Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo"

Transkriptio

1

2 Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus ja ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Raision yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muuta alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus... 8 Selostuksen liitteet 1. Kaava-alueen sijainti 2. Ote yleiskaavasta Ote voimassa olevasta asemakaavasta 4. Tilastolomake 5. Luontoselvitys Liito-oravapäivitys Havainnekuva 1

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan (Kerttula) kortteleita , sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja katuaukioalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 3. kaupunginosan (Kerttula) korttelit ja , sekä virkistys-, liikenne-, katu- ja katuaukioalueita. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavatunnus on 03: Kaava-alueen sijainti Kaavanmuutosalue sijaitsee 3. kaupunginosassa (Kerttula) Raisionkaaren itäpuolella. Pohjoisessa alue rajoittuu Kuuanlaaksontiehen ja Sylttyläntiehen, lännessä Raisionkaareen ja etelässä sekä idässä virkistysalueisiin. Alue sijaitsee Raision keskustasta n. 2 km luoteeseen. Liite 1: Alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavoitettavasta alueesta käytetään nimeä Kuuanlaakso 2. Suunnittelualue ei ole toteutunut vuoden -90 asemakaavan mukaisesti. Alue on tällä hetkellä rakentamaton lukuun ottamatta alueen koillisosassa olevaa vanhempaa omakotitaloa. Alue on tarkoitus muuttaa nykyisen kaavan mukaisesta kerrostalo- ja rivitaloalueesta pääosin erillispientalotonteiksi ja lisätä näin kaupungin omakotitonttitarjontaa. Raisionkaaren tuntumaan osoitetaan yksi kerrostalokortteli. Olemassa olevia kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuuksia kehitetään entisestään. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Vireilletulo kaavoituskatsauksessa v. 2012, ( ) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnosaineisto teknisessä lautakunnassa Kuulutus luonnosvaiheen nähtävilläolosta (Kaupunkiuutiset lehti, ilmoitustaulu ja Raision kaupungin verkkosivut) Luonnosvaiheen nähtävilläolo Mielipiteensä jätti Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry. Fortum Oy esitti lausunnossaan varaustarpeen yhdelle puistomuuntamolle. - Luonnosvaiheen vuorovaikutusten arviointi ja kaavaehdotuksen valmistelu - Asemakaavaehdotus teknisessä lautakunnassa Ehdotusvaiheen nähtävilläolo, maalis-huhtikuu Asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa, toukokuu 2014 (arvio) - Asemakaavaehdotus kaupunginvaltuustossa, toukokuu 2014 (arvio) 2.2 Asemakaava Kaavanmuutosalueen pinta-ala on n. 17,7 ha. AK -korttelialuetta on 0,9 ha, AOkorttelialuetta 7,3 ha, lähivirkistysaluetta 6,6 ha, leikkipuistoaluetta 0,2 ha ja katu-, katuaukio- ja liikennealueita n. 2,7 ha. AK- korttelialueen kokonaisrakennusoikeus on 7660 k-m², josta asuinkerrostalojen rakennusoikeus on 6400 k-m² ja autosuojien rakennusoikeus 1260 k-m². AO korttelialueilla rakennusoikeutta on yhteensä k-m². Alueelle muodostuu yksi AK- tontti sekä 79 erillispientalotonttia, joista 74 on kaupungin omistuksessa. 2

4 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutus alkaa kaavan vahvistuttua ja kunnallistekniikan liittymien sekä katualueiden valmistuttua. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus ja ympäristö Alue sijoittuu pelto- ja metsämaisemaan. Korkeusasemat vaihtelevat alueen länsiosan n. +11 metristä itäosan yli +20 metriin, jopa paikoin +29 metriin. Paimenpolun ja Raisionkaaren risteyksen viereiset peltoalueet ovat maaperän kosteusolosuhteiden vuoksi haastavat. Pöyry Finland Oy on tehnyt alueelta pohjatutkimuksen ja sen tuloksena laatinut päivätyn rakennettavuusselvityksen Maanomistus Alue on Raision kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta koilliskulmassa olevaa viittä omakotitonttia. Alueen pellot, n. 5,3 ha on vuokrattu viljelykäyttöön. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita. Näitä aikaisemmat tavoitteet olivat vuodelta Alueiden käytön tavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, toimivat yhteysverkot ja energianhuolto. Erityistä painoarvoa on nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Tavoitteissa todetaan mm. seuraavaa: - "Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia" - "Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan." - "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle." - Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina." Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta (A) Raision yleiskaava 2020 Raision oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on pääosin osoitettu A- merkinnällä Vuonna 2002 rakentamaton tai saman vuoden käytöstä olennaisesti muuttuva pääkäytöltään asumisen alue. Etelässä aluetta on osoitettu V- merkinnällä Virkistys- ja viheralue, joka on myös Maisemallisesti arvokas alue. Liite 2: Ote yleiskaavasta

5 3.2.4 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa (kaava 3:23 Kuuanlaakso, hyv ) kaavanmuutosalue on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK-17), asuinpientalojen korttelialueiksi (AP-13), julkisten rakennusten alueeksi (Y), puistoiksi (VP), lähivirkistysalueiksi (VL), yleiseksi pysäköintialueeksi (LP) sekä katu- ja katuaukio/torialueiksi. Liite 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Koska Kuuanlaakson alue ei ole toteutunut nykyisellä kerrostalopainotteisella asemakaavalla, alueen maanomistajat Raision kaupunki ja Palmberg Turku Oy (nyk. Lemminkäinen Talo Oy) ovat sopineet alueen asemakaavan muuttamiseksi pientalovaltaisemmaksi alueeksi. Raision kaupunki ja Palmberg Turku Oy (Lemminkäinen Talo Oy) ovat laatineet kiinteistön luovutuskirjan ja maankäyttösopimuksen Kuuanlaakson alueelta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuuanlaakson alueeseen liittyvän kiinteistön luovutusasiakirjan ja maankäyttösopimuksen kokouksessaan Osalliset ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja yhteisöt, naapurit sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat Raision kaupungin hallintokunnat: kaupunginhallitus- ja valtuusto, lautakunnat ja kaupungin henkilöstö sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kaavan valmistelee Raision kaupungin teknisen keskuksen maankäyttöpalveluista kaupunginarkkitehti Olli Arvola ja suunnitteluavustaja Eija Elo. Toimialojen puitteissa valmisteluun osallistuu myös kaupungin asiantuntijoita ympäristö- ja rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisistä palveluista Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa (Raisio tiedottaa lehti ) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka saatettiin teknisen lautakunnan tietoon sekä postitettiin Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Ilmoitus hankkeesta lähetettiin kirjeitse kaavamuutosalueen naapureille. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä , jona aikana luonnoksesta jätettiin yksi mielipide ja annettiin yksi lausunto. Fortum Sähkönsiirto Oy:n lausunnossa esitettiin tarve sijoittaa alueelle sisääntuloväylän varteen puistomuuntamo. 4

6 Vastine: Alueen sisääntuloväylän Metsäsylttyläntien varteen osoitetaan kaavamuutoksessa paikka puistomuuntamolle. Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry ehdottaa päivätyssä mielipiteessään, että jatkovalmistelussa Paimenpolun eteläpuolisten arvokkaiden metsäalueiden käytöstä rakentamiseen luovutaan kokonaan ja että kyseiset metsäalueet merkitään virkistysalueiksi. Raision keskustan tuntumassa olevien metsäalueiden pirstaloituminen ja pienentyminen heikentää metsän ekosysteemejä ja biodiversiteettiä. Tonttien alle jäävä metsä on luonnontilaista kuusimetsää, joka on talousmetsää monipuolisempi luontoarvoiltaan. Lisäksi alueella on merkittävää virkistyskäyttöä: metsässä on kuntoratoja, latuja sekä luontopolku. Vastine: Suomen luontotieto Oy on tehnyt luontoarvojen perusselvityksen asemakaavan muutosalueelta Liito-oravaselvitys on päivitetty Luontoselvityksen mukaan asemakaava-alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Paimenpolun eteläpuolisella metsäalueella ei siis ole sellaisia luontoarvoja, joiden puolesta se olisi säilytettävä. Yleiskaavassa metsän läpi kulkevaa asuinalueen aluerajausta on tarkistettu etelämmäksi, kun taas vastaavasti Paimenpolkuun rajoittuvan kallioisen metsäalueen pohjoisosa on jätetty kokonaan rakentamatta, vaikka se on osoitettu yleiskaavassa asuinalueeksi. Näin ollen Kerttulan ulkoilualueen yhtenäisen metsäalueen pituus kasvaa yleiskaavan tilanteeseen verrattuna. Kaavan muuttaminen ei heikennä alueen virkistyskäyttöä, vaan kuntorata, latu-ura ja luontopolku säilyvät ennallaan kaavamuutoksen jälkeenkin. Virkistysreitistöä täydennetään myös tulevan asuinalueen sisällä. Merkittävää on myös se, että kaavamuutoksella alueen rakennusoikeus pienenee lähes k-m 2 nykyiseen asemakaavaan verrattuna. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelualue ei ole toteutunut vuoden -90 asemakaavan mukaisesti. Alue on tällä hetkellä rakentamaton lukuun ottamatta alueen koillisosassa olevaa vanhempaa omakotitaloa. Alue on tarkoitus muuttaa nykyisen kaavan mukaisesta kerrostalo- ja rivitaloalueesta pääosin erillispientalotonteiksi ja lisätä näin kaupungin omakotitonttitarjontaa. Raisionkaaren tuntumaan osoitetaan yksi kerrostalokortteli. Nykyisen kaavan mukainen rakennusoikeus n k-m 2 vähenee reiluun n k- m 2 :iin. Olemassa olevia kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuuksia kehitetään entisestään. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alueen luonne muuttuu voimassa olevan kaavan sisältämästä asuinkerrostalopainotteisesta asuinalueesta pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Asuinkerrostalokortteli sijoittuu Raisionkaaren tuntumaan siten, että ajo kortteliin tapahtuu Kuuanlaaksontien kautta. Kerrostalokorttelin ja olemassa olevan rivitalokorttelin väliin jää virkistysalue, kuten nykyisessä kaavassakin. Korkeintaan nelikerroksiset asuintalot voidaan rakentaa joko kivi- tai puurakenteisina. Ajoyhteys omakotialueelle tapahtuu pitkin uutta Metsäsylttyläntietä, jonka liittymä Raisionkaarelle sijoittuu Myllymäentien risteyksen kohdalle. Metsäsylttyläntien ja uuden Rälssikadun varsille sijoittuu 54 omakotitonttia sekä tasaiseen peltomaisemaan että kallioiseen metsämaisemaan. Asuinalueelle muodostuu Raisionkaaren suuntaan voimakas puolikaarenmuotoinen korttelialuejulkisivu istuttamalla kaavamääräysten mukaisesti tonttien rajoille pensasaita suojaamaan liikennemelulta ja luomaan yksityisyyttä. Virkistysalueen puolella asuinkortteleiden reunalle on mahdollista istuttaa puurivi korostamaan kaarevaa korttelialuejulkisivua. Metsäsylttyläntieltä erkanee Paimenpolun suuntaan Paimenkatu-niminen uusi tonttikatu, jonka varrelle sijoittuu 25 omakotitaloa ja joka niin ikään muodostaa Raisionkaaren suuntaan puolikaaren muotoisen korttelialuejulkisivun pensasaitoineen ja puuistutuksineen. 5

7 Paimenpolusta on tarkoitus kehittää virikkeellinen ja turvallinen kevyenliikenteenväylä, jonka varrelle sijoittuu korttelialuekohtaisia katuaukioita aktiviteetteineen ja koko aluetta palveleva leikkipuisto. Uusilta asuinkortteleilta rakennetaan hyvät kevyenliikenteen yhteydet viereiselle virkistysalueelle Mitoitus Uusia omakotitontteja syntyy 79. Omakotialueiden yhteenlaskettu kerrosala on k-m2. Asuinkerrostalokorttelin rakennusoikeus on 7660 k-m², josta asuinkerrostalojen rakennusoikeus on 6400 k-m² ja autosuojien rakennusoikeus 1260 k-m². Uusia asukkaita alueelle arvioidaan tulevan noin 410, josta omakotialueelle 280 ja kerrostaloalueelle Aluevaraukset Korttelialueet Kaavanmuutosalueen pinta-ala on 17,7 ha. Asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelialuetta (AO) 7,3 ha ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) 0,9 ha Muuta alueet Lähivirkistysalueita (VL) ja leikkipuistoa (VK) muutoksella muodostuu 6,8 ha ja katuaukioita, katu- sekä liikennealueita 2,7 ha. Liite 4: Tilastolomake 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön Kaavamuutosalueella on nykyään vain yksi omakotitalo. Alue rajoittuu itäosiltaan Raisionkaaren katualueeseen ja muilta osiltaan viheralueisiin. Lähistöllä on vanhoja omakotialueita. Raisionkaaren varrella pohjoiseen päin mentäessä sijaitsee rivitalo- ja kerrostalokortteleita. Kaavamuutoksen vaikutukset olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Voimassa olevaan kaavaan nähden alueen rakennusoikeus putoaa k- m2:sta k-m2:iin. Alueen mittakaava tulee olemaan inhimillisempi kerrostalorakentamiseen perustuvan asemakaavan muuttuessa pääosin omakotitalovaltaiseksi asemakaava-alueeksi. Suomen Luontotieto Oy on tehnyt kaavamuutosalueelta vuonna 2008 luontoarvojen perusselvityksen. Selvityksen mukaan suunnittelualueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Alueella ei havaittu myöskään liito-oravia eikä vaateliasta tai uhanalaista putkilokasvilajistoa. Liite 5: Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy päivitti liito-oravaselvityksen huhtikuussa Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta ja ilmeisesti myös asemakaava-alueen eteläpuolella sijaitseva aiemmin asuttu Kuuanvuoren elinpiiri on ollut jo usean vuoden asumaton. Kuuanvuoren elinpiiriltä lajia etsittiin tuloksetta v Nyt inventoidulla asemakaava-alueella on lajille soveliasta elinympäristöä erityisesti asemakaavaalueen Kuuanvuoren puoleisella reunalla, jossa on järeää kuusikkoa sekä muutamin paikoin myös kookkaita haapoja. Asemakaava-alueen muut osat eivät ole liitooravalle optimaalista elinympäristöä. Asemakaavan mahdollistamien toimien toteutuminen ei uhkaa lähialueen liito-oravapopulaation elinmahdollisuuksia eikä estä lajin liikkumista metsäalueiden välillä. Liite 6: Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys

8 5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset AO-110 Erillispientalojen korttelialue - Rakennuksiin on toteutettava harjakatto, jonka kaltevuus kerrosluvulla I merkityissä kortteleissa on 1:3 ja kortteleissa 381 ja :1,5-1:2. Kattomateriaalin tulee olla tumman harmaa tai musta tiili tai sileä saumattu pelti. Aumakattoa ei sallita. - Rakennusten julkisivujen verhouksen tulee olla rappaus, puhtaaksi muurattu sileäpintainen tai harjattu tiili tai peittomaalattu lauta. Laudoituksen tulee olla julkisivupinnoilla yhdensuuntaista, ja sitä ei saa jakaa kentiksi listoituksin. Tiilen saumauksen värin tulee olla lähellä tiilen väriä. Julkisivujen pääasialliset värit ovat keltaisen, punaisen tai sinisen taitetut sävyt. Tehostevärinä voi käyttää harmaan eri sävyjä tai luonnonvalkoista. - Maaston korkeusvaihteluiden salliessa asuinrakennukseen voidaan tehdä kellari. Kellarikerrokseen voidaan rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja enintään puolet yläpuolella olevan asuinkerroksen alasta. - Asuinrakennukseen liittyvän tai erillisen autotalli-talousrakennuksen tulee noudattaa asuinrakennuksesta annettuja määräyksiä. Autotallitalousrakennuksen kerrosala sisältyy tontin rakennusoikeuteen. Autotallin ovien tai autokatoksen eteen tulee jäädä vähintään kuusi metriä tontin rajaan. - Kortteleiden ja tontit on aidattava pensasaidalla, jonka tavoitekorkeus on 1,50 m. Muissa kortteleissa tontit voidaan haluttaessa aidata joko pensasaidalla tai korkeintaan 1,2 m korkealla, luonnonvalkoiseksi tai vaalean harmaaksi maalatulla lauta-aidalla. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään kaksi asuntoa kohti. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. AO-111 Erillispientalojen korttelialue - Rakennuksiin on toteutettava harjakatto tai sen muunnelma, jonka kaltevuus on 1:1,5-1:2. II -kerroksisiin rakennuksiin voi rakentaa myös pulpettikaton, jonka kaltevuus on 1:4-1:5. Kattomateriaalin tulee olla punainen tiili tai sileä saumattu pelti, Aumakattoa ei sallita. - Rakennusten julkisivujen verhouksen tulee olla rappaus, puhtaaksi muurattu sileäpintainen tai harjattu tiili tai peittomaalattu lauta. Laudoituksen tulee olla julkisivupinnoilla yhdensuuntaista, ja sitä ei saa jakaa kentiksi listoituksin. Tiilen saumauksen värin tulee olla lähellä tiilen väriä. Julkisivujen pääasialliset värit ovat vaalean harmaan eri sävyt tai luonnonvalkoinen. Tehosteena voi käyttää värikkäitä sävyjä. - Maaston korkeusvaihteluiden salliessa asuinrakennukseen voidaan tehdä kellari. Kellarikerrokseen voidaan rakentaa kerrosalaan laskettavia tiloja enintään puolet yläpuolella olevan asuinkerroksen alasta. - Mikäli autosuojalle ei ole osoitettu erillistä rakennusalaa, se voidaan rakentaa rakennusalasta riippumatta vähintään kahden metrin päähän tontin rajoista. Autotallin ovien tai autokatoksen eteen tulee jäädä vähintään kuusi metriä tontin rajaan. Asuinrakennuksen ja erillisen autotalli- talousrakennuksen tulee noudattaa asuinrakennuksesta annettuja määräyksiä. Autotallitalousrakennuksen kerrosala sisältyy tontin rakennusoikeuteen. - Kortteleiden 380, 382 ja tontit on aidattava pensasaidalla, jonka tavoitekorkeus on 1,50 m. Muissa kortteleissa tontit voidaan haluttaessa aidata pensasaidalla tai korkeintaan 1,2 m korkealla, luonnonvalkoiseksi tai vaalean harmaaksi maalatulla lauta-aidalla. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään kaksi asuntoa kohti. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. 7

9 AK-40 Asuinkerrostalojen korttelialue 5.5 Nimistö - Korttelialue on rakennettava yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. - Kattomuotona on käytettävä pulpetti- tai harjakattoa. Katteen on oltava tummanharmaata tiiltä tai sileää peltiä. - Julkisivupintojen tulee olla puu- tai kiviaineisia. - Korttelialueelle on rakennettava vähintään 10 m 2 /asunto suojattua leikki- ja oleskelualuetta. - Autopaikkoja on rakennettava 1 ap/asunto ja lisäksi 2 vieras-ap/ asuinkerrostalo. - Autokatosten ja muiden piharakennelmien tulee sopia yhteen asuinrakennusten kanssa. - Korttelialue on aidattava pensasaidalla tai matalalla lauta-aidalla. - Maanpinnan korkeusasemia ei saa muuttaa siten, että toimenpide aiheuttaa kaupunkikuvallista tai -rakenteellista haittaa. Valumavesien johtaminen on järjestettävä tontilla. Kaavanmuutoksella muodostuu kolme uutta katua: Metsäsylttyläntie, Rälssikatu ja Paimenkatu. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Asemakaavamuutoksen toteuttamistavasta on laadittu havainnepiirros. Liite 7: Havainnekuva 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteutus voi alkaa kaavan vahvistuttua ja kunnallistekniikan liittymien sekä katualueiden valmistuttua. Raisiossa Raision kaupunki, Maankäyttöpalvelut Outi Pekkala Maankäyttöpäällikkö Olli Arvola Kaupunginarkkitehti 8

10

11

12

13 RAISION KAUPUNKI Asukkaat *) 03:056 Kuuanlaakso 2 A, AK 48,6 k-m²/asukas Kaavan numero ja nimi AR, AP 45,6 k-m²/asukas TILASTOLOMAKE AO 3,6 asukas/tontti Vireilletulosta ilm. pvm Ehdotuspvm Hyväksymispvm hyväksyjä Kaava-alueen pinta-ala 17,7339 Uutta kaavaa 0,0000 Kaavanmuutosta 17,7339 käyttö- kaava-alue tehok- poistuva kaava uusi kaava uudet auto- tont- uudet nykyiset kaikki tarkoitus pinta-ala pinta- rak.oik. kuus pinta-ala rak.oik. pinta-ala rak.oik. työpaikat paikat teja asukkaat asukkaat asukkaat ha ala% k-m² e= ha k-m² +/- ha +/- k-m² kpl yht. A 0,0 0,0000 AK 0, , ,84 6, , AP 0,0 2, , AO 7, , ,27 7, A YHT. 8, , ,34 8, , Y 0, , Y YHT. 0,0000 0,0 0, , VP 0,0 0,7131-0,7131 VL 6, ,0 5,8409 0,7898 VK 0,2079 3,0 0,2079 V YHT. 6, ,6 6,5540 0,2846 LP 0,0947 3,5 0,1308-0,0361 kadut 1, ,4 1,4498 0,3283 kevyt liikenne 0, ,9 0,5235 0,1969 aukiot, torit 0,0852 3,2 0,1296-0,0444 L YHT. 2, ,1 0,00 2,2337 0,4447 YHT 17, ,16 17, , *) Kaavan mahdollistama arvio asukkaista. Kerrosala- ja tonttilaskelmaan on otettu satunnaisesti mukaan 42 kerrostaloa (1502 huoneistoa), 121 rivitaloa (715 huoneistoa) ja 70 omakotitaloa Puromyllyn, Metsäkallan ja Nuorikkalanmetsän alueelta. Autopaikkamäärät on laskettu asemakaavamääräyksistä. Työpaikkamäärät on arvioitu. RAISION KAUPUNKI KUUANLAAKSO 2 TILASTOLOMAKE LIITE 4

14 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Puukiipijä pesii alueen varttuneissa metsäkuvioissa Suomen Luontotieto Oy 53/2008 Jyrki Oja, Satu Oja LIITE 5

15 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Sisältö 1. Johdanto Tutkimusalue Aineisto ja menetelmät Tulokset Alueen yleiskuvaus lohkoittain Liito-oravaselvitys Johdanto Käytetty menetelmä Tulokset Pesimälinnustoselvitys Tulokset Alueella pesivät Lintudirektiivin... liitteen I pesimälajit Alueella pesivät tai havaitut... kansallisessa uhanalaisluokituksessa... (Rassi ym. 2001) mainitut lintulajit Yhteenveto Lähteet ja kirjallisuus Liitteet... 11

16 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys Johdanto Raision kaupunki /Sirpa Salmi tilasi keväällä 2008 Suomen Luontotieto Oy:ltä Raision Kuuanlaakson suunnittelualueen luontoarvojen perusselvityksen. Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen kaavoituksen tausta-aineistona. 2. Tutkimusalue Suunniteltu kaava-alue sijaitsee Raision kaupungin luoteisosassa melko lähellä Raision keskustaa. Kasvimaantieteellisesti inventointialue sijaitsee hemiboreaalisella vyöhykkeellä, jota myös tammivyöhykkeeksi kutsutaan. Hemiboreaaliselle alueelle ovat tyypillisiä lajistollisesti rikkaat jalopuulehdot, joita myös Raision kaupungin alueella esiintyy. Suunnittelualueen metsät ovat kuitenkin valtaosaksi tyypillistä boreaalisen vyöhykkeen havumetsää, jossa mänty ja kuusi vuorottelevat valtapuina. Alueen eteläpää on hyvin kallioista ja maalaji on kalliopaljastumien välissä pääosin moreenia. Alueen niityt ja tasamaa ovat kerrostunutta entisen merenpohjan savikkoa. Suunnittelualue rajautuu eteläosiltaan voimalinjaan ja Kuuanvuoren metsäalueeseen. Lännessä alue rajautuu tiehen ja pohjoisessa sekä idässä asutukseen ja asutuksen reunametsään. Alueen pellot eivät ole enää viljelykäytössä ja metsiä on hoidettu viimeisten vuosien aikana puistometsinä. 3. Aineisto ja menetelmät Inventointialueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29 ), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10 ) ja Vesilain suojelemat kohteet (Vesilaki 1961/264, 15a ja 17a ). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Koko alueelta tehtiin kasvillisuusselvitys, jonka yhteydessä etsittiin uhanalaisten tai vaateliaiden putkilokasvien lisäksi uhanalaislajistoa myös muista eliöryhmistä (mm. kääpäsienet, puiden runkojen ja kallioseinämien epifyyttilajit). Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin maastokäynneillä 13.6, 28.6 ja Alueelta tehtiin yhden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies 1989) pesimälinnustoselvitys, jossa kuitenkin selvitettiin vain Lintudirektiivin liitteen I lintulajien sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2001) mainittujen lintulajien esiintyminen alueella. Pesimälinnustoselvitys tehtiin Alueen liito-oravat inventoitiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen toukokuun alussa osana laajempaa Turun alueelta tehtävää selvitystyötä. Muista Luontodirektiivin liitteen IV lajeista alueelta inventoitiin viitasammakot. Maastotöistä vastasivat FM Jyrki Oja ja Satu Oja Suomen Luontotieto Oy:stä. Maastotöihin osallistui avustajana myös biologi Mika Virtanen. Raportin taittoi Eija Rauhala (Tmi Eija Rauhala). Selvityksessä tarvittavan karttamateriaalin toimitti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Kuuanvuoren alueelta on julkaistu aiemmin melko runsaasti luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä, Hertta-rekisterissä, ei ole tietoa suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisista putkilokasvilajeista, sammalista tai jäkälistä.

17 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys Tulokset Inventointialue jaettiin maankäyttömuodon, metsänkäsittelytoimien ja osin myös metsätyypin perusteella yhteensä 9 lohkoon, joista kultakin tehtiin lyhyt kasvillisuuden yleiskuvaus. Kasvillisuuden kuvauksen yhteydessä selvitettiin alueen puusto, pensaskerros sekä aluskasvillisuuden valtalajisto ja mahdollinen vaateliaampi lajisto. 4.1 Alueen yleiskuvaus lohkoittain Lohko 1 Suunnittelualueen keski- ja länsiosaa hallitsee laaja, vanha peltokuvio, jota nyt hoidetaan niittynä. Nurmipuntarpäävaltainen niitty leikataan vuosittain, mutta kohde ei ole enää maatalouskäytössä. Niityn pohjoisreunassa on pieni, nurmipohjainen jalkapallokenttä. Lohkon kasvilajisto on tyypillistä nurminiityn lajistoa, jossa nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), timotei (Phleum pratense), nurminata (Festuca pratensis), alsike-apila (Trifolium hypridum) ja koiranputki (Anthriscus sylvestris) kuuluvat valtalajistoon. Vaateliaampaa lajistoa ei kohteella esiinny, mutta niityn reunoilla kasvaa jonkin verran ketolajistoa kuten kissankelloa (Campanula rotundifolia) ja harakankelloa (Campanula patula) sekä sarjakeltanoa (Hieracium umbellatum). Niityn pesimälinnustoon ei kuulu avomaan lintulajeja västäräkkiä lukuun ottamatta. Lohko 2 Lohkon alueella on selvärajainen ketoalue, joka on kuitenkin jonkin verran rehevöitynyt. Alueen keskellä kasvaa kymmenen melko kookasta pylväskatajaa (Juniperus communis) ja kohde on maisemallisesti edustava. Rehevöityneen kedon valtalajistoon kuuluu nurmipuntarpää, koiranputki, pukinjuuri (Pimpinella saxifraga), juolavehnä (Elymus repens) ja siankärsämö (Achillea millefolium). Kohteella esiintyy melko runsaasti ketolajistoa ja lajistoon kuuluu mm edellä mainitun pukinjuuren lisäksi kissankello, harakankello, peurankello (Campanula glomerata). Ketoalueella kasvaa myös arkeofyyteiksi eli muinaistulokkaiksi luettavat tummatulikukka (Verbascum nigrum), mäkikaura (Avenula pubescens) ja pölkkyruoho (Arabis glabra). Kedon reunoja kiertää rehevöitynyt reunus. Kohde vaatii vuosittaista niittoa ketokasvillisuuden säilymiseksi. Arkeofyytteihin kuuluva tummatulikukka kasvaa lohkon 2 alueella

18 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 3 Inventointialueen pohjoisreunan kapea metsäkaistale on pääosaksi melko kuivapohjaista mäntyvaltaista kangasmetsää. Lohkon itäreunalla metsänpohja on rehevämpää ja metsätyyppi on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Aluetta on harvennettu ja puusto koostuu kookkaista männyistä (Pinus sylvestris), kuusista (Picea abies) ja rauduskoivuista (Betula pendula). Aluspuustoa on alueella niukasti ja pensaskerros muodostuu puiden taimista. Aluskasvillisuus on tyypillistä havumetsien peruslajistoa. Alueen poikki kulkevan tien varrella kasvaa syylälinnunherne (Lathyrus linifolius) niukkana. Lohko 4 Suunnittelualueen koillisosan metsäalue on hyvin vaihtelevaa ja alueella on vanhan asuinpaikan jäljiltä sekä kulttuurilehtoa että oravanmarjatyypin rehevää kuusimetsää. Lohkon alueella on myös asuintalo, jonka ympärillä laaja pihapiiri. Kulttuurilehdon puusto koostuu vuorijalavista (Ulmus glabra), tammista (Quercus robur), metsälehmuksista (Tilia cordata) ja saarnista (Fraxinus excelsior), jotka kaikki ovat istutettuja ja paikalla on aiemmin sijainnut hoidettu puutarha. Osa saarnista on istutettu riviin. Aluskasvillisuuden lehtolajistoon kuuluu mm. sinivuokko (Hepatica nobilis), kyläkellukka (Geum urbanum), lehtonurmikka (Poa nemoralis), kielo (Convallaria majalis), ahomansikka (Fragaria vesca), vuohenputki (Aegopodium podagraria), valkolehdokki (Platanthera bifolia), lehtoarho (Moehringia trifolia) sekä valkovuokko (Anemone nemorosa). Osa alueesta on harvennettu ja kohteelta on poistettu lahopuuta. Alueen keskellä on vanha kaivettu kastelulammikko, jonka reunoilla kasvaa rantaminttua (Mentha arvensis) ja lamparetta peittää pikkulimaskakasvusto (Lemna minor). Kohteen pesimälinnustoon kuuluu lehtokurppa ja alueella havaittiin myös pikkutikka, jonka pesinnästä alueella ei saatu kuitenkaan varmuutta. Lohko 5 Hyvin tiheäkasvuinen korpimainen lohko, jossa tiheän kuusikon seassa kasvaa hieman kookkaampia haapoja. Aluskasvillisuus on hyvin niukkaa varjostuksen vuoksi ja vaateliaampi putkilokasvilajisto puuttuu lohkon alueelta kokonaan. Alueella on runsaasti lahoavaa pienpuuta ja muutama tuulenkaato. Lohkon alueen pesimälinnustoon kuuluu tiltaltti ja puukiipijä. Lohkon 4 kulttuurilehtoa

19 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 6 Alueen itäreunalla on pohjois-eteläsuuntainen vanha niittyalue, joka on pensoittunut ja paikoin lähes kokonaan metsittynyt. Tiheän pensaskerroksen muodostavat tuhkapaju (Salix cinerea), kiiltopaju (Salix phylicifolia), raita (Salic caprea), halava (Salix pentandra) sekä hies(betula pubescens) ja rauduskoivu. Pensaskerroksen lajistoon kuuluu myös niukkana kasvavat korpipaatsama (Rhamnus frangula) ja tuomi (Prunus padus). Pensaikkojen välissä on hyvin reheväkasvuista, mesiangervovaltaista suurruohoniittyä. Vanhoissa niittyojissa kasvaa mm. kurjenmiekkaa (Iris pseudacorus). Alueen pesimälinnustoon kuuluu lehtokerttu. Lohko 7 Lohkon alue on hyvin vaihtelevaa ja pinnanmuodoiltaan nopeasti muuttuvaa metsämaastoa. Osa alueesta on tasamaalla kasvavaa kuusivaltaista sekametsää. Kalliomäkien rinteillä ja osin myös rinteiden laella kasvaa kookkaita mäntyjä, kuusia, rauduskoivuja ja haapoja ja suurin osa alueesta on varttunutta metsää. aluetta o kuitenkin hoidettu talousmetsänä ja lohkon alueella on myös nuorta metsää ja osa alueesta on harvennettu. Alueella on useita pieniä kalliomäkiä, mutta avokallioita on lohkon alueella melko vähän, eikä kallioketoja esiinny alueella. Metsätyyppi alueella vaihtelee kallioiden reunojen puolukkatyypin kankaasta kallioiden välisten notkelmien oravanmarjatyypin tuoreisiin kankaisiin. Suurin osa alueesta on kuitenkin eri metsätyyppien sekamuotoa. Alueella risteilee melko tiheä polkuverkko ja alueella on myös opastettu luontopolku. Alueen nisäkäslajistoon kuuluu sekä mäyrä, kettu että supikoira ja inventoinnissa alueella havaittiin mäyräpoikue, joka lienee pesinyt jossain alueen louhikossa. Suurin osa lohkon alueesta on liito-oravalle soveliasta elinympäristöä, mutta merkkejä lajin oleskelusta alueella ei havaittu. Lajia ei havaittu alueella myöskään kevään 2003 liito-oravaselvityksessä (Karhilahti 2003). Laajan lohkon pesimälinnustoon kuuluu mm. rautiainen, laulurastas, käpytikka ja puukiipijä. Lohko 8 Lohko käsittää kaksi erillistä tasamaalla sijaitsevaa kuusivaltaista metsäkuviota. Puusto koostuu kookkaista kuusista, joiden seassa kasvaa jonkin verran hieskoivua, haapaa ja mäntyä. Kummatkin kuviot ovat melko kosteapohjaisia ja metsätyyppi on oravanmarjatyypin tuoretta kangasta. Aluskasvillisuuden valtalajisto koostuu mustikasta (Vaccinium myrtillus), oravanmarjasta (Mainthemum bifolium), käenkaalista (Oxalis acetosella) ja paikoin myös metsänalvejuuresta (Dryopteris carthusiana). Itäisempi kuusikkokuvio on entistä korpea, joka on ojitettu ja selvästi kuivunut. alueella on jonkin verran lahopuuta (mm. pystyyn kuivuneita kuusia) ja myös muutama kolopuu. Lohkon 6 pensoittuvaa niittyä

20 Suomen Luontotieto Oy Raision Kuuanlaakson asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2008 Lohko 9 Kuuanvuoren pohjoisosa Kuuanvuoren pohjoispää on lähes yhtä jyrkkärinteistä kallioaluetta, kuin Kuuanvuoren keskiosakin. Mäen lakialueella on jonkin verran avokallioita, mutta kallioketoja ei tällä alueella ole. Alueella risteilee polkuja ja kallioiden jäkälä- ja sammalpinnat ovat kärsineet kulutuksesta. Mäkialueen reunoilla kasvaa kookkaita kuusia, mäntyjä, rauduskoivuja ja haapoja ja aluspuusto on tiheää. Niukka pensaskerros muodostuu lehtipuiden taimista, taikinanmarjasta (Ribes alpinum) sekä muutamista lehtokuusamista (Lonicera xylosteum). Rinteellä on pienialaisia, kuivaksi lehdoksi luokiteltavia lehtolaikkuja, joissa valtalajistoon kuuluu kielo, lehtonurmikka ja mustikka. Lehtolajistoa on kuitenkin tällä alueella melko niukasti. Rinnealueella on jonkin verran lahopuuta ja muutama kolopuuhaapakin. Rinnealueella on pieni räkättirastasyhdyskunta. Kuuanvuoren laelta on hienot näkymät lännen- ja luoteensuuntaan. Kuuanvuoren lakialue on hyvin suosittu ulkoilukohde ja alueella kulkee myös suunnistusreitti. 4.2 Liito-oravaselvitys Johdanto Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2001) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana Käytetty menetelmä Alueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueilta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueilta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien lehtipuiden, samoin kuin suurten kuusten tyvet liitooravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueilta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueilta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. Näkymä Kuuanvuoren laelta pohjoisen suuntaan

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pöytyän Kyrön Junninmäen asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Pöytyän Kyrön Junninmäen asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Pöytyän Kyrön Junninmäen asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Alueen niukkaan pesimälinnustoon kuuluu keltasirkku Suomen Luontotieto Oy 27/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys 2011 Alueella on yksi asuttu liito-oravan elinpiiri Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Sipoon Krokholmenin ranta-asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Sipoon Krokholmenin ranta-asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2014 Sipoon Krokholmenin ranta-asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2014 Alueella oli pikkutikkareviiri Suomen Luontotieto Oy 30/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1.

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1. Naantalin Immasen asemakaavaalueen liito-oravaselvitys. Asemakaavan luontoselvityksen täydennys 1. Suomen Luontotieto Oy 7/2006 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan uhanalaisuus

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010. Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Kemiönsaaren Bodöarnan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2010 Tuoksusimaketta kasvaa alueen kallioilla Suomen Luontotieto Oy 41/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Säkylän Halavasato-Rasinkankaan suunnittelualueen luontoarvojen

Suomen Luontotieto Oy. Säkylän Halavasato-Rasinkankaan suunnittelualueen luontoarvojen Säkylän Halavasato-Rasinkankaan suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Käenpiika Suomen Luontotieto Oy 22/2014 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Kuusiston asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Kuusiston asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Kauhajoen Kuusiston asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Suomen Luontotieto Oy 38/2012 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tulokset...

Lisätiedot

kasvillisuusselvitys pohjukan liito-orava valkoselkätikkaselvitys Pyöreälehtikihokki kasvaa alueella hyvin niukkana

kasvillisuusselvitys pohjukan liito-orava valkoselkätikkaselvitys Pyöreälehtikihokki kasvaa alueella hyvin niukkana Euran Naantalin Eurassuon Luikkkionlahden kasvillisuusselvitys pohjukan liito-orava 2008 sekä valkoselkätikkaselvitys LuontotietoOyOy Suomen Luontotieto Pyöreälehtikihokki kasvaa alueella hyvin niukkana

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Eurajoen Lapijoki-Köykän. luontoarvojen perusselvitys 2012 2013. Suomen Luontotieto Oy 9/2013 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Eurajoen Lapijoki-Köykän. luontoarvojen perusselvitys 2012 2013. Suomen Luontotieto Oy 9/2013 Jyrki Matikainen LIITE 3 Suomen Luontotieto Oy Eurajoen Lapijoki-Köykän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 2013 Lohkon 2 pienialainen soistuma Suomen Luontotieto Oy 9/2013 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Säkylän Haapsaaren suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2012. Suomen Luontotieto Oy 2/2013 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Säkylän Haapsaaren suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2012. Suomen Luontotieto Oy 2/2013 Jyrki Matikainen Säkylän Haapsaaren suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Suomen Luontotieto Oy 2/2013 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 4 4. Tulokset...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä. Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Äänekosken Hirvaskankaan tiehankkeeseen liittyvä uhanalaisen putkilokasvilajiston selvitys 2011 Purolitukkaa kasvaa Kylmäpuron ylityskohdassa Suomen Luontotieto Oy 12/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Tarvasjoen Tyllin itäosan asemakaava-alueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy. Valkohäntäkauris. Suomen Luontotieto Oy 20/2014 Jyrki Matikainen

Tarvasjoen Tyllin itäosan asemakaava-alueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy. Valkohäntäkauris. Suomen Luontotieto Oy 20/2014 Jyrki Matikainen Tarvasjoen Tyllin itäosan asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2014 Valkohäntäkauris Suomen Luontotieto Oy 20/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tulokset...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Naantalin Lammasluodon asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Satakieli kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 13/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys. Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Kauhajoen Aijälän-Pappilan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys Liito-orava maassa Suomen Luontotieto Oy 8/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Liito-oravan uhanalaisuus ja suojelustatus...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013

Suomen Luontotieto Oy. Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Pohjantikka kuuluu alueen pesimälinnustoon Suomen Luontotieto Oy 26/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI MAKSLANPELTO ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 9.6.2015 MAKSLANPELTO

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS. Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja NOUSIAISTEN KAITARAISTEN YRITYSALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 32/2007 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue... 3 4. Tulokset...

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Naantalin Suovuoren asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Yleiskuva alueelta Suomen Luontotieto Oy 26/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ... 2 2.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen. Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Äänekosken Paadenlahden suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys Valkolehdokki on Luonnonsuojelulailla rauhoitettu Suomen Luontotieto Oy 19/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Mäntsälän Haarajoen suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2014. Suomen Luontotieto Oy 24/2014 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Mäntsälän Haarajoen suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2014. Suomen Luontotieto Oy 24/2014 Jyrki Matikainen Mäntsälän Haarajoen suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2014 Suomen Luontotieto Oy 24/2014 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät... 3 3. Tulokset... 4 3.1 Alueen

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Viitasammakkoa ei alueella havaittu. Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Viitasammakkoa ei alueella havaittu. Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Eurajoen Lapijoen päiväkodin alueen asemakaavan muutosalueen luontoarvojen perusselvitys 2012 Viitasammakkoa ei alueella havaittu Suomen Luontotieto Oy 10/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011. Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja NaaNtaliN KarjaluodoN-PirttiluodoN suunnittelualueen luontoarvojen Perusselvitys 2011 Jättipalsami on levinnyt Karjaluotoonkin Suomen Luontotieto Oy 14/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto...3 2. Aineisto

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET

NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET NAANTALIN VENGAN JA LUONNONMAAN MATALALAHDEN GOLFKENTTÄALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYKSET Suomen Luontotieto Oy 26/2004 Jyrki Matikainen Naantalin Vengan ja Luonnonmaan Matalalahden golfkenttäalueiden liito-oravaselvitykset

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Eurajoen rantayleiskaavan luontoselvityksen täydennys uusien rakennuspaikkojen osalta 2015

Suomen Luontotieto Oy. Eurajoen rantayleiskaavan luontoselvityksen täydennys uusien rakennuspaikkojen osalta 2015 Suomen Luontotieto Oy Eurajoen rantayleiskaavan luontoselvityksen täydennys uusien rakennuspaikkojen osalta 2015 Tontti no 3 rehevää lehtipuuvesaikkoa Suomen Luontotieto Oy 11/2015 Jyrki Matikainen ja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kankaanpään Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 43/2009 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Kankaanpään Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009. Suomen Luontotieto Oy 43/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Kankaanpään Käpylän asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2009 Lohkolla 3 on näyttävä maakelo Suomen Luontotieto Oy 43/2009 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 16T-2.1

Suomen Luontotieto Oy VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 16T-2.1 16T-2.1 VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011 Liito-orava Suomen Luontotieto Oy 1/2012 Jyrki Oja ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Mäntsälän Haarajoen ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2014 2015

Suomen Luontotieto Oy. Mäntsälän Haarajoen ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2014 2015 Mäntsälän Haarajoen ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvitys 2014 2015 Käenpiika Suomen Luontotieto Oy 23/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavan luonto tietojen täydennys 2014. Alueella on useita liito-oravan elinpiirejä

Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavan luonto tietojen täydennys 2014. Alueella on useita liito-oravan elinpiirejä Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavan luonto tietojen täydennys 2014 Alueella on useita liito-oravan elinpiirejä Suomen Luontotieto Oy 25/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen. Rantasipi on alueella runsaslukuinen

Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen. Rantasipi on alueella runsaslukuinen Keuruun Keurusselän ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen täydennys 2014 Rantasipi on alueella runsaslukuinen Suomen Luontotieto Oy 19/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Tammelan Oksjärven suunnittelualueen. perusselvitys 2013. Suomen Luontotieto Oy 19/2013 Jyrki Matikainen

Suomen Luontotieto Oy. Tammelan Oksjärven suunnittelualueen. perusselvitys 2013. Suomen Luontotieto Oy 19/2013 Jyrki Matikainen Tammelan Oksjärven suunnittelualueen luontoarvojen perusselvitys 2013 Alueella pesi vähintään 2 rantasipiparia Suomen Luontotieto Oy 19/2013 Jyrki Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot