TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9.

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE Yleinen taloustilanne Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous toimialoittain Investoinnit toimialoittain Verotulot vuonna Rahoitus Henkilöstömäärän kehitys Talonrakennusinvestoinnit Kadunrakennusinvestoinnit Muut investoinnit TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitokset... 26

3 3 1. TALOUSTILANNE 1.1 Yleinen taloustilanne Kokonaistuotanto Talouden näkymät ovat heikentyneet nopeasti loppukesän aikana. Suomen talous kasvoi poikkeuksellisen nopeasti kuluneen vuoden aikana, vaikka tuotannon taso ei yltänyt taantumaa edeltäneelle tasolle. Maailmantalouden epävarmuuden ja euroalueen valtionvelkaongelmien takia loppuvuoden kehityksestä odotetaan vaisua. Kasvun ennakoidaan lähes pysähtyvän vuoden lopulla teollistuneissa maissa ja mahdollisesti tullaan lähelle taantumaa. Suomessakin on odotettavissa notkahdus loppuvuodesta, sillä kehitystä painaa vientimarkkinoiden hyytyminen. Talouden hitain kasvuvaihe ajoittuu oletettavasti kuluvan vuoden lopulle ja vuoden 2012 alkupuoliskolle. Euroalueella julkisten talouksien velkakriisi vaikuttanee vielä useita vuosia Vuoden kokonaistuotannon kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin. Hyvän alkuvuoden ansiosta Suomen kokonaistuotannon kasvu kuitenkin yltää yli 3 prosenttiin. Odotettavissa olevan notkahduksen uskotaan kuitenkin olevan lyhytaikainen ja kasvu lähtisi käyntiin vuoden 2012 lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotannon kasvu pudonnee vuositasolla alle 2 prosenttiin. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi vuoden takaisesta, mikä muutos kuitenkin mahtuu työllisten määrän virhemarginaaliin. Nuorten vuotiaiden työttömyysaste oli elokuussa 13,0 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Ennusteiden mukaan taloustilanteen nopea heikkeneminen pysäyttää työllisyyden paranemisen ja työttömyysaste asettunee noin 7,5 prosenttiin. Porvoon työttömyysaste elokuun lopussa oli 7,5 %. Työttömyysaste on parantunut 0,6 prosenttiyksikköä viime vuoden elokuusta. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 1856 henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä oli 217 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui elokuussa hieman. Se oli elokuussa 3,8 prosenttia, heinäkuussa tasan neljä prosenttia. Kuluttajahintoja nosti elokuussa viime vuodesta eniten asumisen, ravinnon ja polttonesteiden kallistuminen. Inflaation odotetaan hidastuvan selvästi jo kuluvan vuoden lopulla ja jäävän noin 3,5 prosentin tuntumaan. Euroalueelle ennustetaan ensi vuodeksi 1,8 prosentin inflaatiota ja Suomessakin jäätäneen alle kahden prosentin. Tilastokeskuksen laatiman kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 8 prosenttia ja valtionosuudet vajaat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate kasvoi 53 prosenttia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kaikilla sopimusaloilla maksettiin 1.5. lukien yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Palkkataso nousee noin 2 %. Kuntaalan ansiotasoindeksin arvioidaan kuitenkin kohoavan tänä vuonna keskimäärin 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Rahamarkkinat Alkuvuonna ennustettu korkotason nousu jäänee osin toteutumatta, sillä Euroalueen pitkät ja lyhyet korot ovat laskusuunnassa. Euroopan keskuspankki EKP korotti ohjauskorkonsa 1,5 prosenttiin heinäkuussa. Taloustilanteen nopea heikkeneminen siirtänee EKP:n seuraavan koronnoston pitkälle eteenpäin. On myös mahdollista, että ohjauskorkoa lasketaan, mikäli muu korkotaso pysyy Euroopassa alhaisena.

4 4 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät elokuun toteutumat ja vuosiennusteet sekä sitovien tavoitteiden ennusteet. Toimialojen laatimien ennusteiden mukaan käyttötalouden tuloja kertyy 1,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja käyttötalousmenoja 1,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettovaikutus on noin 0,3 milj. euron rahoitusvajaus. Käyttötalouden toteutuneiden kokonaislukujen perusteella voidaan ennakoida, että kokonaistulot ja kokonaismenot kasvaisivat talousarviota suuremmiksi. Tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat noin 2-3 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin ajankohtaan nähden on odotettavissa. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 51 milj. euroa, mikä on 66 % talousarviosta. Useimmat maksutulot peritään vasta seuraavan kuukauden aikana ja siksi tuloja kertynee enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Käyttötalousmenoja on syntynyt 195 milj. euroa, mikä on 67 % talousarviosta. Toteutumaprosentti on keskimääräisen käyttöasteen yläpuolella, koska myös osa käyttötalouden menoista tulee maksettavaksi viiveellä. Palkkamenojen toteutumisaste on 68 %. Toteutumisaste vastaa ajankohtaa ja palkkamäärärahojen arvioidaan riittävän vuoden palkkamenoihin. Lomarahat on maksettu kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 10,3 milj. euroa eli 62 %. Elokuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 4,5 %. Kunnallisverotuloja saataneen noin 5 miljoonaa arvioitua enemmän. Yhteisöverotulojen ennuste on noin 1 miljoona euroa suurempi kuin talousarvio. Kiinteistöverotuloja arvioidaan saatavan talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet jäävät noin 0,5 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisvuodesta yleisen taloustilanteen parantumisen myötä. Kokonaisverotulot ovat kuitenkin vasta saavuttaneet taloustaantumaa edeltäneen vuoden 2008 tason. Samaan aikaan kuitenkin palkat ja muut kustannukset ovat nousseet. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä ei kasva. Vuoden talousarviolainoja ei ole vielä nostettu, koska kaupungin maksuvalmius on ollut hyvä koko alkuvuoden. Kuluvan vuoden aikana tullaan kuitenkin nostamaan noin 10 milj. euron laina, jolla voidaan rahoittaa joulukuun veronpalautuksista johtuva verotilitysten vähennys. Mikäli muuta lainanottoa ei tarvita, kaupungin velkamäärä supistuu noin 15 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä olisi noin 2750 euroa asukasta kohti, mikä on edelleen noin 800 euroa enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 2 milj. euroa ja keskikorko oli elokuun lopussa 2,65 %.

5 5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT 2.1 Tuloslaskelma TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE ,0 Verotulot ,7 Valtionosuudet ,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,2 Muut rahoituskulut ,2 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,9 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0

6 6 2.2 Rahoituslaskelma TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,0 % Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät ,1 % * Yhteensä ,6 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,7 % Rahoitusosuudet investointimenoihin ,7 % Käyttöomaisuuden myyntitulot ,0 % * Yhteensä ,3 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,2 % ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten vähennykset 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ,3 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 * Yhteensä MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos * Yhteensä RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS ,9 %

7 7 2.3 Käyttötalous toimialoittain TALOUSARVIO TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,4 % Konsernihallinto yhteensä Konsernijohto Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,9 % Konsernijohto yhteensä % Kaupunkikehitys Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,5 % Kaupunkikehitys yhteensä ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä ,0 % SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,9 % Sivistystoimi yhteensä ,3 % ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,8 % Alueellinen pelastustoimi yhteensä ,5 % YHTEENSÄ Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,7 % Yhteensä ,0 %

8 8 2.4 Investoinnit toimialoittain TALOUSARVIO TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% KAUPUNGINHALLITUS Investointimenot ,6 % Valtionosuudet ,0 % Investoinnit netto ,5 % KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA Investointimenot ,2 % Myyntitulot ,3 % Investoinnit netto ,1 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Investointimenot ,7 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Investointimenot ,7 % ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Investointimenot ,3 % Valtionosuudet ,0 % Investoinnit netto ,7 % Investointimenot ,7 % Invest. rahoitusosuudet ,5 % Yhteensä ,4 %

9 Miljoonat Verotulot vuonna Kuukausi Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä TILITETYT VEROT Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TILITYS TALOUSARVIO POIKKEAMA Kassatilanne, elokuu Kassaläge, augusti Porvoon kaupunki-borgå stad

10 MEUR MEUR Rahoitus Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,65 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,43 Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, arvio (EUR) Lyhennykset (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 29 % Euribor 6kk 24 % Muu 1 % Kiinteä 27 % Kiinteä 3 vuotta 18 % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 25,2 23,9 22,0 19,4 16,4 42,5 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 20 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 24 Rahavarat 20 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 75% 51% 51% 36% 25% 17% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,43 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

11 Henkilöstömäärän kehitys *) luku päiväyksellä Vuonna on talousarvion sitovana tavoitteena henkilöstömäärän vähentyminen henkilöstösuunnitelman mukaisesti 150 henkilötyövuotta. Elokuun lopussa oli vakinaisten palvelussuhteiden määrä 320 palvelussuhdetta vähemmän kuin Väheneminen selittyy suurelta osin organisaatiomuutoksella, jossa Porvoon Tilapalvelut liikelaitos erotettiin omaksi yksikökseen 1.1. alkaen. Kun luvuissa huomioidaan Porvoon Tilapalvelut liikelaitokseen siirtynyt henkilöstö, on vakinaisen palvelussuhteiden määrä vähentynyt 43 henkilöllä, mikä vastaa yt-neuvottelujen lopputulosta. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä oli elokuun lopussa 86, mikä on 37 vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 647 eli 170 vähemmän kuin mikä johtuu osittain siitä että musiikki- ja kansalaisopistojen sekä taidekoulun lukuvuodet eivät vielä ole tuona ajankohtana täysipainoisesti alkaneet. Lyhytaikaisia alle 13 päivän palvelussuhteita oli 9, mikä on 34 vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kokonaisuudessaan palvelussuhteiden määrä oli Porvoon tilapalveluihin siirtynyt henkilöstö huomioiden 251 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Verrattuna vuoden 2010 elokuun lopun tilanteeseen oli palvelussuhteita 123 vähemmän kuin edellisvuonna. Palvelussuhteiden määrää katsottaessa on huomioitava, että etenkin määräaikaisten palvelussuhteiden määrä saattaa vaihdella kuukausittain. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteiden määrä ei sen sijaan yleensä vaihtele vuoden aikana merkittävästi.

12 Talonrakennusinvestoinnit Hanke nro Investointihankkeen nimi TA Käytetty TOT-% 5211 Näsin sosiaali- ja terveysasema ,0 % 5214 Näsin terveyskeskus ,0 % 5235 Johannisbergin vanhainkoti ,9 % 5301 Hamarin koulu ,0 % 5320 Linnajoen koulu ,8 % 5406 Kvarnbackens skola ,3 % 5505 Taidetehdas ,2 % Näsin sosiaali- ja terveysaseman (5211) ja Näsin terveyskeskuksen (5214) viimeistelytyöt ja takuuvuoden pidätettyjen maksuerien suoritus on käynnissä. Johannisbergin vanhainkodin (5235) hankesuunnitelman laadinta on meneillään. Suunnitelma valmistuu syksyllä. Hamarin koulun (5311) uusi osa on otettu käyttöön. Pihatyö on meneillään ja hanke kokonaisuudessaan valmistuu koulun alkuun mennessä syksyllä. Urakkasuoritusten viimeiset maksuerät ovat vielä maksamatta. Linnajoen koulun (5320) korjaustyö on käynnissä ja etenee aikataulun mukaisesti. Kohde valmistuu syksyllä Kvarnbackens skolan (5406) korjaustyöt ovat käynnistymässä ja korjaustyö valmistuu syksyllä Kadunrakennusinvestoinnit Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty % nro UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut ,2 % 6006 Pihlajatienparannus ,1 % 6021 Suomenkylä ,8 % 6028 Eestinmäki ,8 % 6036 Pihlajatien alue, Valkovuokon kaari ,6 % 6053 Hinthaara ,5 % 6075 Sikosaaren sillat ,0 % 6088 Alkrog ,3 % 6096 Omenatarha ,7 % Uudisrakennus yhteensä ,6 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut ,2 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,8 % 7375 Ölstens ,0 % Työpaikka-alueet yhteensä ,0 % KADUT PERUSPARANNUS 6004 Lundinkatu ,6 % 6095 Erittelemätön kadunparannus ,9 %

13 13 Kadut, perusparannus yhteensä ,3 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,3 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6159 Erittelemätön parannus ,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 % PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6804 Kokonniemen puisto ,8 % 6815 Runebergin puisto ,1 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,8 % 6825 Viborgin aukio ,4 % 6829 Hornhattulan viheralueet ,3 % 6850 Hamarinranta, kevyen liik. Väylä ,0 % 6859 Puistot erittelemätön ,7 % Puistot, perusparannus yhteensä ,2 % PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6832 Säterinhaka ,5 % 6834 Kirjaston yläpuisto ,0 % 6837 Gammelbackan lammikko ,4 % 6839 Gammelbacka-Lehtimäki-Hamari keh ,7 % 6843 Näsin katu- ja puistoalueet ,5 % 6844 Valkovuokonkaaren puistoalue ,9 % 6845 Keskustan koirapuisto ,1 % 6855 Kansallinen leikkipuisto ,5 % Puistot, uudisrakennus yhteensä ,9 % MATTOLAITURIT 7069 Mattolaiturit, erittelemätön ,0 % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS ,9 % 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,9 % SATAMA 7003 Itärannan ja länsirannan rantamuurit ,2 % 7020 Pienvenesatamat ,8 % Satama yhteensä ,9 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,0 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyöt ,3 % 6209 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,0 % Liikennejärjestelyt yhteensä ,2 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,5 % ALUEPARANNUSHANKKEET

14 Kävelykeskusta ,1 % Alueparannukset yhteensä ,1 % PERUSPARANNUS YHTEENSÄ ,0 % VALTION YHTEISHANKKEET 7910 Mannerheiminkadun silta, suunnittelu ,3 % 7915 Kilpilahden tie ,7 % Valtion yhteishankkeet yhteensä ,1 % VANHA PORVOO 8000 Vanha Porvoo ,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % IRTAIN OMAISUUS 1001 Traktori ,8 % 1087 Puisto ,3 % Irtain omaisuus yhteensä ,1 % 2.10 Muut investoinnit Hanke nro Investointihankkeen nimi TA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Käytetty TOT-% 1028 Effica tietojärjestelmä ,0 % 1099 Muu irtain omaisuus ,1 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 1065 Atk-hankinnat ,6 % 1066 Irtain omaisuus ,9 % 4180 Lähiliikuntapaikat ,2 % 4200 Ulkoilualueet ,4 % PELASTUSLAITOS 9105 Raskaat yms ajoneuvot ,1 % 9005 Virve-radiot ,5 %

15 15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT 3.1 Konsernihallinto Vaalit Keväällä järjestettiin eduskuntavaalit TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot ,8 % 69 5 Kulut ,3 % Toimintakate Kaupunginvaltuusto TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot Kulut ,0 % Toimintakate ,0 % Tarkastustoimi TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot Kulut ,1 % Toimintakate ,1 % Konsernijohto Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, hallintojohdon, rahoitusjohdon, henkilöstöjohdon sekä toimitilajohdon tulot ja menot. HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä. Keväällä järjestettiin eduskuntavaalit. Asiakaspalvelukeskusmallin kehittäminen on edennyt muutoin suunnitellusti, mutta toimitilojen remontointi vie aiottua enemmän aikaa. Toiminta pystytään kuitenkin osittain käynnistämään jo vuoden vaihteessa. Uudistettu Internet- sivusto on avattu kesäkuussa. Sivuja on täydennetty edelleen, ja englanninkielisen sivuston suunnittelu on käynnistynyt. Elokuussa toteutettiin työyhteisöviestinnän kysely, tulokset valmistuvat lokakuussa. Lisäksi on käynnistetty rekrytointiviestinnän kehittäminen.

16 16 Tietohallinnon roolia on arvioitu uudelleen. Esitykset sen järjestämisestä tullaan käsittelemään talousarvion yhteydessä. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut seurantajaksona 110 uutta asiakasta, kun luku vuonna 2010 vastaavana ajankohtana oli 123. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on jatkunut raportointijakson aikana. Talousarvion tavoitteista käytiin ennen kesää neuvotteluja toimialojen johtoryhmien kanssa ja kesän jälkeen tarkentavia neuvotteluja ehdotetuista määrärahoista toimialojen johdon kanssa. Sisäisen tarkastuksen palvelut on kilpailutettu. Sisäinen tarkastus hoidetaan kuluvana vuonna ostopalveluna ammattitilintarkastusyhteisön toimesta. Sisäisen valvonnan ohjeistus on keskeisin valmistelussa oleva asia. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu. Uusimistarve syntyi siitä, että vanha poistotaso jäi olennaisesti pienemmäksi kuin investointien vuotuiset omahankintamenot. Uusittu poistosuunnitelma vastaa aikaisempaa paremmin omaisuuden todellista kulumista ja tarvittavien korvausinvestointien määrää sekä antaa oikean kuvan toiminnan tuloksesta. Laskutus- ja perintäohjeet sekä alitilittäjäohjeet on uusittu. Vuoden alussa käyttöön otetun uuden taloushallintojärjestelmän raportointijärjestelmiä on työstetty ja uusia raportteja on laadittu. Raporttien kehittämistyö jatkuu HENKILÖSTÖJOHTO Vakanssiluettelon toteutus jatkuu hallintopalvelukeskuksessa. KuntaRekry-ohjelma käyttöä on laajennettu siten, että kaikki työpaikat julkaistaan ohjelman kautta. Syyskuussa valmistuu sähköinen lomake avoimen hakemuksen jättämiseksi. Käyttäjätunnuksia on tehty sosiaali- ja terveystoimeen. Osaamiskartoituksen malleihin on tutustuttu ja osaa on testattu. Kaikki avoimet tehtävät, joihin kohdistui irtisanomisia on laitettu ensin sisäisesti haettavaksi ja muista tehtävistä valtaosa on ensin sisäisesti haettavana. Lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden tai muiden erityisasiantuntijoiden tehtäviä on laitettu myös suoraan ulkoisesti haettavaksi. Lisäksi on valmisteillä tehtäväkierron ohjeistus ja mentorointiohjeistus. Elokuun loppuun mennessä 36 henkilöä on osallistunut oppisopimuskoulutukseen, joista suurin osa koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoon valmistavia tai johtamisen erikoisammattitutkintoon suuntaavia. Ryhmämuotoista muutosvalmennusta tai työnohjausta on järjestetty neljälle ryhmälle. Säännöllisiä esimiesinfoja ajankohtaisista aiheista on pidetty kuukausittain ja niihin on osallistunut noin esimiestä per info. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta käy 8 esimiestä. Henkilöstökysely tehdään Työpaikkaselvityksiä on tehty työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Työturvallisuusriskien arvioinnin toteuttaminen Zef-riskien arviointi sovelluksella on aloitettu. Työsuojeluparit perehdytetään arvioinnin tekemiseen ja sovelluksen käyttämiseen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki yhteensä 642 nuorta. Työpaikkoja tarjottiin 70:lle vuotiaalle nuorelle. Kaupungin kymmeneen mökkiin tuli vuokrahakemuksia kesäksi 242 kpl. Arvontavaiheessa mökin sai 124 henkilöä. Kesämökkien käyttöaste on korkea.

17 17 TOIMITILAJOHTO Toimitilajohdon tulojen toteutuminen on 64,1 %. Menojen toteutuminen on raportin mukaan 58,7 ja vuoden loppuun mennessä ennustetaan euron säästöä. Tyhjillään olevat toimitilat ja Kvarnbackenin koulun tilapäistilat tulevat rasittamaan toimitilajohdon tulopuolta. Kiinteistömyynnissä ei ole vielä saavutettu talousarviossa asetettuja tavoitteita, mutta tämän hetken tietojen perusteella tavoitteista jäädään noin euroa vuoden loppuun mennessä. Nettomääräisesti toimitilajohto tulee pysymään talousarviossa ja saavuttamaan talousarviossa asetetut tavoitteet TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,5 % Kulut ,9 % Toimintakate ,7 % Tavoite/mittari Vuositavoite Tot 8/ Ennuste Käyttötalousmenojen vähentäminen strategian mukaisesti vuoden 2010 tasosta Nettoinvestointien kokonaismäärä Omaisuuden myyntitulot tonttikauppaa lukuun ottamatta ohjataan investointeihin tai velan lyhentämiseen Omistajapoliittiset linjaukset konserniyhteisöihin nähden Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen määrä Sähköisten palvelujen lisääminen Henkilöstömäärä kääntyy laskuun Korjausvelan muutos vuoden 2009 tasosta, 2009=100-7 milj. 201,9 M (1-8/2010) 195,3 M (1-8 ) Toteutuu talousarvion mukaan Enintään 15 milj. 9,96 milj. Toteutuu talousarvion mukaan 100 % 100 % Tuodaan päätettäväksi 507 (todellinen luku vuoden alussa oli 480) Sähköisen asioinnin alustaa koskeva hankesuunnitelma on tehty Uusi konserniohje käsiteltiin kesäkuussa kaupunginhallituksessa ja palautettiin uuteen valmisteluun. Kaupungilla on tällä hetkellä 480 suorassa omistuksessa olevaa vuokra-asuntoa. Tavoitteena on myydä ne noin 10 asuntoa, jotka tyhjenevät. Kuntien Tiera Oy rakentaa Sähköinen Asiointi palvelukokonaisuutta, jonka osia ovat toisiinsa kiinteästi liittyvät sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun ratkaisut. Yhteistyötä tehdään valtionhallinnon asiointialustan projektin kanssa. Kokonaisuuden kilpailuttaminen on ajankohtaista syksyllä. Porvoon kaupunki hyödyntää yhtiön ratkaisua. Mahdolliset muut omaisuuden myyntitulot ohjataan kuluvana vuonna velan lyhentämiseen Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset käynnissä, tuodaan päätettäväksi vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on myydä ne noin 10 asuntoa, jotka tyhjenevät. Toteutuu talousarvion mukaan Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskus vastaa hallinnon sisäisistä tukipalveluista; kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, rekrytoinnista, it-palveluista, käännöstöistä, arkistopalveluista, monistuksesta ja puhepalveluista. Uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönotto ja toteutus on työllistänyt talouspalveluita edelleen. Raporttien ajastus hoidetaan edelleen manuaalisesti, moni työvaihe kirjanpidossa on monivaiheisempi ja vie enemmän aikaa kuin aikaisemmassa ohjelmassa. Verkkopalkka otettiin käyttöön 1.9., 31 % palkansaajista haluaa edelleen postitse lähetettävän palkkalaskelman.

18 18 Vakanssien määrä hallintopalvelukeskuksessa on pysynyt talousarvion määrittelemällä tasolla, yhteistoimintamenettelyn myötä toteutettu henkilökuntavähennys on heijastunut koko työyksikköön. Työprosesseja kuvataan ja käydään läpi sekä tehtäviä järjestetään uudelleen. Talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti koko tehtäväalueen osalta, kustannuspaikkojen välillä on tarvetta tarkistaa kustannusten jakoa TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,0 % Kulut ,3 % Toimintakate ,5 % Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat (sis. myös matkailu-, maatalous- ja asuntotoimen), maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Tehtäväalueen toiminta on vuoden kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella edennyt suunnitelmien mukaisesti. Organisaation muutos on sujunut kivuttomasti. Matkailutoimessa on panostettu aktiivilomien ja kaupunkitapahtumien markkinointiin useissa eri medioissa. Tapahtumista Vanhan Porvoon Ostosten Yö 2.9. keräsi ennätyskävijämäärät ja kerätyn palautteen mukaan tapahtumassa mukana olleiden yritysten myynti moninkertaistui jopa ylittäen joulusesongin päivämyyntejä. Markkinoinnissa ulkomaille, erityisesti Venäjälle, on tehostettu yhteistyötä Visit Helsingin, Visit Finlandin, Loviisan sekä itäisen Suomenlahden kuntien kanssa. Kotisivujen uudistusprojektit on aloitettu elokuussa. Elokuun loppuun mennessä matkailutoimiston asiakasmäärä oli yli , kasvua viime vuoteen verrattuna asiakasta. Ulkomaalaisten osuus asiakkaista on 66 %. Valtion tukeman asuntojen uustuotannon (ARA) osalta jäädään tavoitteesta koska ARA on hylännyt kolmen kohteen kilpailutulokset liian korkean hinnan johdosta. Korjausrakentaminen ylittää asetetut tavoitteet. Elokuun loppuun mennessä myytiin yhteensä 50 vuokraomakotitonttia sekä yksi vuokrattu rivitalotontti. Uusia omakotitontteja luovutettiin 26 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 3 kpl. ja yritystontteja 1 kpl. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 76 omakotitonttia. Länsirannan asemakaava-alueella päätettiin kilpailutuksen perusteella luovuttaa kaksi asuintonttia. Asemakaavoituksen pohjakartan laatiminen Suomenkylään on edennyt aikataulun mukaan. Täydennysmittausvaihe maastossa on käynnissä. Skaftkärr-hanke on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Toukovuoren alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä, ja ehdotuksen valmistelu on pitkällä. Hanke on herättänyt edelleen myönteistä huomiota ja Porvoo on ehdolla Pohjoismaiseksi energiakunnaksi. Mittavana kokonaisuutena on saatu valmiiksi Hermanninsaaren asemakaavaehdotukset, joista neljä on jo hyväksytty valtuustossa. Vaativia keskustan ja jokirannan kaavatöitä on aloitettu. Etolan ja Metodistikirkon tonttien asemakaavaehdotus on valmistumassa. Empirekaupungin jokirannan kaavaluonnos valmistui keväällä ja laajan kuulemiskierroksen pohjalta on käynnistetty ehdotuksen valmistelu. Hattulan alueen kansainvälinen arkkitehtikilpailun kilpailuaika päättyi kesäkuun lopussa, ja kilpailuehdotuksia saatiin 32 kpl. Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaava ja asemakaavatöihin liittyen on käynnistetty kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnin päivitys. Raportti valmistunee syyskuussa. Mannerheiminkadun sillan korjaustyöt on aloitettu, suunniteltu valmistumisajankohta on kesäkuu Kuntatekniikan talvikunnossapitotyöt ovat tulleet erittäin runsaslumisen talven johdosta huomattavasti arvioitua kalliimmaksi. Talvi on ollut vaikea myös katujen päällysteille, mistä johtuen on asfaltin paikkausta ja uudelleen päällystämistä normaalia enemmän. Katujen kunnossapidon toimintakuluille on suuria paineita. Lautakunta teki 6.9. kokouksessaan euron budjettimuutosesityksen. Muilta osin toiminta on ollut talousarvion mukaista. Talousarvion mukaiset määrärahat tulevat alkuvuoden perusteella riittämään suunnitelmien mukaiseen toimintaan edellä mainittua talvikunnossapitoa lukuun ottamatta.

19 TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,5 % Kulut ,8 % Toimintakate ,9 % Tavoite/mittari Vuositavoite Tot 8/ Ennuste Kaupungin omistamilla kaava-alueilla tarjotaan vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävä määrä 105 kpl tontteja/ Vuosittainen omakotitonttien luovutus Energiatehokas yhdyskuntarakenne/ Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus 60 % Työpaikkaomavaraisuus 90 % 90,2 % (tilanne ) 90,2 % (tilanne ) Lupa- ja valvonta-asiat Lupa- ja valvonta-asiat tehtäväalueeseen kuuluvat tulosyksiköt rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen päätehtävä on rakennuslupien valmistelu, myöntäminen sekä lupien valvonta. Lisäksi annetaan neuvoja ja valvotaan rakennetun ympäristön kuntoa. Rakennuslupien määrä on taas kasvussa ja myös valtiovallan edellyttämät selvitykset ovat lisääntyneet. Tavoite on resurssien rajoissa lisätä neuvontaa ja esimerkiksi tontinsaajien koulutusta. Ympäristönsuojelun tavoitteena on vastata ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja edistää hyvän ympäristön toteutumista Porvoossa. Ympäristönsuojelu on kuluneella jaksolla ottanut voimakkaasti kantaa mm. Lahden jätevesien Porvoonjokeen johtamiseen, harjoituslentokoneiden aiheuttamaan meluhäiriöön Porvoon saaristoalueella ja Tolkkisten sataman laajennuksen ympäristölupaan. Tehtäväalueen toiminnassa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta on edennyt suunnitelmien mukaisesti, näköpiirissä ei ole tekijöitä, jotka aiheuttaisivat poikkeamia talousarvioon. Talousarvion mukaiset määrärahat tulevat alkuvuoden perusteella riittämään suunniteltuun toimintaan TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,8 % Kulut ,2 % Toimintakate ,9 % Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen johto Tapahtuneiden henkilöstövaihdosten ja työtehtävien organisoinnin kautta toimialan kehittämistyöhön on saatu lisää resursseja. Toimialalla on käynnistetty prosessien kuvaamisen projekti. Tavoitteena on, että prosesseissa toimivat henkilöt parantavat jatkuvasti palvelu- ja työprosesseja hyödyntäen tekemiään kuvauksia. Projekti liittyy kiinteästi koko kaupungin prosessien kehittämistyöhön. Palvelusetelien laajemman käyttöönoton tueksi toteutettu kustannuslaskennan projekti on päättynyt. Projektissa on tuotteistettu kotihoito ja tehostettu palveluasuminen samoin perustein Loviisan ja Askolan kanssa sekä luotu kuntien muiden palvelujen tuotteistustyön tueksi kustannuslaskennan työkalu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen kunnan tasolla sekä hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävä työ on aloitettu ESTER- hankkeen myötä TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,0 % Kulut ,7 % Toimintakate ,4 %

20 20 Tavoite/mittari Toimialan palveluprosessien kuvaaminen, tuotteistaminen ja hinnoittelu Hankintamenettelyn ja sopimusten seurannan kehittäminen Vuositavoite Puolet prosesseista kuvattu, tuotteistettu ja hinnoiteltu Luodaan sopimusten hallinnointimalli ja tarkastusmenettelyt Tot 8/ Toteutuu Toteutuu Ennuste Toteutuu Toteutuu Terveyspalvelut Organisaatiomuutoksen jälkeen, jolloin Näsin vuodeosastot ja geriatriset lääkäripalvelut liitettiin vanhuspalveluista terveyspalvelujen piiriin, on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siirtoviivepotilaiden määrän vähentämiseen, mikä onkin kohentunut huomattavasti. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon tai vanhuspalvelujen piiriin siirtoa odottavien potilaiden määrä on vähentynyt puoleen entisestä. Organisaatiouudistus on selvästi parantanut yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken. Yhteistyö tiivistyy edelleen terveydenhuoltolain edellyttämien uudistusten puitteissa. Järjestämissuunnitelman teon alueellinen valmistelutyö on aloitettu. Itäisen terveysaseman lääkärivaje on olennaisesti parantunut ja tilanne lähentelee jo täyttä miehitystä. Uudistettu puhelinpalvelu on parantanut takaisinsoittojärjestelmästä johtuen ajanvarauksen tavoitettavuutta lähes 100 %:iin. Ajanvarauskäytäntöihin on tarkoitus koulutuksellisin keinoin lisätä palveluhenkisempiä työmuotoja. Reseptien uusimiskäytäntöön vaikuttavan e-reseptiuudistuksen valmistelu on jo edennyt melko pitkälle, ja menetelmä otetaan suunnitelmien mukaan täysimääräisenä käyttöön vuonna Verenohennuslääke Marevan-potilaiden seurantatapa on muutettu sairaanhoitajavetoiseksi poliklinikkatoiminnaksi, mikä on vapauttanut lääkärivoimavaroja potilasvastaanottotyöhön. Terveyspalvelujen tavoitteena on tuottaa laadukkaita terveyspalveluita porvoolaisille kaupungin myöntämien resurssien puitteissa. Ongelmallisinta on ollut tuottaa lääkäripulasta johtuen riittävästi avosairaanhoitopalveluita Itäisellä terveysasemalla, mutta tilanne on kuitenkin jo kohentunut uusilla rekrytoinneilla olennaisesti. Lääkärityö neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on jo käytännössä normalisoitunut. Terveydenhoitajavaje rajoittaa kuitenkin palvelujen tarjontaa. Tätä varten ehdotetaan vuoden 2012 talousarvioon 3 terveydenhoitajan toimen lisäystä, jotta lain edellyttämää resurssitarvetta voitaisiin paremmin noudattaa. Lähivuosina tarvitaan vielä kolme terveydenhoitajaa lisää, jotta lain vaatimat edellytykset täytetään kaikilta osin. Lisäysesitykset sisältyvät taloussuunnitelmaan. Menojen toteutuminen on toistaiseksi pysynyt suunnitellussa, kuitenkin näyttää siltä, että erikoissairaanhoito tulee ylittymään n. 1,2 miljoonalla eurolla, mitä ei pystytä omilla säästöillä perusterveydenhuollosta tasapainottamaan. Tästä sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt ylitysanomuksen kaupunginhallitukselle. Lääkärirekrytointien suhteen joudutaan edelleen turvautumaan välitysfirmojen ostopalveluihin, mikä saattaa johtaa kustannuspaineisiin loppuvuodesta. Tästä syystä omaan lääkärirekrytointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja ensimmäiset uudet vakinaiset viranhaltijat on jo saatu rekrytoituakin. Tavoitteellista työtä jatketaan edelleen. Useampi lääkärirekrytointihanke on parhaillaan vireillä ja mahdollisuudet saada vakinaisia viranhaltijoita lisää näyttävät aikaisempaa selvästi paremmilta. Investointisuunnitelmaan sisältyvän uuden terveysaseman suunnittelutyö on kesäkauden jälkeen käynnistymässä Porvoon sairaalan kanssa TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,5 % Kulut ,2 % Toimintakate ,6 % Tavoite/mittari Vuositavoite Tot 8/ Ennuste Avohoidon keskimääräinen käyntimäärä/asukas/vuosi 6,1 Toteutuu Toteutuu Kokonaistaloudellisuus/keskimääräiset kustannukset per 567 Toteutuu Toteutuu asukas enintään keskimääräisellä tasolla*) Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas enintään samalla tasolla muiden keskisuurten kuntien keskiarvon kanssa (vuonna /asukas) Rakenteellisten muutosten läpivienti *) 598 /asukas on keskimäärä perusterveydenhuollossa Toteutuu Toteutuu Päätetään terveysasemien yhteiset toimintalinjaukset Toteutuu Toteutuu

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14)

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatuotot*) 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800 7 858 800 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 2 401 300

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot