ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA ESPOON KAUPUNKI YKSIKKÖ OSOITE ESPOON KAUPUNKI ESBO STAD ENHET ADRESS ESBO STAD

2 2 (8) Sisällysluettelo 1. ESPOON KAUPUNGIN STRATEGINEN TASA-ARVOSUUUNNITELMA Tasa-arvosuunnitelman lähtökohdat TASA-ARVON KÄSITTEEN MÄÄRITTELY TASA-ARVON STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT TOIMINNALLISEN TASA-ARVON TOIMEENPANOSUUNNITELMAN RAKENNE... 8

3 3 (8) 1.ESPOON KAUPUNGIN STRATEGINEN TASA-ARVOSUUUNNITELMA 1.1 TASA-ARVOSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa säädetään perustuslaissa sekä laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ( /232). Ihmis- ja perusoikeudet on taattava kaikille tasa-arvoisesti ilman henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa syrjintää. Tämä periaate on kirjattu Suomen perustuslakiin. Lakia sovelletaan myös sukupuolivähemmistöihin. Edellä mainittu tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. Lisäksi lain yksi keskeisimmistä velvoitteista on kunnallisten viranomaisten velvollisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvolain mukaan viranomaisten on luotava ja vakiinnuttava sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi siinä edellytetään tasa-arvon edistäminen palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Espoon kaupungin hyväksymä Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja Espoon kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä hyväksynyt Euroopan kuntien ja alueiden liiton CEMR:n Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa ja allekirjoittanut sen. Täten kaupunki on sitoutunut tekemään peruskirjassa edellytetyt toimet toiminnallisen tasa-arvon toteuttamiseksi. Hyväksyessään peruskirjan Espoo on sitoutunut laatimaan peruskirjan mukaisen suunnitelman tai päivittämään olemassa olevia suunnitelmiaan sekä aktiivisesti toteuttamaan niitä. Allekirjoittaja vastaa demokraattisesti valittuna toimielimenä asukkaiden ja alueensa hyvinvoinnin edistämisestä ja määrittelee siksi tämän suunnitelman muodossa tasa-arvon tavoitteitaan edistämään tämän oikeuden käytännön toteuttamista kaikilla toiminta-alueillaan paikallisyhteisön demokraattisena johtajana, palvelujen tarjoajana ja järjestäjänä sekä suunnittelu- ja sääntelyviranomaisena. Kaupunginhallituksen päätös peruskirjan toimeenpanosta Espoon kaupunki hyväksyi kaupunginhallituksen päätöksellä Eurooppalaisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan toimeenpanon Espoossa ja osallistumisen tasa-arvoa edistävään Kuntaliiton projektiin Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä (myöhemmin TASE-projekti). Espoo osallistui projektin kehittämistyöhön yhtenä neljästä pilottikunnasta. Muut pilottikunnat olivat Salo, Turku ja Vantaa. Lisäksi projektin työskentelyssä oli mukana muita eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyneitä kuntia ja maakuntaliittoja, mikä mah-

4 4 (8) dollisti kansainvälisten vertailutietojen hankkimisen muista eurooppalaisista kunnista. Seuraavaksi esitellään lyhyesti TASE-projektia. TASE-projektin toteutettiin vuosina Espoon, Kuntaliiton sekä sosiaalija terveysministeriön myöntämän Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen turvin. NYTKIS ry osallistui projektin toteuttamiseen. Projektin tavoitteena oli tasa-arvon edistäminen eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan avulla, joka mainittiin jo tässä aiemmin. Hankkeen päämääränä oli lisätä tietoa peruskirjan merkityksestä kunnille ja auttaa kuntia hyödyntämään sitä osana päätöksentekoa. Projektin pyrkimyksenä oli myös tuottaa kuntien viran- ja toimenhaltijoille sekä luottamushenkilöille tietoa tasa-arvon peruskirjasta ja sen artiklojen käytännön toteuttamisesta. Projekti lisäsi tietoa tasa-arvon merkityksestä kuntien palveluissa, päätöksenteossa sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. Laajempana päämääränä oli naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvon vahvistuminen kunnissa. Yhtenä TASE-projektin konkreettisena päämääränä oli Espoon kaupungin toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen. Projektin puitteissa on valmisteltu kyseistä suunnitelmaa eri toimialojen tasa-arvoasioiden asiantuntijoiden verkostomaisessa yhteistyössä, jonka jälkeen sitä on käsitelty tasa-arvotoimikunnassa. Esitys pitää sisällään suunnitelman tavoitteiden toimeenpanosta, seurannasta ja päätöksenteosta. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on osoitus Espoon sitoutumisesta naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon paikallishallinnossa, ja se edistää kaupungin allekirjoittamassa peruskirjassa esitettyjen sitoumusten toteuttamista käytännöllisellä tasolla mm. päätöksenteossa, palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toiminnan ja talouden ohjauksessa. Tasa-arvon systemaattinen edistäminen lisää palvelujen kohdentumista, laatua ja tehokkuutta muun muassa asiakasnäkökulman lisäämisellä. Suunnitelman toteuttaminen tukee kunnan johtamista ja päätöksentekoa muun muassa päätöksenteossa tarvittavan tiedon parantumisella. Tämä tasa-arvosuunnitelma on myös tasaarvolaissa mainitun viranomaisen vastaus naisten ja miesten välisen tasa-arvon suunnittelu- ja edistämisvelvollisuuteen kaikessa toiminnassaan. Tämä on kaupungin ensimmäinen toiminnallisen tasa-arvon suunnitelma. Se on laadittu strategiakaudelle , ja sen sisältöä tarkastellaan uudestaan aina valtuustokausittain. 1.2 TASA-ARVON KÄSITTEEN MÄÄRITTELY Tasa-arvon käsitteen määritteleminen on tärkeää tavoitteiden ja suunnitelman laatimisessa. Tässä suunnitelmassa sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa, että naisten ja miesten erilainen elämänkokemus sekä erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet otetaan tasapuolisesti huomioon. Naisille ja miehille tyypillisille valinnoille, asioille, kokemuksille ja taidoille osoitetaan yhtäläinen arvostus. Toiminnassa tutkitaan sukupuolten välillä havaittavia keskimääräisiä eroja, joita on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon kaupungin palveluissa tasa-arvon toteuttamiseksi. Taustalla ei ole kuitenkaan olettamus siitä, että eri sukupuolet ovat olemuksellisesti pysyvästi eri-

5 5 (8) laisia. Periaatteena on sen sijaan sukupuolten erojen huomioonottaminen vahvistamatta yleisesti olemassa olevia sukupuolistereotypioita. 2. TASA-ARVON STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille Se kertoo, mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa. Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaaja strategia, joka sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä strategiset alueet, eli näkökulmat, joiden suunnasta asetetaan päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarina toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Espoon visio, arvot ja päämäärät Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Espoo on vastuullinen edelläkävijä Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy tutkimuksen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen, kokeilut ja myös niihin liittyvien epäonnistumisten kestäminen. Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi. Espoon on oikeudenmukainen Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.

6 Espoo-tarinan tulevaisuudenkuva 6 (8)

7 7 (8) Naisten ja miesten välisellä tasa-arvolla on vahva perusta Espoo-tarinassa, niin visiossa, arvoissa kuin itse tarinassa mainituissa yhteisissä tavoitteissa. Tasa-arvo on mainittu yhtenä Espoon arvoista. Lisäksi tasa-arvon näkökulma liittyy olennaisesti Espoon kahteen muuhun arvoon, asukas- ja asiakaslähtöisyyteen sekä edelläkävijyyteen. Kun sukupuolten tasa-arvo on valtavirtaistettu kaikessa Espoon toiminnassa, voidaan parantaa palvelujen laatua, innovatiivisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Espoo-tarinan tulevaisuudenkuvan Kaikkien Espoo kohdan mukaisesti kuntalaispalvelut suunnitellaan sukupuolitietoisesti vahvistamatta sukupuolistereotypioita ja osallistaen palveluiden käyttäjiä, eli kuntalaisia. Tasa-arvo on ennen kaikkea ihmisoikeus ja myös toisin sanoen asukas- ja asiakaslähtöisyyttä. Edelläkävijän rooliin sisältyy ajatus kaupungin palveluiden ja asiakkaiden tarkastelemisesta sukupuolitietoisesti, usein kyseenalaistaen ja kokeillen uusia toimintatapoja. Tasa-arvon näkökulman huomioiminen tarkoittaa myös huomioon kiinnittäminen vaikuttavuuteen

8 8 (8) palveluita kehitettäessä, mikä edistää kestävän kehityksen periaatteita. Paikallisena toimijana Espoo voi suoraan vaikuttaa siihen, että espoolaiset palvelut rakentuvat tasa-arvon periaatteelle ja vahvistavat näin osaltaan lähidemokratiaa. 3.TOIMINNALLISEN TASA-ARVON TOIMEENPANOSUUNNITELMAN RA- KENNE Liitteenä oleva toiminnallisen tasa-arvon toimeenpanosuunnitelma on kaupunkitasoinen suunnitelma siitä, miten tasa-arvo otetaan huomioon kaupungin palveluissa. Suunnitelma on laadittu kaupungin tasa-arvotoimikunnan Eurooppalaisen tasaarvon peruskirjasta valitsemien artikloiden pohjalta, jotka ovat: 1) Osa III, Poliittinen rooli, 4. artikla: Julkinen sitoutuminen tasa-arvoon sekä stereotypioiden torjuminen 2) Osa III, Tasa-arvon yleinen toimintakehys, 9. artikla: Sukupuolivaikutusten arviointi ja moninkertainen syrjintä 3) Osa III, Palvelun tarjoajarooli, 22. artikla: Sukupuoleen perustuva väkivalta Suunnitelma on laadittu niin, että aluksi on kuvattu valituista artikloista johdetut kaupunkitasoiset tavoitteet ja sen jälkeen kunkin toimialan omat tavoitteet ja vastuutahot. Tasa-arvotoimikunta seuraa ja arvioi tasa-arvon toteutumista kaupungin palveluiden osalta ja henkilöstön piirissä. Toimikunta toimii yhteistyössä kaupungin eri organisaatioiden kanssa tämän tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden seurannassa ja raportoinnissa. Se tekee myös kaupunginhallitukselle esityksiä tasa-arvon edistämiseksi ja toteuttamiseksi. LINKIT - Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja:

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Johdanto Diasarja kokoaa perustiedot tasa-arvosta kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Kokonaisuus on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Esipuhe...1 Tasa-arvon käsitteestä ja normiperustasta...1 Yhdenvertaisuusperiaate...1 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa

Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen hankevalinnassa ja hankkeiden ohjaamisessa Rakennerahastohankkeiden rahoittajien työkokoukset Maaliskuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Strategia- ja ennakointiyksikkö

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Sisällysluettelo 1. Ylioppilaskunta edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta... 3 1.1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN SEITSEMÄS MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POIS- TAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Toukokuu 2011 Johdanto Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot