Esitämmekin, että kaupunginhallitus aloittaa kiireellisenä pysäköintistrategian valmistamisen Hämeenlinnan kaupunkiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitämmekin, että kaupunginhallitus aloittaa kiireellisenä pysäköintistrategian valmistamisen Hämeenlinnan kaupunkiin."

Transkriptio

1 Valtuutettu Jutta Äijälän ja valtuutettu Pekka Pohjalaisen sekä usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite pysäköintistrategian valmistelemisesta KV Valtuutetut Jutta Äijälä ja Pekka Pohjalainen jättivät valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat heidän lisäkseen allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Tapio Vekka, Reijo Saksa, Katriina Laaksonen, Lulu Riikonen, Sari Louhio-Järvinen, Eetu Jahkonen, Jarmo Vainio, Juha Tuomi, Hannu Kärpänen, Mauri Iivonen, Juha Kallioinen, Timo Saviniemi, Antti Korpimaa, Terttu Mertanen, Kaija-Leena Savijoki, Jari Kattainen, Pekka Kääriäinen, Sari Rautio, Marjatta Rahkio, Päivi Veikkola, Pentti Pietilä, Satu Leppänen, Satu Aaltonen, Antero Niemelä, Kylli Kylliäinen, Pekka Arvio ja Teija Arvidsson: "Hämeenlinnassa pysäköintiasiat ovat käymistilassa. Pysäköintijärjestelyt puhuttavat ja huolestuttavat hämeenlinnalaisia, eikä aiheetta. Kaupunkiin on valmistunut ensimmäinen pysäköintitalo ja toisen rakentaminen on alkamassa. Kaupallinen pysäköinninvalvonta on aloittanut toimintansa useassa eri kohteessa kaupungin alueella. Keskikaupungin pysäköintipaikat ovat lähes kaikkialla maksullisia ja keskustan vetovoimaisuus heikkenee entisestään kaupan valuessa Tiiriöön. Pysäköintijärjestelyjä suunnitellaan ja toteutetaan muusta liikennesuunnittelusta pirstaleisesti erillisinä palasina ja tapaus- ja kohdekohtaisesti. Pysäköinnin suunnittelu etenee hallitsemattomasti ja ilman kokonaiskuvaa. Hämeenlinnaan tarvitaankin pikaisesti pysäköintistrategia, jossa mm. otetaan kantaa: työnjakoon ja toimivaltakysymyksiin pysäköinnin suunnittelussa kokonaisvaltaiseen ja hallittuun liikennesuunnitteluun, jonka olennainen osa pysäköinti on keskikaupungin työpaikkojen työpaikkapysäköintiin liitäntäpysäköintiin rautatieasemalla ja linja-autoasemalla asiointi- ja asiakaspysäköintiin niin keskikaupungilla kuin lähiöiden kauppakeskittymissä asiakkaiden tarpeet ja yrittäjien toiveet huomioiden kaupungin, sen yhteisöjen ja yksityisten työnantajien henkilökunnan tasa-arvoiseen kohteluun työpaikkapysäköinnissä Esitämmekin, että kaupunginhallitus aloittaa kiireellisenä pysäköintistrategian valmistamisen Hämeenlinnan kaupunkiin. Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KH Valmistelija: kaupunginlakimies Kari Suokas, p Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa aloitteen yhdyskuntalautakunnan valmisteltavaksi yhteistyössä Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n kanssa. Valmistelu tulee suorittaa mennessä.

2 Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. YHLA Valmistelija: tilaajajohtaja Päivi Saloranta, p Hämeenlinnan keskustan pysäköinnin ja liikenteen järjestelyä on viime vuosina tarkasteltu kokonaisvaltaisesti eri yhteyksissä, vaikka varsinaisesta liikennesuunnitelman tekemisestä on kulunut pitkä aika. Varsinainen liikennesuunnitelma keskusta-alueelle tehtiin osayleiskaavatyön tueksi vuonna 1982, jolloin määriteltiin tärkeät liikenneverkkoratkaisut ja läpiajoliikenteen asema. Keskustan pysäköintiä, tarvetta ja kuormitusta selvitettiin 1989 ja vuonna 1991 tehtiin liikennesuunnitelmaan pienimuotoinen päivitys. Joukkoliikenteeseen painottunut selvitys Hämeenlinnan seudun liikenne 2010 tehtiin yhdessä seudun kuntien, Hämeen liiton ja Hämeen tiepiirin kanssa. Asumiskaupunki työn yhteydessä tarkasteltiin vuonna 2007 Hämeenlinnan katuverkon ja liikenteen tulevaisuutta. Uusin liikennettä koskeva suunnitelma on vuosina toteutettu Ekoliitu, joka kohdistuu liikenneturvallisuuteen ja kestävään liikkumiseen. Keskustan ulkopuolella on lisäksi tekeillä Ahvenistontien kehittämisselvitys ja vt 10:n kehittämisselvitys. Maankäytön suunnittelun yhteydessä on tarkasteltu keskustan pysäköinnin järjestelyä. Ydinkeskustaa halutaan kehittää maankäyttöä tehostamalla, mistä on osoituksena länsireuna-hanke sekä Keinusaaren, Asemanseudun ja Etelärannan suunnittelu. Näin keskustaan saadaan uusia palveluja ja asukkaita niiden lähelle. Samanaikaisesti vähenevät ns. vapaat alueet, joissa maantasopysäköintiä voidaan järjestää. Tätä yhtälöä lisääntyvän maankäytön tarvitsema pysäköintipaikkojen kasvu ja vähenevät pysäköintipaikat on mahdotonta ratkaista ilman keskitettyjä pysäköintiratkaisuja, -laitoksia tai taloja. Toiminnallisesti järkevä tavoite on päästä tilanteeseen, jossa kaikilta suunnilta keskustaan tultaessa on mahdollista jättää auto ruutukaava-alueen reunalla ja palvelujen lähellä olevaan laitokseen. Lisäksi tulee huomioida näiden pysäköintilaitosten sijoittuminen joukkoliikenteen kannalta toimivasti. Näin ollen järkevät pysäköintilaitosten sijaintipaikat ovat keskustan länsireunassa, Keinusaaressa ja aseman seudulla sekä Etelärannassa linjaautoaseman tuntumassa. Erityisongelma Hämeenlinnassa on kaupungin ikä, mikä merkitsee keskustakortteleiden suunnittelua aikana, jolloin pysäköinnille ei tarvittu nykytarpeen mukaista tilaa. Koska korttelit on täyteen rakennettu, syntyy painetta pysäköintilaitosten rakentamiseksi myös asukkaita varten. Yhteenvetona voi todeta, että pysäköintipaikkoja tarvitaan yleiseen pysäköintiin, pitkäaikais- ja työpaikkapysäköintiin sekä asukas- ja asiakaspysäköintiin. Jotta paikkojen rakentaminen voidaan turvata, tulee etsiä myös uusia rahoitusmalleja ja rahoittajia mahdollisten laitosten toteuttamiseen. Pysäköinnin järjestäminen merkitsee riittävän pysäköintipaikkamäärän tarjoamista mutta myös pysäköinnin valvontaa. Järjestämisvastuuta varten on mahdollista periä pysäköintimaksuja, joiden avulla voidaan edel-

3 leen kunnostaa ja rakentaa pysäköintipaikkoja kadun varsilla ja laitoksissa. Tähän voidaan käyttää myös tuloja pysäköinnin valvonnasta, mikä itsessään nopeuttaa ja tehostaa paikkojen käyttöä. Hämeenlinnan kaupunki on päättänyt perustaa yhtiön, jolla on pysäköinnin järjestämisvastuu, valvonta ja laitosten rakentamisvastuu kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki toimii siis suurten strategisten linjausten määrittäjänä ja tilaa palvelut Pysäköintiyhtiöltä. Valtuustoaloitteen ja edellä olevan kuvauksen perusteella on nähtävissä, että kaupungin pysäköintistrategian laatiminen on ajankohtaista. Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää, että strategia ei ole muusta liikenteestä irrallinen osa. Koska keskustan liikennesuunnitelma on vanha ja uusien hankkeiden myötä vanhentunut, on tarpeen käynnistää liikenteen kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa tehdään liikenneverkkoselvitys ja sitä kuvaava suunnitelma, sisällytetään kokonaissuunnitelmaan valtuustoaloitteen mukainen pysäköintistrategia sekä kevyen liikenteen keskusta-aluetta koskeva yleissuunnitelma. Lisäksi suunnittelu kytketään syksyn 2011 kevään 2012 tehtävään joukkoliikenteen linjastorakenneselvitykseen Suunnittelussa hyödynnetään myös meneillään olevan liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävän Ekoliitu-hankkeen tuloksia. Suunnittelu kohdistetaan ydinkeskustaan ja Keinusaari Asemanseutu alueelle sekä osittain Kaurialaan. Suunnittelu tehdään kilpailutettuna konsulttityönä ja sen tulee olla valmis maaliskuussa Asiantuntijavalinnassa käytetään kokonaistaloudellista arviointia, jossa kustannusten osuus on 50 % ja loput laatuarviointia (henkilöstöresurssit, osaaminen, kokemukset vastaavista hankkeista). Työ on tarkoitus tehdä eri tahojen välisenä yhteistyönä. Pysäköintistrategian laadinnassa on mukana Pysäköintiyhtiön edustaja. Liikennesuunnitelman valmistelussa kuullaan myös Kaupunkikeskustayhdistystä ja joukkoliikenteen harjoittajia. Yhdyskuntalautakunta seuraa ja ohjaa työn valmistumista. Alustava työohjelma esitellään lautakunnalle kokouksessa. Tavoitteena on, että liikennesuunnitelma sisältää sekä strategiset linjaukset ym. liikenteen osa-alueista, mutta myös suuntautuu toteutukseen ja tulevien vuosien maanrakennusinvestointeihin. Näin ollen suunnittelukustannukset kohdennetaan investointiohjelmaan. Tilaajajohtajan ehdotus: Yhdyskuntalautakunta päättää 1. hankkia keskustan liikennesuunnitelmatyön ja siihen sisältyvän pysäköintistrategian ulkopuolisena hankintana siten, että työ on valmis keväällä 2012 sekä 2. antaa aloitteen johdosta edellä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle. Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen. KH : Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p

4 Kiinteistö Oy Kasarmikatu 4, Talo Oy Keskiö, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kopinkulma, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Raatihuoneenkatu 14, Kiinteistö Oy Hämeentori : Hämeenlinnan kaupungin vetovoima ja kehitysnäkymät ovat varsin suotuisat. Kaupungin sijainti on erinomainen ja monet viimevuosien kehityshankkeet ovat lisänneet mielenkiintoa kaupunkia kohtaan. Hyvä kehitys näkyy mm. tasaisena väestökasvuna ja monipuolisena elinkeinorakenteena. Kaupungin keskusta-alue on varsin suppea, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei ydinkeskustan kehittämiseen ole ollut riittäviä mahdollisuuksia. Erityisen vaikeasti ratkaistava ongelma on liittynyt keskustakiinteistöjen kehittämiseen sekä asuntoja lisäämällä että liiketiloja laajentamalla. Käsityksemme mukaan suurin este keskusta-alueen liikekiinteistöjen lisärakentamiseen on pysäköinnin järjestämisen vaatimat tilatarpeet ja niistä johtuvat kustannukset. Kyse ei ole pelkästään pysäköintipaikkojen lukumäärästä, vaan pysäköinnin ja kaupallisten toimintojen yhteensovittamisesta. Hämeenlinnan keskusta-alueen kehittymisnäkymät ovat hyvät. Keskustaan liittyvät toiminnot laajenevat sekä Verkatehtaan että moottoritien suuntaan. Etelärannan rakentamiseen liittyvät suunnitelmat tuovat merkittävän määrän uusia asukkaita palveluiden tuntumaan. Moottoritien katteelle tuleva kauppakeskus ei kilpaile muun keskusta-alueen kanssa, vaan merkittävä osa kaupallisista toiminnoista ja palveluista tulee joka tapauksessa jatkossakin sijoittumaan aivan ydinkeskustaan. Tässä tarkastelussa onkin äärimmäisen tärkeää, että ydinkeskustan kaupallisilla palveluilla on mahdollisuus kehittyä. Keskusta-alueen saavutettavuuden ja kaupallisten palveluiden kehittymisen kannalta olennaisin kysymys on pysäköinti; sekä uuden rakentamisen aiheuttama rasitepysäköinti että liiketoimintoihin liittyvä asiakaspysäköinti. Uudet investoinnit mahdollistuvat vain siinä tilanteessa, jossa pysäköinti tukee liiketoimintaa. On lähes mahdotonta kehittää vähittäiskaupan palveluita keskusta-alueella, ellei pysäköinnistä ole suora yhteys liiketiloihin. Tätä kysymystä eivät kauempana sijaitsevat paikat ratkaise. Allekirjoittaneet yritykset ovat yhdessä selvittäneet mahdollisuutta omien kiinteistöjensä kehittämiseen ja kaupallisten palveluiden lisäämiseen ydinkeskustassa. Jokaisessa selvityksessä on todettu, että edellytyksenä ovat riittävät ja helposti saavutettavat pysäköintipaikat ja tilat. Jotta sekä lisärakentaminen että sujuva pysäköinti keskusta-alueella olisi mahdollista, tulisi pysäköinti keskittää torin seudulla Toriparkkiin usean muun suomalaisen kaupungin tapaan. Mahdollinen katualueiden vapautuminen pysäköintikäytöstä lisäisi myös osaltaan keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaa sekä mahdollistaisi nykyistä paremman saavutettavuuden sekä joukkoliikenteellä että kevyellä liikenteellä. Pysäköintilaitoksen rakennuttaminen on käsityksemme mukaan tarkoituksenmukaisinta toteuttaa yhtiömuotoisesti Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n toimesta, jotta pysäköinnin kokonaisuus olisi yksissä käsissä. Alustavien laskelmien mukaan pysäköintilaitoksen toiminta on kannattavaa minimoimalla nimetyt pysäköintipaikat ja keräämällä rakennushankkeisiin ryhtyviltä velvoitepaikkamaksut. Sekä nykyisen asemakaavan että

5 mahdollisesti tulevien asemakaavojen vaatimat autopaikat voidaan näin jatkossa osoittaa sijoitettavaksi pääosin yhteiseen Toriparkkiin. Pysäköintilaitoksen tarve korostuu, kun Etelärannan rakentaminen alkaa ja siellä olevat nykyiset paikat poistuvat käytöstä. Kiinteistö Oy Kasarmikatu 4, Talo Oy Keskiö, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kopinkulma, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Raatihuoneenkatu 14 ja Kiinteistö Oy Hämeentori esittävät Hämeenlinnan kaupungille, että Hämeenlinnan Pysäköinti Oy aloittaa Hämeenlinnan torin alle kaavaillun toriparkin suunnittelun ja rakennuttamisen niin, että pysäköintilaitoksesta voidaan tulevaisuudessa osoittaa velvoitepaikkoja keskustan alueen kiinteistöille. Yhtiöt ovat omalta osaltaan valmiit heti käynnistämään omistamiensa kiinteistöjen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Keskusta-alueen kiinteistöjen peruskorjauksen ja laajennuksen mahdollistamiseksi ennen pysäköintilaitosten valmistumista on aiemmin päätetty asemakaavassa edellytettyjen autopaikkojen järjestämistä koskevasta sopimusmenettelystä. Kh : Kunnan tehtävänä on asemakaavan laatimisen yhteydessä määrätä tarvittavien autopaikkojen laskelmallisista perusteista eri alueiden tarpeet huomioon ottaen. Maankäyttö- ja rakennuslain 156 :n mukaan kiinteistön käyttöä varten tarpeelliset autopaikat sijaitsevat pääsääntöisesti omalla kiinteistöllä ja ne tulee järjestää rakentamisen yhteydessä. Hämeenlinnan keskusta-alueen kiinteistöillä on todettu olevan tarpeita lisärakentamiselle. Ongelmalliseksi on osoittautunut kiinteistöille asemakaavassa osoitettujen autopaikkojen väheneminen lisärakentamisen johdosta ja toisaalta rakentamisesta johtuvien lisäpaikkojen tarve, kun keskusta-alueella on tällä hetkellä muutenkin pulaa pysäköintipaikoista. Maankäyttö- ja rakennuslain momentin mukaan kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kiinteistön ulkopuolelta kohtuulliselta etäisyydeltä, jos asemakaavassa niin määrätään. Säännös mahdollistaa pysäköinnin keskitetyn järjestämisen tietyn suppean alueen puitteissa siten, että kunta rakentaa tarvittavat pysäköinnin vaatimat tilat, käytännössä pysäköintilaitoksen, joka palvelee kiinteistöä ja täyttää kiinteistön autopaikkatarpeen. Kaavamääräyksessä kunta myös sitoutuu luovuttamaan tarvittavat autopaikat kiinteistön käytettäväksi. Osoittaessaan ja luovuttaessaan kaavamääräyksen mukaisesti kiinteistön tarvitsemat autopaikat kunnalla on oikeus periä autopaikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus. Korvauksen maksuperusteet hyväksyy kunta. Sen sijaan, että kaikki autopaikat toteutettaisiin rakentamisen yhteydessä, asemakaavassa voidaan määrätä myös autopaikkojen toteuttamisesta vaiheittain. Asemakaavamääräyksessä voidaan rakennuslupaviranomaiselle antaa oikeus myöntää lykkäystä autopaikkojen toteuttamisvelvollisuuteen. Tällöin kaavamääräyksessä todetaan, mikä osa vaadituista autopaikoista on toteutettava rakentamisen yhteydessä ja mille osalle voidaan myöntää lykkäystä.

6 Jotta keskusta-alueen lisärakennustarpeiden toteuttaminen ei estyisi autopaikkaongelmien vuoksi, on valmisteltu sopimusluonnosta, jolla kiinteistön omistaja (autopaikan varaaja) ja kaupunki (tai kaupungin pysäköintiyhtiö) voivat sopia kaavassa edellytettyjen autopaikkojen järjestämisestä tontin ulkopuolelle tulevaisuudessa rakennettavaan yleiseen pysäköintilaitokseen sekä mainittujen autopaikkojen ylläpitämisestä. Sopimusjärjestelyllä on tarkoitus osaltaan edistää keskusta-alueen täydennysrakentamista ja mahdollistaa vanhojen kiinteistöjen kehittäminen. Tällä hetkellä keskusta-alueella on Keinusaareen valmistumassa ja Kaivokadun varressa alkamassa pysäköintilaitokset, jotka mahdollistavat uuden menettelyn. Myös muita pysäköintilaitoksia on myöhemmin otettava käyttöön, jotta keskustan pysäköintitilanne voidaan ratkaista. Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä 4/Kh Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1) hyväksyä edellä kuvatun toimintamallin/sopimusjärjestelyn käyttöönoton, 2) hyväksyä liitteenä olevan sopimusluonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi ja 3) lähettää sopimusluonnoksen jatkovalmistelua varten maankäytön suunnitteluyksikköön. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Pysäköintiin liittyvät ratkaisut ovat kiistatta yksi tärkeimmistä keskustaalueen kehittymiseen ja alueen elinvoimaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kaupallisten palveluiden kehittymisestä tehdyissä selvityksissä pysäköinti on noussut aivan ratkaisevaksi asiaksi. On erityisesti huomioitava se, ettei kysymys ole pelkästään pysäköintipaikkojen lukumäärästä, vaan pysäköinnin ja kaupallisten palveluiden yhteensovittamisesta. Esityksessä on perustellusti korostettu sitä seikkaa, että pysäköinnistä tulee olla suora yhteys liiketiloihin. Valmisteilla oleva Kaivokadun pysäköintilaitos on välttämätön alueen pysäköinnin ratkaisemiseksi, mutta se ei ratkaise ydinkeskustan autopaikkatarvetta. Eteläranta hankkeen käynnistyminen v on kriittinen tekijä pysäköintiratkaisujen osalta, sillä tässä yhteydessä on huomioitava sekä poistuvat pysäköintipaikat että uuden rakentamisen vaatimat uudet paikat myös rakentamisaikataulun kannalta. Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. velvoittaa yhdyskuntalautakunnan yhdessä Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n kanssa selvittämään Toriparkkiin / torinaluspysäköintiin liittyvät lähtökohdat kaavoituksen, liikennejärjestelyiden ja aikataulun osalta 2. että samassa yhteydessä tulee laatia alustava rahoitussuunnitelma sekä pysäköintilaitoksen rakentamiseksi että toiminnan ylläpitämiseksi 3. että selvitykset tulee esittää kaupunginhallitukselle viimeistään toukokuussa 2011, jolloin päätetään hankkeen käynnistämisestä.

7 Pöytäkirjaan merkittiin, että Aarne Kauranen, Anna-Kaisa Häppölä, Vesa Kaloinen ja Jukka Viitaniemi olivat esteellisinä (yhteisöjäävit) poissa kokoussalista tämän pykälän käsittelyn ajan. Esittelijä täydensi päätösehdotustaan kokouksen kuluessa seuraavalla lisäyksellä: 4. että samassa yhteydessä esitetään selvitys keskusta-alueen pysäköinnin kokonaisuudesta. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen kokouksessa esitetyllä tavalla täydennettynä. KH Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. edellyttää, että keskustan liikennesuunnitelmatyön ja siihen sisältyvän pysäköintistrategian osana selvitetään toriparkkiin/torinaluspysäköintiin liittyvät lähtökohdat mm. kaavoituksen, liikennejärjestelyiden ja aikataulun osalta 2. edellyttää, että yhdyskuntalautakunta yhdessä Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n kanssa laatii alustavan rahoitussuunnitelman sekä torinaluspysäköintilaitoksen rakentamiseksi että toiminnan ylläpitämiseksi mennessä 3. antaa aloitteen johdosta em. selvityksen kaupunginvaltuustolle. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p KV Keskustelun kuluessa valtuutettu Pekka Pohjalainen ehdotti päätökseen lisättäväksi seuraavan kohdan: Valtuusto edellyttää, että yhdyskuntalautakunta yhdessä Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n kanssa selvittää mahdollisuuden lisätä tilapäisratkaisuilla keskustan pysäköintipaikkoja sekä niitä löydettäessä myös toteuttaa ne. Valtuutettu Jutta Äijälä kannatti valtuutettu Pohjalaisen tekemää ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä edellä selostetun valtuutettu Pohjalaisen tekemän ja valtuutettu Äijälän kannattaman ehdotuksen. Valtuusto vastasi myöntävästi, joten puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti hyväksyneen käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen siihen kokouksessa tehtyine lisäyksineen.

8 Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Lisäksi valtuusto edellytti, että yhdyskuntalautakunta yhdessä Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n kanssa selvittää mahdollisuuden lisätä tilapäisratkaisuilla keskustan pysäköintipaikkoja sekä niitä löydettäessä myös toteuttaa ne.

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta

Kh 22.6.2009, 416. Ydinkeskusta Pysäköintiyhtiön (Seipark Oy) perustamisen valmistelu/ Pysäköintitoiminnan järjestämiseen liittyvät muut toimenpiteet /Tarkennukset autopaikkojen järjestämisvelvoitteeseen ym. Kh 22.6.2009, 416 Seinäjoella

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 24.10.2011 Taltionumero 3042 Diaarinumerot 1587/1/10 ja 1608/1/10 1 (38) Asia Valittajat Valitukset asemakaava-asiassa 1) Olavi Mäenpää, Turku 2) Turun kaupunginhallitus

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

Meidän Turku -Vårt Åbo ry/ muistutus /asemakaavaehdotus Kauppatori (11/2011)/26.3. 2012

Meidän Turku -Vårt Åbo ry/ muistutus /asemakaavaehdotus Kauppatori (11/2011)/26.3. 2012 Meidän Turku-Vårt Åbo ry c/o puheenjohtaja Pauliina de Anna Puolalanpuisto 2 b B 7 20100 Turku Turun kaupunginhallitukselle MUISTUTUS ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA, joka koskee 21. päivänä helmikuuta 2012

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi 6 Pysäköinti Autopysäköinnin mitä, missä, milloin Tuloksia Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksesta tutkija Kaisa Karhula Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto kaisa.karhula@tut.fi

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma

Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma KUVA: WWW.VASTAVALO.FI 25.2.2015 ESIPUHE Tässä työssä on uudistettu ja koottu yhteen pysäköinnin suunnitteluun

Lisätiedot

Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan

Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan Varavaltuutettu Rami Aaltosen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Urban Office -kaupunkitoimiston perustamisesta Hämeenlinnaan KV 12.11.2012 17 Varavaltuutettu Rami Aaltonen jätti

Lisätiedot

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUK- SET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE AUTOPAIKKATYÖRYHMÄ 31.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO LÄHETE 19.5.2014 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Kokoustiedot Aika 09.06.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen

KANNANOTTO 1 (9) 16.8.2013. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi. Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen KANNANOTTO 1 (9) Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto ksv.liikenne@hel.fi Kannanotto Helsingin pysäköintipolitiikan luonnokseen Lausunnon antajasta Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot