Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus"

Transkriptio

1 Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Puh Fax Päiväys Viite 16WWE1027.B Sivu 1 (10) Yhteyshlö Olli Vepsä Puh Faksi Sunny Car Center Kirstulan alueen asemakaavamuutos Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus / Olli Vepsä Alkuperäinen kopio Päiväys/Laatija Päiväys/Tarkastanut Päiväys/Hyväksynyt Huomautukset

2 (2) 10 SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISTIEDOT VESIHUOLLON nykytila Hulevedet Vesijohtoverkosto Jätevesiverkosto Alueella käynnissä olevat vesihuoltohankkeet Alueella käynnissä olevat suunnitteluhankkeet RAKENNETTAVA VESIHUOLTOVERKOSTO Hulevesiviemäriverkosto Vesijohtoverkosto Palonsammutusverkosto Jätevesiviemäriverkosto LIITYNTÄ NYKYISIIN VERKOSTOIHIN Yleistä Hulevesiverkosto Vesijohtoverkosto Jätevesiverkosto RAKENTAMINEN Yleistä Rakentamisolosuhteet KUSTANNUSARVIOT JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET...9

3 (3) 10 SUNNY CAR CENTER KIRSTULAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS VESIHUOLTO 0 HANKKEEN YLEISTIEDOT Tämä selvitys koskee Hämeenlinnan Kirstulan alueen asemakaavamuutokseen liittyen tulevan alueen toimintojen vesihuoltoa. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi n krsm 2 :n autokaupan keskusta. Alue ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille ja alueella ei ole toimivia lähteitä. Ely-keskuksen mukaan alueelta ei ole laadittu pohjavesi- tai pintavesiselvityksiä. Tämän työn yhteydessä on laadittu hulevesien johtamissuunnitelma kaava-alueelta, huomioiden sen kautta kulkevien moottoritien ja radan kuivatusvesien johtaminen tulevassa tilanteessa. Työn yhteydessä on laadittu erillisenä toimeksiantona myös hulevesimitoitus- ja selvitys koko Rautamonojan valuma-alueelta. Tässä laajemman alueen hulevesiselvityksessä ei ole kuitenkaan esitetty ratkaisuja koko Rautamonojan laajan valuma-alueen hulevesistartegian ratkaisuiksi. Pääperiaatteena tulee kuitenkin pitää tilannetta, että hulevesiä viivytettäisiin jo niiden alkulähteillä, eikä niitä päästettäisi hallitsemattomasti kyseiselle kohtaa Rautamonojaa. 1 VESIHUOLLON NYKYTILA 1.1 Hulevedet Tarkasteltava kaava alue on tällä hetkellä peltoa, jolta hulevedet valuvat alueen halki lounais luode suunnassa virtaavaan Rautamonojaan. Rautamonoja rumpuineen onkin oikeastaan alueen ainoa nykyinen vesihuoltotekninen rakenne. Oja purkaa vetensä Pikku-Parolantien alitse yhtyen toiseen, vesijuoksulla ylempänä olevaan uomaan, jota pitkin tulevat Tiiriön suunnan hulevedet moottoritien alitse. Rautamonoja jatkuu tulevan kaava-alueen kohdalta aina Vanajaveteen saakka, alittaen mm. Helsinki Tampere radan ja Pälkäneentien, sekä muita pienempiä katuja. Oja sijoittuu kaupungin omistamalle maalle. Kantatie 57:n eritasoristeysalue, jonka läpi oja kulkee, on luovutettu Tielaitoksen hallintaan liikennealueeksi. Muilta osiltaan Rautamonoja sijoittuu erityi- ja puistoalueeksi kaavoitetulla maalla. Rautamonojan pääuomaan Pikku-Parolantien eteläpuolella liittyvinä muina merkittävinä avo-ojina ovat alueella idästä radan suunnasta tuleva ja sen alittava avo-oja, joka kerää radan sivu-ojien kautta kuivatusvesiä, sekä Vihaisten uhrilähteen kohdalta alkava ja Pikku-Parolantien alittava avo-oja, joka kerää moottoritien sivuojien kautta myös moottoritien ja sen takana olevien alueiden kuivatusvesiä.

4 (4) 10 Rautamonojan Pikku-Parolantien alituksen jälkeen, n 100 m alajuoksulle päin Hämeenlinnan kaupungin Paroisten jätevedenpuhdistamo purkaa nykyisin puhdistetun jätevetensä ojaan. Vesihuollon yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdyn erillisen, koko Rautamonojan virtaamatarkastelun perusteella ojan valuma-alue on Paroisten puhdistamon purkuputken kohdalla 8,1km 2 ja virtaama tarkasteltavan kaava-alueen rakentamisen jälkeen 3,7 m 3 /s. Helsinki Tampere rata on lyhyeltä osaltaan kuivatettu myös Rautamonojaan, radan suunnalta tulevien kuivatusvesien on arvioitu olevan n. 0,45 m 3 /s. Helsinki Tampere moottoritien ja sen takana olevilta alueilta, mukaan lukien lumenkaatopaikan alue kuivatusvesimäärän on arvioitu olevan n. 1.4 m 3 /s. Paroisten jätevedenpuhdistamolta ojaan purkautuu seuraavat vesimäärät: normaali tilanne m 3 /d = 0,23 m 3 /s pahimpaan vuotovesitilanneaikaan m 3 /d = 0,69 m 3 /s on huomioitava tulevaisuuden tilanne, jossa sekä Kalvola, että Lammi ovat mukana, tällöin arvioitu virtamaa puhdistamolta on n m 3 /d = n. 0,81 m 3 /s. Varsinaiselta, tarkasteltavalta kaava-alueelta valuu nykyisin Rautamonojaan ennen Pikku-Parolantien alitusta hulevesiä noin 0,6 m 3 /s. Kaava-alueen läpi virtaa nykyisin kuitenkin edellä mainittujen radan ja sen taustaalueiden, sekä moottoritien ja sen takana olevien alueiden kuivatusvesiä. Rautamonoja ja sen sivuhaarat tulevat jäämään asemakaavassa alueen rakenteiden alle ja niiden toiminta onkin turvattu kaavassa esittämällä se rakennettavaksi uuteen, nykyistä paremmin tuleviin toimintoihin ja rakentamiseen soveltuvaan, suunnitelmakartassa esitettyyn paikkaan, joko avo-ojina tai putkilinjoina. Itse Rautamonoja tulee säilymään avo-ojana ja se tullaan suunnittelemaan rakenteeltaan sellaiseksi, että se on edustava osa alueen yleisilmettä. 1.2 Vesijohtoverkosto Alueella ei ole nykyisin rakennettua vesijohtoverkostoa. 1.3 Jätevesiverkosto Alueella ei ole nykyisin rakennettua jätevesiverkostoa. 1.4 Alueella käynnissä olevat vesihuoltohankkeet Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tällä hetkellä ole rakenteilla vesihuoltohankkeita. 1.5 Alueella käynnissä olevat suunnitteluhankkeet Kaava-alueella on sen toimintojen vaatimien vesihuoltorakenteiden lisäksi HS-Vedellä suunnittelutyön alla Kalvola Iittala suunnan jätevesiviemäri DN 280 M ja Parolaan

5 (5) 10 suuntaan rakennettava vesijohto DN 200 M ja paineviemäri DN M. Nämä johtolinjat on esitetty suunnitelmakartalla. 2 RAKENNETTAVA VESIHUOLTOVERKOSTO 2.1 Hulevesiviemäriverkosto Nykyinen Rautamonoja muutetaan kulkemaan suunnitelmakartassa olevan reitityksen mukaisesti. Kaava-alueelta hulevedet ohjataan Pikku-Parolantien alitse, sen eteläpuoleiseen osaan Rautamonojaa kahdella nykyisellä ja yhdellä rakennettavalla uudella rummulla. Hulevedet rakennettavalta alueelta kerätään hulevesiviemäriverkostolla ja sen purkulinjoilla ojaan. Radan suunnasta radan kuivatusvedet johdetaan myös pysäköintialueilta hulevesiä keräävän avo-ojan kautta Rautamonojan uuteen linjaukseen. Radan tulevan alikulkukäytävän kuivatus toteutetaan kuivatuspumppaamolla ja paineviemärillä edellä mainittuun hulevesiojaan. Moottoritien kuivatusvedet johdetaan avo-ojalla nykyisellä Pikku-Parolantien alittavalla rummulla DN 1200 mm Rautamonojaan. Moottoritien puoleiselta osalta pihaalueilta hulevedet kerätään hulevesiputkilinjan kautta Rautamonojan uuteen linjaukseen ja edelleen tasausaltaan kautta Rautamonojan pääuomaan. Osittain alavirran rumpujen kapasiteetin toiminnan turvaamiseksi tulevaisuudessa ja osittain rakennettavalta kaava-aluelta valuvien hulevesien viivyttämiseksi ja kiintoaineen laskeuttamiseksi rakennetaan tasausallas tilavuudeltaan n m 3 (sisältäen lietetilan n. 100 m 3 ). Tasausallas saadaan parhaiten rakennettua HS-Vesi Oy:n alueelle, osittain Vattenfall Oy:n 110 kv:n sähkölinjan alle. Tasausaltaan purkuputki varustetaan virtauksen säätökaivolla, jossa on sulkuluukku jolla voidaan säätää virtausta ja tarvittaessa sulkea allas kokonaan tilanteessa, jossa esimerkiksi öljyä on kaikista varotoimista huolimatta joutunut sadeveteen. Hämeenlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamon purkuputken vesijuoksun korkeus on Rautamonojaan laskupisteessä Kyseinen purkuputki lähtee tertiäärikäsittelylaitokselta noin 120 metrin päästä vesijuoksun korkeudesta Alustavan, puhdistamon hydraullisen profiilin tarkastelun perusteella purkuputken lähtöpään ja kerran sadassa vuodessa tapahtuvan Rautamonojan tulvakorkeuden välillä on riittävästi pudotuskorkeuseroa puhdistettujen jätevesien johtamiseen Rautamonojaan. Rautamonojan tulviminen ei siis vaikeuta puhdistamon toimintaa esitetyllä tulvakorkeudella. On kuitenkin huomattava että Rautamonojan tulviminen tasolle nostaa tulvavesiä eräisiin puhdistamoalueen kuivatusjärjestelmän (salaojat) purkuputkiin, joiden korkeustaso tertiäärialtaiden kohdalla on Tulvavesien pääsyn estämiseksi em. purkuputkiin tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja varustaa em. putket esimerkiksi takaisinvirtauksen estävällä venttiilillä. Hulevesiputkistojen kautta johdetaan myös kaavoitettavan alueen rakennusten kattovedet Rautamonojaan.

6 (6) 10 Alueen tasauksessa on huomioitava järjestää tulvareitit siten, että viemäreiden mitoitussateen ylittävien sateiden aikana pintoja pitkin valuvat hulevedet saadaan ohjattua hallitusti maastopainanteisiin, Rautamonojaan ja muihin alueen avo-ojiin. Tällaisia tulvareittejä ovat kadut, maastopainanteet ja pysäköintialueiden jiirit jne. 2.2 Vesijohtoverkosto Kohteen vedenkulutus muun, kuin palosammutusveden osalta, on arvioitu LVIsuunnittelijan toimesta olevan normaalitilanteessa maksimillaan 14,5,0 l/s. Autopesulalle on kuitenkin varmistettava maksimivedensyöttö 25 l/s. Tuleva vesijohto DN 225 mm liitetään asemapiirustuksen mukaisesti teknisen tilaan, jonne tulee vesimittari. Autojen pesupaikalle johdetaan toinen vesijohtolinja DN 200 M, joka liitetään siellä tekniseen tilaan, johon tulee vesimittari. Polttoaineen jakeluasemalle ja sen viereiselle MC Donalds ravintolalle rakennetaan myös omat vesijohtolinjat ja ne varustetaan vesimittareilla. Tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavalle m 2 lisärakennukselle varataan haara DN 110 M. 2.3 Palonsammutusverkosto Rakennuskohteen sammutusvedentarpeesta ja sammutusjärjestelmistä on laadittu erillinen selvitys palokonsultin toimesta. Selvityksessä todetaan, että kohde kuuluu A luokkaan, joka tarkoittaa, että tarvittava sammutusvesi (arvio n. 100 l/s) on saatava kahdesta toisistaan riippumattomista järjestelmistä. Neuvotteluissa HS-Veden kanssa on todettu, että kaupunki ei pysty rakentamaan kohtuullisilla kustannuksilla tällaista järjestelmää, joka perustuisi pelkästään kahteen erilliseen vesijohtoon. Johtojen halkaisijan tulisi olla vähintään DN 315 mm. Vesilaitos pystyy toimittamaan maksimillaan alueelle n l/s sammutusvettä. Tämä vesimäärä tulee kyllä riittämään paloposteihin tai palovesiasemiin, mutta ei springlerjärjestelmille. Rakennuksiin onkin tulossa kaksi springlervesiallasta 500 m 3 ja 200 m 3. Näistä sammutusvesi pumpataan omilla pumpuillaan sammutusjärjestelmään. Alueelle varataan myös kaksi palovesiasemaa Dn 150 mm, asemapiirustuksessa osoitettuihin kohtiin. 2.4 Jätevesiviemäriverkosto Toimintojen aiheuttama jätevesimäärä on myös arvioitu LVI-suunnittelijan toimesta olevan 25,0 l/s. Autojen pesutoiminnoissa käytetty vesi kierrätetään.

7 (7) 10 Korjaamot, ja muut toiminnot, joista jäteveden sekaan pääsee öljyjä tai rasvoja varustetaan öljynerottimin (LVI-suunnitelija määrää) ennen jätevesien johtamista yleiseen jätevesiviemäriin. Alueen jätevesiviemäröinti vaatii ainakin kolme jätevedenpumppaamoa, joista kokoojapumppaamo pumppaa kaikki alueelta tulevat jätevedet HS-Vesi Oy:n verkostoon. 3 LIITYNTÄ NYKYISIIN VERKOSTOIHIN 3.1 Yleistä Alueen vesijohto ja viemärit liitetään HS-Vesi Oy:n verkostoihin. HS-Vesi mitoittaa ja rakentaa liitäntäjohdot tontin reunalle Pikku-Parolantien alitse. HS- Vesi selvittää myös rakennetaanko erilliset paineviemärit (kaava-alue, Kalvola Iittalan- ja Parolan suunta) puhdistamon välpälle saakka, vai yhdistetäänkö niitä. Hulevesien osalta tavoitteena on johtaa hulevedet, tarvittaessa oikein käsiteltynä mahdollisimman lyhyillä johtovedoilla Rautamonojaan ja edelleen Vanajaveteen. 3.2 Hulevesiverkosto Kaavoitettavan alueen hulevesiverkosto on mitoitettu laskemalla valuma-alueet, käyttämällä niille yleisiä käsikirja-arvoja valumakertoimen arvoina, huomioimalla kaltevuudet ja määrittämällä johto-osuuksille putkikoot. Mitoitussateena on käytetty kerran 100 vuodessa tapahtuvaa sadetta, kun on tarkasteltu Rautamonojan kapasiteettia, radan ja teiden alitusten rumpujen kapasiteettia. Mitoitussateena alueen uusia hulevesiputkistoja mitoitettaessa on käytetty kerran viidessä vuodessa tapahtuvaa sadetta. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 28,3 ha. Tästä kattovesien pinta-ala on noin 5,8 ha. Kattoviemärit on mitoitettu 150 l/s/ha mitoitussateella (LVIsuunnittelijan mitoitus). Puisto- tai viheralueiden pinta-ala on 7,2 ha ja Pysäköinti- ja muiden piha-alueiden pinta-ala on 15,3 ha. Koko alueen keskimääräinen pintavaluntakerroin on 0,64. Likaisten hulevesien pinta-ala on noin 1,45 ha ja vesimäärä n. 300 l/s. Likaiset hulevedet johdetaan Rautamonojaan öljynerotusjärjestelmien kautta. Rakentamisen jälkeinen kaavoitetulta arvioitu hulevesimäärä kerran sadassa vuodessa tapahtuvan mitoitussateen perusteella on 3,70 m 3 /s. Kerran viidessä vuodessa tapahtuvan sateen perusteella hulevesimäärä on 1,95 m 3 /s. Likaisten alueiden hulevesien öljynerotusjärjestelmänä tulee käyttää EN-standardit täyttävää ns. ByPass järjestelmää, jossa ensisade (noin 1 / 3 virtaamasta) johdetaan öljynerotusjärjestelmän kautta ja loput ohittaen sen. By-Pass järjestelmällä saadaan käsiteltyä noin 95 % vuotuisesta sadevesimäärästä. By-Pass öljynerotusjärjestelmänä käytetään tehdasvalmisteisia yksiköitä, jotka käsittävät: - hiekanerotuskaivon

8 - virtaaman säätökaivon - öljynerotusyksikön - näytteenottokaivon - ohituslinjan 16WWE1027.B (8) 10 Kaava-alueelle rakennettava Rautamonoja rakennetaan suunnitelmakartan detaljina esitetyn muotoisesti, siten että sen pohjalla on noin 0,3 0,5 m syvä ja pohjaleveydeltään 0,3-0,5 m syvänne (alivesiuoma), joka voi mutkitella pääuoman laidalta toiselle, vaikka pääuoma onkin suora. Tämän pääuoman pohjalla kulkevan ojan molemmin puolin muodostuu tulvatasanne. Oja on verhoiltava eroosiota vastaan esimerkiksi karkealla murskeella / pienlouheella. Rautamonojan alavirran vetoisuutta ja tasausaltaan mitoitusta tarkasteltaessa on huomioitu säännöstellyn Vanajaveden korkeusasemaa, joka on vaihdellut vuosina tasossa NN Peruskartan mukainen Vanajavedenpinta on ilmoitettu N60= järjestelmässä Edelliset vedenkorkeudet huomioiden onkin Hämeen ely-keskus määrittänyt alimmaksi suositeltavaksi rakennuskorkeudeksi Vanajavedellä tason Vesijohtoverkosto Vedenjakeluverkoston sijainti, putkikoot ja liitospisteet HS-Veden vesijohtoverkostoon on esitetty suunnitelmakartoilla. 3.4 Jätevesiverkosto Jätevesiviemärin sijoitus ja putkikoot on esitetty suunnitelmakartoilla. Kaava-alueelta purkavaa jätevesiviemäriä ei pystytä maaston ja nykyisen jätevesiverkoston korkeusasemien vuoksi liittämään suoraan viettoviemärillä HS-Veden jätevesiviemäreihin, joten tarvitaan jätevedenpumppaamo, joka sijoitetaan suunnitelmakartoissa esitetyn mukaisesti viheralueelle Pikku-Parolantien tuntumaan. Pumppaamona käytetään tehdasvalmisteista ns. pakettipumppaamoa. Pumppaamon kapasiteetti on nykyisen kaava-esityksen mukaisesti noin 25 l/s x 10 mvp. Pääpumpaamon kapasiteettia pitää nostaa tulevaisuudessa siinä vaiheessa, kun laajennusvaraus ( m 2 ) toteutetaan. Paineviemäri päätetään HS-veden määrittämään purkupisteeseen. 4 RAKENTAMINEN 4.1 Yleistä Kaava-alueen sisäinen vesihuoltoverkosto rakennetaan ensisijaisesti liikennealueille. Kustannustehokkainta rakentaminen on silloin, kun vesihuoltolinjat rakennetaan yhdessä liikenneverkon rakentamisen kanssa alueilla, joissa ne sijoittuvat samoille reiteille.

9 4.2 Rakentamisolosuhteet 16WWE1027.B (9) 10 Rakentamisolosuhteista on laadittu erillinen perustamistapalausunto Geo-Juva Oy:n toimesta. Siinä todetaan maaperän olevan kantavuudeltaan heikkoa ja johtokaivannoista, että niiden rakentamiseksi tulee ainakin osa niistä varautua tekemään tuettuna kaivantona. Johdot perustetaan rakennusten alla kantavien lattioiden alla ripustaen ne lattiaan. Rakennusten ulkopuolella johdot perustetaan maanvaraisesti sora- tai murskearinoiden varaan. Siirtymäkohtiin tulee rakentaa siirtymärakenteet etätasaisen painuman eliminoimiseksi. Rakentamisessa on otettava huomioon jäte- ja sadevesiviemäröinnin aiheuttamat riskit pohjaveden laadulle. Jätevesiviemäreiden tiiveyteen kiinnittää erityistä huomiota materiaalivalinnoissa ja rakentamisessa. Viemärirakenteiden suunnittelu, rakentaminen ja rakentamisen valvonta on hoidettava asiantuntevasti. Jätevesiviemärien osalta voidaan pohjavedelle aiheutuvaa riskiä pienentää mm. seuraavasti: - rakennuttaja vastaanottaa viemärit vasta standardien mukaisten hyväksyttyjen tiiviyskokeiden jälkeen. - raskaasti kuormitettujen teiden alitukset on tehtävä suojaputkirakenteella. - rakennettaessa viemäriä savikolta kitkamaalle on virtaussuluin estettävä - mahdollinen pohjaveden purkautuminen viemärikaivantoa pitkin on estettävä esimerkiksi savisuluilla. Jätevesiviemäreiden materiaaliksi suositellaan yhteen hitsattua PE-materiaalista valmistettua SN 8 lujuusluokan putkea. Tarkastuskaivoina käytetään samasta materiaalista valmistettuja tarkastuskaivoja varustettuna teleskooppikansistolla. Kansina käytetään 400 kn:n välikannellisia valurautakansia. Jätevesiviemäreille on tehtävä, tulokseltaan hyväksytty tiiveyskoe ennen luovutusta rakennuttajalle. Lisäksi on erityisesti alueilla, joissa on riski esim. öljyn pääsystä hulevesien myötä verkostoon ja edelleen luontoon, viemäröinti rajattava mahdollisimman pieniin valuma-alueisiin ja varustettava esim. öljynerotuskaivolla. Tällaisia ovat mm. polttoaineen jakelupiste ja kolariautojen ulkovarastointialue. 5 KUSTANNUSARVIOT Vesihuoltoverkostojen osalta kustannusarvio on laskettu erillisenä toimeksiantona. 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET Kaava-alueen vesihuollon rakentaminen on toteutettavissa ehkä hieman normaalia kustannustasoa korkeammilla kustannuksilla johtuen osittain siitä, että pohjavesipinta on lähellä maanpintaa. Lisäksi hulevesille tarkoitetun Rautamonojan virtauksen tasausaltaan rakentaminen ja itse ojan siirrosta nykyiseltä paikaltaan aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, verrattuna kohteiden rakentamiseen, joissa näin merkityksellinen, hulevesien johtamisen kannalta tärkeä väylä ei satu rakennettavalle alueelle.

10 (10) 10 Huolimatta tasausallastilavuuden rakentamisesta on Rautamonojan rumpujen kunnossapitoon ja säännölliseen tarkistamiseen varauduttava entistä tehokkaammin, jotta vältytään esimerkiksi ilkivallanteoista johtuvista rumpujen tukkeutumisesta ja tästä syystä johtuvasta Rautamonojan tulvimisesta. Alueen suunnittelutyön edetessä on myös vesihuoltoteknistä suunnittelua jatkettava. Seuraavana vaiheena suunnittelussa on toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelun yhteydessä on tarkemmin tarkasteltava myös mahdollinen vaiheittain rakentaminen. LIITTEET Vesihuoltoverkostot, yleissuunnitelmakartta

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Focus osayleiskaava-alue. Vesihuolto Suunnitelmaselostus

Focus osayleiskaava-alue. Vesihuolto Suunnitelmaselostus Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 Fax +358 10 33 26600 E-mail: environment.fi@poyry.com www.environment.poyry.fi

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys Raportti 29.5.2015 29.5.2015 1 (16) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali Alustava hulevesien käsittely- ja johtamissuunnitelma Pailamo & Nikulainen Liite 1 13.11.2013 13.11.2013 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 2 2 ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTEELLINEN KUVAUS... 2 3 SADEVESIVIEMÄRIN

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten 20.10.2015 Suunnittelu ja hankkeet Infrastruktuuri on kasvun alusta Liikenneviraston väyläomaisuus Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013: Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Tommi Fred, osastonjohtaja 1 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

TEKNINEN KESKUS NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI NOKIAN KAUPUNKI HULEVESITULVIEN ALUSTAVA ARVIOINTI 1 Aihe: Alue: Tekijä(t): Pvm: 17.11.2011 Tunnus ja diaarinumero: KAN 1253/2010 Hulevesitulvariskien alustava arviointi Nokian kaupunki suunnitteluinsinööri

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623 Tampere 31.8.2011 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Kuvalähde: Ramboll Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Miia Ajo SRV Yhtiöt Oyj Hulevedet 2.0 seminaari, Espoo 19.1.2017 Esityksen esimerkkialueet Vermontie (Siemensin alue,

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B VESIHUOLLON ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA 2009 Vesihuollon yleissuunnitelma 2009 24.04.09 2/17 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE... 3 1.2. ALUEEN VESILAITOS...

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2014 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 LIITOSLAUSUNTO Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava Oulun

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA

HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 24.7.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA HEINOLAN KAUPUNKI, HEINOLA,

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS- ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS- ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS URAJALAN KUNTA KOLKAN POHJOISEN TEOLLISUUS ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS PALAUTERAPORTTI 08.02.2016 KAAVAEHDOTUS (28.09.2015 ) Saapuneet lausunnot: Palautteen antaja Pvm Urjalan kunnan rakennuslautakunta

Lisätiedot

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi

Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Nurmijärven Veden toimia jätevesiohitusten vähentämiseksi Vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt 26.4.2016 1 Kahdentyyppisiä ohituksia Kuivan ajan ohitukset Sähkökatkot, laiterikot, viemäritukokset, viemäririkot

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston saneerausohjelman toteuttaminen Verkoston toimintavarmuuden lisääminen, sammutusvesi, talousveden

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon

Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon Ylöjärven keskustan osayleiskaava vaikutukset vesihuoltoon 20.12.2013 Page 1 Yleistä mallinnuksista Päivitetty 2013 alkupuolella. Mallinnettu FCGswmm ja FCGnet ohjelmistoilla. Mallinnukset suoritettu nykyisellä

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN VESIHUOLTO 2015 Turku Leena Sänkiaho SISÄLTÖ Työn tausta ja tavoitteet Määritelmät Pilot-kunnat ja

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVI- KONTIE) KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVI- KONTIE) KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.12.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVI- KONTIE) KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA KARHUNMÄEN VAIHE V (KIVIKONTIE)

Lisätiedot

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta

Miten sammutusveden jakelu/toimittaminen otetaan huomioon vesijohtoverkoston suunnittelussa - Ei vastausta Sammutusvesisuunnitelman liitetiedot SASTAMALA YHTEYSTIEDOT Vesihuollosta vastaava organisaatio, yhteystietoineen Sastamalan Vesi liikelaitos Jorma Tuomisto p. 050 517 0957 jorma.tuomisto@sastamala.fi

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS

Mäntytie 4, Helsinki p. (09) tai , fax (09) VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMASELOSTUS INSINÖÖRITOIISTO Severi nttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi äntytie 4, 27 Helsinki p. (9) 24 tai 4 465861, fax (9) 2412311 217 TLN OSYLEISKV-LUE SIPOO VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELSELOSTUS 22.4.213

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43

Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Tietoa tiensuunnitteluun nro 43 Julkaisija: Tielaitos Tie- ja liikennetekniikka 17.5.1999 LOIVLUISKISTEN TEIEN KUIVTUS Johdanto Perinteisistä luiskakaltevuuksista (1:1,5 ja 1:3) ollaan siirtymässä loivempiin

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU

KUNTIEN YHTEISET HANKKEET JA TOTEUTTAMISEN AIKATAULU Sivu 1 / 3 OJALA-LAMMINRAHKAN ALUEEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SOPIMUKSEN OSAPUOLET I II Tampereen kaupunki Kangasalan kunta SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Toimeenpanosuunnitelman taustana on vuonna 2008

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI. Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI. Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot Sadevesikaivot Tarkastuskaivot Perusvesikaivot erikoiskaivot Yleistä KAivoISTA Yhdyskuntatekniset kaivot ovat oleellinen osa viemäri-, sadevesi- ja salaojaputkiston rakentamista. Rotomonin kaivot valmistetaan

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

KYSELY HULEVESITULVISTA Yhteenveto hulevesitulvariskien alustavaa arviointia varten kunnille tehtävän kyselyn vastauksista Vastausajankohta 26.11.2010 13:53:34 Yhteystietolomake 2) Kunnan nimi? 1. Imatra

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot