Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille"

Transkriptio

1 Lean -valmennukset tuotanto- ja palvelusektorille Lean -ajattelu, Lean Management, Lean -tuotanto ja Lean -työkalut Sibeliustalo, Lahti Ouluphotos.com Kuvaaja: Jenni Kiukas

2 - 2 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus Nyt puhutaan paljon Leanistä, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut? Leanista, Lean -tuotannosta, -ajattelusta ja -johtamisesta puhutaan tänä päivänä paljon, etenkin laatu- ja kehittämisihmisten parissa. Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen, että missä tahansa missä tehdään työtä syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA). Toyota on täydentänyt määrittelyä ja kutsuu sitä ideaalitilaksi, johon he pyrkivät pitkällä tähtäimellä tavoitetilojen kautta. Toyotalla on neljä tunnettua ideaalitilaa, jotka samanaikaisesti on toteuduttava: Nolla-virhe. 100 % lisäarvo Perättäin yhden kappaleen virtaus kysynnän mukaan Varmuus työstä ja työpaikasta Näihin neljään päämäärään pyrkimällä ja tekemällä toimenpiteitä luomalla ideaalitila, tavoitetila, tuntemalla nykytila ja pyrkimällä tuomaan esiin ongelmia, jotka estävät meitä pääsemästä tavoitetilaan ja ratkomalla ongelmat yksi kerrallaan, lopulta ehkä jopa sadan vuoden kuluttua päästään, mihin halutaan. Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on parantaa asiakkaan kokemaa arvoa eliminoimalla ei-arvoa tuottavia toimintoja. Toimenpiteiden tavoitteena on päästä nykytilasta tavoitetilojen kautta ideaalitilaan. Keinona on jatkuva parantaminen ja virtauksen maksimointi minimoimalla hukkaa. Hukan minimointi tapahtuu hukan juurisyiden tunnistamisen ja uuden toiminnan suunnittelun avulla. Tämä mahdollistaa läpimenoajan radikaalin lyhentämisen ja organisaation joustavuuden nostamisen. Lean perustuu käsitteille arvo, arvovirta, hukka, koneiden ja laitteiden luetettavuus, stabiilisuus, standardointi, jatkuva virtaus, imuohjaus, jatkuva parannus sekä ihmisten osallistuminen. Jo edellä olevan luettelon läpikäyminen kuvaa sitä, kuinka laajasta asiasta on kysymys. Siksi haluamme tarjota kokonaisvaltaisen ja laajan koulutusohjelman Lean leader, jossa opiskelija voi tutustua kaikkiin keskeisiin Lean -työkaluihin, oppia soveltamaan niitä sekä voi toteuttaa työhönsä kuuluvan Lean -projektityön. Leanissa keskeistä on ymmärtää, mitä asiakas tahtoo ja kuinka se toteutetaan yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta kannattavasti. Tämän määrittely, mitä se on, on paljon vaikeampaa kuin miltä se näyttää. Jo lähes 100 vuotta sitten Henry Ford määritteli kannattavan tuotannon seuraavasti: Yksi tärkeimpiä saavutuksia Ford -tuotteiden hintojen pitämisessä alhaisina on tuotantoajan vähittäinen lyhentäminen. Mitä pitempään tuote on valmistusprosessissa, sitä enemmän sitä liikutellaan ympäriinsä ja sitä suuremmat ovat sen kustannukset - Henry Ford, Organisaatiossa johtamisen on tuettava parannusta. Kysymys on ihmisen ja organisaation oppimisesta, joka on vaativa ja aikaa vievä prosessi. Pitkä koulutus ja harjoittelu luovat riittävän pohjan ymmärtää ja sisäistää Lean menetelmiä. Lean työkaluilla on kaksinainen rooli, näkyvä ja näkymätön. Ne auttavat Leanin suuntaan, mutta ennen kaikkea ne viestivät näkymättömän tavoitetilan, johon pyritään jatkuvalla ongelmanratkaisulla. Leanista tulee dynaaminen ja se pysyy kilpailukykyisenä ja joustavana, vaikka olosuhteet muuttuvat. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

3 -3- Arvovirtajohtaminen ja -kuvaus - VSM Leaniin siirtymisen ongelmana on ollut, kuinka se käytännössä toteutetaan.arvovirtajohtamisen (Value Stream Management) ja sen yhteydessä tehtyjen kuvausten (Value Stream Mapping) tavoitteena on yhdistää Lean -työkalut ja -konseptit välittömästi palvelun ja tuotannon parantamiseen. Arvovirtajohtaminen ja -kuvaus toimivat työkaluina, joilla parannustiimi voi analysoida, mikä on nykytila, mikä on tavoitetila ja tämän pohjalta löytää ja muuttaa tämä konkreettisiksi parannuksiksi. Kyse on käytännössä siitä, kuinka systemaattisesti ja nopeasti luodaan korkean suorituskyvyn omaava työympäristö. VSM-tekniikan esitteli Mike Rother ja John Shook ensimmäisen kerran 1998 kirjassa Learning to See. VSM ei ole vain johtamistyökalu. Se on todistettu prosessi, jolla suunnitellaan parannukset niin, että yrityksestä tulee Lean -organisaatio. Oikean ongelman löytäminen (arvovirta-analyysi) ja ongelmien priorisointi ovat keskeisiä. Ongelmanratkaisu, esteen poistaminen, muodostaa parannusvaiheen. On olemassa kahdenlaisia ongelmia erityissyyongelmia, joissa etsitään syytä ja tehdään vastatoimenpide (countermeasure) ja satunnaisyyitä, joissa parannetaan suorituskykyä ja tehdään parannus (improvement). Koulutuksessa opetetaan molempien parannusmenetelmien keskeiset periaatteet ja työkalut. Koulutuksen ajankohdat Koulutuksen laajuus on 20 päivää. Koulutusta järjestetään Lahden Sibeliustalossa seuraavasti: Syyskuussa 2011 alkava koulutus vk 38, vk 41, vk 45, vk 50, vk 2/2012, vk 6/2012, vk 11/2012, (Final) 10 x parempaa 10 x nopeammin VSM on tavanomaista prosessijohtamista ja -kuvausta laajempi menettely, joka ei pelkästään kuvaa työ- tai palveluprosessia, vaan lisää samaan kuvaukseen informaatio- ja materiaalivirran sekä lukuisia prosessin ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja. Tavoitteena on yksi kuva, jolla kuvataan koko toiminta. Näin saadaan parempi ymmärrys toiminnoista ja niiden yhteyksistä. Kuvaus voi olla yhtä hyvin palvelu- kuin tavaratuotannosta. Lean asiantuntija koulutuksessa perehdytään syvällisesti VSM:n 6 vaiheeseen: Lean -toiminta, aloitus ja parannettavan arvovirran valinta Lean -konseptit ja -työkalut Nykytilan tunnistaminen Lean -arviointi ja -johtaminen Nykytilan syvempi ymmärrys Lean -ideaalitila Ideaalitilan ja tavoitetilan luominen Lean -toimenpiteet Stabiilisuus ja suorituskyvyn parannus Lean -toimenpiteiden jalkautus Mitä on tehty, mitä tehdään Uusi Lean -tavoitetila kohti ideaalitilaa Samalla kun koulutuksessa perehdytään VSM -priorisointitekniikkaan, käydään myös läpi yksityiskohtaisesti erittäin suuri määrä Lean -työkaluja 7 hukkaa, RTY, SPC, 5S, SMED, Poka-Yoke, OEE, Supermarket, Kanban jne. Lean -työkalujen keskeisenä tehtävänä on tuoda esille ongelmia, jotka ratkaistaan (jatkuva parannus = ongelmienratkaisu). Tammikuussa 2012 alkava koulutus vk 3, vk 6, vk 10, vk 13, vk 17, vk 20, vk 25, (Final) Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. He soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean -ajatteluun ja -työkaluihin. Valmiin hyväksytyn projektityön palautettuaan opiskelija saa QKK:n arvostetun Lean -asiantuntija- ja projektijohtaja sertifikaatin. Hinta Koulutuksen hinta on 7990 eur + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusmateriaalit ja tarvittavat tiedostot muistitikulla. Lisäksi osallistujat saavat suomenkielisen Toyota Kata kirjan. Kouluttajat Pääkouluttajana toimii Antti Piirainen. Yrityksellä ja sen kouluttajilla on pitkäaikainen ja vankka kokemus Toyotan -menetelmästä, Lean -teoriasta ja työpajoista. INTERNET:

4 - 4 - LEAN asiantuntija & projektijohtaja-koulutus Ohjelmarunko Tarkoitus ja tavoite I Aloitus - Lean toiminta ja ajatus sekä parannuskohteen valinta 1. jakso päivää Johdanto ja taustaa Lean mitä se on? Leanin peruskonseptit Arvovirtakuva - Value Stream Map Lisäarvo ja Ei-lisäarvo, WIP Lean visio - kohti pohjoista 0-virhe, 100% lisäarvo, yhden kappaleen virtaus turvattu työ ihmisille Kustannusten alentamisen periaate Arvovirran johtaminen - 8. askelta Toyota Production System - 4P s TPS:n 14 periaatetta Nykykytila, visio, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet Lean tuotannon peruste - Stabilointi ja parannus RTY, SPC, laatutaulut, ohjauskortit, 5S Arvovirran valitseminen - parannuskohteen etsiminen Tuotemäärä ja tuotereittianalyysit Tarjoaa perustietoa Leanistä ja mitä Lean ja TPS:n (Toyota Production System) periaatteet tarkoittavat. Auttaa ymmärtämään, mitä Lean -tuotanto tarkoittaa ja millaisia ovat sen tuomat mahdollisuudet. Valmistaa ryhmää kohti nykytilan kuvausta. Auttaa ymmärtämään parannus normaalina ja päivittäisenä työnä. Selventää nykytilakuvauksen vaiheet. Välityö - Parannuskohteen valinta Ryhmä valitsee kohteen II Lean konsepteja ja työkaluja - Nykytilan tunnistaminen 2. jakso päivää Lean -vision osa-alueet Virtaus ja sen merkitys - JIT Hukka - Muda - 7 hukkaa Hukkakävely Lean -konsepteja ja -työkaluja Tahtiaika, pisto, standardoitutyö, Kanban Supermarketti, ekonominen eräkoko, FIFO, Solut Heijunka, Jidoka, One-Piece Flow Buffer-varasto, safety-varasto, Solut C,L,S,U,V muodot Kysynnän tunnistaminen Arvovirran tunnistaminen - Flow Chart Value Stream Map - Nykytilakuva VSM -workshop Nykytilan kuvaaminen - Hukan visualisointi Päävirtauskuva - Flow Chart, Arvovirtakuva - Value Stream Map, Osastokuva - Deployment Chart Nykytilakuvaus Nykytilan esittäminen ja läpikäyminen Auttaa ymmärtämään virtauksen merkitys. Selventää hukka käsitettä ja kuinka hukkaa lähdetään vähentämään, ilman virtauksen vaarantamista Opastaa, kuinka käytetään Lean -konsepteja ja -työkaluja vietäessä organisaatiota kohti ideaalitilaa. Opitaan nykytilakuvauksen vaiheet ja opitaan kuvaamaan arvovirta. Välityö - Nykytilakuvaus Ryhmä tekee nykytilakuvauksen III Lean arviointi ja johtaminen - Nykytilan syvempi ymmärrys Nykytilan ymmärtäminen Lean -nykytilan arviointimalli ja Lean -mittarit Annetaan ideoita, kuinka parantaa nykytilaa. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

5 jakso 4 päivää Luokitellut Lean -ongelmat Luo jatkuva virtaus TOC -teoria, pullonkaulat Virtauspeli Lean konsepteja ja työkaluja Nopeat vaihdot - SMED, OEE, Poka-Yoke, Total Productive Maintenance, Visual Factory Lean -tietojen kerääminen Lean -johtamisfilosofia ja Lean -kulttuuri Lean -taitojen implementointi Core Implementation Team, cross functional Team Välityö - Nykytila-arviointi, lisätietojen kerääminen Auttaa nykytilan ymmärtämisessä mittareiden ja arviointi mallien avulla Konkretisoi virtausidean. Auttaa ymmärtämään johdon roolin tärkeys, johtamisfilosofia ja uuden kulttuurin luomisen haasteet. Käydään läpi muutosvastarintaan liittyviä asioita ja kuinka vastata siihen. Ryhmä arvioi nykytilan IV Lean ideaalitila - ideaali- ja tavoitetilan luominen sekä Kaizen 4. jakso 4 päivää Nykytilakuvauksen tarkentaminen (Current State Map) Ideaalitilan luominen ja vertaaminen ideaalitilaan Tulevaisuuden tilan suunnitteleminen Operator Balance Chart, Runner Tulevatila - tavoitetila Tulevan tilan ideointi Tulevan tilan kuvaaminen Tulevan tilan kuvaaminen Tulevan tilan heikkouksien määrittäminen A3-raportti, A3 -raportin luominen Jatkuva parantaminen Stabiilisuus- ja suorituskykyongelma A3-ongelmanratkaisu, A3-johtamisprosessi Kaizen aktiviteetit, Poka-Yoke, 5M1K, jne. Parannustoimenpiteiden määrittäminen Johdon rooli Välityö - Tulevaisuuden tilan kuvaus Tarkennetaan jo luotua nykytilakuvausta ja suunnitellaan ideaalitila. Ideaalitilan kuvauksen avulla luodaan suunnitelma tulevaisuudentilasta. Luodaan parannusideat - prosessiinnovaatiot. Kuvataan tulevaisuudentila ja arvioidaan sen heikkoudet Käsitellään laajasti jatkuvan parantamisen konseptia ja ongelmanratkaisua. Ryhmä luo tulevaisuuden tilakuvan V Lean toimenpiteet - stabiilisuus ja suorituskyky toimenpiteet 5. jakso 2 päivää Tulevaisuuden kuvan arviointi Tulevan tilan katselmointi Ongelmanratkaisu - suorituskykyongelma - Tieteellinen menettely Kaizen suunnitelmat vastuiden jakaminen - RACI, aikataulutus A3- raportti ja sen luominen ja päivitys Ohjaussuunnitelma Välityö - Kaizen toimenpiteiden suunnittelu Luodaan, aikataulutetaan ja resurssoidaan Kaizen suunnitelmat. Luodaan ja päivitetään A3 raportti Ohjaussuunnitelman toimenpiteiden pysyvyyden varmistamiseksi. Viimeistellään nykytilakuvaus VI Lean toimenpiteiden jalkautus - mitä on tehty ja mitä tehdään 6. jakso 1 päivä Yhteenveto ja kertaus Kaizen toimenpiteet, katselmointi Jatkotoimenpiteet Leanin laajentaminen Lopputyö - Suunniteltujen muutosten toteutus Projektien päättäminen ja tulosten varmistaminen sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Varmistaa, että hyödyt kotiutetaan! INTERNET:

6 - 6 - Johtoryhmän koulutus - LEAN CHAMPION Sisältö Lean Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia - kaikilla tasoilla - ymmärtämään Lean ideaalitilat ja tien kohti ideaalitiloja käyttämällä hyväksi Lean työkaluja ja ongelmanratkaisua. Lean on jatkuvaa parantamista ja sopeutumista. Lean on ensi sijassa johtamista ja kulttuurin muutos. On hyvin epätodennäköistä, että yrityksen Lean muutos onnistuu ilman vahvaa johtamista. Lean Champion on organisaatiossa Lean hankkeiden ja projektien sponsorina. Hän johtaa, tukee, suojelee, edistää ja levittää organisaatiossa Lean toimintaa. Koulutuksen tavoitteet 1. Tutustua Lean -työkaluihin ja -ongelmanratkaisumenetelmiin. 2. Ymmärtää, kuinka Leania voi käyttää yrityksen, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lean menetelmillä voi merkittävästi parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua, lyhentää läpimenoaikoja ja pienentää kustannuksia. Leanin avulla voidaan myös turvata kannattavuus ja työpaikat. 3. Oivaltaa ne suuret mahdollisuudet, jotka kätkeytyvät ideaalitilojen - 0-virhe, 100% lisäarvo, 1x1 virtaus ja varmuus työpaikasta - taakse. Näiden ideaalitilojen tavoittelu, vaikka niihin ei päästäkään nopealla aikavälillä, on jokaiselle yhteisölle hyödyllistä ja turvaa tulevaisuuden. 4. Oppia, kuinka kohti Leania edetään ja miten johtamisen olisi tuettava kehitystä. Kuinka toiminta olisi organisoitava? 5. Millaisia kokemuksia Suomessa on Leanin soveltamisesta saatu? Lean Champion tilaisuudessa käydään läpi keskeiset Lean ja ongelmanratkaisumenetelmät ja niiden periaatteet. Leanin perimmäisenä tarkoituksena on kehittää yritystä hyvin kokonaisvaltaisesti. LEAN -periaate pohjautuu käsitteelle hukka (0-virhe), arvo, arvovirtaus, yksittäistuotanto, sopeutuminen ja turvallisuus. Korkeita eettisiä periaatteita, joita kohden kuljetaan pitkäjännitteisesti. Toyota korostaa W. E. Demingin Out Of the Crisis kirjassa esitettyä ketjureaktiota: Kouluttaja Antti Piirainen tai Eero E. Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Sibeliustalo, Lahti Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Hinta Osallistumismaksu 490 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja lisäksi Rother: Toyota Kata suomenkielinen kirja. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. 1. päivä KURSSIOHJELMA 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Lean - Uusi aika on koittanut Toyota KATA Lean visio - 0-virhe, 100 % lisäarvo, yhden kappaleen virtaus ja työtä ihmisille 10:00 Leanin peruskonseptit Lean työkalut Ongelmanratkaisun työkalut Arvovirtajohtaminen ja arvovirtakuvaus (VSM) Hukan tunnistaminen - materiaalihukka, aikahukka ja kapasiteettihukka 12:00 Lounas 13:00 Lean työkalut 5S ja sen soveltaminen - demonstratio Poliisiauto Virtaus ja sen merkitys - erätuotannosta yksittäistuotantoon - demonstraatio SMED, Kanban, Heijunka, Andon jne. 14:00 Kahvi 14:30 Lean ongelmanratkaisu Kaizen, A3 ja 8D -konseptit sekä Six Sigma -konsepti 15:30 Kokemuksia Leanin soveltamisesta Suomessa Keskustelu 16:00 Tilaisuuden päätös QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

7 - 7-5S ja 7 hukkaa - hukan konkretisoiminen ja poistaminen Leanin perustana Sisältö 5S on menetelmä, jolla tehdään hukka näkyväksi, jotta se voidaan poistaa. 5S on peruspohja, joka näyttelee suurta osaa prosessin stabiloinnissa ja Lean -ajattelun vakiinnuttamisessa. Konseptin avulla organisaatioon ajetaan järjestystä ja tämä mahdollistaa muiden työkalujen ja tekniikoiden käyttöönoton vaihe vaiheelta. Niinpä 5S on yksi ensimmäisistä Lean -konsepteista, jota käytetään Lean -toimintaan siirryttäessä. 5S avaa silmiä ja auttaa konkretisoimaan ja huomaamaan nykyisen toiminnan ja tilojen järjettömyyden ja epäjärjestyksen. 5S on jatkuva prosessi, joka ohjaa organisaatiota kohti hukkavapaampaa toimintaa. 5S auttaa jokaisen 7 hukkamuodon tunnistamisessa ja eliminoinnissa. Uuden paremman tilan suunnittelu lähtee aina nykytilan tunnistamisesta. 5S auttaa tunnistamaan, visualisoimaan ja luokittelemaan hukat karkealla tasolla. Tämän jälkeen on mahdollista suunnitella ja organisoida parannuskohde uudestaan. 5S opettaa myös järjestyksen ja järjestelmällisyyden ylläpitoa. Kouluttaja VTM Olavi Kokkonen Paikkakunnat ja ajankohdat Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Rantasipi Airport Hotel, Vantaa Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku Miten organisaatio voi ottaa ensimmäisen askeleen kohti parempaa tuottavuutta, työturvallisuutta, laatua, ajallaan toimittamista, voittoa ja työntekijöiden sitoutumista? Hinta Osallistumismaksu 420 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja MET: 5S vihko. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. 1. päivä KURSSIOHJELMA 5S on jatkuvan parantamisen aloituspiste ja työkalu kiinnittäessään jatkuvasti huomion paremman toimintatavan kehittämiseen sekä saavutetun tason ylläpitämiseen. Yhtenä kiinteänä osana jatkuvaan parantamiseen liittyy aloitetoiminta. Se nostaa esiin luontevia kehityskohteita, joihin tartutaan 5S menetelmällä ja 7 hukanlajin pienentämisellä. 5S on alun perin japanilaisten kehittämä menettely työpaikan järjestämiseksi työntekijäystävälliseksi ja tehokkaaksi. Siinä luodaan työpaikka, jossa on miellyttävä tehdä työtä. Menettelyn luominen on hyvin yksinkertainen ja ihmisläheinen toimenpide, joka osallistaa ja auttaa koko organisaatiota ymmärtämään Leanin peruspohjan - olipa kyse sitten konttorista tai tehtaasta. vaikeinta on jatkuvasti ylläpitää hyväksi havaittua toimintatapaa ja pitää hukat kurissa. 5S käyttöönoton jälkeen voit odottaa järjestelmällisyyttä, tuottavuutta, turvallisuutta, viihtyvyyttä, laatua, enemmän ajallaan toimitettuja tuotteita ja sitoutuneempia työntekijöitä! 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely, ohjelma 09:15 LEAN -tuotannon perusperiaatteet 5S ja 7 hukkaa jatkuvan parantamisen välineinä 10:00 7 hukkaa - hukkakävely, waste walk 5S:n periaatteet - 5S numeropeli 11:00 5S:n pilarit 1-5 käytännössä 1. pilari Lajittelu 2. pilari Järjestäminen 12:00 Lounas 13:00 5S:n pilarit 1-5 käytännössä jatkuu 3. pilari Puhdistaminen Harjoitus: Poliisiautopeli - 5S simulointi 4. pilari Systematisointi 5. pilari Sitoutuminen 14:30 Kahvi 15:00 Harjoitus: 5S ja oman työn kehittäminen 16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös INTERNET:

8 -8- LEAN - opi keskeiset konseptit pelien avulla Sisältö Kouluttaja LEAN on Toyotan tuotantoperiaatteisiin pohjautuva prosessijohtamisen filosofia, joka kattaa koko organisaation.toiminta perustuu virtauksen maksimointiin eliminoimalla hukkaa prosesseista. Tavoitteena on optimoida asiakastyytyväisyys ja yrityksen voitto. Suomessa LEAN opittiin tuntemaan 80-luvulla niukkana ja kilpailukykyisenä JOT -tuotantona. Nyt menetelmä on jälleen palannut UUDISTUNEENA ja tehokkaampana menestyvien yritysten keskeiseksi menetelmäksi. LEAN mahdollistaa jatkuvan parannuksen ylläpitämisen, lyhentää läpimenoaikoja, kasvattaa yrityksen joustavuutta ja parantaa toimitusvarmuutta. Eero E. Karjalainen tai Tanja Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat Sibeliustalo, Lahti Tutustu Leaniin ja sen konsepteihin pelien ja simuloinnin avulla. Kurssilla käydään läpi Leanin konsepteja erilaisten pelien ja simulointien kautta. Opi uudet pelit ja vie ajattelua organisaatioosi hauskalla tavalla. Hinta LEAN:n perimmäisenä tarkoituksena on maksimoida virtaus ja minimoida varastot ja keskeneräinen työ kaikissa prosessin vaiheissa. LEAN-menetelmässä keskeistä on ymmärtää se, mikä on asiakkaalle tärkeätä ja mikä lisää asiakkaan kokemaa arvoa. Osallistumismaksu 790 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto. Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja -ohjeet takakannessa. KURSSIOHJELMA 1. päivä 2. päivä 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Lean - Mitä se on? Hukka ja sen tunnistaminen 10:00 Johdatus 5S:ään pelin avulla - 5S -numeropeli 5S - Viisi pilaria: Lajittelu, järjestäminen, puhdistaminen, systematisointi ja sitoutuminen 5S poliisiautopeli 12:00 Lounas 13:00 Perinteisen tuotantoympäristön simulointi Paloautopeli, 1. kierros - MRP 14:00 Kahvi 14:30 Varastotason pienentäminen ja solutuotanto Paloautopeli, 2. kierros - Eräkoko ja solu Muutoksen arviointi euroina 15:45 Yhteenveto ja keskustelu 16:00 Ensimmäisen päivän päätös 08:15 Toisen päivän aloitus 08:20 Kanban - imuohjauksen hermojärjestelmä Mitä Kanban on ja sen edut Paloautopeli 3. kierros - Kanban Muutoksen arviointi euroina 09:45 Balansointi ja standardoitu työ Paloautopeli 4. kierros - Balansointi ja työn uudelleen suunnittelu ja standardointi 11:30 Lounas 12:30 Stabilointi - Lean -parannuksen pohja Vaihtelu - Hukan perussyy Autorata - vaihtelun tunnistaminen I-mR -kortilla 14:00 Kahvi 14:30 Yhteenveto Leanista VSM - nykytila, tulevaisuudentila ja parannus Loppukeskustelu 16:00 Tilaisuuden päätös QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

9 - 9 - Toyota Kata & arvovirtakuvaus (VSM) Sisältö Ymmärtääksemme Toyotan Lean-tuotantoa, on ymmärrettävä, miten Toyota johtaa saavuttaakseen jatkuvan parannuksen ja mukautumisen. Toyota uskoo, että organisaation parannusja mukautumisrutiinit (katat) määrittelevät kilpailuedun ja pitkän aikavälin selviytymisen määrällisten tai taloudellisten tavoitteiden sijasta. Loistavat taloudelliset tulokset ja organisaation pärjääminen pitkällä aikavälillä syntyvät jatkuvasta ja päättäväisestä prosessin parantamisesta ja mukautumisesta. Toyotan johtamistapaa pidetään tieteellisenä, järjestelmällisenä ja konstruktiivisena tapana käsitellä ongelmia, epävarmuutta ja muutosta. Arvovirtakuvaus (VSM) on työkalu, jolla yritys voi siirtyä Lean -tuotantoon. Sitä käytetään myös johtamisvälineenä, jolla johto priorisoi, seuraa ja monitoroi Leaniin siirtymistä. VSM:n keskeinen idea on kuvata yrityksen prosessien nykytila Lean -termein ja suunnitella tuleva tavoitetaso ja analysoida, mitä toimenpiteitä on tehtävä, jotta yrityksen prosessit tulevat pitkällä tähtäyksellä Lean -prosesseiksi. Kouluttaja Antti Piirainen tai Eero E. Karjalainen Paikkakunnat ja ajankohdat & Sibeliustalo, Lahti Hinta Osallistumismaksu 1490 Euroa + Alv 23 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä luentoaineisto ja Toyota Kata suomenkielinen kirja. KURSSIOHJELMA 1. päivä 08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 09:00 Avaus, esittely ja ohjelma 09:15 Mistä parannuspotentiaali löytyy? Littlen laki ja saantolaskelma Lean, mitä se on? - Toyota KATA Nykytila, tulevatila ja parannus, Lean visio, Arvovirtakuva Lean ja laadunparannus sekä tavoitteet ja Leanin edut Arvoa lisäävä ja Ei-Arvoa lisäävä 12:00 Lounas 13:00 Workshop: Lean - opi pelin avulla 1. kierros - funktionaalinen toiminta 14:30 Kahvi 2. kierros - solu- ja 1x1 tuotantoa 3. kierros - Kanban 4. kierros - tasapainotettu tuotanto Yhteenveto 17:00 1. päivä päättyy 2. päivä 08:15 Toinen päivä alkaa Value Stream Mapping VSM Nykytilakuvaus Arvovirran valitseminen PR ja PQ analyysi Arvovirtakuvauksen luomisprosessi - Valmistautuminen, piirrosmerkit, askeleet, kuvan käyttö ja tarkoitus Workshop: Arvovirran kuvaaminen 11:30 Lounas 12:30 Workshop: Arvovirran kuvaaminen jatkuu 14:00 Kahvi 14:30 Toiminnan analysointi Tulppa-analyysi, PCE laskenta, Potentiaalilaskenta 16:00 2. päivä päättyy Välityö työympäristössä Valmennukseen kuuluu välityö, jossa valmennettava laatii nykytilan arvovirtakuvauksen (VSM) ja mittaa/kerää keskeiset Leanin toimintaan liittyvät mittarit kuten toimitettavien tuotteiden määrä, jaksoajat, läpimenoajat, varastot jne. 3. päivä 08:30 Avaus ja kertaus Välitöiden katselmointi Ongelmanratkaisu - 7 tapaa parantaa epästabiillisuus ja suorituskykyongelmat 12:00 Lounas 12:30 A3 ongelmanratkaisu ongelmanratkaisun rooli ja A3 tarina 14:00 Kahvi 14:30 Ongelmanratkaisua tukevat perustyökalut 16:00 3. päivä päättyy 4. päivä Paljon käytännönläheistä workshop työskentelyä 08:15 Neljäs päivä alkaa Suorituskykyongelmanratkaisu Mikä on suorituskyky ongelma? 3 tasoa ja 5 tapaa parantaa suorituskykyä Ongelmantunnistaminen ja mittaaminen 12:00 Lounas 13:00 Ideointi ja testattavien ideoiden valinta Testisuunnitelma kuinka testata tehokkaasti Workshop: Lego -koe 14:30 Kahvi 15:00 Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus ja seuranta Yhteenveto 16:00 Tilaisuus päättyy INTERNET:

10 LEAN -työkaluja ja -konsepteja tukevat kurssit Oikea työkalu, oikeaan paikkaan! Lean on prosessijohtamisen filosofia, mutta se pitää sisällään laajan joukon konsepteja ja työkaluja. Value Stream Map on portaat kohti Lean -maailmaa. VSM auttaa tunnistamaan parannustarpeet ja priorisoimaan kohteen, jonne työkaluja käytetään. Päästäksesi Lean:ssä eteenpäin, tulee sinun hallita työkalut ja konseptit. Kun hallitset konseptit, voit alistaa ne ongelmalle, eikä ongelma tai työkalut alista sinua. Vieressä Lean -talo ja alla lista kursseista, jotka auttavat sinua eteenpäin. QUALITY KNOWHOW KARJALAINEN OY Puh , Fax

11 PALJON LEAN -KIRJOJA - laatutieto.fi Kirjojen hintoihin lisätään Alv 9 % Lean thinking - Banish waste and create wealth in your corporation, 5S for Service Organizations and Offices - A Lean Look at Improvements, Lean -ajattelun RAAMATTU. Tämä kirja ei kaivanne enempää esittelyä. Niin tunnettu ja tärkeä ja keskeinen kirja se on Lean -ajattelulle, nykyaikaiselle tuotantotavalle. Tutustu siis, kuinka tuotanto arvovirtautetaan, lyhennetään läpimenoaikoja, vähennetään hukkaa ja pyritään kohti täydellisyyttä. 5S on yksinkertainen ja valtavan toimiva lähestymistapa laadun parantamiseen. Silloin kun sitä sovelletaan tehokkaasti se voi muuttaa tehtaan ilmettä. Perinteisesti 5S:ää on sovellettu tuotantoyrityksissä tehtaan lattialla. Nyt menetelmää sovelletaan toimistoissa, oppilaitoksissa, sairaaloissa, yms Lean Production Simplified Kirja antaa tiiviin ja kokonaisvaltaisen näkemyksen Lean tuotannosta. Tekijä auttaa lukijaa saamaan kokonaiskuvan Leanista, ei vain yksittäisistä Lean -työkaluista. Kirja on palkittu Singo-palkinnolla. Tähän toiseen painokseen on lisätty mm. Littlen laki, joka on perustavaa laatua oleva yhtälö, jolla varastot voidaan muuttaa ajaksi jne. Erittäin suositeltava kirja. Lean for Service Organizations and Offices - A Holistic Approach for Achieving... Palveluorganisaatiot ovat suurien haasteiden edessä. Kilpailun ja tuottavuuden kehityksen paine ja asiakkaiden kiihtyvät uudistusvaatimukset vaativat parannusta. Lean -ajattelun ja -tekniikoiden avulla organisaatio voi vastata tähän paineeseen. Kirjassa on vähän teoriaa ja paljon sovellutuksia, kuinka Leaniin siirtyminen voi tapahtua Toyota Kata - Ihmisten johtamista kohti parantamista, mukautumista ja parempia tuloksia Improving Healthcare using Toyota Lean Production Methods: 46 Steps for Improvement Nyt vihdoin suomeksi! Toyota Kata kuvaa erinomaisesti Toyotan jatkuvaa parannusta ja jatkuvan parannuksen johtamista. Kirja kertoo, kuinka Toyota toteuttaa jatkuvaa parannusta koko organisaatiossa, kuinka kehitetään henkilöstön kyvykkyyttä kohti tavoite- ja ideaalitiloja, kuinka organisaatio voi olla joustava ja vastata ennustamattomassa globaalissa maailmassa asiakasvaatimuksiin ja tyytyväisyyteen. Erittäin suositeltava kirja kaikille Leanista ja jatkuvasta parantamisesta kiinnostuneille. Terveydenhoidon parannus- ja tehostamisvaatimuksista puhutaan päivittäin, mutta todelliseen konkreettiseen toimintaan on matkaa. Tässä kirjassa esitetään konkreettisesti 46 askeleen metodi, kuinka terveydenhoidon prosessit saadaan sujuvimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi käyttämällä Toyotan Lean -metodia eli kuinka ihmiset oppivat tehokkaammin tuottamaan palveluja. Kirja sopii myös tuotantoon vaikka esimerkit tulevat terveydenhoidosta. Vuoroin vieraissa! Learning to See - value-stream mapping to create value and eliminate muda, Klassinen arvovirtakuvauksen (VSM) opas. Kirja kertoo, kuinka luodaan prosessin arvovirta ja kuinka arvovirtaa parannetaan keskeisiä hävikkejä kuten ylituotanto, vähentämällä. On vaikea kuvitella Lean -kehitysprojektia ilman tätä erinomaista opasta. Kirjassa on erinomaiset esimerkit ja selkeä etenemistie. Shingo Prize palkittu kirja. Toyotan tapaan Vihdoinkin erinomainen Lean -kirja käännettynä myös Suomeksi. Toyotalla tehtiin merkittävä löytö jo varhaisessa vaiheessa. He ymmärsivät, että läpimenoaikoja lyhentämällä ja keskittymällä tuotantolinjojen joustavuuteen syntyy lopputulokseksi parempi laatu, parempi asiakastyytyväisyys, parempi tuottavuus ja parempi välineiden ja tilan hyödyntäminen INTERNET:

12 Yhteystiedot: Puh: Fax Y-Tunnus: Tyyrpuurinkatu 5 A LAHTI Ilmoittautumislomake Koulutuksen nimi: Ajankohta: Lisätiedot: Haluan lisätietoja Kyllä, haluan lisätietoja Six Sigma -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja Lean -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja Laatutekniikan muista -koulutuksista Kyllä, haluan lisätietoja yrityskohtaisesta koulutuksesta Kyllä, haluan lisätietoja Minitab 16 - ja Quality Companion 3 -ohjelmista Huom! Kaikkia koulutuksia järjestetään räätälöitynä yrityskohtaisesti Yritys / yksikkö: Osallistujan nimi: Tehtävä: Osoite: Puhelinnumero: Päivämäärä: Sähköposti: Allekirjoitus: Ilmoittautuminen ja peruutusehdot Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostitse, puhelimitse tai netissä: välilehdeltä julkiset kurssit löydät sekä kurssit että ilmoittautumislomakkeet. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta eritysruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset vahvistetaan kutsulla ennen tilaisuuden alkua. Jos varattu paikka jätetään täyttämättä, peritään 50 % hinnasta. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa osallistujan kuluitta ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjille. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa

Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Uuden työelämän trendit Lean -menetelmä tuotanto- ja palveluorganisaatioissa Harri Haapasalo Professori, tuotantotalous D.Sc. Tech., M.Sc. Eng., M.Sc. Econ. Head of Industrial Engineering and Management

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy

Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot. Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Asfalttiprosessin tehokas hallinta ja tuottavuuden parantamisen keinot Mitä opittavaa meillä on valmistavalta teollisuudelta? Asfalttiseminaari 6.3.2008 Lauri Merikallio Vakeva Oy Alustuksen tavoitteena

Lisätiedot

Lean ja Toyotan menetelmä (TPS) on erinomainen ja

Lean ja Toyotan menetelmä (TPS) on erinomainen ja - 2 - Ymmärrä Lean ja Six Sigma oikein - Leanin kymmenen harhaluuloa ja väärinymmärrystä Lean ja Toyotan menetelmä (TPS) on erinomainen ja tervetullut uudistus tuotanto- ja palvelutuotantoon, jos ja kun

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA

TYÖAIKAMUODON VALINTA TUKEE KUNNAN PALVELUJEN TUOTTAMISTA Henkilöstöhallinnon edustajat Esimiestehtävissä toimivat, työvuorolistojen suunnittelijat ja eri alojen palkanlaskijat Koulutus perehdyttää osallistujan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Lean & Six Sigma. Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Voitto Niemelä

Lean & Six Sigma. Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Voitto Niemelä 2014 Lean & Six Sigma Valmenna itsesi tulevaisuuden huippuosaamiseen ja ammattiin Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Voitto Niemelä - 2 - Mitkä ovat Six Sigman ja Leanin teoriat? En malta olla siteeraamatta

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä

Koulutuksen nimi Koulutuksen kuvaus Tavoite Esitiedot Alkaa Päättyy Viim.ilm.päivä Tulevat ITIL Service Design (jatkokoulutus) paikka Jyväskylän yliopisto, Agora (Mattilanniemi 2) agb301 tausta ja tavoitteet ITIL on globaalisti hyödynnetty, ITalan parhaista käytännöistä

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia

Kurssikuvaukset 1 (6) NN, Jari Olli, Metropolia Kurssikuvaukset 1 (6) TEOLLINEN PALVELULIIKETOIMINTA Strategiset palvelut, Jari Olli, Metropolia Jakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä on teollinen palveluliiketoiminta, mitkä

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä

Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma. Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ei-tutkintotavoitteinen koulutusohjelma Innovatiivinen, luova ajattelu yrittäjyydessä Ohjelma on kehitetty Nordplus Adult hankerahoitteisessa INNOSTARTUP hankkeessa kolmen toimijan kesken: Zemgalen alueen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software QPR Software Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software Agenda QPR Software Oyj lyhyesti Menetelmän esittely

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Mobility Coach -valmennus. Johdatus

Mobility Coach -valmennus. Johdatus Mobility Coach -valmennus Johdatus Tämä projekti on rahoite0u Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjoi0ajan näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuullisena mihinkään

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Tuottavuuden jatkuva parantaminen. Keijo Vesilahti

Tuottavuuden jatkuva parantaminen. Keijo Vesilahti Tuottavuuden jatkuva parantaminen Keijo Vesilahti 1 Miksi TJP? Maailma ympärillämme muuttuu valtavaa vauhtia, joten työ, työvälineet, ympäristö ja työn tekemisen tavat ovat myös jatkuvan muutoksen kohteena

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ I L K K A K OURI

LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ I L K K A K OURI LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ - T ERÄSNYRKKI SILKKIHANSKASSA I L K K A K OURI ESITYKSEN TEEMAT Lean johtaminen Lean johtamisprosessi Muutoksen johtaminen 11.10.2016 2 MITÄ LEAN ON? Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Sujuva työ, ketterä prosessi ja Lean

Sujuva työ, ketterä prosessi ja Lean Sujuva työ, ketterä prosessi ja Lean Työpaja 13.1.2017 Jaakko Laurikainen 1 Tätä on Lean Niklas Modig and Pär Åhlström 2 Resurssikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen Resurssitehokkuus resurssien hyödyntäminen

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

4 askelta kohti Lean-tuotantoa. Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen

4 askelta kohti Lean-tuotantoa. Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen 4 askelta kohti Lean-tuotantoa Tiedonkeruusta Lean-päivittäisjohtamiseen 1 Sisällys Sisällys s. 2 Lukijalle s. 3 Mitä Lean on? s. 4 Kohti Lean-päivittäisjohtamista s. 6 Järjestelmän rooli Lean-päivittäisjohtamisessa

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Valmennuksen tavoitteet

Valmennuksen tavoitteet Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen, yksinkertaiset kehitystoimenpiteet johtavat merkittäviin parannuksiin Henkilöstö on osa ratkaisua, henkilöstö on mahdollisuus Arjen kehittämistyön johtaminen

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi?

Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? Onnistunut muutos kuinka yhdistää niukat resurssit, tehokkuus ja työhyvinvointi? 3.2.2006 toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen Viljakkala yksi OP-ryhmän isoimmista jäsenpankeista 9 kunnan alueella 18 toimipaikkaa

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016 Tuottavuutta Metsästämässä Aapo Varis / 3.5.2016 Sisältö Johtaminen tuottavuuden inhimillinen ulottuvuus Toiminnan kehittäminen Taloudellisten resurssien käyttö Tuottavuus = Tuotos/Panos Panokset: Yritys

Lisätiedot

Tuotteet. PoiQA Oy PoiQA Oy

Tuotteet. PoiQA Oy PoiQA Oy Tuotteet PoiQA Oy 2013 1 Auditointi Albert Mitä Kartoitetaan nykytilanne Miksi Selvitetään toiminnan laatu miten hyvin toiminta tukee yrityksen strategiaa Löydetään parannuskohteet Miten Havainnointi ja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Lean-tuotanto ja sen johtaminen: onnistuminen, haasteet ja soveltuminen Suomen yrityksiin ja muihin organisaatioihin

Lean-tuotanto ja sen johtaminen: onnistuminen, haasteet ja soveltuminen Suomen yrityksiin ja muihin organisaatioihin Lean-tuotanto ja sen johtaminen: onnistuminen, haasteet ja soveltuminen Suomen yrityksiin ja muihin organisaatioihin Jussi Heikkilä 1 - Miia Martinsuo 2 Niin kutsuttuja Lean-kehitysmenetelmiä käytetään

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Fokusprosessia ohjeet

Fokusprosessia ohjeet Fokusprosessia Ohjeet ennen Fokusprosessia Tulokset ovat nyt valmiit ja edessä on prosessin tärkein osa, nimittäin työilmapiirinne kohentaminen. Aivan ensimmäiseksi teidän tulisi keskustella tuloksista

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula

Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula 5.10.2016 LEANin 4 periaatetta Tiimityö saadaan yhdessä aikaan Viestintä kokonaiskuva ja tilannetieto Resurssien tehokas hyödyntäminen ja hukan poistaminen Jatkuva

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Lean Management käytännössä tuottavuuden kehittämisvalmennus

Lean Management käytännössä tuottavuuden kehittämisvalmennus Lean Management käytännössä tuottavuuden kehittämisvalmennus Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY JTO Lean Learning Center 11.-12.5.2016 Vantaa Ilmoittautuminen: leansales@lean-jto.fi

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO)

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO) ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN KOULUTUS (AKKO), HELSINKI 1. jakso Tiistai 27.8.2013 08.30-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00-09.10 Avaus, ohjelman esittely Koulutusjohtaja, DI, KM, emba Pertti Huhtanen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 Liiketoiminnan johtaminen Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 1. jakso: Liiketoiminnan perusedellytykset 19. 20.02.2009 2. jakso: Taloustietoa keskijohdolle 05. 06.05.2009 3. jakso: Organisaation toiminnan

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA

SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA SOLETION - KANNATTAVUUDEN HALLINTA Suurennuslasi liiketoiminnan kannattavuuteen Hallitse organisaatiosi toimintaa tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti ilman turhia kuluja OHJAA PAREMMIN Saavuta linjakas

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Expedia Traveler Preference. Tervetuloa Expedian kumppaniksi

Expedia Traveler Preference. Tervetuloa Expedian kumppaniksi Tervetuloa Expedian kumppaniksi Tervetuloa Expedian kumppaniksi Kiitos, että olet liittynyt Expedia -perheeseen, joka muodostaa ensiluokkaisista matkailupalvelujen tarjoajista koostuvan kansainvälisen

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot