Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo"

Transkriptio

1

2 Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus ja ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Raision yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muuta alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 8 Selostuksen liitteet 1. Kaava-alueen sijainti 2. Ote yleiskaavasta Ote voimassa olevasta asemakaavasta 4. Tilastolomake 5. Luontoselvitys Liito-oravapäivitys Havainnekuva 1

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan (Kerttula) kortteleita , sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja katuaukioalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 3. kaupunginosan (Kerttula) korttelit ja , sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja katuaukioalueita. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavatunnus on 03: Kaava-alueen sijainti Kaavanmuutosalue sijaitsee 3. kaupunginosassa (Kerttula) Raisionkaaren itäpuolella. Pohjoisessa alue rajoittuu Kuuanlaaksontiehen ja Sylttyläntiehen, lännessä Raisionkaareen ja etelässä sekä idässä virkistysalueisiin. Alue sijaitsee Raision keskustasta n. 2 km luoteeseen. Liite 1: Alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavoitettavasta alueesta käytetään nimeä Kuuanlaakso 2. Suunnittelualue ei ole toteutunut vuoden -90 asemakaavan mukaisesti. Alue on tällä hetkellä rakentamaton lukuun ottamatta alueen koillisosassa olevaa vanhempaa omakotitaloa. Alue on tarkoitus muuttaa nykyisen kaavan mukaisesta kerrostalo- ja rivitaloalueesta pääosin erillispientalotonteiksi ja lisätä näin kaupungin omakotitonttitarjontaa. Raisionkaaren tuntumaan osoitetaan yksi kerrostalokortteli. Olemassa olevia kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuuksia kehitetään entisestään. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Vireilletulo kaavoituskatsauksessa v. 2012, ( ) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnosaineisto teknisessä lautakunnassa Kuulutus luonnosvaiheen nähtävilläolosta (Kaupunkiuutiset lehti, ilmoitustaulu ja Raision kaupungin verkkosivut) Luonnosvaiheen nähtävilläolo Mielipiteensä jätti Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry. Fortum Oy esitti lausunnossaan varaustarpeen yhdelle puistomuuntamolle. - Luonnosvaiheen vuorovaikutusten arviointi ja kaavaehdotuksen valmistelu - Asemakaavaehdotus teknisessä lautakunnassa Ehdotusvaiheen nähtävilläolo, maalis-huhtikuu Asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa, toukokuu 2014 (arvio) - Asemakaavaehdotus kaupunginvaltuustossa, toukokuu 2014 (arvio) 2.2 Asemakaava Kaavanmuutosalueen pinta-ala on n. 17,7 ha. AK -korttelialuetta on 0,9 ha, AOkorttelialuetta 7,3 ha, lähivirkistysaluetta 6,6 ha, leikkipuistoaluetta 0,2 ha ja katu-, katuaukio- ja liikennealueita n. 2,7 ha. AK- korttelialueen kokonaisrakennusoikeus on 7660 k-m², josta asuinkerrostalojen rakennusoikeus on 6400 k-m² ja autosuojien rakennusoikeus 1260 k-m². AO korttelialueilla rakennusoikeutta on yhteensä k-m². Alueelle muodostuu yksi AK- tontti sekä 79 erillispientalotonttia, joista 74 on kaupungin omistuksessa. 2

4 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutus alkaa kaavan vahvistuttua ja kunnallistekniikan liittymien sekä katualueiden valmistuttua. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus ja ympäristö Alue sijoittuu pelto- ja metsämaisemaan. Korkeusasemat vaihtelevat alueen länsiosan n. +11 metristä itäosan yli +20 metriin, jopa paikoin +29 metriin. Paimenpolun ja Raisionkaaren risteyksen viereiset peltoalueet ovat maaperän kosteusolosuhteiden vuoksi haastavat. Pöyry Finland Oy on tehnyt alueelta pohjatutkimuksen ja sen tuloksena laatinut päivätyn rakennettavuusselvityksen Maanomistus Alue on Raision kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta koilliskulmassa olevaa viittä omakotitonttia. Alueen pellot, n. 5,3 ha on vuokrattu viljelykäyttöön. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita. Näitä aikaisemmat tavoitteet olivat vuodelta Alueiden käytön tavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, toimivat yhteysverkot ja energianhuolto. Erityistä painoarvoa on nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Tavoitteissa todetaan mm. seuraavaa: - "Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia" - "Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan." - "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle." - Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina." Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A) Raision yleiskaava 2020 Raision oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pääosin osoitettu A- merkinnällä Vuonna 2002 rakentamaton tai saman vuoden käytöstä olennaisesti muuttuva pääkäytöltään asumisen alue. Etelässä aluetta on osoitettu V- merkinnällä Virkistys- ja viheralue, joka on myös Maisemallisesti arvokas alue. Liite 2: Ote yleiskaavasta

5 3.2.4 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa (kaava 3:23 Kuuanlaakso, hyv ) kaavanmuutosalue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK-17), asuinpientalojen korttelialueiksi (AP-13), julkisten rakennusten alueeksi (Y), puistoiksi (VP), lähivirkistysalueiksi (VL), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä katu- ja katuaukio/torialueiksi. Liite 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Koska Kuuanlaakson alue ei ole toteutunut nykyisellä kerrostalopainotteisella asemakaavalla, alueen maanomistajat Raision kaupunki ja Palmberg Turku Oy (nyk. Lemminkäinen Talo Oy) ovat sopineet alueen asemakaavan muuttamiseksi pientalovaltaisemmaksi alueeksi. Raision kaupunki ja Palmberg Turku Oy (Lemminkäinen Talo Oy) ovat laatineet kiinteistön luovutuskirjan ja maankäyttösopimuksen Kuuanlaakson alueelta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuuanlaakson alueeseen liittyvän kiinteistön luovutusasiakirjan ja maankäyttösopimuksen kokouksessaan Osalliset ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja yhteisöt, naapurit sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat Raision kaupungin hallintokunnat: kaupunginhallitus- ja valtuusto, lautakunnat ja kaupungin henkilöstö sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kaavan valmistelee Raision kaupungin teknisen keskuksen maankäyttöpalveluista kaupunginarkkitehti Olli Arvola ja suunnitteluavustaja Eija Elo. Toimialojen puitteissa valmisteluun osallistuu myös kaupungin asiantuntijoita ympäristö- ja rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisistä palveluista Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa (Raisio tiedottaa lehti ) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka saatettiin teknisen lautakunnan tietoon sekä postitettiin Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Ilmoitus hankkeesta lähetettiin kirjeitse kaavamuutosalueen naapureille. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä , jona aikana luonnoksesta jätettiin yksi mielipide ja annettiin yksi lausunto. Fortum Sähkönsiirto Oy:n lausunnossa esitettiin tarve sijoittaa alueelle sisääntuloväylän varteen puistomuuntamo. 4

6 Vastine: Alueen sisääntuloväylän Metsäsylttyläntien varteen osoitetaan kaavamuutoksessa paikka puistomuuntamolle. Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry ehdottaa päivätyssä mielipiteessään, että jatkovalmistelussa Paimenpolun eteläpuolisten arvokkaiden metsäalueiden käytöstä rakentamiseen luovutaan kokonaan ja että kyseiset metsäalueet merkitään virkistysalueiksi. Raision keskustan tuntumassa olevien metsäalueiden pirstaloituminen ja pienentyminen heikentää metsän ekosysteemejä ja biodiversiteettiä. Tonttien alle jäävä metsä on luonnontilaista kuusimetsää, joka on talousmetsää monipuolisempi luontoarvoiltaan. Lisäksi alueella on merkittävää virkistyskäyttöä: metsässä on kuntoratoja, latuja sekä luontopolku. Vastine: Suomen luontotieto Oy on tehnyt luontoarvojen perusselvityksen asemakaavan muutosalueelta Liito-oravaselvitys on päivitetty Luontoselvityksen mukaan asemakaava-alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Paimenpolun eteläpuolisella metsäalueella ei siis ole sellaisia luontoarvoja, joiden puolesta se olisi säilytettävä. Yleiskaavassa metsän läpi kulkevaa asuinalueen aluerajausta on tarkistettu etelämmäksi, kun taas vastaavasti Paimenpolkuun rajoittuvan kallioisen metsäalueen pohjoisosa on jätetty kokonaan rakentamatta, vaikka se on osoitettu yleiskaavassa asuinalueeksi. Näin ollen Kerttulan ulkoilualueen yhtenäisen metsäalueen pituus kasvaa yleiskaavan tilanteeseen verrattuna. Kaavan muuttaminen ei heikennä alueen virkistyskäyttöä, vaan kuntorata, latu-ura ja luontopolku säilyvät ennallaan kaavamuutoksen jälkeenkin. Virkistysreitistöä täydennetään myös tulevan asuinalueen sisällä. Merkittävää on myös se, että kaavamuutoksella alueen rakennusoikeus pienenee lähes k-m 2 nykyiseen asemakaavaan verrattuna. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelualue ei ole toteutunut vuoden -90 asemakaavan mukaisesti. Alue on tällä hetkellä rakentamaton lukuun ottamatta alueen koillisosassa olevaa vanhempaa omakotitaloa. Alue on tarkoitus muuttaa nykyisen kaavan mukaisesta kerrostalo- ja rivitaloalueesta pääosin erillispientalotonteiksi ja lisätä näin kaupungin omakotitonttitarjontaa. Raisionkaaren tuntumaan osoitetaan yksi kerrostalokortteli. Nykyisen kaavan mukainen rakennusoikeus n k-m 2 vähenee reiluun n k- m 2 :iin. Olemassa olevia kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuuksia kehitetään entisestään. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alueen luonne muuttuu voimassa olevan kaavan sisältämästä asuinkerrostalopainotteisesta asuinalueesta pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Asuinkerrostalokortteli sijoittuu Raisionkaaren tuntumaan siten, että ajo kortteliin tapahtuu Kuuanlaaksontien kautta. Kerrostalokorttelin ja olemassa olevan rivitalokorttelin väliin jää virkistysalue, kuten nykyisessä kaavassakin. Korkeintaan nelikerroksiset asuintalot voidaan rakentaa joko kivi- tai puurakenteisina. Ajoyhteys omakotialueelle tapahtuu pitkin uutta Metsäsylttyläntietä, jonka liittymä Raisionkaarelle sijoittuu Myllymäentien risteyksen kohdalle. Metsäsylttyläntien ja uuden Rälssikadun varsille sijoittuu 54 omakotitonttia sekä tasaiseen peltomaisemaan että kallioiseen metsämaisemaan. Asuinalueelle muodostuu Raisionkaaren suuntaan voimakas puolikaarenmuotoinen korttelialuejulkisivu istuttamalla kaavamääräysten mukaisesti tonttien rajoille pensasaita suojaamaan liikennemelulta ja luomaan yksityisyyttä. Virkistysalueen puolella asuinkortteleiden reunalle on mahdollista istuttaa puurivi korostamaan kaarevaa korttelialuejulkisivua. Metsäsylttyläntieltä erkanee Paimenpolun suuntaan Paimenkatu-niminen uusi tonttikatu, jonka varrelle sijoittuu 25 omakotitaloa ja joka niin ikään muodostaa Raisionkaaren suuntaan puolikaaren muotoisen korttelialuejulkisivun pensasaitoineen ja puuistutuksineen. 5

7 Paimenpolusta on tarkoitus kehittää virikkeellinen ja turvallinen kevyenliikenteenväylä, jonka varrelle sijoittuu korttelialuekohtaisia katuaukioita aktiviteetteineen ja koko aluetta palveleva leikkipuisto. Uusilta asuinkortteleilta rakennetaan hyvät kevyenliikenteen yhteydet viereiselle virkistysalueelle Mitoitus Uusia omakotitontteja syntyy 79. Omakotialueiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m2. Asuinkerrostalokorttelin rakennusoikeus on 7660 k-m², josta asuinkerrostalojen rakennusoikeus on 6400 k-m² ja autosuojien rakennusoikeus 1260 k-m². Uusia asukkaita alueelle arvioidaan tulevan noin 410, josta omakotialueelle 280 ja kerrostaloalueelle Aluevaraukset Korttelialueet Kaavanmuutosalueen pinta-ala on 17,7 ha. Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO) 7,3 ha ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) 0,9 ha Muuta alueet Lähivirkistysalueita (VL) ja leikkipuistoa (VK) muutoksella muodostuu 6,8 ha ja katuaukioita, katu- sekä liikennealueita 2,7 ha. Liite 4: Tilastolomake 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Kaavamuutosalueella on nykyään vain yksi omakotitalo. Alue rajoittuu itäosiltaan Raisionkaaren katualueeseen ja muilta osiltaan viheralueisiin. Lähistöllä on vanhoja omakotialueita. Raisionkaaren varrella pohjoiseen päin mentäessä sijaitsee rivitalo- ja kerrostalokortteleita. Kaavamuutoksen vaikutukset olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Voimassa olevaan kaavaan nähden alueen rakennusoikeus putoaa k- m2:sta k-m2:iin. Alueen mittakaava tulee olemaan inhimillisempi kerrostalorakentamiseen perustuvan asemakaavan muuttuessa pääosin omakotitalovaltaiseksi asemakaava-alueeksi. Suomen Luontotieto Oy on tehnyt kaavamuutosalueelta vuonna 2008 luontoarvojen perusselvityksen. Selvityksen mukaan suunnittelualueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Alueella ei havaittu myöskään liito-oravia eikä vaateliasta tai uhanalaista putkilokasvilajistoa. Liite 5: Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy päivitti liito-oravaselvityksen huhtikuussa Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta ja ilmeisesti myös asemakaava-alueen eteläpuolella sijaitseva aiemmin asuttu Kuuanvuoren elinpiiri on ollut jo usean vuoden asumaton. Kuuanvuoren elinpiiriltä lajia etsittiin tuloksetta v Nyt inventoidulla asemakaava-alueella on lajille soveliasta elinympäristöä erityisesti asemakaavaalueen Kuuanvuoren puoleisella reunalla, jossa on järeää kuusikkoa sekä muutamin paikoin myös kookkaita haapoja. Asemakaava-alueen muut osat eivät ole liitooravalle optimaalista elinympäristöä. Asemakaavan mahdollistamien toimien toteutuminen ei uhkaa lähialueen liito-oravapopulaation elinmahdollisuuksia eikä estä lajin liikkumista metsäalueiden välillä. Liite 6: Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys

8 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset AO-110 Erillispientalojen korttelialue - Rakennuksiin on toteutettava harjakatto, jonka kaltevuus kerrosluvulla I merkityissä kortteleissa on 1:3 ja kortteleissa 381 ja :1,5-1:2. Kattomateriaalin tulee olla tumman harmaa tai musta tiili tai sileä saumattu pelti. Aumakattoa ei sallita. - Rakennusten julkisivujen verhouksen tulee olla rappaus, puhtaaksi muurattu sileäpintainen tai harjattu tiili tai peittomaalattu lauta. Laudoituksen tulee olla julkisivupinnoilla yhdensuuntaista, ja sitä ei saa jakaa kentiksi listoituksin. Tiilen saumauksen värin tulee olla lähellä tiilen väriä. Julkisivujen pääasialliset värit ovat keltaisen, punaisen tai sinisen taitetut sävyt. Tehostevärinä voi käyttää harmaan eri sävyjä tai luonnonvalkoista. - Maaston korkeusvaihteluiden salliessa asuinrakennukseen voidaan tehdä kellari. Kellarikerrokseen voidaan rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja enintään puolet yläpuolella olevan asuinkerroksen alasta. - Asuinrakennukseen liittyvän tai erillisen autotalli-talousrakennuksen tulee noudattaa asuinrakennuksesta annettuja määräyksiä. Autotallitalousrakennuksen kerrosala sisältyy tontin rakennusoikeuteen. Autotallin ovien tai autokatoksen eteen tulee jäädä vähintään kuusi metriä tontin rajaan. - Kortteleiden ja tontit on aidattava pensasaidalla, jonka tavoitekorkeus on 1,50 m. Muissa kortteleissa tontit voidaan haluttaessa aidata joko pensasaidalla tai korkeintaan 1,2 m korkealla, luonnonvalkoiseksi tai vaalean harmaaksi maalatulla lauta-aidalla. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään kaksi asuntoa kohti. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. AO-111 Erillispientalojen korttelialue - Rakennuksiin on toteutettava harjakatto tai sen muunnelma, jonka kaltevuus on 1:1,5-1:2. II -kerroksisiin rakennuksiin voi rakentaa myös pulpettikaton, jonka kaltevuus on 1:4-1:5. Kattomateriaalin tulee olla punainen tiili tai sileä saumattu pelti, Aumakattoa ei sallita. - Rakennusten julkisivujen verhouksen tulee olla rappaus, puhtaaksi muurattu sileäpintainen tai harjattu tiili tai peittomaalattu lauta. Laudoituksen tulee olla julkisivupinnoilla yhdensuuntaista, ja sitä ei saa jakaa kentiksi listoituksin. Tiilen saumauksen värin tulee olla lähellä tiilen väriä. Julkisivujen pääasialliset värit ovat vaalean harmaan eri sävyt tai luonnonvalkoinen. Tehosteena voi käyttää värikkäitä sävyjä. - Maaston korkeusvaihteluiden salliessa asuinrakennukseen voidaan tehdä kellari. Kellarikerrokseen voidaan rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja enintään puolet yläpuolella olevan asuinkerroksen alasta. - Mikäli autosuojalle ei ole osoitettu erillistä rakennusalaa, se voidaan rakentaa rakennusalasta riippumatta vähintään kahden metrin päähän tontin rajoista. Autotallin ovien tai autokatoksen eteen tulee jäädä vähintään kuusi metriä tontin rajaan. Asuinrakennuksen ja erillisen autotalli- talousrakennuksen tulee noudattaa asuinrakennuksesta annettuja määräyksiä. Autotallitalousrakennuksen kerrosala sisältyy tontin rakennusoikeuteen. - Kortteleiden 380, 382 ja tontit on aidattava pensasaidalla, jonka tavoitekorkeus on 1,50 m. Muissa kortteleissa tontit voidaan haluttaessa aidata pensasaidalla tai korkeintaan 1,2 m korkealla, luonnonvalkoiseksi tai vaalean harmaaksi maalatulla lauta-aidalla. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään kaksi asuntoa kohti. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. 7

9 AK-40 Asuinkerrostalojen korttelialue 5.5 Nimistö - Korttelialue on rakennettava yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. - Kattomuotona on käytettävä pulpetti- tai harjakattoa. Katteen on oltava tummanharmaata tiiltä tai sileää peltiä. - Julkisivupintojen tulee olla puu- tai kiviaineisia. - Korttelialueelle on rakennettava vähintään 10 m 2 /asunto suojattua leikki- ja oleskelualuetta. - Autopaikkoja on rakennettava 1 ap/asunto ja lisäksi 2 vieras-ap/ asuinkerrostalo. - Autokatosten ja muiden piharakennelmien tulee sopia yhteen asuinrakennusten kanssa. - Korttelialue on aidattava pensasaidalla tai matalalla lauta-aidalla. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. Kaavanmuutoksella muodostuu kolme uutta katua: Metsäsylttyläntie, Rälssikatu ja Paimenkatu. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavamuutoksen toteuttamistavasta on laadittu havainnepiirros. Liite 7: Havainnekuva 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteutus voi alkaa kaavan vahvistuttua ja kunnallistekniikan liittymien sekä katualueiden valmistuttua. Raisiossa Raision kaupunki, Maankäyttöpalvelut Outi Pekkala Maankäyttöpäällikkö Olli Arvola Kaupunginarkkitehti 8

10

11

12

13 RAISION KAUPUNKI Asukkaat *) 03:056 Kuuanlaakso 2 A, AK 48,6 k-m²/asukas Kaavan numero ja nimi AR, AP 45,6 k-m²/asukas TILASTOLOMAKE AO 3,6 asukas/tontti Vireilletulosta ilm. pvm Ehdotuspvm Hyväksymispvm hyväksyjä Kaava-alueen pinta-ala 17,7339 Uutta kaavaa 0,0000 Kaavanmuutosta 17,7339 käyttö- kaava-alue tehok- poistuva kaava uusi kaava uudet auto- tont- uudet nykyiset kaikki tarkoitus pinta-ala pinta- rak.oik. kuus pinta-ala rak.oik. pinta-ala rak.oik. työpaikat paikat teja asukkaat asukkaat asukkaat ha ala% k-m² e= ha k-m² +/- ha +/- k-m² kpl yht. A 0,0 0,0000 AK 0, , ,84 6, , AP 0,0 2, , AO 7, , ,27 7, A YHT. 8, , ,34 8, , Y 0, , Y YHT. 0,0000 0,0 0, , VP 0,0 0,7131-0,7131 VL 6, ,0 5,8409 0,7898 VK 0,2079 3,0 0,2079 V YHT. 6, ,6 6,5540 0,2846 LP 0,0947 3,5 0,1308-0,0361 kadut 1, ,4 1,4498 0,3283 kevyt liikenne 0, ,9 0,5235 0,1969 aukiot, torit 0,0852 3,2 0,1296-0,0444 L YHT. 2, ,1 0,00 2,2337 0,4447 YHT 17, ,16 17, , *) Kaavan mahdollistama arvio asukkaista. Kerrosala- ja tonttilaskelmaan on otettu satunnaisesti mukaan 42 kerrostaloa (1502 huoneistoa), 121 rivitaloa (715 huoneistoa) ja 70 omakotitaloa Puromyllyn, Metsäkallan ja Nuorikkalanmetsän alueelta. Autopaikkamäärät on laskettu asemakaavamääräyksistä. Työpaikkamäärät on arvioitu. RAISION KAUPUNKI KUUANLAAKSO 2 TILASTOLOMAKE LIITE 4

14 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Puukiipijä pesii alueen varttuneissa metsäkuvioissa Suomen Luontotieto Oy 53/2008 Jyrki Oja, Satu Oja LIITE 5

15 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Sisältö 1. Johdanto Tutkimusalue Aineisto ja menetelmät Tulokset Alueen yleiskuvaus lohkoittain Liito-oravaselvitys Johdanto Käytetty menetelmä Tulokset Pesimälinnustoselvitys Tulokset Alueella pesivät Lintudirektiivin... liitteen I pesimälajit Alueella pesivät tai havaitut... kansallisessa uhanalaisluokituksessa... (Rassi ym. 2001) mainitut lintulajit Yhteenveto Lähteet ja kirjallisuus Liitteet... 11

16 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys Johdanto Raision kaupunki /Sirpa Salmi tilasi keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä Raision Kuuanlaakson suunnittelualueen luontoarvojen perusselvityksen. Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen kaavoituksen tausta-aineistona. 2. Tutkimusalue Suunniteltu kaava-alue sijaitsee Raision kaupungin luoteisosassa melko lähellä Raision keskustaa. Kasvimaantieteellisesti inventointialue sijaitsee hemiboreaalisella vyöhykkeellä, jota myös tammivyöhykkeeksi kutsutaan. Hemiboreaaliselle alueelle ovat tyypillisiä lajistollisesti rikkaat jalopuulehdot, joita myös Raision kaupungin alueella esiintyy. Suunnittelualueen metsät ovat kuitenkin valtaosaksi tyypillistä boreaalisen vyöhykkeen havumetsää, jossa mänty ja kuusi vuorottelevat valtapuina. Alueen eteläpää on hyvin kallioista ja maalaji on kalliopaljastumien välissä pääosin moreenia. Alueen niityt ja tasamaa ovat kerrostunutta entisen merenpohjan savikkoa. Suunnittelualue rajautuu eteläosiltaan voimalinjaan ja Kuuanvuoren metsäalueeseen. Lännessä alue rajautuu tiehen ja pohjoisessa sekä idässä asutukseen ja asutuksen reunametsään. Alueen pellot eivät ole enää viljelykäytössä ja metsiä on hoidettu viimeisten vuosien aikana puistometsinä. 3. Aineisto ja menetelmät Inventointialueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29 ), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10 ) ja Vesilain suojelemat kohteet (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Koko alueelta tehtiin kasvillisuusselvitys, jonka yhteydessä etsittiin uhanalaisten tai vaateliaiden putkilokasvien lisäksi uhanalaislajistoa myös muista eliöryhmistä (mm. kääpäsienet, puiden runkojen ja kallioseinämien epifyyttilajit). Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin maastokäynneillä 13.6, 28.6 ja Alueelta tehtiin yhden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies 1989) pesimälinnustoselvitys, jossa kuitenkin selvitettiin vain Lintudirektiivin liitteen I lintulajien sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2001) mainittujen lintulajien esiintyminen alueella. Pesimälinnustoselvitys tehtiin Alueen liito-oravat inventoitiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen toukokuun alussa osana laajempaa Turun alueelta tehtävää selvitystyötä. Muista Luontodirektiivin liitteen IV lajeista alueelta inventoitiin viitasammakot. Maastotöistä vastasivat FM Jyrki Oja ja Satu Oja Suomen Luontotieto Oy:stä. Maastotöihin osallistui avustajana myös biologi Mika Virtanen. Raportin taittoi Eija Rauhala (Tmi Eija Rauhala). Selvityksessä tarvittavan karttamateriaalin toimitti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Kuuanvuoren alueelta on julkaistu aiemmin melko runsaasti luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä, Hertta-rekisterissä, ei ole tietoa suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisista putkilokasvilajeista, sammalista tai jäkälistä.

17 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys Tulokset Inventointialue jaettiin maankäyttömuodon, metsänkäsittelytoimien ja osin myös metsätyypin perusteella yhteensä 9 lohkoon, joista kultakin tehtiin lyhyt kasvillisuuden yleiskuvaus. Kasvillisuuden kuvauksen yhteydessä selvitettiin alueen puusto, pensaskerros sekä aluskasvillisuuden valtalajisto ja mahdollinen vaateliaampi lajisto. 4.1 Alueen yleiskuvaus lohkoittain Lohko 1 Suunnittelualueen keski- ja länsiosaa hallitsee laaja, vanha peltokuvio, jota nyt hoidetaan niittynä. Nurmipuntarpäävaltainen niitty leikataan vuosittain, mutta kohde ei ole enää maatalouskäytössä. Niityn pohjoisreunassa on pieni, nurmipohjainen jalkapallokenttä. Lohkon kasvilajisto on tyypillistä nurminiityn lajistoa, jossa nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), timotei (Phleum pratense), nurminata (Festuca pratensis), alsike-apila (Trifolium hypridum) ja koiranputki (Anthriscus sylvestris) kuuluvat valtalajistoon. Vaateliaampaa lajistoa ei kohteella esiinny, mutta niityn reunoilla kasvaa jonkin verran ketolajistoa kuten kissankelloa (Campanula rotundifolia) ja harakankelloa (Campanula patula) sekä sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum). Niityn pesimälinnustoon ei kuulu avomaan lintulajeja västäräkkiä lukuun ottamatta. Lohko 2 Lohkon alueella on selvärajainen ketoalue, joka on kuitenkin jonkin verran rehevöitynyt. Alueen keskellä kasvaa kymmenen melko kookasta pylväskatajaa (Juniperus communis) ja kohde on maisemallisesti edustava. Rehevöityneen kedon valtalajistoon kuuluu nurmipuntarpää, koiranputki, pukinjuuri (Pimpinella saxifraga), juolavehnä (Elymus repens) ja siankärsämö (Achillea millefolium). Kohteella esiintyy melko runsaasti ketolajistoa ja lajistoon kuuluu mm edellä mainitun pukinjuuren lisäksi kissankello, harakankello, peurankello (Campanula glomerata). Ketoalueella kasvaa myös arkeofyyteiksi eli muinaistulokkaiksi luettavat tummatulikukka (Verbascum nigrum), mäkikaura (Avenula pubescens) ja pölkkyruoho (Arabis glabra). Kedon reunoja kiertää rehevöitynyt reunus. Kohde vaatii vuosittaista niittoa ketokasvillisuuden säilymiseksi. Arkeofyytteihin kuuluva tummatulikukka kasvaa lohkon 2 alueella

18 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 3 Inventointialueen pohjoisreunan kapea metsäkaistale on pääosaksi melko kuivapohjaista mäntyvaltaista kangasmetsää. Lohkon itäreunalla metsänpohja on rehevämpää ja metsätyyppi on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Aluetta on harvennettu ja puusto koostuu kookkaista männyistä (Pinus sylvestris), kuusista (Picea abies) ja rauduskoivuista (Betula pendula). Aluspuustoa on alueella niukasti ja pensaskerros muodostuu puiden taimista. Aluskasvillisuus on tyypillistä havumetsien peruslajistoa. Alueen poikki kulkevan tien varrella kasvaa syylälinnunherne (Lathyrus linifolius) niukkana. Lohko 4 Suunnittelualueen koillisosan metsäalue on hyvin vaihtelevaa ja alueella on vanhan asuinpaikan jäljiltä sekä kulttuurilehtoa että oravanmarjatyypin rehevää kuusimetsää. Lohkon alueella on myös asuintalo, jonka ympärillä laaja pihapiiri. Kulttuurilehdon puusto koostuu vuorijalavista (Ulmus glabra), tammista (Quercus robur), metsälehmuksista (Tilia cordata) ja saarnista (Fraxinus excelsior), jotka kaikki ovat istutettuja ja paikalla on aiemmin sijainnut hoidettu puutarha. Osa saarnista on istutettu riviin. Aluskasvillisuuden lehtolajistoon kuuluu mm. sinivuokko (Hepatica nobilis), kyläkellukka (Geum urbanum), lehtonurmikka (Poa nemoralis), kielo (Convallaria majalis), ahomansikka (Fragaria vesca), vuohenputki (Aegopodium podagraria), valkolehdokki (Platanthera bifolia), lehtoarho (Moehringia trifolia) sekä valkovuokko (Anemone nemorosa). Osa alueesta on harvennettu ja kohteelta on poistettu lahopuuta. Alueen keskellä on vanha kaivettu kastelulammikko, jonka reunoilla kasvaa rantaminttua (Mentha arvensis) ja lamparetta peittää pikkulimaskakasvusto (Lemna minor). Kohteen pesimälinnustoon kuuluu lehtokurppa ja alueella havaittiin myös pikkutikka, jonka pesinnästä alueella ei saatu kuitenkaan varmuutta. Lohko 5 Hyvin tiheäkasvuinen korpimainen lohko, jossa tiheän kuusikon seassa kasvaa hieman kookkaampia haapoja. Aluskasvillisuus on hyvin niukkaa varjostuksen vuoksi ja vaateliaampi putkilokasvilajisto puuttuu lohkon alueelta kokonaan. Alueella on runsaasti lahoavaa pienpuuta ja muutama tuulenkaato. Lohkon alueen pesimälinnustoon kuuluu tiltaltti ja puukiipijä. Lohkon 4 kulttuurilehtoa

19 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 6 Alueen itäreunalla on pohjois-eteläsuuntainen vanha niittyalue, joka on pensoittunut ja paikoin lähes kokonaan metsittynyt. Tiheän pensaskerroksen muodostavat tuhkapaju (Salix cinerea), kiiltopaju (Salix phylicifolia), raita (Salic caprea), halava (Salix pentandra) sekä hies(betula pubescens) ja rauduskoivu. Pensaskerroksen lajistoon kuuluu myös niukkana kasvavat korpipaatsama (Rhamnus frangula) ja tuomi (Prunus padus). Pensaikkojen välissä on hyvin reheväkasvuista, mesiangervovaltaista suurruohoniittyä. Vanhoissa niittyojissa kasvaa mm. kurjenmiekkaa (Iris pseudacorus). Alueen pesimälinnustoon kuuluu lehtokerttu. Lohko 7 Lohkon alue on hyvin vaihtelevaa ja pinnanmuodoiltaan nopeasti muuttuvaa metsämaastoa. Osa alueesta on tasamaalla kasvavaa kuusivaltaista sekametsää. Kalliomäkien rinteillä ja osin myös rinteiden laella kasvaa kookkaita mäntyjä, kuusia, rauduskoivuja ja haapoja ja suurin osa alueesta on varttunutta metsää. aluetta o kuitenkin hoidettu talousmetsänä ja lohkon alueella on myös nuorta metsää ja osa alueesta on harvennettu. Alueella on useita pieniä kalliomäkiä, mutta avokallioita on lohkon alueella melko vähän, eikä kallioketoja esiinny alueella. Metsätyyppi alueella vaihtelee kallioiden reunojen puolukkatyypin kankaasta kallioiden välisten notkelmien oravanmarjatyypin tuoreisiin kankaisiin. Suurin osa alueesta on kuitenkin eri metsätyyppien sekamuotoa. Alueella risteilee melko tiheä polkuverkko ja alueella on myös opastettu luontopolku. Alueen nisäkäslajistoon kuuluu sekä mäyrä, kettu että supikoira ja inventoinnissa alueella havaittiin mäyräpoikue, joka lienee pesinyt jossain alueen louhikossa. Suurin osa lohkon alueesta on liito-oravalle soveliasta elinympäristöä, mutta merkkejä lajin oleskelusta alueella ei havaittu. Lajia ei havaittu alueella myöskään kevään 2003 liito-oravaselvityksessä (Karhilahti 2003). Laajan lohkon pesimälinnustoon kuuluu mm. rautiainen, laulurastas, käpytikka ja puukiipijä. Lohko 8 Lohko käsittää kaksi erillistä tasamaalla sijaitsevaa kuusivaltaista metsäkuviota. Puusto koostuu kookkaista kuusista, joiden seassa kasvaa jonkin verran hieskoivua, haapaa ja mäntyä. Kummatkin kuviot ovat melko kosteapohjaisia ja metsätyyppi on oravanmarjatyypin tuoretta kangasta. Aluskasvillisuuden valtalajisto koostuu mustikasta (Vaccinium myrtillus), oravanmarjasta (Mainthemum bifolium), käenkaalista (Oxalis acetosella) ja paikoin myös metsänalvejuuresta (Dryopteris carthusiana). Itäisempi kuusikkokuvio on entistä korpea, joka on ojitettu ja selvästi kuivunut. alueella on jonkin verran lahopuuta (mm. pystyyn kuivuneita kuusia) ja myös muutama kolopuu. Lohkon 6 pensoittuvaa niittyä

20 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 9 Kuuanvuoren pohjoisosa Kuuanvuoren pohjoispää on lähes yhtä jyrkkärinteistä kallioaluetta, kuin Kuuanvuoren keskiosakin. Mäen lakialueella on jonkin verran avokallioita, mutta kallioketoja ei tällä alueella ole. Alueella risteilee polkuja ja kallioiden jäkälä- ja sammalpinnat ovat kärsineet kulutuksesta. Mäkialueen reunoilla kasvaa kookkaita kuusia, mäntyjä, rauduskoivuja ja haapoja ja aluspuusto on tiheää. Niukka pensaskerros muodostuu lehtipuiden taimista, taikinanmarjasta (Ribes alpinum) sekä muutamista lehtokuusamista (Lonicera xylosteum). Rinteellä on pienialaisia, kuivaksi lehdoksi luokiteltavia lehtolaikkuja, joissa valtalajistoon kuuluu kielo, lehtonurmikka ja mustikka. Lehtolajistoa on kuitenkin tällä alueella melko niukasti. Rinnealueella on jonkin verran lahopuuta ja muutama kolopuuhaapakin. Rinnealueella on pieni räkättirastasyhdyskunta. Kuuanvuoren laelta on hienot näkymät lännen- ja luoteensuuntaan. Kuuanvuoren lakialue on hyvin suosittu ulkoilukohde ja alueella kulkee myös suunnistusreitti. 4.2 Liito-oravaselvitys Johdanto Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2001) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana Käytetty menetelmä Alueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueilta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueilta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien lehtipuiden, samoin kuin suurten kuusten tyvet liitooravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueilta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueilta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. Näkymä Kuuanvuoren laelta pohjoisen suuntaan

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Nousiaisten keskustan ja. perusselvitys 2013. Suomen Luontotieto Oy 4/2014 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Nousiaisten keskustan ja. perusselvitys 2013. Suomen Luontotieto Oy 4/2014 Jyrki Matikainen Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2013 Peurankello kuuluu alueen kulttuurilajistoon Suomen Luontotieto Oy 4/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 2003 Jyrki Matikainen Väskin saaren luontoarvojen perusselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Aineisto ja menetelmät...3 3. Saaren yleiskuvaus...4

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Esa Lammi 12.9.2014 VIRRENKULMA III:N ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 2 3 Menetelmät... 2 3.1 Liito-oravainventointi...

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET

PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Asemakaavan luontoselvitykset Päivämäärä 29.9.2014 PORIN KAUPUNKI LUOTSINMÄKI-HYVELÄ-PERKO ASEMAKAAVAN (KAAVA NRO 609 1600) LUONTOSELVITYKSET Tarkastus 29.09.2014

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Kaavaselostus 20.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS-

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. 8.5.2015 Rauman kaupunki Tuomoniemen hiekkakuoppa AK 19-008 Asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.3.2015 päivättyä asemakaavaluonnoskarttaa. Asemakaavamuutos koskee Rauman kaupungin

Lisätiedot

Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta

Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta 1 (9) LAUSUNTO Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta 1. Johdanto Järvenpään Poikkitien yritys- ja palvelualueen

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Espoo 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset 2012 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot