Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus 570/ /2014, 544/ /2014 KV 60 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuus ton on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva ta lous suun ni telma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talous suun ni tel man ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Ta lous ar vion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvoin ja taloussuunnitelman osana kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian. Valtuustokauden stra tegiaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen keväällä 2013 ja 2014 pitämissä strategiaseminaareissa. Kaupungin kehittämisstrategia koos tuu pysyvämmiksi arvioiduista visiosta ja arvoista sekä val tuus to kauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on koottu keskeisimmät valtuuston päätettävät tavoitteet, eli em. pai no pis tealuei ta toteuttavat toimenpiteet. Kehittämisstrategian toteutumisen seuranta ja raportointi tapahtuu en si sijai ses ti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kaupunginhallitus antoi toukokuussa lautakunnille talousarvion laa din ta ohjeet joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti: 1. Kaupunki soveltaa kiinteistöverotuksessa veroprosenttien alarajoja. Ra jo jen muutosten johdosta yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 0,6 pro sen tis ta 0,8 prosenttiin ja vakituisen asuin-rakennuksen kiin teis tö vero pro sent ti nousee 0,32 prosentista 0,37 prosenttiin. Alarajojen nos tosta kertyvät lisätulot peritään valtionosuuksien vähennyksenä valtiolle. Kunnallisverosta kertyvät verotulot perustuvat lähtökohtaisesti ny kyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin käyttömenot sopeutetaan veronkorotusten välttämiseksi ja pal ve lu tuo tan non tuottavuutta nostetaan. Käyttötalouden osalta on laadit tu toimialakohtaiset raamit joiden laskentaperusteina on käytetty vuo den 2013 toteutunut tilinpäätös. Noin 1,5 miljoonan euron ta sa painot ta mis tar ve on jaettu toimialoille niiden omien ulkoisten menojen suhtees sa. Lisäksi raameissa on huomioitu vuosien 2014 ja 2015 arvioidut kun tien kustannustason muutokset ja toimialakohtaiset vo lyy mi muu tokset. Sosiaali- ja terveystoimen osalta esitetään raami ilman eri kois sairaan hoi don menoja. Erikoissairaanhoidon menot on arvioitu edellisten vuo sien toteutuman perusteella. 3. Kaupungin toimintoja tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin hen ki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki perustaa kokonaan

2 uu sia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bredan laajennus on valmis tu nut. 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan in ves toin ti oh jelman mukaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muu toin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2019 tai suun nit te lu kau den ulkopuolelle. Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä elo- ja syyskuun aika na. Lautakuntien talousarvioesityksistä koottu talousarvioesitys ylittää raa min sekä käyttötulojen että menojen osalta. Talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset käyttömenot kasvavat 1,8 % 68,2 milj. euroon verrattuna vuoden 2014 talousarvioon (ml. li sä mää rä rahat). Talousarvioesityksen ulkoiset käyttömenot ovat kuitenkin pienemmät kuin vuoden 2014 ennuste, joka on 68,9 milj. euroa. Ta lous ar vio eh do tuksen käyttötulot kasvavat 16,7 milj. euroon (40,3 %) verrattuna vuoden 2014 talousarvioon (ml. lisämäärärahat). Käyttötulojen kasvu johtuu poik keuk selli sen korkeista maaomaisuuden luovutustuloista, joita on arvioitu saa ta van yhteensä 16 milj. euroa seuraavina kahtena vuonna. Käyt tö ta lou den alijäämä (toimintakate) pienenee 3,6 miljoonaa euroa 51,5 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan nousevan 60,8 miljoonaan euroon, val tionosuu det alenevat 2,5 milj. euroa, ollen ensimmäisen kerran negatiiviset. Val tion osuus alenee valtionosuusjärjestelmän uudistuksen, hallituksen leikkaus ten sekä negatiivisen verokompensaation johdosta. Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on ylijäämäinen 2,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät seikat ylijäämän muodostumiselle ovat ve ro tu lo en nusteis sa tapahtuneet positiiviset muutokset sekä poikkeuksellisen korkeat maa omai suu den luovutustulot joita on arvioitu saatavan yhteensä 16 milj. eu roa seuraavina kahtena vuonna. Näihin kumpaankin tuloerään sisältyy mm. suhdanteisiin liittyvä toteutumisriski. Mikäli nämä riskit realisoituvat, tu lee kaupungin tilikauden tulos painumaan huomattavan alhaiseksi. Ali jäämää saattaa silloin painua jopa lähelle 5 milj. euroa. Talousarvioon ei sisälly henkilöstönlisäyksiä vuoden 2015 osalta. Investointimenot suunnittelukaudella ovat 40 miljoonaa euroa. Kau den merkittävin talonrakennushanke on Villa Bredan laajennus (14,5 milj. euroa). Kaupungintalon saneeraus (3,2 milj. euroa) toteutetaan vuo sina Merkittäviä muita hankkeita ovat Kasavuoren koulukeskus (2,7 milj. euroa) sekä keskustan infrastruktuuri (2,2 milj. euroa). Vuonna 2015 toteutettavat investointimenot ovat 13,8 milj. euroa. Suunnittelukauden investointimenot voidaan pääosin toteuttaa tu lo ra hoi tuksel la maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudu taan kuitenkin rahoittamaan velkarahalla. Rahoituslaskelman mu kaan kaupungin velka olisi 10 milj. euroa vuoden 2017 lopussa. Talousarvioehdotus jaetaan oheismateriaalina KV:n jäsenille ja se on luet ta vis sa sähköisesti osoitteessa:

3 KH: KV päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosil le sekä vuosien investointisuunnitelman.... Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset, päätökset ja pon sieh do tus: KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMI/KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI/ NUO RI SO PAL VE- LUT, s. 117 Valt. Tupamäki ehdotti valtuutettujen Rintamäki-Ovaskan ja Laurilan kannat ta ma na, että nuorisopalveluiden muihin toimintakuluihin varataan yhteen sä euroa nuorten kesätyöseteliin vuodelle 2015 ja vastaavasti ta lous suun ni tel ma vuo sil le ja, että kesätyösetelin myöntämismenettelyä ja hal lin noin tia tulee joustavoittaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. INVESTOINNIT TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO, s. 139, 142 Valt. Ant-Wuorinen ehdotti valtuutettujen Eklundin ja Wahlstedtin kan nat tama na, että 3.2 miljoonan euron investointimäärärahaa ei hyväksyttäisi, vaan esitti uuden kaupungintalon rakentamista ja nykyisen kaupungintalon tont ti ko ko nai suu den kehittämistä ja alueen kaavoituksen uudelleen tar kaste lua. Valt. Rehn-Kivi ja Berg kannattivat KH:n pohjaehdotuksen hyväksymistä. Valt. Tupamäki ehdotti valt. Kivelän kannattamana, ettei tiilijulkisivuja pu reta ja että saneeraukseen varataan yhteensä 2 miljoonaa euroa, eli 1 mil joona euroa vuodelle 2015 ja 1 miljoona euroa vuodelle Puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Suoritetussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannattavat äänes ti vät jaa ja valt. Ant-Wuorisen ehdotusta kannattavat äänestivät ei poh ja eh do tus voitti äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Art jo ki, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Pesonen, Rin ta mäki-ovas ka, Tupamäki, Wahlstedt, Viherluoto-Lindström). Seuraavaksi suoritetussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannat ta vat äänestivät jaa ja valt. Tupamäen ehdotusta kannattavat ää nes tivät ei pohjaehdotus voitti äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo ri nen, Artjoki, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Miet tinen, Peltovirta, Pesonen, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt, Vi her-

4 luoto-lind ström). Valt. Ant-Wuorinen ilmoitti kaupungintalon saneerausmäärärahaa kos kevaan päätökseen päätöksestä ilmenevän eriävän mielipiteensä, johon kokoo muk sen valtuustoryhmä ilmoitti yhtyvänsä. Valt. Tupamäki ilmoitti myös varaavansa mahdollisuuden jättää kau pun ginta lon saneerausmäärärahaa koskevaan päätökseen kirjallisen eriävän mieli pi teen sä. Valt. Berg ehdotti seuraavan ponnen hyväksymistä: Samalla kun valtuusto hyväksyy kaupungintalon korjaussuunnitelman talous ar vion valtuusto edellyttää, että julkisivun korjaustarve selvitetään edelleen jatkosuunnittelun yhteydessä ja mikäli julkisivu korjataan, se tulee jatkos sa kin toteuttaa muurattuna. Investointiosan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valt. Bergin ponnen saamaa kannatusta. Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Puheenjohtaja totesi, että tulos- ja rahoituslaskelma tarkistetaan edellä selos te tuin muutoksin. Päätös: KV hyväksyi edellä selostetuin muutoksin talousarvion vuodelle 2015 ja vuo sien taloussuunnitelman. Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valt. Ant-Wuorisen ehdottamana kaupun gin ta lon saneerausmäärärahaa koskevaan päätökseen seuraavan eriävän mielipiteensä: Uuden kaupungintalon rakentaminen ja kaupungintalon korttelin (ml. Puisto ku jan päiväkoti) kehittäminen Kauniaisten kaupungintalo on ra ken nus tekni ses ti vanhentunut ja vaatii merkittävät 3-6 miljoonan euron kor jaus in vestoin nit. Samaan aikaan Kaupungintalon takana oleva Puistokujan päi vä kodin toiminta siirtyy uuteen Sansinpellon päiväkotiin. Tämä mah dol lis taa Kauniaisten keskeisimmän alueen kehittämisen kokonaisuutena, mikä oli si kaupunkikuvallisesti tärkeää. Uuden kaupungintalon rakentaminen ja alueen kaavoittaminen ja kehittäminen myös asunto, yhteistyöskentely ja ravin to la toi min nal le olisi myös taloudellisesti järkevää ja kuntalaisten kan nalta hienoa. Kaavoituksessa ja uuden kaupungintalon suunnittelussa tulisi mah dol lisuuk sien mukaan huomioida vanhan kaupungintalon alueen nykyinen ilme ja poimia mukaan uuteen rakennukseen / rakennuksiin tätä historiallista ker ros tu maa. Esimerkiksi puiston ilme ja veistosten sijoittaminen kes kei sille paikoille olisi mielestämme arvokasta. Hankkeesta voisi myös toteuttaa ark ki teh ti kil pai lun. Kokonaistaloudellisesti kehityshanke on merkittävästi vanhan korjaamista edul li sem pi. Alustavan arviomme mukaan kehitysprojektin toteuttaminen

5 oli si noin 5-10 miljoonaa euroa edullisempi (riippuen rakennusoikeudesta ym.), kuin vanhan kaupungintalon korjaaminen. Uuden kaupungintalon käyt tö- ja muut kustannukset olisivat myös alemmat. Tässä yhteydessä on tär keää myös selvittää tilojen yhteiskäyttö ja mahdollisuus kaupungintalon toi min taan esim. rakennettavan talon tietyissä kerroksissa. Uudet, ajan mukai set ja terveelliset tilat ovat myös henkilöstön ja kaupunkilaisten kannalta tär keät. Kokonaisuutena näin saataisiin Kauniaisiin uusia asuntoja, keskustaa ke hitet tyä avoimeksi granilaisille ja uusi kaupungintalo. Uuden kaupungintalon ylim mäs sä kerroksessa voisi toimia vaikka ravintola, jota monet kau niais laiset ovat kaivanneet. Tämä tärkeä hanke viestisi myös Kauniaisten us koa omaan ja koko Suomen tulevaisuuteen, kun rakennetaan uutta tu le vai suuteen suuntaavaa avointa Kauniaista. Samalla kaupunki te ki si/sääs täi si rahaa n. 10 m verrattuna vanhan korjaamiseen. Nyt tulisi olla roh keut ta uudistua! Näin saataisiin myös rahaa muihin tärkeisiin kohteisiin. Valt. Tupamäki jätti kaupungintalon saneerausmäärärahaa koskevaan päätök seen liitteenä olevan kirjallisen eriävän mielipiteensä. Liite 1 60 Edelleen valtuusto oli hyväksynyt seuraavan ponnen: Samalla kun valtuusto hyväksyy kaupungintalon korjaussuunnitelman talous ar vion valtuusto edellyttää, että julkisivun korjaustarve selvitetään edelleen jatkosuunnittelun yhteydessä ja mikäli julkisivu korjataan, se tulee jatkos sa kin toteuttaa muurattuna.

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.

Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014. Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01. Yhdyskuntalautakunta 83 02.09.2014 Kaupunginhallitus 175 24.09.2014 Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2014 (HSL) 654/08.01.00/2014 YLK 02.09.2014 83 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti:

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa seuraavasti: Kaupunginhallitus 171 25.05.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.05.2015 171 Seutuhallitus on käsitellyt lentoliikenteen kehittämistä 27.4.2015 ko koukses sa

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 56 18.09.2013 Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot