TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014

2 SISÄLLYSLUETTELO: Sisällys 1. JOHDANTO Kaupunkistrategia Henkilöstöstrategia 2010 ja henkilöstöohjelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tausta Yhdenvertaisuussuunnitelma osana tasa-arvosuunnitelmaa Lainsäädännöllinen perusta Tasa-arvovaltuutetun lausunto SUUNNITELMA Yleisiä periaatteita Yhteistoimintaryhmä (YTR) Kaupunginhallitus ja valtuusto Henkilöstön kuuleminen PERUSKARTOITUS Yleistä Sukupuolijakauma Sukupuolijakauma ammattiluokittain Henkilöstö ikäryhmittäin Työpaikan organisaatio ja tehtävärakenne Etninen rakenne Palkkaus ja palkkarakenne Poissaolot TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoitteet Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu SEURANTA JA TIEDOTTAMINEN Seuranta Tiedottaminen... 13

3 1. JOHDANTO 1.1. Kaupunkistrategia Forssan kaupungin strategiassa arvoiksi on määritelty avoimuus, rohkeus ja vastuullisuus Henkilöstöstrategia 2010 ja henkilöstöohjelma Forssan kaupungin henkilöstöstrategian visioon 2010 sisältyy tavoite oikeudenmukaisesta henkilöstöpolitiikasta. Tämä tavoite pitää sisällään yhdenvertaisuuden ja tasaarvoisuuden ajatuksen kaikessa toiminnassa. Forssan kaupungin henkilöstöohjelma päivitetään vuosille Henkilöstöohjelman päivityksen yhteydessä toteutetaan kaupungin työntekijöille suunnattu henkilöstökysely. Kyselyyn on lisätty tasa-arvovaltuutetun ehdotuksen mukaisesti tasa-arvoon ja syrjintään liittyviä kysymyksiä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tausta Forssan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa ovat mukana Forssan kaupunki ja kaupungin vesihuoltoliikelaitos. Forssan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolista tasa-arvoa, ammatillista tasaarvoa sekä ikääntymisen huomioimista tasaarvossa. Tasa-arvossa ei ole kysymys samanlaisuuden vaatimuksesta, vaan tasapuolisten mahdollisuuksien luomisesta miehille ja naisille sekä työyhteisön eri-ikäisten välille. Tavoitteena voidaan pitää tasa-arvoista, kehittyvää ja yhteistyökykyistä työyhteisöä, jossa tasaarvo on luonnollinen osa henkilöstöpolitiikkaa. Tasa-arvon edistäminen on myös työnantajan edun mukaista. Tasa-arvosuunnittelun avulla pyritään oikeudenmukaisuuden toteuttamisen lisäksi henkilöstön voimavarojen parempaan käyttöön. Tasaisempi sukupuolirakenne merkitsee tietojen, kokemuksen sekä erilaisten ominaisuuksien ja taitojen laajempaa hyödyntämistä. Aktiivisella ja tuloksellisella tasaarvotyöllä voidaan myötävaikuttaa myönteisen työnantajakuvan syntymiseen, ja tasaarvoista sekä toimivaa työyhteisöä voidaan pitää jopa kilpailuvalttina. Tasa-arvosuunnitelman kautta Forssan kaupunki pyrkii edistämään kaikessa toiminnassaan tasa-arvoa. Parhaisiin tuloksiin päästään tasa-arvosuunnittelun pitkäjännitteisyyden ja läpinäkyvyyden avulla. Seurannan myötä voidaan arvioida tasa-arvon toteutumista ja mahdollisia kehittämistarpeita pidemmällä aikajänteellä. Ottamalla tasa-arvo läpäisyperiaatteen muodossa mukaan esimerkiksi kaikkeen suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon, voidaan Forssan kaupungin osalta vahvistaa edelleen tasa-arvon merkitystä luonnollisena osana kaupungin toimintaa Yhdenvertaisuussuunnitelma osana tasa-arvosuunnitelmaa Tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetty henkilöstöpoliittinen yhdenvertaisuussuunnitelma tuo mukanaan erilaisuuden hyväksymisen ja huomioon ottamisen henkilöstötyön tasolla ja edistää etnistä yhdenvertaisuutta. Tätä kautta monimuotoisuus onkin nähtävissä voimavarana viranomaisen toiminnassa. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri lohkoilla. Tässä tasa-arvosuunnitelmassa pyritään yhdenvertaisuuden edistämiseen työelämässä. Helmikuun alussa 2004 voimaan tulleessa yhdenvertaisuuslaissa kielletään ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, tervey- 1

4 dentilaan, vammaisuuteen sekä sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä. Etnisen alkuperän perusteella syrjinnän vaarassa ovat erityisesti etniset vähemmistöt, joita Suomessa ovat mm. romanit, juutalaiset, tataarit, vanhan venäläisyhteisön edustajat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt sekä Suomen alkuperäiskansa saamelaiset. Yhdistettäessä henkilöstöä koskeva tasaarvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma vältytään päällekkäiseltä henkilöstöpoliittiselta suunnittelulta, seurannalta ja tilanteen kehittymisen arvioinnilta. Yhdenvertaisuus työelämässä ja tasa-arvo ovatkin toisiaan tukevia ja eteenpäin vieviä periaatteita Lainsäädännöllinen perusta Perustuslainvoiman tasa-arvoon tuo perustuslain (731/1999) 6, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lisäksi kyseisessä pykälässä todetaan, että sukupuolten tasaarvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla ovat erityisesti tasaarvolaki (laki miesten ja naisten välisestä tasaarvosta 609/1986) ja yhdenvertaisuuslaki (21/2004). Tasa-arvoa käsitteleviä säädöksiä on myös työsopimuslaissa ( /55), viranhaltijalaissa (laki kunnallisesta viranhaltijasta /304) sekä kuntien yhteistoimintalaissa (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa, /449). Kansallinen lainsäädäntö perustuu merkittävältä osin useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä (1 ). Viranomaisten tulee lain 4 :n mukaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti erityisesti muuttamalla niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista. Käytännön tasolla työnantajan yleinen velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti konkretisoituu tasaarvolain 6a :ssä, jonka mukaan työnantajan on sisällytettävä joko henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan toimenpiteet siitä, miten naisten ja miesten tasa-arvoa työpaikalla joudutetaan, jos työpaikan henkilöstön määrä on vähintään 30 työntekijää. Yhdenvertaisuuslain 4 :ssä on säädetty viranomaisten velvollisuudesta edistää kaikessa toiminnassaan yhdenvertaisuutta. Tämän lisäksi viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvoite koskee kaikkia kuntia ja suurta osaa kuntayhtymistä ottaen huomioon kunnan väestö- ja hallintorakenne ja toiminnan luonne. Hallitus on esittänyt eduskunnalle yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on uudistaa yhdenvertaisuuslainsäädäntöä tavalla, joka täyttäisi nykyistä paremmin perustuslain 6 :n sisältämän yhdenmukaisen ja laaja-alaisen syrjintäkiellon asettamat vaatimukset. Uudistuksella pyritään vahvistamaan yhdenvertaisuuden suojaa siten, että lainsäädäntö kattaisi entistä selkeämmin kaikki syrjintäperusteet, soveltuisi yhdenmukaisemmin kaikkiin elämänalueisiin ja 2

5 asettaisi eri syrjintätilanteet mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin. Esitykseen sisältyy muutoksia myös tasaarvolakiin. Tasa-arvolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta. Myös työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä tarkistettaisiin, jotta ne toimisivat nykyistä tehokkaammin sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi työelämässä. Palkkakartoituksen sisältö määriteltäisiin laissa nykyistä tarkemmin, ja lakiin sisällytettäisiin velvollisuus tiedottaa henkilöstölle tasa-arvosuunnitelmasta ja henkilöstön osallistumista vahvistettaisiin. Työpaikan tasa-arvosuunnitelma voitaisiin jatkossa laatia vähintään joka toinen vuosi nykyisen vuosittaisen tarkastelun sijasta Tasa-arvovaltuutetun lausunto Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen on antanut omasta aloitteestaan lausunnon Forssan kaupungin vuosille tehdystä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Päivitettyä tasa-arvosuunnitelmaa on muokattu tasa-arvovaltuutetun antamien ehdotusten mukaisesti. Tasa-arvovaltuutetun mukaan suunnitelmassa olisi hyvä tuoda esiin se, millä tavalla sitä laadittaessa henkilöstöä on kuultu ja miten yhteistyö henkilöstön edustajien kanssa on toteutunut. Ehdotuksena oli myös, että jonakin vuonna toteutettaisiin tasa-arvokysely joko omana erillisenä kyselynään tai osana henkilöstökyselyä. Lisäksi tasa-arvovaltuutettu ehdotti, että Forssan kaupunki pyrkisi kehittämään sellaisen järjestelmän, joka parhaiten edesauttaa selvittämään, onko työpaikalla olemassa perusteettomia palkkaeroja naisten ja miesten välillä. Henkilöstön rekrytoinnin osalta tasaarvovaltuutettu toivoi, että rekrytointia koskeva maininta muokataan vähemmän sitovaksi siltä osin kuin siinä todetaan kaupungin suosivan aliedustettuna olevaa sukupuolta, ikäryhmää tai etnistä alkuperää olevaa, kun työnhakijat ovat muutoin pätevyydeltään samantasoisia. Aliedustusautomatiikka ja mikä tahansa ero ei oikeuta positiiviseen erityiskohteluun, vaan eron täytyy liittyä heikompaan asemaan, kuten siihen, että taustalla on naisten tai miesten piiloista syrjintää. 2. SUUNNITELMA 2.1. Yleisiä periaatteita Forssan kaupungin tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma muodostavat toiminnallisen ja henkilöstöpoliittisen kokonaisuuden. Tällä tarkoitetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden sisällyttämistä niin kaupungin henkilöstöohjelmaan ja muihin suunnitelmiin, kuin toisaalta kaupungin toimintaa em. periaatteiden edistämiseksi. Sinänsä tasa-arvosuunnitelma ei ole itsetarkoitus, vaan perimmäisenä tavoitteena on tasaarvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden sisällyttäminen kaikkeen suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon. Jotta läpäisyperiaate toteutuisi, ja periaatteet vaikuttaisivat mukana kaikessa kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, vaatii se johdon mukana oloa ja sitoutumista. Lisäksi tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman vaikuttavuus konkretisoituu riittävän tiedottamisen kautta. Sen vuoksi tiedottamisesta huolehditaan mm. työpaikkakokouksissa, henkilöstötiedotteessa, palveluyksiköihin lähetettävillä tiedotuskirjeellä, kaupungin kotisivuilla 3

6 (www.forssa.fi) ja kehityskeskusteluissa sekä henkilöstölle järjestettävissä infotilaisuuksissa. Toiminnallisten tavoitteiden ja tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain suhde otetaan huomioon kaupungin henkilöstöstrategiassa, ja toisaalta Forssan kaupungin henkilöstökertomus antaa apuvälineitä sekä mittareita henkilöstöpoliittisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen seurantaan Henkilöstön kuuleminen Henkilöstöohjelman päivityksen yhteydessä kaupungin henkilöstölle on teetetty henkilöstökysely. Kyselyyn kuuluu uutena osa-alueena myös tasa-arvoon ja syrjintään liittyviä kysymyksiä. Suunnitelman ja toimenpiteiden laadinnassa otetaan huomioon henkilöstökyselystä saadut vastaukset ja yhteistoimintaryhmän kannanotot. Lisäksi henkilöstölle laaditaan kysely, jossa kysytään mielipiteitä, kannanottoja ja näkemyksiä valmisteltavana olevasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma -luonnoksesta Yhteistoimintaryhmä (YTR) Henkilöstöedustajista ja työnantajaedustajista (ml. kaupunginhallituksen luottamushenkilöt) sekä työsuojeluhenkilöstöstä koostuva yhteistoimintaryhmä (YTR) huolehtii osaltaan tasaarvosuunnitelman käsittelystä ja toimeenpanon seurannasta ja suunnitelman päivittämisestä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman perustietojen, tilastojen, arviointien ja selvitysten tekeminen kuuluu erityisesti keskushallinnon henkilöstöpalveluyksikön tehtäviin Kaupunginhallitus ja valtuusto Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja siinä esitetyt toimenpiteet hyväksyy kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus, kuten myös kaupunginvaltuusto, seuraavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vuosittain laadittavan henkilöstökertomuksen kautta. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi kaupunkiorganisaatiossa. 3. PERUSKARTOITUS Yleistä Peruskartoituksessa on käyty lävitse tasaarvon kannalta keskeisiä tunnuslukuja. Tällaisia ovat paitsi sukupuolen mukaan tehdyt jaottelut, niin myös vertailutieto eri ikäryhmistä. Forssan henkilöstökertomus tarjoaa hyvän työvälineen pitkäjänteisen vertailutiedon saavuttamiseksi, ja huolellisen peruskartoituksen avulla voidaan paremmin nähdä tasa-arvon nykyinen tila. Edellä mainittu antaa mahdollisuuden laatia ne tavoitteet, joiden pohjalta tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan. Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutus perustuu paljolti käytännön toimenpiteisiin, ja yhdenvertaisuussuunnitelman osalta peruskartoitus tapahtuukin käytännön kokemusten kautta. Kartoituksessa on pyritty selvittämään, miten voidaan parantaa erityisryhmien yhdenvertaisuutta. Samalla on pyritty löytämään ne ongelmakohdat sekä toisaalta ne painopistealueet, joihin panostamalla saavutetaan kaikille tasapuoliset ja yhdenvertaiset palvelussuhteen ehdot ja henkilöstöpoliittiset mahdollisuudet olla ja toimia Forssan kaupungin palveluksessa. Tasa-arvosuunnitelman peruskartoituksen tiedot on kerätty pääsääntöisesti Forssan kau- 4

7 pungin käytössä olevasta Populus henkilöstö- ja palkkahallinnon ohjelmasta Sukupuolijakauma Sukupuolijakauma toimialoittain Mies % Nainen % Yht. Keskushallinto 4 0,4 34 3,1 38 Sivistystoimi , ,8 586 Tekninen 53 4,8 18 1,6 71 Yht , ,8 695 Naisista suurin osa työskentelee sivistystoimessa ja vähiten naisia on taas teknisellä toimialalla. Myös keskushallinnossa työskentelee enemmän naisia kuin miehiä. Miehiä on eniten sivistystoimessa ja vähiten miehiä työskentelee keskushallinnossa. Teknisellä toimialalla miehiä on naisia enemmän. Naisten suhteellinen osuus koko henkilöstöstä on vuonna 2014 noin 71 % ja miesten osuus noin 29 %. Kaikkiaan henkilöstöön kuuluu 492 naista ja 203 miestä Sukupuolijakauma ammattiluokittain Ammattiryhmä Naiset Miehet Yht. Esimieshenkilöstö yht Toimistohenkilöstö yht Peruskoulun lukion opetushlöst yht muu opetushenkilöstö yht Opetustoimen avustava hlöstö yht Sosiaalihenkilöstö yht Päiväkotihenkilöstö yht Perhepäivähoitohenkilöstö yht Palvelukeskushenkilöstö yht Aktiivi tuntipalkkaiset yht Vapaa-aikahenkilöstö yht Kirjastohenkilöstö yht Tekninen henkilöstö yht Tevin tuntipalkkainen henkil. yht Kiinteistö- ja siivoushenkilös yht Muu henkilöstö yht Kaikki yhteensä Päiväkoti-, kirjasto-, sosiaali- ja toimistohenkilöstöstä suurin osa on naisia. Myös suurin osa peruskoulun ja lukion opetushenkilöstöstä, opetustoimen avustavasta ja muusta opetushenkilöstöstä on naisia. Naisten osuus on suhteellisen suuri myös Muu henkilöstö ryhmässä. Perhepäivähoito- ja palvelukeskushenkilöstöstä kaikki ovat naisia. Tevin ja Aktiivin tuntipalkkaisesta henkilöstöstä sekä teknisestä henkilöstöstä suurin osa taas on miehiä. Kiinteistöhenkilöstöön kuuluu ainoastaan miehiä. Esimies- ja vapaa-aikahenkilöstöön kuuluu enemmän naisia kuin miehiä, mutta ero ei ole aivan yhtä suuri kuin muissa ammattiryhmissä. 3.4 Henkilöstö ikäryhmittäin Ikäryhmä Naiset Miehet Yht Yhteensä: Keski-ikä: 46,29 46,66 46,40 Suurin osa koko henkilöstöstä kuuluu ikäryhmään vuotiaat. Myös ikäryhmät vuotiaat ja vuotiaat ovat suuria verrattuna muihin ikäryhmiin. Pienin ikäryhmä on vuotiaat, mutta vuotiaita sen si- 5

8 jaan on melko paljon. Nuorempien ikäryhmien (alle 35-vuotiaiden) osuus koko henkilöstöstä on melko pieni. Naisista suurin osa on vuotiaita ja miehistä vastaavasti suurin osa on vuotiaita. Sekä naisten, että miesten joukossa on vähiten nuorimpaan (alle 20-vuotiaat) ja vanhimpaan (65 69-vuotiaat) ikäryhmään kuuluvaa henkilöstöä. Koko henkilöstön keski-ikä on noin 46 vuotta. Miesten ja naisten välillä ei ole kovinkaan suurta eroa keski-iän suhteen Työpaikan organisaatio ja tehtävärakenne Naisten ja miesten välinen jako johtotehtävissä on suhteellisen tasainen ja eroa sukupuolten välillä koko päällikköorganisaatiossa on vain kahden henkilön verran. Kaikkiaan johtotehtävissä on 21 naista ja 19 miestä. Oikealla näkyvästä taulukosta selviää tarkemmin eriteltynä, miten naiset ja miehet sijoittuvat eri johtotehtäviin. Sukupuolijako, johtotehtävät Tehtävänimike: Mies Nainen Kaupunginjohtaja 1 Kaupunginsihteeri 1 Talousjohtaja 1 Tietohallintopäällikkö 1 Henkilöstöpäällikkö 1 Toimistopäällikkö 1 Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö 1 Työllisyyden hoidon päällikkö 1 Kaupungingeodeetti 1 Kiinteistöpäällikkö 1 Kunnallistekniikan päällikkö 1 Rakennustarkastaja 1 Tekninen johtaja 1 Jätehuoltopäällikkö 1 Kaupunginarkkitehti 1 Kaupunginpuutarhuri 1 Ympäristöpäällikkö 1 Palvelupäällikkö 1 Liikunta- ja nuorisopalvelupäällikkö 1 Sivistysjohtaja 1 Kasvatus- ja opetuspäällikkö 1 Perhepäivähoidon ohjaaja 1 Päiväkodin johtaja 5 Lukion rehtori 1 Peruskoulun rehtori 2 2 Koulunjohtaja 3 Kansalaisopiston rehtori 1 Kirjastotoimenjohtaja 1 Museonjohtaja 1 Kuvataidekoulun johtava opettaja 1 Musiikkiopiston rehtori 1 Yhteensä:

9 3.6. Etninen rakenne Forssan kaupungin henkilöstöhallinnon järjestelmissä ei ole tietoa työntekijän etnisestä tai kansallisesta alkuperästä. Etnisiä vähemmistöjä edustavia työntekijöitä on Forssan kaupungin palveluksessa arvion mukaan kuitenkin erittäin vähän. Etnisen monimuotoisuuden lisääminen ja hyödyntäminen voimavarana palvelutoiminnassa soveltuu sen vuoksi hyvin myös Forssan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteeksi Palkkaus ja palkkarakenne Teknisten sopimus (TS): Sopimuksen piirissä on yhteensä 62 työntekijää, joista 15 on naisia ja 43 on miehiä. Teknisten sopimus (TS) Tehtäväkohtainen palkka keskim. /kk Mies Nainen Ero Palkkaryhmät lkm lkm Ammattimies Esimies, asiantuntija Johtaja, erityisasiantuntija Yhteensä Kuten taulukosta huomataan, eroja keskimääräisten peruspalkkojen osalta teknisten sopimuksen piirissä on jonkin verran. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä miehet ansaitsevat keskimäärin 79 euroa naisia enemmän. Johtajina ja erityisasiantuntijoina miehet saavat palkkaa noin 550 euroa enemmän kuin naiset vastaavissa työtehtävissä. Sen sijaan Ammattimies - palkkaryhmässä naisten palkat ovat noin 231 euroa miesten palkkoja suuremmat. Tuntipalkkaisten sopimus (TTES): Sopimuksen piirissä on yhteensä 68 työntekijää, joista 12 on naisia ja 56 on miehiä. Tuntipalkkaiset (TTES) Miehet Naiset Pr lkm /tunti lkm /tunti I A 11 15,14 0 I B 31 14, ,00 II A 12 10, ,19 III 2 9,50 0 Palkkaryhmiin I A ja III ei kuulu lainkaan naisia. Kaikkiaan erot palkoissa ovat melko pienet. Palkkaryhmässä I B miehet ansaitsevat 0,13 euroa naisia enemmän ja palkkaryhmässä II A taas 0,56 euroa naisia enemmän. 7

10 Opetusalan sopimus (OVTES): Kokonaisansiot Hinnoittelu tunnus Peruskoulun lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukioopetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhempi lehtori * miehen tehtäviin sisältyy mm. koulunjohtajan tehtävät ** miesten (2 kpl) tehtäviin sisältyy mm. koulunjohtajan tehtävät *** miehellä on mm. runsaasti huojennustunteja Kokonaisansiansio Palkka- Palkka- Kokonais- Naiset Miehet lkm lkm Naiset Miehet ero ero % , ,49-267,15-6, Peruskoulun lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai , ,62 80,18 2,25 erityisopetuksen opettajan kelpoisuus Peruskoulun erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto , ,38-852,25-17,61 * ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus Peruskoulun erityisopetuksen opettaja/erityisopetusta antavan , ,31-72,97-1,89 opettajan kelpoisuus Peruskoulun erityisopetuksen opettaja/muu kuin edellämainittu , ,82 156,47 5, Peruskoulun luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi , ,09 249,04 8,21 korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus jossain peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa Peruskoulun luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus , ,93-413,71-11,51 ** /lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus Peruskoulun oppilaanohjaaja , ,41 356,57 10, Lukion lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta , ,33-508,67-10,11 *** antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus Lukion tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus , ,78-307,43-6, Lukion tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus Kansalaisopiston opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto Musiikkioppilaitoksen opettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto Musiikkioppilaitoksen opettaja/soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus , ,44 0, , ,05 90,27 2, , ,44 478,26 19, , ,50 140,11 4,71 Taulukossa on vertailtu opetusalan sopimuksen (OVTES) piiriin kuuluvien naisten ja miesten palkkoja Palkkaerot miesten ja naisten välillä vaihtelevat 1-10 % välillä kummankin sukupuolen eduksi työtehtävästä riippuen. Suuret erot peruskoulun erityisopetuksen opettajien ja luokanopettajien sekä lukion lehtoreiden välillä johtuvat siitä, että osalla näissä tehtävissä toimivista miehistä työhön sisältyy mm. koulunjohtajan tehtäviä tai huojennustunteja, jotka nostavat miesten palkkoja. Suurin palkkaero sukupuolten välillä on musiikkioppilaitoksen opettajien välillä, ja naiset ansaitsevat kyseisissä työtehtävissä 20 % miehiä enemmän. Ryhmään tosin kuuluu vain yksi mies, kun naisia taas on kolme. Lukion tuntiopettajien palkat jakautuvat tasan miesten ja naisten kesken. 8

11 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES): Kokonaisansiot KVTES-henkilöstö Naiset lkm Miehet lkm Hinnoittelutunnus Kokonaisansio Naiset Kokonaisansio Miehet Palkkaero Taulukossa on kuvattu KVTES:in piiriin kuuluvien naisten ja miesten välisiä eroja palkoissa Miehet ansaitsevat selvästi naisia enemmän, hallinnon päälliköiden ja hinnoittelemattomien ammattiryhmissä. Suurin palkkaero on hallinnon päälliköiden ryhmässä, jossa miehet saavat keskimäärin 420 euroa eli 13 % enemmän palkkaa kuin naiset vastaavissa työtehtävissä.. Sivistystoimen peruspalvelutehtävissä, vapaa-aika- ja kulttuuritoimessa, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustehtävissä sekä muun henkilöstön/teknisen alan töissä naiset ansaitsevat miehiä selvästi enemmän. Suurin sukupuolten välinen palkkaero on vapaa-aika- ja sivistystoimen tehtävissä, joissa naiset saavat lähes 50 % parempaa palkkaa kuin miehet. Useisiin ryhmiin kuuluu vain yksi mies, mikä voi vaikeuttaa keskimääräisten palkkojen vertailua miesten ja naisten välillä. Palkkaero % Hinnoittelemattomat (talousjohtaja, tekninen johtaja, , ,74-166,90-3,36 % sivistysjohtaja, kasvatus- ja opetuspäällikkö, työllisyys- ja hyvinvointipäällikkö, tietohallintopäällikkö) 01ATK022 Tietotekn.ala/muut suunn.teht. (järjestelmäasiantuntija, atktukihenkilö) , ,06-72,46-2,81 01HAL032 Hallinnon päälliköt/palkkar. (liikunta- ja nuorisopalv.pääll., , ,90-419,81-12,73 toimistopäällikkö, kaupunginjohtajan sihteeri, palvelupäällikkö, myynti- ja markkinointisihteeri, joukkoliikennesuunnittelija, kaupunginarkistonhoitaja) 01TOI010 Toimistoala, palkkaryhmä I (toimistosihteeri, lupasihteeri, , ,58-9,56-0,39 palvelusihteeri, markkinointiassistentti) 02KIR021 Kirjastotoimi/kirjaston- ja osastonjohtajat (osastonjohtaja) , ,79-37,25-1,40 02PER010 Sivistystoimen peruspalveluteht. (työpajan ohjaaja, , ,30 190,85 10,62 nuorisotyöntekijä, vast. liikunnanohjaaja, järjestelyapulainen, hallivalvojatyönsuunnittelija, työpajan työntekijä) 02VAP000 Vapaa-aika- ja kultt.toimi/siht. (vast. työpajaohjaaja, , ,26 732,97 49,18 liikuntasihteeri, vast. nuoriso-ohjaaja, työpajan ohjaaja, erit.liikunnanohjaaja, ohjaaja, työnsuunnittelija 05KOU010 Koulun hoito-,ohjaus- ja kasvatus (koulunkäyntiavustaja) , ,52 175,41 9,10 05PER010 Sosiaali- ja terv.huollon perus (perhepäivähoitaja, , ,18 92,36 5,39 päiväkotiavustaja, päiväkotiapulainen) 05PKO02B Päiväkotien kasv.hlöstö/erit.l (lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja, konsultoiva erityislastentarhan opettaja) , ,48 43,28 1,75 05PKO030 08PER010 Sos.huollon hlöstö/muut amm.teht. (lastenhoitaja, päivähoitaja, perhepäivähoitaja) Muu hlöstö/tekn.alan ja var.al (pysäköinnintarkastaja, työnsuunnittelija, varikkovastaava, työpajan työntekijä, ohjaaja, liikuntapaikkatyöntek., vaihetyöntek., apuohjaaja) , ,03 12,32 0, , ,16 234,50 12,60 % 9

12 3.8. Poissaolot Poissaolot Työpvt Kalenteripvt Teor. työpvt Hlöstö lkm Poissa Ei Poissa % Sairaus, naiset ,4 Sairaus, miehet ,8 Opintovapaa, naiset ,2 Muut, naiset ,9 Muut, miehet ,7 Perhevapaat, naiset ,2 Perhevapaat, miehet ,2 Työtapaturma, naiset ,1 Työtapaturma, miehet ,0 Lomat, naiset ,4 Lomat, miehet ,0 Koulutus, naiset ,3 Koulutus, miehet ,3 Vuorotteluvapaa, naiset ,8 Kuntoutus, naiset ,4 Kuntoutus, miehet ,2 Kuntoutustuki, naiset ,3 Yllä olevassa taulukossa on kuvattu naisten ja miesten työstä poissaolojen syitä Koulutukseen osallistuminen on ollut yhtä yleistä niin miesten, kuin naistenkin keskuudessa, samoin kuin poissaolo loman vuoksi. Myöskään työtapaturmista tai kuntoutuksesta johtuvissa poissaoloissa ei ole kovinkaan suurta eroa sukupuolten välillä. Sekä naisten, että miesten kohdalla lomat ovat olleet myös yleisin syy poissaololle. Toiseksi yleisin syy on ollut sairaus. Miehet ovat olleet huomattavasti naisia vähemmän perhevapailla. Sairaudesta johtuvia poissaoloja on naisilla jonkin verran miehiä enemmän. Naiset ovat myös olleet jonkin verran miehiä enemmän poissa muiden syiden takia. Miehet eivät ole olleet lainkaan tarkastellun ajanjakson aikana opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai kuntoutustuella. 4. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seuraavassa taulukossa on esitetty tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Forssan kaupunkiorganisaatiossa pyritään lisäämään. Taulukossa on myös lueteltu toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat henkilöt sekä aikataulut toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimenpiteet ovat sellaisia, että niitä varten ei tarvitse erikseen budjetoida määrärahaa. 10

13 4.1. Tavoitteet 4.2. Toimenpiteet 4.3. Vastuuhenkilö 4.4. Aikataulu Monimuotoisuuden, tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen ja hyödyntäminen voimavarana palvelutoiminnassa. Muutetaan sisäistä ja ulkoista rekrytointikäytäntöä siten, että sukupuolinen, ikäryhmittäinen, etninen tms. monimuotoisuus lisääntyy. Työhönottajat Valintapäätöstä tehtäessä Aliedustettuna olevaa sukupuolta, ikäryhmää tai etnistä alkuperää olevaa huomioidaan työhönotossa, mikäli taustalla on naisten tai miesten piiloista syrjintää ja työnhakijat ovat muutoin pätevyydeltään samantasoisia. (Ns. positiivinen erityiskohtelu työhönotossa). Naisten tai miesten lukumäärän (sen sukupuolen, joka on selvästi aliedustettuna) lisääminen tietyissä tehtävissä, asemissa tai tietyllä organisaation hierarkiatasolla (alempi, keski- ja ylin johto). Työpaikkailmoittelussa voidaan kannustaa miehiä hakeutumaan perinteisesti naisvaltaisiin tehtäviin ja vastaavasti naisia miesvaltaisiin tehtäviin Naisten tai miesten lukumäärän lisääminen sisäisessä ja / tai ulkoisessa koulutuksessa. Korjataan työtehtävien pätevyysvaatimuksia sekä valintakriteereitä niin, että ne ovat tosiasiallisesti tasapuolisia sekä miehille että naisille. Silloin, kun työnhakijat ovat muutoin pätevyydeltään samantasoisia, niin miehiä pyritään kannustamaan työhakuun. Erityisesti: Päivähoitotyössä Toimistotyössä Opetustyössä Silloin, kun työnhakijat ovat muutoin pätevyydeltään samantasoisia niin naisia pyritään kannustamaan työnhakuun erityisesti vesihuollon ja eräiden teknisen toimen ja tuntipalkkaisten työntekijöiden tehtävissä. Työpaikkailmoittelukäytäntöä muutetaan. Tällöin työpaikkailmoitukseen voidaan laittaa esim. seuraavanlainen kehotus: Tasa-arvoinen Forssan kaupunki toivoo hakemuksia sekä naisilta että miehiltä. Mikäli ilmenee, että toinen sukupuoli on aliedustettu ryhmä työpaikan sisäiseen tai ulkoiseen koulutukseen valituista, sille annetaan enemmän mahdollisuuksia päästä koulutukseen. Myös esimieskoulutusta ja johdon koulutusta suunnataan erityisesti pätevyysvaatimukset täyttävälle aliedustetulle sukupuolelle. Lisäksi tällaisessa tilanteessa voidaan päättää aliedustetun sukupuolen suosimisesta koulutusvalinnoissa. 11 Esimiehet, henkilöstöpäällikkö Työhönottajat Työhönottajat Työhönottajat Esimiehet Keskushallinto Täyttölupaa haettaessa pysyvää täyttöä varten Valintapäätöstä tehtäessä Valintapäätöstä tehtäessä Ilmoitusta laadittaessa Koulutuspäätöksiä tehtäessä Koulutusta suunniteltaessa

Yhteistoimintaryhmä 28.11.2005 Kaupunginhallitus 7.12.2005 Kaupunginvaltuusto 12.12.2005

Yhteistoimintaryhmä 28.11.2005 Kaupunginhallitus 7.12.2005 Kaupunginvaltuusto 12.12.2005 FORSSAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2005-200 Yhteistoimintaryhmä 28..2005 Kaupunginhallitus 7.2.2005 Kaupunginvaltuusto 2.2.2005 Forssan kaupunki 2 SISÄLLYSLUETTELO:.

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin kunta 2013 2016 Tyhy-toimikunta 18.12.2012 Henkilöstöjaosto 14.1.2013 3 Kunnanhallitus 21.1.2013 42 sisältö 1. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma?...

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Ilmajoen kunta ILMAJOEN KUNNAN TASA- ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet...3 1.2 Lainsäädännön edellytykset... 3 2.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LIITE NRO 1 HKJAO 28.3.2011 30 LAPINLAHDEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 1. JOHDANTO Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tuli voimaan Suomessa vuonna 1986. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS PÄLKÄNEEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2018 Sisältö 1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet...

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta 28.10.2016 Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 15.12.2016 1. JOHDANTO 1.1. Kuntastrategia Heinäveden kunnan strategiassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.

ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta Liite B 2 Yt-toimikunta Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1. 1 ULVILAN KAUPUNKI Yt-toimikunta 3.10.2007 8 Liite B 2 Yt-toimikunta 30.11.2007 12 Liite B 3 Kaupunginhallitus 21.1.2008 33 Liite A 8 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 1 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa Anja Lahermaa, lakimies, STTK 17.4.2015 1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa (tasa arvol 6, 15.4.2005/232) Kaikki työnantajat edistettävä sukupuolten

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Etelä-Savon maakuntaliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2018 Yhteistoimintaryhmä 10.10.2016 Maakuntahallitus 21.11.2016 Tasa-arvosuunnitelma 2016-2018 1 1. Johdanto Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018

MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018 MYRSKYLÄN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus... 2 1.2 Tasa-arvotyön organisointi... 3 1.3 tasa-arvon edistämiseksi... 3 2. TASA-ARVOTYÖN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta 16.1.2017 Kunnanhallitus 23.1.2017 1 MYNÄMÄEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAI- SUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Sisällys

Lisätiedot

1. JOHDANTO 1 2. TASA-ARVOLAIN ASETTAMAT VELVOITTEET 2. 2.2 Työnantajan velvollisuus laatia tasa-arvosuunnitelma 2

1. JOHDANTO 1 2. TASA-ARVOLAIN ASETTAMAT VELVOITTEET 2. 2.2 Työnantajan velvollisuus laatia tasa-arvosuunnitelma 2 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016 2018 II Sisällys 1. JOHDANTO 1 2. TASA-ARVOLAIN ASETTAMAT VELVOITTEET 2 2.1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa 2 2.2 Työnantajan velvollisuus laatia

Lisätiedot

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien

OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien OVTES palkat ja palkkiot 1.7.2014 lukien Musiikkioppilaitosten tuntiopettajien tuntipalkkioidenn korotusprosentti 0,58 OSIO A Yleinen osa Kansalais- ja kansanopistojen tuntiopettajien tuntipalkkioden korotusprosentti

Lisätiedot

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat

Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Työnhakuun liittyvää juridiikkaa/ käsiteltävät asiat Sopimusoikeudelliset periaatteet ja oikeustoimilaki Työnhakijatietojen käsittely Syrjinnän kielto Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestaus työhönotossa

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2016 Kokous: Tiistai 26.1.2016 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA

EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA EVIJÄRVEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNI- TELMA 2016-2018 Kunnanhallitus hyväksynyt 13.6.2016 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 21.6.2016 Sisällysluettelo Evijärven kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 12 liite nro 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 43 liite nro 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2017 2 Sisällys: 1. Tasa-arvosuunnitelma 1.1. Tasa-arvon edistämisestä

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA vuosille 2016 2018 SISÄLTÖ Johdanto... 3 Tausta... 3 Tarkoitus... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osa-alueet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Tervolan kunta. Tasa-arvosuunnitelma. Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus

Tervolan kunta. Tasa-arvosuunnitelma. Henkilöstötoimikunta Kunnanhallitus Tervolan kunta Tasa-arvosuunnitelma 2017 Henkilöstötoimikunta 17.11.2016 37 Kunnanhallitus 28.11.2016 330 1 Sisällys Tervolan kunnan tasa-arvosuunnitelma v. 2017... 2 1. Saatteeksi... 2 2. Tervolan kunta

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä

Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Yhdenvertaisuus sosiaalioikeudellisena kysymyksenä Pentti Arajärvi Yliopistojen valtakunnalliset tasa-arvopäivät Itä-Suomen yliopisto Kuopio 18.4.2012 1 IHMISOIKEUS kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA. Ylayhtymä 0 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ TASA-ARVO- SUUNNITELMA Ylayhtymä 20.1.2014 1 Sisällys 1 TASA-ARVOLAKI VELVOITTAA TYÖNANTAJAA... 2 1.1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa... 3 1.2 Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta yliopistossa Case: Itä-Suomen yliopisto - Pj. Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle - Professori Riitta Ahonen - Tutkija Pirjo Pöllänen - Luottamusmies Lea Kervinen - Amanuenssi

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kankaanpään Yhteislyseon ja Honkajoen lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö... 2 3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA VUODELLE 2017 Henkilöstö- ja hyvinvointistrategian osa Yhteistyötoimikunta 18.10.2016 ja 14.11.2016 Yhtymähallitus 15.12.2016

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. ( ) Kaupunginkanslia

VIRTAIN KAUPUNKI. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. ( ) Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma työpaikoille 2016 2017 Kaupunginhallitus 11.4.2016 (6.4.2016) Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS SIIKAJOEN KUNTAORGANISAATIOSSA

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS SIIKAJOEN KUNTAORGANISAATIOSSA Versio 18.5.2016 TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS SIIKAJOEN KUNTAORGANISAATIOSSA Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus TAUSTAA Siikajoen kuntaorganisaatiolle on laadittu tasa-arvosuunnitelma vuonna 2008. Suunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kaupunginhallitus 16.1.2017 Liite 2 19 Mikkelin kaupungin henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 7.12.2016 Henkilöstöpalvelut Käsitelty YT-neuvottelukunta 13.12.2016 Työsuojelutoimikunta

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan

KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan KOULU: Lintuvaaran koulu SUUNNITELMAN LAATIMINEN Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Johdanto Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki velvoittaa kaikki perusopetusta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus työelämässä. Katja Leppänen

Yhdenvertaisuus työelämässä. Katja Leppänen Yhdenvertaisuus työelämässä Katja Leppänen TALENTUM Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Katja Leppänen Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2438-0 ISBN 978-952-14-2439-7

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDEN- VERTAISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TASA-ARVO- JA YHDEN- VERTAISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE TASA-ARVO- JA YHDEN- VERTAISUUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 Työyhteisötoimikunta 24.1.2013 8 Työyhteisötoimikunta 31.10.2013 19 Kunnanhallitus 2.12.2013 426 Valtuusto 18.12.2013 92 2 TAIVALKOSKEN KUNTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNNAN TYÖYHTEISÖJEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

ASKOLAN KUNNAN TYÖYHTEISÖJEN TASA- ARVOSUUNNITELMA ASKOLAN KUNNAN TYÖYHTEISÖJEN TASA- ARVOSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus... 3 1.2 Tasa-arvotyön organisointi... 4 1.3 tasa-arvon edistämiseksi... 4 2. TASA-ARVOTYÖN

Lisätiedot

TASA ARVOSELVITYS 2009

TASA ARVOSELVITYS 2009 Rovaniemen kaupunki Tasa arvotyöryhmä 2.12.2009 Yhteistyötoimikunta 10.12.2009 Yhteistyötoimikunta 3.2.2010 Kaupunginhallitus 8.2.2010 TASA ARVOSELVITYS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto...3 2. Palvelussuhteet...4

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma

Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma Nurmijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma KV 26.3.2008 28 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet... 4 1.1 Rasismin kielto... 4 1.2. Etnisen syrjinnän

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Teoksen kirjoittaja 11 1 Tasa-arvolaki 2 Tasa-arvosääntely 3 Tasa-arvolain 4 Työnantajan Lyhenteet 13 tiivistettynä 15 1. Tasa-arvolain tavoitteet............................... 15 2. Perustuslaki

Lisätiedot

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195

Kurikan kaupunki. yhdenvertaisuussuunnitelma. hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 Kurikan kaupunki yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.6.2009 195 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdenvertaisuuden käsitteet ja periaatteet 5 2.1 Rasismin kielto 5 2.2. Etnisen

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhteistyötoimikunta liite nro 1 Kunnanhallitus liite nro 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Yhteistyötoimikunta 9.3.30215 5 liite nro 1 Kunnanhallitus 23.3.2015 26 liite nro 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 Sisällys: 1. Tasa-arvosuunnitelma 1.1. Tasa-arvon edistämisestä 1.2. Tasa-arvosuunnitelma

Lisätiedot