LAUSUNNOT 1. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNNOT 1. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS, 12.8.2013"

Transkriptio

1 1 / 5 PYHÄJOEN KUNTA Kirkonseudun korttelien asemakaavan muutos Luonnos LAUSUNNOT JA MIELIPITEET VASTINEINEEN NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA LUONNOKSESTA LAUSUNNOT 1. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS, POLELY/ 45/07.01/2012 Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) eri vastuualueilla ja siitä on annettu seuraavaa palautetta: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Asemakaavan muutoksesta on käyty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Neuvottelussa käteltiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja tarvittavia lisäselvityksiä. Vanhatien ympäristöstä on laadittu maisemaselvitys, jossa on analysoitu maisema- ja taajamakuvan kannalta merkittäviä tekijöitä. Kaava-alueen eteläosa, kortteli 192 ja Valistustalon ympäristö on arvioitu maisemallisesti ja taajamakuvan kannalta merkittäväksi ympäristöksi, jossa rakennuskanta on pääosin 1950-lukua vanhempaa. Maisemaselvitykseen liittyy myös rakennusten inventointi. Inventoinnin mukaan kohteilla 5 ja 7 on paikallishistoriallista arvoa. Kohteilla 13 ja 14 arvioidaan olevan merkitystä osana paloaseman ympäristön tiivistä raittijaksoa. Inventoitujen kohteiden arvottaminen tulee tehdä yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan museon kanssa. Museo antaa asiantuntijaesityksen kaavaan tulevista suojelumerkinnöistä ja määräyksistä. Kaavakartalla on kortteleiden tonttijako, mutta ei muita rakennusten sijoittumista ohjaavia merkintöjä. Käytännössä kaavaluonnos mahdollistaa rakentamisen katualueen rajaan kiinni, joka ei liene tarkoituksenmukaista. Kerroskorkeudeksi on annettu II u ½, joka sopii taajamaan hyvin. Tehokkuusluku on e = 0,4. Jos kaavaan lisättäisiin määräys, jonka mukaan tontin pinta alasta saa käyttää rakentamiseen esimerkiksi 25 %, se johtaisi varmemmin kaksikerroksiseen rakentamiseen. Valtatien varren suojaviheralue (EV) on maisemaselvityksessä todettu taajamakuvan kannalta merkittäväksi suojapuustoksi. Suojaviheralueen määräykseen olisi hyvä lisätä maisemanhoito-ohje. Kortteli 194 sijoittuu lähimmillään noin 50 metrin etäisyydelle valtatiestä 8. Tästä syystä valtatien meluvaikutukset tulee tutkia kaava-alueen kohdalla. Vanhatie tulee ottaa mukaan kaavamuutokseen ja se tulee esittää katuna. Liittymänuolien sijasta liittymien paikkoja voidaan tarvittaessa ohjata liittymäkieltomerkinnällä. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Asemakaavaluonnoksessa Vanhatie (mt 18137) ei kuulu kaava-alueeseen, mutta sille on osoitettu useita liittymiä nuolimerkinnöin. Koska maantie ei ole kaavassa eivät myöskään nuolimerkinnöin osoitetut liittymät vahvistu. Jokainen em. liittymä vaatii toteutuakseen kunnan tekemän asemakaavasta poikkeamispäätöksen ja tienpitäjän erillisen liittymälupakäsittelyn. ELYn liikennevastuualueen näkemyksen mukaan Vanhatie tulisi ottaa mukaan asemakaava-alueeseen ja osoittaa se katumerkinnällä. Tällöin kunta voisi vapaammin osoittaa alueen kulkuyhteyksiä. Kaduksi osoittaminen ei merkitse välitöntä hallinnollisen aseman muutosta. Kaduksi muuttaminen tulisi ajankohtaiseksi vasta siinä vaiheessa, kun kaduksi merkittyä maantiejaksoa on pidemmällä matkalla selkeänä kokonaisuutena. Yhteenveto Kaavasta tulee järjestää toinen viranomaisneuvottelu sen jälkeen, kun lausuntoihin ja muuhun palautteeseen on annettu vastineet, ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

2 2 / 5 Terveystalosta (inv. no 7) on Rannikon Rakennuskonsultti / Keijo Rimpiläinen laatinut kuntoarvion Arviossa todetaan mm., että rakennukseen on syntynyt akuutti peruskorjaustarve, joka johtuu teknisestä ja toiminnallisesta ikääntymisestä sekä kosteusrasitteista. kulunut 6 vuotta. Rakennuksessa ei sinä aikana ole tehty sen kuntoa parantavia toimenpiteitä ja sen kunto on edelleen heikentynyt. Rakennuksen kunnostaminen asuin- tai muuhun käyttöön ei ole enää teknis-taloudellisesti mielekästä, vaan se tulisi purkaa. Koivula (vanha kunnanlääkärin talo) on tarkastuksissa todettu purkukuntoiseksi mm. sisäilmaongelmien vuoksi. Myös kiinteistön runkoviemäröinti tulisi kokonaisuudessaan uusia. Toivolan (inv. no 13) ja Lepolan (inv. no 14) tontit osoitetaan merkinnällä AL/s1: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla olevat rakennukset ympäristöineen tulee säilyttää siten, ettei ympäristön luonne muutu. Uudisrakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Peruskorjausta tai muita kunnostustöitä tehtäessä on rakennuksen ulkonäkö ja sille ominaiset yksityiskohdat säilytettävä. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi osoitetaan II u 2/3 ja tehokkuusluvuksi e=0,35. Rakennusaloja ja kaavamääräyksiä täydennetään. Suojaviheralueen (EV) määräykseen lisätään maisemanhoito-ohje. Kaavaan lisätään määräys, jonka mukaan tontin pinta alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 25 %. Kaavamääräyksiin lisätään seuraava yleismääräys: Rakennussuunnittelussa on otettava huomioon meluntorjunta sisätiloissa siten, etteivät valtioneuvoston päätöksen (VNp melutason ohjearvoista /993) mukaiset ohjearvot ylity. Piha-alueet ja aidat tulee rakentaa niin, että oleskeluun tarkoitetuilla pihaalueilla päästään valtioneuvoston ohjearvojen mukaisiin melutasoihin. Vanhatien alueen sisällyttäminen kaavamuutosalueeseen ei ole välttämätöntä, koska liittymien paikat eivät muutu.

3 3 / 5 2. RAAHEN KAUPUNKI, Raahen kaupunginhallitus , 336 Raahen kaupungin lausunto: Raahen kaupungilla ei ole huomautettavaa Pyhäjoen kunnan Kirkonseudun korttelien asemakaavan muutosluonnoksesta. Korttelien asemakaavan muutos tarkentaa osaltaan Pyhäjoen kunnan maankäyttöstrategian ja maankäytön toteuttamisohjelman 2025 maankäytöllisiä linjauksia. Valmistelija: kaavasuunnittelija Mathias Holmen. Päätösesitys (apulaiskaupunginjohtaja Arvela): kaupunginhallitus antaa Pyhäjoen kunnalle kaavasuunnittelija Mathias Holmenin esityksen mukaisen lausunnon Pyhäjoen kunnan Kirkonseudun korttelien asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. 3. POHJOIS-POHJANMAAN MUSEO DN:o OUKA/4332/ /2013 Pyhäjoen kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan museolta lausuntoa Pyhäjoen kunnan Kirkonseudun korttelien asemakaavan muutosluonnoksesta. Asemakaavan muutosluonnoksen suunnittelualueella sijaitsee nykyisessä voimassa olevassa asemakaavassa seuraavat kulttuurihistoriallisia arvoja omaavat suojellut kohteet: entinen kunnanlääkärin talo (Y/s1), vanha terveystalo (AP/s1), Metsätalo (KT/s1) sekä Toivolan ja Lepolan asuinrakennukset (AO/s1). Lisäksi suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1954 rakennettu Valistustalo, jolla on kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan paikallista merkitystä. Kaikki kohteilla on todettu olevan paikallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja osana Pyhäjoen kirkonkylän raitin taajamakuvaa ja sen kokonaisuutta. Rakennukset reunustavat lisäksi valtakunnallisesti merkittävää Pohjanmaan Rantatien raittia, joka rajautuu asemakaavan muutosluonnoksen suunnittelualueeseen. Kaikista edellä mainituista kohteista on laadittu kaavoitusprosessin yhteydessä rakennusinventointi. Voimassa olevassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa on huomioitu Pyhäjoen keskusta rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Maakunta kaavan mukaan yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuriperintöarvot säilyvät. Nyt lausunnolla olevassa asemakaavan muutosluonnoksessa ei ole esitetty suojeltavaksi ainuttakaan suunnittelualueella sijaitsevaa, voimassa olevassa asemakaavassa suojeltua kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta kohdetta. Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä Pyhäjoen Kirkonseudun korttelien asemakaavan muutosluonnos ei täytä Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavan edellyttämiä ehtoja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyttämisen osalta. Myöskään rakennusinventoinnin esiin tuomat kulttuurihistorialliset arvot on jätetty asemakaavaehdotuksessa täysin huomioimatta. Suunnittelualueella sijaitsevista inventoiduista kohteista tulee Pohjois-Pohjanmaan museon mielestä esittää asemakaavallisella suojelumerkinnällä säilytettäväksi ainakin seuraavat kohteet: VALISTUSTALO (inv. no. 5) TERVEYSTALO (inv. no. 7) TOIVOLA (inv. no. 13)

4 4 / 5 LEPOJA (inv. no. 14) Terveystalosta (inv. no 7) on Rannikon Rakennuskonsultti / Keijo Rimpiläinen laatinut kuntoarvion Arviossa todetaan mm., että rakennukseen on syntynyt akuutti peruskorjaustarve, joka johtuu teknisestä ja toiminnallisesta ikääntymisestä sekä kosteusrasitteista. Koivula (vanha kunnanlääkärin talo) on tarkastuksissa todettu purkukuntoiseksi mm. sisäilmaongelmien vuoksi. Myös kiinteistön runkoviemäröinti tulisi kokonaisuudessaan uusia. Toivolan (inv. no 13) ja Lepolan (inv. no 14) tontit osoitetaan merkinnällä AL/s1: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla olevat rakennukset ympäristöineen tulee säilyttää siten, ettei ympäristön luonne muutu. Uudisrakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Peruskorjausta tai muita kunnostustöitä tehtäessä on rakennuksen ulkonäkö ja sille ominaiset yksityiskohdat säilytettävä. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi osoitetaan II u 2/3 ja tehokkuusluvuksi e=0, MUSEOVIRASTO, MV/309/ /2013 Pyhäjoen kunta on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Kirkonseudun Vanhantien varren korttelien asemakaavan muutosluonnoksesta, josta virasto lausuu arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja kohteita, mutta Vanhatie on osa säilynyttä Pohjanmaan rantatien linjausta, valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen johdosta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman asiassa Pohjois- Pohjanmaan museo toimii lausunnon antajana.

5 5 / 5 5. PPO-YHTIÖT OY, PPO-Yhtiöt Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta. Liitteenä kartta alueen kaapeleista. Mikäli kaavamuutos / laajennus edellyttää kaapeleiden tai jakamoiden siirtotöitä, aiheutuvat kustannukset laskutamme Pyhäjoen kunnalta. MIELIPITEET 1. PYHÄJOEN NUORISOSEURA RY Haluamme Pyhäjoen kunnan ottavan Vanhatien kaavaluonnoksen suunnitelmissaan huomioon, että Pyhäjoen nuorisoseura omistaa Valistustalon sekä tontin. Talo on aktiivisessa käytössä ja toimintaa aiotaan jatkaa. Talon kunnostus on jo aloitettu ja jatketaan resurssien puitteissa. Pyhäjoen nuorisoseura ja valistustalo tarjoavat nuorille loistavan mahdollisuuden ja paikan omatoimiseen harrastamiseen. Pyhäjoen kunta ei ole tarjonnut vastaavaa toimintaa eikä mahdollisuutta. Rullalautailu on todella suosittu ja nouseva urheilumuoto. Valistustalon tiloissa käy päivittäin toistakymmentä rullalautailijaa ja yläkerta on vuokralla paikalliselle bändille. Valistustalo on mukana myös Case Pyhäjoki hankkeessa antamalla tilaa kuvataiteelle. Pyhäjoen kaikilla nuorilla on myös mahdollisuus osallistua maalauksen tekoon ammattilaisen opastuksella. Tapahtuma toteutetaan klo

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS ASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASARI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 22.4.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 734 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE ASEMA/18 KYLÄ HERTTUALA/407 KORTTELIT 5022

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 132-134, 137, 140 JA 151-153

TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 132-134, 137, 140 JA 151-153 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TYRNÄVÄN KUNTA TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 132-134, 137, 140 JA 151-153 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY lausuntoihin ja mielipiteisiin 1

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Muuramen kunta KINKOMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 4647-D2618 24.3.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I 24.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ARONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELISSA 7001 SEKÄ TÄHÄN LIITTYVILLÄ TIE- JA PUISTOALUEILLA. KAUHAJOEN KAUPUNKI 2011

ARONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELISSA 7001 SEKÄ TÄHÄN LIITTYVILLÄ TIE- JA PUISTOALUEILLA. KAUHAJOEN KAUPUNKI 2011 Aronkylän asemakaavan laajennus, kortteli 7001 1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ARONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELISSA 7001 SEKÄ TÄHÄN LIITTYVILLÄ TIE- JA PUISTOALUEILLA. KAUHAJOEN KAUPUNKI 2011 Aronkylän asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot