Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille"

Transkriptio

1 Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -ajattelu, Lean Management, Lean -tuotanto ja Lean -työkalut Sibeliustalo, Lahti Ouluphotos.com Kuvaaja: Jenni Kiukas

2 - 2 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus Nyt puhutaan paljon Leanistä, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? Leanista, Lean -tuotannosta, -ajattelusta ja -johtamisesta puhutaan tänä päivänä paljon, etenkin laatu- ja kehittämisihmisten parissa. Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen, että missä tahansa missä tehdään työtä syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA). Toyota on täydentänyt määrittelyä ja kutsuu sitä ideaalitilaksi, johon he pyrkivät pitkällä tähtäimellä tavoitetilojen kautta. Toyotalla on neljä tunnettua ideaalitilaa, jotka samanaikaisesti on toteuduttava: Nolla-virhe. 100 % lisäarvo Perättäin yhden kappaleen virtaus kysynnän mukaan Varmuus työstä ja työpaikasta Näihin neljään päämäärään pyrkimällä ja tekemällä toimenpiteitä luomalla ideaalitila, tavoitetila, tuntemalla nykytila ja pyrkimällä tuomaan esiin ongelmia, jotka estävät meitä pääsemästä tavoitetilaan ja ratkomalla ongelmat yksi kerrallaan, lopulta ehkä jopa sadan vuoden kuluttua päästään, mihin halutaan. Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on parantaa asiakkaan kokemaa arvoa eliminoimalla ei-arvoa tuottavia toimintoja. Toimenpiteiden tavoitteena on päästä nykytilasta tavoitetilojen kautta ideaalitilaan. Keinona on jatkuva parantaminen ja virtauksen maksimointi minimoimalla hukkaa. Hukan minimointi tapahtuu hukan juurisyiden tunnistamisen ja uuden toiminnan suunnittelun avulla. Tämä mahdollistaa läpimenoajan radikaalin lyhentämisen ja organisaation joustavuuden nostamisen. Lean perustuu käsitteille arvo, arvovirta, hukka, koneiden ja laitteiden luetettavuus, stabiilisuus, standardointi, jatkuva virtaus, imuohjaus, jatkuva parannus sekä ihmisten osallistuminen. Jo edellä olevan luettelon läpikäyminen kuvaa sitä, kuinka laajasta asiasta on kysymys. Siksi haluamme tarjota kokonaisvaltaisen ja laajan koulutusohjelman Lean leader, jossa opiskelija voi tutustua kaikkiin keskeisiin Lean -työkaluihin, oppia soveltamaan niitä sekä voi toteuttaa työhönsä kuuluvan Lean -projektityön. Leanissa keskeistä on ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Tämän määrittely, mitä se on, on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Jo lähes 100 vuotta sitten Henry Ford määritteli kannattavan tuotannon seuraavasti: Yksi tärkeimpiä saavutuksia Ford -tuotteiden hintojen pitämisessä alhaisina on tuotantoajan vähittäinen lyhentäminen. Mitä pitempään tuote on valmistusprosessissa, sitä enemmän sitä liikutellaan ympäriinsä ja sitä suuremmat ovat sen kustannukset - Henry Ford, Organisaatiossa johtamisen on tuettava parannusta. Kysymys on ihmisen ja organisaation oppimisesta, joka on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Pitkä koulutus ja harjoittelu luovat riittävän pohjan ymmärtää ja sisäistää Lean menetelmiä. Lean työkaluilla on kaksinainen rooli, näkyvä ja näkymätön. Ne auttavat Leanin suuntaan, mutta ennen kaikkea ne viestivät näkymättömän tavoitetilan, johon pyritään jatkuvalla ongelmanratkaisulla. Leanista tulee dynaaminen ja se pysyy kilpailukykyisenä ja joustavana, vaikka olosuhteet muuttuvat. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

3 -3- Arvovirtajohtaminen ja -kuvaus - VSM Leaniin siirtymisen ongelmana on ollut, kuinka se käytännössä toteutetaan.arvovirtajohtamisen (Value Stream Management) ja sen yhteydessä tehtyjen kuvausten (Value Stream Mapping) tavoitteena on yhdistää Lean -työkalut ja -konseptit välittömästi palvelun ja tuotannon parantamiseen. Arvovirtajohtaminen ja -kuvaus toimivat työkaluina, joilla parannustiimi voi analysoida, mikä on nykytila, mikä on tavoitetila ja tämän pohjalta löytää ja muuttaa tämä konkreettisiksi parannuksiksi. Kyse on käytännössä siitä, kuinka systemaattisesti ja nopeasti luodaan korkean suorituskyvyn omaava työympäristö. VSM-tekniikan esitteli Mike Rother ja John Shook ensimmäisen kerran 1998 kirjassa Learning to See. VSM ei ole vain johtamistyökalu. Se on todistettu prosessi, jolla suunnitellaan parannukset niin, että yrityksestä tulee Lean -organisaatio. Oikean ongelman löytäminen (arvovirta-analyysi) ja ongelmien priorisointi ovat keskeisiä. Ongelmanratkaisu, esteen poistaminen, muodostaa parannusvaiheen. On olemassa kahdenlaisia ongelmia erityissyyongelmia, joissa etsitään syytä ja tehdään vastatoimenpide (countermeasure) ja satunnaisyyitä, joissa parannetaan suorituskykyä ja tehdään parannus (improvement). Koulutuksessa opetetaan molempien parannusmenetelmien keskeiset periaatteet ja työkalut. Koulutuksen ajankohdat Koulutuksen laajuus on 20 päivää. Koulutusta järjestetään Lahden Sibeliustalossa seuraavasti: Syyskuussa 2011 alkava koulutus vk 38, vk 41, vk 45, vk 50, vk 2/2012, vk 6/2012, vk 11/2012, (Final) 10 x parempaa 10 x nopeammin VSM on tavanomaista prosessijohtamista ja -kuvausta laajempi menettely, joka ei pelkästään kuvaa työ- tai palveluprosessia, vaan lisää samaan kuvaukseen informaatio- ja materiaalivirran sekä lukuisia prosessin ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja. Tavoitteena on yksi kuva, jolla kuvataan koko toiminta. Näin saadaan parempi ymmärrys toiminnoista ja niiden yhteyksistä. Kuvaus voi olla yhtä hyvin palvelu- kuin tavaratuotannosta. Lean asiantuntija koulutuksessa perehdytään syvällisesti VSM:n 6 vaiheeseen: Lean -toiminta, aloitus ja parannettavan arvovirran valinta Lean -konseptit ja -työkalut Nykytilan tunnistaminen Lean -arviointi ja -johtaminen Nykytilan syvempi ymmärrys Lean -ideaalitila Ideaalitilan ja tavoitetilan luominen Lean -toimenpiteet Stabiilisuus ja suorituskyvyn parannus Lean -toimenpiteiden jalkautus Mitä on tehty, mitä tehdään Uusi Lean -tavoitetila kohti ideaalitilaa Samalla kun koulutuksessa perehdytään VSM -priorisointitekniikkaan, käydään myös läpi yksityiskohtaisesti erittäin suuri määrä Lean -työkaluja 7 hukkaa, RTY, SPC, 5S, SMED, Poka-Yoke, OEE, Supermarket, Kanban jne. Lean -työkalujen keskeisenä tehtävänä on tuoda esille ongelmia, jotka ratkaistaan (jatkuva parannus = ongelmienratkaisu). Tammikuussa 2012 alkava koulutus vk 3, vk 6, vk 10, vk 13, vk 17, vk 20, vk 25, (Final) Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. He soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean -ajatteluun ja -työkaluihin. Valmiin hyväksytyn projektityön palautettuaan opiskelija saa QKK:n arvostetun Lean -asiantuntija- ja projektijohtaja sertifikaatin. Hinta Koulutuksen hinta on 7990 eur + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusmateriaalit ja tarvittavat tiedostot muistitikulla. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata kirjan. Kouluttajat Pääkouluttajana toimii Antti Piirainen. Yrityksellä ja sen kouluttajilla on pitkäaikainen ja vankka kokemus Toyotan -menetelmästä, Lean -teoriasta ja työpajoista. INTERNET:

4 - 4 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus Ohjelmarunko Tarkoitus ja tavoite I Aloitus - Lean toiminta ja ajatus sekä parannuskohteen valinta 1. jakso päivää Johdanto ja taustaa Lean mitä se on? Leanin peruskonseptit Arvovirtakuva - Value Stream Map Lisäarvo ja Ei-lisäarvo, WIP Lean visio - kohti pohjoista 0-virhe, 100% lisäarvo, yhden kappaleen virtaus turvattu työ ihmisille Kustannusten alentamisen periaate Arvovirran johtaminen - 8. askelta Toyota Production System - 4P s TPS:n 14 periaatetta Nykykytila, visio, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet Lean tuotannon peruste - Stabilointi ja parannus RTY, SPC, laatutaulut, ohjauskortit, 5S Arvovirran valitseminen - parannuskohteen etsiminen Tuotemäärä ja tuotereittianalyysit Tarjoaa perustietoa Leanistä ja mitä Lean ja TPS:n (Toyota Production System) periaatteet tarkoittavat. Auttaa ymmärtämään, mitä Lean -tuotanto tarkoittaa ja millaisia ovat sen tuomat mahdollisuudet. Valmistaa ryhmää kohti nykytilan kuvausta. Auttaa ymmärtämään parannus normaalina ja päivittäisenä työnä. Selventää nykytilakuvauksen vaiheet. Välityö - Parannuskohteen valinta Ryhmä valitsee kohteen II Lean konsepteja ja työkaluja - Nykytilan tunnistaminen 2. jakso päivää Lean -vision osa-alueet Virtaus ja sen merkitys - JIT Hukka - Muda - 7 hukkaa Hukkakävely Lean -konsepteja ja -työkaluja Tahtiaika, pisto, standardoitutyö, Kanban Supermarketti, ekonominen eräkoko, FIFO, Solut Heijunka, Jidoka, One-Piece Flow Buffer-varasto, safety-varasto, Solut C,L,S,U,V muodot Kysynnän tunnistaminen Arvovirran tunnistaminen - Flow Chart Value Stream Map - Nykytilakuva VSM -workshop Nykytilan kuvaaminen - Hukan visualisointi Päävirtauskuva - Flow Chart, Arvovirtakuva - Value Stream Map, Osastokuva - Deployment Chart Nykytilakuvaus Nykytilan esittäminen ja läpikäyminen Auttaa ymmärtämään virtauksen merkitys. Selventää hukka käsitettä ja kuinka hukkaa lähdetään vähentämään, ilman virtauksen vaarantamista Opastaa, kuinka käytetään Lean -konsepteja ja -työkaluja vietäessä organisaatiota kohti ideaalitilaa. Opitaan nykytilakuvauksen vaiheet ja opitaan kuvaamaan arvovirta. Välityö - Nykytilakuvaus Ryhmä tekee nykytilakuvauksen III Lean arviointi ja johtaminen - Nykytilan syvempi ymmärrys Nykytilan ymmärtäminen Lean -nykytilan arviointimalli ja Lean -mittarit Annetaan ideoita, kuinka parantaa nykytilaa. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

5 jakso 4 päivää Luokitellut Lean -ongelmat Luo jatkuva virtaus TOC -teoria, pullonkaulat Virtauspeli Lean konsepteja ja työkaluja Nopeat vaihdot - SMED, OEE, Poka-Yoke, Total Productive Maintenance, Visual Factory Lean -tietojen kerääminen Lean -johtamisfilosofia ja Lean -kulttuuri Lean -taitojen implementointi Core Implementation Team, cross functional Team Välityö - Nykytila-arviointi, lisätietojen kerääminen Auttaa nykytilan ymmärtämisessä mittareiden ja arviointi mallien avulla Konkretisoi virtausidean. Auttaa ymmärtämään johdon roolin tärkeys, johtamisfilosofia ja uuden kulttuurin luomisen haasteet. Käydään läpi muutosvastarintaan liittyviä asioita ja kuinka vastata siihen. Ryhmä arvioi nykytilan IV Lean ideaalitila - ideaali- ja tavoitetilan luominen sekä Kaizen 4. jakso 4 päivää Nykytilakuvauksen tarkentaminen (Current State Map) Ideaalitilan luominen ja vertaaminen ideaalitilaan Tulevaisuuden tilan suunnitteleminen Operator Balance Chart, Runner Tulevatila - tavoitetila Tulevan tilan ideointi Tulevan tilan kuvaaminen Tulevan tilan kuvaaminen Tulevan tilan heikkouksien määrittäminen A3-raportti, A3 -raportin luominen Jatkuva parantaminen Stabiilisuus- ja suorituskykyongelma A3-ongelmanratkaisu, A3-johtamisprosessi Kaizen aktiviteetit, Poka-Yoke, 5M1K, jne. Parannustoimenpiteiden määrittäminen Johdon rooli Välityö - Tulevaisuuden tilan kuvaus Tarkennetaan jo luotua nykytilakuvausta ja suunnitellaan ideaalitila. Ideaalitilan kuvauksen avulla luodaan suunnitelma tulevaisuudentilasta. Luodaan parannusideat - prosessiinnovaatiot. Kuvataan tulevaisuudentila ja arvioidaan sen heikkoudet Käsitellään laajasti jatkuvan parantamisen konseptia ja ongelmanratkaisua. Ryhmä luo tulevaisuuden tilakuvan V Lean toimenpiteet - stabiilisuus ja suorituskyky toimenpiteet 5. jakso 2 päivää Tulevaisuuden kuvan arviointi Tulevan tilan katselmointi Ongelmanratkaisu - suorituskykyongelma - Tieteellinen menettely Kaizen suunnitelmat vastuiden jakaminen - RACI, aikataulutus A3- raportti ja sen luominen ja päivitys Ohjaussuunnitelma Välityö - Kaizen toimenpiteiden suunnittelu Luodaan, aikataulutetaan ja resurssoidaan Kaizen suunnitelmat. Luodaan ja päivitetään A3 raportti Ohjaussuunnitelman toimenpiteiden pysyvyyden varmistamiseksi. Viimeistellään nykytilakuvaus VI Lean toimenpiteiden jalkautus - mitä on tehty ja mitä tehdään 6. jakso 1 päivä Yhteenveto ja kertaus Kaizen toimenpiteet, katselmointi Jatkotoimenpiteet Leanin laajentaminen Lopputyö - Suunniteltujen muutosten toteutus Projektien päättäminen ja tulosten varmistaminen sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Varmistaa, että hyödyt kotiutetaan! INTERNET:

6 - 6 - Johtoryhmän koulutus - LEAN CHAMPION Sisältö Lean Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia - kaikilla tasoilla - ymmärtämään Lean ideaalitilat ja tien kohti ideaalitiloja käyttämällä hyväksi Lean työkaluja ja ongelmanratkaisua. Lean on jatkuvaa parantamista ja sopeutumista. Lean on ensi sijassa johtamista ja kulttuurin muutos. On hyvin epätodennäköistä, että yrityksen Lean muutos onnistuu ilman vahvaa johtamista. Lean Champion on organisaatiossa Lean hankkeiden ja projektien sponsorina. Hän johtaa, tukee, suojelee, edistää ja levittää organisaatiossa Lean toimintaa. Koulutuksen tavoitteet 1. Tutustua Lean -työkaluihin ja -ongelmanratkaisumenetelmiin. 2. Ymmärtää, kuinka Leania voi käyttää yrityksen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lean menetelmillä voi merkittävästi parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua, lyhentää läpimenoaikoja ja pienentää kustannuksia. Leanin avulla voidaan myös turvata kannattavuus ja työpaikat. 3. Oivaltaa ne suuret mahdollisuudet, jotka kätkeytyvät ideaalitilojen - 0-virhe, 100% lisäarvo, 1x1 virtaus ja varmuus työpaikasta - taakse. Näiden ideaalitilojen tavoittelu, vaikka niihin ei päästäkään nopealla aikavälillä, on jokaiselle yhteisölle hyödyllistä ja turvaa tulevaisuuden. 4. Oppia, kuinka kohti Leania edetään ja miten johtamisen olisi tuettava kehitystä. Kuinka toiminta olisi organisoitava? 5. Millaisia kokemuksia Suomessa on Leanin soveltamisesta saatu? Lean Champion tilaisuudessa käydään läpi keskeiset Lean ja ongelmanratkaisumenetelmät ja niiden periaatteet. Leanin perimmäisenä tarkoituksena on kehittää yritystä hyvin kokonaisvaltaisesti. LEAN -periaate pohjautuu käsitteelle hukka (0-virhe), arvo, arvovirtaus, yksittäistuotanto, sopeutuminen ja turvallisuus. Korkeita eettisiä periaatteita, joita kohden kuljetaan pitkäjännitteisesti. Toyota korostaa W. E. Demingin Out Of the Crisis kirjassa esitettyä ketjureaktiota: Kouluttaja Antti Piirainen tai Eero E. Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Sibeliustalo, Lahti Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Hinta Osallistumismaksu 490 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja lisäksi Rother: Toyota Kata suomenkielinen kirja. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. 1. päivä KURSSIOHJELMA 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Lean - Uusi aika on koittanut Toyota KATA Lean visio - 0-virhe, 100 % lisäarvo, yhden kappaleen virtaus ja työtä ihmisille 10:00 Leanin peruskonseptit Lean työkalut Ongelmanratkaisun työkalut Arvovirtajohtaminen ja arvovirtakuvaus (VSM) Hukan tunnistaminen - materiaalihukka, aikahukka ja kapasiteettihukka 12:00 Lounas 13:00 Lean työkalut 5S ja sen soveltaminen - demonstratio Poliisiauto Virtaus ja sen merkitys - erätuotannosta yksittäistuotantoon - demonstraatio SMED, Kanban, Heijunka, Andon jne. 14:00 Kahvi 14:30 Lean ongelmanratkaisu Kaizen, A3 ja 8D -konseptit sekä Six Sigma -konsepti 15:30 Kokemuksia Leanin soveltamisesta Suomessa Keskustelu 16:00 Tilaisuuden päätös QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

7 - 7-5S ja 7 hukkaa - hukan konkretisoiminen ja poistaminen Leanin perustana Sisältö 5S on menetelmä, jolla tehdään hukka näkyväksi, jotta se voidaan poistaa. 5S on peruspohja, joka näyttelee suurta osaa prosessin stabiloinnissa ja Lean -ajattelun vakiinnuttamisessa. Konseptin avulla organisaatioon ajetaan järjestystä ja tämä mahdollistaa muiden työkalujen ja tekniikoiden käyttöönoton vaihe vaiheelta. Niinpä 5S on yksi ensimmäisistä Lean -konsepteista, jota käytetään Lean -toimintaan siirryttäessä. 5S avaa silmiä ja auttaa konkretisoimaan ja huomaamaan nykyisen toiminnan ja tilojen järjettömyyden ja epäjärjestyksen. 5S on jatkuva prosessi, joka ohjaa organisaatiota kohti hukkavapaampaa toimintaa. 5S auttaa jokaisen 7 hukkamuodon tunnistamisessa ja eliminoinnissa. Uuden paremman tilan suunnittelu lähtee aina nykytilan tunnistamisesta. 5S auttaa tunnistamaan, visualisoimaan ja luokittelemaan hukat karkealla tasolla. Tämän jälkeen on mahdollista suunnitella ja organisoida parannuskohde uudestaan. 5S opettaa myös järjestyksen ja järjestelmällisyyden ylläpitoa. Kouluttaja VTM Olavi Kokkonen Paikkakunnat ja ajankohdat Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku Miten organisaatio voi ottaa ensimmäisen askeleen kohti parempaa tuottavuutta, työturvallisuutta, laatua, ajallaan toimittamista, voittoa ja työntekijöiden sitoutumista? Hinta Osallistumismaksu 420 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja MET: 5S vihko. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. 1. päivä KURSSIOHJELMA 5S on jatkuvan parantamisen aloituspiste ja työkalu kiinnittäessään jatkuvasti huomion paremman toimintatavan kehittämiseen sekä saavutetun tason ylläpitämiseen. Yhtenä kiinteänä osana jatkuvaan parantamiseen liittyy aloitetoiminta. Se nostaa esiin luontevia kehityskohteita, joihin tartutaan 5S menetelmällä ja 7 hukanlajin pienentämisellä. 5S on alun perin japanilaisten kehittämä menettely työpaikan järjestämiseksi työntekijäystävälliseksi ja tehokkaaksi. Siinä luodaan työpaikka, jossa on miellyttävä tehdä työtä. Menettelyn luominen on hyvin yksinkertainen ja ihmisläheinen toimenpide, joka osallistaa ja auttaa koko organisaatiota ymmärtämään Leanin peruspohjan - olipa kyse sitten konttorista tai tehtaasta. vaikeinta on jatkuvasti ylläpitää hyväksi havaittua toimintatapaa ja pitää hukat kurissa. 5S käyttöönoton jälkeen voit odottaa järjestelmällisyyttä, tuottavuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä, laatua, enemmän ajallaan toimitettuja tuotteita ja sitoutuneempia työntekijöitä! 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely, ohjelma 09:15 LEAN -tuotannon perusperiaatteet 5S ja 7 hukkaa jatkuvan parantamisen välineinä 10:00 7 hukkaa - hukkakävely, waste walk 5S:n periaatteet - 5S numeropeli 11:00 5S:n pilarit 1-5 käytännössä 1. pilari Lajittelu 2. pilari Järjestäminen 12:00 Lounas 13:00 5S:n pilarit 1-5 käytännössä jatkuu 3. pilari Puhdistaminen Harjoitus: Poliisiautopeli - 5S simulointi 4. pilari Systematisointi 5. pilari Sitoutuminen 14:30 Kahvi 15:00 Harjoitus: 5S ja oman työn kehittäminen 16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös INTERNET:

8 -8- LEAN - opi keskeiset konseptit pelien avulla Sisältö Kouluttaja LEAN on Toyotan tuotantoperiaatteisiin pohjautuva prosessijohtamisen filosofia, joka kattaa koko organisaation.toiminta perustuu virtauksen maksimointiin eliminoimalla hukkaa prosesseista. Tavoitteena on optimoida asiakastyytyväisyys ja yrityksen voitto. Suomessa LEAN opittiin tuntemaan 80-luvulla niukkana ja kilpailukykyisenä JOT -tuotantona. Nyt menetelmä on jälleen palannut UUDISTUNEENA ja tehokkaampana menestyvien yritysten keskeiseksi menetelmäksi. LEAN mahdollistaa jatkuvan parannuksen ylläpitämisen, lyhentää läpimenoaikoja, kasvattaa yrityksen joustavuutta ja parantaa toimitusvarmuutta. Eero E. Karjalainen tai Tanja Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat Sibeliustalo, Lahti Tutustu Leaniin ja sen konsepteihin pelien ja simuloinnin avulla. Kurssilla käydään läpi Leanin konsepteja erilaisten pelien ja simulointien kautta. Opi uudet pelit ja vie ajattelua organisaatioosi hauskalla tavalla. Hinta LEAN:n perimmäisenä tarkoituksena on maksimoida virtaus ja minimoida varastot ja keskeneräinen työ kaikissa prosessin vaiheissa. LEAN-menetelmässä keskeistä on ymmärtää se, mikä on asiakkaalle tärkeätä ja mikä lisää asiakkaan kokemaa arvoa. Osallistumismaksu 790 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. KURSSIOHJELMA 1. päivä 2. päivä 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Lean - Mitä se on? Hukka ja sen tunnistaminen 10:00 Johdatus 5S:ään pelin avulla - 5S -numeropeli 5S - Viisi pilaria: Lajittelu, järjestäminen, puhdistaminen, systematisointi ja sitoutuminen 5S poliisiautopeli 12:00 Lounas 13:00 Perinteisen tuotantoympäristön simulointi Paloautopeli, 1. kierros - MRP 14:00 Kahvi 14:30 Varastotason pienentäminen ja solutuotanto Paloautopeli, 2. kierros - Eräkoko ja solu Muutoksen arviointi euroina 15:45 Yhteenveto ja keskustelu 16:00 Ensimmäisen päivän päätös 08:15 Toisen päivän aloitus 08:20 Kanban - imuohjauksen hermojärjestelmä Mitä Kanban on ja sen edut Paloautopeli 3. kierros - Kanban Muutoksen arviointi euroina 09:45 Balansointi ja standardoitu työ Paloautopeli 4. kierros - Balansointi ja työn uudelleen suunnittelu ja standardointi 11:30 Lounas 12:30 Stabilointi - Lean -parannuksen pohja Vaihtelu - Hukan perussyy Autorata - vaihtelun tunnistaminen I-mR -kortilla 14:00 Kahvi 14:30 Yhteenveto Leanista VSM - nykytila, tulevaisuudentila ja parannus Loppukeskustelu 16:00 Tilaisuuden päätös QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

9 - 9 - Toyota Kata & arvovirtakuvaus (VSM) Sisältö Ymmärtääksemme Toyotan Lean-tuotantoa, on ymmärrettävä, miten Toyota johtaa saavuttaakseen jatkuvan parannuksen ja mukautumisen. Toyota uskoo, että organisaation parannusja mukautumisrutiinit (katat) määrittelevät kilpailuedun ja pitkän aikavälin selviytymisen määrällisten tai taloudellisten tavoitteiden sijasta. Loistavat taloudelliset tulokset ja organisaation pärjääminen pitkällä aikavälillä syntyvät jatkuvasta ja päättäväisestä prosessin parantamisesta ja mukautumisesta. Toyotan johtamistapaa pidetään tieteellisenä, järjestelmällisenä ja konstruktiivisena tapana käsitellä ongelmia, epävarmuutta ja muutosta. Arvovirtakuvaus (VSM) on työkalu, jolla yritys voi siirtyä Lean -tuotantoon. Sitä käytetään myös johtamisvälineenä, jolla johto priorisoi, seuraa ja monitoroi Leaniin siirtymistä. VSM:n keskeinen idea on kuvata yrityksen prosessien nykytila Lean -termein ja suunnitella tuleva tavoitetaso ja analysoida, mitä toimenpiteitä on tehtävä, jotta yrityksen prosessit tulevat pitkällä tähtäyksellä Lean -prosesseiksi. Kouluttaja Antti Piirainen tai Eero E. Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat & Sibeliustalo, Lahti Hinta Osallistumismaksu 1490 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja Toyota Kata suomenkielinen kirja. KURSSIOHJELMA 1. päivä 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Mistä parannuspotentiaali löytyy? Littlen laki ja saantolaskelma Lean, mitä se on? - Toyota KATA Nykytila, tulevatila ja parannus, Lean visio, Arvovirtakuva Lean ja laadunparannus sekä tavoitteet ja Leanin edut Arvoa lisäävä ja Ei-Arvoa lisäävä 12:00 Lounas 13:00 Workshop: Lean - opi pelin avulla 1. kierros - funktionaalinen toiminta 14:30 Kahvi 2. kierros - solu- ja 1x1 tuotantoa 3. kierros - Kanban 4. kierros - tasapainotettu tuotanto Yhteenveto 17:00 1. päivä päättyy 2. päivä 08:15 Toinen päivä alkaa Value Stream Mapping VSM Nykytilakuvaus Arvovirran valitseminen PR ja PQ analyysi Arvovirtakuvauksen luomisprosessi - Valmistautuminen, piirrosmerkit, askeleet, kuvan käyttö ja tarkoitus Workshop: Arvovirran kuvaaminen 11:30 Lounas 12:30 Workshop: Arvovirran kuvaaminen jatkuu 14:00 Kahvi 14:30 Toiminnan analysointi Tulppa-analyysi, PCE laskenta, Potentiaalilaskenta 16:00 2. päivä päättyy Välityö työympäristössä Valmennukseen kuuluu välityö, jossa valmennettava laatii nykytilan arvovirtakuvauksen (VSM) ja mittaa/kerää keskeiset Leanin toimintaan liittyvät mittarit kuten toimitettavien tuotteiden määrä, jaksoajat, läpimenoajat, varastot jne. 3. päivä 08:30 Avaus ja kertaus Välitöiden katselmointi Ongelmanratkaisu - 7 tapaa parantaa epästabiillisuus ja suorituskykyongelmat 12:00 Lounas 12:30 A3 ongelmanratkaisu ongelmanratkaisun rooli ja A3 tarina 14:00 Kahvi 14:30 Ongelmanratkaisua tukevat perustyökalut 16:00 3. päivä päättyy 4. päivä Paljon käytännönläheistä workshop työskentelyä 08:15 Neljäs päivä alkaa Suorituskykyongelmanratkaisu Mikä on suorituskyky ongelma? 3 tasoa ja 5 tapaa parantaa suorituskykyä Ongelmantunnistaminen ja mittaaminen 12:00 Lounas 13:00 Ideointi ja testattavien ideoiden valinta Testisuunnitelma kuinka testata tehokkaasti Workshop: Lego -koe 14:30 Kahvi 15:00 Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus ja seuranta Yhteenveto 16:00 Tilaisuus päättyy INTERNET:

10 LEAN -työkaluja ja -konsepteja tukevat kurssit Oikea työkalu, oikeaan paikkaan! Lean on prosessijohtamisen filosofia, mutta se pitää sisällään laajan joukon konsepteja ja työkaluja. Value Stream Map on portaat kohti Lean -maailmaa. VSM auttaa tunnistamaan parannustarpeet ja priorisoimaan kohteen, jonne työkaluja käytetään. Päästäksesi Lean:ssä eteenpäin, tulee sinun hallita työkalut ja konseptit. Kun hallitset konseptit, voit alistaa ne ongelmalle, eikä ongelma tai työkalut alista sinua. Vieressä Lean -talo ja alla lista kursseista, jotka auttavat sinua eteenpäin. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

11 PALJON LEAN -KIRJOJA - laatutieto.fi Kirjojen hintoihin lisätään Alv 9 % Lean thinking - Banish waste and create wealth in your corporation, 5S for Service Organizations and Offices - A Lean Look at Improvements, Lean -ajattelun RAAMATTU. Tämä kirja ei kaivanne enempää esittelyä. Niin tunnettu ja tärkeä ja keskeinen kirja se on Lean -ajattelulle, nykyaikaiselle tuotantotavalle. Tutustu siis, kuinka tuotanto arvovirtautetaan, lyhennetään läpimenoaikoja, vähennetään hukkaa ja pyritään kohti täydellisyyttä. 5S on yksinkertainen ja valtavan toimiva lähestymistapa laadun parantamiseen. Silloin kun sitä sovelletaan tehokkaasti se voi muuttaa tehtaan ilmettä. Perinteisesti 5S:ää on sovellettu tuotantoyrityksissä tehtaan lattialla. Nyt menetelmää sovelletaan toimistoissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, yms Lean Production Simplified Kirja antaa tiiviin ja kokonaisvaltaisen näkemyksen Lean tuotannosta. Tekijä auttaa lukijaa saamaan kokonaiskuvan Leanista, ei vain yksittäisistä Lean -työkaluista. Kirja on palkittu Singo-palkinnolla. Tähän toiseen painokseen on lisätty mm. Littlen laki, joka on perustavaa laatua oleva yhtälö, jolla varastot voidaan muuttaa ajaksi jne. Erittäin suositeltava kirja. Lean for Service Organizations and Offices - A Holistic Approach for Achieving... Palveluorganisaatiot ovat suurien haasteiden edessä. Kilpailun ja tuottavuuden kehityksen paine ja asiakkaiden kiihtyvät uudistusvaatimukset vaativat parannusta. Lean -ajattelun ja -tekniikoiden avulla organisaatio voi vastata tähän paineeseen. Kirjassa on vähän teoriaa ja paljon sovellutuksia, kuinka Leaniin siirtyminen voi tapahtua Toyota Kata - Ihmisten johtamista kohti parantamista, mukautumista ja parempia tuloksia Improving Healthcare using Toyota Lean Production Methods: 46 Steps for Improvement Nyt vihdoin suomeksi! Toyota Kata kuvaa erinomaisesti Toyotan jatkuvaa parannusta ja jatkuvan parannuksen johtamista. Kirja kertoo, kuinka Toyota toteuttaa jatkuvaa parannusta koko organisaatiossa, kuinka kehitetään henkilöstön kyvykkyyttä kohti tavoite- ja ideaalitiloja, kuinka organisaatio voi olla joustava ja vastata ennustamattomassa globaalissa maailmassa asiakasvaatimuksiin ja tyytyväisyyteen. Erittäin suositeltava kirja kaikille Leanista ja jatkuvasta parantamisesta kiinnostuneille. Terveydenhoidon parannus- ja tehostamisvaatimuksista puhutaan päivittäin, mutta todelliseen konkreettiseen toimintaan on matkaa. Tässä kirjassa esitetään konkreettisesti 46 askeleen metodi, kuinka terveydenhoidon prosessit saadaan sujuvimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi käyttämällä Toyotan Lean -metodia eli kuinka ihmiset oppivat tehokkaammin tuottamaan palveluja. Kirja sopii myös tuotantoon vaikka esimerkit tulevat terveydenhoidosta. Vuoroin vieraissa! Learning to See - value-stream mapping to create value and eliminate muda, Klassinen arvovirtakuvauksen (VSM) opas. Kirja kertoo, kuinka luodaan prosessin arvovirta ja kuinka arvovirtaa parannetaan keskeisiä hävikkejä kuten ylituotanto, vähentämällä. On vaikea kuvitella Lean -kehitysprojektia ilman tätä erinomaista opasta. Kirjassa on erinomaiset esimerkit ja selkeä etenemistie. Shingo Prize palkittu kirja. Toyotan tapaan Vihdoinkin erinomainen Lean -kirja käännettynä myös Suomeksi. Toyotalla tehtiin merkittävä löytö jo varhaisessa vaiheessa. He ymmärsivät, että läpimenoaikoja lyhentämällä ja keskittymällä tuotantolinjojen joustavuuteen syntyy lopputulokseksi parempi laatu, parempi asiakastyytyväisyys, parempi tuottavuus ja parempi välineiden ja tilan hyödyntäminen INTERNET:

12 Yhteystiedot: Puh: Fax Y-Tunnus: Tyyrpuurinkatu 5 A LAHTI Ilmoittautumislomake Koulutuksen nimi: Ajankohta: Lisätiedot: Haluan lisätietoja Kyllä, haluan lisätietoja Six Sigma -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja Lean -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja Laatutekniikan muista -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja yrityskohtaisesta koulutuksesta Kyllä, haluan lisätietoja Minitab 16 - ja Quality Companion 3 -ohjelmista Huom! Kaikkia koulutuksia järjestetään räätälöitynä yrityskohtaisesti Yritys / yksikkö: Osallistujan nimi: Tehtävä: Osoite: Puhelinnumero: Päivämäärä: Sähköposti: Allekirjoitus: Ilmoittautuminen ja peruutusehdot Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai netissä: välilehdeltä julkiset kurssit löydät sekä kurssit että ilmoittautumislomakkeet. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset vahvistetaan kutsulla ennen tilaisuuden alkua. Jos varattu paikka jätetään täyttämättä, peritään 50 % hinnasta. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa osallistujan kuluitta ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjille. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

Kouluttaja. Koulutus ja työkokemus:

Kouluttaja. Koulutus ja työkokemus: Lean ja Six Sigma ------ Tehokkuutta palvelu- ja tuotantotoimintaan Paikka: Henry Aika: 23.9.2009 2009 Quality Knowhow Karjalainen Oy. All Rights Reserved. Kouluttaja 2 Koulutus ja työkokemus: Six Sigma

Lisätiedot

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä 8.5.2017 Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut 1 VSSHP strategia 2017-2018, neljä strategista päämäärää Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

Lean5 Perusleiri. Salossa 12.3. ja 19.3.2015

Lean5 Perusleiri. Salossa 12.3. ja 19.3.2015 Salossa 12.3. ja 19.3.2015 Salossa 12.3 ja 19.3.2015 Puskeeko kiire päälle? Eikö toiminta meinaa pysyä tekemisen tahdissa, tai eikö myyjillä meinaa riittää aika tarjousten vääntämiseen? Loppuvatko tuotannosta

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland Lean-ajatusmalli Valunkäytön seminaari 30.03.2017 Kalle Arsalo 19.8.2015 Suomen Lean-yhdistys ry Aatteellinen v. 2009 perustettu henkilöjäsenyhdistys

Lisätiedot

Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys

Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys Tarkoituksena on tarkastella aikajanaa, siitä hetkestä kun asiakas antaa tilauksen & asiakas saa lähetteen siihen kun asiakas on maksanut laskun & asiakas

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

Lean ja Toyotan menetelmä (TPS) on erinomainen ja

Lean ja Toyotan menetelmä (TPS) on erinomainen ja - 2 - Ymmärrä Lean ja Six Sigma oikein - Leanin kymmenen harhaluuloa ja väärinymmärrystä Lean ja Toyotan menetelmä (TPS) on erinomainen ja tervetullut uudistus tuotanto- ja palvelutuotantoon, jos ja kun

Lisätiedot

ISO 9001/14001:2015 DIS -standardit muuttuvat varaudu ajoissa 6.10.2015, Scandic Tampere City

ISO 9001/14001:2015 DIS -standardit muuttuvat varaudu ajoissa 6.10.2015, Scandic Tampere City ISO 9001/14001:2015 DIS -standardit muuttuvat varaudu ajoissa 6.10.2015, Scandic Tampere City 5S jatkuva parantaminen -workshop 26.11.2015, AEL, Helsinki Lean-perusteet 29.9.2015, AEL, Helsinki AEL INSKO-SEMINAARIT

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY 2015 syksyn valmennukset: - 20. -21. lokakuuta - 23.-24. marraskuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi Lisätietoja

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Muokkaa perustyyl. napsautt. PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Valmentaja: Juha Isomäki DI, TTKK (turvallisuustekniikka ja tuotantotalous). Stora Enso Packaging Oy

Lisätiedot

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot Mitä opittavaa meillä on valmistavalta teollisuudelta? Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Alustuksen tavoitteena

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Paavo Heikkinen Paavo.heikkinen@ael.fi Puhelin 050 3641 802 www.ael.fi AEL on profiloitunut

Lisätiedot

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI Lauri Merikallio MITÄ ON LEAN-AJATTELU? Maksimoi arvoa asiakkaalle, käyttäjälle Minimoi hukkaa eli kaikkea

Lisätiedot

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä

Minitab liiketoiminnan kehittämisessä - 1 - Minitab liiketoiminnan kehittämisessä Ohjelmistot ja kurssit tehokkaaseen datan analysointiin Quality Trainer Quality Companion Minitab Statistical Software Kuva: Minitab Inc. -2- Tehokasta data-analyysia

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Emme juokse nopeammin, vaan kävelemme lyhyemmän matkan!

Emme juokse nopeammin, vaan kävelemme lyhyemmän matkan! Emme juokse nopeammin, vaan kävelemme lyhyemmän matkan! Taloustieteessä tuottavuus on tuotannon tehokkuuden mitta Tuotannon tuottavuutta mitataan tuotoksen ja panoksen suhteella Tuottavuus = Tuotos / Panos

Lisätiedot

Ilkka Kouri. Lean taskukirja

Ilkka Kouri. Lean taskukirja Ilkka Kouri Lean taskukirja Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

Ohjelma. Energiatehokkuuden tuloksellinen johtaminen

Ohjelma. Energiatehokkuuden tuloksellinen johtaminen Energiatehokkuuden tuloksellinen johtaminen Energiatehokkuusjärjestelmästä (ETJ) ISO50001-standardiin Aika ja paikka 19.-21.3.2013, Scandic Rosendahl, Tampere Tavoite Tilaisuudessa valmennetaan yrityksiä

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju LEAN? VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju Millaisia ongelmia LEAN ratkaisee? Hidaste

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

Lean & Six Sigma. Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Voitto Niemelä

Lean & Six Sigma. Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Voitto Niemelä 2014 Lean & Six Sigma Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Voitto Niemelä - 2 - Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat? En malta olla siteeraamatta

Lisätiedot

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA Henkilöstöhallinnon edustajat Esimiestehtävissä toimivat, työvuorolistojen suunnittelijat ja eri alojen palkanlaskijat Koulutus perehdyttää osallistujan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Maailman laatupäivä 12.11.2015, Laatukeskus Finlandia-talo

Maailman laatupäivä 12.11.2015, Laatukeskus Finlandia-talo Maailman laatupäivä 12.11.2015, Laatukeskus Finlandia-talo 1 2 3 4 5 Palvelut nopeutuvat Työhyvinvointi parantunut Kustannukset laskevat 6 Lean-ajattelutoimii käytännössä, koska se perustuu toisaalta matematiikkaan

Lisätiedot

Fiksu kasvu Lean ajattelu osana tehokasta projektijohtamista

Fiksu kasvu Lean ajattelu osana tehokasta projektijohtamista Fiksu kasvu Lean ajattelu osana tehokasta projektijohtamista Projektipäivät Lean workshop 01.11.2017 1 Talent Vectia Agenda 1 2 3 Miten tuoda Lean ajattelu osaksi projektijohtamista? Miten luoda fiksua

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM

Mitä prosessissa kehitetään. Prosessin kehittäminen. Kehittämisen tavoitteita. Perusasioita kehittämisessä. Pohjana esim. CMM Mitä prosessissa kehitetään Pohjana esim. CMM Prosessin kehittäminen Projektien hallinta Prosessin kuvaus, toimintaohjeet Laadunvarmistus Mentelmät Riskinhallinta Yms. Kehittämisen tavoitteita Tuotannon

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TERVETULOA SYVENTÄMÄÄN LUOVAN ONGELMANRATKAISUN FASILITOINTITAITOJASI 28.- 29.5.2012

TERVETULOA SYVENTÄMÄÄN LUOVAN ONGELMANRATKAISUN FASILITOINTITAITOJASI 28.- 29.5.2012 Kaikille avoin valmennus CPS 2: TERVETULOA SYVENTÄMÄÄN LUOVAN ONGELMANRATKAISUN FASILITOINTITAITOJASI 28.- 29.5.2012 Tervetuloa intensiiviselle ja käytännönläheiselle fasilitoinnin tiiviskurssille! Opit

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

OHJELMA S02000915.001 (I805401) 7.7.2015 1. AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8.

OHJELMA S02000915.001 (I805401) 7.7.2015 1. AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8. 7.7.2015 1 AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8.2015, AEL Helsinki AEL järjestää yhdessä Santé et Securité Oy:n kanssa 25. 26.8.2015 Helsingissä kahden päivän turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

OEE Coach valmennus tuotantotehokkuuden kehittämiseen

OEE Coach valmennus tuotantotehokkuuden kehittämiseen Tausta Parhaiten menestyvät tuotantoyritykset ovat varmistaneet tehdyille tuotantoinvestoinneille korkean käyttöasteen ja toiminta on hiottu mahdollisimman tehokkaaksi. Tämä edellyttää uskottavaa tietoa

Lisätiedot

Vantaan Osuuskirjasto on Vantaan kaupunginkirjaston työntekijöiden yhdessä perustama ja omistama yritys. Kaupunki ei ole siinä mitenkään mukana.

Vantaan Osuuskirjasto on Vantaan kaupunginkirjaston työntekijöiden yhdessä perustama ja omistama yritys. Kaupunki ei ole siinä mitenkään mukana. Vantaan Osuuskirjasto on Vantaan kaupunginkirjaston työntekijöiden yhdessä perustama ja omistama yritys. Kaupunki ei ole siinä mitenkään mukana. Osuuskunnan tehtävä on levittää arkityössä kertyvää osaamista

Lisätiedot

Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla

Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla 24.3.2015 Henkilöstonjohtamisen seminaari Tomi Järvinen, Lean Six Sigma Expert Business Excellence Finland Oy 1 Tarvitaan ajatustavan muutosta

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 12.-13.10.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Avaus ja esittäytyminen IPT 2 -hankkeen tavoitteet ja ohjelma Antti Piirainen Vison Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

LEAN. oppaita käytännönläheisesti. C hangemanager Pro ABONNIER GROUP COMPANY

LEAN. oppaita käytännönläheisesti. C hangemanager Pro ABONNIER GROUP COMPANY LEAN oppaita käytännönläheisesti C hangemanager Pro ABONNIER GROUP COMPANY Lean kohti täydellisyyttä Lean ei ole tila, johon pyritään. Se on jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi. Matka alkaa oppimalla

Lisätiedot

2015-2016 Lean & Six Sigma

2015-2016 Lean & Six Sigma 2015-2016 Lean & Six Sigma Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Mika Ranta - 2 - Arvoisa Asiakas Lean ja Six Sigma ovat olleet yritysten keskiössä kehitettäessä

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS

TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS TUOTANTOTALOUDEN 25 OP OPINTOKOKONAISUUS 1 2 PROJEKTIN TAVOITE Projektissa kehitetään ja toteutetaan v. 2014-2015 aikana tuotantotalouden 25 op perusopintokokonaisuus viiden opintopisteen opintojaksoina.

Lisätiedot

Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd

Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd Tuottavuutta kuntien palvelutoimintaan Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa ja Matti Torkkeli Paineita kuntataloudelle Menojen kasvu Ikääntyvä väestö Kallistuva terveydenhuolto Kasvava työttömyys ja toimeentulo-ongelmat

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

Lean Management. - Miten vähemmän voi olla enemmän? Ilkka Kouri. Lean Management 1

Lean Management. - Miten vähemmän voi olla enemmän? Ilkka Kouri. Lean Management 1 Lean Management - Miten vähemmän voi olla enemmän? Ilkka Kouri Lean Management 1 Lean management - filosofia Japani: Lean management on laatuajattelun soveltamista teollisiin prosesseihin Tekemällä asiat

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

LEAN MANAGEMENT KÄYTÄNNÖSSÄ - TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISVALMENNUS

LEAN MANAGEMENT KÄYTÄNNÖSSÄ - TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISVALMENNUS LEAN MANAGEMENT KÄYTÄNNÖSSÄ - TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISVALMENNUS 15-16.9.2015 Tiedättekö kuinka pieni osa työajasta tuottaa arvoa? (5%? 10%?) Hyödynnättekö työelämän innovaatioita? Varmistatteko tuottavuuden

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso 23. 24.10.2012 Siikaranta-opisto opitaan yhdessä Rakennusalan työsuojelun peruskurssi, Siikaranta-opisto 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy Lean Moniko kuullut? Moniko soveltanut? Käytännön esimerkki Lean historiaa -> Lean historiaa -> Lean on kehittynyt käytännön toiminnan kautta ja nykyisin käytössä sadoissa tuhansissa organisaatiossa eri

Lisätiedot

TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS

TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS TEHOKAS AJANKÄYTÖN HALLINTA VALMENNUS Onko sinulla sellainen olo, että aikasi ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen tarpeelliseen?? Haluaisitko saada työsi ja elämäsi

Lisätiedot

LEAN Prosessijannujen rakkauden kohde, kapitalistin työkalu vai kukkahattujen yhteisöllisyys?

LEAN Prosessijannujen rakkauden kohde, kapitalistin työkalu vai kukkahattujen yhteisöllisyys? LEAN Prosessijannujen rakkauden kohde, kapitalistin työkalu vai kukkahattujen yhteisöllisyys? Tero Reunanen Koulutus- ja tutkimusvastaava Tuotantotalous Liiketoimintaosaaminen ja Prosessien Johtaminen

Lisätiedot

Yhteinen asiointipiste Työpaja Muistio Virve Kuorelahti, Gofore

Yhteinen asiointipiste Työpaja Muistio Virve Kuorelahti, Gofore Yhteinen asiointipiste Työpaja 2 9.11.2017 Muistio Virve Kuorelahti, Gofore Työpajan tarkoitus Tunnistaa ja kuvata tärkeimmät asiakastyypit Tunnistaa keskeiset palvelut Tämän työpajan jälkeen jatkatte

Lisätiedot

IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinnan suunnittelu työpaja 9.-10.5.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

VIRTUAALINEN FASILITOINTI VALMENNUS

VIRTUAALINEN FASILITOINTI VALMENNUS VIRTUAALINEN FASILITOINTI VALMENNUS VIRTUAALI FASILITOINTI VALMENNUS Joudutko sinäkin vetämään etäpalavereita, jotka eivät tunnu kovin tehokkailta? Haluaisitko saada yksinkertaisia ja konkreettisia keinoja,

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-ohjelma Valmennuksen tavoite Valmennuksen tavoitteena on auttaa kasvuyrityksiä rakentamaan hallittu kasvusuunnitelma, tehostamaan kasvuaan sekä

Lisätiedot

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Pettu-Eerikin Hovi 4.11.2014 Tom Källroos LAATUTONNI LYHYESTI Laatutonni on Visit Finlandin omistama ja Haaga-Perhon yksinoikeudella operoima, matkailu-

Lisätiedot

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA #1 IPT-hankkeiden

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Laatua yhteistyöllä. Kommenttipuheenvuoro 29.5.2012 Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki

Laatua yhteistyöllä. Kommenttipuheenvuoro 29.5.2012 Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki Laatua yhteistyöllä Kommenttipuheenvuoro Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki Joku on sen jo keksinyt miten otan sen meillä käyttöön Miten ajatella kokonaisvaltaisesti Miten toteuttaa

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

ASIAKAS PROSESSIN KESKIÖSSÄ

ASIAKAS PROSESSIN KESKIÖSSÄ ASIAKAS PROSESSIN KESKIÖSSÄ LEAN-NÄKÖKULMASTA ARI VÄISÄNEN - VACOS Ratkaisukuiskaaja 2016 Ari Väisänen Ari Väisänen (M.Eng) toimii ratkaisuliiketoiminnan käytäntöjen ja prosessien kehittäjänä sekä organisaatioiden

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

GOL FOCUS. Valitun tilaus-toimitusprosessin. ja kehittäminen. Make Your Gol in Logistics.

GOL FOCUS. Valitun tilaus-toimitusprosessin. ja kehittäminen. Make Your Gol in Logistics. Make Your Gol in Logistics. GOL FOCUS Valitun tilaus-toimitusprosessin (B2B) analysointi ja kehittäminen - Yksinkertainen tapa miten voit soveltaa tehokkaita menetelmiä Lean, Value Stream Mapping(VSM)

Lisätiedot

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Talent Vectia 1 Myynti on jäänyt jälkeen muista toiminnoista?? vs. Liidejä ei osata tuottaa systemaattisesti Myyjät eivät ymmärrä asiakastaan Myynnin johtaminen

Lisätiedot

LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ I L K K A K OURI

LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ I L K K A K OURI LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ - T ERÄSNYRKKI SILKKIHANSKASSA I L K K A K OURI ESITYKSEN TEEMAT Lean johtaminen Lean johtamisprosessi Muutoksen johtaminen 11.10.2016 2 MITÄ LEAN ON? Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot