Ympäristölautakunta Santalantie Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl"

Transkriptio

1 Hangon kaupunki Päätös Ympäristölautakunta Santalantie Hanko Puh. (019) Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl 1 Asia Hakija Päätös Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan, jakeluasematoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta. Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslag PL Vantaa Laitos ja sen sijainti ABC Hanko automaattinen jakeluasema Santalantie Hanko Ly-tunnus Kiinteistörekisteritunnus: Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 :n kohta 5a) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 30 4 mom. kohta 2) Lupaviranomainen Hangon ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen polttonesteiden jakeluasemaa koskevassa asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 kohta 5a) mukaan. Asian vireilletulo Toimintaa koskevat muut luvat Sijaintialueen kaavoitus ja muu maankäyttö Ympäristölupahakemus on jätetty Hangon ympäristölautakunnalle ja sitä on täydennetty , , , ja Ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa. Vuonna 1977 vahvistetun asemakaavan mukaan jakeluasema sijaitsee moottoriajoneuvojen huoltoaseman korttelialueella. Jakeluasema sijaitsee kaupunkikeskustaan tulevan pääkadun varrella. Pääkadun

2 itäpuoli on teollisuusaluetta ja länsipuoli pientaloaluetta. Lähimpään asuinkiinteistöön on matkaa noin 40 m. 2 Lupahakemuksen mukainen toiminta Toiminnan yleiskuvaus Jakeluasema sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Hanko ). Jakeluaseman sijaintipaikasta 700 m kaakkoon on Ampumaradan ottamo ja 1200 m samaan suuntaan Mannerheimintien ottamo. Ampumaradan ja Mannerheimintien vedenottamot eivät ole käytössä vedessä esiintyvien haitta-aineiden takia. Käytössä oleva Silversandin vedenottamo sijaitsee vajaan 1,5 kilometrin etäisyydellä jakeluasemasta pohjoiskoilliseen. Tontilla on toiminnassa oleva automaattinen kylmäjakeluasema, joka on auki 24 h vuorokaudessa. Sijoituspaikalla on harjoitettu polttonesteiden jakelutoimintaa 60-luvun lopulta lähtien. Aseman tekniikka on lupapäätöksen , KTM päätöksen 415/98 ja SFS luonnospainoksen mukainen. Asemalla on yksi DIN 6608 mukainen 2-osastoinen 60 m 3 suuruinen säiliö, jossa on bensiiniä (95E10) 45 m 3 ja bensiiniä (98 E5) 15 m 3, sekä yksi 30 m 3 suuruinen dieselöljysäiliö, joka on standardin SFS 2736 mukainen 2-vaippasäiliö. Molemmat säiliöt on varustettu reaaliaikaisella välitilanvalvonta- ja pinnanmittausjärjestelmällä, joista hälytys siirtyy 24 h/vrk miehitettyyn valvontakeskukseen. Tankkaajien määräksi arvioidaan ajoneuvoa vuorokaudessa. Säiliöautojen käyntikertoja on 5-7 kpl kuukaudessa. Olemassa olevaan toimintaan ei ole esitetty muutoksia vaan toiminta säilyy entisellään. Paras käyttökelpoinen tekniikka Ympäristön kuormitus ja sen rajoittaminen Arvionaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta Osuuskauppa Varuboden Osla Handelslag ilmoittaa, että aseman tekniikka on KTM päätöksen 415/98 ja SFS painosluonnoksen BAT-tekniikan mukainen. Aseman tekninen toteutus vastaa pääosin SFS painoksen mukaista parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan mukaan ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset ovat ympäristölupapäätöksessä esitettyjen tietojen mukaiset. Aseman toiminnan ja vaikutusten tarkkailu hoidetaan ympäristölupapäätöksen mukaan. Tiedot pilaantuneesta maaperästä

3 Aiemmin kiinteistöllä on toiminut Esson huoltoasema 1960-luvulta lähtien. Kiinteistöllä harjoitettu toiminta johti maaperän pilaantumiseen öljy- ja bensiinihiilivedyillä. Maaperän pilaantuminen jatkui naapurikiinteistön (RN:o ) puolelle. Kohteen maaperää on puhdistettu vuosina 2002 ja Kunnostus on tehty Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökseen Dnro 0196Y perustuen. Kunnostusten yhteydessä maaperään jäi kunnostustavoitteet ylittäviä öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Loppuraportin mukaan kiinteistöltä poistettiin yhteensä 1735,40 tonnia pilaantuneita maa-aineksia, joista voimakkaasti pilaantunutta oli 1660,26 tonnia ja lievästi pilaantunutta 75,14 tonnia. Riskinarvion mukaan ei jääneestä pilaantumasta aiheudu merkittävää riskiä terveydelle tai ympäristölle. Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut kunnostuksen loppuraportit ja jälkitarkkailuraportit ja antanut niistä lausunnon , UUDELY/875/07.00/2010. Kunnostuksen jälkeen jakelutoiminta kiinteistöllä on jatkunut ensin Esso Express automaattiasemana ja tämän jälkeen ABC-automaattiasemana. Tiedot pohjaveden laadusta ja tarkkailusta Pohjaveden arvioitu virtaussuunta alueella on itään-koilliseen. Pohjaveden pinta on 3-4 metrin syvyydellä maanpinnasta. Maaperä alueella on hienoa hiekkaa. Kohteen pohjaveden hiilivetypitoisuuksia on seurattu vuodesta 2003 lähtien. Kohteessa on tarkkailtu pohjaveden tilaa pohjavesiputkista P1 - P3 vuodesta 2003 ja putkista P4 ja P5 vuodesta 2007 lähtien. Putkista P6 ja P7 sekä pumppauskaivosta on otettu näytteet vuonna Pohjavesiputkesta P1 otetuissa vesinäytteissä tarkkailun aikana todettu öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C 10 - C 21 ) pitoisuus on ollut korkeimmillaan 210 µg/l ( ). MTBE:n, TAME:n, tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien pitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan vuonna 2003: 26,5 µg/l, 6,05 µg/l, 1,96 µg/l ja 9,92 µg/l havaittiin MTBE:tä 0,63 µg/l ja ,29 µg/l, jolloin havaittiin myös 0,15 µg/l etyylibentseeniä ja 0,46 µg/l ksyleenejä. Pohjavesiputkesta P2 otetuissa vesinäytteissä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C 10 - C 21 ) ja raskaiden jakeiden (C 21 - C 40 ) pitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan 50 µg/l ( ). MTBE:n ja TAME:n pitoisuudet ovat olleet korkeimmilaan 20 µg/l ja 2,2 µg/l ( ). Viimeisimmässä vesinäytteessä ( ) MTBE:n pitoisuus oli 0,34 µg/l. Näytteessä ei todettu öljyhiilivetyjen keskitisleitä tai raskaita jakeita, BTEX -yhdisteitä eikä TAME:a. Pohjavesiputkesta P3 otetuissa näytteissä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C 10 - C 21 ) pitoisuus on ollut korkeimmillaan 85 µg/l ( ), raskaiden jakeiden (C 21 - C 40 ) 111 µg/l ( ), MTBE:n 26,7 µg/l ( ) ja tolueenin 3,51 µg/l ( ) otetussa näytteessä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C 10 - C 21 ) pitoisuus oli 27 µg/l. 3

4 4 Näytteessä ei todettu öljyhiilivetyjen raskaita jakeita (C 21 - C 40 ), BTEX - yhdisteitä eikä TAME:a. Vuoden 2013 näytteissä ei havaittu haittaaineita. Pohjavesiputkesta P4 otetuissa vesinäytteissä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C 10 - C 21 ) ja raskaiden jakeiden (C 21 - C 40 ) pitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan 63 µg/l ja 94 µg/l ( ) otetussa näytteessä havaittiin 0,24 µg/l ksyleenejä. Pohjavesiputkesta P5 otetuissa vesinäytteissä öljyhiilivetyjen keskitisleiden (C 10 - C 21 ) ja raskaiden jakeiden (C 21 - C 40 ) pitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan 37 µg/l ja 25 µg/l ( ). MTBE:n pitoisuus on ollut korkeimmillaan ,7 ug/l otetussa näytteessä oli MTBE:n (5,9 ug/l) lisäksi 0,7 ug/l TAME:a ja 0,31 ug/l ksyleenejä. Pohjavesiputkista P6 ja P7 sekä pumppauskaivosta otetuissa näytteissä ei todettu polttonesteperäisiä hiilivetyjä, kuten ei myöskään pumppauskaivosta otetussa näytteessä. Näistä pisteistä ei ole otettu vesinäytteitä v jälkeen. Hangon kaupungin ympäristölautakunta on hyväksynyt jakeluaseman pohjaveden tarkkailuohjelman Samalla päättyi pilaantuneen maaperän kunnostukseen liittynyt pohjaveden tarkkailuvelvoite, joka oli siihen asti korvannut ympäristölupapäätöksessä annetun tarkkailuvelvoitteen. Lautakunnan päätöksen mukaan ABC polttonesteen jakeluaseman pohjavettä tarkkaillaan pohjavesiputkista P1, P3, P4 ja P5 kahdesti vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä. Vesinäytteistä analysoidaan öljyhiilivetyjakeet (C 5 C 40), MTBE, TAME, ETBE ja BTEX -yhdisteet. Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Hangon kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla ja kaupungin internetsivuilla ja HangonLehdessä Lähinaapureille on lähetetty tieto asian vireillä olosta. Muistutukset ja mielipiteet Muistutuksia jätettiin määräaikaan mennessä yksi. Muistuttajan mukaan toiminnanharjoittaja on ollut vuokralaisena osoitteessa Esplanadi 79. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralainen on katkaissut liikehuoneistossa useita sähköjohtoja. Liikehuoneistoa ei saa ottaa sähkötarkastajan ja palotarkastajan lausuntojen mukaan käyttöön ennen kuin sähköasennukset on korjattu. Muistutuksen liitteenä on kopiot tarkastuspöytäkirjoista sekä valokuvia liikehuoneistosta. Muistuttaja toteaa, että ympäristölupaa ei saisi myöntää näin välinpitämättömälle toiminnanharjoittajalle. Polttonesteen jakelupiste

5 5 sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella, jolloin välinpitämättömyys voi olla erittäin kohtalokasta. Lausunnot Eteläkärjen ympäristöterveydeltä ja Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) pyydettiin lausunnot. Uudenmaan ELY-keskus on antanut asiassa seuraavan lausunnon: Maaperä on Santalantien ABC jakeluaseman kohdalla kairaustietojen mukaan hyvin vettä ja polttoaineita läpäisevää hiekkaa. Pohjaveden pinta on noin 3 4 metrin syvyydellä maanpinnasta, joten jakeluaseman rakenteet ulottuvat polttoainesäiliöiden alueella lähes pohjaveden pinnan tasolle asti. Näin ollen suojarakenteiden tai hälytysjärjestelmien pettäessä polttoaineet voivat kulkeutua nopeasti pohjaveteen. Pohjaveden tarkkailutulosten mukaan alueen pohjavedessä esiintyy edelleen aiemmasta jakeluasematoiminnasta peräisin olevia polttoaineperäisiä yhdisteitä, mikä vaikeuttaa nykyisen toiminnan seurantaa. Pisteessä P5 on vuodesta 2009 lähtien havaittu MTBE - pitoisuuksia, jotka ovat todennäköisesti peräisin vanhasta polttoaineiden jakelutoiminnasta, mutta täysin ei voi sulkea pois nykyisessä toiminnassa tapahtunutta bensiinivuotoa. Hakemuksesta ei ilmene tarkoin, onko jakeluaseman suoja-altaan pumppauskaivoon kertynyt vettä ja onko siitä otettu vesinäytteitä polttoaineperäisten yhdisteiden määrittämiseksi. Jotta toiminnasta ja aseman suojausrakenteiden toimivuudesta saadaan nykyistä luotettavampaa tietoa, on suoja-altaan pumppauskaivo otettava mukaan tarkkailuun vähintään kahdesti vuodessa. Kaivonäytteestä tulee tehdä samat määritykset kuin pohjavedestä. ELY-keskuksen mielestä kaivosta tulee ottaa vielä ennen lupaharkintaa näytteet suojausrakenteiden kunnon tarkistamiseksi. Mikäli polttoaineiden koostumus muuttuu tai asemalla tehdään muita muutoksia, on tarkkailuohjelmat samalla tarkistettava. Lupahakemusasiakirjoista ei täysin käy selville, miten maanalaiset ja maanpäälliset suojausrakenteet on lopulta toteutettu. ELY-keskus katsoo, että nämä seikat tulee tarkistaa ennen luvan tarkistamispäätöstä, jotta päätöksessä voidaan antaa tarvittavat määräykset pohjaveden ja muun ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Ympäristönsuojelulain mukaan (42 ) luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu mm. pohjaveden pilaantumista tai vaarantumista taikka vedenhankinnan vaarantumista. Kun otetaan huomioon käytettävissä olevat tiedot jakeluaseman sijainnista tärkeällä pohjavesialueella, maaperän laatu ja jakeluasemarakenteiden ulottuminen lähelle pohjaveden pintaa sekä jo osin vanhaa suojaustekniikkaa edustavat suojausrakenteet, katsoo Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, että toiminnasta voi aiheutua

6 6 pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 8, pohjaveden pilaamiskielto). Pohjavesivaraston puhtaana säilymisen kannalta paras ratkaisu on, jos nyt puheena oleva polttonesteiden jakeluasematoiminta loppuu kokonaan ja jakeluasema sijoitetaan pohjavesialueen ulkopuolelle turvalliseen paikkaan. Korkein hallinto-oikeus on useissa jakeluasemia koskevissa ratkaisuissaan todennut, etteivät mitkään tekniset ratkaisut yksinään riitä suojaamaan pohjavettä herkissä kohteissa. Uudenmaan ELY-keskus katsoo tästä KHO:n linjauksesta seuraavan myös, että jakeluaseman sijoituspaikan luontaisilta geologisilta rakenteilta vaaditaan erityisen hyviä, pohjavettä suojaavia ominaisuuksia. Käytettävissä olevien tietojen perusteella jakeluasema-alueella ei ole pohjavettä hyvin suojaavia geologisia rakenteita, vaan maaperä on huoltamon alueella pääosin polttoaineita läpäisevää hiekkaa. Kaavan osalta ELY-keskus toteaa, että huoltoasema sijaitsee alueella, joka on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM). Huoltoasematoiminta on sinänsä asemakaavan mukaista. Kaava on vahvistettu eli se on sangen vanha. Aikana jona asemakaava on laadittu, ei ole kiinnitetty huomiota pohjavesien suojeluun tai muihin ympäristövaikutuksiin samalla tavoin kuin nykyisin. Myös lainsäädäntö on tänä aikana muuttunut; lakiin on tullut mm. säännökset ympäristövaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Ko. asemakaavasta ei esimerkiksi ilmene, että alue on tärkeällä pohjavesialueella. Jos alueelle laadittaisiin nyt asemakaavan muutos, niin huoltoaseman sijoittamiselle tärkeälle pohjavesialueelle olisi oltava painavat perustellut syyt. Mikäli kaupunki myöntää kyseiselle polttonesteiden jakelutoiminnalle edelleen ympäristöluvan, tulee uusi hakemus lupamääräysten tarkastamiseksi toimittaa lupaviranomaiselle viiden vuoden kuluttua luvan lainvoimaiseksi tulemisesta, jolloin voidaan em. tarkkailun tulosten perusteella arvioida jakeluasematoiminnasta mahdollisesti aiheutuvaa pohjaveden pilaantumista ja riskiä. Mikäli pohjaveden tarkkailutuloksissa ilmenee jakelutoiminnasta peräisin olevia vuotoja maaperään ja pohjaveteen, voi ELY-keskus aloittaa toimenpiteet luvan muuttamiseksi tai peruuttamiseksi riippumatta luvan voimassaolosta. Selvitykset, lupapäätös ja tarkkailutulokset pyydetään toimittamaan Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle. Eteläkärjen ympäristöterveys on antanut asiassa lausunnon, päivätty Eteläkärjen ympäristöterveys lausuu seuraavaa: Lupamääräyksistä ei sinällään ole huomautettavaa ympäristöterveydenhuollon näkökannalta. Terveydensuojeluviranomainen kuitenkin yhtyy Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoon, joka koskee annettua ympäristölupaa ja katsoo, että jakeluaseman sijaintipaikka on sopimaton, koska asemalla tapahtuvat pienetkin polttoainepäästöt voivat pilata pohjaveden laadun ja aiheuttaa riskin yhdyskunnan

7 7 vedenhankinnalle. Vaikka teknisillä rakenteilla on pyritty vähentämään vaaraa, sitä ei voida kokonaan poistaa, varsinkin kun pohjaveden pinta on suhteellisen lähellä maanpintaa ja maaperä on hyvin vettä läpäisevää. Siksi mm. jakeluaseman pohjavedenseuranta ja aseman hoito ja ylläpito niin, ettei maaperään joudu polttoainetta, on erittäin tärkeätä. Hakijan kuuleminen ja vastine Osuuskunta Varuboden Osla Handelslagille varattiin tilaisuus vastineen jättämiselle lausunnoista ja muistutuksesta. Vastineessaan, päivätty , Osuuskunta Varuboden toteaa Uudenmaan ELYkeskuksen lausuntoon, että asema on rakennettu parhaalla asiantuntemuksella ja saatavalla tekniikalla, koska aseman tekniikka on lupapäätöksen , KTM päätöksen 415/98 ja SFS luonnospainoksen mukainen, missä on annettu ohjeet aseman rakentamiseksi tärkeille pohjavesialueille, eikä olennaisia muutoksia ole esitetty. Hakija esittää, että hiilivetyjen tarkkailukaivosta otetaan kerran keväällä ja kerran syksyllä samat näytteet analysoitavaksi kuin pohjaveden tarkkailuputkistakin, jotta saadaan selville altaaseen kertyvän veden koostumus. Kokemuksesta tiedetään, että altaan hiilivetykaivossa on yleensä vettä. Kaivosta voidaan ottaa näytteet ennen päätöksen tekoa nyt keväällä. Viitaten P5-havaintopisteesn MTBE-pitoisuuksiin, toiminnanharjoittaja toteaa, että todennäköisesti vanhan aseman vanha MTBE-tasku on lisännyt MTBE-pitoisuuksia. Hakija selvittää kevään (lumien sulamisen ja roudan poistuttua) kuluessa sekä tarkesuunnitelmista että paikan päällä tehtävien tutkimusten perusteella aseman toteutustekniikan, mikäli poikkeamia on alkuperäisiin suunnitelmiin. Mikäli tutkimuksen yhteydessä todetaan, että asemalle voidaan asentaa huokosilman tarkkailuputket suojauksia rikkomatta, ne asennetaan mittarikentälle ja täyttöpaikalle. Nämä voidaan ottaa aseman tarkkailuohjelmaan kaksi kertaa vuodessa tehtävien huokosilma-analyyseihin mukaan. Eteläkärjen ympäristöterveyden lausuntoon hakija toteaa, että pohjaveden seuranta ja aseman hoito tehdään lupamääräysten mukaan ja tässä vastineessa täydennetyillä tarkennuksilla. Muistutukseen hakija toteaa, että hakija on hoitanut ko. asiaa asianmukaisella tavalla ja muistuttajan asianajaja on ilmoittanut Varuboden-Oslalle, että he peruuttavat vaatimuksensa Varuboden- Oslaa kohtaan. Vastineensa lopuksi hakija toteaa, että lausunnoissa tai muistutuksessa ei ole esitetty sellaisia ympäristönsuojelullisia seikkoja ja perusteita, ettei lupaa voitaisi myöntää hakijan vastineessa esitetyillä tarkennuksilla ja lisäyksillä huomioituna. Lupaharkinnan perusteet

8 8 täyttyvät YSL 41 :n mukaan eikä asema aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Hakijan mielestä ympäristöluvan myöntämiselle ei ole esteitä ja luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät YSL 42 :n mukaan. ABC Hangon toiminnan jatkamiselle on hyvät kaupunkirakenteelliset ja tarjottavien polttoainepalveluiden osalta perustellut syyt. Hakija katsoo, että lupa tulee myöntää hakemuksen mukaisesti. Vastineen mukaiset täydennykset Vastineessa luvattu selvitys aseman rakenteista (SUT Oy Ltd, ) toimitettiin : Selvitys on tehty Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin toimeksiannosta liittyen vuoden 2002 ympäristölupapäätökseen ja aseman tekniseen toteutukseen. Lähtöaineistona on Oy ESSO Ab:n aseman luovutusaineisto vuoden 2002 ympäristölupaasiakirjoista uudelle omistajalle sekä paikan päällä asemalla suoritettu katselmus. Paikan päällä tehdyssä kartoituksessa on vertailtu alkuperäisiä suunnitelmia sekä nykyistä toteutusta aseman rakenteita purkamatta ja rikkomatta. Asiakirjoista selviää aseman tekninen toteutus pääosin. Kaikkea yksityiskohtaista luovutusaineistoa asemasta ei ole saatavilla. Yleistä asemasta Rakennustoimenpide on suunniteltu ja toteutettu vuonna 2002 ns. parhaan saatavilla olevan kaksoispidätystekniikka - käsityksen mukaisesti. Jakeluaseman mittarikenttä, täyttöpaikka ja säiliöt ovat kokonaan HDPE - altaan sisällä (vahvuus 1,5 mm). Imu- ja täyttöputkistot ovat ns. U-cont teräsrakenteisessa tuuletetussa ja viemäröidyssä kuilussa. Sidekivetyn mittarikentän/täyttöpaikan alla tiivistyksenä on 1 mm:n vahvuinen HDPE - kalvo. Kalvojen saumat on tehty kuumakiilasaumauksella. Säiliöiden ilmaputkistot on viety erillisinä putkistoina tontin viereen. Erillinen raskaan liikenteen tankkauspiste on poistettu käytöstä. Maanalaiset säiliöt Varastossa on yksi 2-osastoinen 60 m³ suuruinen DIN 6608 mukainen säiliö, jossa on bensiiniä (95 E10) 45 m³ ja bensiiniä (98 E5) 15 m³ sekä 1 kpl 30 m³ suuruinen standardin SFS 2736 mukainen ja 2-vaippainen dieselöljysäiliö. Molemmat säiliöt on varustettu välitilanvalvonta - ja pinnanmittausjärjestelmällä reaaliaikaisesti 24h valvottuina. Raskaan liikenteen käytöstä poistettu ja tyhjä 30 m³ suuruinen säiliö on standardin SFS 2736 mukainen 2-vaippasäiliö.

9 9 Säiliöiden asennus on tehty palavien nesteiden varastoinnista ja jakeluasematoiminnasta annettujen ohjeiden ja viranomaismääräysten mukaan. Säiliöiden asennus Automaattiaseman säiliö 60 m 3 on asennettu ankkurointina toimivaan U-cont kehärakenteen sisälle. Säiliöiden ja ankkuroinnin alla on 1,5 mm:n vahvuinen HDPE -suoja-allas. Suoja-allas on varustettu hiilivetyjen tarkkailukaivolla, josta voidaan havainnoida altaaseen mahdollisesti muodostuvaa veden ja hiilivetyjen määrää. Hiilivetykaivo on varustettu ex - suojatulla uppopumpulla, jolla säiliöaltaaseen kertynyt ylimääräinen vesi pumpataan aseman öljynerottimeen. Pumppu on asennettu siten, että säiliöt jäävät kokonaan kuivaan tilaan. Säiliöiden hälytysjärjestelmä 2-vaippasäiliöiden välitilaan on asennettu vesi-glykoli hälytysjärjestelmä. Säiliöiden vuodonilmaisujärjestelmä on kytketty ympärivuorokautisen valvonnan piiriin. Vanha raskaan liikenteen käytöstä poistettu ja tyhjä 30 m³ suuruinen säiliö ei ole kytketty aseman valvontaan. Viemäröinti Täyttö- ja jakelualueen hulevedet on viemäröity sidekiveyksen päältä hiekanerottimien, öljyn- ja bensiininerottimen kautta näytteenottosulkukaivoon ja siitä edelleen kaupungin jätevesiviemäriin. Öljynerotin on yksivaippainen erotin, mikä on varustettu hälytysjärjestelmällä, mikä antaa hälytyksen erottimen öljytilan täyttymisestä. Hälytys on kytketty ympärivuorokautisen valvonnan piiriin. Öljynerotin on teräksinen malli U-Cont. Mittarikentän ja täyttöpaikan viemäröinti on tehty jakeluasemastandardin SFS 3352 ja KTM:n päätöksen 415/98 laajuudessa ja mukaan. Viemäröinti on tehty 1-vaippaisena. Mittarikentän ja täyttöpaikan viemärit ja kaivot ovat säiliöaltaan alimmaisen kalvon (1,5 mm) päällä. Kaivorakenteet eivät riko alimmaista kalvotusta. Säiliöiden huoltokaivot ja hiekanerottimet läpäisevät pintakalvon ja kalvo on hitsattu kiinni kaivorakenteisiin. Pintakalvo on viemäröity öljynerottimeen. Mittarikentälle/täyttöpaikalle ylimmäisen kalvon alle mahdollisesti pääsevä öljypitoinen vesi ohjautuu säiliöaltaan alimmaisen kalvon päälle ja pumppukaivoon. Jakelukatoksen ja jakelualueen ulkopuoliset hulevedet on johdettu tontin sadevesijärjestelmään.

10 Hyväksyttyjen viemäripiirustusten mukaan mittarikentän vedet johdetaan kaupungin jätevesijärjestelmään. 10 Polttoaineputkitukset ja kaasun keräysputkistot Putkitukset on toteutettu kuilurakenteessa, mikä estää mahdollisen vuodon maaperään. Putket sijaitsevat kokonaan säiliöiden altaan sisällä. Putkien säiliön puoleinen liitos on tiiviissä kuilurakenteessa, joka on viemäröity omana linjanaan öljynerottimeen. Mittareiden puoleisessa päässä imuputkistot on liitetty mittarin asennuskaivoon, joka on myös osa kuilurakennetta. Täyttöputkitus - ja täyttöpaikka Täyttökaivo sijaitsee mittarijalan päässä mittarikentällä. Täyttökaivo on osa mittarijalkaa ja kuilurakennetta. Täyttöputket on toteutettu epäsuorina täyttöinä ja säiliön puoleinen pää on kuilurakenteen sisällä. Ilmaputkitus Säiliöiden ilmaputket on maanpäällisiltä osin tehty galvanoidusta putkesta ja maanalaiset putket on tehty tarkoitukseen soveltuvasta muovisesta polttoaineputkimateriaalista (KPS tuotemerkki). Bensiinihöyryjen talteenottoputkitus Stage 1: Maanalaisissa säiliöissä oleva bensiinihöyry kerätään talteen säiliöiden täyttövaiheessa takaisin säiliöautoon, josta höyry toimitetaan edelleen nesteytettäväksi. Talteenottoon käytetään tähän käyttötarkoitukseen soveltuvia laitteita ja liittimiä. Liitosyhde sijaitsee säiliöiden täyttökaivossa. Stage 2: Asemalla tankkaavan autoilijan käyttäessä jakelumittaria mittarista vapautuva bensiinikaasu kerätään talteen takaisin maanalaisiin säiliöihin jakelumittarissa olevan pistoolisuulakkeen ja pumpun välityksellä. Säiliöiden hoitokuilut Säiliöiden päällä sijaitsevista hoitokuiluista lähtevät kaikki säiliöiden polttoaineimuputkitukset. Koska kuilut ovat tiiviit, ne on tuuletettu omalla tuuletusputkella säiliöiden ilmaputkien viereen. Ylitäytönestimet Säiliöiden täyttöputkissa on elektroniset ylitäytönestimet.

11 Säiliöiden varastoseuranta 11 Säiliöiden polttonesteen pintaa tarkkaillaan elektronisella pinnanmittauslaitteistolla, mikä antaa reaaliaikaisen tilanteen säiliöiden polttoaineen ja mahdollisen veden määrästä. Varaston tilaa seurataan myös manuaalisesti. Jakelualueen ja täyttöpaikan päällyste Täyttöpaikalla ja mittarikentällä on päällysteenä sidekiveys, mikä on kallistettu hiekanerotuskaivoon päin. Laatoituksen alla on salaojituskerros, jonka alla sijaitsee HDPE kalvot pintakalvo 1 mm ja 1,5 mm alakalvo. Mittarikentän laajuus on tehty SFS 3352 ja KTM päätöksen 415/98 mukaan. Täyttöpaikka/jakelualue on muotoiltu siten, että sinne ei pääse pihan sadevedet ja toisaalta siten, että sieltä ei pääse vedet muuten kuin viemäröinnin kautta pois. Kalvoallas Säiliöiden HDPE -allas on rakenteista irrallinen eikä ole altis painumien aiheuttamille vaurioille eikä siinä ole läpivientejä. Hiilivetyjen tarkkailukaivo Säiliöaltaaseen on asennettu ns. pumppukaivo/hiilivetyjen tarkkailukaivo, josta tilannetta voidaan seurata manuaalisesti ja josta voidaan ottaa vesinäytteitä. Hälytykset Säiliöiden välitilan- ja öljynerottimen valvonta sekä pinnanmittausjärjestelmä on kytketty jatkuvan valvonnan piiriin. Mittarit Jakelulaitteet on varustettu aikarajoituslaitteella. Sammuttimet ja palontorjunta Asemalle on asennettu alkusammuttimet ja öljyntorjunta-aineet SFS 3352 ja KTM:n päätöksen 415/98 mukaisesti. Aseman hoito Asemalle on nimetty asemanhoitaja, jonka päivittäisiin työtehtäviin kuuluu aseman tekninen ja toiminnallinen valvonta. Toiminnanharjoittaja toimitti täydennyksenä vastineensa mukaisesti kevään 2013 pohjaveden seurantaraportin, jossa on mukana näytetulokset kahdesta hiilivetykaivosta (K1 ja K2) huhtikuulta

12 Öljyhiilivetyjakeita C10-C40 todettiin 0,081 mg/l kaivossa K2. MTBE:tä todettiin kaivossa K2 0,0016 mg/l ja kaivossa K1 0,0073 mg/l. Hiilivetykaivoista K1 ja K2 otettiin näytteet myös , jolloin K1:ssä havaittiin MTBE:tä 0,00032 mg/l ja ksyleenejä 0,00028 mg/l, ja K2:ssa MTBE:tä 0,00023 mg/l ja ksyleenejä 0,00026 mg/l. Kaivossa K2 todettiin öljyhiilivetyjakeita C10-C40 0,204 mg/l ja TBA:ta 0,012 mg/l. Toiminnanharjoittajalta pyydettiin vielä päivätyllä kirjeellä tarkennusta vastineeseensa huokosilmaputkien asentamisen osalta ja selvitystä vuoden 2013 tarkkailussa hiilivetykaivoissa K1 ja K2 havaituista haitta-aineista (öljyhiilivedyt, MTBE ja ksyleeni), ja mahdollista esitystä tilanteen korjaamiseksi. Toiminnanharjoittaja antoi selvityksensä päivätyllä kirjeellään, jossa totesi seuraavaa: Huokosilmaputkien asennus päällimmäistä suojarakennetta rikkomatta ei ole teknisesti mahdollista toteuttaa. Mittarikentän ja täyttöpaikan pintakalvotus voitaisiin mahdollisesti uusia ja sen laajuutta lisätä, koska altaassa havaitut vuoden 2013 tulokset osoittavat, että altaaseen on päässyt pieniä määriä haitta-aineita. Samassa yhteydessä asemalle voitaisiin asentaa huokosilmaputket. Haitta-aineet ovat päässeet suojarakenteen sisäpuolelle ns. tippavuodoista pintakalvosta sidekiveyksen/asfaltin kautta ja todennäköisesti pintakalvon ulkopuolelta. Aseman loppudokumenteista ei aivan selkeästi ilmene pintakalvon laajuus. Uudella paksummalla (2 mm) ja laajemmalla pintakalvolla estettäisiin nykyistä paremmin haitta-aineiden pääsy altaaseen. Itse rakenne asemalla näyttää toimivan, koska altaan tarkkailukaivoihin mahdolliset haitta-aineet on suunniteltu johdettavankin - määräthän ovat hyvin vähäiset. Mittarikentän pintamateriaali voitaisiin tehdä tiiviistä betonista eikä sidekiveyksestä. Näillä esitetyillä toimenpiteillä aseman tekninen taso paranisi huomattavasti ja huokosilmaputkien seurannalla saataisiin tarkempi tieto rakenteen toimivuudesta. Suunnitelmat voisimme mahdollisesti tehdä maaliskuun 2015 aikana. Korjaustoimenpiteet käytäisiin yhdessä läpi ennen töiden aloittamista ja kustannus on oltava selvillä ennen mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Toiminnanharjoittaja toimitti Insinööritoimisto SUT Oy:n korjaussuunnitelman (päivätty ), johon sisältyy laitteisto- ja LVI-asemapiirrokset täyttöpaikan ja mittarikentän uusimiseksi, mittarikentän matalan huokosilmakaivon periaatepiirros sekä mittari- /täyttöpaikan rakenneleikkaus ja mittari-/täyttöpaikan betonilaatan tyyppipiirustus. Tarkastukset ja neuvottelut Kiinteistöllä on tehty tarkastus Toiminnanharjoittaja on tarkistanut ja hyväksynyt tarkastuspöytäkirjan.

13 Viranomaisen ratkaisu 13 Ympäristönsuojeluviranomainen on tarkastanut hakemuksen ja hakijan tekemät täydennykset Osuuskauppa Varuboden Osla Handelslagin miehittämättömän ABC-jakeluaseman, osoitteessa Santalantie 12, Hanko, ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakija on huomioinut lisäselvityksillään lausuntojen vaatimuksia, muilta osin vaatimukset on huomioitu lupamääräyksistä ja luvan voimassaolosta ilmenevällä tavalla: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi (VNA 444/2010, YSL 7, 8, 43 ) 1. Jakeluasema tulee korjata suojausten ja valvonnan osalta Insinööritoimisto SUT Oy:n esittämien suunnitelmien (päivätty ) mukaisesti. Säiliöiden täyttöpaikka ja jakelualue on päällystettävä päivättyjen piirustusten 401 ja 402 mukaisesti standardissa SFS 3352 (6. painos) määritellyllä kestopäällysteellä. Alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden jakeluasemalla käsiteltävien ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy. Säiliöiden täyttöpaikan ja jakelualueen maaperä on tehtävä niin kantavaksi, ettei ajoneuvojen paino aiheuta painumia eikä vaurioita maanalaisia putkistoja ja suojarakenteita. Määräyksen mukaiset työt tulee toteuttaa mennessä. 2. Polttoainesäiliöiden on oltava jatkuvatoimisella vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kaksoisvaippasäiliöitä, rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on suojattava korroosiolta ja niiden on oltava hyväkuntoisia. 3. Jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäröitävä öljynerottimeen. Öljynerottimen tulee täyttää kaksoispidätyksen periaatteen. Öljynerotin on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jakeluaseman jätevesien pääsy viemäriin. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa.

14 14 Jakeluaseman piha-alueen hulevesien pääsy öljynerottimeen on estettävä. 4. Jakeluaseman bensiinisäiliöiden täytössä syntyvät bensiinihöyryt on otettava talteen siten, että noudatetaan bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (468/1996) säädettyä tavoitearvoa bensiinin vuotuiselle kokonaishävikille. 5. Kaikki jakeluaseman suunnitteluun, rakentamiseen ja sen laitteiden asentamiseen liittyvät työvaiheet on suoritettava erityistä huolellisuutta noudattaen. Maaperään asennettavien tiivistysrakenteiden sekä muiden suojarakenteiden asentamisessa on käytettävä pätevää ja kokenutta urakoitsijaa. Työn valvojan on oltava riittävästi asiaa tunteva ja riippumaton. Valvoja vastaa siitä, että asennuksiin liittyvät laadunvalvontatestit ja tiiviyskokeet tehdään ja dokumentoidaan huolellisesti. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 kohdassa 8.1. tarkoitettu laadunvarmistusselvitys on tehtävä: - tiivistysrakenteen saumaussuunnitelmasta, - tiivistysrakenteen saumauksesta, suojaamisesta kiviltä ja rakenteeseen tehtävien läpivientien saumauksesta, - täyttökerrosten tiivistämisestä kantavaksi, - putkiston asentamisesta ja tukemisesta ja liitoksista, - viemäreiden ja kaivojen asentamisesta sekä - maaperän huokosilman asentamisesta. Tarkastuksista laadittavat tarkastuspöytäkirjat ja laadunvarmistusselvitys on toimitettava Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa työn valmistumisesta. Samalla tulee toimittaa valokuvat eri työvaiheista sekä piirustukset toteutuneista rakenteista. Ainakin ennen asennetun HDPE- kalvon peittämistä sekä ennen jakeluaseman muutostöiden jälkeistä käyttöönottoa tulee ympäristönsuojeluviranomaiselle varata tilaisuus suorittaa tarkastus. Toiminta, päästöjen valvonta ja tarkkailu (YSL 5, 7, 8, 43, 46, 75, 76, VNA 444/2010) 6. Pohjaveden laatua tulee tarkkailla Hangon ympäristölautakunnan pohjaveden tarkkailuohjelman hyväksymispäätöksen mukaisesti.

15 15 Hiilivetyjen tarkkailukaivoihin K1 ja K2 kertyneen veden määrää ja laatua on tarkkailtava kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä. Vedestä tulee määrittää samat parametrit kuin pohjavesistä. Analyysitulokset on lähetettävä viivyttelemättä Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tulosten perusteella tarvittaessa päättää erikseen tarkkailun muutoksista. 7. Jakeluasemalle tulee asentaa hakijan vastineessaan esittämät huokosilmatarkkailuputket täyttöpaikalle ja mittarikentälle sekä päivätyn piirustuksen 2020 mukainen huokosilman tarkkailukaivo. Tarkkailukaivoon tulee asentaa automaattisesti hälyttävä vuodonilmaisin. Asennus tulee toteuttaa mennessä. Asennetusta huokosilman tarkkailujärjestelmästä tulee ottaa huokosilmanäytteet kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Näytteistä on analysoitava BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, ETBE sekä muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Analyysitulokset on lähetettävä viivyttelemättä Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 8. Jakeluaseman tarkkailussa tulee noudattaa asetuksen 444/ ja 14 :n vähimmäisvaatimuksia. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava aseman rakenteiden ja laitteistojen, kuten polttoainesäiliöiden ja -putkistojen, öljyn- ja bensiininerottimien, polttoaineiden jakelulaitteiden sekä hälytysjärjestelmän huollosta ja kunnossapidosta siten, ettei niissä käytön aikana ilmene ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheuttavia vikoja tai muutoksia. Jakeluaseman laitteistojen kunto ja toimintakelpoisuus on tarkastettava määräajoin. Tarkastuksista laadittavat tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Viat tai puutteet, joista voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, on korjattava viipymättä. Säiliön tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jakelu- ja täyttöalueen suojarakenteiden ja päällysteen kunto on tarkastettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Myös läheisen liikennealueen asfaltin kuntoa ja maaperän tilaa on tarkkailtava. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti jakelulaitteen ympäristön tiiviyteen sekä jakelualueella näkyviin

16 painaumiin. Tarkastuksessa havaitut vauriot ja puutteet on korjattava viipymättä. 16 Mikäli alueella havaitaan viitteitä maaperän mahdollisesta likaantumisesta, on epäilystä välittömästi ilmoitettava Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Uudenmaan ELY-keskukselle, joka tekee maaperän likaantumisasiassa päätöksen. 9. Säiliöt on varustettava jatkuvasti seurattavissa olevalla polttonesteen pinnankorkeuden mittausjärjestelmällä. Mitattua polttonesteen määrää on verrattava myyntikirjanpidosta saatavaan määrään mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Kaksoisvaippasäiliön pinnanmittausjärjestelmän ja välitilan vuodonilmaisimen, öljyn- ja bensiininerottimen öljytilan täyttymisilmaisimen sekä maaperän suojarakenteissa olevan vuodonilmaisimen hälytykset tulee ohjata ympärivuorokautiseen miehitettyyn valvontaan. Hälytyslaitteiston kunto on tarkistettava säännöllisesti. 10. Jakeluasemalla tulee olla nimettynä vastaava hoitaja, joka vastaa jakeluaseman toiminnasta, tarkastuksista ja näytteenotosta. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle. Hoitajan vaihtuessa tiedot tulee ilmoittaa Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi. Maksuautomaattiin tulee merkitä jakeluaseman hoitajan puhelinnumero sekä palo ja hätäilmoituksen puhelinnumerot. Kirjanpito (JL 12, 118, 119, 120, YSL 43, 45, 46, VNA 444/ ) 11. Jakeluaseman toiminnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa, johon tulee kirjata ainakin seuraavat asiat: tiedot hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaojituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä; tiedot hiilivetykaivojen, hiekan- ja öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä sekä poistetun öljyn/polttoaineen ja öljyisen hiekan määrästä, samoin hiilivetykaivosta pumpatusta vesimäärästä; tiedot toiminnasta syntyneiden jätteiden lajista, laadusta, toimituspaikasta ja määrästä; tiedot polttonesteiden luovutuksesta (myyntimääristä) ja säiliöiden täytöistä; tiedot häiriöistä ja onnettomuustilanteista;

17 tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta; 17 tiedot henkilökunnan koulutuksesta Kirjanpito on säilytettävä viiden vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Jätteitä koskevat määräykset (YSL 43, 45, JL 12, 13, 121 ) 12. Jakeluaseman jätehuollossa tulee noudattaa asetuksen 444/ :n vähimmäisvaatimuksia. Jakeluaseman jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Öljynerottimen pohjalietteen määrä ja öljykerroksen paksuus tulee mitata ja liete ja öljy poistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Hiekanerotuskaivot tulee tarkastaa ja tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on sallittu. Hiekan- ja öljynerotuskaivojen sekä mahdollisten vuotojen talteenotossa syntyneet tai muut öljypitoiset jätteet on toimitettava hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanotto- tai käsittelypaikkaan vähintään kerran vuodessa. Vaarallisten jätteiden siirrosta tulee laatia siirtoasiakirja siten, kuin valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012) säädetään. Poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset (YSL 4, 43, 62, YSA 30, VNA 444/ ) 13. Poikkeuksellisissa tilanteissa tulee noudattaa asetuksen 444/ :n vähimmäisvaatimuksia. Poikkeustilanteita varten jakeluasemalla on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Mahdollisten vuotojen talteen ottamista varten tulee olla riittävästi imeytysmateriaalia ja tarvittavaa kalustoa. Jakelulaitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.

18 18 Ratkaisun perustelut Poikkeuksellisia tilanteita varten tulee olla kirjalliset toimintaohjeet ja kouluttaa henkilökunta/aseman vastaava hoitaja poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä häiriö- tai muun poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Asemalla mahdollisesti tapahtuneista polttonestevahingoista on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisen tilanteen vaikutusten selvittäminen on tarvittaessa aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa Hangon ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen on selvitettävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi. Selvitys tehdyistä korjaavista toimenpiteistä tulee toimittaa Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuosiyhteenvedon yhteydessä. Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen (YSL 81, 90, YSA 30 ) Lupaharkinnan perusteet 14. Toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Hangon ympäristönsuojeluviranomaiselle. 15. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma jakeluaseman rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta jakeluasematoiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että asetetut lupamääräykset huomioon ottaen toiminnasta ei normaaliolosuhteissa aiheudu terveyshaittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista,

19 19 maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Lupapäätöksessä on otettu huomioon ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen ja että toimintaa harjoitetaan ottaen huomioon varovaisuus ja huolellisuus. Luvan voimassaoloajassa on otettu huomioon Uudenmaan ELYkeskuksen lausunto. Jakeluaseman sijoittuminen vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle edellyttää säännöllistä ja monipuolista toiminnan tarkkailua. Jakeluasemien luvan myöntämisen edellytykset tulee harkita, ei vapaan harkinnan eli tarkoituksenmukaisuuden vaan oikeusharkinnan kautta, kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Valtakunnallinen oikeuskäytäntö katsoo nykyisin, että olemassa olevat jakeluasemat tulisi siirtää pohjavesialueiden ulkopuolelle eikä edellytyksiä uusien jakeluasemien sijoittamiselle pohjavesialueille ole johtuen siitä oletuksesta, että paraskaan käyttökelpoinen tekniikka ei poissulje pohjaveden pilaantumisen riskiä. Toiminnanharjoittajan tulee vakavasti ottaen selvittää Hangon ABCautomaattiaseman siirtäminen pohjavesialueen ulkopuolelle luvan voimassaolon aikana. Viranomainen tarkastelee samaan aikaan nykyisen paikan soveltuvuutta lupapäätöksen mukaisten tarkkailutulosten perusteella ottaen huomioon tarvittaessa myös valtakunnan tasolla lisääntyvä yleinen tieto ja tutkimus aiheesta, oikeuskäytäntö ja kokemukset. Lisäksi viranomaisen tulee kaikissa päätöksissään ottaa huomioon myös vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisten vesienhoitosuunnitelmien sekä niiden toimenpideohjelmien tavoitteet eli se, että pohjavesimuodostumien tila ei heikkene, pohjaveden tila on vähintään hyvä ja että pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja merkittävää kasvamista ehkäistään. Toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa muutetaan määräaikaiseksi siten, että toiminta voidaan riittävän siirtymäajan kuluessa hallitusti siirtää pois pohjavesialueelta. Lupamääräysten perustelut Ympäristölupa koskee olemassa olevaa jakeluasemaa, joka on rakennettu 2000-luvun alussa KTM päätöksen 415/1998 ja standardin SFS luonnospainoksen mukaisesti. Kyseessä olevalla tontilla on harjoitettu huoltamo-, autonpesu- ja polttonestejakelutoimintaa luvun lopulta asti. Jakeluasema sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä ja muista toimista, joilla

20 20 ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristölupapäätöksen lupamääräykset on syytä päivittää vastaamaan valtioneuvoston asetuksen nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 444/2010 vaatimuksia. Asetuksessa edellytetään, että jakeluaseman rakenteet ovat standardin SFS 3352 tai vastaavan tasoisten vaatimusten mukaiset. Standardin SFS 3352, 4. painoksessa on huomioitu ympäristönsuojelulain vaatimukset ja erityisesti pohjavesialueilla tarvittavat erityistoimenpiteet maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Standardissa on rakennemalli jakeluasemalle, joka polttoainehuollon järjestämisen tai muun painavan syyn vuoksi joudutaan sijoittamaan pohjavesialueelle. Tällöin standardin mukaan jakeluasemarakenteessa toteutetaan kattava varmistus ja noudatetaan ns. kaksoispidätysperiaatetta. Kaksoispidätyksellä tarkoitetaan rakenneratkaisuja, jossa palavan nesteen varastointi- ja käsittelylaitteet on varustettu varsinaisen perusrakenteen lisäksi toisella pidätysrakenteella, joka estää palavan nesteen vuodot siinäkin tapauksessa, että ensisijainen rakenne on jostakin syystä pettänyt. Laitteistojen ensi- ja toissijaisen pidätysrakenteen välitila varustetaan lisäksi automaattisella valvontalaitteistolla, jolloin ensisijaisen pidätysrakenteen rikkoutumisesta saadaan hälytys. Kaksoisvaipallisten öljysäiliöiden ja niiden liitososissa tapahtuvat vuodot voidaan havaita polttonesteen kirjanpitoa seuraamalla ja öljysäiliön välitilaa seuraamalla. Mikäli kuitenkin vuotoa ilmenee, on öljysäiliöt asennettu aiemman ympäristölupapäätöksen yhteydessä HDPE-kalvolliseen altaaseen. (Määräykset 1-5) Standardista on ilmestynyt 5. painos vuonna Jakeluaseman rakenne on hakemuksen mukaan pääsääntöisesti SFS painoksen mukainen. Tämän jälkeen on tullut standardista vielä 6. painos. Jakeluasemasta puuttuu standardissa edellytetyt huokosilmaputket ja niiden tarkkailukaivo. Tämä lisäys nykyiseen rakenteeseen edellytetään ylimmän pidätysrakenteen tarkkailun parantamiseksi. (Määräykset 1 ja 7) Mikäli nykyinen 1-vaippainen öljynerotin ei sijaitse muovialtaalla varustetun alueen yläpuolella, on öljynerotin vaihdettava 2- vaippaerottimeen, jolla voidaan pienentää osaltaan maaperän pilaantumisen riskiä. (Määräys 3) Hiilivetykaivot eivät ole olleet säännöllisen tarkkailun alla viime vuosina. Tarkkailua tulee suorittaa jatkossa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa hiilivetykaivoista K1 ja K2, jolloin voidaan saada nykyistä luotettavampaa tietoa aseman toiminnasta ja sen suojausrakenteiden toimivuudesta. Tarkkailu on hyvä toteuttaa pohjavesitarkkailun yhteydessä. Hiilivetykaivoista voidaan seurata altaassa tapahtuvia mahdollisia muutoksia, kuten kaksoispidätysten ja tiivistyskerrosten toimivuutta, jolloin altaasta pumpatun veden laatu on tärkeä indikaattori. (Määräys 6)

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 7 14.01.2003 2 Ymp 9147-2002 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Juhana Herttuan puistokatu 2) Ympkaalk 7 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20)

Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 407 03.06.2003 1 Ymp 1553-2003 (235, 222) Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus (Askaistentie 20) Ympkaalk 407 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2003/TL

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29

Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 8247-2009 (235) Ympäristölupahakemus /ABC, Koulukatu 29 Tiivistelmä: - Ympkaalk 436 Ympäristönsuojelutoimisto 19.8.2009 / Tiina Liira 1. Asia Turun Osuuskauppa on jättänyt

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 387 27.05.2003 5 Ymp 1291-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 191) Ympkaalk 387 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Koulukatu 29)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Koulukatu 29) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 334 13.05.2003 3 Ymp 979-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Koulukatu 29) Ympkaalk 334 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 565 25.09.2001 2 Ymp 7019-2001 (233) Station 1 Finland Oy:n ympäristölupahakemus (Viilarinkatu 8: polttonesteiden varastointi ja jakelu)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo)

Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 626 16.09.2003 2 Ymp 6566-2003 (235, 222) Veneasema Jukka ja Mauri Pantsu Ay:n ympäristölupahakemus (Kutterintie/Hirvensalo) Ympkaalk 626

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Oy Esso Ab:n ympäristölupahakemus, Gregorius IX:n tie 12

Oy Esso Ab:n ympäristölupahakemus, Gregorius IX:n tie 12 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 134 25.02.2003 3 Ymp 12924-2002 (235, 222) Oy Esso Ab:n ympäristölupahakemus, Gregorius IX:n tie 12 Ympkaalk 134 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 ASIA Päätös Henkel Makroflex Oy:n Hausjärvellä sijaitsevan saumaeriste- ja eristelevytehtaan toimintaa koskevan

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot