Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa"

Transkriptio

1 Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa Rakennerahastohankkeiden rahoittajien työkokoukset Maaliskuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Strategia- ja ennakointiyksikkö Neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn ja hankeasiantuntija Mia Teräsaho Esityksen rakenne 1. Sukupuolten tasa-arvo, sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen (VAVI), sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA) 2. Tasa-arvonäkökulma hankevalinnassa 3. Valtava-kehittämisohjelma

2 Mitä on naisten ja miesten tasa-arvo? Yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet perheessä, työssä, politiikassa ja yhteiskunnassa. Tasa-arvo ei ole samanlaisuutta. Naiset ja miehet erilaisina tasa-arvoisia. Ei rajoittavia kaavamaisia (stereotyyppisiä) odotuksia tytöille ja pojille/naisille ja miehille. Naisille ja miehille tyypillisten valintojen, asioiden, kokemusten ja taitojen yhtäläinen arvostus. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, VAVI Tasa-arvon edistämisen strategia, jolla sukupuolinäkökulma ja tasaarvon edistäminen sisällytetään kaikkeen toimintaan, valtavirtaan. Poliittisten ja hallintoprosessien uudelleen organisoimista, kehittämistä ja arvioimista siten, että pyrkimys sukupuolten tasaarvoon sisällytetään kaikkiin politiikka-alueisiin ja hallintotoimiin, kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa niiden toimijoiden toimesta, jotka normaalisti kyseisiä toimintoja harjoittavat. (EU:n neuvosto 1998) Naisten ja miesten erilaiset tarpeet, elämänalueet, yhteiskunnallinen asema, taidot ja osaaminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (suunnittelu, päätöksenteko, käytännöt ja arviointi). Uusi tapa ajatella ja toimia, joka kyseenalaistaa vanhoja malleja ja tuo sukupuolinäkökulman aiemmin sukupuolineutraaleilta näyttäneisiin yhteyksiin.

3 Normitausta Tasa-arvolain 4 :n mukaan viranomaisen tulee edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sukupuolten tasaarvoa luoda ja vakiinnuttaa sellaiset toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa edistää tasa-arvoa palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa valtavirtaistamisen periaatteella Hallitusohjelma ja hallituksen tasa-arvo-ohjelma ( ) Rakennerahasto-ohjelmien asiakirjat EU:n perustamissopimus (Lissabonin sopimus); EU-lainsäädäntö CEDAW-sopimus (1979) ja YK:n Pekingin toimintaohjelma (1995) Käsitteitä Sukupuolinäkökulma = mitä asia merkitsee naisten ja miesten kannalta Sukupuolisensitiivinen vs. sukupuolineutraali Valtavirtaistaminen = tasa-arvo otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (marginaalista valtavirtaan) Sukupuolivaikutukset = vaikutukset naisten ja miesten kannalta = vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon

4 Miksi sukupuolinäkökulman huomioimista tarvitaan? Sukupuolen mukaan eritellyt tilastot ja tutkimus antavat tarkempaa tietoa hankkeiden kohderyhmistä. Sukupuolivaikutusten selvittäminen auttaa kohdentamaan hankkeiden toiminnan vastaamaan entistä paremmin erilaisten kohderyhmien erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Toiminnan laatu ja vaikuttavuus paranevat. Myös kustannustehokkuus paranee. Auttaa tunnistamaan sukupuolenmukaista jakautumista koulutus- ja työelämässä sekä muita tasa-arvovajeita, jotka ovat esteitä esimerkiksi alueiden kehittymiselle. Tuo esiin uusia (alueellisen) kehittämisen kohteita. Elämänalueita, joilla voidaan olettaa olevan eroja naisten ja miesten välillä (STM) Taloudellinen asema Mahdollisuus toteuttaa vanhemmuutta sekä yhdistää työ- ja perheelämää Koulutus Työmahdollisuudet, työllisyys, ammatillinen ja urakehitys Yhteiskunnalliset vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet Terveys ja sairastavuus sekä niihin liittyvien palvelujen tarve Turvallisuus ja väkivallan uhka Yhteiskunnallinen osallisuus Ajankäyttö, harrastukset ja virkistystarve Muut alueet, joilla merkitystä tasa-arvon edistämisessä

5 Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen menetelmiä 1) Tasa-arvosuunnittelu henkilöstöpoliittinen tasa-arvo > suunnitelma siitä, miten miesten ja naisten tasa-arvoa edistetään henkilöstöpolitiikassa toiminnallinen tasa-arvo > tasa-arvon edistäminen viranomaisten tai hankkeiden varsinaisessa toiminnassa, päätöksenteossa ja palveluissa (esim. työ- ja elinkeinopalvelut, kunnan palvelut) > kyse toiminnan sisällöstä, tuloksista ja vaikutuksista tasa-arvon kannalta > organisaation toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen menetelmiä 2) Sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA) Selvitetään ja arvioidaan tavoitteiden, toiminnan ja päätösten vaikutuksia naisten ja miesten kannalta sekä sukupuolten tasa-arvon kannalta Välittömät ja välilliset vaikutukset Suunnittelu, toteutus ja arviointi -vaiheissa Milloin suvataan? Kun toiminta/ toimenpide kohdistuu ihmisten elämään tai alueille, joilla naisten ja miesten välillä on eroja Suvaopas (STM:n julkaisuja 2007:25)

6 Miksi suvausta tarvitaan? Päätökset ja toiminta voivat näyttää sukupuolineutraaleilta, mutta niiden vaikutukset voivat kuitenkin kohdistua eri tavalla eri sukupuoliin ja tuottaa tai vahvistaa eriarvoisuutta tai ohjata jäykkiin sukupuolirooleihin. Vaikutuksia eri sukupuoliin tulee selvittää, tehdä näkyviksi ja arvioida tasa-arvon kannalta. Suvauksen työvaiheet 1. Tiedon hankkiminen eri sukupuolista ja tasa-arvon toteutumisesta suvauksen kohteena olevassa toiminnassa tilastot, selvitykset, tutkimustieto havainnot, käyttäjäkyselyt omat kokemukset ja ajattelu 2. Analyysi mitä eroja sukupuolten välillä on tarkasteltavassa toiminnassa? mikä merkitys ja vaikutus sukupuolten välisillä eroilla on? 3. Tunnistetaan tasa-arvon kannalta relevantit kohdat, asiat ja kysymykset ko. toiminnassa 4. Suunnitellaan kehittämistoimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi tai edistämiseksi tunnistetuilla alueilla, asioissa ja kysymyksissä

7 Tasa-arvon edistäminen rakennerahastoohjelmissa Tasa-arvo on yksi rakennerahastojen toimeenpanoa ohjaava periaate. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään EU:n kaksoisstrategian mukaisesti: 1) Erilliset tasa-arvohankkeet Päätavoitteena sukupuolten tasa-arvon edistäminen. 2) Muut hankkeet Tasa-arvon edistäminen sisällytettävä näihinkin hankkeisiin valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma hankkeiden tavoitteisiin, toimintoihin, tiedottamiseen, arviointiin ja raportointiin. Tasa-arvonäkökulma projektisuunnitelmassa (1/6) Hankkeen valmisteluvaihe Sukupuoli otetaan yhdeksi näkökulmaksi jo suunnitteluvaiheessa, ei vasta myöhemmin päälle liimattuna. Jos hanke merkitty sukupuolineutraaliksi, kysyttävä miksi? Sidos- ja kohderyhmiin kuuluvia naisia ja miehiä kannattaa konsultoida hankesuunnitelman tekovaiheessa hankkeen tasa-arvovaikutuksista. Avaintoimijat perehdytetään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen. Ulkopuolista tasa-arvoasiantuntemusta kannattaa hyödyntää hankkeen valmistelussa. Tähän on hyvä varata riittävät resurssit hankkeen budjetista. Sukupuolinäkökulma tulee mahdollisuuksien mukaan sisällyttää myös alahankkeisiin, hankeverkostoihin yms.

8 Tasa-arvonäkökulma projektisuunnitelmassa (2/6) Tarve, johon hankkeella pyritään vastaamaan ja ongelma, johon haetaan vastausta Onko arvioitu tarpeen ja ongelman eroa naisten ja miesten välillä? Jos on eroa naisten ja miesten välillä, minkälaisia vaikutuksia erolla on hankkeen näkökulmasta? Onko hankkeen toteuttamiseksi saatavilla sukupuolittain eroteltua taustatietoa (esimerkiksi tilastoja)? Jollei, voiko sitä hankkia jostain? Kuinka merkittävää tieto on hankkeen toteutuksen kannalta? Hankkeen tavoitteet Onko hankkeen tavoitteissa huomioitu sukupuolinäkökulma? Edistetäänkö hankkeessa naisten ja miesten tasa-arvoa? Miten tavoitteet näyttäytyvät naisten ja miesten näkökulmasta, onko eroa? Onko hankkeen erityiset tasa-arvotavoitteet kirjattu asiakirjoihin? Tasa-arvonäkökulma projektisuunnitelmassa (3/6) Hankkeen sidos- ja kohderyhmät Millainen on sidos- ja kohderyhmien sukupuolijakauma? Onko mukana molempien sukupuolten riittävä edustus? Ovatko naiset ja miehet tasapuolisesti edustettuna mm. johto-, ohjaus- ja työryhmissä sekä lausunnonantajissa? Millaisia organisaatioita on mukana, ovatko mies- tai naisvaltaisilta aloilta? Hankkeen toimenpiteet Tarvitaanko hankkeessa eri toimia naisille ja miehille? Millä tavoin valituissa toimenpiteissä huomioidaan tasaarvokysymykset ja jos ei, niin miten ne voitaisiin huomioida? Huomioidaanko sukupuoli esimerkiksi koulutusten sisällöissä, ohjausmenetelmissä yms.? Onko toimenpiteillä erilainen vaikutus naisiin ja miehiin? Onko sukupuolinäkökulma otettu huomioon hankkeen tapahtumissa yms.?

9 Tasa-arvonäkökulma projektisuunnitelmassa (4/6) Hankkeen etenemisen kokonaisarviointi: mahdolliset muutostarpeet ja ongelmakohdat sekä tarvittavat korjaavat toimenpiteet Onko sukupuolinäkökulma mukana hankkeesta tehdyissä arvioinneissa? Mitä ongelmia/esteitä on kohdattu sukupuolivaikutusten arvioinnissa ja tasaarvon edistämisessä? Mitä uusia ratkaisuja ja toimenpiteitä tarvitaan? Seurantatiedot (määrälliset) ja osallistujapalautteet (laadulliset) Onko seurannassa mukana tasa-arvoa seuraavia indikaattoreita? Onko seurantatiedot tehty sukupuolittain ja mitä ne kertovat? Onko osallistujien kokemuksissa eroa sukupuolen mukaan? Hankkeen toiminnan itsearvioinnin tulokset Onko toiminnoissa tehty sukupuolivaikutusten arviointia? Jos, niin miten? Onko projektihenkilöstöä sekä kohde- ja sidosryhmiä koulutettu tasaarvoasioissa? Tasa-arvonäkökulma projektisuunnitelmassa (5/6) Vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä tulosten hyödyntäminen Miten vaikutukset kohdistuvat naisiin ja miehiin? Mitkä ovat hankkeen tulosten pitkän aikavälin vaikutukset naisten ja miesten näkökulmasta? Ketkä hyötyvät/hyödyntävät tuloksia, onko eroa sukupuolten välillä? Hyvien käytäntöjen levittäminen Onko levittäminen tavoittanut tasapuolisesti molemmat sukupuolet? Onko levitetty myös tasa-arvoa edistäviä hyviä käytäntöjä?

10 Tasa-arvonäkökulma projektisuunnitelmassa (6/6) Tiedottaminen (tiedotussuunnitelma ja sen toteuttaminen) Miten tiedotus on tavoittanut ja huomioinut molemmat sukupuolet? Miten sukupuolinäkökulma huomioitu tiedotuksen sisällöissä? (sanallinen ja kuvallinen) Hankkeen tasa-arvovaikutukset Onko hankkeella vaikutusta ihmisten elämään ja arkeen? Onko toiminta-alueella merkittäviä eroja naisten ja miesten välillä? Mitä hankkeessa on tehty sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi? Vaikutusten arviointi tasa-arvon kannalta Muistilista tasa-arvon sisällyttämisestä hanketyöhön (Lähde: Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja) Tavoitteet asetetaan ja toimenpiteet suunnitellaan siten, että hanke edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Kohderyhmän edustajia, sekä naisia että miehiä konsultoidaan hankesuunnitelmaa tehtäessä. Hanketta organisoitaessa pidetään huolta siitä, että tarpeellinen asiantuntemus tasa-arvokysymyksissä on käytettävissä, esim. ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttö ja projektihenkilöstön koulutus. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset otetaan huomioon hankkeen talousarviota laadittaessa. Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen otetaan osaksi hankkeen seuranta- ja itsearviointijärjestelmää (määrälliset ja laadulliset indikaattorit). Hankkeen vaikutuksia arvioidaan myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Hyviä käytäntöjä levitettäessä myös tasa-arvoa edistävät hyvät käytännöt otetaan levitykseen.

11 Entä jos muistaisimme, että ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia, ja että koulutus- ja työelämämme on voimakkaasti jakautunut sukupuolen mukaan nuoret naiset nuoret työttömät naiset maahanmuuttajanaiset naistyöntekijät ikääntyvät naistyöntekijät naisyrittäjät naisvaltaiset yritykset ja työpaikat naisvaltaiset työalat nuoret miehet nuoret työttömät miehet maahanmuuttajamiehet miestyöntekijät ikääntyvät miestyöntekijät miesyrittäjät miesvaltaiset yritykset ja työpaikat miesvaltaiset työalat TEHTÄVÄ Mieti vieruskaverin kanssa, onko sukupuolinäkökulma huomioitu alla kuvatuissa määrittelyissä: ESR-projektihakemuksen kohta 5.5.: Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu mies- ja naisnäkökulmat? Esimerkki 1: Kaikki toiminnot ovat avoimia, sekä miehille että naisille tullaan tarjoamaan kohdennettuja palveluja. Hanke hyödyntää valtakunnallisia mies- ja naisnäkökulmia palveluiden tuottamisessa. Esimerkki 2: Miehillä ja naisilla on tasaveroiset mahdollisuudet osallistua hankkeen kaikkiin toimenpiteisiin.

12 Valtava-kehittämisohjelma Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen, Valtava-kehittämisohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 2 Toimintakausi: Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Budjetti: noin 14 milj. euroa KOORDINAATIOPROJEKTI -TUKIRAKENNE (TEM) -OHJAUSRYHMÄ RAHOITTAJAVIRANOMAISET ALUEELLISET/PAIKALLISET PROJEKTIT Valtava-kehittämisohjelman tavoitteet Tukea sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja valtavirtaistamista työ- ja elinkeinohallinnon sekä aikuiskoulutuksen alalla. Purkaa sukupuolenmukaista työ- ja koulutusurien kahtiajakoa. Lisätä projektitoteuttajien ja rahoittajaviranomaisten tasaarvotietoisuutta ja -asiantuntemusta sekä edistää heidän kykyään muuntaa tavoitteet toiminnaksi ja kehittää tulosten arviointitaitoja. Tuottaa uusia menetelmiä, välineitä ja toimintatapoja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen ja sen arviointiin. Luoda rakenteita, jotka tukevat naisyrittäjyyttä ja naisten innovaatiopotentiaalia.

13 Valtava-kehittämisohjelman tuotokset Koulutusta ja konsultointia projektitoimijoille ja rahoittajaviranomaisille sekä tukea verkostoitumiseen Käsikirja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta työ- ja elinkeinohallinnon asiakastyöhön Aiempien tasa-arvohankkeiden hyvien käytäntöjen kooste Valtava-kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien hyvien käytäntöjen kooste Rakennerahastopäätösten sukupuolivaikutusten arviointi Koulutuspaketti sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta työja elinkeinohallinnon sekä aikuiskoulutuksen käyttöön Ohjausta ja arviointia Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn, p , hankeasiantuntija Mia Teräsaho, p , Kuvat: TEM:n kuvapankki/aleksi Malinen Kalvoissa on hyödynnetty WoM Oy:n, KoulutusAvain Oy:n ja STM:n kalvopohjia.

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Lukijalle! Suomen Naistutkimuksen Seura ry Sällskapet för kvinnoforskning i Finland palkitsi Friidu opintomateriaalin vuoden 2004

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot