JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15 Luettelo kirjanpitokirjoista...16 Allekirjoitukset...17 Tilintarkastuskertomus...18

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella Toimintavuoden keväällä JE-Siirto Oy:n hallitus nimettiin omistajan Jyväskylän Energia Oy:n toimivasta johdosta puheenjohtajanaan Kari Kautto, jäseninä Satu Kuusinen ja Juho Suikkanen. Yrityksen toimitusjohtajaksi ja hallituksen asiantuntijajäseneksi nimettiin 1.5. alkaen Anmari Ala-Kolu. Sähkön siirtomyynti laski edellisvuoteen verrattuna n. 2 % lämpimästä loppuvuodesta ja yleisestä taloudellista tilanteesta johtuen. Sähköistä asiakaspalvelua kehitettiin JE- konsernin kehittämisohjelman mukaisesti ottamalla käyttöön asiakaskontaktijärjestelmä ja verkkohäiriöiden tiedotusjärjestelmä. Asiakkailla on nyt myös mahdollisuus seurata omaa sähkön käyttöään konsernissa joulukuussa 2012 käyttöönotetun kulutuksen raportointijärjestelmän avulla. Sähkömarkkinalain muutos astui voimaan syyskuun alussa. Lain keskeisenä tavoitteena on sähkönjakelun toimitusvarmuuden ja palvelujen tason nostaminen suurhäiriötilanteissa. Lain edellyttämänä JE-Siirto Oy jätti uuden verkkolupahakemuksen joulukuun alkuun mennessä. Hakemukseen ei vielä toimintavuoden lopussa ole saatu vastausta. Laissa tuli myös tarkennuksia oikeudellisesti eriytetyn verkonhaltijan eli yhtiöitetyn verkonhaltijan toiminnallisiin eriyttämisvaatimuksiin. JE-Siirto Oy saavutti keskeiset tavoitteensa Jyväskylän Energia Oy:n sähköverkkoinvestoinneissa. Verkon omistajan sähköverkkoa saneerattiin uusimalla Hämeenlahden sähköasemalle suojareleet ja käynnistämällä Savelan kytkinaseman uusinta suunnittelutyöllä, rakentaminen tapahtuu vuonna Jakeluverkostoa rakennettiin eri puolilla jakelualuetta. Merkittävimmät uudisrakentamiskohteet olivat Heinälammen ja Mankolan asuntoalueet. Verkon omistajan jakeluverkon korvausinvestointeja suoritettiin useisiin muuntamoihin ja jakokaappeihin. Aluesaneerauksia tehtiin Holstin ja Sysmälän alueilla. Uuden Keskussairaalan rakentamista Savelaan ennakoitiin kaapeloimalla ilmajohtoja. Sähköverkon etäluenta- ja mittaustietojenhallinta -projekti jatkui edelleen vuonna Toimintavuoden lopussa etäluettavia mittareita oli vaihtamatta enää muutama yksittäinen mittari. Sähköverkkoliiketoiminnan viranomaisvalvonnassa on meneillään 4 vuotta kestävä 3. valvontajakso ( ). Liiketoiminnan valvontamallin tuottolaskennan hallitsemiseksi on luotu laskentamalli, jolla tuloksen kehittymistä tarkastellaan säännöllisesti. JE- Siirto Oy on myös mukana kehittämässä seuraavan 4. valvontajakson valvontamenettelyä. 1 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Energiavirasto antoi toisen valvontajakson valvontapäätöksen Päätöksen mukainen ylituotto, 1,860 Me, tulee palauttaa asiakkaille kuluvan kolmannen valvontajakson aikana vuoden 2015 loppuun mennessä. Ensimmäinen ja toinen valvontajakso huomioiden on JE-Siirto Oy:n ylituotto korkoineen n. 2,5 Me. Alensimme siirtohintoja n. 6% jo alkaen. JE-Siirto Oy tarkistaa kantansa valvontapäätöksen oikeellisuuteen. Emme ole päässeet viranomaisten kanssa neuvottelemalla mielestämme JE-Siirto Oy:n kannalta oikeudenmukaiseen ratkaisuun. JE-Siirto Oy on jättänyt markkinaoikeudelle valituskirjeen Energiaviraston 2. valvontajakson päätöksestä. Sähkömarkkinalain edellyttämien verkon kehittämis- ja varautumissuunnitelmien laadinta on käynnistetty samoin kuin häviösähkön kilpailutus.

4 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta JE-Siirto Oy on osallistunut Energiateollisuus ry:n koordinoimaan sähkötutkimuspoolin rahoitukseen sekä vuodesta 2010 alkaen Motiva Oy:n koordinoimaan sähkölämmityksen tehostamisohjelmaan Elvariin. JE-Siirto Oy on osallistunut sähköverkoston kehittämisen näkökulmasta konsernin yhteisiin kehityshankkeisiin. Kankaan tulevan asuin- ja liikerakennusalueen aurinkoenergiaselvitykseen liittyen JE-Siirto Oy on selvittänyt hajautetun tuotannon vaikutuksia jakeluverkkoon. Äijälänrannan asuntomessujen yhteyteen on selvitetty mahdollisuutta liittää sähköenergiamittari kotiautomaatiojärjestelmään, jotta kaikki etämittarin sisältämä tieto saataisiin siirrettyä asiakkaan omaan järjestelmään. Selvityksessä on myös, miten asiakkaan sähköenergian kulutuksen raportointijärjestelmän sisältämän tieto siirrettäisiin kotiautomaatiojärjestelmään, jotta asiakas näkisi yhdestä järjestelmästä kiinteistön hetkellisen kulutuksen ja aiempien kulutuksien mukaisen historiatiedon. Selvitykset jatkuvat vuoden 2014 aikana. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Verkostojen energiatehokkuuden parantamistavoitteeksi on asetettu 830 MWh:n verkostohäviöiden pienennys vuoden 2016 loppuun mennessä. Tästä kokonaistavoitteesta vuonna 2012 saavutettiin 21 MWh verkoston korvausinvestointien kautta. Kumulatiivinen verkostohäviöiden tehostuminen on n. 351 MWh vuodesta 2008 lähtien, täten emme tule pääsemään asetettuun tavoitteeseen. Valvontapäätöksen mukaisen ylituoton palauttaminen edellyttää toimenpiteitä siirtoliiketoiminnan liikevaihdon pienentämiseksi. 4. valvontajakson viranomaisvalvonnan uusien menettelyjen ei odoteta tuovan suuria muutoksia JE-Siirto Oy:n kohtuullisen tuoton tasoon. Jakeluverkoston edellyttämät laajennus- ja korvausinvestointitarve tulee olemaan nykyisen tasoista mikäli verkon komponenttien vikaantumiset, mm. puistomuuntamoiden erotinviat, eivät edellytä suunniteltua nopeampaa korvausaikataulua. Siirtoverkon laajentaminen ja sähköasemien korvausinvestoinnit nostanevat investointien rahoitustarvetta lähi vuosina. 2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Tällä hetkellä yhtiön suurin riski sähköverkkoliiketoiminnalle tulee viranomaisen suunnasta. Viranomainen on tehnyt useita takautuvasti kohtuullisen tuoton laskentaan vaikuttaneita uusia linjauksia. Tästä syystä verkon nykykäyttöarvo aleni 2-valvontajakson valvontapäätöksen myötä n. 11 %. 2. valvontajakson valvontapäätös saatiin liki 1,5 vuotta alkuperäisestä aikataulusta viivästyneenä, siten että 3. valvontajaksoa on jäljellä enää kaksi viimeistä vuotta tarvittavien toimenpiteiden suorittamiseen. Riskinä liiketoiminnalle on valvontaviranomaisen päätösaikataulujen viivästyminen ja viranomaisen jatkuvasti tekemät takautuvat tulkinnat. Viranomaiset ennalta arvaamattomat tulkinnat verkonarvon määräytymiseen on iso riski sähköverkkoliiketoiminnalle.

5 Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Tunnuslukuja JE-Siirto Oy Liikevaihto te Liikevoitto te Liikevoitto % 4,1 6,1 1,6 8,7 Oman pääoman tuotto % 47,0 75,3 20,6 87,9 Omavaraisuusaste % 16,0 16,4 18,2 28,3 Verkostoon kohdistuneet laskutetut investointityöt olivat n. 3,4 Me, jakautuen seuraavasti: laajennusinvestoinnit 1,1 Me korvausinvestoinnit 2,3 Me 3 Muut tunnusluvut liiketoiminnasta Tunnuslukuja JE-Siirto Oy Sähköenergian siirto GWh 640,5 653,7 643,7 683,6 Uudet liittymät kpl Liittymätulokertymä Me 0,65 0,46 0,74 1,10 Liittymien kokonaismäärä kpl Käyttöpaikkojen määrä kpl Verkostohäviöt % 2,7 2,7 2,7 2,7 Keskijänniteverkossa oli vuoden aikana 20 kpl keskeytystä, joista 18 oli vikakeskeytyksiä ja kaksi suunniteltuja keskeytyksiä. Keskeytyksistä kaksi aiheutui asiakkaiden sähköverkosta. Keskeytyksistä aiheutunut haitta KAH oli 146 ke. Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla (SAIDI) oli 0,1 tuntia ja keskimääräinen keskeytysmäärä asiakkaalla (SAIFI) oli 0,31 kpl. Henkilöstö JE-Siirto Oy Keskimääräiset henkilöstömäärät Palkat ja palkkiot e

6 Ympäristötekijät Yhtiö kuuluu JE-konsernin ympäristöpolitiikan piiriin. Ympäristövastuut hoidetaan sertifioidun ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Ympäristöpolitiikkaamme ohjaavat konsernin määrittelemät ja hallituksen hyväksymät periaatteet: Vähennämme ja ehkäisemme toimintaamme liittyviä ympäristövaikutuksia Edistämme järkevää energia- ja vesivarojen käyttöä Energian hankintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ensisijaisesti seudullisiin, uusiutuviin polttoaineisiin sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. JE- konserniin kuuluvilla yhtiöillä on kaikki energia- ja vesiliiketoimintaan liittyvät ympäristöluvat. Sertifioidun järjestelmämme mukaan noudatamme kaikkia voimassaolevia ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. Toimintavuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä poikkeamia ympäristöpolitiikan linjauksista. 4 Yhtiön osakkeet Yhtiössä on 50 osaketta, joilla kaikilla on sama äänioikeus ja sama oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen esitys voittovarojen jakamiseksi Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, vaan tilivuoden ylijäämä 13,17 e siirretään voittovarojen tilille.

7 TULOSLASKELMA Liite LIIKEVAIHTO , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,87 Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,62 Ulkopuoliset palvelut , ,92 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,54 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,17 Henkilöstökulut yhteensä , ,20 5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , ,54 LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,99 Rahoitustuotot ja -kulut 6 Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä 0,00 46,44 Muilta -32,40 25,29 Korkokulut Saman konsernin yrityksille ,12 0,00 Muille -780, ,52 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,79 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,20 Satunnaiset kulut , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 453, ,20 Tilinpäätössiirrot Välittömät verot 8-439, ,33 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 13,17 0,87

8 TASE Liite EUR EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 9 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,67 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,67 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,66 Keskeneräiset hankinnat ,11 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,66 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset 10 Myyntisaamiset , ,22 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,86 Muut saamiset 0,00 0,79 Siirtosaamiset , ,04 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,91 6 Rahat ja pankkisaamiset , ,30 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,54 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 11 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,07 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,08 Tilikauden voitto/tappio 13,17 0,87 Oma pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA 12 Liittymismaksut , ,78 Lyhytaikainen Ostovelat , ,56 Velat saman konsernin yrityksiltä , ,91 Muut lyhytaikaiset velat , ,12 Siirtovelat , ,15 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,54

9 RAHOITUSLASKELMA EUR EUR Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 453, ,20 Oikaisut: Oikaisu liikevoittoon 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Rahoitustuotot ja -kulut 4 948, ,79 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,31 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) 9 012, ,46 Lyhytaikaisen korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) , ,37 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,52 7 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,52 Saadut korot liiketoiminnasta -32,40 71,73 Maksetut välittömät verot -439,85 0,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,31 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,00 Investointien rahavirta (B) , ,00 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nosto , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennys ,00 0,00 Maksetut konserniavustukset , ,73 Rahoituksen rahavirta (C) , ,27 Rahavarojen muutos lisäys(+)vähennys(-) , ,04 Rahavarat , ,77 Rahavarat , ,73 Rahavarat sisältävät konsernitilin varat, jotka taseessa sisältyvät saamisiin saman konsernin yrityksiltä.

10 Tilinpäätöksen liitetiedot JE-Siirto Oy kuuluu Jyväskylän kaupunkikonsernin Jyväskylän Energia-alakonserniin, jonka emoyhtiö on Jyväskylän Energia Oy. Jäljennökset Jyväskylän kaupunkikonsernin ja Jyväskylän Energia-konsernin tilinpäätöksistä on saatavissa osoitteesta Jyväskylän kaupunki Talouskeskus Liikelaitos, Heikinkatu 3 B, Jyväskylä. Jäljennös Energia-konsernin tilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta Jyväskylän Energia Oy, Kivääritehtaankatu 8 C, 2. kerros, Jyväskylä. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä vuosittain tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistot lasketaan omaisuuslajikohtaisina poistoina. Poistoajat ovat: 8 Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto tasapoisto, taloudellinen pitoaika 5 vuotta 25 % menojäännöspoisto Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen hankintahintaa.

11 LIITETIEDOT 1/5 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT EUR EUR LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Siirtotulot , ,00 Liittymismaksut , ,70 Käyttö- ja kunnossapito , ,47 Muut myyntiin liittyvät tulot , ,55 Liikevaihto yhteensä , ,72 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN Suomi , ,72 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratulot 2 244, ,01 Avustukset / tuet 4 389, ,00 Palveluiden myynti , ,00 Muut 2 125, ,86 Muut liiketoiminnan tuotot yhteensä , , HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,03 Eläkevakuutusmaksut , ,00 Muut pakolliset henkilösivukulut , ,17 Henkilöstökulut yhteensä , ,20 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot 3 320, ,00 Henkilöstön lukumäärä Työntekijät keskimäärin 4 5 Toimihenkilöt keskimäärin Henkilöstö keskimäärin SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,65 Koneet ja kalusto , ,67 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,32

12 LIITETIEDOT 2/5 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT EUR EUR LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut , ,72 Vuokrakulut , ,36 Toimitilakulut , ,34 Hallintokulut , , , ,54 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 1 888, , , ,13 6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 0,00 46,44 Muilta -32,40 25,29 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista yhteensä -32,40 71,73 10 Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille 4 136,12 0,00 Muille 780, ,52 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä 4 916, ,52 7 SATUNNAISET KULUT Konserniavustus emoyhtiölle , ,00 Satunnaiset kulut yhteensä , ,00 8 VÄLITTÖMÄT VEROT Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 439, ,33 Välittömät verot yhteensä 439, ,33

13 LIITETIEDOT 3/5 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT EUR EUR KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno , ,95 Lisäykset tilikauden aikana , ,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,95 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,63 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,65 Tasearvo tilikauden lopussa , ,67 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno , ,56 Lisäykset tilikauden aikana 5 908, ,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Hankintameno , ,56 Kertyneet suunnitelmapoistot , ,23 Tilikauden suunnitelmapoistot , ,67 Tasearvo tilikauden lopussa , ,66 11 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno ,00 0,00 Lisäykset tilikauden aikana ,11 0,00 Siirto valmiiiseen omaisuuteen 0,00 0,00 Hankintameno ,11 0,00 Tasearvo tilikauden lopussa ,11 0,00 10 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,22 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset, konserni , ,43 Konsernitilisaaminen , ,43 Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä , ,86 Muut saamiset 0,00 0,79 Siirtosaamiset , ,04 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,91 Siirtosaamisten olennaiset erät: Työterveyshuollon Kela-korvaus 3 947, ,00 Siirtotulojaksotus v , ,97 Muut siirtosaamiset 0, ,07 Siirtosaamiset yhteensä , ,04 RAHAT JA PANKKISAAMISET Konsernipankkitilin saldo on esitetty ryhmässä saamiset saman konsernin yrityksiltä.

14 LIITETIEDOT 4/5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT EUR EUR OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,07 Ylikurssirahasto , ,07 Sidottu oma pääoma , ,07 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,08 Tilikauden voitto/tappio 13,17 0,87 Vapaa oma pääoma , ,95 Oma pääoma yhteensä , ,02 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,08 Tilikauden voitto/tappio 13,17 0,87 Yhteensä , , VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut , ,78 Liittymismaksut , ,78 Lyhytaikainen Ostovelat , ,56 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,64 Muut velat , ,00 Siirtovelat , ,27 Velat saman konsernin yrityksille yhteensä , ,91 Muut velat , ,12 Siirtovelat , ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,74 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Henkilöstömenot , ,07 Tuloverot 0, ,98 Muut siirtovelat 0,00 15,10 Siirtovelat yhteensä , ,15 VASTUUSITOUMUKSET Leasingsopimus- ja vuokravastuut, sis. alv seuraavalla tilikaudella , ,81 myöhemmin maksettavat 8 215, ,87 Leasingsopimus- ja vuokravastuut yhteensä , ,68

15 LIITETIEDOT 5/5 12 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN ERIYTTÄMINEN LISÄTIEDOT Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit JE-Siirto Oy:n käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit löytyvät liitetietojen kohdasta 8. Sijoitetun pääoman tuotto Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuotto 22,2 % 37,5 % Sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin vaikuttaa se, että JE-Siirto Oy ei omista operoimaansa verkko-omaisuutta. 13 Eriyttämisperiaatteet JE-Siirto Oy eriytetään laskennallisesti varsinaiseen verkkotoimintaan ja muuhun verkkotoimintaan. Muu verkkotoiminta pitää sisällään verkkoliiketoimintaan kuulumatonta tilauspalvelua. Sähkömarkkinalain mukainen eriyttäminen on tehty yhtiöittämällä siirtoliiketoiminta omaksi yhtiökseen. Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase esitetään emoyhtiön tasekirjassa. Muutokset eriyttämisperiaatteissa Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaan vuokraverkossa toimiva yhtiö ei saa eriyttää sähköverkkoon kohdistuvia investointeja sähköverkkotoiminnasta. Tämän päätöksen perusteella Jyväskylän Energia Oy:n omistamaan sähköverkkoon kohdistuvat investoinnit ovat kuluna JE-Siirto Oy:n tuloslaskelmassa erässä ostopalvelut ja myyntitulona erässä liikevaihto.

16 ERIYTETTY TULOSLASKELMA Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta LIIKEVAIHTO Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Verkkohäviöt Kantaverkkomaksut Aine- ja tarvikeostot Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Verkkovuokrat Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot- ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot- ja -kulut yhteensä VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset kulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

17 ERIYTETTY TASE VASTAAVAA Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,67 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,67 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja laitteet , ,66 0,00 0,00 Keskeneräiset hankinnat ,11 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,66 0,00 0,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,33 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset myyntityöt 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , , , ,66 Muut saamiset 0,00 0,79 0,00 0,00 Siirtosaamiset , , ,71 379,17 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,83 15 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,41 VASTATTAVAA Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,07 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , ,95 Tilikauden voitto/tappio 12, ,41 0, ,28 Oma pääoma yhteensä , , , ,23 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,78 0,00 0,00 Lyhytaikainen Korollinen , ,00 0,00 0,00 Lyhytaikainen koroton Ostovelat , ,47 863, ,73 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut velat , , ,62 42,91 Siirtovelat , , , ,54 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , ,18 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,41

18 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA VARSINAISET KIRJANPITOKIRJAT PÄIVÄKIRJA PÄÄKIRJA TASEKIRJA TIETOKONETULOSTEENA TIETOKONETULOSTEENA SIDOTTUNA TOSITELAJIT SAP Lajinimi J7 TILIOTTEET NORDEA PANKKI J9 TILIOTTEET K-S OSUUSPANKKI JT TILIOTTEET K-S OSUUSPANKKI KR OSTOLASKUT KZ OSTOLASKUJEN SUORITUKSET RV MYYNTILASKUT DV MYYNTILASKUJEN SUORITUKSET SA MUISTIOTOSITTEET EJ JAKSOTUSTOSITTEET PE PERUUTUSTOSITTEET Formaatti Arkistomapissa aikajärjestyksessä Arkistomapissa aikajärjestyksessä Arkistomapissa aikajärjestyksessä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Arkistomapissa numerojärjestyksessä Arkistomapissa numerojärjestyksessä Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä 16 DIGIA Lajinimi Lajinro Tositteet Formaatti Alkusaldot 00 1 CD-ROM-tallenne Nordea pankki CD-ROM-tallenne Sampo pankki CD-ROM-tallenne OKO pankki CD-ROM-tallenne Palkat CD-ROM-tallenne Palkkapankki CD-ROM-tallenne Lomapalkat 54 1 CD-ROM-tallenne Matka- ja kululaskut Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Muistiotositteet paperitositteena EJ-jaksotukset paperitositteena RKJ Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä OC Invoices Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Ostoreskontran maksut CD-ROM-tallenne Myyntireskontran laskut CD-ROM-tallenne Ellarex myynnit Tiedostona taloushallinnon järjestelmässä Myyntireskontran suoritukset CD-ROM-tallenne Ellarex-myyntireskontran suoritukset CD-ROM-tallenne Sumu-poistot CD-ROM-tallenne Vertailutiedot CD-ROM-tallenne

19 ALLEKIRJOITUKSET 17

20 TILINTARKASTUSKERTOMUS 18

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot