Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo"

Transkriptio

1

2 Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus ja ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Raision yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muuta alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 8 Selostuksen liitteet 1. Kaava-alueen sijainti 2. Ote yleiskaavasta Ote voimassa olevasta asemakaavasta 4. Tilastolomake 5. Luontoselvitys Liito-oravapäivitys Havainnekuva 1

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan (Kerttula) kortteleita , sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja katuaukioalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 3. kaupunginosan (Kerttula) korttelit ja , sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja katuaukioalueita. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavatunnus on 03: Kaava-alueen sijainti Kaavanmuutosalue sijaitsee 3. kaupunginosassa (Kerttula) Raisionkaaren itäpuolella. Pohjoisessa alue rajoittuu Kuuanlaaksontiehen ja Sylttyläntiehen, lännessä Raisionkaareen ja etelässä sekä idässä virkistysalueisiin. Alue sijaitsee Raision keskustasta n. 2 km luoteeseen. Liite 1: Alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavoitettavasta alueesta käytetään nimeä Kuuanlaakso 2. Suunnittelualue ei ole toteutunut vuoden -90 asemakaavan mukaisesti. Alue on tällä hetkellä rakentamaton lukuun ottamatta alueen koillisosassa olevaa vanhempaa omakotitaloa. Alue on tarkoitus muuttaa nykyisen kaavan mukaisesta kerrostalo- ja rivitaloalueesta pääosin erillispientalotonteiksi ja lisätä näin kaupungin omakotitonttitarjontaa. Raisionkaaren tuntumaan osoitetaan yksi kerrostalokortteli. Olemassa olevia kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuuksia kehitetään entisestään. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Vireilletulo kaavoituskatsauksessa v. 2012, ( ) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnosaineisto teknisessä lautakunnassa Kuulutus luonnosvaiheen nähtävilläolosta (Kaupunkiuutiset lehti, ilmoitustaulu ja Raision kaupungin verkkosivut) Luonnosvaiheen nähtävilläolo Mielipiteensä jätti Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry. Fortum Oy esitti lausunnossaan varaustarpeen yhdelle puistomuuntamolle. - Luonnosvaiheen vuorovaikutusten arviointi ja kaavaehdotuksen valmistelu - Asemakaavaehdotus teknisessä lautakunnassa Ehdotusvaiheen nähtävilläolo, maalis-huhtikuu Asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa, toukokuu 2014 (arvio) - Asemakaavaehdotus kaupunginvaltuustossa, toukokuu 2014 (arvio) 2.2 Asemakaava Kaavanmuutosalueen pinta-ala on n. 17,7 ha. AK -korttelialuetta on 0,9 ha, AOkorttelialuetta 7,3 ha, lähivirkistysaluetta 6,6 ha, leikkipuistoaluetta 0,2 ha ja katu-, katuaukio- ja liikennealueita n. 2,7 ha. AK- korttelialueen kokonaisrakennusoikeus on 7660 k-m², josta asuinkerrostalojen rakennusoikeus on 6400 k-m² ja autosuojien rakennusoikeus 1260 k-m². AO korttelialueilla rakennusoikeutta on yhteensä k-m². Alueelle muodostuu yksi AK- tontti sekä 79 erillispientalotonttia, joista 74 on kaupungin omistuksessa. 2

4 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutus alkaa kaavan vahvistuttua ja kunnallistekniikan liittymien sekä katualueiden valmistuttua. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus ja ympäristö Alue sijoittuu pelto- ja metsämaisemaan. Korkeusasemat vaihtelevat alueen länsiosan n. +11 metristä itäosan yli +20 metriin, jopa paikoin +29 metriin. Paimenpolun ja Raisionkaaren risteyksen viereiset peltoalueet ovat maaperän kosteusolosuhteiden vuoksi haastavat. Pöyry Finland Oy on tehnyt alueelta pohjatutkimuksen ja sen tuloksena laatinut päivätyn rakennettavuusselvityksen Maanomistus Alue on Raision kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta koilliskulmassa olevaa viittä omakotitonttia. Alueen pellot, n. 5,3 ha on vuokrattu viljelykäyttöön. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita. Näitä aikaisemmat tavoitteet olivat vuodelta Alueiden käytön tavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, toimivat yhteysverkot ja energianhuolto. Erityistä painoarvoa on nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Tavoitteissa todetaan mm. seuraavaa: - "Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia" - "Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan." - "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle." - Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina." Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A) Raision yleiskaava 2020 Raision oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pääosin osoitettu A- merkinnällä Vuonna 2002 rakentamaton tai saman vuoden käytöstä olennaisesti muuttuva pääkäytöltään asumisen alue. Etelässä aluetta on osoitettu V- merkinnällä Virkistys- ja viheralue, joka on myös Maisemallisesti arvokas alue. Liite 2: Ote yleiskaavasta

5 3.2.4 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa (kaava 3:23 Kuuanlaakso, hyv ) kaavanmuutosalue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK-17), asuinpientalojen korttelialueiksi (AP-13), julkisten rakennusten alueeksi (Y), puistoiksi (VP), lähivirkistysalueiksi (VL), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä katu- ja katuaukio/torialueiksi. Liite 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Koska Kuuanlaakson alue ei ole toteutunut nykyisellä kerrostalopainotteisella asemakaavalla, alueen maanomistajat Raision kaupunki ja Palmberg Turku Oy (nyk. Lemminkäinen Talo Oy) ovat sopineet alueen asemakaavan muuttamiseksi pientalovaltaisemmaksi alueeksi. Raision kaupunki ja Palmberg Turku Oy (Lemminkäinen Talo Oy) ovat laatineet kiinteistön luovutuskirjan ja maankäyttösopimuksen Kuuanlaakson alueelta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuuanlaakson alueeseen liittyvän kiinteistön luovutusasiakirjan ja maankäyttösopimuksen kokouksessaan Osalliset ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja yhteisöt, naapurit sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat Raision kaupungin hallintokunnat: kaupunginhallitus- ja valtuusto, lautakunnat ja kaupungin henkilöstö sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kaavan valmistelee Raision kaupungin teknisen keskuksen maankäyttöpalveluista kaupunginarkkitehti Olli Arvola ja suunnitteluavustaja Eija Elo. Toimialojen puitteissa valmisteluun osallistuu myös kaupungin asiantuntijoita ympäristö- ja rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisistä palveluista Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa (Raisio tiedottaa lehti ) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka saatettiin teknisen lautakunnan tietoon sekä postitettiin Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Ilmoitus hankkeesta lähetettiin kirjeitse kaavamuutosalueen naapureille. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä , jona aikana luonnoksesta jätettiin yksi mielipide ja annettiin yksi lausunto. Fortum Sähkönsiirto Oy:n lausunnossa esitettiin tarve sijoittaa alueelle sisääntuloväylän varteen puistomuuntamo. 4

6 Vastine: Alueen sisääntuloväylän Metsäsylttyläntien varteen osoitetaan kaavamuutoksessa paikka puistomuuntamolle. Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry ehdottaa päivätyssä mielipiteessään, että jatkovalmistelussa Paimenpolun eteläpuolisten arvokkaiden metsäalueiden käytöstä rakentamiseen luovutaan kokonaan ja että kyseiset metsäalueet merkitään virkistysalueiksi. Raision keskustan tuntumassa olevien metsäalueiden pirstaloituminen ja pienentyminen heikentää metsän ekosysteemejä ja biodiversiteettiä. Tonttien alle jäävä metsä on luonnontilaista kuusimetsää, joka on talousmetsää monipuolisempi luontoarvoiltaan. Lisäksi alueella on merkittävää virkistyskäyttöä: metsässä on kuntoratoja, latuja sekä luontopolku. Vastine: Suomen luontotieto Oy on tehnyt luontoarvojen perusselvityksen asemakaavan muutosalueelta Liito-oravaselvitys on päivitetty Luontoselvityksen mukaan asemakaava-alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Paimenpolun eteläpuolisella metsäalueella ei siis ole sellaisia luontoarvoja, joiden puolesta se olisi säilytettävä. Yleiskaavassa metsän läpi kulkevaa asuinalueen aluerajausta on tarkistettu etelämmäksi, kun taas vastaavasti Paimenpolkuun rajoittuvan kallioisen metsäalueen pohjoisosa on jätetty kokonaan rakentamatta, vaikka se on osoitettu yleiskaavassa asuinalueeksi. Näin ollen Kerttulan ulkoilualueen yhtenäisen metsäalueen pituus kasvaa yleiskaavan tilanteeseen verrattuna. Kaavan muuttaminen ei heikennä alueen virkistyskäyttöä, vaan kuntorata, latu-ura ja luontopolku säilyvät ennallaan kaavamuutoksen jälkeenkin. Virkistysreitistöä täydennetään myös tulevan asuinalueen sisällä. Merkittävää on myös se, että kaavamuutoksella alueen rakennusoikeus pienenee lähes k-m 2 nykyiseen asemakaavaan verrattuna. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelualue ei ole toteutunut vuoden -90 asemakaavan mukaisesti. Alue on tällä hetkellä rakentamaton lukuun ottamatta alueen koillisosassa olevaa vanhempaa omakotitaloa. Alue on tarkoitus muuttaa nykyisen kaavan mukaisesta kerrostalo- ja rivitaloalueesta pääosin erillispientalotonteiksi ja lisätä näin kaupungin omakotitonttitarjontaa. Raisionkaaren tuntumaan osoitetaan yksi kerrostalokortteli. Nykyisen kaavan mukainen rakennusoikeus n k-m 2 vähenee reiluun n k- m 2 :iin. Olemassa olevia kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuuksia kehitetään entisestään. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alueen luonne muuttuu voimassa olevan kaavan sisältämästä asuinkerrostalopainotteisesta asuinalueesta pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Asuinkerrostalokortteli sijoittuu Raisionkaaren tuntumaan siten, että ajo kortteliin tapahtuu Kuuanlaaksontien kautta. Kerrostalokorttelin ja olemassa olevan rivitalokorttelin väliin jää virkistysalue, kuten nykyisessä kaavassakin. Korkeintaan nelikerroksiset asuintalot voidaan rakentaa joko kivi- tai puurakenteisina. Ajoyhteys omakotialueelle tapahtuu pitkin uutta Metsäsylttyläntietä, jonka liittymä Raisionkaarelle sijoittuu Myllymäentien risteyksen kohdalle. Metsäsylttyläntien ja uuden Rälssikadun varsille sijoittuu 54 omakotitonttia sekä tasaiseen peltomaisemaan että kallioiseen metsämaisemaan. Asuinalueelle muodostuu Raisionkaaren suuntaan voimakas puolikaarenmuotoinen korttelialuejulkisivu istuttamalla kaavamääräysten mukaisesti tonttien rajoille pensasaita suojaamaan liikennemelulta ja luomaan yksityisyyttä. Virkistysalueen puolella asuinkortteleiden reunalle on mahdollista istuttaa puurivi korostamaan kaarevaa korttelialuejulkisivua. Metsäsylttyläntieltä erkanee Paimenpolun suuntaan Paimenkatu-niminen uusi tonttikatu, jonka varrelle sijoittuu 25 omakotitaloa ja joka niin ikään muodostaa Raisionkaaren suuntaan puolikaaren muotoisen korttelialuejulkisivun pensasaitoineen ja puuistutuksineen. 5

7 Paimenpolusta on tarkoitus kehittää virikkeellinen ja turvallinen kevyenliikenteenväylä, jonka varrelle sijoittuu korttelialuekohtaisia katuaukioita aktiviteetteineen ja koko aluetta palveleva leikkipuisto. Uusilta asuinkortteleilta rakennetaan hyvät kevyenliikenteen yhteydet viereiselle virkistysalueelle Mitoitus Uusia omakotitontteja syntyy 79. Omakotialueiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m2. Asuinkerrostalokorttelin rakennusoikeus on 7660 k-m², josta asuinkerrostalojen rakennusoikeus on 6400 k-m² ja autosuojien rakennusoikeus 1260 k-m². Uusia asukkaita alueelle arvioidaan tulevan noin 410, josta omakotialueelle 280 ja kerrostaloalueelle Aluevaraukset Korttelialueet Kaavanmuutosalueen pinta-ala on 17,7 ha. Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO) 7,3 ha ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) 0,9 ha Muuta alueet Lähivirkistysalueita (VL) ja leikkipuistoa (VK) muutoksella muodostuu 6,8 ha ja katuaukioita, katu- sekä liikennealueita 2,7 ha. Liite 4: Tilastolomake 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Kaavamuutosalueella on nykyään vain yksi omakotitalo. Alue rajoittuu itäosiltaan Raisionkaaren katualueeseen ja muilta osiltaan viheralueisiin. Lähistöllä on vanhoja omakotialueita. Raisionkaaren varrella pohjoiseen päin mentäessä sijaitsee rivitalo- ja kerrostalokortteleita. Kaavamuutoksen vaikutukset olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Voimassa olevaan kaavaan nähden alueen rakennusoikeus putoaa k- m2:sta k-m2:iin. Alueen mittakaava tulee olemaan inhimillisempi kerrostalorakentamiseen perustuvan asemakaavan muuttuessa pääosin omakotitalovaltaiseksi asemakaava-alueeksi. Suomen Luontotieto Oy on tehnyt kaavamuutosalueelta vuonna 2008 luontoarvojen perusselvityksen. Selvityksen mukaan suunnittelualueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Alueella ei havaittu myöskään liito-oravia eikä vaateliasta tai uhanalaista putkilokasvilajistoa. Liite 5: Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy päivitti liito-oravaselvityksen huhtikuussa Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta ja ilmeisesti myös asemakaava-alueen eteläpuolella sijaitseva aiemmin asuttu Kuuanvuoren elinpiiri on ollut jo usean vuoden asumaton. Kuuanvuoren elinpiiriltä lajia etsittiin tuloksetta v Nyt inventoidulla asemakaava-alueella on lajille soveliasta elinympäristöä erityisesti asemakaavaalueen Kuuanvuoren puoleisella reunalla, jossa on järeää kuusikkoa sekä muutamin paikoin myös kookkaita haapoja. Asemakaava-alueen muut osat eivät ole liitooravalle optimaalista elinympäristöä. Asemakaavan mahdollistamien toimien toteutuminen ei uhkaa lähialueen liito-oravapopulaation elinmahdollisuuksia eikä estä lajin liikkumista metsäalueiden välillä. Liite 6: Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys

8 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset AO-110 Erillispientalojen korttelialue - Rakennuksiin on toteutettava harjakatto, jonka kaltevuus kerrosluvulla I merkityissä kortteleissa on 1:3 ja kortteleissa 381 ja :1,5-1:2. Kattomateriaalin tulee olla tumman harmaa tai musta tiili tai sileä saumattu pelti. Aumakattoa ei sallita. - Rakennusten julkisivujen verhouksen tulee olla rappaus, puhtaaksi muurattu sileäpintainen tai harjattu tiili tai peittomaalattu lauta. Laudoituksen tulee olla julkisivupinnoilla yhdensuuntaista, ja sitä ei saa jakaa kentiksi listoituksin. Tiilen saumauksen värin tulee olla lähellä tiilen väriä. Julkisivujen pääasialliset värit ovat keltaisen, punaisen tai sinisen taitetut sävyt. Tehostevärinä voi käyttää harmaan eri sävyjä tai luonnonvalkoista. - Maaston korkeusvaihteluiden salliessa asuinrakennukseen voidaan tehdä kellari. Kellarikerrokseen voidaan rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja enintään puolet yläpuolella olevan asuinkerroksen alasta. - Asuinrakennukseen liittyvän tai erillisen autotalli-talousrakennuksen tulee noudattaa asuinrakennuksesta annettuja määräyksiä. Autotallitalousrakennuksen kerrosala sisältyy tontin rakennusoikeuteen. Autotallin ovien tai autokatoksen eteen tulee jäädä vähintään kuusi metriä tontin rajaan. - Kortteleiden ja tontit on aidattava pensasaidalla, jonka tavoitekorkeus on 1,50 m. Muissa kortteleissa tontit voidaan haluttaessa aidata joko pensasaidalla tai korkeintaan 1,2 m korkealla, luonnonvalkoiseksi tai vaalean harmaaksi maalatulla lauta-aidalla. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään kaksi asuntoa kohti. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. AO-111 Erillispientalojen korttelialue - Rakennuksiin on toteutettava harjakatto tai sen muunnelma, jonka kaltevuus on 1:1,5-1:2. II -kerroksisiin rakennuksiin voi rakentaa myös pulpettikaton, jonka kaltevuus on 1:4-1:5. Kattomateriaalin tulee olla punainen tiili tai sileä saumattu pelti, Aumakattoa ei sallita. - Rakennusten julkisivujen verhouksen tulee olla rappaus, puhtaaksi muurattu sileäpintainen tai harjattu tiili tai peittomaalattu lauta. Laudoituksen tulee olla julkisivupinnoilla yhdensuuntaista, ja sitä ei saa jakaa kentiksi listoituksin. Tiilen saumauksen värin tulee olla lähellä tiilen väriä. Julkisivujen pääasialliset värit ovat vaalean harmaan eri sävyt tai luonnonvalkoinen. Tehosteena voi käyttää värikkäitä sävyjä. - Maaston korkeusvaihteluiden salliessa asuinrakennukseen voidaan tehdä kellari. Kellarikerrokseen voidaan rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja enintään puolet yläpuolella olevan asuinkerroksen alasta. - Mikäli autosuojalle ei ole osoitettu erillistä rakennusalaa, se voidaan rakentaa rakennusalasta riippumatta vähintään kahden metrin päähän tontin rajoista. Autotallin ovien tai autokatoksen eteen tulee jäädä vähintään kuusi metriä tontin rajaan. Asuinrakennuksen ja erillisen autotalli- talousrakennuksen tulee noudattaa asuinrakennuksesta annettuja määräyksiä. Autotallitalousrakennuksen kerrosala sisältyy tontin rakennusoikeuteen. - Kortteleiden 380, 382 ja tontit on aidattava pensasaidalla, jonka tavoitekorkeus on 1,50 m. Muissa kortteleissa tontit voidaan haluttaessa aidata pensasaidalla tai korkeintaan 1,2 m korkealla, luonnonvalkoiseksi tai vaalean harmaaksi maalatulla lauta-aidalla. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään kaksi asuntoa kohti. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. 7

9 AK-40 Asuinkerrostalojen korttelialue 5.5 Nimistö - Korttelialue on rakennettava yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. - Kattomuotona on käytettävä pulpetti- tai harjakattoa. Katteen on oltava tummanharmaata tiiltä tai sileää peltiä. - Julkisivupintojen tulee olla puu- tai kiviaineisia. - Korttelialueelle on rakennettava vähintään 10 m 2 /asunto suojattua leikki- ja oleskelualuetta. - Autopaikkoja on rakennettava 1 ap/asunto ja lisäksi 2 vieras-ap/ asuinkerrostalo. - Autokatosten ja muiden piharakennelmien tulee sopia yhteen asuinrakennusten kanssa. - Korttelialue on aidattava pensasaidalla tai matalalla lauta-aidalla. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. Kaavanmuutoksella muodostuu kolme uutta katua: Metsäsylttyläntie, Rälssikatu ja Paimenkatu. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavamuutoksen toteuttamistavasta on laadittu havainnepiirros. Liite 7: Havainnekuva 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteutus voi alkaa kaavan vahvistuttua ja kunnallistekniikan liittymien sekä katualueiden valmistuttua. Raisiossa Raision kaupunki, Maankäyttöpalvelut Outi Pekkala Maankäyttöpäällikkö Olli Arvola Kaupunginarkkitehti 8

10

11

12

13 RAISION KAUPUNKI Asukkaat *) 03:056 Kuuanlaakso 2 A, AK 48,6 k-m²/asukas Kaavan numero ja nimi AR, AP 45,6 k-m²/asukas TILASTOLOMAKE AO 3,6 asukas/tontti Vireilletulosta ilm. pvm Ehdotuspvm Hyväksymispvm hyväksyjä Kaava-alueen pinta-ala 17,7339 Uutta kaavaa 0,0000 Kaavanmuutosta 17,7339 käyttö- kaava-alue tehok- poistuva kaava uusi kaava uudet auto- tont- uudet nykyiset kaikki tarkoitus pinta-ala pinta- rak.oik. kuus pinta-ala rak.oik. pinta-ala rak.oik. työpaikat paikat teja asukkaat asukkaat asukkaat ha ala% k-m² e= ha k-m² +/- ha +/- k-m² kpl yht. A 0,0 0,0000 AK 0, , ,84 6, , AP 0,0 2, , AO 7, , ,27 7, A YHT. 8, , ,34 8, , Y 0, , Y YHT. 0,0000 0,0 0, , VP 0,0 0,7131-0,7131 VL 6, ,0 5,8409 0,7898 VK 0,2079 3,0 0,2079 V YHT. 6, ,6 6,5540 0,2846 LP 0,0947 3,5 0,1308-0,0361 kadut 1, ,4 1,4498 0,3283 kevyt liikenne 0, ,9 0,5235 0,1969 aukiot, torit 0,0852 3,2 0,1296-0,0444 L YHT. 2, ,1 0,00 2,2337 0,4447 YHT 17, ,16 17, , *) Kaavan mahdollistama arvio asukkaista. Kerrosala- ja tonttilaskelmaan on otettu satunnaisesti mukaan 42 kerrostaloa (1502 huoneistoa), 121 rivitaloa (715 huoneistoa) ja 70 omakotitaloa Puromyllyn, Metsäkallan ja Nuorikkalanmetsän alueelta. Autopaikkamäärät on laskettu asemakaavamääräyksistä. Työpaikkamäärät on arvioitu. RAISION KAUPUNKI KUUANLAAKSO 2 TILASTOLOMAKE LIITE 4

14 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Puukiipijä pesii alueen varttuneissa metsäkuvioissa Suomen Luontotieto Oy 53/2008 Jyrki Oja, Satu Oja LIITE 5

15 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Sisältö 1. Johdanto Tutkimusalue Aineisto ja menetelmät Tulokset Alueen yleiskuvaus lohkoittain Liito-oravaselvitys Johdanto Käytetty menetelmä Tulokset Pesimälinnustoselvitys Tulokset Alueella pesivät Lintudirektiivin... liitteen I pesimälajit Alueella pesivät tai havaitut... kansallisessa uhanalaisluokituksessa... (Rassi ym. 2001) mainitut lintulajit Yhteenveto Lähteet ja kirjallisuus Liitteet... 11

16 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys Johdanto Raision kaupunki /Sirpa Salmi tilasi keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä Raision Kuuanlaakson suunnittelualueen luontoarvojen perusselvityksen. Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen kaavoituksen tausta-aineistona. 2. Tutkimusalue Suunniteltu kaava-alue sijaitsee Raision kaupungin luoteisosassa melko lähellä Raision keskustaa. Kasvimaantieteellisesti inventointialue sijaitsee hemiboreaalisella vyöhykkeellä, jota myös tammivyöhykkeeksi kutsutaan. Hemiboreaaliselle alueelle ovat tyypillisiä lajistollisesti rikkaat jalopuulehdot, joita myös Raision kaupungin alueella esiintyy. Suunnittelualueen metsät ovat kuitenkin valtaosaksi tyypillistä boreaalisen vyöhykkeen havumetsää, jossa mänty ja kuusi vuorottelevat valtapuina. Alueen eteläpää on hyvin kallioista ja maalaji on kalliopaljastumien välissä pääosin moreenia. Alueen niityt ja tasamaa ovat kerrostunutta entisen merenpohjan savikkoa. Suunnittelualue rajautuu eteläosiltaan voimalinjaan ja Kuuanvuoren metsäalueeseen. Lännessä alue rajautuu tiehen ja pohjoisessa sekä idässä asutukseen ja asutuksen reunametsään. Alueen pellot eivät ole enää viljelykäytössä ja metsiä on hoidettu viimeisten vuosien aikana puistometsinä. 3. Aineisto ja menetelmät Inventointialueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29 ), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10 ) ja Vesilain suojelemat kohteet (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Koko alueelta tehtiin kasvillisuusselvitys, jonka yhteydessä etsittiin uhanalaisten tai vaateliaiden putkilokasvien lisäksi uhanalaislajistoa myös muista eliöryhmistä (mm. kääpäsienet, puiden runkojen ja kallioseinämien epifyyttilajit). Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin maastokäynneillä 13.6, 28.6 ja Alueelta tehtiin yhden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies 1989) pesimälinnustoselvitys, jossa kuitenkin selvitettiin vain Lintudirektiivin liitteen I lintulajien sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2001) mainittujen lintulajien esiintyminen alueella. Pesimälinnustoselvitys tehtiin Alueen liito-oravat inventoitiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen toukokuun alussa osana laajempaa Turun alueelta tehtävää selvitystyötä. Muista Luontodirektiivin liitteen IV lajeista alueelta inventoitiin viitasammakot. Maastotöistä vastasivat FM Jyrki Oja ja Satu Oja Suomen Luontotieto Oy:stä. Maastotöihin osallistui avustajana myös biologi Mika Virtanen. Raportin taittoi Eija Rauhala (Tmi Eija Rauhala). Selvityksessä tarvittavan karttamateriaalin toimitti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Kuuanvuoren alueelta on julkaistu aiemmin melko runsaasti luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä, Hertta-rekisterissä, ei ole tietoa suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisista putkilokasvilajeista, sammalista tai jäkälistä.

17 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys Tulokset Inventointialue jaettiin maankäyttömuodon, metsänkäsittelytoimien ja osin myös metsätyypin perusteella yhteensä 9 lohkoon, joista kultakin tehtiin lyhyt kasvillisuuden yleiskuvaus. Kasvillisuuden kuvauksen yhteydessä selvitettiin alueen puusto, pensaskerros sekä aluskasvillisuuden valtalajisto ja mahdollinen vaateliaampi lajisto. 4.1 Alueen yleiskuvaus lohkoittain Lohko 1 Suunnittelualueen keski- ja länsiosaa hallitsee laaja, vanha peltokuvio, jota nyt hoidetaan niittynä. Nurmipuntarpäävaltainen niitty leikataan vuosittain, mutta kohde ei ole enää maatalouskäytössä. Niityn pohjoisreunassa on pieni, nurmipohjainen jalkapallokenttä. Lohkon kasvilajisto on tyypillistä nurminiityn lajistoa, jossa nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), timotei (Phleum pratense), nurminata (Festuca pratensis), alsike-apila (Trifolium hypridum) ja koiranputki (Anthriscus sylvestris) kuuluvat valtalajistoon. Vaateliaampaa lajistoa ei kohteella esiinny, mutta niityn reunoilla kasvaa jonkin verran ketolajistoa kuten kissankelloa (Campanula rotundifolia) ja harakankelloa (Campanula patula) sekä sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum). Niityn pesimälinnustoon ei kuulu avomaan lintulajeja västäräkkiä lukuun ottamatta. Lohko 2 Lohkon alueella on selvärajainen ketoalue, joka on kuitenkin jonkin verran rehevöitynyt. Alueen keskellä kasvaa kymmenen melko kookasta pylväskatajaa (Juniperus communis) ja kohde on maisemallisesti edustava. Rehevöityneen kedon valtalajistoon kuuluu nurmipuntarpää, koiranputki, pukinjuuri (Pimpinella saxifraga), juolavehnä (Elymus repens) ja siankärsämö (Achillea millefolium). Kohteella esiintyy melko runsaasti ketolajistoa ja lajistoon kuuluu mm edellä mainitun pukinjuuren lisäksi kissankello, harakankello, peurankello (Campanula glomerata). Ketoalueella kasvaa myös arkeofyyteiksi eli muinaistulokkaiksi luettavat tummatulikukka (Verbascum nigrum), mäkikaura (Avenula pubescens) ja pölkkyruoho (Arabis glabra). Kedon reunoja kiertää rehevöitynyt reunus. Kohde vaatii vuosittaista niittoa ketokasvillisuuden säilymiseksi. Arkeofyytteihin kuuluva tummatulikukka kasvaa lohkon 2 alueella

18 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 3 Inventointialueen pohjoisreunan kapea metsäkaistale on pääosaksi melko kuivapohjaista mäntyvaltaista kangasmetsää. Lohkon itäreunalla metsänpohja on rehevämpää ja metsätyyppi on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Aluetta on harvennettu ja puusto koostuu kookkaista männyistä (Pinus sylvestris), kuusista (Picea abies) ja rauduskoivuista (Betula pendula). Aluspuustoa on alueella niukasti ja pensaskerros muodostuu puiden taimista. Aluskasvillisuus on tyypillistä havumetsien peruslajistoa. Alueen poikki kulkevan tien varrella kasvaa syylälinnunherne (Lathyrus linifolius) niukkana. Lohko 4 Suunnittelualueen koillisosan metsäalue on hyvin vaihtelevaa ja alueella on vanhan asuinpaikan jäljiltä sekä kulttuurilehtoa että oravanmarjatyypin rehevää kuusimetsää. Lohkon alueella on myös asuintalo, jonka ympärillä laaja pihapiiri. Kulttuurilehdon puusto koostuu vuorijalavista (Ulmus glabra), tammista (Quercus robur), metsälehmuksista (Tilia cordata) ja saarnista (Fraxinus excelsior), jotka kaikki ovat istutettuja ja paikalla on aiemmin sijainnut hoidettu puutarha. Osa saarnista on istutettu riviin. Aluskasvillisuuden lehtolajistoon kuuluu mm. sinivuokko (Hepatica nobilis), kyläkellukka (Geum urbanum), lehtonurmikka (Poa nemoralis), kielo (Convallaria majalis), ahomansikka (Fragaria vesca), vuohenputki (Aegopodium podagraria), valkolehdokki (Platanthera bifolia), lehtoarho (Moehringia trifolia) sekä valkovuokko (Anemone nemorosa). Osa alueesta on harvennettu ja kohteelta on poistettu lahopuuta. Alueen keskellä on vanha kaivettu kastelulammikko, jonka reunoilla kasvaa rantaminttua (Mentha arvensis) ja lamparetta peittää pikkulimaskakasvusto (Lemna minor). Kohteen pesimälinnustoon kuuluu lehtokurppa ja alueella havaittiin myös pikkutikka, jonka pesinnästä alueella ei saatu kuitenkaan varmuutta. Lohko 5 Hyvin tiheäkasvuinen korpimainen lohko, jossa tiheän kuusikon seassa kasvaa hieman kookkaampia haapoja. Aluskasvillisuus on hyvin niukkaa varjostuksen vuoksi ja vaateliaampi putkilokasvilajisto puuttuu lohkon alueelta kokonaan. Alueella on runsaasti lahoavaa pienpuuta ja muutama tuulenkaato. Lohkon alueen pesimälinnustoon kuuluu tiltaltti ja puukiipijä. Lohkon 4 kulttuurilehtoa

19 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 6 Alueen itäreunalla on pohjois-eteläsuuntainen vanha niittyalue, joka on pensoittunut ja paikoin lähes kokonaan metsittynyt. Tiheän pensaskerroksen muodostavat tuhkapaju (Salix cinerea), kiiltopaju (Salix phylicifolia), raita (Salic caprea), halava (Salix pentandra) sekä hies(betula pubescens) ja rauduskoivu. Pensaskerroksen lajistoon kuuluu myös niukkana kasvavat korpipaatsama (Rhamnus frangula) ja tuomi (Prunus padus). Pensaikkojen välissä on hyvin reheväkasvuista, mesiangervovaltaista suurruohoniittyä. Vanhoissa niittyojissa kasvaa mm. kurjenmiekkaa (Iris pseudacorus). Alueen pesimälinnustoon kuuluu lehtokerttu. Lohko 7 Lohkon alue on hyvin vaihtelevaa ja pinnanmuodoiltaan nopeasti muuttuvaa metsämaastoa. Osa alueesta on tasamaalla kasvavaa kuusivaltaista sekametsää. Kalliomäkien rinteillä ja osin myös rinteiden laella kasvaa kookkaita mäntyjä, kuusia, rauduskoivuja ja haapoja ja suurin osa alueesta on varttunutta metsää. aluetta o kuitenkin hoidettu talousmetsänä ja lohkon alueella on myös nuorta metsää ja osa alueesta on harvennettu. Alueella on useita pieniä kalliomäkiä, mutta avokallioita on lohkon alueella melko vähän, eikä kallioketoja esiinny alueella. Metsätyyppi alueella vaihtelee kallioiden reunojen puolukkatyypin kankaasta kallioiden välisten notkelmien oravanmarjatyypin tuoreisiin kankaisiin. Suurin osa alueesta on kuitenkin eri metsätyyppien sekamuotoa. Alueella risteilee melko tiheä polkuverkko ja alueella on myös opastettu luontopolku. Alueen nisäkäslajistoon kuuluu sekä mäyrä, kettu että supikoira ja inventoinnissa alueella havaittiin mäyräpoikue, joka lienee pesinyt jossain alueen louhikossa. Suurin osa lohkon alueesta on liito-oravalle soveliasta elinympäristöä, mutta merkkejä lajin oleskelusta alueella ei havaittu. Lajia ei havaittu alueella myöskään kevään 2003 liito-oravaselvityksessä (Karhilahti 2003). Laajan lohkon pesimälinnustoon kuuluu mm. rautiainen, laulurastas, käpytikka ja puukiipijä. Lohko 8 Lohko käsittää kaksi erillistä tasamaalla sijaitsevaa kuusivaltaista metsäkuviota. Puusto koostuu kookkaista kuusista, joiden seassa kasvaa jonkin verran hieskoivua, haapaa ja mäntyä. Kummatkin kuviot ovat melko kosteapohjaisia ja metsätyyppi on oravanmarjatyypin tuoretta kangasta. Aluskasvillisuuden valtalajisto koostuu mustikasta (Vaccinium myrtillus), oravanmarjasta (Mainthemum bifolium), käenkaalista (Oxalis acetosella) ja paikoin myös metsänalvejuuresta (Dryopteris carthusiana). Itäisempi kuusikkokuvio on entistä korpea, joka on ojitettu ja selvästi kuivunut. alueella on jonkin verran lahopuuta (mm. pystyyn kuivuneita kuusia) ja myös muutama kolopuu. Lohkon 6 pensoittuvaa niittyä

20 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 9 Kuuanvuoren pohjoisosa Kuuanvuoren pohjoispää on lähes yhtä jyrkkärinteistä kallioaluetta, kuin Kuuanvuoren keskiosakin. Mäen lakialueella on jonkin verran avokallioita, mutta kallioketoja ei tällä alueella ole. Alueella risteilee polkuja ja kallioiden jäkälä- ja sammalpinnat ovat kärsineet kulutuksesta. Mäkialueen reunoilla kasvaa kookkaita kuusia, mäntyjä, rauduskoivuja ja haapoja ja aluspuusto on tiheää. Niukka pensaskerros muodostuu lehtipuiden taimista, taikinanmarjasta (Ribes alpinum) sekä muutamista lehtokuusamista (Lonicera xylosteum). Rinteellä on pienialaisia, kuivaksi lehdoksi luokiteltavia lehtolaikkuja, joissa valtalajistoon kuuluu kielo, lehtonurmikka ja mustikka. Lehtolajistoa on kuitenkin tällä alueella melko niukasti. Rinnealueella on jonkin verran lahopuuta ja muutama kolopuuhaapakin. Rinnealueella on pieni räkättirastasyhdyskunta. Kuuanvuoren laelta on hienot näkymät lännen- ja luoteensuuntaan. Kuuanvuoren lakialue on hyvin suosittu ulkoilukohde ja alueella kulkee myös suunnistusreitti. 4.2 Liito-oravaselvitys Johdanto Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2001) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana Käytetty menetelmä Alueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueilta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueilta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien lehtipuiden, samoin kuin suurten kuusten tyvet liitooravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueilta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueilta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. Näkymä Kuuanvuoren laelta pohjoisen suuntaan

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys 2011 Alueella on yksi asuttu liito-oravan elinpiiri Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010 Tuoksusimaketta kasvaa alueen kallioilla Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Satakieli kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 13/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys Liito-orava maassa Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelustatus...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013

Suomen Luontotieto Oy. Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Pohjantikka kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 26/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ... 2 2.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET

NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Suomen Luontotieto Oy 26/2004 Jyrki Matikainen Naantalin Vengan ja Luonnonmaan Matalalahden golfkenttäalueiden liito-oravaselvitykset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Viitasammakkoa ei alueella havaittu. Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Viitasammakkoa ei alueella havaittu. Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Eurajoen Lapijoen päiväkodin alueen asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Viitasammakkoa ei alueella havaittu Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011 Jättipalsami on levinnyt Karjaluotoonkin Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...3 2. Aineisto

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 16T-2.1

Suomen Luontotieto Oy VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 16T-2.1 16T-2.1 VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 Liito-orava Suomen Luontotieto Oy 1/2012 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) KANTONIITTU 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 KAAVATILANNE... 2 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 4 TEHDYT SELVITYKSET SEKÄ LISÄSELVITYSTEN

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Jyväskylän koilliskehätien luontoarvojen perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 35/2011 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Jyväskylän koilliskehätien luontoarvojen perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 35/2011 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen Jyväskylän koilliskehätien luontoarvojen perusselvitys 2011 Karhujokea suunnitellun ylityspaikan kohdalla Suomen Luontotieto Oy 35/2011 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot