TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA"

Transkriptio

1 TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA Sisällys 1. TAUSTAA ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS TULOSPALKKIOT HENKILÖSTÖN SIJOITTUMINEN JA ANSIOIDEN HAJONNAT ERI VAATIVUUSLUOKISSA KESKIANSIOT IÄN MUKAAN ANSIOKEHITYS ERI ALOILLA JOHTOPÄÄTÖKSET SANASTO LIITEKUVIOT JA NIMIKEKOHTAISET ANSIOT

2 1. TAUSTAA Osana Rahoitusalan työehtosopimusta ajalle sovittiin että liittojen välinen tilastotyöryhmä jatkaa toimintaansa. Työryhmän tehtävänä on toteuttaa sopijapuolten antamia toimeksiantoja ja valmistella sopijapuolille tilastointiin liittyviä selvityksiä. Lisäksi se laatii vuosittain palkkatilastojen valmistuttua selvityksen rahoitusalan ja keskeisten muiden alojen ansiokehityksestä. Työryhmän selvitykset käsitellään yhdessä sopijaosapuolten kesken. Liitot suosittelevat, että tilastoyhteistyötä kehitetään myös ryhmä-, konserni- ja yritystasolla. Liittojen yhteisen tilastoselvityksen tekemisellä on monivuotiset perinteet ja se on nähty osapuolten kesken tarpeellisena. Tilastoilla on tärkeä merkitys muun muassa palkkakeskustelumallin ja tasa-arvotilanteen seuraamisen näkökulmasta. Osapuolet ovat nimenneet tilastotyöryhmään seuraavat edustajat: Finanssialan Keskusliitto: Kirsi Arvola, Timo Höykinpuro ja Mikko Mankki Ammattiliitto Pro: Ira Saarnio Nordea Unioni Suomi: Seppo Siika-aho YTN: Johanna Lähteenmäki ja Juha Oksanen Tässä raportissa työryhmä tarkastelee lokakuun 2010 ansiotilastoja. Toimihenkilötasolla tarkoitetaan vaativuusluokkiin kuuluvia henkilöitä, esimies- ja asiantuntijatasolle puolestaan luetaan kuuluvaksi esimiehet sekä vaativuusluokkaan 5.2. kuuluvat asiantuntijat. 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU 2010 Kuluneella tilastokaudella, eli lokakuun 2009 ja lokakuun 2010 välisenä aikana, rahoitusalalla toteutettiin kolme sopimukseen perustuvaa palkankorotusta. Ensimmäinen palkankorotuksista maksettiin tammikuussa 2010 sekalinjaisena 18,5 euron tai 0,65 prosentin yleiskorotuksena. Tämän kustannusvaikutus alalla oli 0,69 prosenttia. Palkkakeskusteluiden kautta jaettu paikallinen erä maksettiin kesäkuussa 2010 ja sen suuruus oli 0,95 prosenttia. Lokakuussa 2010 maksettiin puolestaan 1,0 prosentin suuruinen yleiskorotus. Näiden lisäksi vähimmäispalkkoja korotettiin kahdesti, vuoden 2010 tammikuussa ja lokakuussa, 1,5 prosentin suuruisilla tasokorotuksilla. Tilastokauden yhteenlasketut korotukset olivat näin ollen 2,69 prosenttia. Tämän ylittävä tai alittava ansiokehitys koostuu palkkaliukumasta sekä erilaisista rakenteellisista tekijöistä. Tarkemmat tiedot tilastokauden ansiokehityksestä on nähtävissä taulukosta 1, josta havaitaan myös, että lokakuun 2010 tiedot on saatu noin henkilöstä. 2

3 Taulukko 1. Rahoitusalan säännöllisen työajan keskiansiot eri tehtävätasoilla lokakuu 2010 Lkm Keskiansio Muutos ed. Muutos Johtotehtävät /kk vuodesta, % tulospalkkioineen Miehet ,4 9,0 Naiset ,9 3,4 Yhteensä ,3 6,4 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet ,3 3,3 Naiset ,6 2,5 Yhteensä ,9 2,8 Toimihenkilöt Miehet ,1-6,5 Naiset ,9 0,8 Yhteensä ,4-0,6 Yhteensä Miehet ,4 4,5 Naiset ,2 3,4 Yhteensä ,5 4,1 Säännöllisen työajan ansio sisältää varsinaisen kiinteän kuukausipalkan lisäksi erilaiset säännöllisen työajan lisät, luontoisetujen verotusarvon sekä provisiot kuukausikeskiarvona. Tulospalkkiot eivät sisälly tähän ansiokäsitteeseen. Taulukossa on kuitenkin esitetty myös ansiokehitys tulospalkkioineen. Kaikkien rahoitusalalla työskentelevien keskimääräinen ansiokehitys oli 3,5 prosenttia lokakuusta 2009 lokakuuhun Johtotehtävissä ansiokehitys oli 3,3 prosenttia ja esimies- ja asiantuntijatasolla 2,9 prosenttia, mutta toimihenkilötehtävissä työskentelevien ansiotaso laski 0,4 prosenttia. Tätä selittää erityisesti se, että henkilöitä on tilastoissa ryhmitelty uudelleen eri tehtävätasoille. Tarkasteltaessa säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä sukupuolittain huomataan, että ansiokehitys on ollut sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä että johtotehtävissä toimivilla miehillä naisia suurempaa. Toimihenkilötasolla ansiotaso on laskenut miesten kohdalla, joka johtuu edellä mainitusta tilastorakenteessa tapahtuneesta muutoksesta. Tarkemman kuvan tilanteesta saa vertailemalla myös identtisten ryhmien ansiokehitystä (luku 3, taulukko 2). Vaikka sukupuolten väliset palkkaerot esimerkiksi toimihenkilötasolla ovat kaventuneet, huomataan säännöllisen työajan keskiansioita verrattaessa, että naisten palkkataso on tehtävätasoittain tarkasteltuna miesten vastaavaa matalampi. Tämä selittyy ainakin osittain muun muassa miesten sijoittumisella keskimääräistä 3

4 vaativampiin tehtäviin. Miehet myös työskentelevät suhteellisesti naisia useammin pääkaupunkiseudulla, jossa palkkataso on korkeampi. 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS Henkilöstön vaihtuvuuden (uudet alalle tulleet henkilöt ja tilaston piiristä poistuneet) vaikutus ansiokehitykseen voidaan eliminoida tarkastelemalla ns. identtisten henkilöiden ansiokehitystä. Identtisten henkilöiden tarkastelussa ovat mukana kumpanakin tarkasteluvuonna rahoitusalan tilastoon kuuluneet henkilöt riippumatta siitä millä tehtävätasoilla he työskentelevät tai ovatko he vaihtaneet tasoa tilastokauden aikana. Identtisten henkilöiden ansiokehitys on nähtävillä taulukossa 2. S Urakehityksen vaikutus voidaan osittain eliminoida tarkastelemalla ns. ammattiidenttisten ansiokehitystä. Ammatti-identtisten tarkastelussa ovat mukana kumpanakin tarkasteluvuonna samaan ammattinimikkeeseen kuuluneet identtiset henkilöt. Ammattinimikkeiden sisällä tapahtuvan urakehityksen vaikutusta ei kuitenkaan pystytä tilastoaineiston perusteella eliminoimaan. Taulukko 2. Keskiansiokehitys kaikilla sekä identtisillä henkilöillä lokakuu 2009 lokakuu 2010 Johtotehtävät Kaikki Identtiset Ammatti-identtiset Miehet 5,4 7,2 5,7 Naiset 0,9 6,1 5,4 Yhteensä 3,3 6,8 5,6 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet 3,3 6,5 5,9 Naiset 2,6 5,1 4,2 Yhteensä 2,9 5,8 5,1 Toimihenkilöt Miehet -6,1 5,5 4,8 Naiset 0,9 3,6 3,6 Yhteensä -0,4 3,8 3,7 Yhteensä Miehet 3,4 6,5 5,7 Naiset 3,2 4,2 3,9 Yhteensä 3,5 5,1 4,5 Identtisten henkilöiden ansiokehitys on ollut epätasainen eri tehtävätasoilla. Ansiot ovat nousseet eniten johtotasolla ja vähiten toimihenkilötasolla. Tilastokaudella maksettujen eri palkankorotusten yhteenlaskettu määrä oli 2,69 prosenttia. Sen yli tapahtunutta identtisten ansiokehitystä selittävät esimerkiksi vaativuusluokkamuutokset sekä siirtymiset eri tehtävätasoilta toiselle. 4

5 Ammatti-identtisten ansiokehitys on ollut tilastokaudella identtisten ansiokehitystä pienempää kaikilla tehtävätasoilla. Tämä selittyy sillä, että muihin kuin sopimuskorotuksiin perustuvia palkkaliukumia toteutetaan todennäköisemmin työtehtävien vaihtumisen kuin samoissa työtehtävissä toimimisen yhteydessä. Sekä identtisten että ammatti-identtisten ansiokehityksiä sukupuolen mukaan tarkasteltuna huomataan, että miesten ansiokehitys on ollut naisia suurempaa kaikilla tehtävätasoilla. Identtisten ja ammatti-identtisten osalta ansiokehitys on ollut pienintä toimihenkilötason naisilla (3,6 %). 4. TULOSPALKKIOT Tulospalkkaus on rahoitusalalla yleisempi palkkauksen muoto kuin useimmilla muilla palvelualoilla. Taulukosta 3 selviää, että kolmannes (32,8 %) toimihenkilötehtävissä työskentelevistä, noin puolet (47,3 %) esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivista ja runsas puolet (61,0 %) johtotason henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna Tulospalkkiota saaneiden suhteellinen osuus on laskenut vuoden takaisesta kaikilla tehtävätasoilla. Naisten ja miesten välillä ei ollut suuriakaan eroja tulospalkkioiden saamisessa. Toimihenkilö- ja johtotehtävissä naiset saivat hieman miehiä useammin tulospalkkioita, esimies- ja asiantuntijatasolla tilanne oli päinvastainen. Taulukko 3. Tulospalkkioita saaneiden lukumäärät sekä osuudet koko henkilöstöstä vuosina 2009 ja Kaikki Lkm %-osuus Lkm %-osuus Johto , ,0 Esimiehet ja asiantuntijat , ,3 Toimihenkilöt , ,8 Yhteensä , , Miehet Lkm %-osuus Lkm %-osuus Johto , ,3 Esimiehet ja asiantuntijat , ,9 Toimihenkilöt , ,2 Yhteensä , , Naiset Lkm %-osuus Lkm %-osuus Johto , ,2 Esimiehet ja asiantuntijat , ,1 Toimihenkilöt , ,8 Yhteensä , ,1 5

6 Tilastokaudella tulospalkkioita saaneiden suhteellinen osuus laski samalla, kun tulospalkkioiden euromäärätkin laskivat. Tilastokaudella keskimääräiset tulospalkkiot puolestaan nousivat toimihenkilötasoa lukuun ottamatta. Taulukosta 4 nähdään, että suurinta tulospalkkioiden kasvu oli johtotehtävissä (naiset 34,5 % ja miehet 33,7 %), esimiestehtävissä toimivilla miehillä tulospalkkioiden kasvu oli maltillista (3,0 %) ja naisten keskimääräiset tulospalkkiot pysyivät kutakuinkin ennallaan. Toimihenkilötasolla erityisesti miesten tulospalkkiot pienenivät (-21,9 %). Taulukosta 4 on nähtävissä myös, että tulospalkkioilla on vaikutusta koko kuukausipalkan kehitykseen oikeastaan ainoastaan johtotehtävissä toimivilla. Varsinaisten tulospalkkioiden ohella on monissa rahoitusalan yrityksissä käytössä henkilöstörahasto. Henkilöstörahastoihin liittyvät voittopalkkiot eivät sisälly näihin ansiotilastoihin Taulukko 4. Tulospalkkiot vuosina Osuus koko kk-palkan Johtotehtävät /kk /kk Muutos, % kehityksestä, %-yksikköä Miehet ,7 3,6 Naiset ,5 2,4 Yhteensä ,6 3,1 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet ,0 0,0 Naiset ,6-0,1 Yhteensä ,7-0,1 Toimihenkilöt Miehet ,9-0,4 Naiset ,1-0,1 Yhteensä ,8-0,2 6

7 5. HENKILÖSTÖN SIJOITTUMINEN JA ANSIOIDEN HAJONNAT ERI VAATIVUUSLUOKISSA Alan tehtävärakenteissa tapahtuneet muutokset heijastuvat henkilöstön sijoittumisessa eri vaativuusluokkiin. Taulukosta 5 sekä kuviosta 1 on nähtävissä, että muutokset vaativuusluokkajakaumissa ovat 2000-luvulla olleet melko suuria. Taulukko 5. Eri vaativuusluokkiin kuuluvien henkilöiden lukumäärät vuosina 1995, 2000, 2005 ja VL VL VL VL VL VL Yhteensä Kuvio 1. Vaativuusluokkajakaumat vuosina 1995, 2000, 2005 ja ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 VL 2 VL 3 VL 4.1 VL 4.2 VL 5.1 VL 5.2 5,0 0, Huomioitavaa kehityksessä on vaativuusluokan 3 merkityksen huomattava väheneminen. Tehtäviä, jotka perinteisesti ovat sijoittuneet vaativuusluokkaan 3, ei enää ole konttoreissa siinä määrin kuin aikaisemmin, vaan asiakkaat hoitavat ne itse esimerkiksi verkossa. Myös vaativuusluokan 4.1. suhteellinen osuus on kääntynyt vuoden 2005 jälkeen lievään laskuun, kun taas vaativuusluokkien suhteelliset osuudet ovat kasvaneet. 7

8 Vaativuusluokkiin sijoittui henkilöä vuonna 2000 ja henkilöä vuonna Lukumäärät sisältävät kaikki vaativuusluokkiin kuuluvat henkilöt kaikilla tehtävätasoilla lukuun ottamatta Sampo Pankissa työskenteleviä henkilöitä, joilla on oma tehtäväryhmittelynsä. Kuviosta 2 nähdään ansioiden hajonnat eri vaativuusluokissa. Hajonnat ovat melko maltillisia muilta osin, mutta vaativuusluokassa 5.2 ansioiden hajonta on melko suurta. Tämä johtuu siitä, että kyseiseen luokkaan sijoittuu hyvin erilaisia työtehtäviä. Kuvio 2. Säännöllisen työajan ansioiden hajonnat eri vaativuusluokissa desiili alakvartiili mediaani yläkvartiili 9. desiili VL 2 VL 3 VL 4.1 VL 4.2 VL 5.1 VL 5.2 Luvuissa 1. desiili tarkoittaa, että 10 % kyseisen vaativuusluokan henkilöistä ansaitsee vähemmän kuin kyseisen taulukon euromäärä, alakvartiili tarkoittaa, että 25 % kyseisen vaativuusluokan henkilöistä ansaitsee vähemmän kuin kyseisen taulukon euromäärä. Mediaani on puolestaan kyseisen vaativuusluokan keskimmäisin palkka, eli puolet henkilöistä ansaitsee vähemmän ja puolet enemmän. Yläkvartiili tarkoittaa, että 75 % ansaitsee vähemmän kuin kyseinen euromäärä ja 9. desiili, että 90 % kyseiseen luokkaan kuuluvista ansaitsee alle kyseisen euromäärän. 8

9 6. KESKIANSIOT IÄN MUKAAN Työn vaativuuden lisäksi työkokemuksella on luonnollisesti omat vaikutuksensa palkkaan. Alallaolovuosia ei enää tilastoida, mutta niiden sijasta ansioita voidaan tarkastella iän mukaan. Kuviossa 3 on esitetty keskiansiot iän mukaan eri tehtävätasoilla. Kuvio 3. Keskiansiot iän mukaan eri tehtävätasoilla tai alle tai yli Ikä Johtotehtävät Esimiehet ja asiantuntijat Toimihenkilöt Keskiansiot nousevat iän mukaan toimihenkilötehtävissä ja esimies- ja asiantuntijatehtävissä ikävuoteen asti, johtotasolla työskentelevien kohdalla vuoteen asti. Tämän jälkeen keskiansiot pysyvät suunnilleen samalla tasolla. 7. ANSIOKEHITYS ERI ALOILLA Ajalla lokakuu 2009 lokakuu 2010 tehtiin liittokohtaisia palkankorotusratkaisuja ja tilastollinen ansiokehitys vaihteli jonkin verran eri aloilla. Vertailun vuoksi on hyvä katsoa muidenkin kuin rahoitusalan ansiokehitystä. Työryhmä on valinnut vertailualoiksi vakuutusalan konttoritehtävät, palveluiden konttoritehtävät, tietotekniikan palvelualat ja teollisuuden toimihenkilöt. Vertailualoihin nähden rahoitusalan (-0,4 %) ansiokehitys toimihenkilötasolla oli edellisen tilastokauden tapaan matalinta ja korkeinta palvelualojen konttorissa (3,6 %). Palvelualojen konttori -ryhmä sisältää ansiotiedot kaupan, majoitus- ja ravitsemisalan sekä erityispalvelujen konttorihenkilöstön osalta. Verrattaessa koko henkilöstön tai ylempien toimihenkilöiden ansiokehitystä, tilanne oli lähes päinvastainen, eli rahoitusalan ansiokehitys oli kutakuinkin vertailualojen tasolla. Tilanne näyttää toiselta myös toimihenkilöiden osalta, kun tarkastellaan pelkästään identtisten ansiokehitystä. Tähän vaikuttaa jo aiemmin raportissa mainitut rakenteelliset muutokset (luku 2). Vertailuja vaikeuttaa palkankorotusten erilainen ajoittuminen eri toimialoilla, jonka vuoksi on hyvä tarkastella myös pidemmän aikavälin ansiokehitystä. 9

10 Toimihenkilötasolla rahoitusalan ansiokehitys jää muiden vertailualojen ansiokehityksestä, kun tarkastellaan ansiokehitystä viimeisen kymmenen vuoden ajalta (lokakuu 2000 lokakuu2010). Sen sijaan koko henkilöstön osalta alan ansiokehitys näyttää olleen vertailualojen tasolla tai jopa nopeampaa. Tarkemmat vertailutiedot eri alojen ansiokehityksestä ilmenevät raportin liitekuvioista. 8. JOHTOPÄÄTÖKSET 1. Rahoitusalalla ansiokehitys on ollut eri tehtävätasoilla epätasaista. Hitainta ansiokehitys on ollut toimihenkilötehtävissä ja nopeinta johtotehtävissä. 2. Kaikkien tilastoinnin piirissä olevien ansiokehitys on ollut noin 3-4 prosenttiyksikköä identtisten henkilöiden ansiokehitystä hitaampaa. Naisten ansiokehitys on ollut identtisten osalta miehiä hitaampaa kaikilla tehtävätasoilla. 3. Koko alan ansiokehitys ei olennaisesti poikkea muiden alojen ansiokehityksestä. Toimihenkilötasolla ansiokehitys on kuitenkin ollut pidemmällä aikavälillä hitaampaa kuin vertailualoilla. 4. Tulospalkkioiden saajien lukumäärä on laskenut tilastokauden aikana, mutta keskimääräiset tulospalkkiot ovat nousseet toimihenkilötasoa lukuun ottamatta. Tulospalkkiotkin jakautuvat epätasaisesti naisten ja miesten kesken. 5. Vaativuusluokka 5.2 on alan yleisin vaativuusluokka ja sen sisällä ansioiden hajonnat ovat suuret. 10

11 SANASTO Ammatti-identtiset: Ammatti-identtiset henkilöt eroavat identtisistä siinä, että sen lisäksi, että he ovat olleet rahoitusalan tilastoinnin piirissä molempina ajankohtina, he ovat myös kuuluneet samaan tilastonimikkeeseen molempina ajankohtina. Esimerkiksi henkilö on työskennellyt asiakaspalvelun palvelu- ja myyntitehtävissä, sekä lokakuussa 2009 että lokakuussa Ansioiden hajonnat: 1. DESIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 10 prosenttia kyseiseen ryhmään, kuten tilastonimikkeeseen tai vaativuusluokkaan, kuuluvista henkilöistä ansaitsee. ALAKVARTIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 25 prosenttia kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. MEDIAANI kertoo mitä euromäärää vähemmän puolet kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. YLÄKVARTIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 75 prosenttia kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. 9. DESIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 90 prosenttia kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. Henkilöstörahasto: Henkilöstörahaston kautta yritys voi jakaa tulos- ja voittopalkkioita. Näitä ei lasketa mukaan tässä tilastoraportissa tarkoitettuihin tulospalkkioihin. Identtiset: Identtisillä henkilöillä tarkoitetaan saman tilastoinnin piirissä molempina ajankohtina olleita henkilöitä. Tällä tilastokaudella identtisiin kuuluva henkilö on ollut rahoitusalan palkkatilastoinnin piirissä sekä lokakuussa 2009 että lokakuussa Säännöllisen työajan ansio: Säännöllisen työajan ansio sisältää varsinaisen kiinteän kuukausipalkan lisäksi erilaiset säännöllisen työajan lisät (kuten ilta- tai yölisät, mutta ei ylityölisiä), luontoisetujen verotusarvon sekä suorituspalkat (kuten provisiot) kuukausikeskiarvona. Tulospalkkiot eivät sisälly tähän ansiokäsitteeseen. Joissakin yhteyksissä esitetään kuitenkin vielä erikseen säännöllisen työajan keskiansiot tulospalkkioineen. Silloin tulospalkkiot ovat mukana kuukausikeskiarvona. Tehtävätasot: Toimihenkilötasolla tarkoitetaan vaativuusluokissa työskenteleviä toimihenkilöitä, joiden työtehtäviin ei sisälly esimiesvastuuta. Esimiehillä ja asiantuntijoilla tarkoitetaan vaativuusluokassa 5.1 tai 5.2 työskenteleviä esimiehiä sekä vaativuusluokassa 5.2 työskenteleviä asiantuntijoita. 11

12 Johtotasolla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät pääsääntöisesti kuulu työehtosopimuksen piiriin. Tulospalkkio: Tulospalkkioilla tarkoitetaan yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- tai voittopalkkioita. Voittopalkkio: Voittopalkkiolla tarkoitetaan palkkiojärjestelmää, jossa voiton merkitys on olennainen, vähintään 50 prosenttia. Erityisiä voittopalkkiomuotoja ovat käteinen voittopalkkio ja henkilöstörahastolle suunnattu voittopalkkio. 12

13 LIITEKUVIOT JA NIMIKEKOHTAISET ANSIOT Ansiokehitys lokakuusta 2009 lokakuuhun 2010 Ylempien toimihenkilöiden (johto ja esimiehet & asiantuntijat) ansiokehitys lokakuu 2009-lokakuu ,8 1,9 3,7 2,2 Rahoitus Teoll.th Vakuutus Palvelu konttori Tietotekniikan palvelut -1,5 Toimihenkilötason ansiokehitys lokakuu 2009-lokakuu ,4 3,3 3,6 1,0 Rahoitus Teoll.th Vakuutus Palvelu konttori Tietotekniikan -0,4 palvelut 13

14 Ansiokehitys lokakuusta 2009 lokakuuhun 2010; identtiset Identtisten ansiokehitys toimihenkilötasolla lokakuu 2009-lokakuu ,9 2,8 4,2 3,4 2,6 Rahoitus Teoll.th Vakuutus Palvelu konttori Tietotekniikan palvelut 14

15 Ansiokehitys lokakuusta 2006 lokakuuhun ,0 Koko henkilöstön ansiokehitys lokakuu 2006-lokakuu ,5 14,9 12,9 11,5 Rahoitus Teoll.th Vakuutus Palvelu konttori Tietotekniikan palvelut Toimihenkilöiden ansiokehitys lokakuu 2006-lokakuu ,2 15,9 15,7 17,8 12,6 Rahoitus Teoll.th Vakuutus Palvelu konttori Tietotekniikan palvelut 15

16 Ansiokehitys lokakuusta 2000 lokakuuhun 2010 Koko henkilöstön ansiokehitys lokakuu lokakuu ,1 48,7 55,2 50,3 Rahoitus Teoll.th Vakuutus Palvelu kontt 16

17 NIMIKE LKM KESKIANSIO 1.DESIILI ALAKVARTIILI MEDIAANI YLÄKVARTIILI 9.DESIILI ASIAKASPALVELU: PALVELU JA MYYNTI Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: RAHOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: PÄÄOMA-, VALUUTTA- JA KORKOMARKKINAT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: SIJOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: MAKSUPALVELU Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: PALVELU JA MYYNTI Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: RAHOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: PÄÄOMA-, VALUUTTA - JA KORKOMARKKINAT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: SIJOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: MAKSUPALVELU Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt

18 NIMIKE LKM KESKIANSIO 1.DESIILI ALAKVARTIILI MEDIAANI YLÄKVARTIILI 9.DESIILI KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt LASKENTA JA KIRJANPITO Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt HENKILÖSTÖHALLINTO Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt SIHTEERI-, ASSISTENTTI- JA TEKSTINKÄSITTELYTYÖ Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt SISÄINEN TARKASTUS JA TURVALLISUUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt VIESTINTÄ Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt YRITYSSUUNNITTELU JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt LAKIASIAT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ATK/SUUNNITTELU Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ATK/KÄYTTÖ Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ATK/TUKI Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt

19 NIMIKE LKM KESKIANSIO 1.DESIILI ALAKVARTIILI MEDIAANI YLÄKVARTIILI 9.DESIILI VAHTIMESTARI-, POSTITUS-, PUHELINVAIHTEEN YM. HOITOTEHTÄVÄT Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt MUUT ESIKUNTA-, TUKI- JA PALVELUTEHTÄVÄT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt *) 1. DESIILI = 10 prosenttia henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion ALAKVARTIILI = 25 prosenttia henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion MEDIAANI = puolet henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion YLÄKVARTIILI = 75 prosenttia henkilöistä ansaitsee alla ko. ansion 9. DESIILI = 90 prosenttia henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion 19

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2010-2011

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2010-2011 TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2010-2011 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2010 LOKAKUU 2011... 3 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2013 syyskuuhun

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalojen työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely 1 Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

Rahoitusalan toimihenkilöt

Rahoitusalan toimihenkilöt Rahoitusalan toimihenkilöt 1 Rahoitusalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista rahoitusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Vaativuusluokka Perustehtävät

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN MIEHET - MÄN Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Eur per Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot Rahoitusalan tehtävänimikkeet on jaettu neljään pääryhmään: A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta B. Muu pankki- ja liiketoiminta C. Esikunta-,

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2009 Oktober Ammattiryhmä/ammatti - Yrkesgrupp/yrke Pkl/Dkl Lkm/Antal ASIAKASPALVELU:

Lisätiedot

Rahoitusalan ammattikoodisto

Rahoitusalan ammattikoodisto Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Rahoitusalan ammattikoodisto Sisällysluettelo Ammattikoodiston käyttöä koskevia ohjeita... 2 Rahoitusalan ammattikoodit... 3 A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta...3

Lisätiedot

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2011-2012

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2011-2012 1 TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2011-2012 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2011 LOKAKUU 2012... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Keskiansio nousi teollisuudessa kolme ja kaupassa kaksi prosenttia lokakuusta

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Rakennemuutokset hidastivat ansiokehitystä teollisuudessa 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2010. Finanssialan Keskusliitto ry Ammattiliitto Suora ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2010. Finanssialan Keskusliitto ry Ammattiliitto Suora ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Finanssialan Keskusliitto ry Ammattiliitto Suora ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Sisältö 1. TOIMEKSIANTO JA TAUSTAA 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3. SUKUPUOLTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA SUOMESSA 4 4. TASA-ARVO

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2014

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2014 31.10.2014 Finanssialan Keskusliitto ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisältö 1. TOIMEKSIANTO JA TAUSTAA 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3. SUKUPUOLTEN VÄLISESTÄ

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä puolitoista prosenttia

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2017

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2017 VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2017 Finanssiala ry Vakuutusväen Liitto VvL ry 1. JOHDANTO... 3 1.1 TASA-ARVOTYÖRYHMÄ... 3 1.2 VAKUUTUSALAN SEITSEMÄS RAPORTTI... 3 1.3 TASA-ARVOLAKI... 3 1.4 TASA-ARVOASIAT

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt Palvelualojen ansiot kohosivat yli viisi prosenttia Yksityisten palvelualojen ansiot kohosivat keskimäärin runsaat viisi prosenttia tilastokaudella, joka ajoittui lokakuusta 2000 lokakuuhun 2001. Nousuvauhti

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2016 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2016, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, 25.04.2008 Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin,

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen palkat 2003

Yksityisten palvelualojen palkat 2003 Yksityisten palvelualojen palkat 2003 Yksityisten palvelualojen palkat 2003 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Ansiokehitys 2003 Kuukausipalkat nousivat neljä prosenttia vuonna 2003... 4 Ansiot nousivat sopimuskorotuksia

Lisätiedot

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus Toukokuu 2010 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 . Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2009 1 2 Palkkatilastokatsaus 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupan tilastot 2004

Kaupan tilastot 2004 Kaupan tilastot 2004 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastokirja ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Julkaisu löytyy kuitenkin myös Kaupan Työnantajaliiton kotisivuilta, www.ktlkauppa.fi. Tämä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus 2004 sisältää tietoja

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /1 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen palkat 2002

Yksityisten palvelualojen palkat 2002 Yksityisten palvelualojen palkat 2002 Yksityisten palvelualojen palkat 2002 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Ansiokehitys 2002 Palkat nousivat runsaat kolme prosenttia vuonna 2002... 4 Sopimuskorotukset

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ /13 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT NOUSIVT METLLISS,3 PROSENTTI VUONN Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 Finanssialan Keskusliitto FK Vakuutusväen Liitto VvL 1. JOHDANTO... 3 1.1 TASA-ARVOTYÖRYHMÄ... 3 1.2 VAKUUTUSALAN KUUDES RAPORTTI... 3 1.3 TASA-ARVOLAKI...

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Helmikuu 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat runsaat kaksi prosenttia lokakuusta 2010 lokakuuhun

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys TEOLLISUUSLIITTO Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. neljännes 2016 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2017 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus Kesäkuu 2009 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2007 1 Tiivistelmä Säännöllisen työajan ansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) 6211 Jäsenasiainhoitaja, jäsensihteeri 85 2 455 2 002 2 470 2 926 6212 Kurssisihteeri 33 2 762 2 333 2 720 3 233 6213 Varainhankinta-/keräysvastaava

Lisätiedot

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, 1.- 3.2.2007, Silja Symphony 1 SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2011 Finanssialan Keskusliitto FK Vakuutusväen Liitto VvL 2 1. JOHDANTO...4 1.1 TASA-ARVOTYÖRYHMÄ...4 1.2 VAKUUTUSALAN VIIDES RAPORTTI...4 1.3 TASA-ARVOLAKI...4

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

KAUPAN TILASTOT 2006

KAUPAN TILASTOT 2006 KAUPAN TILASTOT 2006 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastokirja ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen Kaupan Liiton kotisivuilta, www.suomenkauppa.fi. Tilastokirja antaa

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIANSIOT EK:N JÄSENYRITYSTEN PRISSÄ VUODEN 2015 NELJÄNNELLÄ () VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 17.4.2015 2 17.4.2015 Outi Viitamaa- Tervonen Eurobarometri 82.4 Sukupuolten välinen tasa-arvo aineisto kerätty 11-12/2014 3 17.4.2015 Palkkatasa-arvo Naisten

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2016 Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2015 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Eläkeratkaisu: 65-vuotiaana eläkkeelle pääsevä mies ei halua isänsä kohtaloa, joka kuoli puoli vuotta ennen odotettua eläkeratkaisua.

Lisätiedot

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle Tasa-arvosuunnittelu Jokaisella vähintään 30-työntekijää säännöllisesti työllistävällä työnantajalla tulee olla tasaarvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain Suunnitelman voi sisällyttää

Lisätiedot

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN KASVUMAHDOLLISUUKSIIN Mikko Martikainen Selvitys Palvelutyönantajien jäsenyritysten näkemyksistä työntekijän tuloverotuksen, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot