MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA ARVIOIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA ARVIOIJAN OPAS"

Transkriptio

1 MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA ARVIOIJAN OPAS

2 Sisällys Tervetuloa arvioijaksi...2 Näyttötutkintojärjestelmän toimintaperiaatteet ja lainsäädäntö...2 Keskeiset toimijat näyttötutkintojärjestelmässä... 3 Näyttötutkintojen rahoitus... 6 Tutkintomaksut... 6 Eri kohderyhmien rahoitustuet... 6 Aikuisten rahoitustuki... 6 Työttömien rahoitustuki... 7 Ammattitutkintostipendi... 7 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa... 7 Ammattitaidon arviointi... 9 Arvioinnin luotettavuus arvioijien pätevyys ja esteettömyys Arviointiin valmistautuminen Arviointitilanne ja arvioinnin kirjaaminen Arviointiaineiston kerääminen tutkinnon suorittajan ammattitaidosta Arviointiesityksen tekeminen Arvioinnin oikaisumenettely Todistukset Lähteet Liitteet Käsitteistö Arvioijien perehdytys Henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi päivitetty

3 Esimerkki mallinnuksesta 2 (20) TERVETULOA ARVIOIJAKSI Näyttötutkintojärjestelmä on aikuisille tarkoitettu osaamisen tunnustamisjärjestelmä, joka tarjoaa myös työpaikkojen edustajille mahdollisuuden kehittää osaamistaan osallistumalla näyttötutkintojen suunnitteluun, työssä oppimisen ohjaamiseen ja tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittajien ammattitaidon arviointiin. Näyttötutkinto poikkeaa tutusta koulutuksesta. Näyttötutkintojärjestelmässä tunnustetaan tutkinnon perusteiden mukainen aikuisen ammattitaito. Työpaikkojen työnantajan ja työntekijän edustajat ovat avainasemassa näyttötutkintojen arvioinnissa. Pohjois-Karjalan aikuisopiston näyttötutkintojen vastuuhenkilöt ohjaavat työpaikkojen arvioijia ja perehdyttävät heidät tutkintokohtaisesti arviointitehtävään. Näyttötutkintojärjestelmään liittyvät käsitteet löytyvät liitteestä 1. Tämä auttaa työpaikan arvioijaa hahmottamaan näyttötutkintojärjestelmän kokonaisuuden. Opas toimii aineistona työpaikkojen asiantuntijoille järjestettävässä arvioijien perehdytyksessä (kts. liite 2). Tutkinnon vastuuhenkilö huolehtii arvioijille tutkintokohtaiset arviointiin liittyvät asiakirjat kuten ko. tutkintojen perusteet ja arviointilomakkeet. NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumattomia tutkintoja ja tarjoavat erityisesti aikuisväestölle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan. Näyttötutkintojärjestelmässä tunnistetaan ja tunnustetaan tutkinnon suorittajan aiemmin eri tavoin hankkima osaaminen. Järjestelmä perustuu ennen kaikkea työelämälähtöisyyteen. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla ko. alan näyttötutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito. Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat: Kolmikantainen yhteistyö: Työnantajat, työntekijät ja opetusala tekevät tiivistä yhteistyötä tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa sekä näyttötutkintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja tutkintosuoritusten arvioinnissa. Aikaisemmin osoitetun ja saavutetun osaamisen tunnustaminen: Tutkinnonsuorittajan mahdollinen aiempi osaaminen otetaan huomioon tutkintoa suoritettaessa. Osaamisen osoittaminen todellisissa työtilanteissa: Näyttötutkintojen ammattitaitovaatimukset tulevat suoraan työelämästä ja näyttötutkinnot suoritetaan todellisissa työelämän tilanteissa. Henkilökohtaistaminen: Näyttötutkintoon hakeutuvalle laaditaan yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Suunnitelmassa todetaan mm. miltä osin, miten ja milloin tutkinnon suorittaja voi osallistua suoraan tutkintotilaisuuksiin. Lisäksi siinä sovitaan, miltä osin ja millä tavoilla (valmistavassa koulutuksessa, työssä jne.) tutkinnon suorittajan on hankittava lisää tutkinnon perusteissa määriteltyä ammattitaitoa pystyäkseen suorittamaan näyttötutkinnon.

4 Esimerkki mallinnuksesta 3 (20) Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot (alan perustehtävien hallinta). Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Ammatillinen perustutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä laajuudesta riippuen yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävää ammattitaitoa. Ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutusta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Näyttötutkintotutkintotodistuksen saamisen ainoa kriteeri on, että tutkinnon suorittaja osoittaa näyttötutkintotilaisuudessa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei määritellä opintoviikkoina. Tällä hetkellä näyttötutkintojärjestelmässä on yli 50 perustutkintoa ja yli 300 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Lisätietoja näyttötutkintojärjestelmästä sekä tutkintojen perusteista löytyy Opetushallituksen internetsivuilta osoitteesta Kuva 1: Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä

5 Esimerkki mallinnuksesta 4 (20) Keskeiset toimijat näyttötutkintojärjestelmässä Toimija Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Tehtävät myöntää koulutuksen järjestämisluvan sekä työelämän kehittämisja palvelutehtävän rahoittaa näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä valmistelee ja antaa näyttötutkintotoimintaa koskevia säädöksiä päättää tutkintorakenteesta päättää tutkintomaksusta rahoittaa näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä johtaa alueellisia ELY-keskuksia, jotka antavat koulutuksen järjestäjille valtionavustuksia työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toteuttamiseksi Opetushallitus ohjaa tutkintorakenne-esitysten valmistelua, kokoaa ja käsittelee esitykset, valmistelee OKM:lle esitykset tutkintorakenteesta vastaa tutkinnon perusteiden laatimisesta ja päättää niistä päättää tutkintotoimikuntien toimiala- ja aluejaosta asettaa tutkintotoimikunnat huolehtii tutkintotoimikuntien maksuliikenteestä, kirjanpidosta ja arkistosta avustaa tutkintotoimikuntia selvitettäessä näyttötutkintojen järjestämisedellytyksiä ohjaa, kouluttaa ja konsultoi tutkintotoimikuntia ja näyttötutkinnon järjestäjiä määrää näyttötutkintojen ja näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen todistuksista ja näihin kirjoitettavista tiedoista antaa tarvittaessa tutkintomaksujen tilittämistä koskevia määräyksiä voi antaa tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen käytännön järjestelyjä koskevia tarkentavia määräyksiä voi antaa henkilökohtaistamista koskevia tarkempia määräyksiä ylläpitää ja kehittää AIPAL-palautejärjestelmää myöntää valtion avustuksia ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämiseen Työelämän edustajat ja työelämäjärjestöt tekevät aloitteita näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi osallistuvat näyttötutkintojen järjestämisen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvat näyttötutkintojen perusteiden laatimiseen arvioivat tutkintosuoritukset yhteistyössä näyttötutkinnon järjestäjien kanssa toimivat tutkintotoimikuntien jäseninä, pysyvinä asiantuntijoina ja ulkopuolisina sihteereinä toimivat koulutustoimikuntien jäseninä Tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sopivat näyttötutkintojen järjestämisestä pyytävät tarvittaessa näyttötutkintojen järjestämisedellytysten selvityksen Opetushallitukselta antavat ja osaltaan allekirjoittavat tutkintotodistukset ja todistukset tutkinnon osan tai osien suorittamisesta päättävät arvioinnin oikaisemisesta toimittavat opetushallintoviranomaisille niiden määräämät tiedot tutkintojen järjestämissopimuksista, tutkintoihin osallistuneista ja annetuista tutkintotodistuksista seuraavat näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta omalla alallaan ja tekevät tarvittaessa järjestelmän kehittämistä koskevia aloitteita

6 Esimerkki mallinnuksesta 5 (20) Näyttötutkinnon järjestäjät allekirjoittavat osaltaan kunniakirjat huolehtivat tutkintotoimikunnan asiakirjojen säilyttämisestä toimikautensa aikana laativat tutkintotoimikunnalle järjestämissopimushakemuksen ja sen liitteeksi näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman suunnittelevat tutkintotilaisuudet yhdessä työelämän edustajien kanssa vastaavat näyttötutkintojen suorittamiseen liittyvästä tiedottamisesta, neuvonnasta ja ohjauksesta huolehtivat henkilökohtaistamisesta yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa vastaavat näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa sovittujen valintakriteereiden mukaisten arvioijien hankkimisesta, kouluttamisesta ja tehtävään perehdyttämisestä järjestävät tutkintotilaisuudet ja arvioivat tutkintosuoritukset yhteistyössä työelämän edustajien kanssa laativat ja osaltaan allekirjoittavat tutkintotodistukset ja todistukset tutkinnon osan tai osien suorittamisesta hankkivat ja allekirjoittavat ammattikirjat tarvittaessa tilaavat ja allekirjoittavat osaltaan kunniakirjat tarvittaessa vastaavat arviointiin liittyvän aineiston dokumentoinnista ja arkistoinnista vastaavat tilastoinnista Koulutustoimikunnat seuraavat, arvioivat ja ennakoivat koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä tekevät aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja muille keskeisille tahoille ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja sen pohjalta tutkintojen kehittämiseksi Tilastokeskus kerää valtakunnallisia tilastotietoja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjiltä näyttötutkinnon suorittajista, tutkinnon osan suorittajista ja näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistujista Koulutusrahasto tukee ammatillista koulutusta ja kehittymistä myöntämällä palkansaajille ja yrittäjille aikuiskoulutustukea ja näyttötutkinnon suorittaneille ammattitutkintostipendin Näyttötutkintomestarikoulutusta järjestävät ammatilliset opettajakorkeakoulut kouluttavat näyttötutkintomestarit

7 Esimerkki mallinnuksesta 6 (20) NÄYTTÖTUTKINTOJEN RAHOITUS Eri rahoittajat rahoittavat näyttötutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta erilaisin rahoitusmuodoin: Koulutusmuoto Rahoittajat Ammatillinen peruskoulutus valtio Omaehtoinen koulutus valtio kunta tutkinnon suorittaja Työvoimakoulutus valtio Oppisopimuskoulutus valtio työnantajat Henkilöstökoulutus työnantajat valtio Näyttötutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon osallistuvilta henkilöiltä tutkinnon järjestäjä voi periä kohtuullisen maksun tutkinnon suorittamisen järjestelyistä. Maksun suuruus sovitaan tutkinnon järjestäjän ja tutkintotoimikunnan välisessä järjestämissopimuksessa ja se voi olla eri tutkinnoissa erisuuruinen. Perustutkintoon osallistuvilta henkilöiltä ei maksua peritä. Tutkintomaksut Kaikilta näyttötutkintoihin osallistuvilta peritään tutkintokohtainen tutkintomaksu, jolla katetaan tutkintotoimikuntien kustannukset. Tutkintomaksun suuruudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Tällä hetkellä tutkintomaksu on 58 euroa. Tutkinnon järjestäjä perii tutkintomaksut näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä ja tilittää maksut Opetushallitukselle. Eri kohderyhmien rahoitustuet Valmistavaan koulutukseen osallistuva tutkinnon suorittaja voi saada tukea opintoihinsa. Eri kohderyhmille on olemassa erilaisia rahoitustuen vaihtoehtoja. Aikuisten rahoitustuki Päätoimisesti opiskeleva opiskelija voi hakea Kelan opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Lisätietoja: Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija voi saada aikuiskoulutustukea. Edellytyksenä on, että aikuisopiskelija on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Lisäksi edellytetään hakijan olleen nykyisen työnantajan palveluksessa tai toimineen yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua hakijan olleen työelämässä yhteensä vähintään viisi vuotta hakijan jääneen palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi että hakija ei saa opiskeluun muuta tukea. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia

8 Esimerkki mallinnuksesta 7 (20) Suomessa. Aikuiskoulutustukea myöntää Koulutusrahasto, lisätietoja: Työttömien rahoitustuki Työttömille työnhakijoille on tarjolla tutkintotavoitteista omaehtoista ja työvoimakoulutusta, johon ohjataan ja haetaan työ- ja elinkeinotoimistojen kautta. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta, lisäksi hän on oikeutettu koulutuskorvaukseen. Mahdolliset lisäkorvaukset riippuvat perhetilanteesta. Lisätietoja: Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendi myönnetään kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin suuruus on tällä hetkellä 366 ja etuus on veroton. Stipendin saannin edellytyksenä on, että hakija on iältään alle 64 vuotta ja on ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Tukea on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Ammattitutkintostipendin myöntää Koulutusrahasto, lisätietoja: HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkinnon suorittajan ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevan opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen; näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumiseen, tutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen kts. liite 3. Tämä tarkoittaa, että aikuisella on mahdollisuus hyödyntää eri ympäristöissä oppimaansa ja jo aikaisemmin hankkimaansa osaamista suorittaessaan tutkintoa ja opiskellessaan uutta. Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja laaditaan jokaiselle näyttötutkinnon tai sen osan suorittajalle. Pohjois-Karjalan aikuisopistossa noudatetaan henkilökohtaistetussa tutkinnon suorittamisessa aina tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteerejä sekä ammattitaidon osoittamistapoja. Näyttötutkinnon suorittamisen vaiheen henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja esitetään tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi aikaisemmin hankittu osoitettu osaaminen heti hakeutumisen jälkeen suunnitellaan, kuinka tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa ammattitaitovaatimukset tutkinnon perusteiden ja tutkintotoimikunnan hyväksymän näyttötutkinnon järjestämissuunnitelman mukaisesti. suunnitellaan tutkintotilaisuuksien aikataulut ja käytännön järjestelyt mahdollisimman hyvin tutkintoa suorittavan tilanteeseen soveltuviksi. suunnitellaan tukitoimet tutkinnon suorittamisessa

9 Esimerkki mallinnuksesta 8 (20) Henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan laatimisessa tutkinnon suorittajaa ohjaavat ko. tutkinnon vastuuhenkilö (näyttötutkintomestari) ja tarvittaessa ohjauksen tai erityisopetuksen asiantuntija. Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja on tutkinnon suorittajan ja opiskelijan, näyttötutkinnon järjestäjän, näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjän sekä koulutuksen hankkijan käytössä. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden suhteessa näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Osoitetun osaamisen tunnustamiseen tarvitaan kopiot seuraavista vaihtoehtoisista asiakirjoista 1) tutkintotoimikunnan allekirjoittama tutkintotodistus tai todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta, 2) ammatillisen peruskoulutuksen tutkintotodistus tai erotodistus tai 3) suoritettavaan tutkintoon sisältyvien erillispätevyyksien voimassa olevat todistukset. Näyttötutkinnon vastuuhenkilö tekee yhteenvedon osoitetusta osaamisesta ja esittää arvioijille ko. näyttötutkinnon tutkinnon osan osoitetun osaamisen esittämistä hyväksyttäväksi tutkintosuoritukseksi tutkintotoimikunnalle. Kolmikantainen arvioijaryhmä esittää osoitetun osaamisen tutkintotoimikunnan tunnustettavaksi luotettavien todistusten perusteella heti hakeutumisvaiheen jälkeen. Tutkinnon perusteiden mukainen saavutettu osaaminen, kuten työkokemuksella hankittu osaaminen, arvioidaan näyttötutkintotilaisuudessa. Tutkintotoimikunta tunnustaa saavutetun osaamisen kolmikantaisen arvioijaryhmän esityksen perusteella. Tutkinnon suorittajan erilaiset vaikeudet, kuten luku- ja kirjoitusvaikeudet tai muut erityisen tuen tarpeet, jotka vaikeuttavat ammattitaidon osoittamista, otetaan huomion tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa. Tuen tarpeen tunnistamisen perusteella suunnitellaan tukitoimet yhdessä näyttötutkintojen järjestäjän, työelämän edustajan ja näyttötutkinnon suorittajan kanssa. Tutkintosuoritusten arvioijat tarvittaessa valmennetaan erilaisten vaikeuksien tunnistamiseen ja huomioimiseen sekä erilaisten keinojen ja mahdollisten apuvälineiden käyttöön tutkintotilaisuudessa ja miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat yksilöiden väliseen viestintään. Tutkintosuoritusten arviointia ei henkilökohtaisteta, arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat kaikille tutkinnon suorittajille samat. Tutkinnon osien suoritusajankohdat määritellään tutkinnon suorittajalle parhaiten soveltuviksi. Ohjauskeskustelun avulla selvitetään, onko tutkinnon suorittajan osaaminen sellaisella tasolla, että tutkintosuoritus on mahdollinen. Opettaja pyrkii ohjauksellisesti joko osoittamaan tutkinnon suorittajan epärealistiset uskomukset osaamisestaan tai vahvistamaan tutkinnon suorittajan käsitystä osaamisestaan hänen itsensä aliarvioimissa taidoissa. Ohjauksessa kannustetaan tutkinnon suorittajaa itsearviointiin ja itseohjautuvuuteen näyttötutkintosuorituksen suunnittelussa, mutta tutkinnon vastuuhenkilö on viime kädessä vastuussa tutkintosuorituksen oikea-aikaisuudesta. Tutkintosuorituksen oikea ajoittaminen parantaa tutkinnon suorittajan itseluottamusta ja uskoa suoriutua tutkinnosta. Tutkinnon suorittaja suunnittelee yhdessä työnantajan ja tutkinnon vastuuhenkilön kanssa, kuinka hän todentaa ja osoittaa osaamisensa. Tutkintosuoritukset ovat tutkinnon perusteiden mukaista normaalia työtehtävien suunnittelua ja toteutusta, joka arvioidaan. Työpaikan soveltuvuus tutkintotilaisuuden järjestämiseen varmistetaan henkilökohtaisten ohjauskäyntien yhteydessä. Työpaikan soveltuvuutta arvioidessa kiinnitetään huomiota mm. toiminnan laajuuteen ja suunnitelmallisuuteen, yrityksen toimintatapoihin ja johtamistapaan sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden ja lainalaisuuksien noudattamiseen. Työpaikan toiminnan tulee sisältää ko. näyttötutkinnossa tai tutkinnon osassa vaadittavan

10 Esimerkki mallinnuksesta 9 (20) ammattitaidon edellyttämiä työtehtäviä, jotta ammattitaitovaatimusten mukainen arviointi voidaan suorittaa. Mikäli tutkinnon suorittajalla ei ole työpaikkaa, ohjataan hänet kriteerit täyttävään työpaikkaan ensin perehtymään ja työssä oppimaan ja sen jälkeen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen. Näyttötutkinnon järjestelyjen henkilökohtaistamisen neuvontaa ja ohjausta ohjaa asiakaslähtöisyys. Tutkinnon suorittajalle pyritään järjestämään mahdollisimman tarkoituksenmukaiset näyttötutkintojärjestelyt. Työelämän edustajien asiantuntemusta käytetään monipuolisesti sekä tutkintotilaisuuksien suunnittelussa että toteutuksessa. Näyttötutkinnon vastuuhenkilö varmistaa arvioijien esteettömyyden ja perehdyttää arvioijat tehtäväänsä sekä sopii työnjaosta arvioinnissa. Työnantajan ja työntekijän edustajat sekä näyttötutkinnon järjestäjän edustaja arvioivat tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittajan ammattitaidon hänelle laaditun tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamista koskevan suunnitelman mukaisesti. Arvioijista yksi on näyttötutkintomestari. Yksittäisen tutkintotilaisuuden arvioinnin voi suorittaa kolmikannan edustaja yksin (ta, tt tai ope). Tutkinnon suorittajalle annetaan mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Kolmikantinen arvioijaryhmä tekee tutkinnon osan arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle. Arviointiesitys tehdään tutkinnon suorittajan arviointiaineiston pohjalta. Arviointi tehdään ammattitaitovaatimusten mukaisesti arvioinnin kohteittain ja kriteeriperusteisesti, myös niissä tapauksissa, joissa tehdään erityisjärjestelyitä esim. maahanmuuttajien tutkintosuoritusten yhteydessä. Ennen arviointia ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit käydään tarkasti läpi jokaisen kolmikanta-arvioijan kanssa yhteisen arviointinäkemyksen löytämiseksi. Ammattitaitoa arvioidaan niin, etteivät esimerkiksi luki- tai muut mahdolliset oppimisvaikeudet tai maahanmuuttajien kielitaidon mahdolliset puutteellisuudet vaikuta suoritusta heikentävästi. Tutkintotilaisuuden alkaessa varmistetaan, että henkilö ymmärtää tutkintosuoritukseen liittyvät ohjeet ja määräykset selvästi esitettynä. Luki- tai muun oppimisvaikeuden tai puutteellisen kielitaidon vuoksi tukimateriaalina arviointitilanteessa voidaan käyttää esim. kuvia, piirustuksia ja malleja. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti työelämän todellisissa työtehtävissä. Käytännön työtehtävien lisäksi tutkintosuorista voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti ja luotettavasti osoitettua. Täydentäviä menetelmiä ovat mm. kirjalliset kuvaukset, videointi ja haastattelu. Tutkinnon suorittajalle voidaan tutkinnon perusteiden salliessa antaa mahdollisuus täydentää tutkintosuorituksiaan suullisesti tilaisuudessa, johon osallistuu tutkinnon suorittajan lisäksi yksi tai useampi arvioija. Mahdolliset erityisjärjestelyt eivät saa vaikuttaa arviointitulokseen. Lisäksi arvioijat valmennetaan selkeän kielen käyttöön ohjeita annettaessa. AMMATTITAIDON ARVIOINTI Ammattitaidon arviointi on tutkinnon suorittajan ammattitaidon todentamista. Arviointi tapahtuu vertaamalla perusteellisesti ja huolellisesti tutkinnon suorittajan osoittamaa osaamista ko. tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Näyttötutkintojen arviointi tapahtuu kolmikantaisesti ja työelämälähtöisesti, aidoissa työtehtävissä. Arvioinnilla varmistetaan hallitseeko näyttötutkinnon suorittaja työtehtäväkokonaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä tutkinnon perusteiden edellyttämällä tavalla.

11 Esimerkki mallinnuksesta 10 (20) Osaamisen arviointi Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa tutkintotodistuksen saamisen edellytys tutkinnon perusteissa esitettyjen ammattitaitovaatimusten täyttyminen arviointikohteittain arviointikriteerien mukaisesti osaamista dokumentoivaa Näyttötutkintojen arvioinnissa osaamista verrataan tutkinnon perusteissa asetettuihin ammattitaitovaatimuksiin käyttäen ns. kriteeripohjaista arviointia. Kriteeri on peruste, johon verraten arvioiva johtopäätös tehdään. Arvioinnin tavoitteet tai vaatimukset ja kriteerit on ennalta sovittu, avoimesti ilmaistu. Näin varmistetaan arvioinnin läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Tämä menettely antaa myös tutkinnon suorittajalle mahdollisuuden suunnitella ja arvioida omaa osaamistaan. Arvioinnin luotettavuus arvioijien pätevyys ja esteettömyys Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta sekä lisäksi heidän on tunnettava ko. näyttötutkinnon perusteet ja tutkintosuoritusten arvioinnin keskeiset periaatteet. Yhdellä arvioijista tulee olla näyttötutkintomestarin pätevyys. Tutkintotoimikunta määrittelee toimialaansa kuuluvien arvioijien kelpoisuuden. Näyttötutkinnon järjestäjän on huolehdittava, että käytetyt arvioijat täyttävät nämä vaatimukset. Lisäksi näyttötutkinnon järjestäjän on toimitettava tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi luettelo käyttämistään arvioijista. Näyttötutkinnon järjestäjä sitoutuu näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa perehdyttämään arvioijat tehtäviinsä esimerkiksi arvioijakoulutuksen keinoin kts liite 2. Perehdytyksen tavoitteena on taata näyttötutkinnon suorittajalle oikeudenmukainen ja ammattitaitoinen arviointi. Lisäksi tavoitteena on lisätä tutkintotilaisuuksissa toimivien arviointiosaamista ja - taitoja sekä vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia näyttötutkinnon järjestäjien ja työelämän edustajien välillä. Tavoitteena on myös lisätä näyttötutkintojen tunnettavuutta työelämässä ja kehittää näyttötutkintojärjestelmää laadullisesti. Valittaessa arvioijia tutkintotilaisuuksiin on otettava huomioon myös esteellisyyskysymykset. Esteellisyys voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun arvioija on keskeisesti osallistunut näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opetukseen tai ohjaamiseen työpaikalla. Lisäksi esimerkiksi läheinen sukulaisuussuhde muodostaa esteen tutkintosuorituksen ammattitaidon arviointiin. Esteellisyysperusteissa noudatetaan hallintolakia. Arvioijat Tutkinnon arvioinnissa ovat mukana työnantajan, työntekijän ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. He muodostavat kolmikantaisen arvioijaryhmän, joka tekee esityksen tutkintotoimikunnalle tutkintosuorituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä arviointiaineiston perusteella tutkinnon osittain. Tutkinnon suorittaja ei kuulu kolmikanta-arvioijiin.

12 Esimerkki mallinnuksesta 11 (20) Työnantaja Työnantaja-arvioija tuo oman näkökulmansa näyttötutkinnon arviointiin. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritetty tutkinnon perusteissa. Työntekijä Työntekijä-arvioija tuo ammatin osaamisen näkökulman näyttötutkinnon arviointiin kuitenkin niin, että tutkinnon suorittajan ammattitaitoa tulee verrata aina tutkinnon perusteissa esitettyihin arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin eikä esimerkiksi arvioijan omaan ammattitaitoon. Näyttötutkinnon järjestäjän edustaja Oppilaitoksen edustaja on yleensä näyttötutkintomestari, oman alansa tutkintojen ja tutkintojärjestelmän asiantuntija. Hän vastaa näyttötutkinnon arvioinnin kokonaisuudesta, dokumentoinnista ja arviointijärjestelyistä. Tutkinnon suorittajan itsearviointi Tutkinnon suorittaja tekee itsearvioinnin omasta näyttötutkintosuorituksestaan tutkinnon osittain. Itsearvioinnissa on tärkeää tuoda esiin ammattitaidon onnistuneita alueita ja myös vielä kehittymässä olevia alueita. Tutkinnon suorittajan itsearviointi on osa arviointiaineistoa. Arviointiin valmistautuminen Ennen arviointia arvioija perehtyy huolellisesti arvioimansa näyttötutkinnon perusteisiin, niissä määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Lisäksi arvioija perehtyy työpaikkaan, jossa tutkintotilaisuus järjestetään sekä tutkinnon suorittajan tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamista koskevan suunnitelmaan. Arvioija on perehtynyt näyttötutkinnon arvioinnin periaatteisiin perehdytyksen avulla. Arviointi kohdistuu tutkinnon perusteiden mukaisesti esimerkiksi työsuunnitelmaan työsuorituksen kokonaisuuteen työprosessiin sekä lisäksi työn lopputuloksen arviointiin Arviointia varten kerätään tietoa arvioitavasta työtehtäväkokonaisuudesta eri tavoin esim. havainnoimalla suoritusta tekemällä kysymyksiä suullisesti haastattelemalla tutkinnon suorittajaa keräämällä asiakaspalautteita Arvioitaessa käytetään eri menetelmiä mahdollisimman kattavan ja luotettavan arviointituloksen saamiseksi. esim. työn asiantuntijat vertaavat työsuoritusta ja sen osia annettuihin kriteereihin.

13 Esimerkki mallinnuksesta 12 (20) Arviointitilanne ja arvioinnin kirjaaminen Näyttötutkinnon arvioinnissa saattaa tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit mahdollistaa arvioijien erilaisia tulkintoja. Tämän takia on tärkeää avoin keskustelu arvioijien kesken. Keskustelun avulla etsitään yhteinen päätös siitä, täyttyvätkö hyväksytysti tutkinnon perusteissa esitetyt arvioinnin kriteerit ko. tutkinnon osan suorituksessa. Arvioijat kuulevat tutkinnon suorittajaa ennen päätöksentekoa. Tutkinnon suorittajalle annetaan palaute heti jokaisen tutkintotilaisuuden jälkeen ja tutkinnon osittain. Palautetilanteessa arvioija tai arvioijat ja tutkinnon suorittaja käyvät keskustelun tutkintosuorituksesta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kriteereiden pohjalta. Tutkinnon järjestäjän edustaja huolehtii, että tarvittavat dokumentit tehdään tutkintotilaisuuksien ja tutkinnon osien arvioinnista. Arviointiaineiston kerääminen tutkinnon suorittajan ammattitaidosta Työnantajan, työntekijän ja näyttötutkinnon järjestäjän asiantuntija-arvioijat keräävät järjestelmällisesti arviointitietoa ennalta sovitun työnjaon mukaan. Arviointi tehdään aina huolellisesti ja monipuolisesti. Arvioijat voivat tarkentaa käsitystään tutkinnon suorittajan ammattitaidosta hänelle esitetyillä ko. tutkinnon osan vaatimusten mukaisiin työtehtäviin liittyvillä suullisilla kysymyksillä. Arvioijat kirjaavat arvioinnin tulokset arviointilomakkeelle tutkintosuorituksen aikana. Näin muodostuvan arviointiaineiston perusteella kolmikantainen arvioijaryhmä tekee arviointikokouksessa arviointiesityksen tutkinnon osittain tutkintotoimikunnalle. Arviointiesityksen tekeminen Tutkinnon osittain järjestetään arviointikokous, jossa työnantajan, työntekijän ja opetuksen asiantuntija-arvioijat tekevät arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle. Arviointikokouksessa otetaan huomioon myös tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa tekemä itsearviointi osoittamastaan osaamisesta. Tiedot kirjataan arviointilomakkeeseen kirjallisesti ja lisäksi merkitään esitetäänkö tutkinnon osa hyväksytyksi vai hylätyksi. Perustutkinnon ollessa kyseessä hyväksytty suoritus arvioidaan lisäksi numeroarvioinnilla asteikolla 1 3 (kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1). Hylätty suoritus on aina perusteltava arviointikriteerien pohjalta. Arviointiesitys tutkinnon osan hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee olla kolmikannassa yksimielinen. Tutkintotoimikunta hyväksyy esityksen. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat kolmikantaisesti allekirjoittavat. Arviointi dokumentoidaan tutkinnon arviointilomakkeilla. Dokumentoinnista vastaa kyseisen näyttötutkinnon vastuuhenkilö. Tutkintotilaisuuksien ja tutkinnon osan arvioinnin aikana syntynyt arviointiaineisto mm. muistiinpanot, arviointilomakkeet ja arviointipöytäkirja tai niiden kopiot arkistoi tutkinnon järjestäjä niin kauan, kuin tutkinnon suorittaminen on kesken ja arvioinnin oikaisumahdollisuus (14 vrk päätöksen saamisesta tiedoksi) on kulunut umpeen. Arvioinnin oikaisumenettely Tutkinnon suorittaja voi 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tutkintotoimikunnalta (tutkinnon järjestäjän kautta) tiedon näyttötutkinnon tai sen osan arviointipäätöksestä, pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja - alueeseen ko. tutkinto kuuluu. Tutkinnon järjestäjä informoi tutkinnon suorittajaa oikaisumenettelystä.

14 Esimerkki mallinnuksesta 13 (20) Todistukset Tutkintotodistuksen antaa tutkintotoimikunta. Näyttötutkinnon järjestäjä kirjoittaa tutkintotodistukset ja vastaa siitä, että ne ovat näyttötutkintojen perusteiden ja Opetushallituksen määräyksen mukaiset. Todistuksen allekirjoittajana ovat kyseisen tutkintotoimikunnan edustaja sekä näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Todistukset päivätään tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärälle. Näyttötutkinnon suorittajan tulee saada todistus kahden kuukauden kuluessa viimeisen tutkinnon osan suorittamisesta. LÄHTEET Näyttötutkinto-opas Opetushallituksen internetsivut,

15 Liite 1 14 (20) Sanasto LIITTEET Käsitteistö Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja samoin kuin niihin valmistavaa koulutusta sekä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa lisäkoulutusta. Ammattitaitovaatimus Tutkinnon osissa on yksi tai useampia ammattitaitovaatimuksia, jotka on muodostettu työelämän tehtävä- ja taitoalueista. Ammattikirja Opetushallituksen hyväksymä asiakirja, johon tehty merkintä näyttötutkinnosta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Ammattitutkintostipendi Koulutusrahaston myöntämä stipendi näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle. Lisätietoja Arvioija Ammattitaidon osoittamista eli tutkintosuoritusta arvioiva henkilö. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Arvioinnin kriteerit (ammatillisissa perustutkinnoissa arviointikriteeri) Arvioinnin kriteerit määrittävät ammatillisissa perustutkinnoissa annettavan arvosanan tason sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytyn tutkintosuorituksen tason. Arviointiaineisto Tutkinnon osittain koottu kirjallinen ja tarvittaessa myös digitaalinen aineisto, joka koostuu tutkintosuoritusten kattavista arvioinneista ja tutkinnon suorittajan itsearvioinneista. Lisäksi arviointiaineistoon liitetään tarvittaessa 1) tutkinnon suorittajan laatimat ja arvioidut asiakirjat, jotka on mainittu tutkinnon perusteissa, 2) kopiot erillispätevyyksien suorittamista koskevista todistuksista, 3) tutkintotoimikunnan tunnustamat dokumentit aiemmin osoitetusta osaamisesta ja 4) tutkintosuorituksia täydentävät dokumentit tilanteessa, jossa käytännön työtehtävät eivät kata kaikkia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia. Arviointiesitys Kolmikantaisen arvioijaryhmän tekemä tutkinnonosakohtainen esitys tutkintotoimikunnalle päätöksentekoa varten, mikä perustuu kattaviin tutkintosuoritusten arviointeihin. Arviointikokous Kokous, jossa työnantajia, työntekijöitä ja opettajia edustavat, tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat tekevät tutkinnon osan arviointiesityksen kattavan arviointiaineiston perusteella tutkintotoimikunnalle. Erityistä tukea tarvitsevat tutkinnon suorittajat Henkilö, jolla on vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn perusteella todettu tarve saada erityisiä opetus- ja opiskelijahuollon palveluita. Henkilökohtaistaminen Koulutuksen järjestäjälle asetettu velvoite tarjota aikuisille asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja näyt-

16 Liite 1 15 (20) Sanasto tötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen (43/011/2006) mukainen asiakirja, johon dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998, 20 ) määritelty asiakirja, jonka koulutuksen järjestäjä laatii erityistä tukea tarvitseville oppisopimusopiskelijoille tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamiseksi. Henkilökohtainen opiskeluohjelma Ammatillisesta koulutuksesta annetussa asetuksessa (811/1998, 6 ) määritelty asiakirja, jonka koulutuksen järjestäjä laatii oppisopimuskoulutuksena järjestettävässä näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavassa koulutuksessa tutkinnon suorittajalle tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamiseksi. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Koulutuksen järjestäjä Kunta, kuntayhtymä, valtion liikelaitos ja rekisteröity yhteisö tai säätiö, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa ammatillisen peruskoulutuksen (L 630/1998, 8 ) ja/tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen (L630/1998, 4 ) järjestämiseen. Koulutuksen järjestämismuoto Koulutus voidaan järjestää lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena, oppisopimuskoulutuksena tai muutoin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä (L 630/1998,15 ). Koulutustoimikunta Ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen asiantuntijaelin, jonka opetus ja kulttuuriministeriö asettaa seuraamaan, arvioimaan ja ennakoimaan koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä. Kunniakirja Näyttötutkinnon järjestäjän Opetushallituksesta tilaama kunniakirja näyttötutkinnon suorittaneelle. Näyttö Näyttötutkinnon perusteista poistuva käsite, joka on korvattu tutkintotilaisuus- ja tutkintosuoritus-käsitteillä. Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma Näyttötutkinnon järjestäjän laatima suunnitelma tutkintotilaisuuksien järjestämisestä. Näyttötutkinto Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton, työelämän hyväksymä perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Näyttötutkintoaineisto Tutkintotoimikuntien, näyttötutkinnon järjestäjien, koulutuksen järjestäjien tai Ammattitutkintojen laadunvarmistuksen (Alvar) laatimia aineistoja, jotka voivat sisältää mm. tutkinnon

17 Liite 1 16 (20) Sanasto suorittajan ja arvioijan ohjeita, arviointilomakkeita ja ohjeita ammattitaidon osoittamiseen. Tutkintotoimikunnat päättävät näyttötutkintoaineistojen käytöstä. Näyttötutkintojen järjestämissopimus Tutkintotoimikunnan tekemä sopimus koulutuksen järjestäjän tai muun yhteisön tai säätiön kanssa näyttötutkintojen järjestämisestä. Näyttötutkintomestari Näyttötutkintomestari on Opetushallituksen hyväksymän 25 opintopisteen (aiemmin 15 opintoviikon) laajuisen näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suorittanut henkilö. Näyttötutkintoon valmistava koulutus Lähi-, etä- ja monimuoto-opetuksena tai oppisopimuskoulutuksena järjestetty koulutus, jonka aikana tutkinnon suorittaja hankkii riittävät valmiudet suorittaa näyttötutkintoon tai tutkinnon osaan liittyvät tutkintosuoritukset hyväksytysti. Näyttöympäristö Näyttötutkinnon perusteista poistuva käsite, jolla tarkoitetaan työpaikkaa tai työssäoppimispaikkaa, jossa tutkintotilaisuudet järjestetään. Osaamisala Tutkinnon perusteet voivat jakaantua kahteen tai useampaan osaamisalaan, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta pakollisesta ja valinnaisesta tutkinnon osasta. Osaamisen tunnistaminen Menettely, jossa tutkinnon suorittajan aiemmin hankkima osaaminen tunnistetaan alalle soveltuvin menetelmin näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen henkilökohtaistamisessa. Osaamisen tunnustaminen Tutkintotoimikunnan tekemä päätös siitä, että tutkinnon suorittajalla on tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito ja hänelle voidaan antaa tutkintotodistus tai todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta. Pysyvä asiantuntija Henkilö, jonka Opetushallitus on nimittänyt tutkintotoimikuntaan vahvistamaan toimikunnan asiantuntemusta. Pysyvällä asiantuntijalla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Todistus tutkinnon osan suorittamisesta Todistus ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon osan tai osien suorittamisesta. Todistuksen antaa tutkintotoimikunta tutkinnon suorittajan sitä pyytäessä. Näyttötutkinnon järjestäjä vastaa allekirjoitettujen todistusten kopioiden pysyvästä säilyttämisestä. Tutkinnon järjestäjä Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998, 7 ) mukainen koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä tutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Tutkinnon osa Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon perusteet Opetushallituksen antama määräys, jossa määritellään tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat ja mahdolliset osaamisalat. Tutkinnon suorittaja Näyttötutkintoa suorittava henkilö.

18 Liite 1 17 (20) Sanasto Tutkinnon osan suorittaja Henkilö, joka suorittaa tutkinnon yhden tai useampia osia, mutta ei koko tutkintoa. Tutkintomaksu Näyttötutkintoon osallistuvalta tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä perittävä tutkintokohtainen maksu (58 vuonna 2012). Tutkinnon järjestäjä tilittää tutkintomaksut Opetushallitukselle. Tutkintorakenne Opetus- ja kulttuuriministeriön antama asetus ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintona. Ammatillisista perustutkinnoista säädetään opetusja kulttuuriministeriön erillisellä asetuksella. Tutkintosuoritus Näyttötutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta. Tutkintotilaisuus Tapahtuma tai tilanne, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkinnon osittain. Tutkintotoimikunta Opetushallituksen asettama, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja ammatinharjoittajia edustava luottamuselin (L 631/1998, 7 ). Tutkintotoimikunnat mm. valvovat tutkintojen järjestämistä ja antavat tutkintotodistukset. Tutkintotodistus Todistus ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä vastaa allekirjoitettujen tutkintotodistusten kopioiden pysyvästä säilyttämisestä. Ulkopuolinen sihteeri Henkilö, jonka Opetushallitus nimittää tutkintotoimikunnan esityksestä hoitamaan toimikunnan sihteeritehtäviä.

19 Liite 2 18 (20) Arvioijien perehdytys Arvioijien perehdytys Näyttötutkinnon arvioija perehtyy näyttötutkintojärjestelmän toiminnan periaatteisiin näyttötutkinnon järjestämiseen, henkilökohtaistamiseen ja arviointiin tutkinnon perusteisiin ja arvioijan tehtäviin näyttötutkintojen laadun kehittämiseen. Oppimateriaali jaetaan perehdytystilaisuudessa Tutkinnon perusteet Tutkintokohtaiset arviointilomakkeet Perehdytystilaisuudessa käytetty materiaali Arvioijien perehdytyksen kokonaisuudet Arvioijien perehdytys kestää 3 x 2 tuntia, yhteensä 6 tuntia. Ohjelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Kaksi ensin mainittua osaa on kaikille aloille yhteisiä. Kolmas kokonaisuus eritytetään tutkintokohtaisesti tarvittaviin ajankohtiin ennen tutkintotilaisuuksien järjestämistä. Perehdyttämiskokonaisuudet Sisältö ja kesto Vastuuhenkilö 1. Näyttötutkintojärjestelmän toimintaperiaatteet ja lainsäädäntö Näyttötutkintojärjestelmän toimintaperiaatteet, lainsäädäntö ja toimintaa kuvaavat käsitteet rehtori ja aikuiskoulutusjohtajat Keskeiset toimijat näyttötutkintojärjestelmässä rehtori ja aikuiskoulutusjohtajat Henkilökohtaistaminen Ohjaus ja erityiset tukitoimet 2 x 45 min 2. Ammattitaidon arviointi Arvioinnin luotettavuus Arvioijan esteettömyys Kriteeripohjainen arviointi Arvioijan tehtävät Arvioinnin menetelmät Arvioinnissa käytettävät välineet Yksimielisyys erimielisyys Arviointiaineisto Arvioinnin dokumentointi 2 x 45 min aikuiskoulutusjohtajat ja koulutusalojen tiimikoordinaattorit ohjauksesta vastaava henkilö aikuiskoulutusjohtajat ja tiimikoordinaattorit

20 Liite 2 19 (20) Arvioijien perehdytys 3. Näyttötutkintokohtainen arviointi ja toiminnan laadun kehittäminen Arvioijana toimiminen - tutkinnon perusteet - arviointilomakkeet - arvioijan esteettömyys - arvioijan tehtävät - ammattitaidon arviointi - arviointiaineisto - arviointipäätös Yhteistyö ja toiminnan kehittäminen 2 x 45 min tutkinnosta vastaava henkilö ja tiimikoordinaattori

21 Liite 3 20 (20) Henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi Henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi HAKEUTUMISVAIHE selvitetään hakijan lähtötilanne, tutkinto tai osa, koulutustarpeet ja -toiveet otetaan huomioon tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset (SORA-lainsäädäntö) selvitetään ohjauksen ja tukitoimien tarve selvitetään hakijan aikaisemmin osoitettu osaaminen selvitetään aikaisemmin saavutettu osaaminen ja ohjataan tutkinnon suorittamiseen tehdään johtopäätös ja esitys näyttötutkinnon arvioijille tarvittaessa ohjaus tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN noudatetaan tutkinnon perusteita päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa hänelle soveltuvat tutkintosuoritusten järjestelyt neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet ja lähtökohdat tutkintosuoritusten järjestelyissä otetaan huomioon mahdolliset kielija kulttuuritaustasta johtuvat erityisjärjestelyt TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMINEN perehdytetään opiskelija itseensä oppijana tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia monipuolisia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja oppimisjärjestelyjä ohjataan opiskelijaa hänelle soveltuvien joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa ja opiskeluvalinnoissa ohjataan opiskelua, neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös tarvittaessa muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin, esim. erityisopettaja otetaan huomioon SORAlainsäädännön vaatimukset Pohjois-Karjalan Aikuisopisto

22 PL 199 (Kaislakatu 3) Joensuu p Savikontie Kitee p Kuhmonkatu Lieksa p Niittylahdentie Niittylahti p Nurmeksenkatu Nurmes p Teollisuuskatu Outokumpu p Metsurintie 2 A Valtimo p PL 179 (Kaislakatu 3) Joensuu p PL 77 (Rantakatu 13) Joensuu p Aikuisopiston Työelämän koulutussalkku g Työelämän koulutussalkku Sähköposti:

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Arvioija arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi ARVIOIJAKOULUTUS Tutkintosuoritusten arviointi tutkintotilaisuudessa SANASTO Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA

NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA NÄYTTÖTUTKINNOT AMMATILLISESSA AIKUISKOULUTUKSESSA 1. Koulutusjärjestelmä 2. Lainsäädäntö 3. Henkilökohtaistamista ohjaava määräys 4. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 1 1. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2 Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Lisätiedot

MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA HENKILÖKOHTAISTAMISEN OPAS

MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA HENKILÖKOHTAISTAMISEN OPAS MENESTYS SYNTYY OSAAMISESTA HENKILÖKOHTAISTAMISEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. HENKILÖKOHTAISTAMISEN VAIHEET... 2 3. HENKILÖKOHTAISTAMISEN MENETELMÄT... 3 4. OHJAUS KOULUTUSALOILLA... 4 5.

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Näyttötutkintosanasto 1 (8)

Näyttötutkintosanasto 1 (8) Näyttötutkintosanasto 1 (8) AIKUISTEN NÄYTTÖTUTKINNOT SANASTO Aikuiskoulutus Aikuiskoulutukseen kuuluu koulujärjestelmän aikuissovellusten (esim. aikuislukiot ja ammatillisten oppilaitosten ym. aikuiskoulutuslinjat)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS

KULJETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA (8244) NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAA (NÄYTTÖSUUNNITELMAA) KOSKEVA OHJEISTUS Tutkintotoimikunnalle järjestämissopimusasiakirjan liitteenä esitettävä näyttöjen järjestämissuunnitelma tulee laatia tutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan

Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan JOENSUU KITEE LIEKSA OUTOKUMPU Näyttötutkintostrategian jalkauttaminen Pohjois-Karjalan Aikuisopistossa 1.6.2007 alkaen HENKILÖKOHTAISTETTU NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSI HAKEUTUMISVAIHE NÄYTTÖTUTKINNON SUORITUKSESSA

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Ohjeita tutkinnon järjestäjille

Ohjeita tutkinnon järjestäjille Päivitetty 26.4.2017 Sivu 1 / 6 Vammaistyön tutkintotoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS

NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOIJAKOULUTUS Koulutuksen tavoite: Antaa näyttötutkintoa arvioiville TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE riittävät valmiudet arviointitehtäviin. 1 Suvi Eriksson ARVIOIJAKOULUTUS KOOSTUU: 1. YLEISPEREHDYTYS

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 16.4.2015 Näyttötutkintojärjestelmä 20 vuotta Historia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita Näyttötutkintojärjestelmän yksi keskeisistä periaatteista on kolmikantaisuus Missä kolmikantaisuus näkyy tutkintojen perusteiden laadinnassa koulutustoimikunnissa

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET

24.7.2006 2/440/2006. Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 24.7.2006 2/440/2006 Näyttötutkintojen järjestäjät Tutkintotoimikunnat NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET Asetuksessa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5 ) säädetään niistä asioista, joista

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikunnat

Metsäalan tutkintotoimikunnat Metsäalan tutkintotoimikunnat 8.2.2012 Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt näyttötutkintojen järjestämisessä Metsäalan tutkintotoimikunnilla on käytössä yhteiset lomakepohjat, jotka ovat

Lisätiedot

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN. Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN. Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖYMPÄRISTÖIHIN Ohjeita näyttötutkinnon järjestämiseen ja arviointiin Helsinki 2008 Soili Nevala Taitto: Sonja Kähkönen Hei Sinä ammattitaidon kehittäjä Näyttötutkintoa suorittavien

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot