koko perheelle haittaa, jos äiti jää synnytyksen jälkeisen masennuksen kanssa ilman tukea ja asianmukaista hoitoa Suurin osa synnytyksen jälkeisistä masennustiloista on lieviä ja hoidettavissa neuvolan antamalla psykososiaalisella tuella

8 OPINNÄYTETYÖN KULKU Sateenvarjoprojektin-työryhmä toteutti aineiston keruun Vantaalaisia Iloa Varhain ryhmään osallistuneita äitejä Lomakehaastatteluna puhelimitse Puolistrukturoidulla lomakkeella Tuotti määrällistä ja laadullista aineistoa Saimme 49 paperikopiota alkuperäisistä haastattelulomakkeista Tutkimuskysymykset sovittiin Sateenvarjo-projekti työryhmän kanssa

9 TUTKIMUSKYSYMYKSET Millaista hyötyä äidit kokivat saaneensa Iloa Varhain -ryhmästä? Millaisia mielenhallintakeinoja äidit oppivat Iloa Varhain -ryhmässä?

10 OPINNÄYTETYÖN KULKU Määrällinen aineisto analysoitiin SPSS for Windows tilastoohjelmalla Analyysimenetelmät Frekvenssi- ja prosenttijakauma Keski-arvo ja keskihajonta Ristiintaulukointi Kuvaileva aineisto litteroitiin ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä Poimittiin analyysiyksiköt Tuotettiin pelkistetyt ilmaisut Muodostettiin luokat

11 TULOKSIA ÄITIEN KOKEMA HYÖTY ILOA VARHAIN - RYHMISTÄ Äitien EPDS mielialakyselyn pisteet laskivat Iloa Varhain ryhmien aikana

12 TULOKSIA ÄITIEN KOKEMA HYÖTY ILOA VARHAIN - RYHMISTÄ Lähes kaikki (fr=42) äideistä kokivat mielialansa hyväksi ryhmän jälkeen Äitien sosiaaliset suhteet lisääntyivät Osalla äideistä (fr=39) jäi kontakti toiseen ryhmään osallistuneeseen äitiin 71 % äideistä ei tarvinnut lainkaan psykiatrista hoitokontaktia ryhmän jälkeen 73 % äideistä ei käyttänyt mitään psyykelääkettä ryhmän jälkeen

13 TULOKSIA ÄITIEN KOKEMA HYÖTY ILOA VARHAIN RYHMISTÄ Äidit kokivat vertaistukea: tavatessaan samassa tilanteessa olevia äitejä peilatessaan omia kokemuksiaan toisten ryhmäläisten kokemuksiin saadessaan keskusteluapua Äidit kokivat voimaantuneensa henkisesti Koettiin saavan apua parisuhteeseen ja mielialan nousuun

14 TULOKSIA ÄITIEN KOKEMA HYÖTY ILOA VARHAIN RYHMISTÄ Äidit kokivat selviytyvänsä paremmin ryhmän jälkeen Äidit kokivat saavansa: kannustusta avun hakemiseen apua masennusoireiden tunnistamiseen tukea henkiseen selviytymiseen

15 TULOKSIA - ÄITIEN NÄKEMYS OPPIMISTAAN MIELENHALLINTAKEINOISTA Äidit kokivat oppineensa erilaisia selviytymiskeinoja Eniten käytettyjä coping-keinoja ryhmän jälkeen olivat: keskustelu positiivinen ajattelu ystävät ja vertaistuki Puolet äideistä (fr=24) koki saaneensa paljon mielihyvää lapsistaan ryhmän jälkeen

16 TULOKSIA - ÄITIEN NÄKEMYS OPPIMISTAAN MIELENHALLINTAKEINOISTA Äideistä 75 % (fr=36) koki saaneensa paljon tukea puolisoltaan kodinhoidossa ryhmän myötä 63 % (fr=30) äideistä koki saaneensa paljon emotionaalista tukea puolisoltaan ryhmän jälkeen Lasten hoidossa 52% (fr=25) koki saaneensa paljon tukea puolisoltaan ryhmän jälkeen Äideillä, jotka kokivat saaneensa paljon emotionaalista tukea puolisoltaan, ei ollut masennusoireita ryhmän lopussa

17 JOHTOPÄÄTÖS TULOSTEN PERUSTEELLA Iloa Varhain ryhmät tukevat raskaana olevia ja synnyttäneitä äitejä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta selviytymisessä ennaltaehkäisevät synnytyksen jälkeistä masennusta ja toimivat hyödyllisenä hoitomuotona lievässä masennuksessa Iloa Varhain ryhmien toteuttamista kannattaa jatkaa Vantaan neuvoloissa sekä ottaa ryhmämuotoinen tukimenetelmä käyttöön myös muissa kaupungeissa ja kunnissa

18 PARHAITA PALOJA ÄITIEN KUVAAMISTA KOKEMUKSISTA ILOA VARHAIN - RYHMISTÄ Pääsi vauvan kanssa pois kotoa, tapasi muita äitejä. Pääsi pahimman vaiheen yli muiden ryhmäläisten tuella Kevensi oloa, ei tullut synnytyksen jälkeistä masennusta Ryhmä auttoi minua tosi paljon ja nosti mielialaani Keinot mielialan hallintaan Ryhmien pitäisi olla tarjolla joka kaupungissa, joka alueella Tällaisia ryhmiä kannattaa jatkaa

19 KIITOS MIELENKIINNOSTA!

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Mira Susanna Ainassaari ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Terveydenhoitajien valmiudet tunnistaa ja tukea Sosiaali- ja terveysala 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA Pirjo Kotkamo Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta. ja tiedottamalla siitä. Tietoa alueellisista ryhmistä löytyy internetistä sivuilta www. migreeni.org.

Vertaisryhmätoiminta. ja tiedottamalla siitä. Tietoa alueellisista ryhmistä löytyy internetistä sivuilta www. migreeni.org. aikoihin kun aurinko paistaa takaapäin. Television katselua ja pelaamista tulee vanhempien rajoittaa: suositusaika pelaamiseen ja TV:n katseluun olisikin alle kouluikäisellä lapsella noin tunti päivässä.

Lisätiedot

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet Raskaus ja psyyke Tove Hertzberg Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10 % äideistä. Vaikeusaste vaihtelee lievistä oireista psykoottiseen masennustilaan. Myös taudinkuva vaihtelee: ahdistusoireita,

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005

Tuki- ja neuvontapalvelu Loppuraportti 2001 2005 Tuki- ja neuvontapalvelu 2001 2005 Apua mielenterveysongelmista kärsivien sairaiden omaisille Laatijat Projektivastaava Elisa Huuhtanen Projektityöntekijä Anne Alakiuttu Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä AVAUKSIA Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveysja päihdetyössä kokemuksia Pohjanmaa-hankkeesta, Sateenvarjo-projektista ja Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeesta 2005 2009 5 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa

KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa Suvi Venäläinen KYLLÄ SE LAPSI ON OLLUT PELASTAVA ENKELI, IHAN SILLEE SUORAAN SANOTTUNA Isyyden vaikutus motivaatioon raitistua kuntouttavassa päihdehoidossa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu

Lisätiedot

Synnytyspelkopiiri. Annina Aalto, Kati Heiskanen, Jonna Kaskela, Mari Laatikainen, Hamdi Mohamed, Tuuli Salmiheimo, Laura Taavitsainen

Synnytyspelkopiiri. Annina Aalto, Kati Heiskanen, Jonna Kaskela, Mari Laatikainen, Hamdi Mohamed, Tuuli Salmiheimo, Laura Taavitsainen Annina Aalto, Kati Heiskanen, Jonna Kaskela, Mari Laatikainen, Hamdi Mohamed, Tuuli Salmiheimo, Laura Taavitsainen Synnytyspelkopiiri Innovaatioprojekti Metropolia Ammattikorkeakoulu Kätilö Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään Tietoa työstä Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen Salla Toppinen-Tanner Perhevapaalta työelämään voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla Pia Pulkkinen, Salla Toppinen-Tanner

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu

Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Kyllä tässä aika syvässä suossa rämmittäis, jos ei ketään ois ollu Vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeesta lapsen autismidiagnosoinnin aikana Opinnäytetyö Eveliina Remes Meiju Kurkinen Sosiaalialan

Lisätiedot

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille

Riku Rautamäki & Cecilia Storgård. NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Riku Rautamäki & Cecilia Storgård NUORTEN MASENNUS Opas yläkouluikäisille nuorille Sosiaali- ja terveysala 2012 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Riku Rautamäki ja

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Synnytyksen jälkeinen masennus

Synnytyksen jälkeinen masennus Synnytyksen jälkeinen masennus RASKAUDEN- JA SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS, ennaltaehkäisy ja hoito Oireet Vuorovaikutus Seulonta ja hoito Rovaniemi 2.11.2007 Terv.hoit. ET-perhetrap perhetrap. Masennus

Lisätiedot