Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet"

Transkriptio

1 Sijoitustoiminta ja riskienhallinta työeläkelaitoksissa kehitystarpeet Keskustelutilaisuus työeläkelaitosten sijoitustoiminnasta Varmassa Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Jukka Vesala

2 A. Sijoitusympäristön muutosten aiheuttamat haasteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 1

3 Työeläkesijoittamisen erityispiirteet Riittävän tuoton saavuttaminen mm. eläkemaksujen korotuspaineen rajoittamiseksi Riskinoton tason valinta sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi Pitkäjännitteinen sijoittaminen yli suhdannesyklien Eläkejärjestelmän kannalta hyvä sijoitusriskien hajauttaminen Toimintaympäristön haasteet Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2

4 Korkotuotot kiven alla 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Saksan reaalikorko Matalariskinen reaalituotto miinuksella Eurooppalaisten jvk-sijoitusten riskit nousseet 0,0-1,0-2, Riskinä myös luottoriskillisten jvk-sijoitusten tuoton jääminen matalaksi Yrityslainojen spreadit Euro inv grade Euro high yield Haaste rahastoinnin tuottotavoitteen saavuttamiselle Tuottavuus vs. turvaavuus Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 0 3

5 Eurooppalaiset osakkeet kärsineet velkakriisin levitessä reaalitalouteen S&P 500 INDEX 120 STXE 600 Pr Nikkei Indeksi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Eurooppa jäänyt jälkeen esim. USA:sta Osakkeiden kumulatiivinen tuotto ollut heikohkoa jo viimeiset kymmenen vuotta - Buy & hold sijoittaminen ollut heikommin tuottavaa - Ääriesimerkki: Japanissa vuodesta 1990 kuusi yli 40%:n nousua, annualisoitu vuosituotto kuitenkin -6% Ajoituksen ja aktiivisen sijoitustoiminnan merkitys noussut 4

6 Epävarmuus ja riskit kasvaneet markkinoilla Volatiliteetti VSTOXX Index Markkinoiden volatiliteetti pitkäaikaisesti korkeammalla tasolla Riskikorjatun tuoton heikkeneminen Riskien mittaaminen haasteellista 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1 Korrelaatiot Riskisijoitusten korrelaatiot voimistuvat kriiseissä - Etenkin spread-riski ja osakeriski Hajautuksen hyödyt vähenevät S&P500 vs STOXX600 STOXX600 vs Euro AAA valtiot STOXX600 vs Euro yritykset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 5

7 Poliittiset riskit globaalissa sijoitustoiminnassa Ruoan hinta, = 100 Globaalin talouden rakenne muuttunut, mm. Kiinan painoarvon nousu Haasteena tuoton etsiminen ja sijoitusten hajauttaminen uusille kasvaville talousalueille - Etäisempien sijoitus markkinoiden tuntemus Poliittiset riskit korostuvat globaalissa hajautuksessa Ruoan hinnan nousu lisää poliittista riskiä Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 6

8 B. Työeläkesijoittamisen muutokset Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 7

9 Suomen eläkelaitosten sijoitusjakauma 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Osakkeet ja -osakerahastot Joukkovelkakirjat ja vvk:t Sijoituslainat Kiinteistöt ja -osakkeet TyEL takaisinlainat Rahamarkkinasijoitukset lähde: Tela Finanssi- / velkakriisi ei ole pidemmällä aikavälillä vaikuttanut huomattavasti sijoitusjakaumaan - Määräaikaislain ansiosta selvitty ilman suuria vaikutuksia riskinkantokykyyn Laitosten välillä allokaatioissa ja varsinkin strategioissa on huomattavia eroja - Kokonaisuutena Suomen eläkejärjestelmä on hajautettu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 8

10 Työeläkelaitosten vakavaraisuus Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakavaraisuus % vastuuvelasta 45 % % vastuuvelasta 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % % Vakavaraisuuraja Vakavaraisuusaste Vakavaraisuusraja, säätiöt Vakavaraisuusaste, säätiöt Vakavaraisuusraja, kassat Vakavaraisuusaste, kassat Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 9

11 Osakesijoitusten rakenne työeläkeyhtiöissä 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 06/ /2012 Suomen ja muun euroalueen paino hieman laskussa Kehittyvien markkinoiden osuus laskussa, pääomasijoitusten nousussa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 10

12 Eläkesijoitusten tuotto % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % nimellistuotto reaalituotto Lähde: Finanssivalvonta ja TELA Sijoitusten keskimääräinen vuosituotto /2012 5,6%, reaalinen 3,7% Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 11

13 ETA-maiden eläkerahastojen sijoitustuotot Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12

14 C. Riskienhallinnan kehittäminen valvojan näkökulma Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13

15 Sijoitusstrategiat kehittyneet merkittävästi Haaste riskienhallinnalle Nopeat ja lyhytkestoiset allokaatiomuutokset (riskin lisäys/vähennys) lisääntyneet Sijoitustoiminta muuttunut aikaisempaa dynaamisemmaksi Yhtiöissä perustettu strategisia sijoitusyksikköjä, jotka toimivat yli perinteisten sijoitusluokkarajojen Riskiaseman nopeat muutokset tulee havaita reaaliaikaisesti Korostaa kattavaa riippumatonta riskienvalvontaa ja riskiraportointia Instrumenttikirjon kasvu, vaihtoehtoiset sijoitusstrategiat Hankalasti mitattavien riskien kasvu Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14

16 Sijoitusstrategiat kehittyneet merkittävästi Haasteet riskienhallinnalle (2) Johdannaisten käyttö ja varsinkin volyymit ovat lisääntyneet - Riski-tuotto profiilia muokataan johdannaisilla Kyky johdannaisten hinnoitteluun ja riskien kvantifiointiin Sijoitustoiminnan hajauttaminen globaalisti Korkeammat vaatimukset due diligence prosessille Sopimusteknisten ja vastapuoliriskien hallinta Sijoitustoiminnan mahdollinen ulkoistaminen Sopimustekniset riskit ja vaatimukset tietojärjestelmille - Oikean ja ajan tasalla olevan tiedon saaminen kolmansilta osapuolilta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 15

17 Valvonnan tavoitteet ja toteuttaminen Valvonnan tavoitteet - Riskienhallinnan korkea taso suhteessa sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen - Otettavat riskit tunnetaan ja hallitaan siten, että niiden realisoituminen ei vaaranna vakavaraisuutta Valvonnan toteuttaminen - Laadukas ja selkeä sääntely selkänoja riskienhallinnan vaatimuksille - Riskienhallinnan ja hallinnon luotettavuuden tarkastukset riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus käytännössä - Riskianalyysit viranomaisraportointiin, kyselyihin ja valvottavien sisäisiin raportteihin perustuen valvonnan suuntaaminen riskiperusteisesti - Aktiivinen yhteydenpito ja avoin keskusteluyhteys valvottaviin Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16

18 Fivan painoalueet: Ohjaus ja sisäinen valvonta Hallituksen rooli sijoitustoiminnan ohjauksessa ja valvonnassa - Sijoitussuunnitelmassa määritelty tavoiteltu riskitaso, tavoiteallokaatio sekä selkeät riskinottovaltuudet - Riskienhallinnan ja -valvonnan riittävyys suhteessa sijoitustoiminnan laatuun ja laajuuteen Riittävän vahva riippumaton riskienvalvonta - Riippumattomuus sijoitustoiminnan päätöksenteosta - Raportointilinja hallitukselle Riittävän raportointijärjestelmän kehittäminen ja ylläpito Riskienhallinnan ja valvonnan osaaminen linjassa sijoitustoiminnon kanssa Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 17

19 Fivan painoalueet: Riskien rajoittaminen ja mittaus Käytössä toimintaa aidosti ohjaava limiittirakenne, joka on linjassa hyväksytyn sijoitusstrategian kanssa Sijoitusriskien limitoinnilla on kiinteä suhde vakavaraisuuteen - Estää liiallisen riskinoton vakavaraisuuden heiketessä Epälineaaristen riskien riittävän kattava arviointi Monipuolinen stressitestijärjestelmä Käytössä prosessi uusien sijoitusinstrumenttien hyväksynnälle Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 18

20 Vakavaraisuuslaskennan uudistamisen tavoitteet valvojan näkökulmasta Edistetään sijoitusriskien tunnistamista ja mittaamista - Vakavaraisuuskehikon tulisi kyetä kuvaamaan riskejä sillä tarkkuudella, että erityisesti yksinkertaista sijoitustoimintaa harjoittavat laitokset voisivat arvioida sijoitusten arvonmuutosriskejä kehikkoon nojautuen - Monimuotoista sijoitustoimintaa harjoittavien laitosten tulee kehittää kehittyneempiä (tilastollisia) menetelmiä riskien mittaukseen ja arviointiin Uudistetun kehikon tulisi ratkaista keskeisimmät nykykehikon heikkoudet - Keskeiset riskit tulisi kuvata riittävän tarkasti (esim. korko- ja valuuttakurssiriskin tarkempi kuvaus) - Instrumenttien luokitteluun liittyviä tulkinnallisuuksia tulisi vähentää - Epälineaaristen johdannaisriskien mittaamista tulisi tarkentaa (stressien vaikutusten arviointi arvostusmalleilla) - Uusien riskitekijöiden lisäämisen vakavaraisuuskehikkoon tulisi tarvittaessa olla mahdollisimman yksinkertaista Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 19

21 Keskustelua vakavaraisuuslaskennan kehittämisestä Vaihtoehtona skenaariopohjainen lähestymistapa - Vakavaraisuusvaatimus laskettaisiin keskeisten riskitekijöiden stressien vaikutuksena sijoitusomaisuuden arvoon Positiivisia vaikutuksia riskienhallinnan näkökulmasta - Edellyttää useimpien keskeisten riskityyppien arviointia eksplisiittisesti - Vaatii tunnistamaan sijoitusinstrumenttien herkkyydet suhteessa stressiskenaarioiden riskitekijöiden muutoksiin - Tuo yksittäisten sijoitusten riskit näkyville Edellyttää riittävän tarkkoja menetelmiä instrumenttien hinnoitteluun ja herkkyyslaskelmien tekemiseen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20

22 Yhteenveto riskienhallinnasta Riskienhallinta kehittynyt myönteisesti Finanssivalvonnan havaintojen perusteella esimerkiksi: - kvantitatiiviset analyysit kehittyneet - allokaatiopainojen rinnalle nostettu sijoitusten riskipainot - vastapuoliriskien hallinta tiukentunut; huolellisuus kasvanut rahasto- ja vastapuolivalinnassa Riskienhallinnan jatkuva kehitystyö tarpeen: - Kehittyneet sijoitusstrategiat ja haasteellinen toimintaympäristö edellyttävät vahvaa panosta riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan: - ohjausjärjestelmät - riskien rajoittaminen ja mittaaminen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 21

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2.4.2012 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014

Riskienhallinta. Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinnan periaatteet ja riskienhallintaprosessi TILINPÄÄTÖS 2014 Riskienhallinta Vakuutusyhtiöllä tulee olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmä, joka on riittävän kattava yhtiön toimintaan nähden. Sisäinen valvonta on prosessi, johon kuuluu paitsi vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN Taloustieteen pro gradu -tutkielma 4.7.2011 Laatinut: Ilari Puranen Ohjaaja:

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorilta edellytetään edelleen hyvää varautumista riskeihin 1 Toimintaympäristö edelleen epävakaa 4 Euroalueen velkakriisi heijastuu

Lisätiedot

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011

Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen. Matti Koivu, 29.11.2011 Finanssilaitosten valvonta Systeemiriski vs. vakuutettujen etujen turvaaminen Matti Koivu, 29.11.2011 Agenda Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteet ja niiden saavuttaminen Pankkien ja vakuutuslaitosten

Lisätiedot

Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä?

Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä? Miten Fiva valvoo pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskejä? Studia Monetaria yleisöluento 17.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala 17.11.2009 Jukka Vesala Teemat Fivan tehtävät riskienvalvonnassa Mitkä ovat

Lisätiedot

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita.

Riskienhallinnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaisten, erityisesti Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Riskienhallinta Yleiset periaatteet Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Eteran riskienhallinnan tavoitteena on hallita riskejä, jotka vaarantaisivat lakisääteisen tehtävän hoitamisen, strategisten

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2013 1 (48) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vakavaraisuus säilynyt, mutta monen toimijan kannattavuus heikentynyt 1 Hidas talouskasvu ja matalat korot ovat finanssisektorin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013. Talouden kehitys. Työeläkejärjestelmän kehitys. Hallituksen toimintakertomus 2013 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Talouden kehitys Vuosi 2013 voidaan jakaa kahteen osaan. Toukokuuhun asti pitkät korot jatkoivat pitkään jatkunutta laskuaan, mutta USA:n keskuspankin signaalit

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus 09 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2 KESKON ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 09 Sisältö 4 Toimintakertomus 2009 6 Keskon Eläkekassan toimintakertomus 15 Tuloslaskelma 16 Tase 17 Tuloslaskelma osastoittain

Lisätiedot

HEDGERAHASTOT TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSKOHTEENA Näkökulmana vastuullinen sijoittaminen

HEDGERAHASTOT TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSKOHTEENA Näkökulmana vastuullinen sijoittaminen TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos HEDGERAHASTOT TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSKOHTEENA Näkökulmana vastuullinen sijoittaminen Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2008 Ohjaaja: Antti

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen

Asiakasedut. Lue lisää s. 8. Tilinpäätös. Suomi-yhtiö julkaisee vuosikertomuksen VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö 1. Lyhyesti... 3 2. Tapahtumia... 5 3. Toimitusjohtajan katsaus... 6 4. Asiakasedut... 8 5. Sijoitustoiminta... 10 6. Hallinto... 15 7. Tilinpäätös... 20 8. Yhteystiedot... 53

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 27.9.2011 Velkakriisi uhkaa koko euroalueen rahoitusjärjestelmää ja reaalitalouden kasvua 1. Julkinen velka 2. Finanssimarkkinat Pankkien rahoitus

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010. hyväksyttäväksi 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. SIJOITUSPOLITIIKKA 1.1. Sijoitusomaisuus 1.1.2010 1.2. Tuottotavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Talouden kehitys Finanssimarkkinoiden toipuminen syksyllä 2008 puhjenneesta globaalista kriisistä oli yllättävän nopeaa. Rahoitusmarkkinat palautuivat

Lisätiedot

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Kassavirtaperusteinen riskienhallinta Petri Hilli Teemu Pennanen Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-552-1 ISBN 978-951-628-555-2 (PDF) Painopaikka:

Lisätiedot

Mukana etsimässä yrittäjyyden maailmanmestaria

Mukana etsimässä yrittäjyyden maailmanmestaria Eläke-Fennia Vuosikertomus 2005 Eläke-Fennia lyhyesti Sisältö 3 Tuotteet ja palvelut 6 Sijoitustoiminta ja vakavaraisuus 8 Toimitusjohtajan tervehdys 9 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö 10 Eläke-Fennian

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 1 (13) Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Taloudellinen kehitys Maailman talous elpyi syvästä taantumasta odotettua nopeammin. Kehittyvien maiden, erityisesti Kiinan, voimakas kasvu jatkui. Myös

Lisätiedot

ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA

ENNAKOIDEN EUROA TUOTTOA MILJARDIA EUROA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN MILJOONAA YHTIÖ SOPEUTTI SIJOITUSSALKKUAAN LISÄETUJA MAKSETTIIN KAIKKIAAN NOIN 60 MILJOONAA EUROA VANHOJEN VAKUUTUSTEN SÄÄSTÖILLE TUOTTOA JOPA 8,7 % ENNAKOIDEN UUSIA EU-SÄÄNNÖKSIÄ YHTIÖ ON MAKSANUT LISÄETUJA VUOSINA

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot