Maidontuottajan työterveys ja -turvallisuus automaattilypsyssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maidontuottajan työterveys ja -turvallisuus automaattilypsyssä"

Transkriptio

1 TTS:n tiedote Maataloustyö ja tuottavuus 2/2015 (660) Maidontuottajan työterveys ja -turvallisuus automaattilypsyssä Erikoistutkija Janne Karttunen, TTS Automaattilypsytiloilla toteutetun kyselyn mukaan lypsyn automatisoinnin koetaan pääsääntöisesti edistävän maidontuottajan työterveyttä ja -turvallisuutta. Automaattilypsyyn sisältyy kuitenkin myös kuormittaviksi koettuja ja työturvallisuutta vaarantavia työnvaiheita. Kuva: Lea Puumala Lypsyn automatisoineet maidontuottajat kokevat automaattilypsyn tuovan joustavuutta tilan töiden organisointiin sekä lisäävän vapaa-aikaa ja elämänlaatua tavanomaiseen lypsyyn verrattuna. Lisäksi automaattilypsyn arvioidaan lisäävän karjanhoitotyön tuottavuutta ja ammatin houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Automaattilypsyn koetaan myös vähentävän tuki- ja liikuntaelimiin lypsyn eri työnvaiheissa kohdistuvaa fyysistä kuormitusta. Myös ammattitautiriski ja lehmien aiheuttama työtapaturmariski alenevat. Psyykkisen kuormituksen koetaan joko vähenevän tai pysyvän ennallaan automaattilypsyssä, mutta osa kokee sen kuitenkin kasvavan erityisesti automaattilypsyn vaativuuden takia. Lypsyrobotin puhtaanapitotyöt ja erottelumaitojen käsittely kuormittavat fyysisesti. Satunnaiset yöhälytykset sekä maatalouslomittajien ja -työntekijöiden toisinaan puutteellinen osaaminen kuormittavat psyykkisesti osaa maidontuottajista. Erityisesti hiehojen opetus automaattilypsyyn koetaan riskialttiiksi työksi ja siinä on sattunut myös työtapaturmia.

2 Automaattilypsyn työmenetelmien ja työn luonteen muuttumista on selvitetty useissa tutkimuksissa. Automaattisen lypsyjärjestelmän käytön tehostamisesta on myös julkaistu ajantasainen suomenkielinen opas. Kuva: Janne Karttunen TUTKIMUKSET AUTOMAATTILYPSYSTÄ Automaattista lypsyjärjestelmää koskevissa koti- ja ulkomaisissa tutkimuksissa on tähän asti keskitytty lähinnä lehmien terveyteen, ruokintaan ja laidunnukseen, maidon määrään ja laatuun, lypsyjärjestelmän tekniikkaan ja navetan rakenteisiin sekä maidontuotannon työnmenekkiin ja talouteen. Nämä aiheet ovat tärkeitä maidontuottajan ammattitaidon ja maidontuotannon kannattavuuden kehittymisen kannalta. Ne myös edistävät välillisesti maidontuottajan hyvinvointia. Lisätietoa muun muassa edellä mainituista aiheista löytyy tämän tiedotteen loppuun kootuista lähteistä. Sen sijaan lypsyn automatisoinnin suoraa vaikutusta maidontuottajan työterveyteen ja -turvallisuuteen on tähän mennessä tutkittu varsin vähän. Tämä tieto on myös tarpeen, koska ammattitaitoinen ja hyvinvoiva maidontuottaja on maidontuotannon tärkein osatekijä. Työolosuhteiltaan nykyaikaisissa parsi- ja pihattonavetoissa on päästy suurelta osin eroon energeettisesti kuormittavista eli raskaista töistä. Ajan mittaan maidontuottajan terveyttä vaarantaa myös sinänsä kevyt mutta fyysisesti yksipuolisesti kuormittava toistotyö ja paikoillaan tehtävä staattinen lihastyö, jollaista parsi- ja asemalypsy on. Tavanomainen lypsy on yhteydessä maidontuottajien ammattitauteihin ja toistuviin työtapaturmiin, jotka kohdistuvat erityisesti tuki- ja liikuntaelimistöön. Maidontuottajien lisäksi maatalouslomittajat ja palkatut karjanhoitajat altistuvat samoille työperäisille riskitekijöille. On todennäköistä, että myös maatalouslomittajilla yleiset terveysongelmat ovat yhteydessä kuormittaviin ja työtapaturmille altistaviin työolosuhteisiin karjanhoitotöissä, joita lomittajat tekevät päätoimisesti. Erityisesti ulkomaisissa tutkimuksissa on puolestaan oltu huolestuneita karjatiloille palkattujen karjanhoitajien työterveydestä ja -turvallisuudesta. Automaattilypsyn työnmenekkiä ja työn luonteen muutosta selvittäneet koti- ja ulkomaiset tutkimukset ovat tuottaneet myös karjanhoitotyötä tekevien hyvinvointiin liittyvää tietoa. Automaattilypsyssä on todettu olevan tavanomaiseen lypsyyn verrattuna keskimäärin alhaisempi työnmenekki, joka kuitenkin vaihtelee paljon tilojen välillä. Lisäksi karjanhoitoon liittyvien töiden aikasidonnaisuuden koetaan vähenevän lypsyn automatisoinnin myötä. Pienempi työnmenekki merkitsee yleensä myös alhaisempaa altistumisaikaa työperäisille riskitekijöille. Neljässä eri maassa jo vuosikymmen sitten toteutetussa kyselytutkimuksessa kartoitettiin työnmenekin lisäksi lypsyrobotin hankkineiden maidontuottajien terveyttä. Yli puolet 107 vastaajasta ilmoitti fyysinen terveytensä parantuneen ja vain alle kymmenesosa koki sen heikentyneen lypsyn automatisoinnin myötä. Automaattilypsyyn siirtyminen oli vajaalla puolella parantanut psyykkistä terveyttä, mutta kuitenkin lähes neljännes koki psyykkisen terveytensä heikentyneen. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän toissavuotisessa katsausartikkelissa puolestaan arvioitiin, että lypsyn automatisointi poistaa monia tavanomaisessa asemalypsyssä työergonomiaan ja -turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä. Samalla todettiin, että automaattilypsyn edellyttämä jatkuva tarkkailu ja riski laiterikoista voi aiheuttaa stressiä, ja että aihetta tulisi tutkia lisää. KYSELY AUTOMAATTILYPSYTILOILLE TTS Työtehoseurassa toteutettiin alkuvuodesta 2015 sähköinen kysely kaikille maamme automaattilypsytiloille. Oheisessa tietolaatikossa on lisätietoa kyselystä ja siihen vastanneiden maidontuottajien maatiloista. Kyselyyn vastasi 231 maidontuottajaa. Heidän tiloillaan oli yhteensä 325 automatisoitua lypsypaikkaa. Vastaajien ja heidän tiloillaan olleiden automatisoitujen lypsypaikkojen määrät ovat noin 26 prosenttia vuoden 2014 lopussa maassamme olleista 904 automaattilypsytilasta ja automatisoidusta lypsypaikasta. Kyselyn alussa tiedusteltiin maidontuottajiin ja heidän tuotantoonsa liittyviä taustatietoja. Taustatietojen avulla saadaan käsitys maidontuottajan työstä automaattilypsyn eri työnvaiheissa. Lisäksi taustatiedot auttavat pohtimaan, mitkä seikat voivat selittää automaattilypsyssä koettuun työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä tuloksia. Karjanhoitotöihin osallistuvan työvoiman sekä tilalla tuotetun maidon määrään ja laatuun liittyvät seikat oli suurelta osin rajattu kyselyn ulkopuolelle. Maidontuottajien taustatiedot Kyselyyn vastanneet olivat keskimäärin 44-vuotiaita, mikä herättää huomiota. Rakennetilastojen mukaan vuonna 2014 maamme lypsykarjatilojen omistajat olivat keskimäärin 49-vuotiaita. On ymmärrettävää, että tähän kyselyyn vastanneet ja tuotantoonsa investoineet maidontuottajat ovat nuorempia kuin maamme maidontuottajat keskimäärin. Valtaosa vastaajista (86 %) kuului vapaaehtoiseen maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon (MTH), muutama (3 %) ei kuulunut MTH:hon, mutta sai työterveyshuoltopalvelut muuta kautta ja hieman yli kymmenesosa (11 %) ei saanut vastaushetkellä mistään työterveyshuoltopalveluita. Vuonna 2013 maamme maatalousyrittäjistä 38 prosenttia oli liittynyt MTH:hon, joten vastaajien keskuudessa MTH:hon liittyneitä oli yli kaksinkertainen osuus. Huolestuttavaa on, että osa vastaajista oli vastaushetkellä kokonaan ilman työterveyshuoltopalveluita. 2

3 Myös nykyaikaisessa tuotantoympäristössä työskentelevän maidontuottajan työ sisältää työterveyttä ja -turvallisuutta vaarantavia työperäisiä riskitekijöitä, joiden torjunnassa MTH voi auttaa. MTH:hon voi hankkia lisäpalveluna myös yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Karjanhoidon taustatiedot Päivittäisiin karjanhoitotöihin osallistui päätoimisesti tyypillisesti kaksi henkilöä, jotka olivat useimmissa tapauksissa molemmat maatalousyrittäjiä. Yksi tai useampi päätai sivutoiminen palkkatyöntekijä osallistui päivittäisiin karjanhoitotöihin hieman alle puolella tiloista (46 %). Vain pienellä joukolla tiloista (6 %) työt olivat joko yhden päätoimisen maatalousyrittäjän tai hänen ja yhden sivutoimisen henkilön maatalousyrittäjän tai palkkatyöntekijän vastuulla. Henkilö määriteltiin kyselyssä sivutoimiseksi, jos hän osallistui töihin vain tunnin, pari päivässä tai esimerkiksi vain viikonloppuisin. Karjanhoitotöissä palkkatyöntekijöitä käyttävistä tiloista enemmistöllä (75 %) heidät perehdytettiin ja opastettiin suullisesti ja sen lisäksi kaikista keskeisistä asioista oli kirjalliset ohjeet joko esillä tai kansiossa navetalla. Palkkatyöntekijöiden opastus jäi lähes tai täysin suullisten ohjeiden varaan vähemmistöllä heitä käyttävistä tiloista. Lähes neljällä tilalla viidestä (79 %) oli käytössä sekä suulliset että kirjalliset ohjeet maatalouslomittajien perehdytykseen ja opastukseen. Maatalouslomittajien opastus jäi lähes tai täysin suullisten ohjeiden varaan pienehköllä joukolla tiloista (16 %) ja lopuilla tiloilla (5 %) ei käytetty tai niille ei saatu ulkopuolista lomittajaa. Valtaosalla vastaajien tiloista (87 %) oli vuosilomat saatu pidettyä viime vuosina ( ) suurimmaksi osaksi tai kokonaan. Kymmenesosalla (10 %) vuosilomat oli saatu pidettyä osittain, ja lopuilla (3 %) niitä ei ollut saatu pidettyä. Syinä viimeksi mainittuun tuotiin esille muun muassa, että ei ole päteviä (automaattilypsyn hallitsevia) lomittajia tai lomittajia ei ylipäätään ole saatavissa. Lähes kaikille vastaajille (99 %) oli kertynyt vähintään kuukauden työkokemus tavanomaisesta lypsystä joko parressa tai pihaton lypsyasemassa ennen oman automaattisen lypsyjärjestelmän hankkimista. Osalla vastaajista oli aiempaa kokemusta myös automaattilypsystä. Vähintään kuukauden työkokemus on voinut kertyä esimerkiksi maatalousalan opintoihin liittyvistä työharjoitteluista tai omalta tilalta ajalta ennen lypsyrobotin hankintaa. Kokemusta tavanomaisesta lypsystä kysyttiin, koska vastaajia pyydettiin monessa Kyselytutkimus automaattilypsytiloille Tämä tiedote perustuu TTS Työtehoseurassa toteutettuun Lypsyn automatisoinnin koettu vaikutus maidontuottajan työterveyteen, turvallisuuteen ja -hyvinvointiin -tutkimukseen, jonka rahoitti Maatalouskoneiden tutkimussäätiö. Tutkimuksen eri vaiheiden toteutuksessa avustivat TTS:sta tutkijat Reetta Palva, Sari Morri ja Sakari Alasuutari, erikoistutkija Veli-Matti Tuure sekä erityisasiantuntija Lea Puumala. Toteutuksessa avustivat myös erikoistutkija Risto Rautiainen Luonnonvarakeskus Luke:sta ja neuvontapäällikkö Esa Manninen Valio Oy:stä. Tutkimuksessa toteutettiin alkuvuodesta 2015 sähköinen Webropol-kysely, joka testattiin kahdella tilalla ennen varsinaisen kyselyn toteutusta. Kotimaisten laitetoimittajien, Oy DeLaval Ab:n (robottimerkki: DeLaval VMS), NHK-Keskus Oy:n (Lely Astronaut) ja Pellon Group Oy:n (SAC RDS Futureline/Insentec Galaxy), edustajat lähettivät lypsyrobotin hankkineille asiakkailleen saatekirjeen ja linkin kyselyyn. Kaikille asiakkaille lähetettiin myös yksi muistutus. Suomenkielisen kyselyn saatekirjeessä todettiin, että kysely oli kohdistettu ensisijaisesti sille henkilölle, jolla oli eniten kokemusta automaattilypsystä. Valtaosa kysymyksistä oli pakotettuja, eli niihin piti antaa vastaus, jotta kyselyssä pääsi eteenpäin. Tarkentavaa tietoa kerättiin avoimilla kysymyksillä, joihin vastaaminen ei ollut pakotettua. Kyselyn saattoi tarvittaessa keskeyttää ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Kyselyyn vastattiin anonyymisti. Kyselyyn saatiin 231 vastausta, joista noin kolmasosa tuli muistutuksen jälkeen. Kyselyn vastaajamäärä on tiettävästi suurempi kuin yhdessäkään aiemmassa koti- tai ulkomaisessa tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu automaattilypsyä maidontuottajan hyvinvoinnin näkökulmasta. Vastaajien tiloista runsas kolme viidesosaa (63 %) oli yrittäjäpariskunnan omistamia, vajaa viidennes (16 %) oli yhden yrittäjän omistamia, vajaa viidennes (17 %) oli maatalousyhtymiä ja loput (4 %) olivat osake-, avoin- tai kommandiittiyhtiöitä. Tiloilla oli keskimäärin 70 hehtaaria omaa ja 49 hehtaaria vuokrapeltoja. Viidellä tilalla ei ollut ollenkaan vuokrapeltoja. Tilojen kokonaispeltoala oli keskimäärin 118 hehtaaria. Valtaosalla vastaajista (94 %) kaikki tuotanto oli tavanomaista vuonna Pienellä joukolla (5 %) kasvintuotanto oli luomua ja kotieläintuotanto oli tavanomaista. Vain muutamalla tilalla (1 %) kotieläin- ja kasvintuotanto oli luomua. Tiloista valtaosa (93 %) kuului ProAgrian ylläpitämään maidontuotannon tuotosseurantaan. työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvässä kysymyksessä vertaamaan automaattilypsyä tavanomaiseen lypsyyn. Enemmistöllä vastaajista (72 %) lypsykarjapihatto oli uudisrakennettu ja vähemmistöllä se oli peruskorjattu ja/tai uudella osalla laajennettu. Vastaajien pihatto oli otettu käyttöön nykyisessä muodossaan uudisrakennettuna tai peruskorjattuna/laajennettuna keskimäärin vuonna 2008 eli noin seitsemän vuotta sitten. Vanhimmat pihatot olivat vuodelta 1993 ja uusimmat vuodelta Puolella tiloista (50 %) oli lämpöeristetty pihatto, jossa oli koneellinen ilmanvaihto. Muutamalla tilalla (4 %) oli lämpöeristetyssä pihatossa luonnollinen ilmanvaihto. Osittain lämpöeristetty verhoseinäinen tai kennolevyseinäinen tai -ikkunainen pihatto, jossa oli luonnollinen ilmanvaihto, oli 40 prosentilla. Lämpöeristämätön pihatto luonnollisella ilmanvaihdolla oli kuudella prosentilla. Kyselyn tiloista enemmistöllä (60 %) lypsylehmät ruokittiin seosrehulla ja lopuilla oli käytössä erillisruokinta. Seosrehuruokinta oli kuitenkin selvästi yleisempää kahden tai useamman automatisoidun lypsypaikan tiloilla kuin yhden lypsypaikan tiloilla. Automaattilypsyn toteutus Vastaajien joukossa oli edustettuna DeLavalin, Lelyn ja SAC:n lypsyrobotteja suunnilleen niissä suhteissa, kuin niitä on maassamme tähän mennessä myyty. Tarkat merkkikohtaiset myyntimäärät eivät kuitenkaan ole julkista tietoa. Näin ollen tässä tiedotteessa jätetään myös vastaajien merkkijakauma mainitsematta. Neljällä tilalla oli käytössä kaksi erimerkkistä lypsyrobottia, ja näissä merkkiyhdistelmissä olivat edustettuina kaikki kolme robottimerkkiä. Automaattinen lypsyjärjestelmä oli otettu tiloilla käyttöön keskimäärin vuonna 2009 eli noin viisi vuotta sitten. Ensimmäiset olivat automatisoineet lypsyn vuonna 2001 ja viimeisimmät vuonna Erikseen ei tiedusteltu, kuinka monta kertaa koko lypsyrobotti oli ehtinyt tilalla vaihtua. Osalla tiloista oli vuosien aikana voitu vaihtaa ensimmäinen lypsyrobotti uudempaan malliin, ostaa toinen tai useampia robotteja ensimmäisen rinnalle. Vastaajista enemmistöllä (77 %) oli käytössä vapaa lehmäliikenne ja lopuilla ohjattu lehmäliikenne. DeLaval-lypsyrobotin omistajilla ohjattu ja vapaa lehmäliikenne olivat yhtä yleisiä. Lely- ja SAC-lypsyrobotin omistajilla oli käytössä puolestaan lähes ainoastaan vapaa lehmäliikenne. Vapaa lehmäliikenne näyttää nousseen maassamme valta-asemaan. Työn sujuvoittamiseksi ja työturvallisuuden edistämiseksi vapaaseen lehmäliikenteeseen suositellaan lypsyrobotin viereen suljettavissa olevaa odotusaluetta tai sen osaa. Tästä on todettu olevan hyötyä esimerkiksi lehmien opetuksessa tai haettavien lehmien lypsyssä. Enem- 3

4 mistöllä vapaan lehmäliikenteen tiloista (78 %) oli käytössä tällainen alue. Eri robottimerkkien edustajien välillä ei ollut eroa tässä suhteessa. Kaikilta tiloilta tiedusteltiin lypsyrobottien määrän lisäksi automatisoitujen lypsypaikkojen lukumäärää. Koska SAC:n lypsyrobotti voi operoida joko yhtä tai kahta lypsypaikkaa, vain yhden automatisoidun lypsypaikan tilojen kohdalla voidaan puhua varmuudella myös yhdestä lypsyrobotista. Lehmien (lypsyssä ja ummessa olevat) määrän keskiarvo vuonna 2014 yhtä automatisoitua lypsypaikkaa kohti vaikuttaa noudattavan tiettyä mallia tässä aineistossa: tiloilla on ensimmäistä lypsypaikkaa kohti keskimäärin noin 60 lehmää ja kahta seuraavaa lypsypaikkaa kohti kymmenen lehmää per lypsypaikka vähemmän eli 110 ja 160 lehmää (taulukko 1). Neljän ja viiden lypsypaikan tilat jätetään yksittäistapauksina tarkastelun ulkopuolelle. Enemmistöllä vastaajista (84 %) automaattista lypsyjärjestelmää ohjaava tietokone ja oletettavasti myös navettatoimisto sijaitsi samassa kerroksessa lehmien kanssa. Hieman yli kymmenesosalla (14 %) kyseinen tietokone sijaitsi pihaton toisessa kerroksessa, jonne oli noustava portaita pitkin. Muutamilla (2 %) oli yksi tietokone pihaton toisessa kerroksessa ja toinen samassa kerroksessa lehmien kanssa. Osa vastaajista (13 %) ilmoitti käyttävänsä myös älypuhelinsovellusta, josta keskeiset lypsyjärjestelmän tuottamat tiedot voitiin tarkistaa missä ja milloin vain. Automaattilypsyn yksityiskohtia Automaattilypsyyn opetettavia, antibiootilla hoidettuja, sorkkavaivaisia tai muuten huonosti liikkuvia lehmiä voidaan joutua ohjaamaan päivittäin 2 3 kertaa lypsyrobotille, mikä työllistää karjanhoitajaa ja lisää työtapaturmariskiä. Päivittäin ohjattavien lehmien määrä oli selvästi yhteydessä automatisoitujen lypsypaikkojen määrään. Yhden automatisoidun lypsypaikan tiloista enemmistöllä (75 %) jouduttiin päivittäin ohjaamaan alle viittä eri lehmää. Vajaalla neljänneksellä (24 %) ohjattiin 5 10 lehmää ja lopuilla (1 %) ohjattiin yli 10 lehmää. Kahden tai kolmen automatisoidun lypsypaikan tiloista noin puolella (51 %) ohjattiin päivittäin alle viittä eri lehmää. Hieman yli kahdella viidesosalla (42 %) ohjattiin 5 10 lehmää ja lopuilla (7 %) ohjattiin yli 10 lehmää. Hiehojen opetus automaattilypsyyn vaihtelee suuresti. Hiehojen opetukseen tarvitaan aikaa, malttia ja tarkkaavaisuutta, eikä Taulukko 1. Kyselyaineiston lypsykarjatilojen automatisoitujen lypsypaikkojen määrät ja karjamäärän tunnusluvut vuonna Automatisoituja Tiloja, kpl Lehmiä 1, kpl lypsypaikkoja, kpl keskiarvo mediaani 2 moodi 3 minimi maksimi tai Lypsyssä ja ummessa olevat yhteenlaskettuna. 2 Mediaani on suuruusjärjestykseen laitetun aineiston keskimmäinen luku. 3 Moodi on yleisin luku aineistossa. tätä työtä kannata tehdä yksin. Suljettavissa oleva odotusalue lypsyrobotin vieressä helpottaa myös tätä työnvaihetta. Hieman alle kolmanneksella vastanneista tiloista (32 %) kaikkia hiehoja opetettiin automaattilypsyyn ennen poikimista ohjaamalla ne lypsyrobotin läpi. Vajaalla viidenneksellä tiloista (19 %) osaa hiehoista opetettiin ja osaa ei opetettu ennen poikimista. Noin puolella tiloista (49 %) hiehot ohjattiin lypsyrobotille ensimmäisen kerran vasta poikimisen jälkeen. Kyselyssä yöhälytyksellä tarkoitetaan automaattisen lypsyjärjestelmän matkapuhelimeen ilmoittamaa häiriötilannetta, jolloin on herättävä ja tarkastettava tilanne ainakin etäyhteyden välityksellä tai mentävä navetalle saakka. Valtaosalla tiloista (87 %) lypsyrobotin antamia yöhälytyksiä tuli korkeintaan muutama kuukaudessa. Lopuilla yöhälytys tuli ainakin viikoittain (12 %) tai joka tai lähes joka yö (1 %). Viikoittain tai useammin toistuvat yöhälytykset olivat selvästi yleisempiä kahden tai useamman kuin yhden automatisoidun lypsypaikan tiloilla. Tiloista valtaosalla (92 %) ei ollut toista lypsyjärjestelmää robottilypsyyn pysyvästi sopimattomille lehmille. Pienellä joukolla (3 %) oli toinen lypsyjärjestelmä käytössä, mutta tästä käytännöstä oltiin luopumassa. Lopuilla (6 %) oli toinen lypsyjärjestelmä käytössä ja siitä ei aiottu luopua. Robottilypsyyn syystä tai toisesta pysyvästi sopimattomia lehmien lypsäminen toisella lypsyjärjestelmällä parressa tai asemassa lisää työtä. Tilapäisesti liikuntakyvyttömien lehmien lypsyyn on kuitenkin syytä varata siirrettävä ja alipainepumpulla varustettu kannukone. Työnmenekki ja riski työtapaturmiin kasvavat, jos karjanhoitaja joutuu kiinnittämään vedinkuppeja käsin. Tiloista enemmistöllä (76 %) vedinkuppeja tarvitsi kiinnittää käsin vetimiin vain poikkeustapauksissa, ei päivittäin. Osalla tiloista (19 %) vedinkuppeja piti kiinnittää käsin päivittäin, mutta alle viiteen eri lehmään. Lopuilla (5 %) vedinkuppeja piti kiinnittää käsin päivittäin vähintään viiteen eri lehmään. Enemmistöllä vastanneista (85 %) erottelumaidot (vastapoikineiden tai lääkehoidossa olevien lehmien maito, koostumukseltaan tai väriltään muuttunut maito) päätyivät lypsyrobotilla tai muualla oleviin erotteluastioihin. Erotteluastioiden tyhjentäminen on käsityötä, johon liittyy usein myös maidon siirtoa kantamalla. Vähemmistöllä (13 %) erottelumaidot päätyivät erottelumaitolinjaa myöten isompaan säiliöön. Muutamilla vastaajilla (2 %) erottelumaidoista osa päätyi linjaa myöten isompaan säiliöön ja osa erotteluastioihin tai osa päätyi erotteluastioihin ja osa suoraan viemäriin. Tiloista noin kahdella viidesosalla (41 %) oli lypsyrobotin vieressä syvennys esimerkiksi puhdistusta, huoltoa ja tarkkailua varten. Niistä, joilla syvennystä ei ollut, enemmistö olisi kyllä halutessaan saanut sellaisen lypsyrobottia hankkiessaan. Jos syvennys oli, se oli useimmilla ainakin osittain ympäröity kaiteella. Yhden vastaajan syvennys oli yleensä peitetty kannella. Syvennykset olivat tyypillisimmin 30 senttiä syviä, mutta niiden syvyydet vaihtelivat sentin välillä. Matalimmat syvennykset saattavat itse asiassa olla seurausta automatisoidun lypsypaikan (lypsyboxin) koholla olevasta lattiasta. Vähintään 50 sentin syvyisistä syvennyksistä valtaosa oli ainakin osittain ympäröity kaiteella, mikä on hyvä asia työturvallisuuden kannalta. Vastaajien tiloista runsaalla kahdella viidesosalla (43 %) oli ainakin osa pihaton lattiasta päällystetty kumilla. Yleisintä kumipäällyste oli joko lantakäytävillä tai ruokintakäytävillä tai molemmilla. Joillakin tiloilla oli kumipäällyste lypsyrobotin odotusalueella. Viidellä tilalla oli kumipäällyste kaikilla edellä mainituilla alueilla. Kumipäällysteen käyttö ja pihaton ikä eivät olleet yhteydessä toisiinsa. 4

5 Pihattojen lattioiden kumipäällysteet ovat alkaneet yleistyä viime vuosina, koska tutkimuksissa niistä on todettu olevan pääsääntöisesti hyötyä eläinten terveydelle. Muissa yhteyksissä kerättyjen yksittäisten kokemuksien mukaan jalan alla joustavalla ja tukevalla kumilattialla liikkuminen on miellyttävää ja turvallista myös karjanhoitajalle. Automaattilypsystä luopuminen ja sen syyt Vastaajista valtaosa (97 %) ei harkinnut lypsyrobotista luopumista ja vain muutamat harkitsivat tai olivat varmasti luopumassa siitä. Samoin valtaosa (95 %) ei harkinnut robottimerkin vaihtamista ja vain pieni joukko oli jo vaihtanut tai harkitsi robottimerkin vaihtamista. Syytä robottimerkin vaihtamiselle ei kuitenkaan kysytty. Osa robottimerkin vaihtoa harkitsevista harkitsi myös luopumista automaattilypsystä kokonaan. Robottimerkin vaihtamista suunnittelevien tai merkkiä jo vaihtaneiden keskuudessa olivat edustettuina kaikki kolme robottimerkkiä. Automaattilypsystä luopumisen syiksi mainittiin: robotin vaatima ympärivuorokautinen päivystys on raskasta varsinkin yhden ihmisen hoidettavana, huolto- ja varaosakustannukset ovat korkeat tai hälytyksiä tulee liikaa eli joka yö tai lähes joka yö. Lypsyjärjestelmän opetus lomittajille koettiin liian työlääksi ja tuotettua maitomäärää haluttiin lisätä oletettavasti joustavammin kuin minkä automaattisen lypsyjärjestelmän koettiin mahdollistavan. Vaikka edellä kuvatut seikat olivat pienen vähemmistön esille tuomia kokemuksia, niihin tulee suhtautua sillä vakavuudella, että äärimmillään ne voivat riittää koko lypsyjärjestelmän vaihtamiseen. Taloustilanne ja psyykkinen kuormitus Maidontuottajilta tiedusteltiin, kuinka usein tilan maidontuotannon taloudellinen tilanne kuormitti henkisesti. Maidontuotannon taloustilanteen vuoksi koettu henkinen kuormitus ei ollut yhteydessä automatisoitujen lypsypaikkojen määrään, navetan ikään tai päivittäisiin karjanhoitotöihin osallistuvien maatalousyrittäjien määrään. Taloustilanne aiheutti henkistä kuormitusta ja huolta päivittäin tai lähes päivittäin hieman alle viidennekselle (18 %) ja viikoittain tai ainakin useita kertoja kuukaudessa hieman yli neljännekselle (27 %) vastaajista. Runsas kolmannes (36 %) ilmoitti kokevansa taloushuolia ainakin muutamia kertoja vuodessa, ja vajaalle viidesosalle (19 %) vastaajista taloustilanne ei pääsääntöisesti aiheuttanut henkistä kuormitusta eikä huolta. Alle puolella automaattilypsytiloista osa pihaton lattioista on pinnoitettu kumilla. Lattioiden kumipinnoituksesta on todettu olevan yleensä hyötyä eläinten terveydelle, mutta sen merkitystä myös karjanhoitajan työterveyteen ja turvallisuuteen tulisi selvittää. Kuva: Janne Karttunen Tuloksia tarkasteltaessa kannattaa huomata, että kysely ajoittui siihen hetkeen, jolloin maidon tuottajahintaa laskettiin maassamme voimakkaasti. Täydentävien kommenttien perusteella vastaajia huolettivat erityisesti maidon tuottajahinnan lasku, tuotantokustannusten nouseminen, suuret velat ja maitokiintiöiden poistuminen keväällä TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS AUTOMAATTILYPSYSSÄ Vastaajia pyydettiin vertaamaan automaattilypsyä tavanomaiseen parsi- tai asemalypsyyn nimenomaan lypsytyössä koetun fyysisen ja psyykkisen kuormituksen sekä työtapaturmille ja työperäisille sairauksille altistumisen suhteen. Lähes kaikilla vastaajilla oli aiempaa työkokemusta tavanomaisesta lypsystä, joten tätä vertailuasetelmaa voidaan pitää perusteltuna. Vastauksia arvioitaessa on kuitenkin syytä muistaa, että vastaajien on voinut olla vaikea erottaa joidenkin kysymysten kohdalla lypsyyn liittyviä työtehtäviä muista karjanhoitotöistä. Fyysinen kuormitus automaattilypsyssä Kyselyyn vastanneista 231 maidontuottajasta lähes kaikki (97 %) olivat sitä mieltä, että verrattuna tavanomaiseen parsi- tai asemalypsyyn, lypsyn automatisointi vähensi ainakin jonkin verran lypsytyössä koettua yleistä fyysistä eli ruumiillista kuormitusta (kuvio 1). Valtaosa edellä mainituista oli sitä mieltä, että kuormitus väheni merkittävästi. Maidontuottajan fyysistä kuormitusta automaattilypsyssä selvitettiin tarkemmin myös eri kehonosien ja työasentojen kannalta. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että lypsyn automatisointi vähensi ainakin jonkin verran lypsytyössä koettua fyysistä kuormitusta yläraajoissa sorminivelistä ja ranteista aina olkapäihin ja hartiaseutuun saakka. Valtaosa edellä mainituista oli sitä mieltä, että kuormitus yläraajoissa väheni merkittävästi. Enemmistö vastaajista koki myös lonkkaan ja alaselkään, jalkoihin yleensä ja erityisesti polviniveliin kohdistuneen fyysisen kuormituksen vähentyneen ainakin jonkin verran lypsyn automatisoinnin myötä. Näin vastanneiden enemmistön mukaan kuormitus vähenee merkittävästi. Pienehkö joukko (6 %) koki kuitenkin jalkoihinsa kohdistuvan rasituksen lisääntyneen lypsyn automatisoinnin myötä. Näin vastanneilla tiloilla useiden lehmien päivittäinen ajaminen lypsyrobotille oli keskimääräistä yleisempää. Fyysiset kuormitustekijät automaattilypsyssä Vaikka maidontuottajan fyysisen kuormittumisen koetaan alenevan jopa merkittävästi lypsyn automatisoinnin myötä, myös automaattilypsyssä on fyysisesti kuormittaviksi 5

6 koettuja työnvaiheita. Yli neljä viidesosaa vastaajista (82 %) nimesi vähintään yhden automaattilypsyyn liittyvän työnvaiheen, joka kuormitti heitä fyysisesti ainakin jonkin verran (kuvio 2). Sen sijaan kukaan ei nimennyt kahta eri työnvaihetta, jotka olisivat kuormittaneet heitä fyysisesti paljon. Maidontuottajista kaksi kolmasosaa (66 %) oli sitä mieltä, että lypsyrobotin lypsämän erottelumaidon käsittely kuormitti fyysisesti ainakin jonkin verran. Erottelumaitolinjan ja erillisen säiliön käyttäminen vähentävät käsityötä. Tätä menetelmää käyttävät kokivat erottelumaitojen käsittelyn keskimääräistä yleisemmin fyysisesti vähän tai ei ollenkaan kuormittavaksi työksi. Lypsyrobotin puhtaanapitotyöt nousivat esille toisena työnä, jonka osa (42 %) koki fyysisesti ainakin jonkin verran kuormittavaksi. Lypsyrobotin huoltosyvennyksen olemassaololla, sen syvyydellä ja puhtaanapitotöiden koetulla kuormittavuudella ei ollut kuitenkaan yhteyttä. Vajaa kolmannes vastaajista (29 %) koki myös lypsyluvallisten lehmien hakemisen lypsyrobotille kuormittavan fyysisesti ainakin jonkin verran. Tämä oli selvästi yleisempää niiden vastaajien joukossa, jotka joutuivat ohjaamaan lypsyrobotille päivittäin vähintään viittä eri lehmää. Sen sijaan automatisoitujen lypsypaikkojen määrällä ei ollut sellaisenaan yhteyttä lehmien hakemisen koetun kuormituksen kanssa. Maidontuottajat saivat mainita fyysisesti kuormittaviksi kokemiaan seikkoja myös kyselylistan ulkopuolelta. Suoraan automaattilypsyyn liittyviä useita mainintoja saivat muun muassa hiehojen opettaminen automaattilypsyyn, pesu- ja vedinkastoaineastioiden vaihto sekä muut lypsyrobotin huoltotyöt. Psyykkinen kuormitus automaattilypsyssä Lypsyn automatisoinnin koettiin vaikuttavan lypsytyössä koettuun psyykkiseen eli henkiseen kuormitukseen selvästi eri tavalla kuin fyysiseen kuormitukseen. Hieman alle puolet (47 %) maidontuottajista koki lypsyn automatisoinnin vähentäneen vähintään jonkin verran yleistä psyykkistä kuormitusta lypsytyössä verrattuna tavanomaiseen lypsyyn (kuvio 3). Osa ei kokenut eroa lypsymenetelmien välillä ja lähes kolmannes (32 %) koki psyykkisen kuormituksen kasvaneen vähintään jonkin verran. Psyykkistä kuormitusta automaattilypsyssä selvitettiin myös työn erilaisten ominaispiirteiden suhteen. Selvän enemmistön mukaan lypsyn automatisointi vähensi ainakin jonkin verran sekä pakkotahtisen että yksitoikkoisen toistotyön aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta verrattuna tavanomaiseen lypsyyn. Myös kiireen aiheuttaman henkisen kuormituksen koettiin useimmiten vähentyneen pakkotahtisessa tavanomaisessa lypsyssä myös kiireen tuntu voi kuormittaa lypsäjää. Yli kaksi viidesosaa koki työn vaativuuden aiheuttaman psyykkisen kuormituksen vähentyneen, hieman yli neljännes koki sen pysyneen ennallaan ja vajaa kolmannes koki sen lisääntyneen lypsyn automatisoinnin myötä. He, jotka kokivat automaattilypsyn lisänneen yleistä psyykkistä kuormittumistaan, olivat suurelta osin samoja henkilöitä, jotka kokivat automaattilypsyn psyykkisesti vaativaksi työksi. Psyykkiset kuormitustekijät automaattilypsyssä Automaattilypsyssä on useita työnvaiheita, jotka moni koki psyykkisesti kuormittaviksi. Valtaosa vastaajista (94 %) nimesi vähintään yhden automaattilypsyyn liittyvän työnvaiheen, joka kuormitti heitä psyykkisesti ainakin jonkin verran (kuvio 4). 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yleiseen ruumiilliseen eli fyysiseen kuormitukseen kävelyn ja/tai seisomisen jalkoihin aiheu amaan fyysiseen rasitukseen polviniveliin erityises kyykistymisen aiheu amaan fyysiseen rasitukseen lonkkaan ja alaselkään kumaran ja/tai kiertyneen työasennon aiheu amaan fyysiseen rasitukseen har aseutuun, olkapäihin ja olkavarsiin mm. lypsimien ja/tai lypsytarvikkeiden kanna elun aiheu amaan fyysiseen rasitukseen käsivarsiin, ranteisiin, kämmeniin ja sorminiveliin mm. vedinten puhdistuksesta, alkusuihkeiden otosta ja lypsimen käsi elystä aiheutuvaan fyysiseen rasitukseen vähentää merki äväs vähentää jonkin verran ei maini avaa eroa lisää jonkin verran lisää merki äväs en osaa sanoa Kuvio 1. Miten automaattilypsy mielestänne vaikuttaa seuraaviin seikkoihin? Verrattuna tavanomaiseen parsi- tai asemalypsyyn, lypsyn automatisoinnin vaikutus lypsytyössä kokemaani Tiedotteen kuvioiden 1 7 alla on esitetty alkuperäiset kyselyn kysymykset. Kuvioiden 1 7 kaikissa kohdissa on yhteensä 231 vastaajaa. 6

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 192 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 192 AUTOMAATTISEN LYPSYJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: KANNATTAVUUS JA HANKINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Lisätiedot

Erno Kivijärvi. Lypsyjärjestelmän valinta. Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Erno Kivijärvi. Lypsyjärjestelmän valinta. Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Erno Kivijärvi Lypsyjärjestelmän valinta Opinnäytetyö Kevät 2010 Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Liisa Pihlgren & Jaana Holkko

Liisa Pihlgren & Jaana Holkko 1 Liisa Pihlgren & Jaana Holkko Automaattilypsyyn siirtyneiden lypsytilojen kokemuksia Opinnäytetyö Kevät 2010 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Maa - ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki AMK Agrologi Kotieläintuotanto

Lisätiedot

Kohtuullisen työmäärän suositukset maatalousyrityksissä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista

Kohtuullisen työmäärän suositukset maatalousyrityksissä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista TTS:n julkaisuja 415 Kohtuullisen työmäärän suositukset maatalousyrityksissä terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista Recommendations for the reasonable amount of work on farms from the perspectives

Lisätiedot

Työvoiman ja työmäärän hallinta maatalousyrittäjän jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina

Työvoiman ja työmäärän hallinta maatalousyrittäjän jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina 117 Työvoiman ja työmäärän hallinta maatalousyrittäjän jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaajina 2. korjattu painos Jarkko Leppälä, Markku Lätti, Pia Smeds, Minna Väre (toim.) 117 Työvoiman ja työmäärän hallinta

Lisätiedot

Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Marja Kallioniemi

Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Marja Kallioniemi 2 Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin Marja Kallioniemi 2 Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin Marja Kallioniemi ISBN 978-952-487-243-0 (Painettu) ISBN

Lisätiedot

Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Syksy 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin henkilöstön työkyvyn parantaminen ergonomian keinoin

Kajaanin Mamsellin henkilöstön työkyvyn parantaminen ergonomian keinoin Kajaanin Mamsellin henkilöstön työkyvyn parantaminen ergonomian keinoin Kehittämishankkeen loppuraportti Anneli Pekkarinen Sirpa Rauas-Huuhtanen Erja Sormunen Työterveyslaitos Ergonomia ja käytettävyys

Lisätiedot

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma

Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Ilkka Kokkoniemi MAIDONTUOTTAJAISÄNTIEN TYÖHYVINVOINTI KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA, YRITTÄJÄNÄ JAKSAMISESTA JA TUEN TARPEESTA Pro gradu tutkielma Kuntoutustiede 2015 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Loppuraportti 31.5.2014 Minna Savinainen Matti Joensuu Mika Nyberg Panu Oksa Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Osa I Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle Osa II Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Kuorm a kevenee yhteistyöllä

Kuorm a kevenee yhteistyöllä Itellan ja Työterveyslaitoksen yhteisessä Kuormahankkeessa vuosina 2011-2013 kartoitettiin kokonaisvaltaisesti postinjakajien ja varhaisjakajien työn kuormitustekijöitä ja työntekijöiden kuormittuneisuutta.

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta.

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. Marika Isoaho Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Markus Sinisalo MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Muuttoyritys OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011

RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 RILMA - Rakennusalan työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi 2011 Työterveyslaitos Minna Savinainen Matti Joensuu Krista Pahkin Heli Kuitunen Heli Hannonen Panu Oksa Anneli Leppänen SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot