9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava"

Transkriptio

1 Someron kaupunki Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla (n. 4 ha) ja yksityiset maat valkoisella (n. 11 ha). 5 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET 5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kaavahanke toteuttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden päämääriä; suunniteltu rakennuskanta hyödyntää olemassa olevaa taajamaa sekä tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.

2 Asemakaava Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Nyt kaavoitettavan alueen pohjoispuoliselle alueelle on valmistunut v Harju-Härkälä 1:n asemakaava, jossa alue on kaavoitettu pientaloalueeksi sekä virkistysalueeksi. Kuva pohjoispuolella sijaitsevasta Harju-Härkälä 1:n asemakaavasta v Pohjakartta Pohjakarttana toimii Kiinteistö ja mittaus Oy:n Someron kaupungille valmistama digitaalinen pohjakartta, joka on hyväksytty Tehdyt inventoinnit ja muut selvitykset Alueen kulttuuriympäristö, maisena sekä rakennuskanta on inventoitu osana vuosina toteutettua Sarakum projektia (Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema, Salon seudun kunnat, Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto ja Lounais- Suomen ympäristökeskus, 2005). Someron arkeologinen perusinventointi on suoritettu Museoviraston toimesta (Somero: Arkeologinen perusinventointi, Museovirasto, 2007). Alueelta ei ole löydetty arkeologisia kohteita. Someron Härkälän kaava-alueen luontoinventointi on suoritettu Arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n ja FM Juha Kinnusen toimesta Luontoinventointia tullaan täydentämään keväällä 2013.

3 12 Yleiskaavaan liittyvät selvitykset. Alueen yleiskaavoituksen yhteydessä v on inventoitu alueen luonto- ja maisemallisia arvoja. 6 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 6.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan tarkoituksena on uusien pientalotonttien kaavoittaminen keskustan läheisyyteen. Alueen pohjoispuolella on vastikään rakentunut pientaloalue, jonka tontit ovat jo pääosin rakennettu. Somerolla on kysyntää uusille pientalotonteille keskustan läheisyydessä ja kaupungin nykyinen tonttivaranto alkaa olla lopussa. 6.2 Suunnittelun käynnistäminen ja vireilletulo Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt kaupungin toimesta. Kaavahankkeen vireilletulo on tapahtunut Someron kaupunginhallituksen päätöksellä Kaavoituskonsultiksi on valittu Arkkitehtitoimisto AJAK Oy. 6.3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavahankkeesta on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka ympäristölautakunta on hyväksynyt päätöksellään xx.xx.xxxx xx. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavahankkeen keston ajan Someron kaupungin rakennustoimiston ilmoitustaululla. 6.4 Osalliset Kaavahankkeessa ovat osallisia seuraavat tahot: Alueen maanomistaja: Someron kaupunki Naapurikiinteistöjen ja lähialueen asukkaat ja maanomistajat Yritykset ja yhteisöt: Someron Omakotiyhdistys ry. Somero-Seura ry. Someron Vesiensuojeluyhdistys ry. Fortum Oyj Salon Seudun Puhelin Oy Viranomaiset: Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto Turun maakuntamuseo Someron kaupungin viranomaiset ja lautakunnat: Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Ympäristölautakunta

4 13 Rakennustarkastaja Rakennusneuvoja Ympäristönsuojelusihteeri Palotarkastaja Terveystarkastaja Lisäksi osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. 6.5 Viranomaisneuvottelut Kaavahankkeesta on pidetty viranomaisneuvottelu Someron kaupungin, Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen maakuntamuseon kesken. 6.6 Kaavaluonnos Someron ympäristölautakunta on hyväksynyt päätöksellään xx.xx.xxxx xx kaavahanketta koskevan kaavaluonnoskartan. Kaavaluonnoskartta on asetettu julkisesti nähtäville xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx. Kaavaluonnokseen voi jättää muistutuksia sen nähtävilläoloaikana. 6.7 Kaavaehdotus Someron kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen päätöksellään x.x.xxxx xx ja asettanut sen julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi aikavälille xx.xx.- xx.xx.xxxx. Kaavaehdotukseen voi jättää muistutuksia sen nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnosta kehitetään kaavaehdotukseksi luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen sekä edelleen valmiiksi asemakaavaksi ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen. Kaavaehdotus on päivätty xx.xx.xxxx. 6.8 Kaavan hyväksyminen Someron kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. Kaavan hyväksymistä koskeva päätös saatetaan yleisesti tiedoksi niin kuin kunnalliset ilmoitukset Someron kaupungissa julkaistaan. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan viipymättä niille kaupungin jäsenille, muistutuksen tekijöille sekä viranomaisille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 6.9 Voimaantulokuulutus Kaava tulee voimaan, kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 7 ASEMAKAAVAN KUVAUS 7.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Kaavalla mahdollistetaan enintään kerrosneliömetriä uutta pientalorakentamista. Asemkaavassa on yhteensä 1-vaihtoehdossa 35 pientalotonttia ja 2-vaihtoehdossa 27 pientalotonttia.

5 Aluevaraukset AP - Asuinpientalojen korttelialue. AO Erillispientalojen korttelialue. VP - Puisto. VL - Lähivirkistysalue. MA- Maisemallisesti arvokas peltoalue. M Maa- ja metsätalousalue 7.3 Suojeltavat rakennukset Alueella ei sijaitse suojelumerkinnällä suojeltavia rakennuksia. 8 KAAVAN VAIKUTUKSET 8.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Koska kaavoitettava alue on nykyisellään rakentamaton, alueen rakentaminen tulee muuttamaan merkittävästi alueen luonnetta. Alueen pohjoispuolella sijaitsee v lähtien rakennettu pientaloalue, jonka kaltaiseksi nyt kaavoitettava alue tulee todennäköisesti muuttumaan. Myös alueen itä- ja länsipuolella sijaitsee jo nykyisellään pientaloasutusta. Alueen länsiosan peltoalue ja alueen eteläosan metsäkaistale tulevat säilymään nykyisellään. Uuden pientaloalueen sisälle muodostuu yksi isompi ja yksi pienempi viheralue (puisto) sekä yksi viheralue alueen koilliskulmaan, alueen itäreunassa virtaavan puron länsipuolelle. 8.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luontoselvityksen perusteella alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Suurin osa alueesta on entistä tai nykyistä peltoaluetta. Rakentamisen vaikutukset luonnonympäristöön kohdistuvat eniten alueen eteläreunan metsäalueen muuttumiseen pientaloalueeksi. Alueen läpi kulkee myös ekologisena käytävänä toimiva viheryhteys luode-kaakko -suunnassa. 8.3 Vaikutukset sosiaaliseen toiminta- ja kulttuuriympäristöön Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu palveluita, mutta alueen rakentuminen pientaloalueeksi tulee elävöittämään aluetta uusien asukkaiden kautta, mikä osaltaan elävöittää alueen sosiaalista ympäristöä. 8.4 Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen Alueen liittäminen kunnallisteknisiin verkostoihin voidaan suorittaa ilman merkittävää lisäpanostusta nykyisiin verkostoihin. 8.5 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneverkkoon Kaavamuutoksen vaikutukset alueen liikenteellisiin olosuhteisiin ovat vähäiset eivätkä tarvitse erillistä tarkastelua.

6 15 9 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Asemakaavan muodostavat korttelialueet ovat alueiden omistajien rakennettavissa välittömästi kaavan lainvoimaisuuden ja kunnallistekniikan toteutuksen jälkeen. 10 YHTEENVETO ALUEVARAUKSISTA Alue Pinta-ala yht. Pinta-ala (%) Kerrosala (ke-m 2 ) Tehokkuus (e) (ha) A-yhteensä 5,82 (ve1) (ve1) 0.25 V-yhteensä 1,30 (ve1) M-yhteensä 1,47 MA-yhteensä 4,89 Katualueet 1,34 Yhteensä 14,82 100, Helsingissä Adalbert Aapola Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, korttelit 14 ja 15 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot