JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2007"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2007

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Eriytetty tuloslaskelma...11 Eriytetty tase...12 Tilinpäätöksen allekirjoitus Kirjanpitokirjat ja tositelajit Tilintarkastuskertomus...15

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Toimintavuosi oli lokakuussa 2005 perustetun Jyväskylän Energia Oy:n sataprosenttisesti omistaman yhtiön toinen. Toimintavuodelle oli leimallista JE-konsernin sisäisten käytäntöjen ja työnjaon vakiinnuttaminen. Käytännössä yhtiö operoi emon omistamaa ja siltä vuokrattua sähköverkkoa. Vuokrausehtojen velvoitteisiin kuuluu seurata sähköverkkolupa-alueen kehittymistä sekä vastata verkon suunnittelusta ja rakentamisesta lain ja asetusten velvoitteiden sekä asiakkaiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Alkuvuodesta linjattiin automaattiseen mittarinluentaan siirtyminen. Asiasta tehdään perusteellinen suunnitelma vuoden 2008 aikana. Varsinainen investointi päätettiin siirtää 2010-luvulle. Tammikuussa Matti Timlin ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä. Hänen Tilalleen valittiin Osmo Kääriäinen. Hallituksen strategiaseminaarissa käytiin läpi tuoreen yhtiön toimintatapoja ja määriteltiin tulevaa toimintaa. Toimintavuoden kuluessa muokattiin yhtiön organisaatiota. Uusi organisaatio otettiin käyttöön marraskuun alussa. Uuden mallin mukaan yhtiössä on kaksi päätoimintoa; suunnittelu ja dokumentointi sekä käyttö ja rakennuttaminen. Lokakuun alussa yhtiön isännöimän käyttövalvomon hoidettavaksi keskitettiin Pintavesilaitokselle valmistuneisiin uusiin tiloihin kaikki JE yhtiöiden valvomotoiminnot. Aikaisemmin hoidettujen sähkön ja kaukolämmön lisäksi vesi. Toimintavuoden jälkipuoliskolla käytiin läpi verkkoliiketoiminnan valvontamallia Alustavan analyysin perusteella yhtiön riskit saattavat mallin myötä kasvaa. Keljonlahden 110 kv:n linjan toteutussuunnittelua jatkettiin ja haarukoitiin ympäristöön istuvia vaihtoehtoisia pylväsmalleja.. Osaan linjasta toteutetaan maisemapylväillä. Voimalaitokselta tulevan sähkölinjan suunnitteluun liittyi myös Keljon sähköaseman 110 kv kenttien laajennussuunnitelman laadinta. Valokuituyhteyksien rakentamisesta laadittiin selvitys. Todettiin ettei hanke enää tässä vaiheessa ole taloudellisesti järkevä. 1 Verkko hyvässä kunnossa Energiaa siirrettiin asiakkaille 618 GWh, mikä on 12 GWh eli 2 % budjetoitua pienempi määrä, mutta 1 % edellisvuotta suurempi. Investoinneissa pääpaino oli emoyhtiön omistaman sähköverkon perusparannus- ja korvaus- ja käyttövarmuusinvestoinneissa. Verkko onkin hyvin toimintavarmassa kunnossa. Pysyviä keskeytyksiä (yli 2 minuuttia) oli 2 kappaletta. Lyhyitä keskeytyksiä (alle 2 minuuttia) oli 12. Kaikki keskeytykset yhteensä muodostivat 13,5 muuntopiirituntia mikä on roimasti alle valtakunnallisen ja selkeästi alle taajamayritysten keskiarvon. Talous Liikevaihto oli 16,4 M, mikä on 1,0 % budjetoitua ja 1,7 % edellisvuotta korkeampi. Tulosta ennen satunnaisia eriä syntyi 0,850 M edellisvuoden 1,0 M sijaan. Tuloksen pienentyminen selittyy vuoden 2007 alusta toteutetulla siirtohintojen laskemisella. Konserniavustusta emoyhtiölle maksettiin sama summa eli koko tuloksen verran. Taseen loppusumma oli 5,6 M (6,8 M ). Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,058 M. Liittymismaksuja on kertynyt yhteensä 0,8 M. Yhtiön tunnuslukuja Liikevaihto t Liikevoitto t Liikevoitto % 5,0 6,4 Oman pääoman tuotto % 53,3 59,7 Omavaraisuusaste % 28,5 23,5

4 Henkilöstö Henkilöstöpolitiikkaa hoidettiin konsernin Työnilo 008 -henkilöstöstrategian linjausten pohjalta. Strategian päivitys aloitettiin toimintavuoden loppuneljänneksellä. Alkuvuodesta toteutettiin yhteistyössä työterveyspalvelun kanssa työilmapiiri- ja hyvinvointimittaus. Mittauksen mukaan vahvuuksia olivat työhön sitoutuminen ja tiedonkulku. Päällimmäiset kehittämiskohteet olivat esimiestoiminta henkinen hyvinvointi. Kehittämiskohteisiin haettiin parannusta organisoimalla yhtiön toiminnan uudelleen ja selkiyttämällä työn- ja vastuiden jakoa sekä nimeämällä toimitusjohtajalle varahenkilö. Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 30 henkeä. Henkilöstö osallistui aktiivisesti toimintavuoden aikana pidetyille kehittämispäiville. Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät vuodelle 2008 Vuoden 2008 alusta lukien siirrettiin sijaintipalvelu takaisin emoyhtiöön. Yksikkö tuottaa palveluita koko konsernille ja myös ulkopuolisille. Keljonlahden 110 kv sähkölinjan suunnittelua on jatkettu. Linjan rakentaminen on tarkoitus aloittaa siten, että linja on valmis elokuussa Tähän liittyen kesällä 2008 toteutetaan Keljon sähköaseman 110 kv kenttien laajennukset. Yhtiö on mukana tammikuussa Energiamarkkinaviraston päätöksestä markkinaoikeudelle tehdyssä sähköverkkopalvelujen hinnoittelun ylärajaa koskevassa muutoshakemuksessa. Päätös asiaan odotetaan saatavan vuoden 2008 aikana. Yhtiön tulos- ja toimintanäkymät vuodelle 2008 ovat vakaat. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle ettei osinkoa jaeta ja, että tilivuoden ylijäämä 0,26 siirretään voittovarojen tilille. 2

5 TULOSLASKELMA Liite EUR EUR LIIKEVAIHTO , ,22 Muut liiketoiminnan tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,85 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , ,78 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,63 Henkilöstökulut 2 Palkat ja palkkiot , ,71 Henkilösivukulut , ,25 Henkilöstökulut yhteensä , ,96 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , ,20 LIIKEVOITTO , ,15 3 Rahoitustuotot- ja -kulut 4 Korkotuotot , ,86 Korkokulut -220,77-17,57 Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä , ,29 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,44 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 0, ,44 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 0,00 0,00 Välittömät verot 6 0, ,86 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0, ,58

6 TASE VASTAAVAA Liite EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT 7 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,14 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,14 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,82 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,82 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset myyntityöt , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,07 Saamiset 8 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,53 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,25 Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset 3 707, ,63 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,21 4 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,57 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 10 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,07 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,58 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0, ,58 Oma pääoma yhteensä , ,65 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA 11 Liittymismaksut , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,84 Velat saman konsernin yrityksille , ,03 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,23 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,92 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,57

7 JE-SIIRTO OY RAHOITUSLASKELMA EUR EUR Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,44 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Rahoitustuotot ja -kulut , ,29 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,47 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) , ,20 Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) , ,07 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,97 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,17 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -220,77-17,57 Saadut korot liiketoiminnasta , ,86 Maksetut välittömät verot 0, ,86 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,60 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,60 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,59 Investointien rahavirta (B) , ,59 5 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nosto 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys 0,00 0,00 Maksetut konserniavustukset ,00 0,00 Liittymismaksujen lisäys , ,00 Rahoituksen rahavirta (C) , ,00 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,01 Rahavarat , ,02 Rahavarat , ,03 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

8 kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia-alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennös Jyväskylän kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän kaupungin talouspalvelukeskuksesta, Vapaudenkatu 28. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa Jyväskylän Energia Oy:n toimitalosta, Vesangantie 5, Jyväskylä TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 6 Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä vuosittain tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot Poistot lasketaan omaisuuslajikohtaisina poistoina. Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto, taloudellinen pitoaika 5 vuotta Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankintahintaa. Oikaisut edellisten tilikausien tietoihin Aikaisemmissa tilinpäätöksissä henkilösivukuluihin on sisältynyt lakisääteisen työterveyshuollon kulut, jotka on nyt siirretty liiketoiminnan muihin kuluihin. Vastaava oikaisu on tehty myös vertailulukuun tilikaudella

9 LIITETIEDOT EUR EUR 1 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Siirtotulot , ,52 Käyttö- ja kunnossapito , ,08 Verkkojen rakennuttaminen , ,32 Muut myyntiin liittyvät tulot , ,30 Liikevaihto yhteensä , ,22 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,22 2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,71 Eläkevakuutusmaksut , ,26 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,99 Ed. vuoden muiden pak. hlösivukulujen oik ,27 0,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,96 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin 0 0 Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muista pitkävaikutteisista menoista , ,13 Koneista ja kalustosta , ,19 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,32 4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä , ,85 Muilta 695,17 6,01 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä , ,86 Korkokulut Saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 Muille 220,77 17,57 Korkokulut yhteensä 220,77 17,57 5 SATUNNAISET KULUT Konserniavustus emoyhtiölle , ,00 Satunnaiset kulut yhteensä , ,00 6 TULOVEROT Tuloverot satunnaisista eristä , ,00 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,86 Tuloverot yhteensä 0, ,86

10 LIITETIEDOT EUR EUR 7 KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,74 Lisäykset tilikauden aikana , ,85 Hankintameno , ,59 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,32 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,13 Tasearvo tilikauden lopussa , ,14 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet Hankintameno , ,14 Lisäykset tilikauden aikana , ,74 Hankintameno , ,88 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,87 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,19 Tasearvo tilikauden lopussa , ,82 8 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,53 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset , ,06 Siirtosaamiset 2 063,26 0,00 Konsernitilisaamiset , ,70 Kassalainasaamiset , ,49 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,25 8 Muut saamiset , ,80 Siirtosaamiset 3 707, ,63 Saamiset yhteensä , ,21 Muiden saamisten olennaiset erät Tuloverosaaminen , ,10 Muut saamiset 2 094, ,70 Muut saamiset yhteensä , ,80 Siirtosaamisten olennaiset erät Työterveyshuollon Kela-korvaus 3 707, ,00 Muut siirtosaamiset 0, ,63 Siirtosaamiset yhteensä 3 707, ,63 9 RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahoissa ja pankkisaamisissa aiemmin esitetty konsernin pankkitilin saldo on siirretty taseessa ryhmään muut lyhytaikaiset saamiset konserniyhtiöiltä. Vastaava oikaisu on tehty myös vertailulukuun tilikaudella

11 LIITETIEDOT EUR EUR 10 OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto ,07 0,00 Ylikurssirahasto , ,07 Sidottu oma pääoma , ,07 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,58 0,00 Tilikauden voitto/tappio 0, ,58 Vapaa oma pääoma , ,58 Oma pääoma yhteensä , ,65 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta ,58 0,00 Tilikauden voitto 0, ,58 Yhteensä , ,58 11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut ,00 0,00 Lisäys tilikauden aikana , ,00 Liittymismaksut , ,00 9 Lyhytaikainen Ostovelat , ,84 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,07 Siirtovelat , ,96 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,03 Muut velat , ,82 Siirtovelat , ,23 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,92 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkat (sis. lomapalkkavelan) sosiaalikuluineen , ,60 Siirtotulojen jaksotus , ,47 Muut siirtovelat 3 167, ,16 Siirtovelat yhteensä , ,23

12 LIITETIEDOT EUR EUR 11 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimusvastuut seuraavalla tilikaudella , ,96 myöhemmin maksettavat , ,04 Leasingsopimusvastuut yhteensä , ,00 Eläkevastuut Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan päätöksellä on eläkemenoperusteisen maksun perusteita muutettu siten, että maksu jaetaan jäsenyhteisöille ennen vuotta 2005 karttuneiden maksussa olevien eläkkeiden suhteessa. Edellä olevan muutoksen vuoksi yhtiö vastaa liiketoimintasiirrossa siirtyneestä liiketoiminnasta eläkkeelle jääneiden eläkemenoperusteisista eläkemaksuista. Vuoden 2006 eläkekuluihin sisältyy edellä mainittuja menoja ,92 euroa. Vuoden 2007 eläkekuluihin sisältyy edellä mainittuja menoja ,86 euroa. 12 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN ERIYTTÄMINEN LISÄTIEDOT Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit :n käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit löytyvät liitetietojen kohdasta 7. Sijoitetun pääoman tuotto Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto 35,6 % Sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin vaikuttaa se, että ei omista operoimaansa verkko-omaisuutta. Eriyttämisperiaatteisiin tehdyt muutokset eriytetään laskennallisesti varsinaiseen verkkotoimintaan ja muuhun verkkotoimintaan. Muu verkkotoiminta pitää sisällään pääasiassa siirto- ja jakeluverkostojen rakentamista Jyväskylän Energia Oy:lle ja verkkoliiketoimintaan kuulumatonta tilauspalvelua. Sähkömarkkinalain mukainen eriyttäminen on tehty yhtiöittämällä siirtoliiketoiminta omaksi yhtiökseen. Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase esitetään emoyhtiön tasekirjassa. 10

13 TULOSLASKELMA Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta LIIKEVAIHTO Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Verkkohäviöt Kantaverkkomaksut Aine- ja tarvikeostot Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Verkkovuokrat Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot- ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO Vertailuvuosi 2006 on lisätty KTM:n asetuksen 79/ :n mukaisesti.

14 TASE Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,14 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,14 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,82 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,82 0,00 0,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,96 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset myyntityöt 0,00 0, , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0, , ,07 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,73 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,83 Muut saamiset , ,80 0,00 0,00 Siirtosaamiset 2 753, ,51 953, ,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,68 12 Rahat ja pankkisaamiset 8 681, ,33 0,00 0,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,75 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,07 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,66 0, ,92 0,00 Tilikauden voitto/tappio , , , ,92 Oma pääoma yhteensä , , , ,92 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,00 0,00 0,00 Lyhytaikainen Ostovelat , , , ,10 Velat saman konsernin yrityksille , , , ,06 Muut velat , , , ,42 Siirtovelat , , , ,25 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,75 Vertailuvuosi 2006 on lisätty KTM:n asetuksen 79/ :n mukaisesti

15 13

16 KIRJANPITOKIRJALUETTELO VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT 14 PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TASEKIRJA TASE-ERITTELY TIETOKONETULOSTEENA TIETOKONETULOSTEENA SIDOTTUNA SIDOTTUNA TOSITELAJIT 02 OSTOLASKUT TIEDOSTONA TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄSSÄ 03 ENERGIANMYYNTITOSITTEET ARKISTOMAPISSA NUMEROJÄRJESTYKSESSÄ 05 TYÖLASKUT " 09 MUISTIOTOSITTEET " 10 OSTOLASKUJEN SUORITUKSET " 20 TILIOTETOSITTEET "

17 15

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Eriytetty tuloslaskelma...

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energiantuotanto Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Voima Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen ja

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 5. Taseet... 6. Rahoituslaskelmat... 8. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 5 Taseet... 6 Rahoituslaskelmat... 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot... 11 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia - konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot