Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka"

Transkriptio

1 Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma

2 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja / tilaaja Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet 4 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Pääurakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Alistettuun sivu-urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet 6 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Alueiden luovutus Muu kalusto ja tarvikkeet Luvat 6 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat, (YSE 13 ) Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus 7 6 URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Viivästyssakko 7 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset 8 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Lisä- ja muutostöistä maksaminen 9 9 ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat 9 10 YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Takuutarkastus 9 11 LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan laadunvarmistus Tilaajan laadunvalvonta Tilaajan valvojat Tilaajan asiantuntijat Valvonnan työajat Arvonalennus Toiminnalliset laatupoikkeamat Urakoitsijan raportointivelvollisuus 11 1

3 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN TYÖSUOJELU TARJOUS MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Kulkulupa Ulkomaalainen työvoima Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen Urakoitsijan muut velvollisuudet Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Suunnitelmien muuttaminen Vaihtoehtoiset suunnitelmat Vaihtoehtoiset tuotteet Tekniset työsuunnitelmat Luovutettavat asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjojen palauttaminen 14 2

4 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja / tilaaja Hankkeen rakennuttaja on Kyyjärven kunta Yhdyshenkilö: Kunnanjohtaja Eero Ylitalo puhelin sähköposti Rakennusmestari Hannu Autio puhelin sähköposti Suunnittelijat ja asiantuntijat; ARK Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A, Jyväskylä Henkilö Martti Vähäniitty puhelin sähköposti RAK Controlteam Oy Kypärätie 4, Jyväskylä Henkilö Henry Hänninen puhelin sähköposti GEO Geo-Control Oy Palokankaantie 1, Jyväskylä Henkilö Sami Mahlamäki puhelin sähköposti LVI LVI- Insinööritoimisto Lindroos Oy Tapionkatu 4 B21, Jyväskylä Henkilö Ilkka Hakonen puhelin sähköposti SÄH Protacon Oy Seenintie 2, Jyväskylä Henkilö Olli Manninen puhelin sähköposti 1.2. Rakennuskohde Kohde sijaitsee Kyyjärven kunnassa 13- ja 16-valtateiden risteyksen läheisyydessä ositteessa Vaasantie 2, Kyyjärvi. Pysäköintialueelle tehdään massanvaihto ja rakenne salaojitetaan. Lisäksi alueelle rakennetaan hulevesijärjestelmä, jonka vedet puretaan nykyisten kaivojen kautta avo-ojiin. Pysäköintialue ja sille johtava ajotie asfaltoidaan. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä ja hankkimaan tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista. 3

5 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan perusteella. Tarjouksen tulee perustua työselostuksessa ja piirustuksissa esitettyihin seikkoihin sekä urakoitsijan kohdetutustumisen havaintoihin. Lisäksi tulee huomioida muissa urakka-asiakirjoissa esitetyt työsuoritukseen vaikuttavat seikat Maksuperuste Maarakennustöiden maksuperusteena on kokonaishinta ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Mahdollisissa määrämuutoksissa hinnoittelussa käytetään sopimuksen mukaisia yksikköhintoja. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Urakoitsijan tulee hinnoitella tarjouspyyntöasiakirjoissa pyydetyt yksikköhinnat. Pienet luetteloimattomat työt sisältyvät yksiköihin. Urakoitsija sitoutuu tekemään työn aikana esille tulevat muut lisätyöt. Urakassa ei makseta aikatauluun tms. liittyviä bonuksia Urakkasuhteet Kohteessa suoritettavat työt toteutetaan alistettuna sivu-urakkana siten, että urakoita on kaksi; - maanrakennusurakka - sähköurakka Maanrakennusurakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana. Sähköurakka toteutetaan alistettuna sivu-urakkana. Pääurakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla YSE 1998:n mukaisesti. Aliurakoitsijalla ei ole oikeutta käyttää aliurakoitsijaa ts. aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole mahdollista ilman erillistä sopimista. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Pääurakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluvat kaikki työt, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. Urakkatyöt käsittävät mm.: pysäköintialueen rakenteet maaleikkaus- ja täyttötöineen kuivatus- ja putkirakenteet mittaustyöt kaapelointeihin liittyvät kaivu- ja peittotyöt valaisinjalustojen asentaminen kiveysten tekeminen liikennemerkkien pystyttäminen ajorata- ja pysäköintialueen merkinnät/maalaukset teräspaalutus Urakoitsijan tulee tarjousta tehdessään arvioida tarvitsemansa teiden ja kulku-urien tarve työtapojensa mukaisesti. Kaikki työnaikaiset kulku-urat kuuluvat urakkaan. 4

6 Alueen laitteistojen ja maanalaisten rakenteiden kuten putket ja johdot, siirrot ja suojaukset kuuluvat urakoitsijan velvollisuuksiin. Urakkaan kuuluvat kaikki työn vaatimat työmaan väliaikaiset tiejärjestelyt. Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Työmaan toiminnasta mahdollisesti aiheutuva haitta nykyisille Paletin kiinteistöille tulee minimoida. Työmaan toiminta ei saa katkaista kulkua kiinteistöille kuin lyhytaikaisesti, huomioiden kiinteistöjen päivittäinen liikennöinti sekä pelastusajoneuvojen liikennöintimahdollisuudet kiinteistöille. Kulun katkaisemisesta päätoteuttajan on neuvoteltava ja sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan sekä kiinteistöjen edustajien kanssa. Erityishuomiota tulee kiinnittää palo- ja pelastustoimen esteettömään pääsyyn rakennetuille kiinteistöille sekä liikenneturvallisuuteen. Päätoteuttajan tulee huolehtia, että maamassojen kuljetus ei sotke yleisiä katu- ja tiealueita. Päätoteuttajan tulee pitää päivittäin puhtaana ne alueet, jotka ovat yleisessä käytössä tai ovat alueen kiinteistöjen tai kevyen liikenteen käytössä. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan laatimallaan kirjanpidolla kaikki urakassa käytettävät maa-ainesmäärät sekä muut tarvikkeet. Kirjanpito on urakkasuoritteen maksuperuste. Valaistuksen ja lämmitystolppien sähkökaapeleiden asennus ei kuulu tähän urakkaan Alistettuun sivu-urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Valaistuksen ja lämmitystolppien sähköistykseen kuuluvat työt toteutetaan maanrakennusurakkaan alistettuna sivu-urakkana (sähköurakka). Sähköurakkaan kuuluu kaapeloinnit valaisimille ja lämmitystolpille sekä lämmitystolppien ja valaisinpylväiden pystytys. Maanrakennusurakkaan (pääurakka) kuuluu kaapelointivarausten tekeminen ja nykyisten kaapeleiden suojaaminen (mm. suojaputket asennuksineen) Urakkarajat Urakkarajat ilmenevät suunnitelma-asiakirjoista ja edellisen kohdan määrittelyistä Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Rakennuttaja vastaa kaikista mahdollisista pilaantuneen maan vastaanotto- ja käsittelymaksuista Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) 3.5. Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote sekä seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä: Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille yllä sovitun työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle. Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto tai RALA-pätevyystieto. 5

7 Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Urakoitsijan tulee vaatia alaurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin häneltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä tai jolla on selvitysten mukaan hoitamattomia velvoitteita. Tilaajalla on oikeus ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LYtunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta, urakkasumma) lääninverovirastolle. Pääurakoitsijan on huolehdittava ja valvottava, että jokaisella yhteisellä työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste (työturvallisuuslaki 738/2002). Henkilökortteihin on merkittävä verottajan henkilötunnusnumero Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Maanrakennusurakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Alueiden luovutus Työmaa-alueen tarkka sijainti määritetään rakennuttajan kanssa paikan päällä. Rakennuttajan hallussa olevalla alueella työmaatukikohta-alueesta ei peritä vuokraa. Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita, ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen ilman tienpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostumus on voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa turmella ympäristöä. Työskentelyalueet sekä urakoitsijan tukikohta-alue on työn jälkeen siivottava, kunnostettava ja siltä kuljetettava pois kaikki työn aikana tuodut tavarat ja materiaalit. Kaatopaikkamaksuista vastaa urakoitsija. Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä. Mikäli urakoitsija havaitsee puutteita urakka-alueella käytössä olevissa laitteissa, tulee niistä ilmoittaa rakennuttajalle välittömästi. Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Työn aloituskokouksessa nimetään laitteistojen omistajien yhteyshenkilöt, joihin on oltava yhteydessä riittävän ajoissa (vähintään 1 vko) ennen töiden aloitusta Muu kalusto ja tarvikkeet Urakoitsija hankkii yleisen- ja työmaaliikenteen järjestelyihin tarvittavat liikennemerkit, sulkuaidat ja muut tarvittavat varusteet työn keston ajaksi Luvat Työmaasähkön ja veden hankinta kuuluvat urakkaan. Rakennuttaja on huolehtinut urakkaan kuuluvien suunnitelmien hyväksyttämisestä sekä tarvittavista luvista. 6

8 Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut työn edellyttämät luvat, käyttöoikeudet ja ilmoitukset sekä viranomaisilta ja yksityisiltä, siltä osin kuin ei lupien hankkimisesta sopimusasiakirjoissa ole määrätty rakennuttajan tehtäväksi. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava kopiot rakennuttajalle. Pääurakoitsijan on laadittava ilmoitus hankkeesta Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueelle. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat, (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma pvm f) turvallisuusasiakirja pvm g) urakkatarjous liitteineen h) maksuerätaulukot i) yksikköhintaluettelo, pvm B Tekniset asiakirjat j) Työkohtainen työselostus k) piirustus- ja asiakirjaluettelon mukaiset suunnitelmapiirustukset ja asiakirjat l) kohtien j - k asiakirjoissa mainitut kaikki yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen. Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle ennen tarjouksen jättöajan kulumista umpeen Määrälaskenta Rakennuttaja ei ole teettänyt kohteesta määrälaskentaa. Urakoitsijan on annettava pyydetyn yksikköhintaluettelon mukaiset hinnat käytettäväksi urakan lisä-, vähennys- ja muutostöitä varten. Yksikköhintaluettelon lisä- ja vähennys- ja muutostyöhintoja käytetään päätoteuttajan ja rakennuttajan ennalta sopimissa ja kirjallisesti vahvistamissa lisä- ja vähennys- ja muutostöissä. Ennalta sopimattomat ja kirjallisesti vahvistamattomat lisä- ja muutostyöt päätoteuttaja tekee omalla kustannuksellaan Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Tiedossa olevien ja havaittavien teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisen työmäärän kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä edellyttäen, että urakoitsijan on vallitsevissa olosuhteissa mahdollista resursseja lisäämällä turvata aikataulussa pysyminen. 7

9 Päivittäinen työaika on klo 7:00 18:00. Tarjousta laadittaessa on oletuksena, ettei viikonloppu- ja iltatyöt ole mahdollisia Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kirjallinen tilaus tehty. Työt tulee tehdä yhtäjaksoisesti kohdassa 6.1 mainitut poikkeukset huomioiden. Urakan on oltava valmiina viimeistään Viivästyssakko (YSE 18, sisältää poikkeuksen) Mikäli sopimuksen mukaiset työt eivät valmistu määräaikaan mennessä, rakennuttaja on oikeutettu perimään urakoitsijalta viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,5% arvonlisäverottomasta urakan kokonaishinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun; työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu takuuajan vakuus on asetettu mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu urakoitsijan toimitukseen kuuluvat luovutusdokumentit on vastaanotettu ja hyväksytty Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) 7.2. Tilaajan vakuudet Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % laskettuna urakan loppusummasta, joka sisältää lisä- ja muutostyöt. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Tilaaja ei aseta vakuutta Vakuutukset (YSE 38 ) Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset rakennustyö- ja vastuuvakuutukset. Rakennustyövakuutus tulee ottaa koko arvonlisäverolliselle urakkasummalle. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakoitsija laatii urakkasopimukseen tilaajan hyväksyttäväksi työn edistymisen mukaisen erillisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakkaosuuden kokonaishinnasta. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt (hyväksymiskirjeellään ilmoittanut) työn ja muiden edellä selostettujen seikkojen hyväksymisestä. 8

10 Ennakko Ennakkomaksun suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ennakko voidaan maksaa, kun rakennusajan vakuus on asetettu ja työmaatoiminnot aloitettu Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Urakkalaskujen koroton maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen (Poikkeus YSE 41 ). Urakoitsijalle suoritetaan korvaus tehdystä hyväksytystä työstä maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerä tulee hyväksyttää rakennuttajan edustajalla (nimetään tarkemmin) siten, että se esitetään sähköpostilla. Rakennuttajan edustaja kuittaa maksuerän allekirjoituksellaan ja toimittaa sen edelleen rakennuttajalle. Alistamissopimuksen ehtojen mukaisesti pääurakoitsijan on annettava ensin hyväksyntä aliurakoitsijan maksuerään Lisä- ja muutostöistä maksaminen Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä kirjallista tilausta. 9. ORGANISAATIOT Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Urakoitsijan on osoitettava mahdolliset lisä- ja muutostöiden mukaiset tarjoukset ja laskut numeroituina erikseen rakennuttajalle Tilaajan organisaatio/edustajat Rakennuttajan edustaja sopimusasioissa: Kyyjärven kunta Eero Ylitalo Kunnanjohtaja Rakennuttajan edustaja teknisissä asioissa: Kyyjärven kunta Hannu Autio Kunnanrakennusmestari Rakennuttajan edustaja projektin hallinnoinnissa: Kyyjärven kunta Hannu Autio Kunnanrakennusmestari Rakennuttajan valvoja: Kyyjärven kunta Hannu Autio Kunnanrakennusmestari 9

11 9.2. Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän referenssitietonsa. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Muita katselmuksia pidetään tarpeen ilmaantuessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Kohteessa pidetään työmaakokouksia erikseen sovittavina ajankohtina Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja kuittaa Takuutarkastus (YSE 74 ) Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 11. LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan laadunvarmistus Urakkatarjouksen liitteenä tulee esittää alustava kirjallinen laatu- ja työsuunnitelma. Ko. asiakirja täydennetään ja siitä laaditaan tilaajan antamien ohjeiden mukainen koko urakan kattava kirjallinen laatusuunnitelma ennen työn alkamista. Työvaihekohtaiset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat tulee hyväksyttää ennen kunkin työvaiheen alkua. Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi tilaajan ohjeiden mukaan. Jos urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähän tunnettuja materiaaleja tai työtapoja, hänen on suoritettava kustannuksellaan kaikki tilaajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuuden osoittamiseksi Tilaajan laadunvalvonta Tilaajan valvojat Rakennuttaja voi määrätä työmaalle valvojat, jotka valvovat rakennussuoritusta. Valvojan toimivalta määritellään urakkasopimuksessa. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Tilaajan asiantuntijat Rakennuttaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä Valvonnan työajat Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana, jonka mukaan tilaaja järjestää valvonnan. Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä normaalin työajan ulkopuolella, rakennuttaja järjestää valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä rakennuttajan edustajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen aloittamista. 10

12 Jos urakoitsija laiminlyö em. ilmoitusvelvollisuutensa, rakennuttajalla on tällöin oikeus laskuttaa urakoitsijalta valvontahenkilökunnalle maksettavat ylimääräiset korvaukset Arvonalennus Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuksessa YSE 27 :ä. Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, vaan ne on poistettava Toiminnalliset laatupoikkeamat Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään YSE 1998:n mukaan. Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja/tai käsitellään työmaakokouksessa. Lisäksi rakennuttaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys vakavasta laiminlyönnistä. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kolmen (3) viikon sisällä. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan vastaava mestari (vastuunalainen työnjohtaja, YSE 58 kohta 4). Rakennuttajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes vaarantavat epäkohdat on poistettu Urakoitsijan raportointivelvollisuus Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, laadunvarmistusta ja resursseja koskevat raportit. Raportti on esitettävä rakennuttajalle kaksi (2) päivää ennen sovittua työmaakokousta tai erikseen pyydettäessä. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) 13. TURVALLISUUS Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, ratkaistaan Suomen lain mukaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia työsuojeluun liittyviä ohjeita, lakeja ja asetuksia. Päätoteuttajan tulee huolehtia, että kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat noudattavat rakennuttajan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä urakoitsijan työsuojelusuunnitelmaa. Kaikkien työntekijöiden tulee käyttää turvavaatetusta, vähintään luokka 2. Urakoitsijan on laadittava tarjouksen liitteeksi alustava työsuojelusuunnitelma. Työsuojelusuunnitelma päivitetään rakennuttajan ohjeiden mukaisesti ennen töiden aloittamista. Työsuojelusuunnitelmasta tulee ilmetä liikenteenohjaussuunnitelmat, henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö, tulityökortit yms. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijan koneet ja laitteet täyttävät työturvallisuuslain ja sen perusteella annettujen asetusten, valtioneuvoston päätösten sekä alempiasteiset työsuojeluviranomaisten vahvistamat määräykset ja ohjeet. Päätoteuttaja huolehtii kaivantojen työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen oikeellisuudesta ja mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä. Kaivannot on peitettävä mahdollisimman pian putkien asentamisen jälkeen. Auki jäävät kaivannot on suojattava putoamisen estävillä esteillä. Liikennealueilla olevat kaivannot on suojattava suoja-aidoilla ja sulkupuomeilla sekä pimeänä aikana merkittävä vilkkuvaloilla. 11

13 Urakan valvojalla on oikeus osallistua työsuojeluelinten kokouksiin ja tarkastuksiin ja oikeus valvoa työsuojelun toteuttamista työmaalla samalla tavalla kuin muidenkin urakkaehtojen noudattamista. Urakoitsija vastaa omalta osaltaan työsuojelun järjestämisestä sekä lakien, työsuojeluohjeiden ja määräysten noudattamisesta. Mikäli urakoitsija laiminlyö valvojan esittämän työturvallisuutta koskevan korjausvaatimuksen, on rakennuttajalla oikeus keskeyttää työt. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työmaaliikenteeseen, työnaikaisiin liikennejärjestelyihin, kaivantojen tuentoihin ja vakavuuksiin, nostotöihin sekä sähkökaapeleihin. Urakoitsijan on kiinnitettävä riittävästi huomioita työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen esim. kastelemalla ja suolaamalla (kuuluu urakkaan). Työalueella on varottavia johtoja ja laitteita, joiden tarkka sijainti ja niihin liittyvät turvallisuusmääräykset urakoitsijan on selvitettävä ennen töiden aloittamista. Suur- ja keskijännitelinjojen läheisyydessä työskenneltäessä urakoitsijan tulee selvittää turvallisuusohjeet ko. johdon haltijalta. Työmaa kuuluu Aluehallintoviraston Länsi ja Sisä-Suomen työsuojelun vastuualueeseen. Yksityiskohtaisemmin rakennuskohteen työturvallisuuteen liittyvät asiat on esitetty liitteenä olevassa turvallisuusasiakirjassa. 14. TARJOUS Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asiakirjat, joita hän tässä urakkaohjelmassa mainittujen lisäksi pitää tarpeellisina tarjousta laatiessaan. Tarjous tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta sisäänjättöajasta lukien. Tarjous annetaan yksikköhintaluettelolla, tarjouskaavakkeella sekä tässä urakkaohjelmassa vaadituilla liitteillä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa. Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan hankintalainsäädännön ohella lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja kuntalain (365/1995) säännöksiä. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Urakkakohteen erillistä esittelyä ei järjestetä. 15. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Kulkulupa (TTurvL 52b ) Työturvallisuuslakiin tehdyn muutoksen perusteella kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on alkaen oltava kuvallinen henkilötunniste. Velvollisuus tunnisteen käyttämiseen koskee yhteisiä työmaita, joilla työskentelee usean työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä. Tunnisteesta tulee käydä ilmi henkilön ja hänen työnantajansa nimi tai se, että kyseessä on itsenäinen työnsuorittaja. Tunnistetta ei tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla tai sellaisella työmaalla, jossa rakennuttajana on yksityishenkilö ja rakennusta tehdään yksityiseen käyttöön. Tunnisteen tulee olla näkyvillä. Ei riitä, että se löytyy taskusta Henkilötunniste ei kuitenkaan ole sama asia kuin kulkulupa. Luvan liikkua työmaalla eli kulkuluvan antaa työmaan vastaava työnjohtaja eikä sitä välttämättä anneta kaikille, joilla on kuvallinen henkilötunniste. 12

14 Kukin työnantaja hankkii jokaiselle työntekijälleen kuvallisen tunnisteen, jota voidaan käyttää myös sähköisenä kulkulupana Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi Ulkomaalainen työvoima Ulkomaalainen työntekijä voi olla joko työsuhteessa Suomessa toimivaan yritykseen tai olla ulkomailla toimivan yrityksen palveluksessa oleva ns. lähetetty työntekijä. Vaihtoehtoja on myös sen suhteen, onko työntekijä EU/ETA-maan kansalainen vai kolmansista maista tuleva työntekijä Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työnteko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty työntekijä tai Suomeen palkattu ulkomaalainen työntekijä Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen Työskentelee suomalaisen yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin aina tulee olla oleskelulupa. Jos kolmannen maan kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETA-valtiossa toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti töihin Suomeen, on Suomessa tapahtuvan työn aikana oltava oleskelu- ja työluvan voimassa siinä EU/ETA-jäsenvaltiossa, josta työntekijä lähetettiin Suomeen Urakoitsijan muut velvollisuudet Päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain verohallinnolle verovalvontaa varten yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista (ei tilapäisesti tavaraa kuljettavista) samoin kuin työnantajista ja vuokratyönteettäjistä tarpeelliset tiedot o Tiedot ja asiakirjat on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, o Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun työmaan katsotaan alkaneeksi päättyy, kun työ on vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle - jälkityöt ja takuukorjaukset jäävät ulkopuolelle o Kun pääurakoitsijan kohde on luovutettu tilaajalle, vastuu tietojen toimittamisesta siirtyy rakennuttajalle o Työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja ovat velvollisia ilmoittamaan pääurakoitsijalle luettelon pitämistä varten tarpeelliset tiedot Koskee myös esim. sivu-urakoitsijaa Tässä kohdassa yrityksellä tarkoitetaan rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa ja sen aliurakoitsijoita tai niiden aliurakoitsijoita. Yrityksen on sisällytettävä omiin alihankintasopimuksiinsa alla oleva sopimuslauseke. Ulkomaalainen yritys on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Jos yrityksellä on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan tilaajan edustajalle työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan tai työvoimatoimiston hyväksyvän päätöksen. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työhön liittyvät keskeiset työ- ja sähköturvallisuussuunnitelmat on tarvittavilta osin käännetty tai muuten riittävän hyvin selvitetty ulkomaisille työntekijöille. Milloin yritys ei ole suomalaisen työmarkkinajärjestön jäsen eikä sen vuoksi ole jäsenyytensä perusteella sidottu minkään työehtosopimuksen noudattamiseen, tulee sen noudattaa toimialansa työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille yllä sovitun työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle. 13

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot