Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus"

Transkriptio

1 Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Puh Fax Päiväys Viite 16WWE1027.B Sivu 1 (10) Yhteyshlö Olli Vepsä Puh Faksi Sunny Car Center Kirstulan alueen asemakaavamuutos Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus / Olli Vepsä Alkuperäinen kopio Päiväys/Laatija Päiväys/Tarkastanut Päiväys/Hyväksynyt Huomautukset

2 (2) 10 SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISTIEDOT VESIHUOLLON nykytila Hulevedet Vesijohtoverkosto Jätevesiverkosto Alueella käynnissä olevat vesihuoltohankkeet Alueella käynnissä olevat suunnitteluhankkeet RAKENNETTAVA VESIHUOLTOVERKOSTO Hulevesiviemäriverkosto Vesijohtoverkosto Palonsammutusverkosto Jätevesiviemäriverkosto LIITYNTÄ NYKYISIIN VERKOSTOIHIN Yleistä Hulevesiverkosto Vesijohtoverkosto Jätevesiverkosto RAKENTAMINEN Yleistä Rakentamisolosuhteet KUSTANNUSARVIOT JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET...9

3 (3) 10 SUNNY CAR CENTER KIRSTULAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS VESIHUOLTO 0 HANKKEEN YLEISTIEDOT Tämä selvitys koskee Hämeenlinnan Kirstulan alueen asemakaavamuutokseen liittyen tulevan alueen toimintojen vesihuoltoa. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi n krsm 2 :n autokaupan keskusta. Alue ei sijoitu luokitelluille pohjavesialueille ja alueella ei ole toimivia lähteitä. Ely-keskuksen mukaan alueelta ei ole laadittu pohjavesi- tai pintavesiselvityksiä. Tämän työn yhteydessä on laadittu hulevesien johtamissuunnitelma kaava-alueelta, huomioiden sen kautta kulkevien moottoritien ja radan kuivatusvesien johtaminen tulevassa tilanteessa. Työn yhteydessä on laadittu erillisenä toimeksiantona myös hulevesimitoitus- ja selvitys koko Rautamonojan valuma-alueelta. Tässä laajemman alueen hulevesiselvityksessä ei ole kuitenkaan esitetty ratkaisuja koko Rautamonojan laajan valuma-alueen hulevesistartegian ratkaisuiksi. Pääperiaatteena tulee kuitenkin pitää tilannetta, että hulevesiä viivytettäisiin jo niiden alkulähteillä, eikä niitä päästettäisi hallitsemattomasti kyseiselle kohtaa Rautamonojaa. 1 VESIHUOLLON NYKYTILA 1.1 Hulevedet Tarkasteltava kaava alue on tällä hetkellä peltoa, jolta hulevedet valuvat alueen halki lounais luode suunnassa virtaavaan Rautamonojaan. Rautamonoja rumpuineen onkin oikeastaan alueen ainoa nykyinen vesihuoltotekninen rakenne. Oja purkaa vetensä Pikku-Parolantien alitse yhtyen toiseen, vesijuoksulla ylempänä olevaan uomaan, jota pitkin tulevat Tiiriön suunnan hulevedet moottoritien alitse. Rautamonoja jatkuu tulevan kaava-alueen kohdalta aina Vanajaveteen saakka, alittaen mm. Helsinki Tampere radan ja Pälkäneentien, sekä muita pienempiä katuja. Oja sijoittuu kaupungin omistamalle maalle. Kantatie 57:n eritasoristeysalue, jonka läpi oja kulkee, on luovutettu Tielaitoksen hallintaan liikennealueeksi. Muilta osiltaan Rautamonoja sijoittuu erityi- ja puistoalueeksi kaavoitetulla maalla. Rautamonojan pääuomaan Pikku-Parolantien eteläpuolella liittyvinä muina merkittävinä avo-ojina ovat alueella idästä radan suunnasta tuleva ja sen alittava avo-oja, joka kerää radan sivu-ojien kautta kuivatusvesiä, sekä Vihaisten uhrilähteen kohdalta alkava ja Pikku-Parolantien alittava avo-oja, joka kerää moottoritien sivuojien kautta myös moottoritien ja sen takana olevien alueiden kuivatusvesiä.

4 (4) 10 Rautamonojan Pikku-Parolantien alituksen jälkeen, n 100 m alajuoksulle päin Hämeenlinnan kaupungin Paroisten jätevedenpuhdistamo purkaa nykyisin puhdistetun jätevetensä ojaan. Vesihuollon yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdyn erillisen, koko Rautamonojan virtaamatarkastelun perusteella ojan valuma-alue on Paroisten puhdistamon purkuputken kohdalla 8,1km 2 ja virtaama tarkasteltavan kaava-alueen rakentamisen jälkeen 3,7 m 3 /s. Helsinki Tampere rata on lyhyeltä osaltaan kuivatettu myös Rautamonojaan, radan suunnalta tulevien kuivatusvesien on arvioitu olevan n. 0,45 m 3 /s. Helsinki Tampere moottoritien ja sen takana olevilta alueilta, mukaan lukien lumenkaatopaikan alue kuivatusvesimäärän on arvioitu olevan n. 1.4 m 3 /s. Paroisten jätevedenpuhdistamolta ojaan purkautuu seuraavat vesimäärät: normaali tilanne m 3 /d = 0,23 m 3 /s pahimpaan vuotovesitilanneaikaan m 3 /d = 0,69 m 3 /s on huomioitava tulevaisuuden tilanne, jossa sekä Kalvola, että Lammi ovat mukana, tällöin arvioitu virtamaa puhdistamolta on n m 3 /d = n. 0,81 m 3 /s. Varsinaiselta, tarkasteltavalta kaava-alueelta valuu nykyisin Rautamonojaan ennen Pikku-Parolantien alitusta hulevesiä noin 0,6 m 3 /s. Kaava-alueen läpi virtaa nykyisin kuitenkin edellä mainittujen radan ja sen taustaalueiden, sekä moottoritien ja sen takana olevien alueiden kuivatusvesiä. Rautamonoja ja sen sivuhaarat tulevat jäämään asemakaavassa alueen rakenteiden alle ja niiden toiminta onkin turvattu kaavassa esittämällä se rakennettavaksi uuteen, nykyistä paremmin tuleviin toimintoihin ja rakentamiseen soveltuvaan, suunnitelmakartassa esitettyyn paikkaan, joko avo-ojina tai putkilinjoina. Itse Rautamonoja tulee säilymään avo-ojana ja se tullaan suunnittelemaan rakenteeltaan sellaiseksi, että se on edustava osa alueen yleisilmettä. 1.2 Vesijohtoverkosto Alueella ei ole nykyisin rakennettua vesijohtoverkostoa. 1.3 Jätevesiverkosto Alueella ei ole nykyisin rakennettua jätevesiverkostoa. 1.4 Alueella käynnissä olevat vesihuoltohankkeet Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tällä hetkellä ole rakenteilla vesihuoltohankkeita. 1.5 Alueella käynnissä olevat suunnitteluhankkeet Kaava-alueella on sen toimintojen vaatimien vesihuoltorakenteiden lisäksi HS-Vedellä suunnittelutyön alla Kalvola Iittala suunnan jätevesiviemäri DN 280 M ja Parolaan

5 (5) 10 suuntaan rakennettava vesijohto DN 200 M ja paineviemäri DN M. Nämä johtolinjat on esitetty suunnitelmakartalla. 2 RAKENNETTAVA VESIHUOLTOVERKOSTO 2.1 Hulevesiviemäriverkosto Nykyinen Rautamonoja muutetaan kulkemaan suunnitelmakartassa olevan reitityksen mukaisesti. Kaava-alueelta hulevedet ohjataan Pikku-Parolantien alitse, sen eteläpuoleiseen osaan Rautamonojaa kahdella nykyisellä ja yhdellä rakennettavalla uudella rummulla. Hulevedet rakennettavalta alueelta kerätään hulevesiviemäriverkostolla ja sen purkulinjoilla ojaan. Radan suunnasta radan kuivatusvedet johdetaan myös pysäköintialueilta hulevesiä keräävän avo-ojan kautta Rautamonojan uuteen linjaukseen. Radan tulevan alikulkukäytävän kuivatus toteutetaan kuivatuspumppaamolla ja paineviemärillä edellä mainittuun hulevesiojaan. Moottoritien kuivatusvedet johdetaan avo-ojalla nykyisellä Pikku-Parolantien alittavalla rummulla DN 1200 mm Rautamonojaan. Moottoritien puoleiselta osalta pihaalueilta hulevedet kerätään hulevesiputkilinjan kautta Rautamonojan uuteen linjaukseen ja edelleen tasausaltaan kautta Rautamonojan pääuomaan. Osittain alavirran rumpujen kapasiteetin toiminnan turvaamiseksi tulevaisuudessa ja osittain rakennettavalta kaava-aluelta valuvien hulevesien viivyttämiseksi ja kiintoaineen laskeuttamiseksi rakennetaan tasausallas tilavuudeltaan n m 3 (sisältäen lietetilan n. 100 m 3 ). Tasausallas saadaan parhaiten rakennettua HS-Vesi Oy:n alueelle, osittain Vattenfall Oy:n 110 kv:n sähkölinjan alle. Tasausaltaan purkuputki varustetaan virtauksen säätökaivolla, jossa on sulkuluukku jolla voidaan säätää virtausta ja tarvittaessa sulkea allas kokonaan tilanteessa, jossa esimerkiksi öljyä on kaikista varotoimista huolimatta joutunut sadeveteen. Hämeenlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamon purkuputken vesijuoksun korkeus on Rautamonojaan laskupisteessä Kyseinen purkuputki lähtee tertiäärikäsittelylaitokselta noin 120 metrin päästä vesijuoksun korkeudesta Alustavan, puhdistamon hydraullisen profiilin tarkastelun perusteella purkuputken lähtöpään ja kerran sadassa vuodessa tapahtuvan Rautamonojan tulvakorkeuden välillä on riittävästi pudotuskorkeuseroa puhdistettujen jätevesien johtamiseen Rautamonojaan. Rautamonojan tulviminen ei siis vaikeuta puhdistamon toimintaa esitetyllä tulvakorkeudella. On kuitenkin huomattava että Rautamonojan tulviminen tasolle nostaa tulvavesiä eräisiin puhdistamoalueen kuivatusjärjestelmän (salaojat) purkuputkiin, joiden korkeustaso tertiäärialtaiden kohdalla on Tulvavesien pääsyn estämiseksi em. purkuputkiin tulee huomioida jatkosuunnittelussa ja varustaa em. putket esimerkiksi takaisinvirtauksen estävällä venttiilillä. Hulevesiputkistojen kautta johdetaan myös kaavoitettavan alueen rakennusten kattovedet Rautamonojaan.

6 (6) 10 Alueen tasauksessa on huomioitava järjestää tulvareitit siten, että viemäreiden mitoitussateen ylittävien sateiden aikana pintoja pitkin valuvat hulevedet saadaan ohjattua hallitusti maastopainanteisiin, Rautamonojaan ja muihin alueen avo-ojiin. Tällaisia tulvareittejä ovat kadut, maastopainanteet ja pysäköintialueiden jiirit jne. 2.2 Vesijohtoverkosto Kohteen vedenkulutus muun, kuin palosammutusveden osalta, on arvioitu LVIsuunnittelijan toimesta olevan normaalitilanteessa maksimillaan 14,5,0 l/s. Autopesulalle on kuitenkin varmistettava maksimivedensyöttö 25 l/s. Tuleva vesijohto DN 225 mm liitetään asemapiirustuksen mukaisesti teknisen tilaan, jonne tulee vesimittari. Autojen pesupaikalle johdetaan toinen vesijohtolinja DN 200 M, joka liitetään siellä tekniseen tilaan, johon tulee vesimittari. Polttoaineen jakeluasemalle ja sen viereiselle MC Donalds ravintolalle rakennetaan myös omat vesijohtolinjat ja ne varustetaan vesimittareilla. Tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavalle m 2 lisärakennukselle varataan haara DN 110 M. 2.3 Palonsammutusverkosto Rakennuskohteen sammutusvedentarpeesta ja sammutusjärjestelmistä on laadittu erillinen selvitys palokonsultin toimesta. Selvityksessä todetaan, että kohde kuuluu A luokkaan, joka tarkoittaa, että tarvittava sammutusvesi (arvio n. 100 l/s) on saatava kahdesta toisistaan riippumattomista järjestelmistä. Neuvotteluissa HS-Veden kanssa on todettu, että kaupunki ei pysty rakentamaan kohtuullisilla kustannuksilla tällaista järjestelmää, joka perustuisi pelkästään kahteen erilliseen vesijohtoon. Johtojen halkaisijan tulisi olla vähintään DN 315 mm. Vesilaitos pystyy toimittamaan maksimillaan alueelle n l/s sammutusvettä. Tämä vesimäärä tulee kyllä riittämään paloposteihin tai palovesiasemiin, mutta ei springlerjärjestelmille. Rakennuksiin onkin tulossa kaksi springlervesiallasta 500 m 3 ja 200 m 3. Näistä sammutusvesi pumpataan omilla pumpuillaan sammutusjärjestelmään. Alueelle varataan myös kaksi palovesiasemaa Dn 150 mm, asemapiirustuksessa osoitettuihin kohtiin. 2.4 Jätevesiviemäriverkosto Toimintojen aiheuttama jätevesimäärä on myös arvioitu LVI-suunnittelijan toimesta olevan 25,0 l/s. Autojen pesutoiminnoissa käytetty vesi kierrätetään.

7 (7) 10 Korjaamot, ja muut toiminnot, joista jäteveden sekaan pääsee öljyjä tai rasvoja varustetaan öljynerottimin (LVI-suunnitelija määrää) ennen jätevesien johtamista yleiseen jätevesiviemäriin. Alueen jätevesiviemäröinti vaatii ainakin kolme jätevedenpumppaamoa, joista kokoojapumppaamo pumppaa kaikki alueelta tulevat jätevedet HS-Vesi Oy:n verkostoon. 3 LIITYNTÄ NYKYISIIN VERKOSTOIHIN 3.1 Yleistä Alueen vesijohto ja viemärit liitetään HS-Vesi Oy:n verkostoihin. HS-Vesi mitoittaa ja rakentaa liitäntäjohdot tontin reunalle Pikku-Parolantien alitse. HS- Vesi selvittää myös rakennetaanko erilliset paineviemärit (kaava-alue, Kalvola Iittalan- ja Parolan suunta) puhdistamon välpälle saakka, vai yhdistetäänkö niitä. Hulevesien osalta tavoitteena on johtaa hulevedet, tarvittaessa oikein käsiteltynä mahdollisimman lyhyillä johtovedoilla Rautamonojaan ja edelleen Vanajaveteen. 3.2 Hulevesiverkosto Kaavoitettavan alueen hulevesiverkosto on mitoitettu laskemalla valuma-alueet, käyttämällä niille yleisiä käsikirja-arvoja valumakertoimen arvoina, huomioimalla kaltevuudet ja määrittämällä johto-osuuksille putkikoot. Mitoitussateena on käytetty kerran 100 vuodessa tapahtuvaa sadetta, kun on tarkasteltu Rautamonojan kapasiteettia, radan ja teiden alitusten rumpujen kapasiteettia. Mitoitussateena alueen uusia hulevesiputkistoja mitoitettaessa on käytetty kerran viidessä vuodessa tapahtuvaa sadetta. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 28,3 ha. Tästä kattovesien pinta-ala on noin 5,8 ha. Kattoviemärit on mitoitettu 150 l/s/ha mitoitussateella (LVIsuunnittelijan mitoitus). Puisto- tai viheralueiden pinta-ala on 7,2 ha ja Pysäköinti- ja muiden piha-alueiden pinta-ala on 15,3 ha. Koko alueen keskimääräinen pintavaluntakerroin on 0,64. Likaisten hulevesien pinta-ala on noin 1,45 ha ja vesimäärä n. 300 l/s. Likaiset hulevedet johdetaan Rautamonojaan öljynerotusjärjestelmien kautta. Rakentamisen jälkeinen kaavoitetulta arvioitu hulevesimäärä kerran sadassa vuodessa tapahtuvan mitoitussateen perusteella on 3,70 m 3 /s. Kerran viidessä vuodessa tapahtuvan sateen perusteella hulevesimäärä on 1,95 m 3 /s. Likaisten alueiden hulevesien öljynerotusjärjestelmänä tulee käyttää EN-standardit täyttävää ns. ByPass järjestelmää, jossa ensisade (noin 1 / 3 virtaamasta) johdetaan öljynerotusjärjestelmän kautta ja loput ohittaen sen. By-Pass järjestelmällä saadaan käsiteltyä noin 95 % vuotuisesta sadevesimäärästä. By-Pass öljynerotusjärjestelmänä käytetään tehdasvalmisteisia yksiköitä, jotka käsittävät: - hiekanerotuskaivon

8 - virtaaman säätökaivon - öljynerotusyksikön - näytteenottokaivon - ohituslinjan 16WWE1027.B (8) 10 Kaava-alueelle rakennettava Rautamonoja rakennetaan suunnitelmakartan detaljina esitetyn muotoisesti, siten että sen pohjalla on noin 0,3 0,5 m syvä ja pohjaleveydeltään 0,3-0,5 m syvänne (alivesiuoma), joka voi mutkitella pääuoman laidalta toiselle, vaikka pääuoma onkin suora. Tämän pääuoman pohjalla kulkevan ojan molemmin puolin muodostuu tulvatasanne. Oja on verhoiltava eroosiota vastaan esimerkiksi karkealla murskeella / pienlouheella. Rautamonojan alavirran vetoisuutta ja tasausaltaan mitoitusta tarkasteltaessa on huomioitu säännöstellyn Vanajaveden korkeusasemaa, joka on vaihdellut vuosina tasossa NN Peruskartan mukainen Vanajavedenpinta on ilmoitettu N60= järjestelmässä Edelliset vedenkorkeudet huomioiden onkin Hämeen ely-keskus määrittänyt alimmaksi suositeltavaksi rakennuskorkeudeksi Vanajavedellä tason Vesijohtoverkosto Vedenjakeluverkoston sijainti, putkikoot ja liitospisteet HS-Veden vesijohtoverkostoon on esitetty suunnitelmakartoilla. 3.4 Jätevesiverkosto Jätevesiviemärin sijoitus ja putkikoot on esitetty suunnitelmakartoilla. Kaava-alueelta purkavaa jätevesiviemäriä ei pystytä maaston ja nykyisen jätevesiverkoston korkeusasemien vuoksi liittämään suoraan viettoviemärillä HS-Veden jätevesiviemäreihin, joten tarvitaan jätevedenpumppaamo, joka sijoitetaan suunnitelmakartoissa esitetyn mukaisesti viheralueelle Pikku-Parolantien tuntumaan. Pumppaamona käytetään tehdasvalmisteista ns. pakettipumppaamoa. Pumppaamon kapasiteetti on nykyisen kaava-esityksen mukaisesti noin 25 l/s x 10 mvp. Pääpumpaamon kapasiteettia pitää nostaa tulevaisuudessa siinä vaiheessa, kun laajennusvaraus ( m 2 ) toteutetaan. Paineviemäri päätetään HS-veden määrittämään purkupisteeseen. 4 RAKENTAMINEN 4.1 Yleistä Kaava-alueen sisäinen vesihuoltoverkosto rakennetaan ensisijaisesti liikennealueille. Kustannustehokkainta rakentaminen on silloin, kun vesihuoltolinjat rakennetaan yhdessä liikenneverkon rakentamisen kanssa alueilla, joissa ne sijoittuvat samoille reiteille.

9 4.2 Rakentamisolosuhteet 16WWE1027.B (9) 10 Rakentamisolosuhteista on laadittu erillinen perustamistapalausunto Geo-Juva Oy:n toimesta. Siinä todetaan maaperän olevan kantavuudeltaan heikkoa ja johtokaivannoista, että niiden rakentamiseksi tulee ainakin osa niistä varautua tekemään tuettuna kaivantona. Johdot perustetaan rakennusten alla kantavien lattioiden alla ripustaen ne lattiaan. Rakennusten ulkopuolella johdot perustetaan maanvaraisesti sora- tai murskearinoiden varaan. Siirtymäkohtiin tulee rakentaa siirtymärakenteet etätasaisen painuman eliminoimiseksi. Rakentamisessa on otettava huomioon jäte- ja sadevesiviemäröinnin aiheuttamat riskit pohjaveden laadulle. Jätevesiviemäreiden tiiveyteen kiinnittää erityistä huomiota materiaalivalinnoissa ja rakentamisessa. Viemärirakenteiden suunnittelu, rakentaminen ja rakentamisen valvonta on hoidettava asiantuntevasti. Jätevesiviemärien osalta voidaan pohjavedelle aiheutuvaa riskiä pienentää mm. seuraavasti: - rakennuttaja vastaanottaa viemärit vasta standardien mukaisten hyväksyttyjen tiiviyskokeiden jälkeen. - raskaasti kuormitettujen teiden alitukset on tehtävä suojaputkirakenteella. - rakennettaessa viemäriä savikolta kitkamaalle on virtaussuluin estettävä - mahdollinen pohjaveden purkautuminen viemärikaivantoa pitkin on estettävä esimerkiksi savisuluilla. Jätevesiviemäreiden materiaaliksi suositellaan yhteen hitsattua PE-materiaalista valmistettua SN 8 lujuusluokan putkea. Tarkastuskaivoina käytetään samasta materiaalista valmistettuja tarkastuskaivoja varustettuna teleskooppikansistolla. Kansina käytetään 400 kn:n välikannellisia valurautakansia. Jätevesiviemäreille on tehtävä, tulokseltaan hyväksytty tiiveyskoe ennen luovutusta rakennuttajalle. Lisäksi on erityisesti alueilla, joissa on riski esim. öljyn pääsystä hulevesien myötä verkostoon ja edelleen luontoon, viemäröinti rajattava mahdollisimman pieniin valuma-alueisiin ja varustettava esim. öljynerotuskaivolla. Tällaisia ovat mm. polttoaineen jakelupiste ja kolariautojen ulkovarastointialue. 5 KUSTANNUSARVIOT Vesihuoltoverkostojen osalta kustannusarvio on laskettu erillisenä toimeksiantona. 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET Kaava-alueen vesihuollon rakentaminen on toteutettavissa ehkä hieman normaalia kustannustasoa korkeammilla kustannuksilla johtuen osittain siitä, että pohjavesipinta on lähellä maanpintaa. Lisäksi hulevesille tarkoitetun Rautamonojan virtauksen tasausaltaan rakentaminen ja itse ojan siirrosta nykyiseltä paikaltaan aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, verrattuna kohteiden rakentamiseen, joissa näin merkityksellinen, hulevesien johtamisen kannalta tärkeä väylä ei satu rakennettavalle alueelle.

10 (10) 10 Huolimatta tasausallastilavuuden rakentamisesta on Rautamonojan rumpujen kunnossapitoon ja säännölliseen tarkistamiseen varauduttava entistä tehokkaammin, jotta vältytään esimerkiksi ilkivallanteoista johtuvista rumpujen tukkeutumisesta ja tästä syystä johtuvasta Rautamonojan tulvimisesta. Alueen suunnittelutyön edetessä on myös vesihuoltoteknistä suunnittelua jatkettava. Seuraavana vaiheena suunnittelussa on toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelun yhteydessä on tarkemmin tarkasteltava myös mahdollinen vaiheittain rakentaminen. LIITTEET Vesihuoltoverkostot, yleissuunnitelmakartta

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

Focus osayleiskaava-alue. Vesihuolto Suunnitelmaselostus

Focus osayleiskaava-alue. Vesihuolto Suunnitelmaselostus Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 Fax +358 10 33 26600 E-mail: environment.fi@poyry.com www.environment.poyry.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Engelinrannan hulevesien hallinta

Engelinrannan hulevesien hallinta Engelinrannan hulevesien hallinta Alustavat tulokset 24.11.2015 Hämeenlinna When infrastructure counts. Lähtökohdat 2 Sibeliuksenkadun hulevesiviemäri tulvii linjaautoaseman kohdalla, ongelma ratkaistava

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itä Vantaan linja autovarikon hulevedet

Itä Vantaan linja autovarikon hulevedet Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further Vantaan kaupunki Itä Vantaan linja autovarikon hulevedet 82116843 18.6.2007 Vantaan kaupunki Itä Vantaan linjaautovarikon hulevedet Pvm 18.6.2007 Kirjoittanut

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelma Lieksa Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue Vesihuoltosuunnitelma SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 30.6.2011 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. MAASTOTUTKIMUKSET JA JOHTOLINJAUS... 3 3. ALUEEN

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU FCG Finnish Consulting Group Oy Hämeenlinnan kaupunki EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU RAPORTTILUONNOS 31102 -P17030 FCG Finnish Consulting F Group Oy Eureninkadun hulevesitarkastelu I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys Raportti 29.5.2015 29.5.2015 1 (16) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio...

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko

Vesihuollon kehittämistarpeet. Koverhar, Hanko Vesihuollon kehittämistarpeet Koverhar, Hanko Timo Nikulainen mitoituksen osalta päivitetty 26.2.2017 Vesihuollon kehittämistarpeet 26.2.2017 1 (9) SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2 ALUEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0-P957 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali Alustava hulevesien käsittely- ja johtamissuunnitelma Pailamo & Nikulainen Liite 1 13.11.2013 13.11.2013 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 2 2 ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTEELLINEN KUVAUS... 2 3 SADEVESIVIEMÄRIN

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2.

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2. 250-AS-KEM 413,3 m2 250-KRSAA 453,9 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 349,1 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 348,5 m2 51,9 m2 VK VK P 3h+k+s 80,0 m2 JK / VK +s 38, m2 AUA 59,3 m2 56,2 m2 59,3 m2 56,2 m2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 20.4.2015 LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS Kuvaus Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten 20.10.2015 Suunnittelu ja hankkeet Infrastruktuuri on kasvun alusta Liikenneviraston väyläomaisuus Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen Timo Nikulainen 26.6.2012 26.6.2012 1 (13) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HULEVESIENHALLINTARATKAISUN KEHITTÄMINEN... 2 2.1 Karhuntassun

Lisätiedot

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO

MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Vastaanottaja Muhoksen kunta Tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 5.2.2015 Viite 1510011888 MUHOKSEN OYK VESIHUOLLON NYKYTI- LANNE JÄTEVESIVERKOSTO JA KÄYTTÖVESIVERKOSTO Päivämäärä 5.2.2015

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

Esa Kivelä ja

Esa Kivelä ja Esa Kivelä 12.11.2013 ja 14.11.2013 2/16 Käsiteltävät aiheet Taustaa miksi ongelmaan on tartuttu Nakkilan vesihuoltolaitos lyhyesti Viemäröintihankkeita ja niiden kustannuksia Vuovedet. Mitä ovat ja mistä

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle

Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Putket upoksissa, haittaako se? Sopeutumisen haasteet pääkaupunkiseudun vesihuollolle Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013: Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Tommi Fred, osastonjohtaja 1 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll.

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll. LIITE 6 W:\1366\A1-Arkkitehdit\1510020875_Hollola_Keskuskatu6\Piirustukset\Asemapiirustus.dwg LIITE 8 Tunn. Lukum. Raken nusko hteen nimi ja osoi te h yv. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS RIIHIMÄEN

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686

Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Akanojan ja Mäkikylän välisen jäteveden siirtolinjan ja pumppaamon toteutus Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas Valtion vesihuoltotyöt Laki vesihuollon tukemisesta 30.7.2004/686 Valtion vesihuoltotyössä

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot

Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi:

Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi: Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi: Asialista 1. Yleistä 2. Toteutusvaiheet 2017-2019 3. Käyttö- ja jätevesi Vesijohtolinjat (VJ) Jätevesilinjat (JV) Käyttö- ja jätevesi urakan aikana 4. Hulevesi

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA OSA-ALUE B VESIHUOLLON ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA 2009 Vesihuollon yleissuunnitelma 2009 24.04.09 2/17 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ...3 1.1. SUUNNITTELUALUE... 3 1.2. ALUEEN VESILAITOS...

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

TURENGIN ITÄOSAN YLEISKAAVA I HULEVESISELVITYS. Janakkalan kunta. Christof Siivonen Ismo Holstila

TURENGIN ITÄOSAN YLEISKAAVA I HULEVESISELVITYS. Janakkalan kunta. Christof Siivonen Ismo Holstila TURENGIN ITÄOSAN YLEISKAAVA I HULEVESISELVITYS 2010 Janakkalan kunta Christof Siivonen Ismo Holstila SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Pintavesien nykyinen johtuminen... 4 4. Yleiskaava-alueen

Lisätiedot

INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos

INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Kukkulatien ja Kukkulakujan vesihuollon ja katuinfran kaavataloudellinen selvitys 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyntie Kukkulakujan kaava-alue

Lisätiedot

Tyyntä myrskyn edellä

Tyyntä myrskyn edellä Tyyntä myrskyn edellä - hulevesien ja hulevesitulvien hallinta - viitekehyksenä ajankohtaiset lakimuutokset - kunnan vastuut - kustannustehokkuus Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri Ulla-Maija Rimpiläinen,

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623. Tampere 31.8.2011 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Punkalaidun-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623 Tampere 31.8.2011 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA

HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 24.7.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA HEINOLAN KAUPUNKI, HEINOLA,

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2013 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS

VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS 1 LIITE 2 VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS Mitoitus Vaihtoehdossa on selvitetty mahdollisuutta johtaa jätevedet yhteiskäyttötunneliin

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot