Lausunto (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto 2.11.2011 1 (5)"

Transkriptio

1 Lausunto (5) Oikeusministeriölle Kommenttipyyntö OM 8/42/2011 ASUNTOKAUPPALAIN UUDISTAMISTARPEISTA RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TOIMINTA- EDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) kommentteja asuntokauppalain tarkistamistarvetta koskevasta muistiosta. FK esittää kunnioittavasti seuraavan. 1. Yleisesti ryhmärakennuttamisen toimintaedellytysten parantamisesta FK suhtautuu myönteisesti ryhmärakennuttamisen toimintaedellytysten parantamiseen ja oikeustilan selventämiseen tähtäävään selvitys- ja lainsäädäntötyöhön. FK yhtyy oikeusministeriön johtopäätöksiin, että ryhmärakennuttamisessa voidaan nähdä useita etuja perinteiseen omatoimirakennuttamiseen verrattuna. Kilpailun edistäminen asuntotuotantomarkkinoilla on kannatettavaa. FK kiinnittää huomiota siihen, että eri ryhmärakentamishankkeiden välillä on suuria eroja ja niiden oikeudelliset ja teknis-taloudelliset toteutusratkaisut poikkeavat toisistaan. Suurimmat oikeudelliset epävarmuustekijät liittyvät asunto-osakeyhtiömuotoiseen rakennuttajakonsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen. Uuden rakennuttamismuodon laajamittaisempi käyttöönotto edellyttäisi kuluttajan aseman turvaamisen lisäksi kaikkien keskeisten rakennusprojektiin osallistuvien intressitahojen aseman selkiyttämistä. Näin luotaisiin vakaat ja oikeusvarmuutta lisäävät puitteet myös hankkeiden massamittaiselle rahoittamiselle. 2. RS -järjestelmä ja pankkien asema asunto-osakeyhtiömuotoisessa asuntotuotannossa FK pitää nykyisin voimassa olevan asuntokauppalain (843/1994) mallia asuntoosakeyhtiömuotoisen rakentamisen rahoittamiseksi toimivana, mutta suhtautuu samalla myönteisesti järjestelmän kehittämiseen. Nykyjärjestelmää kutsutaan tavallisesti RS järjestelmäksi. Kyse on sopimus- ja vakuushallintajärjestelmästä, jolla parannetaan asunto-osakkeiden tai muiden vastaavien yhteisöosuuksien ostajan asemaa perustajaurakointiin tai perustajarakentamiseen pohjautuvassa asuntotuotannossa. Alkuaan rahoitusalan itsesääntelyyn perustuneen järjestelmän tarkoituksena on paitsi suojata asunnon ostajaa myös turvata luottolaitosten asemaa asuntorakentamisen rahoittajina. Järjestelmän sopimusosapuolia ovat asunto-osakeyhtiö, sen perustajaosakkaat ja rakennushanketta rahoittavat luottolaitokset. Finanssialan Keskusliitto ry Finansbranschens Centralförbund rf Federation of Finnish Financial Services Bulevardi 28, Helsinki Bulevarden 28, FI Helsingfors Bulevardi 28, FI Helsinki Puh Tel Phone Faksi Fax Fax

2 Lausunto 2 (5) RS -järjestelmän käytännön toteutus muodostuu joukosta malliehtoja, joiden laatiminen ja päivittäminen on tapahtunut aiemmin Suomen Pankkiyhdistyksessä ja nyttemmin FK:ssa tehtävän yhteistyön puitteissa. Nykyisin malliehdot perustuvat pitkälti asuntokauppalakiin, mutta suomalaiset pankit ovat tehneet ehtoyhteistyötä vapaarahoitteisen asuntotuotannon piirissä jo 1970-luvulta lähtien. Rahalaitosten neuvottelukunta loi sopimusperusteisen RS -järjestelmän vuonna Järjestelmän tavoitteena oli erityisesti ehkäistä ns. grynderirakentamiseen liittyneitä epäkohtia ja suojata asunnonostajan asemaa. 1 Asuntokauppalain säätämisen myötä RS -järjestelmälle on annettu lainsäädännöllinen tuki. Keskeiset säännökset on kirjattu lain 2 lukuun, joka koskee ostajan suojaamista rakentamisvaiheessa. Lain perustelujen mukaan [l]uvun säännökset vastaavat suurelta osin pankkien nykyisin sopimuspohjaisesti noudattamaa RS -järjestelmää. Tarkoituksena on, että RS -järjestelmää voitaisiin 2 luvun säännösten edellyttämin muutoksin noudattaa myös lain voimaantulon jälkeen. 2 Ennen RS järjestelmän käyttöönottoa väärinkäytöstilanteet olivat yleisempiä ja ongelmina olivat esimerkiksi osakkeiden kaksoisluovutukset ja panttaukset. Asuntoosakeyhtiön velat ja sen myötä tontin panttikirjat saattoivat olla monella eri rahoittajalla. Siten asunto-osakeyhtiön todellisen taloudellisen tilan arviointi oli hankalaa. Myös reaktiokeinot rakentajan taloudellisten ongelmien varalta olivat puutteelliset. Laintasoisen suojajärjestelmän säätäminen katsottiin tarpeelliseksi rahoitusmarkkinoiden kehityksen vuoksi. Lain perustelujen mukaan rakennushanke saatettaisiin muutoin rahoittaa useammin sellaisten luotonantajien välityksellä, jotka eivät ole sitoutuneet RS - järjestelmään. Järjestelmän tehon heikkenemisen myötä pelättiin väärinkäytösten yleistyvän. Lisäksi ostajan suojaamisen rakentamisvaiheessa katsottiin edellyttävän lain tasoisia säännöksiä seikoista, joita ei voida ehkäistä sopimusperusteisin järjestelyin. Esimerkkinä mainitaan rakentamisvaiheessa tehtyjen ja asunnonostajatahoa vahingoittavien oikeustoimien ehkäisemistä pätemättömyysseurauksin. 3 FK:n näkökulmasta asuntokauppalain ja RS -järjestelmän mukainen sopimus- ja vakuushallintajärjestelmä muodostaa luontevan pohjan myös ryhmärakennuttamishankkeiden vastuunjaolle. Samantyyppistä toimintaa olisi säänneltävä samoin periaattein. Vastaavasti olisi arvioitava, miltä osin uudet rakennuttamismuodot edellyttävät eriytettyä lainsäädännöllistä kohtelua. FK pitää kuitenkin tärkeänä, että osapuolten keskeisistä oikeuksista ja velvoitteista säädetään sitovan lainsäädännön tasolla. 3. Yksityiskohtaiset kommentit 3.1 Lainsäädännön tarkistamistarpeen laajuus 1 Ks. HE 14/94 vp. 2 Ks. HE 14/94 vp, yksityiskohtaiset perustelut 2 luvun kohdalla. 3 Ks. HE 14/94 vp, yleisperustelut kohdassa 2.1.

3 Lausunto 3 (5) Muistion sivulla 6 todetaan, ettei lainsäädännön tarkistamistarpeita liity sellaiseen ryhmärakentamiseen, jossa kyse on omakotitaloista tai muista kohteista, joissa kukin kuluttaja tekee itse omat sopimuksensa elinkeinonharjoittajan kanssa. FK yhtyy pitkälti muistion tulkintaan. Toisaalta asian valmistelussa olisi hyvä tarkoin selvittää, onko tarpeen tehdä ero esimerkiksi omatoimisen ja konsulttialoitteisen kiinteistömuotoisen ryhmärakennuttamisen välillä. Konsulttialoitteisten hankkeiden osalta erityisesti tiedonantovelvollisuudet saattavat edellyttää lainsäädännön täsmentämistä. 3.2 Asuntokauppalain suojasäännösten soveltamisala Muistion mukaan on tarpeen selventää se, pidetäänkö rakennuttajakonsulttien toimintaa asuntokauppalain 7 luvun 5 :n 2 momentin 3 kohdan vastaisena vai ei. Muistiossa esitetään tulkintaepävarmuuden johdosta rahoituslaitosten alkaneen suhtautua kriittisesti yhtiölainojen myöntämiseen. FK pitää lainsäädännön selkeyttämistä tältä osin perusteltuna. Yllä mainittua tulkintaepäselvyyttä merkittävämpänä ongelmana voidaan kuitenkin pankkien näkökulmasta pitää asuntokauppalain 2 luvun soveltamisalan epäselvyyttä konsulttialoitteisen ryhmärakennuttamisen suhteen. Kuten muistion sivulla 7 todetaan, rakennuttajakonsultin ja perustajarakennuttajan tehtävät näyttäisivät olevan hyvin lähellä toisiaan. Pankkien näkökulmasta perustavanlaatuinen kysymys on, tulisiko pankin ryhmärakentamiskohdetta rahoittaessaan noudattaa asuntokauppalain 2 luvun suojasäännöksiä, eli toimia niin sanottuna RS -pankkina. Oikeustilan ollessa epäselvä on mahdollista, että rakennusprojektin joutuessa ongelmiin rahoittajan katsottaisiin rikkoneen RS - suojasäännöksiä ja tästä aiheutuisi mahdollisesti vahingonkorvausvelvollisuus. Toinen keskeinen kysymys asunto-osakeyhtiömuotoisessa ryhmärakennuttamisessa kohdistuu siihen, millä tavoin osakkeen ostajaa rahoittava pankki voi ottaa keskeneräisen kohteen vakuudeksi, jos RS -järjestelmää ei sovelleta. Tällöin järjestelmästä jää puuttumaan keskeinen turvallisuutta lisäävä elementti eli RS -pankki, jolle RS - järjestelmässä lähetetään panttausilmoitus (RS5-todistuspyyntö) ja joka ilmaisee ostajan rahoittajapankille, että osake on pantattu ja sitoutuu säilyttämään sitä myös ostajan pankin lukuun (RS5-todistus). Jos rakennusvaiheen osake pantattaisiin ostajan luoton vakuudeksi ilman RS -järjestelmää ja ennen kuin osakekirja on painettu, tulisi panttausilmoitus tehdä asunto-osakeyhtiön hallitukselle. Pankki ei voine samalla tavoin luottaa hallituksen toimivan panttausilmoituksen mukaisesti, ellei järjestely saa lainsäädännöllistä tukea esimerkiksi siten, että panttausten hallitseminen asetettaisiin rakentajakonsultin vastuulle (rakentamisaikainen hallitus.) 3.3 Konsultin tiedonantovelvollisuus ja muut velvoitteet FK pitää tärkeänä, että rakennuttajakonsultin tiedonantovelvollisuutta täsmennetään. Kun hankkeita markkinoidaan samoissa medioissa, on asiakkaan ilman erityisasiantuntemusta hyvin vaikeaa vertailla eri rakentamismuotoja ja erityisesti niihin liittyviä riskejä. Nykyisin ryhmärakentamiskohteita on joissain tapauksissa markkinoitu tavalla, josta ei käy riittävällä tavalla selville, että ilmoitettu hinta on ainoastaan arvio toteutuvista kustannuksista tai se, mihin pohjatietoihin hinta-arvio perustuu. Edelleen ryhmärakentamiskohteita markkinoitaessa tulisi asettaa velvoite selkeästi antaa tiedoksi kuluttajille se, että niin kiinteistömuotoisissa kohteissa kuin asunto-osakeyhtiömuotoisissa kohteissa ostajan asema rinnastuu selkeästi rakentajan asemaan eikä kuluttajan suojana ole kiinteis-

4 Lausunto 4 (5) tökaupan tai asuntokaupan virhevastuusäännöksiä tai asuntokauppalain 2 luvun suojasäännöksiä tai vakuuksia. Keskeinen ero ryhmärakennuttamishankkeessa suhteessa asuntokauppalain mukaiseen rakentamiseen on siinä, että asiakas kantaa hintariskin. Sitä seikkaa, että asiakkaalla ei ole takeita asunnon loppuhinnasta, voidaan pitää kuluttajansuojanäkökohdista merkittävänä epäkohtana. Pankkien näkökulmasta asiakkaalle sälytetty hintariski on puolestaan merkittävä taloudellinen riski. Jatkovalmistelussa tulisi selvittää, olisiko hankkeelle annettava nykyistä taloussuunnitelmaa muistuttava hinta-arvio, jonka ylittäminen vaatisi osakkaiden erillistä suostumusta. Nykyisellään ratkaisematta on myös kysymys siitä, miten taloudellinen riski kerrostalohankkeessa jaetaan osakkaiden kesken rakentamisaikana. Miten osakkaiden vastuu jakautuu esimerkiksi tilanteessa, jossa yksi tai useampi hankkeessa mukana oleva osakas joutuu vetäytymään hankkeesta? Käytännön rahoitustoiminnassa tällaiset tilanteet ovat yleisiä ja johtuvat esimerkiksi avioerosta, kuolemasta tai muista vastaavista tapahtumista. Vastaava tilanne on käsillä myös silloin, jos rakentamisprosessissa tulee esille jotakin yllättävää, kuten rakentamiskustannusten merkittävä nouseminen. Siten ainoastaan tiedonantosäännösten selventämistä ei voida pitää riittävänä, jos taustalla ei ole riittäviä lakisääteisiä vakuusjärjestelyjä turvaamassa osakkaan asemaa. Näiden järjestelyjen puute vaikeuttaa olennaisesti luotonantajan mahdollisuuksia arvioida hankkeeseen liittyviä luottoriskejä ja kykyä tehdä hyvän luotonantotavan mukaisia luottopäätöksiä. FK pitää tärkeänä, että rakennuttajakonsultin vastuuta hankkeen onnistumisesta täsmennettäisiin, ja ehdottaa harkittavaksi, että rakennuttajakonsulttien tulisi asuntoosakeyhtiömuotoisessa rakennuttamisessa muodostaa yhtiölle rakentamisaikainen hallitus. Tämän tehtävä määriteltäisiin asuntokauppa- tai asunto-osakeyhtiölaissa. Hallitusvastuu poistaisi konsulteilta mahdollisuuden rajoittaa vastuutaan sopimusperusteisesti ja toisi laajan huolenpitovelvoitteen rakennushankkeen onnistumisesta. Hallituksen toimikausi olisi poikkeuksellinen ja vastaisi nykyistä rakentamisvaihetta. Hallituksen vastuulla olisi lisäksi esimerkiksi turva-asiakirjojen laatiminen. Turva-asiakirjat voisivat olla hyvin pitkälti saman sisältöisiä kuin nykyisessä asuntokauppalaissa. Lisäksi lainsäädännössä olisi otettava kantaa velvollisuuteen ottaa rakennusvirhevakuutus. Asuntokauppalakiin on vuonna 2006 voimaantulleella muutoksella otettu määräys siitä, että myös RS järjestelmän ulkopuolella valmiina myytävissä kohteissa on oltava rakennusvirhevakuutus. FK ehdottaa harkittavaksi myös hallituksen jäsenten lakisääteistä ja henkilökohtaista vastuuvakuutusta, joka toisi mukanaan taloudellisen turvaelementin ja edellyttäisi käytännössä hallituksen jäseniltä asiantuntemusta rakennushankkeen läpivientiin. Jatkovalmistelussa olisi selvitettävä, voitaisiinko isännöitsijätodistuksen sisältöä täsmentää. Isännöitsijätodistus antaisi rakentamisvaiheen aikaisessa luotonmyönnössä ja omistajavaihdoksessa riittävää tietoa osakkeen sen hetkisestä arvosta, osakkeenomistajien maksuvelvoitteista ja rakentamishankkeen tavoitteesta sekä tilanteesta.

5 Lausunto 5 (5) 4. Johtopäätökset FK kannattaa ryhmärakennuttamista koskevaa selvitys- ja lainsäädäntötyötä kuluttajien, rahoittajien, rakennuttajakonsulttien ja muiden osapuolten oikeudellisen aseman selventämiseksi ja turvaamiseksi sekä muidenkin ryhmärakennuttamiseen nykyisellään liittyvien oikeudellisten epävarmuustekijöiden vähentämiseksi. FK pitkälti yhtyy OM:n muistiossa esitettyihin kysymyksenasetteluihin ja alustaviin kannanottoihin. Erityisesti rakennuttajakonsulttien toimintaan sovellettavien säännösten täsmentäminen lain tasolla lisäisi kuluttajien taloudellista turvallisuutta ja sitä kautta helpottaisi kohteiden rahoittamista. Asunto-osakeyhtiömuotoisen ryhmärakennuttamisen ohella olisi kartoitettava tarve asettaa rakennuttajakonsultille tiedonanto- ja muita velvoitteita myös kiinteistömuotoisessa rakennuttamisessa. FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Helena Laine Johtaja, pankki- ja rahoitusalan lainsäädäntö

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Valtiovarainministeriölle MAKROVALVONTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI. 1. Yleisiä näkökohtia

Valtiovarainministeriölle MAKROVALVONTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI. 1. Yleisiä näkökohtia Lausunto 1 (11) Valtiovarainministeriölle MAKROVALVONTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 1. Yleisiä näkökohtia Finanssialan Keskusliitto (FK) oli kuultavana työryhmän väliraporttia koskevassa kuulemistilaisuudessa

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, 19.6.2014 ARVIOMUISTIO JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, 19.6.2014 ARVIOMUISTIO JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Valtiovarainministeriö Dnro 24/2014 valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi 1 25.8.2014 1 (8) Lausuntopyyntönne: VM056:00/2014, 19.6.2014 ARVIOMUISTIO JOUKKOLAINANHALTIJOIDEN EDUSTAJIA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

KUV/9421/48/2009 16.12.2009 KULUTUSLUOTTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

KUV/9421/48/2009 16.12.2009 KULUTUSLUOTTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS KUV/9421/48/2009 16.12.2009 Lausunto oikeusministeriölle KULUTUSLUOTTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Olette pyytänyt lausuntoa kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta.

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE. Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE. Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOSTARVE Tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1., lausuntopyyntö ja lausuntojen pääasiallinen sisältö... 3 2. Kiireellisin selvitys- ja muutostarve...

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Finanssivalvonta Dnro 55/2012

Finanssivalvonta Dnro 55/2012 Finanssivalvonta Dnro 55/2012 1.3.2013 1 (12) kirjaamo@finanssivalvonta.fi marianne.demecs@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntönne: FIVA 1/01.00/2012, 15/2012, 5.12.2012 LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

7/2007 Teemana asuminen

7/2007 Teemana asuminen 7/2007 Teemana asuminen 30.11.2007 Tutkassa nyt Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä...2 Kolumni Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden

Lisätiedot

HE 318/2014 vp. Julkisesti tuetun vienninrahoitusjärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on ylläpitää

HE 318/2014 vp. Julkisesti tuetun vienninrahoitusjärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on ylläpitää Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia. Lakia

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies RAKENNUTTAJA JA VAKUUKSIEN ASETTAMINEN Tutustu tähän ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot