Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty

2 OHJAAJUUS 20 ov Tavoitteet ja sisällöt Opiskelijoiden arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu arviointi Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Opinnon nimi ja laajuus (ov) Toteuttamistapa Ohjaajuus (20 ov) Ajoitus Osaa käyttää työssään omaa ohjaajuuttaan ja toimia nuoriso- ja vapaaaikatyön ammatillisten periaatteiden ja arvopohjan mukaan. Toimii ohjaustyössään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Soveltaa ohjaussuunnitelmia yksilön ja ryhmän ohjauksessa tarkoituksenmukaisella tavalla toimii toteuttaen kasvatusvastuuta ja kasvatuksellisia tavoitteita. Tiedostaa oman ammatillisen kasvunsa ja sen merkityksen nuoriso- ja vapaa-aikatyössä. Ottaa huomioon ohjattavien erilaisuuden sekä Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ohjaustoiminnassa, jossa keskeinen taito on kasvatusvastuuseen ja tavoitteellisuutteen perustuva ohjaajuus. Hän suunnittelee ja toteuttaa kohderyhmän tarpeiden mukaisen ohjaustilanteen ja siihen sopivat ohjausmenetelmät. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan - työprosessin hallinnasta oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta ohjattavan kohtaaminen ja ryhmänohjaustekojen ja motivoinnin hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta ryhmädynaamisen osaamisen hallinta Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Alaan orientointi ja ammattietiikka (2 ov) H Seksuaalisuus (1 ov) H Ryhmätyötaidot (2ov) Ihmisen kasvu ja kehitys (3ov) Arki ja yhteiskunta (1 ov) Ohjaajuuden peruskurssi (2 ov) H Kädentaidot (1ov) H Liikuntakasvatus (1 ov) H Opintojen ohjaus (1 ov) H Tavoitteista 6 ov opiskellaantyössäoppien H Ammattiosaamisen näyttö H = opinto arvioidaan hyväksytty tai hylätty = opinnosta annetaan numeraalinen arvosana Jokainen yksittäinen opinto ja sen toteuttamistapa on kirjattu tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan. Pyrkimyksenä on käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja soveltaa opetus opiskelijan ammatillista kasvua tukevaksi. Arviointiin Tutkinnon osa toteutetaan ensimmäisenä opintovuotena. Näytön toteutuspaikka: ensisijaisesti Työssäoppiminen on yopohjaisilla (5ov)ensimmäi sen opintovuoden syksyllä ja pk-pohjaisilla ensimmäisen opintovuoden keväällä. Molemmilla ryhmillä ammattiosaamisen näytön arviointi on työssäoppimisen viimeisellä viikolla. Opinnot arvioidaan pääsään-

3 erityisen tuen tarpeen. Huolehtii ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon nuoriso- ja vapaa-aikatyön työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Toteuttaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia ohjaustilanteita yksilö- ja ryhmänohjauksessa. Tuntee ihmisen elämänkaaren sekä osaa kohdata ja ohjata eri-ikäisiä osaa auttaa ohjattavia vaikeissa elämäntilanteissa ja kykenee toimimaan tukena myös laajempaa yhteisöä koskettavissa kriiseissä. Tuntee sosiaalisen vahvistamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Tuntee ihmisen elämänkaaren ja eri ikävaiheisiin liittyvät kehitys- - elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus- ja yhteistyö sekä ammattietiikka osallistuvat: opiskelija, tutkinnon osan opettajat ja/tai töisesti kahden viikon aikana kurssin päättymisestä.

4 haasteet. Ymmärtää ryhmädynamiikan lainalaisuudet toimii työssään ja ohjaustilanteissa ammattieettisesti. Arviointi toteutetaan nuoriso- ja vapaaajanohjauksen ammatillisen perustutkinnon perusteiden 2009 mukaisena. Päätetään tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta

5 OHJAUS ERI TOIMIN- TAYMPÄRISTÖISSÄ 30 ov Tavoitteet ja sisällöt Osaa työskennellä nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöissä (valtio/kunta/yksityinen/ kolmas sektori) työyhteisön jäsenenä. Toteuttaa eri toimintaympäristöjen mukaista tavoitteellista toimintaa erilaisille kohderyhmille. Tuntee alan erityiset ja työn yleiset säädökset ja turvallisuus- ja laatutekijät sekä osaa noudattaa ja soveltaa niitä työssään. Tuntee yhteistyökumppaneita ja osaa moniammatillisen yhteistyön menetelmiä. Tuntee työn päätöksen- Opiskelijoiden arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ainakin yhden toimintaympäristön toiminnan toteuttamisessa moniammatillisesti tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hän perehtyy valitun toimintaympäristön toimintaan, organisaatioon ja päätöksentekojärjestelmään sekä käyttää ympäristöön soveltuvia ohjausmenetelmiä. Hän selvittää toimintaympäristön yhteistyökumppanit ja toiminnan roolit. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan -työprosessin hallinnasta toiminnan organisointi ja työyhteisössä toimiminen - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta moniammatillinen toimiminen, projektityössä toimiminen ja ammatillinen viestintä sekä alakohtaisen kielitaidon hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta ryhmädynaamisen osaamisen Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Opinnon nimi ja laajuus (ov) Ohjaus eri toimintaympäristöissä (30 ov) Nuorisotyö (4 ov) Vapaa-aika alan eri kohderyhmien ohjaaminen (3 ov) H Musiikki (1 ov) H Kotitalous (1 ov) H Työelämä ja työsuojelu (2 ov) Terveen ja päihteettömän elämäntavan edistäminen (1 ov) H Suomalainen palvelurakenne (3 ov) EA1 ja 2 (1 ov) H Projektityö (2,5 ov) H Järjestötyö (1,5 ov) Tietotekniikan osaaminen ja ammatillinen viestintä (1 ov) H Ammatillinen englanti (1 ov) H Opintojen ohjaus (1 ov) H Tavoitteista 7 ov opiskellaan työssäoppien Toteuttamistapa Jokainen yksittäinen opinto ja sen toteuttamistapa on kirjattu tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan. Pyrkimyksenä on käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja soveltaa opetus opiskelijan ammatillista kasvua tukevaksi. Näytön toteutuspaikka: työelämä paitsi ammatillisen englannin osal- Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan pkpohjaisilla toisena opintovuotena ja yopohjaisilla ensimmäisen opintovuoden keväällä. Työssäoppiminen on pkpohjaisilla toisen opintovuoden keväällä ja yo-pohjaisilla (6 ov) ensimmäisen opintovuoden keväällä. Molemmilla ryhmillä ammattiosaamisen näytön arviointi on työssäoppimisen viimei-

6 tekorakenteet ja rahoitusmahdollisuuksia ja osaa ottaa toiminnassa huomioon taloudelliset edellytykset. hallinta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnan erityispiirteiden tunteminen, päihdetiedon hyödyntäminen ja tukipalvelujen hyödyntäminen - elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näyttö H = opinto arvioidaan hyväksytty tai hylätty = opinnosta annetaan numeraalinen arvosana ta oppilaitos. Arviointiin osallistuvat: opiskelija, tutkinnon osan opettajat ja/tai sellä viikolla. Opinnot arvioidaan kahden viikon aikana kurssin päättymisestä. Arviointi toteutetaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ammatillisen perustutkinnon perusteiden 2009 mukaisena. Päätetään tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta

7 OHJAUKSEN MENE- TELMÄT 20 ov Tavoitteet ja sisällöt Opiskelijoiden arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu arviointi Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Opinnon nimi ja laajuus (ov) Ohjauksen menetelmät (20 ov) Toteuttamistapa Ajoitus Tuntee yleisesti eri ohjausmenetelmien periaatteita ja soveltuvuutta nuoriso- ja vapaa-aikaalalla työskentelyyn. Osaa työskennellä käyttäen valittuja ohjausmenetelmiä: valittu menetelmäalue voi olla kulttuuriohjaus, liikunnanohjaus, luonto- ja elämystoiminta, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, media- ja verkkoohjaus tai teknisten ja käden taitojen ohjaaminen. Osaa käyttää valittua ohjausmenetelmää luodakseen virikkeellistä ja tavoitteellista (kasva- Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ohjaamalla ryhmää yhdellä valitsemallaan menetelmäalueella: kulttuurinohjauksessa, liikunnanohjauksessa, luonto- ja elämystoiminnassa, nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa, media- ja verkkoohjauksessa tai teknisten ja kädentaitojen ohjaamisessa. Hän työskentelee ryhmän tai ryhmien kanssa ja toimii rakentaen yhteisöllisyyttä ja hyödyntäen menetelmien erityispiirteet. Hän laatii menetelmien soveltamista varten turvallisuussuunnitelman ja kartoittaa mahdolliset toiminnan riskit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan -työprosessin hallinta kokonaisuudessaan (kaikissa menetelmäalueissa samat kriteerit) Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Kulttuuriohjaus (2 ov) Liikunnanohjaus (2 ov) Luonto- ja elämystoiminta (4,5 ov) Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut (1 ov) H Media- ja verkko-ohjaus (1 ov) H Teknisten ja kädentaitojen ohjaaminen (2 ov) H Opintojen ohjaus (0,5 ov) H Tavoitteista 7 ov opiskellaan työssäoppien Ammattiosaamisen näyttö H = opinto arvioidaan hyväksytty tai hylätty = opinnosta annetaan numeraalinen arvosana Jokainen yksittäinen opinto ja sen toteuttamistapa on kirjattu tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan. Pyrkimyksenä on käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja soveltaa opetus opiskelijan ammatillista kasvua tukevaksi. Näytön toteutuspaikka: Tutkinnon osa toteutetaan viimeisenä opintovuotena. Työssäoppiminen on viimeisen opintovuoden syksyllä ja ammattiosaamisen näytön arviointi on työssäoppimisen viimeisellä viikolla. Opinnot arvioidaan kahden viikon aikana kurssin päättymisestä.

8 tus)toimintaa, jossa kohtaaminen ja vuorovaikutus mahdollistuvat. Tuntee yhteisöllisyyden ja yhteisöohjauksen merkityksen. Kiinnittää huomiota työskentely-ympäristön viihtyisyyteen ja kulttuuriarvoihin. Huomioi ohjauksessaan eri-ikäisten ja erityistä tukea tarvitsevien osallistujien odotukset ja valmiudet. Tietää ohjausmenetelmien mahdollisuudet yhteisöllisessä ohjauksessa; kulttuuriohjaus, liikunnanohjaus, luonto- ja elämystoiminta, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, media- ja verkkoohjaus sekä teknisten ja käden taitojen ohjaaminen. - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaisuudessaan (arvioinnin kohteet yhteisöllisyyden edistäminen, estetiikan huomioon ottaminen työssä ja terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen ovat kaikissa menetelmäalueissa sama, muut kohteet eriytyvät valitun menetelmäalueen mukaan) - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan siten, että kaikissa menetelmäalueissa arvioinnin kohteet ohjausmenetelmien tuntemus ja kohderyhmän tunteminen ovat yhtäläiset, muut arvioinnin kohteet eriytyvät valitun menetelmäalueen mukaan - elinikäisen oppimisen avaintaidoista (kaikissa menetelmäalueissa sama) terveys, turvallisuus ja toimintakyky. TUTKINNON OSIEN ARVIOINNIN Arviointiin osallistuvat: opiskelija, tutkinnon osan opettajat ja/tai

9 Arviointi toteutetaan nuoriso- ja vapaaajanohjauksen ammatillisen perustutkinnon perusteiden 2009 mukaisena. Päätetään tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta

10 NUORTEN SOSIAALI- NEN VAHVISTAMINEN 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai nuorten ryhmän. Hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä. Pystyy toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä. Osaa työskennellä erityistä tukea tarvitsevan nuoren ja hänen perheensä kanssa. Ymmärtää nuoriso- ja vapaa-aikatyön ja järjestötyön osana ehkäisevää lastensuojelua. Opiskelijoiden arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa järjestämällä toimintaa erityisryhmälle tai yhteistyössä erityisryhmän kanssa, opastamalla ryhmää vapaa-aikatoiminnoissa tai työskentelemällä laitoksessa. Hän käyttää ohjausta ja menetelmiä, jotka vahvistavat sosiaalisesti erityistä tukea tarvitsevaa nuorta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan -työprosessin hallinnasta sosiaalista vahvistamista tarvitsevien nuorten tunnistaminen sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskentely - työmenetelmien, välineiden ja mate- Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Opinnon nimi ja laajuus (ov) 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10 ov+10 ov) Nuorten sosiaalinen vahvistaminen (10 ov) Kohdennettu nuorisotyö (1,5 ov) Mielenterveys- ja kriisityö (2 ov) Sosiaalinen vahvistaminen (1,5 ov) Tavoitteista 5 ov opiskellaan työssäoppien H Ammattiosaamisen näyttö H = opinto arvioidaan hyväksytty tai hylätty = opinnosta annetaan numeraalinen arvosana Toteuttamistapa Jokainen yksittäinen opinto ja sen toteuttamistapa on kirjattu tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan. Pyrkimyksenä on käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja soveltaa opetus opiskelijan ammatillista kasvua tukevaksi. Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan viimeisenä opintovuotena. Näytön toteutuspaikka: Työssäoppiminen on viimeisen opintovuoden keväällä ja ammattiosaamisen näytön arviointi on työssäoppimisen viimeisellä viikolla. Opinnot arvioidaan kahden viikon aikana kurssin päätty-

11 Tuntee nuorisotyöntekijän velvollisuudet ja toiminnan rajat. Tuntee auttamisjärjestelmän ja osaa ohjata nuoren ja hänen perheensä oikeiden palvelujen piiriin. riaalin hallinta kokonaisuudessaan - työn perustana olevan tiedon hallinta: yhteiskuntarakenteiden tunteminen ja auttamis- ja tukijärjestelmän tunteminen sekä viranomaisten oikeuksien ja velvollisuuksien tunteminen - elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka Arviointiin osallistuvat: opiskelija, tutkinnon osan opettajat ja / tai misestä. Arviointi toteutetaan nuoriso- ja vapaaajanohjauksen ammatillisen perustutkinnon perusteiden 2009 mukaisena. Päätetään tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta

12 PALVELUJEN TUOT- TAMINEN 10 ov Tavoitteet ja sisällöt Osaa suunnitella, arvioida ja kehittää itsenäisesti tavoitteellisia toimintakokonaisuuksia tai sen osia huomioiden kohderyhmän. Osaa toimia alan palveluita suunnittelevan, toteuttavan ja arvioivan työryhmän jäsenenä. Tuntee palveluiden tuottamisen tuotteistamisen keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä. Huomioi käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden. Osaa laatia markkinointisuunnitelmia ja hoitaa Opiskelijoiden arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimien työryhmän jäsenenä palvelujen tuottamisessa. Hän tuottaa jonkin nuoriso- ja vapaa-aika-alan palvelun tai tapahtuman, tiedottaa siitä ja arvioi sitä. Hän kuvaa tuotteistamansa palvelun ja jakaa sen osiin tai prosesseihin. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan -työprosessin hallinnasta palvelujen suunnittelu - työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta palvelujen markkinoiminen - työn perustana olevan tiedon hallinnasta tuotteistamisprosessin tunteminen Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osan jaksotus (tarvittaessa) ja toteutus Opinnon nimi ja laajuus (ov) 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (10 ov +10 ov) Palvelujen tuottaminen (10 ov) Palvelujen tuotteistaminen ja yrittäjyys (5 ov) Työelämävalmiudet (1,5 ov) H Opinnäytetyömenetelmät (1ov) H Opinnäytetyö (2 ov) Opintojen ohjaus (0,5 ov) H H = opinto arvioidaan hyväksytty tai hylätty = opinnosta annetaan numeraalinen arvosana Toteuttamistapa Jokainen yksittäisen opinto ja sen toteuttamistapa on kirjattu tutkintokohtaiseen opetussuunnitelmaan. Pyrkimyksenä on käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja soveltaa opetus opiskelijan ammatillista kasvua tukevaksi. Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan viimeisenä opintovuotena. Näytön toteutuspaikka: Ammattiosaamisen näytön arviointi on Palvelujen tuotteistaminen ja yrittäjyys opintojakson viimeisen viikon lisäksi kahden viikon kuluessa kurssin päättymisestä. Opinnot arvioidaan kahden

13 itsenäisesti markkinointia. Suunnittelee alan palveluita ympäristövastuullisesti. Osaa arvioida palvelun laatua. - elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä ammattietiikka. oppilaitos. Arviointiin osallistuvat: opiskelija, tutkinnon osan opettajat ja/tai viikon aikana kurssin päättymisestä. Arviointi toteutetaan nuoriso- ja vapaaajanohjauksen ammatillisen perustutkinnon perusteiden 2009 mukaisena. Päätetään tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnin pohjalta

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot