TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011"

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9.

2 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE Yleinen taloustilanne Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous toimialoittain Investoinnit toimialoittain Verotulot vuonna Rahoitus Henkilöstömäärän kehitys Talonrakennusinvestoinnit Kadunrakennusinvestoinnit Muut investoinnit TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Liikelaitokset... 26

3 3 1. TALOUSTILANNE 1.1 Yleinen taloustilanne Kokonaistuotanto Talouden näkymät ovat heikentyneet nopeasti loppukesän aikana. Suomen talous kasvoi poikkeuksellisen nopeasti kuluneen vuoden aikana, vaikka tuotannon taso ei yltänyt taantumaa edeltäneelle tasolle. Maailmantalouden epävarmuuden ja euroalueen valtionvelkaongelmien takia loppuvuoden kehityksestä odotetaan vaisua. Kasvun ennakoidaan lähes pysähtyvän vuoden lopulla teollistuneissa maissa ja mahdollisesti tullaan lähelle taantumaa. Suomessakin on odotettavissa notkahdus loppuvuodesta, sillä kehitystä painaa vientimarkkinoiden hyytyminen. Talouden hitain kasvuvaihe ajoittuu oletettavasti kuluvan vuoden lopulle ja vuoden 2012 alkupuoliskolle. Euroalueella julkisten talouksien velkakriisi vaikuttanee vielä useita vuosia Vuoden kokonaistuotannon kasvuennusteita on tarkistettu alaspäin. Hyvän alkuvuoden ansiosta Suomen kokonaistuotannon kasvu kuitenkin yltää yli 3 prosenttiin. Odotettavissa olevan notkahduksen uskotaan kuitenkin olevan lyhytaikainen ja kasvu lähtisi käyntiin vuoden 2012 lopulla. Ensi vuonna kokonaistuotannon kasvu pudonnee vuositasolla alle 2 prosenttiin. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa työttömyysaste oli 6,6 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi vuoden takaisesta, mikä muutos kuitenkin mahtuu työllisten määrän virhemarginaaliin. Nuorten vuotiaiden työttömyysaste oli elokuussa 13,0 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Ennusteiden mukaan taloustilanteen nopea heikkeneminen pysäyttää työllisyyden paranemisen ja työttömyysaste asettunee noin 7,5 prosenttiin. Porvoon työttömyysaste elokuun lopussa oli 7,5 %. Työttömyysaste on parantunut 0,6 prosenttiyksikköä viime vuoden elokuusta. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 1856 henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä oli 217 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui elokuussa hieman. Se oli elokuussa 3,8 prosenttia, heinäkuussa tasan neljä prosenttia. Kuluttajahintoja nosti elokuussa viime vuodesta eniten asumisen, ravinnon ja polttonesteiden kallistuminen. Inflaation odotetaan hidastuvan selvästi jo kuluvan vuoden lopulla ja jäävän noin 3,5 prosentin tuntumaan. Euroalueelle ennustetaan ensi vuodeksi 1,8 prosentin inflaatiota ja Suomessakin jäätäneen alle kahden prosentin. Tilastokeskuksen laatiman kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat 4 prosenttia tammi kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 8 prosenttia ja valtionosuudet vajaat 3 prosenttia. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate kasvoi 53 prosenttia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kaikilla sopimusaloilla maksettiin 1.5. lukien yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Palkkataso nousee noin 2 %. Kuntaalan ansiotasoindeksin arvioidaan kuitenkin kohoavan tänä vuonna keskimäärin 2,5 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Rahamarkkinat Alkuvuonna ennustettu korkotason nousu jäänee osin toteutumatta, sillä Euroalueen pitkät ja lyhyet korot ovat laskusuunnassa. Euroopan keskuspankki EKP korotti ohjauskorkonsa 1,5 prosenttiin heinäkuussa. Taloustilanteen nopea heikkeneminen siirtänee EKP:n seuraavan koronnoston pitkälle eteenpäin. On myös mahdollista, että ohjauskorkoa lasketaan, mikäli muu korkotaso pysyy Euroopassa alhaisena.

4 4 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät elokuun toteutumat ja vuosiennusteet sekä sitovien tavoitteiden ennusteet. Toimialojen laatimien ennusteiden mukaan käyttötalouden tuloja kertyy 1,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja käyttötalousmenoja 1,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettovaikutus on noin 0,3 milj. euron rahoitusvajaus. Käyttötalouden toteutuneiden kokonaislukujen perusteella voidaan ennakoida, että kokonaistulot ja kokonaismenot kasvaisivat talousarviota suuremmiksi. Tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat noin 2-3 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin ajankohtaan nähden on odotettavissa. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 51 milj. euroa, mikä on 66 % talousarviosta. Useimmat maksutulot peritään vasta seuraavan kuukauden aikana ja siksi tuloja kertynee enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Käyttötalousmenoja on syntynyt 195 milj. euroa, mikä on 67 % talousarviosta. Toteutumaprosentti on keskimääräisen käyttöasteen yläpuolella, koska myös osa käyttötalouden menoista tulee maksettavaksi viiveellä. Palkkamenojen toteutumisaste on 68 %. Toteutumisaste vastaa ajankohtaa ja palkkamäärärahojen arvioidaan riittävän vuoden palkkamenoihin. Lomarahat on maksettu kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 10,3 milj. euroa eli 62 %. Elokuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 4,5 %. Kunnallisverotuloja saataneen noin 5 miljoonaa arvioitua enemmän. Yhteisöverotulojen ennuste on noin 1 miljoona euroa suurempi kuin talousarvio. Kiinteistöverotuloja arvioidaan saatavan talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet jäävät noin 0,5 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisvuodesta yleisen taloustilanteen parantumisen myötä. Kokonaisverotulot ovat kuitenkin vasta saavuttaneet taloustaantumaa edeltäneen vuoden 2008 tason. Samaan aikaan kuitenkin palkat ja muut kustannukset ovat nousseet. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä ei kasva. Vuoden talousarviolainoja ei ole vielä nostettu, koska kaupungin maksuvalmius on ollut hyvä koko alkuvuoden. Kuluvan vuoden aikana tullaan kuitenkin nostamaan noin 10 milj. euron laina, jolla voidaan rahoittaa joulukuun veronpalautuksista johtuva verotilitysten vähennys. Mikäli muuta lainanottoa ei tarvita, kaupungin velkamäärä supistuu noin 15 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä olisi noin 2750 euroa asukasta kohti, mikä on edelleen noin 800 euroa enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 2 milj. euroa ja keskikorko oli elokuun lopussa 2,65 %.

5 5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT 2.1 Tuloslaskelma TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratuotot ,8 Muut toimintatuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,3 Valmistus omaan käyttöön ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE ,0 Verotulot ,7 Valtionosuudet ,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,2 Muut rahoituskulut ,2 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,9 TILIKAUDEN TULOS ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0

6 6 2.2 Rahoituslaskelma TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,0 % Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät ,1 % * Yhteensä ,6 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,7 % Rahoitusosuudet investointimenoihin ,7 % Käyttöomaisuuden myyntitulot ,0 % * Yhteensä ,3 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ ,2 % ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten vähennykset 0 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ,3 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 * Yhteensä MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos * Yhteensä RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ RAHAVAROJEN MUUTOS ,9 %

7 7 2.3 Käyttötalous toimialoittain TALOUSARVIO TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,4 % Konsernihallinto yhteensä Konsernijohto Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,9 % Konsernijohto yhteensä % Kaupunkikehitys Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,5 % Kaupunkikehitys yhteensä ,6 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,1 % Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä ,0 % SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,9 % Sivistystoimi yhteensä ,3 % ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,8 % Alueellinen pelastustoimi yhteensä ,5 % YHTEENSÄ Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,7 % Yhteensä ,0 %

8 8 2.4 Investoinnit toimialoittain TALOUSARVIO TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% KAUPUNGINHALLITUS Investointimenot ,6 % Valtionosuudet ,0 % Investoinnit netto ,5 % KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA Investointimenot ,2 % Myyntitulot ,3 % Investoinnit netto ,1 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Investointimenot ,7 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Investointimenot ,7 % ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Investointimenot ,3 % Valtionosuudet ,0 % Investoinnit netto ,7 % Investointimenot ,7 % Invest. rahoitusosuudet ,5 % Yhteensä ,4 %

9 Miljoonat Verotulot vuonna Kuukausi Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä TILITETYT VEROT Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TILITYS TALOUSARVIO POIKKEAMA Kassatilanne, elokuu Kassaläge, augusti Porvoon kaupunki-borgå stad

10 MEUR MEUR Rahoitus Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,65 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,43 Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, arvio (EUR) Lyhennykset (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Euribor 3kk 29 % Euribor 6kk 24 % Muu 1 % Kiinteä 27 % Kiinteä 3 vuotta 18 % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 25,2 23,9 22,0 19,4 16,4 42,5 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 20 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 24 Rahavarat 20 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 75% 51% 51% 36% 25% 17% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,43 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

11 Henkilöstömäärän kehitys *) luku päiväyksellä Vuonna on talousarvion sitovana tavoitteena henkilöstömäärän vähentyminen henkilöstösuunnitelman mukaisesti 150 henkilötyövuotta. Elokuun lopussa oli vakinaisten palvelussuhteiden määrä 320 palvelussuhdetta vähemmän kuin Väheneminen selittyy suurelta osin organisaatiomuutoksella, jossa Porvoon Tilapalvelut liikelaitos erotettiin omaksi yksikökseen 1.1. alkaen. Kun luvuissa huomioidaan Porvoon Tilapalvelut liikelaitokseen siirtynyt henkilöstö, on vakinaisen palvelussuhteiden määrä vähentynyt 43 henkilöllä, mikä vastaa yt-neuvottelujen lopputulosta. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä oli elokuun lopussa 86, mikä on 37 vähemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 647 eli 170 vähemmän kuin mikä johtuu osittain siitä että musiikki- ja kansalaisopistojen sekä taidekoulun lukuvuodet eivät vielä ole tuona ajankohtana täysipainoisesti alkaneet. Lyhytaikaisia alle 13 päivän palvelussuhteita oli 9, mikä on 34 vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kokonaisuudessaan palvelussuhteiden määrä oli Porvoon tilapalveluihin siirtynyt henkilöstö huomioiden 251 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Verrattuna vuoden 2010 elokuun lopun tilanteeseen oli palvelussuhteita 123 vähemmän kuin edellisvuonna. Palvelussuhteiden määrää katsottaessa on huomioitava, että etenkin määräaikaisten palvelussuhteiden määrä saattaa vaihdella kuukausittain. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteiden määrä ei sen sijaan yleensä vaihtele vuoden aikana merkittävästi.

12 Talonrakennusinvestoinnit Hanke nro Investointihankkeen nimi TA Käytetty TOT-% 5211 Näsin sosiaali- ja terveysasema ,0 % 5214 Näsin terveyskeskus ,0 % 5235 Johannisbergin vanhainkoti ,9 % 5301 Hamarin koulu ,0 % 5320 Linnajoen koulu ,8 % 5406 Kvarnbackens skola ,3 % 5505 Taidetehdas ,2 % Näsin sosiaali- ja terveysaseman (5211) ja Näsin terveyskeskuksen (5214) viimeistelytyöt ja takuuvuoden pidätettyjen maksuerien suoritus on käynnissä. Johannisbergin vanhainkodin (5235) hankesuunnitelman laadinta on meneillään. Suunnitelma valmistuu syksyllä. Hamarin koulun (5311) uusi osa on otettu käyttöön. Pihatyö on meneillään ja hanke kokonaisuudessaan valmistuu koulun alkuun mennessä syksyllä. Urakkasuoritusten viimeiset maksuerät ovat vielä maksamatta. Linnajoen koulun (5320) korjaustyö on käynnissä ja etenee aikataulun mukaisesti. Kohde valmistuu syksyllä Kvarnbackens skolan (5406) korjaustyöt ovat käynnistymässä ja korjaustyö valmistuu syksyllä Kadunrakennusinvestoinnit Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty % nro UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut ,2 % 6006 Pihlajatienparannus ,1 % 6021 Suomenkylä ,8 % 6028 Eestinmäki ,8 % 6036 Pihlajatien alue, Valkovuokon kaari ,6 % 6053 Hinthaara ,5 % 6075 Sikosaaren sillat ,0 % 6088 Alkrog ,3 % 6096 Omenatarha ,7 % Uudisrakennus yhteensä ,6 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut ,2 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,8 % 7375 Ölstens ,0 % Työpaikka-alueet yhteensä ,0 % KADUT PERUSPARANNUS 6004 Lundinkatu ,6 % 6095 Erittelemätön kadunparannus ,9 %

13 13 Kadut, perusparannus yhteensä ,3 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,3 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6159 Erittelemätön parannus ,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 % PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6804 Kokonniemen puisto ,8 % 6815 Runebergin puisto ,1 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,8 % 6825 Viborgin aukio ,4 % 6829 Hornhattulan viheralueet ,3 % 6850 Hamarinranta, kevyen liik. Väylä ,0 % 6859 Puistot erittelemätön ,7 % Puistot, perusparannus yhteensä ,2 % PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6832 Säterinhaka ,5 % 6834 Kirjaston yläpuisto ,0 % 6837 Gammelbackan lammikko ,4 % 6839 Gammelbacka-Lehtimäki-Hamari keh ,7 % 6843 Näsin katu- ja puistoalueet ,5 % 6844 Valkovuokonkaaren puistoalue ,9 % 6845 Keskustan koirapuisto ,1 % 6855 Kansallinen leikkipuisto ,5 % Puistot, uudisrakennus yhteensä ,9 % MATTOLAITURIT 7069 Mattolaiturit, erittelemätön ,0 % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS ,9 % 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,9 % SATAMA 7003 Itärannan ja länsirannan rantamuurit ,2 % 7020 Pienvenesatamat ,8 % Satama yhteensä ,9 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,0 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyöt ,3 % 6209 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,0 % Liikennejärjestelyt yhteensä ,2 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,5 % ALUEPARANNUSHANKKEET

14 Kävelykeskusta ,1 % Alueparannukset yhteensä ,1 % PERUSPARANNUS YHTEENSÄ ,0 % VALTION YHTEISHANKKEET 7910 Mannerheiminkadun silta, suunnittelu ,3 % 7915 Kilpilahden tie ,7 % Valtion yhteishankkeet yhteensä ,1 % VANHA PORVOO 8000 Vanha Porvoo ,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2 % IRTAIN OMAISUUS 1001 Traktori ,8 % 1087 Puisto ,3 % Irtain omaisuus yhteensä ,1 % 2.10 Muut investoinnit Hanke nro Investointihankkeen nimi TA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Käytetty TOT-% 1028 Effica tietojärjestelmä ,0 % 1099 Muu irtain omaisuus ,1 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT 1065 Atk-hankinnat ,6 % 1066 Irtain omaisuus ,9 % 4180 Lähiliikuntapaikat ,2 % 4200 Ulkoilualueet ,4 % PELASTUSLAITOS 9105 Raskaat yms ajoneuvot ,1 % 9005 Virve-radiot ,5 %

15 15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT 3.1 Konsernihallinto Vaalit Keväällä järjestettiin eduskuntavaalit TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot ,8 % 69 5 Kulut ,3 % Toimintakate Kaupunginvaltuusto TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot Kulut ,0 % Toimintakate ,0 % Tarkastustoimi TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKE- AMA Tuotot Kulut ,1 % Toimintakate ,1 % Konsernijohto Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, hallintojohdon, rahoitusjohdon, henkilöstöjohdon sekä toimitilajohdon tulot ja menot. HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä. Keväällä järjestettiin eduskuntavaalit. Asiakaspalvelukeskusmallin kehittäminen on edennyt muutoin suunnitellusti, mutta toimitilojen remontointi vie aiottua enemmän aikaa. Toiminta pystytään kuitenkin osittain käynnistämään jo vuoden vaihteessa. Uudistettu Internet- sivusto on avattu kesäkuussa. Sivuja on täydennetty edelleen, ja englanninkielisen sivuston suunnittelu on käynnistynyt. Elokuussa toteutettiin työyhteisöviestinnän kysely, tulokset valmistuvat lokakuussa. Lisäksi on käynnistetty rekrytointiviestinnän kehittäminen.

16 16 Tietohallinnon roolia on arvioitu uudelleen. Esitykset sen järjestämisestä tullaan käsittelemään talousarvion yhteydessä. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut seurantajaksona 110 uutta asiakasta, kun luku vuonna 2010 vastaavana ajankohtana oli 123. RAHOITUSJOHTO Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on jatkunut raportointijakson aikana. Talousarvion tavoitteista käytiin ennen kesää neuvotteluja toimialojen johtoryhmien kanssa ja kesän jälkeen tarkentavia neuvotteluja ehdotetuista määrärahoista toimialojen johdon kanssa. Sisäisen tarkastuksen palvelut on kilpailutettu. Sisäinen tarkastus hoidetaan kuluvana vuonna ostopalveluna ammattitilintarkastusyhteisön toimesta. Sisäisen valvonnan ohjeistus on keskeisin valmistelussa oleva asia. Kaupungin poistosuunnitelma on uusittu. Uusimistarve syntyi siitä, että vanha poistotaso jäi olennaisesti pienemmäksi kuin investointien vuotuiset omahankintamenot. Uusittu poistosuunnitelma vastaa aikaisempaa paremmin omaisuuden todellista kulumista ja tarvittavien korvausinvestointien määrää sekä antaa oikean kuvan toiminnan tuloksesta. Laskutus- ja perintäohjeet sekä alitilittäjäohjeet on uusittu. Vuoden alussa käyttöön otetun uuden taloushallintojärjestelmän raportointijärjestelmiä on työstetty ja uusia raportteja on laadittu. Raporttien kehittämistyö jatkuu HENKILÖSTÖJOHTO Vakanssiluettelon toteutus jatkuu hallintopalvelukeskuksessa. KuntaRekry-ohjelma käyttöä on laajennettu siten, että kaikki työpaikat julkaistaan ohjelman kautta. Syyskuussa valmistuu sähköinen lomake avoimen hakemuksen jättämiseksi. Käyttäjätunnuksia on tehty sosiaali- ja terveystoimeen. Osaamiskartoituksen malleihin on tutustuttu ja osaa on testattu. Kaikki avoimet tehtävät, joihin kohdistui irtisanomisia on laitettu ensin sisäisesti haettavaksi ja muista tehtävistä valtaosa on ensin sisäisesti haettavana. Lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden tai muiden erityisasiantuntijoiden tehtäviä on laitettu myös suoraan ulkoisesti haettavaksi. Lisäksi on valmisteillä tehtäväkierron ohjeistus ja mentorointiohjeistus. Elokuun loppuun mennessä 36 henkilöä on osallistunut oppisopimuskoulutukseen, joista suurin osa koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoon valmistavia tai johtamisen erikoisammattitutkintoon suuntaavia. Ryhmämuotoista muutosvalmennusta tai työnohjausta on järjestetty neljälle ryhmälle. Säännöllisiä esimiesinfoja ajankohtaisista aiheista on pidetty kuukausittain ja niihin on osallistunut noin esimiestä per info. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta käy 8 esimiestä. Henkilöstökysely tehdään Työpaikkaselvityksiä on tehty työterveyshuollon suunnitelman mukaisesti. Työturvallisuusriskien arvioinnin toteuttaminen Zef-riskien arviointi sovelluksella on aloitettu. Työsuojeluparit perehdytetään arvioinnin tekemiseen ja sovelluksen käyttämiseen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki yhteensä 642 nuorta. Työpaikkoja tarjottiin 70:lle vuotiaalle nuorelle. Kaupungin kymmeneen mökkiin tuli vuokrahakemuksia kesäksi 242 kpl. Arvontavaiheessa mökin sai 124 henkilöä. Kesämökkien käyttöaste on korkea.

17 17 TOIMITILAJOHTO Toimitilajohdon tulojen toteutuminen on 64,1 %. Menojen toteutuminen on raportin mukaan 58,7 ja vuoden loppuun mennessä ennustetaan euron säästöä. Tyhjillään olevat toimitilat ja Kvarnbackenin koulun tilapäistilat tulevat rasittamaan toimitilajohdon tulopuolta. Kiinteistömyynnissä ei ole vielä saavutettu talousarviossa asetettuja tavoitteita, mutta tämän hetken tietojen perusteella tavoitteista jäädään noin euroa vuoden loppuun mennessä. Nettomääräisesti toimitilajohto tulee pysymään talousarviossa ja saavuttamaan talousarviossa asetetut tavoitteet TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,5 % Kulut ,9 % Toimintakate ,7 % Tavoite/mittari Vuositavoite Tot 8/ Ennuste Käyttötalousmenojen vähentäminen strategian mukaisesti vuoden 2010 tasosta Nettoinvestointien kokonaismäärä Omaisuuden myyntitulot tonttikauppaa lukuun ottamatta ohjataan investointeihin tai velan lyhentämiseen Omistajapoliittiset linjaukset konserniyhteisöihin nähden Kaupungin suorassa omistuksessa olevien vuokra-asuntojen määrä Sähköisten palvelujen lisääminen Henkilöstömäärä kääntyy laskuun Korjausvelan muutos vuoden 2009 tasosta, 2009=100-7 milj. 201,9 M (1-8/2010) 195,3 M (1-8 ) Toteutuu talousarvion mukaan Enintään 15 milj. 9,96 milj. Toteutuu talousarvion mukaan 100 % 100 % Tuodaan päätettäväksi 507 (todellinen luku vuoden alussa oli 480) Sähköisen asioinnin alustaa koskeva hankesuunnitelma on tehty Uusi konserniohje käsiteltiin kesäkuussa kaupunginhallituksessa ja palautettiin uuteen valmisteluun. Kaupungilla on tällä hetkellä 480 suorassa omistuksessa olevaa vuokra-asuntoa. Tavoitteena on myydä ne noin 10 asuntoa, jotka tyhjenevät. Kuntien Tiera Oy rakentaa Sähköinen Asiointi palvelukokonaisuutta, jonka osia ovat toisiinsa kiinteästi liittyvät sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun ratkaisut. Yhteistyötä tehdään valtionhallinnon asiointialustan projektin kanssa. Kokonaisuuden kilpailuttaminen on ajankohtaista syksyllä. Porvoon kaupunki hyödyntää yhtiön ratkaisua. Mahdolliset muut omaisuuden myyntitulot ohjataan kuluvana vuonna velan lyhentämiseen Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset käynnissä, tuodaan päätettäväksi vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on myydä ne noin 10 asuntoa, jotka tyhjenevät. Toteutuu talousarvion mukaan Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskus vastaa hallinnon sisäisistä tukipalveluista; kirjanpidosta, maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, rekrytoinnista, it-palveluista, käännöstöistä, arkistopalveluista, monistuksesta ja puhepalveluista. Uuden kirjanpito-ohjelman käyttöönotto ja toteutus on työllistänyt talouspalveluita edelleen. Raporttien ajastus hoidetaan edelleen manuaalisesti, moni työvaihe kirjanpidossa on monivaiheisempi ja vie enemmän aikaa kuin aikaisemmassa ohjelmassa. Verkkopalkka otettiin käyttöön 1.9., 31 % palkansaajista haluaa edelleen postitse lähetettävän palkkalaskelman.

18 18 Vakanssien määrä hallintopalvelukeskuksessa on pysynyt talousarvion määrittelemällä tasolla, yhteistoimintamenettelyn myötä toteutettu henkilökuntavähennys on heijastunut koko työyksikköön. Työprosesseja kuvataan ja käydään läpi sekä tehtäviä järjestetään uudelleen. Talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti koko tehtäväalueen osalta, kustannuspaikkojen välillä on tarvetta tarkistaa kustannusten jakoa TP 2010 TA TOT 8/ TOT-% POIKKEAMA Tuotot ,0 % Kulut ,3 % Toimintakate ,5 % Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat (sis. myös matkailu-, maatalous- ja asuntotoimen), maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka. Tehtäväalueen toiminta on vuoden kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella edennyt suunnitelmien mukaisesti. Organisaation muutos on sujunut kivuttomasti. Matkailutoimessa on panostettu aktiivilomien ja kaupunkitapahtumien markkinointiin useissa eri medioissa. Tapahtumista Vanhan Porvoon Ostosten Yö 2.9. keräsi ennätyskävijämäärät ja kerätyn palautteen mukaan tapahtumassa mukana olleiden yritysten myynti moninkertaistui jopa ylittäen joulusesongin päivämyyntejä. Markkinoinnissa ulkomaille, erityisesti Venäjälle, on tehostettu yhteistyötä Visit Helsingin, Visit Finlandin, Loviisan sekä itäisen Suomenlahden kuntien kanssa. Kotisivujen uudistusprojektit on aloitettu elokuussa. Elokuun loppuun mennessä matkailutoimiston asiakasmäärä oli yli , kasvua viime vuoteen verrattuna asiakasta. Ulkomaalaisten osuus asiakkaista on 66 %. Valtion tukeman asuntojen uustuotannon (ARA) osalta jäädään tavoitteesta koska ARA on hylännyt kolmen kohteen kilpailutulokset liian korkean hinnan johdosta. Korjausrakentaminen ylittää asetetut tavoitteet. Elokuun loppuun mennessä myytiin yhteensä 50 vuokraomakotitonttia sekä yksi vuokrattu rivitalotontti. Uusia omakotitontteja luovutettiin 26 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 3 kpl. ja yritystontteja 1 kpl. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 76 omakotitonttia. Länsirannan asemakaava-alueella päätettiin kilpailutuksen perusteella luovuttaa kaksi asuintonttia. Asemakaavoituksen pohjakartan laatiminen Suomenkylään on edennyt aikataulun mukaan. Täydennysmittausvaihe maastossa on käynnissä. Skaftkärr-hanke on jatkunut suunnitelmien mukaisesti. Toukovuoren alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä keväällä, ja ehdotuksen valmistelu on pitkällä. Hanke on herättänyt edelleen myönteistä huomiota ja Porvoo on ehdolla Pohjoismaiseksi energiakunnaksi. Mittavana kokonaisuutena on saatu valmiiksi Hermanninsaaren asemakaavaehdotukset, joista neljä on jo hyväksytty valtuustossa. Vaativia keskustan ja jokirannan kaavatöitä on aloitettu. Etolan ja Metodistikirkon tonttien asemakaavaehdotus on valmistumassa. Empirekaupungin jokirannan kaavaluonnos valmistui keväällä ja laajan kuulemiskierroksen pohjalta on käynnistetty ehdotuksen valmistelu. Hattulan alueen kansainvälinen arkkitehtikilpailun kilpailuaika päättyi kesäkuun lopussa, ja kilpailuehdotuksia saatiin 32 kpl. Kuninkaanportin ja Eestinmäen osayleiskaava ja asemakaavatöihin liittyen on käynnistetty kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnin päivitys. Raportti valmistunee syyskuussa. Mannerheiminkadun sillan korjaustyöt on aloitettu, suunniteltu valmistumisajankohta on kesäkuu Kuntatekniikan talvikunnossapitotyöt ovat tulleet erittäin runsaslumisen talven johdosta huomattavasti arvioitua kalliimmaksi. Talvi on ollut vaikea myös katujen päällysteille, mistä johtuen on asfaltin paikkausta ja uudelleen päällystämistä normaalia enemmän. Katujen kunnossapidon toimintakuluille on suuria paineita. Lautakunta teki 6.9. kokouksessaan euron budjettimuutosesityksen. Muilta osin toiminta on ollut talousarvion mukaista. Talousarvion mukaiset määrärahat tulevat alkuvuoden perusteella riittämään suunnitelmien mukaiseen toimintaan edellä mainittua talvikunnossapitoa lukuun ottamatta.

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Toimintakertomus... 4

Sisältö. 1 Toimintakertomus... 4 TILINPÄÄTÖS 2011 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Kaupunginhallituksen esitys 26.10.2009 1 Kaupunginjohtajan katsaus Porvoon kaupungin taloustilanne pysyy vaikeana lähivuodet. Porvoon verotulot kääntyivät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 29.9.2008 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2008:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2008 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot