Sisältö. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2009

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Eriytetty tuloslaskelma Eriytetty tase Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Kirjanpitokirjat ja tositelajit Tilintarkastuskertomus... 14

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Toimintavuosi oli Jyväskylän Energia Oy:n sataprosenttisesti omistaman yhtiön neljäs. Yhtiö operoi emon omistamaa ja siltä vuokrattua sähköverkkoa. Vuokrausehtojen velvoitteisiin kuuluu seurata sähköverkkolupa-alueen kehittymistä sekä vastata verkon suunnittelusta ja rakentamisesta lain ja asetusten velvoitteiden sekä asiakkaiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Toimintavuonna jatkettiin valmistautumista Keljonlahden voimalaitoksen sähköntuotannon jakelun turvaamiseen. Yhtiön toimintaa ohjattiin ja johdettiin edellisvuonna luotujen uuden vision, strategian ja tuloskorttikorttijärjestelmän mukaisesti. Erilaisten uusien verkon toimivuutta, sähkön laatua ja asiakaspalvelua parantavien uusien teknologioiden hyödyntämisessä päästiin hyvään vauhtiin. Siirto- ja urakointiyhtiöiden välille solmittua Kohti kumppanuutta -sopimuksen käytäntöjä hiottiin ja tarkennettiin edelleen. Sähköverkon etäluenta- ja mittaustietojenhallintaprojektia ja jatkettiin edellisvuonna laaditun selvityksen ja tarvekartoituksen pohjalta. Hallitus kiinnitti erityistä huomiota raakavesilähteiden saastumisen ehkäisemiseen ja kriittisten jätevesipumppaamojen varavoiman turvaamiseen. Laajoihin sähkökatkoksiin varautumista parannettiin uudistamalla kriittisten kohteiden varavoimakoneiden sijoitussuunnitelma. Energiamarkkinaviraston kanssa jatkettiin neuvotteluja maalaiskunnan ja Korpilahden vesilaitoskauppojen yhteydessä yhtiön vastuille siirtyneiden palautus- ja siirtokelpoisten liittymismaksujen käsittelystä. Loppuvuonna asiasta päästiin ratkaisuun, mikä pienentää hieman yhtiön sallittua tuottoa. Verkon kunto koheni automatisoinnin myötä Sähköenergiaa siirrettiin 651 GWh, mikä on 21 GWh eli 3,3 % edellisvuotta enemmän, mutta 27 GWh eli 4 % budjetoitua pienempi määrä. Jakeluverkkoon kytkettiin uusia liittymiä 150 kpl. Niistä kertyi liittymätuloja 0,5 M (0,6 M ). Lisäksi Keljonlahden voimalaitokselta kertyi liittymismaksuja 3,1 M. Vuoden lopussa liittymiä oli Käyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa Verkostohäviöt pysyivät edellisvuosien tasolla 2,7 prosentissa. Lyhyitä häiriöitä jakeluverkossa oli 9 kpl, mikä on normaalitasoa. Pysyviä kytkentätoimenpiteitä vaativia keskeytyksiä oli 9 kpl. Häiriöt aiheutuivat pääosin kaivinkoneiden katkaisemista kaapeleista ja komponenttien vikaantumisista. Verkon automatisoinnin myötä kuluttajalle aiheutunut haitta (KAH-arvo) saatiin pudotettua edellisvuoden erittäin korkeasta tasosta normaalitasolle. KAH arvomme oli edellisvuoden kymmenkertaisen määrän sijasta. Myös SAIDI arvomme (katkoaika/asiakas) saatiin merkittävästi paremmaksi ollen 0,042 h/ asiakas edellisvuoden arvon oltua 0,63. 1 Talous Taloudellisen taantuman vuoksi ennakoitua sähkön siirron vähenemistä ei toimintavuonna tapahtunut. Yhtiön liikevaihto oli 17,7 M, mikä on 19,1 % edellisvuotta parempi ja 21,3 % budjetoitua parempi. Tulosta ennen satunnaisia eriä syntyi 4,4 M edellisvuoden 0,247 M sijaan. Tilivuoden alusta lukien muutettiin liittymismaksut palautuskelvottomiksi. Tähän liittyen ne käsitellään liikevaihtona tuloslaskelmassa. Liikevaihdon ja tuloksen roima paraneminen selittyy pääosin Keljonlahden voimalaitoksen liittymismaksulla. Yhtiön budjetoitu tulostavoite ylittyi selvästi, vaikka kyseisiä liittymismaksuja ei oteta huomioon. Konserniavustusta emoyhtiölle maksettiin 4,4 M. Tunnuslukuja Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 25,1 1,4 5,0 Oman pääoman tuotto % 282,2 15,5 53,3 Omavaraisuusaste % 26,1 29,9 28,5

4 Investoinnit Sähkön toimitusvarmuutta ja laatua parannettiin investoimalla sähköverkkoon 5,9 M. Merkittävimmät investoinnit olivat Keljonlahden voimalaitoksen liittäminen valtakunnan kantaverkkoon sekä siihen liittyvät jakeluverkon muutokset. Voimalaitos liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon rakentamalla Keljonlahden 110 kv kytkinasema sekä voimalaitoksen ja Keljon sähköaseman välille 110 kv siirtolinja. Lisäksi tehtiin 20 kv linjan muutostöitä Keljo Hämeenlahti ja Keljo Keljonkangas välille. Eteläportin ja eteläisen Keljonkankaan välille rakennettiin 20 kv kaapelointi. Keljonkankaan alueen sähkönjakelun luotettavuutta kehitettiin aloittamalla Eteläportin sähköaseman rakentaminen. Asemalla turvataan laajenevan asuinalueen ja lisääntyvien teollisuus- ja liikennekiinteistöjen sähkötehon tarve kymmeniksi vuosiksi. Sähköverkoston käytettävyyttä ja luotettavuutta parannettiin investoimalla verkostoautomaatioon. Ensimmäinen kaukokäyttöinen erotinasema otettiin käyttöön kesällä Puistomuuntamoihin asennettavat kaukokäyttöiset erotinasemat auttavat vika-alueen rajaamisessa ja viantunnistamisessa sekä nopeuttavat vian hoitoa. Tietojärjestelmiä täydennettiin käytön tukijärjestelmällä, mikä yhdessä automaattisen mittarinluennan kanssa parantaa vikatilanteiden hallintaa ja energiatehokkuutta. Henkilöstö Henkilöstöpolitiikkaa hoidettiin konsernin Työnilo 2010 henkilöstöstrategian linjausten pohjalta. Yhtiön henkilökunta osallistui aktiivisesti oman yhtiön kehittämistilaisuuksiin ja JE-yhtiöiden yhteisiin tilaisuuksiin. Valmis palvelemaan -teeman koulutuksiin osallistuttiin kattavasti ja tilaisuuksista saatuja oppeja sovellettiin jokapäiväiseen toimintaan ja yhtiön kehittämiseen. Laajentuneen verkkoautomaation vuoksi panostettiin myös henkilökunnan automaatio-osaamisen nostamiseen. Toiminnan riskialttiuden vuoksi yhtiön henkilökunta oli aktiivisesti mukana JE-yhtiöissä alkaneessa työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden kehittämistoimenpiteissä. Toimintavuoden keväällä suoritetussa Työilmapiiri- ja hyvinvointibarometrimittauksessa yhtiö saavutti JE-yhtiöiden keskimäärää paremman tuloksen. Parhaat mittaustulokset saatiin työilmapiirissä, tiedonkulussa ja esimiestoiminnassa. Kehittämiskohteita olivat kiire, henkinen kuormitus ja hyvinvointi Keskimääräiset henkilöstömäärät Palkkoja ja palkkioita maksettiin Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2010 Alkaneen vuoden näkymät ovat talouden taantuman hiipuessa yhtiön kannalta kohtuulliset. Talouden odotetaan kehittyvän suunnitellusti tasaisen kasvun uralla. Alkuvuonna valittiin etäluentaprojektin kumppaniksi Teliasonera Oyj. Laitteet toimittaa Aidon Oy. Uusien noin mittarin asennus alkaa kesäkuussa. Toimitusjohtaja Juha Lappalainen irtisanoutui tehtävästään Hallitus valitsi seuraavana päivänä uudeksi toimitusjohtajaksi Kari Kauton. Kevätkauden aikana rakennetaan 110 kv maakaapeliyhteys Keljonlahden kytkinaseman ja Eteläportin sähköaseman välille. Muuntamopalojen ehkäisemiseksi rakennetaan vuoden 2010 aikana savuhälyttimet kiinteistömuuntamoiden pääkeskuksiin. Yhtiöllä ei ole näköpiirissä mitään merkittäviä riskejä. Sähköverkkoon liittyviä ympäristöriskejä minimoidaan verkkolaitteiden säännöllisellä seurannalla ja ennakkohuolloilla sekä vanhojen laitteiden järjestelmällisellä huollolla. Yhtiön osakkeet Yhtiössä on 50 osaketta, joilla kaikilla on sama äänioikeus ja sama oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, vaan tilivuoden ylijäämä 123,07 siirretään voittovarojen tilille.

5 TULOSLASKELMA EUR Liite LIIKEVAIHTO , ,94 Muut liiketoiminnan tuotot , ,81 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,15 Ulkopuoliset palvelut , ,21 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,36 Henkilöstökulut 2 Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut , ,90 Henkilöstökulut yhteensä , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,07 Liiketoiminnan muut kulut , ,82 LIIKEVOITTO , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut 5 Korkotuotot 6 588, ,36 Korkokulut -2,63-746,93 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä 6 585, ,43 3 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,99 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 123, ,99 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 0,00 0,00 Välittömät verot 7 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 123, ,99

6 TASE EUR VASTAAVAA Liite PYSYVÄT VASTAAVAT 8 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,90 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,90 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,83 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,83 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset myyntityöt 1 219, ,89 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 219, ,89 Saamiset 9 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,08 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,22 Muut saamiset 1 420, ,08 Siirtosaamiset , ,59 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 4 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,19 VASTATTAVAA Liite OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,07 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,84 Tilikauden voitto/tappio 123, ,99 Oma pääoma yhteensä , ,90 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA 12 Liittymismaksut , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,22 Velat saman konsernin yrityksille , ,29 Muut velat , ,49 Siirtovelat , ,29 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , ,29 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,19

7 RAHOITUSLASKELMA EUR Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,99 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 0, ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,07 Rahoitustuotot ja -kulut , ,43 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,63 Käyttöpääoman muutos Lyhytaik. liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,61 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,67 Lyhytaik. korottomien velkojen lisäys(+)/väh. (-) , ,53 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,38 Maksetut korot ja maksut liiketoim. rahoituskuluista -2,63-746,93 Saadut korot liiketoiminnasta 6 588, ,36 Maksetut välittömät verot , ,00 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,81 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,81 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,62 Aineellisten ja aineettomien hyöd. luovutustulot 0, ,91 Investointien rahavirta (B) , ,71 5 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset , ,00 Liittymismaksujen lisäys , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,10 Rahavarat , ,94 Rahavarat , ,04 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

8 JE SIIRTO OY kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia -alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouskeskuksesta, Heikinkatu 3. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän Energia Oy:n toimitalosta, Vesangantie 5, Jyväskylä. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä vuosittain tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Poistot lasketaan omaisuuslajikohtaisina poistoina. Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto, taloudellinen pitoaika 5 vuotta Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankintahintaa. 6 TILIKAUDEN VERTAILUKELPOISUUS Vuonna 2009 liittymismaksut muutettiin palautuskelvottomiksi, jolloin ne kirjautuvat tuloslaskelmaan tuloksi. Vuonna 2008 liittymismaksut olivat palautuskelpoisia, jolloin ne kirjautuivat taseeseen. OIKAISUT EDELLISTEN TILIKAUSIEN TIETOIHIN Tilikaudella emoyhtiö Jyväskylän Energia Oy:ssa tehdyn verotarkastuksen seurauksena yhtiölle maksuunpantiin edelliselle tilikaudelle kohdistuneita veroja, jotka kirjatttiin edellisten tilikausien voitto/tappio-tiliä rasittaen. Yhtiö on oma-aloitteisesti kirjannut edellisten tilikausien voitto/ tappio-tiliä rasittaen myös tilikausille 2007 ja 2008 kuuluvia veroja ,97. Yhtiö on kirjannut edellisten tilikausien voitto/tappio-tiliä hyvittäen tilikauden 2008 poisto-oikaisua 8.339,90.

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Siirtotulot , ,39 Liittymismaksut , ,80 Käyttö- ja kunnossapito , ,19 Verkkojen rakennuttaminen 0, ,52 Muut myyntiin liittyvät tulot , ,89 Liikevaihto yhteensä , ,79 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,79 2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,04 Eläkevakuutusmaksut , ,39 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,54 Henkilöstökulut yhteensä , ,97 Toimitusjohtajien ja hallitusten palkat ja palkkiot , ,66 Henkilöstön lukumäärä Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muista pitkävaikutteisista menoista , ,18 Koneista ja kalustosta , ,89 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,07 4 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,16 Matkakulut , ,06 Vuokrat , ,71 Toimitilakulut , ,11 Hallintokulut , ,68 Muut liiketoiminnan kulut , , , ,82 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 3 715, ,00 Tilintarkastuspalkkiot yhteensä 3 715, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 5 525, ,51 Muilta 1 063, ,85 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä 6 588, ,36 Korkokulut Saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 Muille 2,63 746,93 Korkokulut yhteensä 2,63 746,93 6 SATUNNAISET KULUT Konserniavustus emoyhtiölle , ,00 Satunnaiset kulut yhteensä , ,00 7 TULOVEROT Tuloverot satunnaisista eristä , ,88 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,88 Tuloverot yhteensä 0,00 0,00

10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,88 Sumu-virhe v ,97 0,00 Lisäykset tilikauden aikana , ,18 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,50 Hankintameno , ,56 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,48 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,18 Tasearvo tilikauden lopussa , ,90 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet Hankintameno , ,96 Sumu-virhe v ,81 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 9 570, ,74 Vähennykset tilikauden aikana 0, ,41 Hankintameno , ,29 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,57 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,89 Tasearvo tilikauden lopussa , ,83 9 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,08 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,28 Siirtosaamiset 81, ,03 Konsernitilisaamiset , ,44 Kassalainasaamiset , ,47 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,22 8 Muut saamiset 1 420, ,08 Siirtosaamiset , ,59 Saamiset yhteensä , ,97 Muiden saamisten olennaiset erät Tuloverosaaminen 1 372, ,71 Muut saamiset 47,39 917,37 Muut saamiset yhteensä 1 420, ,08 Siirtosaamisten olennaiset erät Työterveyshuollon Kela-korvaus 9 291, ,59 Muut siirtosaamiset 1 547,83 0,00 Siirtosaamiset yhteensä , ,59 10 RAHAT JA PANKKISAAMISET Konsernipankkitilin saldo on esitetty ryhmässä saamiset saman konsernin yrityksiltä. 11 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,07 Ylikurssirahasto , ,07 Sidottu oma pääoma , ,07

11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT EUR Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,84 - tilikausille kuuluvat jälkiverot , ,00 + tilikauden 2008 poisto-oikaisu 9 712,78 0,00 - em. poisto-oikaisun verot ,88 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,84 Tilikauden voitto/tappio 123, ,99 Vapaa oma pääoma , ,83 Oma pääoma yhteensä , ,90 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,58 Tilikauden voitto 123, ,99 Yhteensä , ,57 12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,00 Lisäys tilikauden aikana , ,00 Liittymismaksut , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,22 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,92 Muut velat 0, ,37 Siirtovelat 0,00 0,00 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,29 9 Muut velat , ,49 Siirtovelat , ,29 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,29 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkat (sis. lomapalkkavelan) sosiaalikuluineen , ,52 Siirtotulojen jaksotus , ,26 Muut siirtovelat 3 783, ,51 Siirtovelat yhteensä , ,29 13 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut seuraavalla tilikaudella , ,88 myöhemmin maksettavat , ,12 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,00 14 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN ERIYTTÄMINEN LISÄTIEDOT Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit :n käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit löytyvät liitetietojen kohdasta 8. Sijoitetun pääoman tuotto Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto 140,6 % Sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin vaikuttaa, että ei omista operoimaansa verkko-omaisuutta. Lisäksi vuonna 2009 liittymismaksut muutettiin palautuskelvottomiksi, jolloin ne kirjautuvat tuloslaskelmaan tuloksi. Vuonna 2009 liittymismaksuja kirjattiin merkittävästi normaalivuotta enemmän yhden suuren toimijan liityttyä verkkoon. Eriyttämisperiaatteet eriytetään laskennallisesti varsinaiseen verkkotoimintaan ja muuhun verkkotoimintaan. Muu verkkotoiminta pitää sisällään verkkoliiketoimintaan kuulumatonta tilauspalvelua. Sähkömarkkinalain mukainen eriyttäminen on tehty yhtiöittämällä siirtoliiketoiminta omaksi yhtiökseen. Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase esitetään emoyhtiön tasekirjassa.

12 ERIYTETTY TULOSLASKELMA Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Verkkohäviöt Kantaverkkomaksut Aine- ja tarvikeostot Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Verkkovuokrat Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

13 ERIYTETTY TASE VASTAAVAA Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,90 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,90 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,83 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,83 0,00 0,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,73 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset myyntityöt 0,00 0, , ,89 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0, , ,89 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,18 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,57 Muut saamiset 1 499, ,08 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,17 306, ,42 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,60 0,00 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,06 11 ERIYTETTY TASE VASTATTAVAA Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,07 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,96 Tilikauden voitto/tappio , , , ,97 Oma pääoma yhteensä , , , ,93 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,00 0,00 0,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,32 87, ,81 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,50 Muut velat , , , ,56 Siirtovelat , , , ,25 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,06

14 12

15 JE-SIIRTO OY KIRJANPITOKIRJALUETTELO VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TASEKIRJA TASE-ERITTELY TIETOKONETULOSTEENA TIETOKONETULOSTEENA SIDOTTUNA SIDOTTUNA 13 TOSITELAJIT 02 OSTOLASKUT TIEDOSTONA TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄSSÄ 03 ENERGIANMYYNTITOSITTEET ARKISTOMAPISSA NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ 05 TYÖLASKUT 09 MUISTIOTOSITTEET 10 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET 20 TILIOTETOSITTEET

16 14

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Tilinpäätökset 2006. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tilinpäätökset 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Tampereen kaupunki Tampereen Sähkölaitos Tammerkosken Energia Oy Energiantuotanto Kaukolämpö- ja

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot