Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille"

Transkriptio

1 Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -ajattelu, Lean Management, Lean -tuotanto ja Lean -työkalut Sibeliustalo, Lahti Ouluphotos.com Kuvaaja: Jenni Kiukas

2 - 2 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus Nyt puhutaan paljon Leanistä, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? Leanista, Lean -tuotannosta, -ajattelusta ja -johtamisesta puhutaan tänä päivänä paljon, etenkin laatu- ja kehittämisihmisten parissa. Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen, että missä tahansa missä tehdään työtä syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA). Toyota on täydentänyt määrittelyä ja kutsuu sitä ideaalitilaksi, johon he pyrkivät pitkällä tähtäimellä tavoitetilojen kautta. Toyotalla on neljä tunnettua ideaalitilaa, jotka samanaikaisesti on toteuduttava: Nolla-virhe. 100 % lisäarvo Perättäin yhden kappaleen virtaus kysynnän mukaan Varmuus työstä ja työpaikasta Näihin neljään päämäärään pyrkimällä ja tekemällä toimenpiteitä luomalla ideaalitila, tavoitetila, tuntemalla nykytila ja pyrkimällä tuomaan esiin ongelmia, jotka estävät meitä pääsemästä tavoitetilaan ja ratkomalla ongelmat yksi kerrallaan, lopulta ehkä jopa sadan vuoden kuluttua päästään, mihin halutaan. Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on parantaa asiakkaan kokemaa arvoa eliminoimalla ei-arvoa tuottavia toimintoja. Toimenpiteiden tavoitteena on päästä nykytilasta tavoitetilojen kautta ideaalitilaan. Keinona on jatkuva parantaminen ja virtauksen maksimointi minimoimalla hukkaa. Hukan minimointi tapahtuu hukan juurisyiden tunnistamisen ja uuden toiminnan suunnittelun avulla. Tämä mahdollistaa läpimenoajan radikaalin lyhentämisen ja organisaation joustavuuden nostamisen. Lean perustuu käsitteille arvo, arvovirta, hukka, koneiden ja laitteiden luetettavuus, stabiilisuus, standardointi, jatkuva virtaus, imuohjaus, jatkuva parannus sekä ihmisten osallistuminen. Jo edellä olevan luettelon läpikäyminen kuvaa sitä, kuinka laajasta asiasta on kysymys. Siksi haluamme tarjota kokonaisvaltaisen ja laajan koulutusohjelman Lean leader, jossa opiskelija voi tutustua kaikkiin keskeisiin Lean -työkaluihin, oppia soveltamaan niitä sekä voi toteuttaa työhönsä kuuluvan Lean -projektityön. Leanissa keskeistä on ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Tämän määrittely, mitä se on, on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Jo lähes 100 vuotta sitten Henry Ford määritteli kannattavan tuotannon seuraavasti: Yksi tärkeimpiä saavutuksia Ford -tuotteiden hintojen pitämisessä alhaisina on tuotantoajan vähittäinen lyhentäminen. Mitä pitempään tuote on valmistusprosessissa, sitä enemmän sitä liikutellaan ympäriinsä ja sitä suuremmat ovat sen kustannukset - Henry Ford, Organisaatiossa johtamisen on tuettava parannusta. Kysymys on ihmisen ja organisaation oppimisesta, joka on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Pitkä koulutus ja harjoittelu luovat riittävän pohjan ymmärtää ja sisäistää Lean menetelmiä. Lean työkaluilla on kaksinainen rooli, näkyvä ja näkymätön. Ne auttavat Leanin suuntaan, mutta ennen kaikkea ne viestivät näkymättömän tavoitetilan, johon pyritään jatkuvalla ongelmanratkaisulla. Leanista tulee dynaaminen ja se pysyy kilpailukykyisenä ja joustavana, vaikka olosuhteet muuttuvat. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

3 -3- Arvovirtajohtaminen ja -kuvaus - VSM Leaniin siirtymisen ongelmana on ollut, kuinka se käytännössä toteutetaan.arvovirtajohtamisen (Value Stream Management) ja sen yhteydessä tehtyjen kuvausten (Value Stream Mapping) tavoitteena on yhdistää Lean -työkalut ja -konseptit välittömästi palvelun ja tuotannon parantamiseen. Arvovirtajohtaminen ja -kuvaus toimivat työkaluina, joilla parannustiimi voi analysoida, mikä on nykytila, mikä on tavoitetila ja tämän pohjalta löytää ja muuttaa tämä konkreettisiksi parannuksiksi. Kyse on käytännössä siitä, kuinka systemaattisesti ja nopeasti luodaan korkean suorituskyvyn omaava työympäristö. VSM-tekniikan esitteli Mike Rother ja John Shook ensimmäisen kerran 1998 kirjassa Learning to See. VSM ei ole vain johtamistyökalu. Se on todistettu prosessi, jolla suunnitellaan parannukset niin, että yrityksestä tulee Lean -organisaatio. Oikean ongelman löytäminen (arvovirta-analyysi) ja ongelmien priorisointi ovat keskeisiä. Ongelmanratkaisu, esteen poistaminen, muodostaa parannusvaiheen. On olemassa kahdenlaisia ongelmia erityissyyongelmia, joissa etsitään syytä ja tehdään vastatoimenpide (countermeasure) ja satunnaisyyitä, joissa parannetaan suorituskykyä ja tehdään parannus (improvement). Koulutuksessa opetetaan molempien parannusmenetelmien keskeiset periaatteet ja työkalut. Koulutuksen ajankohdat Koulutuksen laajuus on 20 päivää. Koulutusta järjestetään Lahden Sibeliustalossa seuraavasti: Syyskuussa 2011 alkava koulutus vk 38, vk 41, vk 45, vk 50, vk 2/2012, vk 6/2012, vk 11/2012, (Final) 10 x parempaa 10 x nopeammin VSM on tavanomaista prosessijohtamista ja -kuvausta laajempi menettely, joka ei pelkästään kuvaa työ- tai palveluprosessia, vaan lisää samaan kuvaukseen informaatio- ja materiaalivirran sekä lukuisia prosessin ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja. Tavoitteena on yksi kuva, jolla kuvataan koko toiminta. Näin saadaan parempi ymmärrys toiminnoista ja niiden yhteyksistä. Kuvaus voi olla yhtä hyvin palvelu- kuin tavaratuotannosta. Lean asiantuntija koulutuksessa perehdytään syvällisesti VSM:n 6 vaiheeseen: Lean -toiminta, aloitus ja parannettavan arvovirran valinta Lean -konseptit ja -työkalut Nykytilan tunnistaminen Lean -arviointi ja -johtaminen Nykytilan syvempi ymmärrys Lean -ideaalitila Ideaalitilan ja tavoitetilan luominen Lean -toimenpiteet Stabiilisuus ja suorituskyvyn parannus Lean -toimenpiteiden jalkautus Mitä on tehty, mitä tehdään Uusi Lean -tavoitetila kohti ideaalitilaa Samalla kun koulutuksessa perehdytään VSM -priorisointitekniikkaan, käydään myös läpi yksityiskohtaisesti erittäin suuri määrä Lean -työkaluja 7 hukkaa, RTY, SPC, 5S, SMED, Poka-Yoke, OEE, Supermarket, Kanban jne. Lean -työkalujen keskeisenä tehtävänä on tuoda esille ongelmia, jotka ratkaistaan (jatkuva parannus = ongelmienratkaisu). Tammikuussa 2012 alkava koulutus vk 3, vk 6, vk 10, vk 13, vk 17, vk 20, vk 25, (Final) Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. He soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean -ajatteluun ja -työkaluihin. Valmiin hyväksytyn projektityön palautettuaan opiskelija saa QKK:n arvostetun Lean -asiantuntija- ja projektijohtaja sertifikaatin. Hinta Koulutuksen hinta on 7990 eur + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusmateriaalit ja tarvittavat tiedostot muistitikulla. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata kirjan. Kouluttajat Pääkouluttajana toimii Antti Piirainen. Yrityksellä ja sen kouluttajilla on pitkäaikainen ja vankka kokemus Toyotan -menetelmästä, Lean -teoriasta ja työpajoista. INTERNET:

4 - 4 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus Ohjelmarunko Tarkoitus ja tavoite I Aloitus - Lean toiminta ja ajatus sekä parannuskohteen valinta 1. jakso päivää Johdanto ja taustaa Lean mitä se on? Leanin peruskonseptit Arvovirtakuva - Value Stream Map Lisäarvo ja Ei-lisäarvo, WIP Lean visio - kohti pohjoista 0-virhe, 100% lisäarvo, yhden kappaleen virtaus turvattu työ ihmisille Kustannusten alentamisen periaate Arvovirran johtaminen - 8. askelta Toyota Production System - 4P s TPS:n 14 periaatetta Nykykytila, visio, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet Lean tuotannon peruste - Stabilointi ja parannus RTY, SPC, laatutaulut, ohjauskortit, 5S Arvovirran valitseminen - parannuskohteen etsiminen Tuotemäärä ja tuotereittianalyysit Tarjoaa perustietoa Leanistä ja mitä Lean ja TPS:n (Toyota Production System) periaatteet tarkoittavat. Auttaa ymmärtämään, mitä Lean -tuotanto tarkoittaa ja millaisia ovat sen tuomat mahdollisuudet. Valmistaa ryhmää kohti nykytilan kuvausta. Auttaa ymmärtämään parannus normaalina ja päivittäisenä työnä. Selventää nykytilakuvauksen vaiheet. Välityö - Parannuskohteen valinta Ryhmä valitsee kohteen II Lean konsepteja ja työkaluja - Nykytilan tunnistaminen 2. jakso päivää Lean -vision osa-alueet Virtaus ja sen merkitys - JIT Hukka - Muda - 7 hukkaa Hukkakävely Lean -konsepteja ja -työkaluja Tahtiaika, pisto, standardoitutyö, Kanban Supermarketti, ekonominen eräkoko, FIFO, Solut Heijunka, Jidoka, One-Piece Flow Buffer-varasto, safety-varasto, Solut C,L,S,U,V muodot Kysynnän tunnistaminen Arvovirran tunnistaminen - Flow Chart Value Stream Map - Nykytilakuva VSM -workshop Nykytilan kuvaaminen - Hukan visualisointi Päävirtauskuva - Flow Chart, Arvovirtakuva - Value Stream Map, Osastokuva - Deployment Chart Nykytilakuvaus Nykytilan esittäminen ja läpikäyminen Auttaa ymmärtämään virtauksen merkitys. Selventää hukka käsitettä ja kuinka hukkaa lähdetään vähentämään, ilman virtauksen vaarantamista Opastaa, kuinka käytetään Lean -konsepteja ja -työkaluja vietäessä organisaatiota kohti ideaalitilaa. Opitaan nykytilakuvauksen vaiheet ja opitaan kuvaamaan arvovirta. Välityö - Nykytilakuvaus Ryhmä tekee nykytilakuvauksen III Lean arviointi ja johtaminen - Nykytilan syvempi ymmärrys Nykytilan ymmärtäminen Lean -nykytilan arviointimalli ja Lean -mittarit Annetaan ideoita, kuinka parantaa nykytilaa. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

5 jakso 4 päivää Luokitellut Lean -ongelmat Luo jatkuva virtaus TOC -teoria, pullonkaulat Virtauspeli Lean konsepteja ja työkaluja Nopeat vaihdot - SMED, OEE, Poka-Yoke, Total Productive Maintenance, Visual Factory Lean -tietojen kerääminen Lean -johtamisfilosofia ja Lean -kulttuuri Lean -taitojen implementointi Core Implementation Team, cross functional Team Välityö - Nykytila-arviointi, lisätietojen kerääminen Auttaa nykytilan ymmärtämisessä mittareiden ja arviointi mallien avulla Konkretisoi virtausidean. Auttaa ymmärtämään johdon roolin tärkeys, johtamisfilosofia ja uuden kulttuurin luomisen haasteet. Käydään läpi muutosvastarintaan liittyviä asioita ja kuinka vastata siihen. Ryhmä arvioi nykytilan IV Lean ideaalitila - ideaali- ja tavoitetilan luominen sekä Kaizen 4. jakso 4 päivää Nykytilakuvauksen tarkentaminen (Current State Map) Ideaalitilan luominen ja vertaaminen ideaalitilaan Tulevaisuuden tilan suunnitteleminen Operator Balance Chart, Runner Tulevatila - tavoitetila Tulevan tilan ideointi Tulevan tilan kuvaaminen Tulevan tilan kuvaaminen Tulevan tilan heikkouksien määrittäminen A3-raportti, A3 -raportin luominen Jatkuva parantaminen Stabiilisuus- ja suorituskykyongelma A3-ongelmanratkaisu, A3-johtamisprosessi Kaizen aktiviteetit, Poka-Yoke, 5M1K, jne. Parannustoimenpiteiden määrittäminen Johdon rooli Välityö - Tulevaisuuden tilan kuvaus Tarkennetaan jo luotua nykytilakuvausta ja suunnitellaan ideaalitila. Ideaalitilan kuvauksen avulla luodaan suunnitelma tulevaisuudentilasta. Luodaan parannusideat - prosessiinnovaatiot. Kuvataan tulevaisuudentila ja arvioidaan sen heikkoudet Käsitellään laajasti jatkuvan parantamisen konseptia ja ongelmanratkaisua. Ryhmä luo tulevaisuuden tilakuvan V Lean toimenpiteet - stabiilisuus ja suorituskyky toimenpiteet 5. jakso 2 päivää Tulevaisuuden kuvan arviointi Tulevan tilan katselmointi Ongelmanratkaisu - suorituskykyongelma - Tieteellinen menettely Kaizen suunnitelmat vastuiden jakaminen - RACI, aikataulutus A3- raportti ja sen luominen ja päivitys Ohjaussuunnitelma Välityö - Kaizen toimenpiteiden suunnittelu Luodaan, aikataulutetaan ja resurssoidaan Kaizen suunnitelmat. Luodaan ja päivitetään A3 raportti Ohjaussuunnitelman toimenpiteiden pysyvyyden varmistamiseksi. Viimeistellään nykytilakuvaus VI Lean toimenpiteiden jalkautus - mitä on tehty ja mitä tehdään 6. jakso 1 päivä Yhteenveto ja kertaus Kaizen toimenpiteet, katselmointi Jatkotoimenpiteet Leanin laajentaminen Lopputyö - Suunniteltujen muutosten toteutus Projektien päättäminen ja tulosten varmistaminen sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Varmistaa, että hyödyt kotiutetaan! INTERNET:

6 - 6 - Johtoryhmän koulutus - LEAN CHAMPION Sisältö Lean Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia - kaikilla tasoilla - ymmärtämään Lean ideaalitilat ja tien kohti ideaalitiloja käyttämällä hyväksi Lean työkaluja ja ongelmanratkaisua. Lean on jatkuvaa parantamista ja sopeutumista. Lean on ensi sijassa johtamista ja kulttuurin muutos. On hyvin epätodennäköistä, että yrityksen Lean muutos onnistuu ilman vahvaa johtamista. Lean Champion on organisaatiossa Lean hankkeiden ja projektien sponsorina. Hän johtaa, tukee, suojelee, edistää ja levittää organisaatiossa Lean toimintaa. Koulutuksen tavoitteet 1. Tutustua Lean -työkaluihin ja -ongelmanratkaisumenetelmiin. 2. Ymmärtää, kuinka Leania voi käyttää yrityksen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lean menetelmillä voi merkittävästi parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua, lyhentää läpimenoaikoja ja pienentää kustannuksia. Leanin avulla voidaan myös turvata kannattavuus ja työpaikat. 3. Oivaltaa ne suuret mahdollisuudet, jotka kätkeytyvät ideaalitilojen - 0-virhe, 100% lisäarvo, 1x1 virtaus ja varmuus työpaikasta - taakse. Näiden ideaalitilojen tavoittelu, vaikka niihin ei päästäkään nopealla aikavälillä, on jokaiselle yhteisölle hyödyllistä ja turvaa tulevaisuuden. 4. Oppia, kuinka kohti Leania edetään ja miten johtamisen olisi tuettava kehitystä. Kuinka toiminta olisi organisoitava? 5. Millaisia kokemuksia Suomessa on Leanin soveltamisesta saatu? Lean Champion tilaisuudessa käydään läpi keskeiset Lean ja ongelmanratkaisumenetelmät ja niiden periaatteet. Leanin perimmäisenä tarkoituksena on kehittää yritystä hyvin kokonaisvaltaisesti. LEAN -periaate pohjautuu käsitteelle hukka (0-virhe), arvo, arvovirtaus, yksittäistuotanto, sopeutuminen ja turvallisuus. Korkeita eettisiä periaatteita, joita kohden kuljetaan pitkäjännitteisesti. Toyota korostaa W. E. Demingin Out Of the Crisis kirjassa esitettyä ketjureaktiota: Kouluttaja Antti Piirainen tai Eero E. Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Sibeliustalo, Lahti Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Hinta Osallistumismaksu 490 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja lisäksi Rother: Toyota Kata suomenkielinen kirja. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. 1. päivä KURSSIOHJELMA 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Lean - Uusi aika on koittanut Toyota KATA Lean visio - 0-virhe, 100 % lisäarvo, yhden kappaleen virtaus ja työtä ihmisille 10:00 Leanin peruskonseptit Lean työkalut Ongelmanratkaisun työkalut Arvovirtajohtaminen ja arvovirtakuvaus (VSM) Hukan tunnistaminen - materiaalihukka, aikahukka ja kapasiteettihukka 12:00 Lounas 13:00 Lean työkalut 5S ja sen soveltaminen - demonstratio Poliisiauto Virtaus ja sen merkitys - erätuotannosta yksittäistuotantoon - demonstraatio SMED, Kanban, Heijunka, Andon jne. 14:00 Kahvi 14:30 Lean ongelmanratkaisu Kaizen, A3 ja 8D -konseptit sekä Six Sigma -konsepti 15:30 Kokemuksia Leanin soveltamisesta Suomessa Keskustelu 16:00 Tilaisuuden päätös QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

7 - 7-5S ja 7 hukkaa - hukan konkretisoiminen ja poistaminen Leanin perustana Sisältö 5S on menetelmä, jolla tehdään hukka näkyväksi, jotta se voidaan poistaa. 5S on peruspohja, joka näyttelee suurta osaa prosessin stabiloinnissa ja Lean -ajattelun vakiinnuttamisessa. Konseptin avulla organisaatioon ajetaan järjestystä ja tämä mahdollistaa muiden työkalujen ja tekniikoiden käyttöönoton vaihe vaiheelta. Niinpä 5S on yksi ensimmäisistä Lean -konsepteista, jota käytetään Lean -toimintaan siirryttäessä. 5S avaa silmiä ja auttaa konkretisoimaan ja huomaamaan nykyisen toiminnan ja tilojen järjettömyyden ja epäjärjestyksen. 5S on jatkuva prosessi, joka ohjaa organisaatiota kohti hukkavapaampaa toimintaa. 5S auttaa jokaisen 7 hukkamuodon tunnistamisessa ja eliminoinnissa. Uuden paremman tilan suunnittelu lähtee aina nykytilan tunnistamisesta. 5S auttaa tunnistamaan, visualisoimaan ja luokittelemaan hukat karkealla tasolla. Tämän jälkeen on mahdollista suunnitella ja organisoida parannuskohde uudestaan. 5S opettaa myös järjestyksen ja järjestelmällisyyden ylläpitoa. Kouluttaja VTM Olavi Kokkonen Paikkakunnat ja ajankohdat Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku Miten organisaatio voi ottaa ensimmäisen askeleen kohti parempaa tuottavuutta, työturvallisuutta, laatua, ajallaan toimittamista, voittoa ja työntekijöiden sitoutumista? Hinta Osallistumismaksu 420 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja MET: 5S vihko. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. 1. päivä KURSSIOHJELMA 5S on jatkuvan parantamisen aloituspiste ja työkalu kiinnittäessään jatkuvasti huomion paremman toimintatavan kehittämiseen sekä saavutetun tason ylläpitämiseen. Yhtenä kiinteänä osana jatkuvaan parantamiseen liittyy aloitetoiminta. Se nostaa esiin luontevia kehityskohteita, joihin tartutaan 5S menetelmällä ja 7 hukanlajin pienentämisellä. 5S on alun perin japanilaisten kehittämä menettely työpaikan järjestämiseksi työntekijäystävälliseksi ja tehokkaaksi. Siinä luodaan työpaikka, jossa on miellyttävä tehdä työtä. Menettelyn luominen on hyvin yksinkertainen ja ihmisläheinen toimenpide, joka osallistaa ja auttaa koko organisaatiota ymmärtämään Leanin peruspohjan - olipa kyse sitten konttorista tai tehtaasta. vaikeinta on jatkuvasti ylläpitää hyväksi havaittua toimintatapaa ja pitää hukat kurissa. 5S käyttöönoton jälkeen voit odottaa järjestelmällisyyttä, tuottavuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä, laatua, enemmän ajallaan toimitettuja tuotteita ja sitoutuneempia työntekijöitä! 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely, ohjelma 09:15 LEAN -tuotannon perusperiaatteet 5S ja 7 hukkaa jatkuvan parantamisen välineinä 10:00 7 hukkaa - hukkakävely, waste walk 5S:n periaatteet - 5S numeropeli 11:00 5S:n pilarit 1-5 käytännössä 1. pilari Lajittelu 2. pilari Järjestäminen 12:00 Lounas 13:00 5S:n pilarit 1-5 käytännössä jatkuu 3. pilari Puhdistaminen Harjoitus: Poliisiautopeli - 5S simulointi 4. pilari Systematisointi 5. pilari Sitoutuminen 14:30 Kahvi 15:00 Harjoitus: 5S ja oman työn kehittäminen 16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös INTERNET:

8 -8- LEAN - opi keskeiset konseptit pelien avulla Sisältö Kouluttaja LEAN on Toyotan tuotantoperiaatteisiin pohjautuva prosessijohtamisen filosofia, joka kattaa koko organisaation.toiminta perustuu virtauksen maksimointiin eliminoimalla hukkaa prosesseista. Tavoitteena on optimoida asiakastyytyväisyys ja yrityksen voitto. Suomessa LEAN opittiin tuntemaan 80-luvulla niukkana ja kilpailukykyisenä JOT -tuotantona. Nyt menetelmä on jälleen palannut UUDISTUNEENA ja tehokkaampana menestyvien yritysten keskeiseksi menetelmäksi. LEAN mahdollistaa jatkuvan parannuksen ylläpitämisen, lyhentää läpimenoaikoja, kasvattaa yrityksen joustavuutta ja parantaa toimitusvarmuutta. Eero E. Karjalainen tai Tanja Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat Sibeliustalo, Lahti Tutustu Leaniin ja sen konsepteihin pelien ja simuloinnin avulla. Kurssilla käydään läpi Leanin konsepteja erilaisten pelien ja simulointien kautta. Opi uudet pelit ja vie ajattelua organisaatioosi hauskalla tavalla. Hinta LEAN:n perimmäisenä tarkoituksena on maksimoida virtaus ja minimoida varastot ja keskeneräinen työ kaikissa prosessin vaiheissa. LEAN-menetelmässä keskeistä on ymmärtää se, mikä on asiakkaalle tärkeätä ja mikä lisää asiakkaan kokemaa arvoa. Osallistumismaksu 790 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. KURSSIOHJELMA 1. päivä 2. päivä 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Lean - Mitä se on? Hukka ja sen tunnistaminen 10:00 Johdatus 5S:ään pelin avulla - 5S -numeropeli 5S - Viisi pilaria: Lajittelu, järjestäminen, puhdistaminen, systematisointi ja sitoutuminen 5S poliisiautopeli 12:00 Lounas 13:00 Perinteisen tuotantoympäristön simulointi Paloautopeli, 1. kierros - MRP 14:00 Kahvi 14:30 Varastotason pienentäminen ja solutuotanto Paloautopeli, 2. kierros - Eräkoko ja solu Muutoksen arviointi euroina 15:45 Yhteenveto ja keskustelu 16:00 Ensimmäisen päivän päätös 08:15 Toisen päivän aloitus 08:20 Kanban - imuohjauksen hermojärjestelmä Mitä Kanban on ja sen edut Paloautopeli 3. kierros - Kanban Muutoksen arviointi euroina 09:45 Balansointi ja standardoitu työ Paloautopeli 4. kierros - Balansointi ja työn uudelleen suunnittelu ja standardointi 11:30 Lounas 12:30 Stabilointi - Lean -parannuksen pohja Vaihtelu - Hukan perussyy Autorata - vaihtelun tunnistaminen I-mR -kortilla 14:00 Kahvi 14:30 Yhteenveto Leanista VSM - nykytila, tulevaisuudentila ja parannus Loppukeskustelu 16:00 Tilaisuuden päätös QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

9 - 9 - Toyota Kata & arvovirtakuvaus (VSM) Sisältö Ymmärtääksemme Toyotan Lean-tuotantoa, on ymmärrettävä, miten Toyota johtaa saavuttaakseen jatkuvan parannuksen ja mukautumisen. Toyota uskoo, että organisaation parannusja mukautumisrutiinit (katat) määrittelevät kilpailuedun ja pitkän aikavälin selviytymisen määrällisten tai taloudellisten tavoitteiden sijasta. Loistavat taloudelliset tulokset ja organisaation pärjääminen pitkällä aikavälillä syntyvät jatkuvasta ja päättäväisestä prosessin parantamisesta ja mukautumisesta. Toyotan johtamistapaa pidetään tieteellisenä, järjestelmällisenä ja konstruktiivisena tapana käsitellä ongelmia, epävarmuutta ja muutosta. Arvovirtakuvaus (VSM) on työkalu, jolla yritys voi siirtyä Lean -tuotantoon. Sitä käytetään myös johtamisvälineenä, jolla johto priorisoi, seuraa ja monitoroi Leaniin siirtymistä. VSM:n keskeinen idea on kuvata yrityksen prosessien nykytila Lean -termein ja suunnitella tuleva tavoitetaso ja analysoida, mitä toimenpiteitä on tehtävä, jotta yrityksen prosessit tulevat pitkällä tähtäyksellä Lean -prosesseiksi. Kouluttaja Antti Piirainen tai Eero E. Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat & Sibeliustalo, Lahti Hinta Osallistumismaksu 1490 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja Toyota Kata suomenkielinen kirja. KURSSIOHJELMA 1. päivä 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Mistä parannuspotentiaali löytyy? Littlen laki ja saantolaskelma Lean, mitä se on? - Toyota KATA Nykytila, tulevatila ja parannus, Lean visio, Arvovirtakuva Lean ja laadunparannus sekä tavoitteet ja Leanin edut Arvoa lisäävä ja Ei-Arvoa lisäävä 12:00 Lounas 13:00 Workshop: Lean - opi pelin avulla 1. kierros - funktionaalinen toiminta 14:30 Kahvi 2. kierros - solu- ja 1x1 tuotantoa 3. kierros - Kanban 4. kierros - tasapainotettu tuotanto Yhteenveto 17:00 1. päivä päättyy 2. päivä 08:15 Toinen päivä alkaa Value Stream Mapping VSM Nykytilakuvaus Arvovirran valitseminen PR ja PQ analyysi Arvovirtakuvauksen luomisprosessi - Valmistautuminen, piirrosmerkit, askeleet, kuvan käyttö ja tarkoitus Workshop: Arvovirran kuvaaminen 11:30 Lounas 12:30 Workshop: Arvovirran kuvaaminen jatkuu 14:00 Kahvi 14:30 Toiminnan analysointi Tulppa-analyysi, PCE laskenta, Potentiaalilaskenta 16:00 2. päivä päättyy Välityö työympäristössä Valmennukseen kuuluu välityö, jossa valmennettava laatii nykytilan arvovirtakuvauksen (VSM) ja mittaa/kerää keskeiset Leanin toimintaan liittyvät mittarit kuten toimitettavien tuotteiden määrä, jaksoajat, läpimenoajat, varastot jne. 3. päivä 08:30 Avaus ja kertaus Välitöiden katselmointi Ongelmanratkaisu - 7 tapaa parantaa epästabiillisuus ja suorituskykyongelmat 12:00 Lounas 12:30 A3 ongelmanratkaisu ongelmanratkaisun rooli ja A3 tarina 14:00 Kahvi 14:30 Ongelmanratkaisua tukevat perustyökalut 16:00 3. päivä päättyy 4. päivä Paljon käytännönläheistä workshop työskentelyä 08:15 Neljäs päivä alkaa Suorituskykyongelmanratkaisu Mikä on suorituskyky ongelma? 3 tasoa ja 5 tapaa parantaa suorituskykyä Ongelmantunnistaminen ja mittaaminen 12:00 Lounas 13:00 Ideointi ja testattavien ideoiden valinta Testisuunnitelma kuinka testata tehokkaasti Workshop: Lego -koe 14:30 Kahvi 15:00 Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus ja seuranta Yhteenveto 16:00 Tilaisuus päättyy INTERNET:

10 LEAN -työkaluja ja -konsepteja tukevat kurssit Oikea työkalu, oikeaan paikkaan! Lean on prosessijohtamisen filosofia, mutta se pitää sisällään laajan joukon konsepteja ja työkaluja. Value Stream Map on portaat kohti Lean -maailmaa. VSM auttaa tunnistamaan parannustarpeet ja priorisoimaan kohteen, jonne työkaluja käytetään. Päästäksesi Lean:ssä eteenpäin, tulee sinun hallita työkalut ja konseptit. Kun hallitset konseptit, voit alistaa ne ongelmalle, eikä ongelma tai työkalut alista sinua. Vieressä Lean -talo ja alla lista kursseista, jotka auttavat sinua eteenpäin. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

11 PALJON LEAN -KIRJOJA - laatutieto.fi Kirjojen hintoihin lisätään Alv 9 % Lean thinking - Banish waste and create wealth in your corporation, 5S for Service Organizations and Offices - A Lean Look at Improvements, Lean -ajattelun RAAMATTU. Tämä kirja ei kaivanne enempää esittelyä. Niin tunnettu ja tärkeä ja keskeinen kirja se on Lean -ajattelulle, nykyaikaiselle tuotantotavalle. Tutustu siis, kuinka tuotanto arvovirtautetaan, lyhennetään läpimenoaikoja, vähennetään hukkaa ja pyritään kohti täydellisyyttä. 5S on yksinkertainen ja valtavan toimiva lähestymistapa laadun parantamiseen. Silloin kun sitä sovelletaan tehokkaasti se voi muuttaa tehtaan ilmettä. Perinteisesti 5S:ää on sovellettu tuotantoyrityksissä tehtaan lattialla. Nyt menetelmää sovelletaan toimistoissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, yms Lean Production Simplified Kirja antaa tiiviin ja kokonaisvaltaisen näkemyksen Lean tuotannosta. Tekijä auttaa lukijaa saamaan kokonaiskuvan Leanista, ei vain yksittäisistä Lean -työkaluista. Kirja on palkittu Singo-palkinnolla. Tähän toiseen painokseen on lisätty mm. Littlen laki, joka on perustavaa laatua oleva yhtälö, jolla varastot voidaan muuttaa ajaksi jne. Erittäin suositeltava kirja. Lean for Service Organizations and Offices - A Holistic Approach for Achieving... Palveluorganisaatiot ovat suurien haasteiden edessä. Kilpailun ja tuottavuuden kehityksen paine ja asiakkaiden kiihtyvät uudistusvaatimukset vaativat parannusta. Lean -ajattelun ja -tekniikoiden avulla organisaatio voi vastata tähän paineeseen. Kirjassa on vähän teoriaa ja paljon sovellutuksia, kuinka Leaniin siirtyminen voi tapahtua Toyota Kata - Ihmisten johtamista kohti parantamista, mukautumista ja parempia tuloksia Improving Healthcare using Toyota Lean Production Methods: 46 Steps for Improvement Nyt vihdoin suomeksi! Toyota Kata kuvaa erinomaisesti Toyotan jatkuvaa parannusta ja jatkuvan parannuksen johtamista. Kirja kertoo, kuinka Toyota toteuttaa jatkuvaa parannusta koko organisaatiossa, kuinka kehitetään henkilöstön kyvykkyyttä kohti tavoite- ja ideaalitiloja, kuinka organisaatio voi olla joustava ja vastata ennustamattomassa globaalissa maailmassa asiakasvaatimuksiin ja tyytyväisyyteen. Erittäin suositeltava kirja kaikille Leanista ja jatkuvasta parantamisesta kiinnostuneille. Terveydenhoidon parannus- ja tehostamisvaatimuksista puhutaan päivittäin, mutta todelliseen konkreettiseen toimintaan on matkaa. Tässä kirjassa esitetään konkreettisesti 46 askeleen metodi, kuinka terveydenhoidon prosessit saadaan sujuvimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi käyttämällä Toyotan Lean -metodia eli kuinka ihmiset oppivat tehokkaammin tuottamaan palveluja. Kirja sopii myös tuotantoon vaikka esimerkit tulevat terveydenhoidosta. Vuoroin vieraissa! Learning to See - value-stream mapping to create value and eliminate muda, Klassinen arvovirtakuvauksen (VSM) opas. Kirja kertoo, kuinka luodaan prosessin arvovirta ja kuinka arvovirtaa parannetaan keskeisiä hävikkejä kuten ylituotanto, vähentämällä. On vaikea kuvitella Lean -kehitysprojektia ilman tätä erinomaista opasta. Kirjassa on erinomaiset esimerkit ja selkeä etenemistie. Shingo Prize palkittu kirja. Toyotan tapaan Vihdoinkin erinomainen Lean -kirja käännettynä myös Suomeksi. Toyotalla tehtiin merkittävä löytö jo varhaisessa vaiheessa. He ymmärsivät, että läpimenoaikoja lyhentämällä ja keskittymällä tuotantolinjojen joustavuuteen syntyy lopputulokseksi parempi laatu, parempi asiakastyytyväisyys, parempi tuottavuus ja parempi välineiden ja tilan hyödyntäminen INTERNET:

12 Yhteystiedot: Puh: Fax Y-Tunnus: Tyyrpuurinkatu 5 A LAHTI Ilmoittautumislomake Koulutuksen nimi: Ajankohta: Lisätiedot: Haluan lisätietoja Kyllä, haluan lisätietoja Six Sigma -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja Lean -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja Laatutekniikan muista -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja yrityskohtaisesta koulutuksesta Kyllä, haluan lisätietoja Minitab 16 - ja Quality Companion 3 -ohjelmista Huom! Kaikkia koulutuksia järjestetään räätälöitynä yrityskohtaisesti Yritys / yksikkö: Osallistujan nimi: Tehtävä: Osoite: Puhelinnumero: Päivämäärä: Sähköposti: Allekirjoitus: Ilmoittautuminen ja peruutusehdot Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai netissä: välilehdeltä julkiset kurssit löydät sekä kurssit että ilmoittautumislomakkeet. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset vahvistetaan kutsulla ennen tilaisuuden alkua. Jos varattu paikka jätetään täyttämättä, peritään 50 % hinnasta. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa osallistujan kuluitta ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjille. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty: 14.8.2013 ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN

JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN JANNE VAKSILA TERÄKSEN ESIKÄSITTELYN TUOTANTOTEKNISEN SUUNNIT- TELUN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa 1 Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa Markku Mäkijärvi Sosiaali-

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen

Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden laitos DIPLOMITYÖ Tuotantoprosessin kehittäminen LEAN periaatteita hyödyntäen Työn 1. tarkastaja Työn 2. tarkastaja Työn

Lisätiedot

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä - 1 - Minitab liiketoiminnan kehittämisessä Ohjelmistot ja kurssit tehokkaaseen datan analysointiin Quality Trainer Quality Companion Minitab Statistical Software Kuva: Minitab Inc. -2- Tehokasta data-analyysia

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN TUUKKA RUOTSALA TUOTANTOPROSESSIN MATERIAALIVIRTOJEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Miia Martinsuo ja lehtori Ilkka Kouri on hyväksytty tarkastajiksi Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla

Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Varovaisuutta, ahaa-elämyksiä ja tehostamismahdollisuuksia kokemuksia lean-menetelmästä julkisella sektorilla Antti-Pekka Röntynen Pro Gradu-tutkielma Kunta- ja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.

Lisätiedot

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä Minitab liiketoiminnan kehittämisessä Ohjelmistot ja kurssit tehokkaaseen datan analysointiin Quality Trainer Quality Companion Minitab Statistical Software Kuva: Minitab Inc. - 2 - Tehokasta data-analyysia

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoisku 31.3.2015 @ Iisalmi Jaana & Petri Huitti Love Solutions (www.lovesol.fi/ ) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Mikko Niiniketo MIELENTERVEYS ASUMISPALVELUIDEN LAATU: Laatujärjestelmien käyttäminen mielenterveys asumispalveluissa Tuotantotalouden kandidaatti

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot