Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto"

Transkriptio

1 Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla. Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan on oltava itsenäistä ja työeläkevakuutusyhtiön varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Työeläkevakuutusyhtiön omaisuutta ei saa käyttää yhtiön toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta on niiden sijoitusvarallisuuden suuren koon vuoksi koko kansantalouden kannalta hyvin merkittävää. Siksi yhteiskunnalla on suuri intressi siihen, miten työeläkevakuutusyhtiöt tehtäväänsä toteuttavat, miten niiden sijoitustoimintaa hoidetaan ja valvotaan sekä siihen, miten niiden hallinto on järjestetty. Hallinnon luotettavuuden valvonta on tärkeä osa Finanssivalvonnan tekemää valvontatyötä. Hallinnon luotettavuuden valvonta kattaa työeläkevakuutusyhtiön koko toiminnan. Finanssivalvonta esittää tässä kannanotossaan näkemyksiä työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta. Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon tulee mahdollistaa tehokas riskienhallinta ja yhtiöillä on oltava toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta. Sijoitusvarallisuuden suuren koon ja merkittävien riskien vuoksi riskienhallinnan ja luotettavan hallinnon tulee olla finanssisektorin parhaiden käytäntöjen tasolla. Finanssivalvonta tulee myöhemmin muuttamaan luotettavan hallinnon ohjeita ja määräyksiä vakuutusyhtiöille tässä kannanotossa esitettyjen periaatteiden suuntaisiksi. 1 Säädöstausta 1.1 Luotettava hallinto ja johdon kelpoisuus Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) (jäljempänä TVYL) 26 :n mukaan työeläkevakuutusyhtiön varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. TVYL 27 :n mukaan työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan on oltava itsenäistä. Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 3 :n mukaan eläkelaitoksen on sijoitustoiminnassaan huolehdittava lakisääteisen eläkevakuutuksen luonteen mukaisesti sijoitusten tarkoituksenmukaisesta hajauttamisesta. Lain 4 edellyttää, että sijoitukset on luokiteltava tosiasiallisen riskin mukaisesti.

2 Työeläkevakuutusyhtiöihin sovellettavan vakuutusyhtiölain (521/2008) 6 luvun 9 :n mukaan vakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Finanssivalvonnalla on vakuutusyhtiölain 6 luvun 10 :n mukaan määräyksenantovaltuus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma vakuutusyhtiöille ( Dnro 9/101/2011) sisältää kohdissa 4.2 ja 4.7 määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kohtaan 4.8 sisältyy ohje hyvästä hallinnosta. Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan järjestämisestä on ohje kohdassa TVYL 9 a :n 2 momentin mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. TVYL 9 e :n 2 momentin mukaan hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on myös oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Määräys- ja ohjekokoelmassa kohdassa 4.1C.2 todetaan, että hyvän sijoitustoiminnan asiantuntemuksen voidaan yleensä katsoa täyttyvän, jos vähintään yhdellä kolmasosalla hallituksen jäsenistä on hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon edustus muissa yhtiöissä TVYL 12 sisältää säännökset johdon erityisistä kelpoisuusvaatimuksista. TVYL 12 :n 3 momentin mukaan hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajan sekä kahden kolmasosan muista jäsenistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen ym. säännöksessä tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäseninä. TVYL 12 :n 4 momentin mukaan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen taikka toimitusjohtaja ei saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. TVYL 12 :n 5 momentin mukaan toimitusjohtajaan sovelletaan 3 momentissa säädettyä kelpoisuusvaatimusta hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenyyskieltoa lukuun ottamatta.

3 2 Finanssivalvonnan kannanotto 2.1 Työeläkevakuutusyhtiön riskienhallinta ja hallituksen sijoitustoiminnan asiantuntemus Sijoitustoiminnan riskienhallinnan järjestäminen on työeläkevakuutusyhtiön toiminnan johtamisen merkittävä osa, jolla varmistetaan yhtiön riskinkantokyvyn riittävyys suhteessa toiminnassa otettuihin riskeihin. Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä edellyttää, että työeläkevakuutusyhtiön sekä sisäiset että ulkoiset riskit, jotka voivat haitallisesti vaikuttaa toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen, tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti ja että niitä rajoitetaan ja rajoitteita valvotaan. Työeläkevakuutusyhtiön hallitus on aina viime kädessä vastuussa sijoitustoiminnan riskienhallinnasta. Sijoitusriskien keskeisyys ja riskienhallinnan edellyttämä erityinen ammattitaito asettavat työeläkevakuutusyhtiön hallitukselle korkeat vaatimukset. Sijoitusinstrumenttien monimutkaistuminen sekä sijoitusympäristön suuret muutokset korostavat sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan asiantuntemuksen merkitystä. Lisäksi vaatimus sijoitusten luokittelusta tosiasiallisen riskin perusteella vakavaraisuuslaskennassa lisää osaamisvaatimuksia. Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että työeläkevakuutusyhtiön hallitus varmistaa sen, että riskienhallinnan osaaminen ja resurssit vastaavat sijoitustoiminnan luonnetta. Työeläkevakuutusyhtiön hallitus käyttää yhtiön sijoitustoiminnan ylintä päätäntävaltaa. Hallitus päättää sijoitustoiminnan päätöksentekovaltuuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle ja edelleen sijoitustoiminnolle, jossa henkilöt voivat tehdä sijoituspäätöksiä valtuuksiensa puitteissa. Hyvin suunnitellun sijoitustoiminnan valtuuksien limiittijärjestelmän avulla työeläkevakuutusyhtiön hallitus kykenee tehokkaasti rajoittamaan sijoitustoiminnassa otettuja riskejä ja ohjaamaan yhtiön sijoitustoimintaa.toimiva ohjaus edellyttää myös säännöllistä raportointia hallitukselle riskiaseman muutoksista. Finanssivalvonnan suorittamassa valvonnassa on käynyt ilmi, että työeläkevakuutusyhtiöiden hallitusten antamat hyvin laajat valtuudet sijoitustoiminnolle eivät tue riittävällä tavalla tehokasta sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen valvontaa ja ohjausta. Finanssivalvonta katsoo, että työeläkevakuutusyhtiön delegoitujen toimintavaltuuksien tulisi olla siten rajattuja, että hallitus tosiasiallisesti pystyy ohjaamaan ja valvomaan sijoitustoimintaa asettamiensa sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellä kuvatut sijoitusmarkkinoiden muutokset ovat asettaneet lisääntyviä vaatimuksia myös hallituksen asiantuntemukselle.

4 Finanssivalvonta katsoo tästä syystä perustelluksi, että työeläkevakuutusyhtiöiden hallitusten jäsenistä vähintään puolella tulisi olla hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Työeläkevakuutusyhtiön tulisi määritellä hallituksen jäsenten valintakriteerit sekä hyvän työeläkevakuutustoiminnan että sijoitustoiminnan asiantuntemuksen varmistamiseksi. Siitä huolimatta, että työeläkevakuutusyhtiön hallituksen sijoitustoiminnan asiantuntemuksen määrää lisättäisiin edellä mainitulla tavalla, hallituksen jäsenten lukumäärän tulisi mahdollistaa tehokas hallitustyöskentely. 2.2 Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajan ja muun johdon edustus muissa yhtiöissä Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen taikka toimitusjohtaja ei saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Sen sijaan työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajan jäsenyyttä toisten yhtiöiden hallituksissa ja hallintoneuvostoissa ei ole lainsäädännöllä rajoitettu. Lainsäädännössä ei ole myöskään asetettu estettä sille, että toimitusjohtaja tai edellä mainittu hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen kuuluu toimivaan johtoon sellaisessa yhtiössä, jonka hallituksen jäsen kuuluu toimivaan johtoon ensin tarkoitetussa yhtiössä. Laki ei myöskään estä työeläkevakuutusyhtiön muuhun johtoon kuuluvan jäsenyyttä muiden yhtiöiden hallituksissa tai muissa hallintoelimissä. Suurimpien työeläkevakuutusyhtiöiden toimitusjohtajat ja sijoitusjohtajat toimivatkin myös joidenkin suomalaisen pörssiyhtiöiden hallituksen tai nimitys-/nimeämisvaliokunnan jäseninä. Finanssivalvonta katsoo, että työeläkevakuutusyhtiöiden toiminnalle lainsäädännössä asetetut korostetut itsenäisyys- ja riippumattomuusvaatimukset edellyttävät, että työeläkevakuutusyhtiöt ottavat nämä periaatteet huomioon edustuksista päätettäessä. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi työeläkevakuutusyhtiöiden tulisi vähintään julkistaa nämä jäsenyydet muissa pörssiyhtiöissä joko tilinpäätösmateriaalissaan tai muulla tavalla. 2.3 Säännösten noudattaminen (compliance) Säännösten noudattamisella tarkoitetaan lakien, asetusten ja viranomaisten antamien määräysten noudattamisen lisäksi myös valvottavan omien ohjeiden ja periaatteiden noudattamista. Kansainvälisessä sääntelyssä edellytetään yhtenä perusvaatimuksena compliance-toiminnon järjestämistä. Tämän vaatimuksen huomiointi myös työeläkevakuutusyhtiöissä on perusteltua mm. niiden sijoitustoiminnan laajuuden vuoksi. Työeläkevakuutusyhtiöllä tulee olla asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla säännösten luotettavasta noudattamisesta huolehdi-

5 taan. Ylimmän johdon tulee säännöllisesti ja vähintään vuosittain varmistua toimintaperiaatteiden ajantasaisuudesta ja siitä, että säännösten noudattamisesta huolehtiminen on tehokkaasti järjestetty ja että säännösten noudattamiseen littyyvät riskit ovat hallinnassa. Osana sisäistä valvontaa työeläkevakuutusyhtiöllä tulee olla säännösten noudattamista valvova toiminto, joka raportoi yhtiön hallitukselle. Työeläkeyhtiöllä voi olla erillinen yksikkö, jossa toiminnosta vastaavan henkilön suorassa alaisuudessa toimii säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava henkilöstö. Niissä työeläkevakuutusyhtiöissä, joissa johto ei pidä tarpeellisena erillisen yksikön perustamista, toiminnolle voidaan nimittää siitä vastaava henkilö, joka koordinoi ja valvoo säännösten noudattamisen varmistamista. Säännösten noudattamista valvovan toiminnon tulee avustaa työeläkevakuutusyhtiön johtoa sekä muita toimintoja säännösten noudattamiseen liityvien riskien hallinnassa. Säännösten noudattamista valvovan toiminnon tulee huolehtia myös siitä, että työeläkevakuutusyhtiön sisäpiirihallinto on luotettavalla tavalla järjestetty ja että työeläkevakuutusyhtiöllä on riittävä sisäpiiriohjeistus. Työeläkevakuutusyhtiöiden sisäpiiriohjeessa olisi huomioitava ainakin sisäpiirintiedon hallinnointia koskevat menettelytavat, yhtiön määrittelemien henkilöiden rahoitusvälineiden omistusta ja kaupankäyntiä koskeva ilmoitusvelvollisuus sekä rajoitukset ja valvontamenettelyt. Finanssivalvonta katsoo, että työeläkevakuutusyhtiöllä tulee olla asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joilla säännösten luotettavasta noudattamisesta huolehditaan. Säännösten noudattamista valvovan toiminnon tehtävänä on myös huolehtia, että työeläkevakuutusyhtiöllä on johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla järjestetty sisäpiirihallinto ja että sisäpiiriasioita koskeva ohjeistus on riittävä. Työeläkevakuutusyhtiöiden lähipiirin kanssa tehtävät kaupat ja muut niihin rinnastettavat oikeustoimet ovat ongelmallisia työeläkevarojen käytön ja niihin liittyvien mahdollisten intressiristiriitojen kannalta. Säännösten noudattamista valvovan toiminnon tehtävänä on huolehtia siitä, että työeläkevakuutusyhtiöllä on kirjallinen ohjeistus lähipiirin kanssa tehtävistä oikeustoimista esimerkiksi sijoitussuunnitelmassa ja ohjeistuksen noudattamista koskevat valvontamekanismit. Lähipiiri tulee määritellä laajasti ja ottaen huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on säädetty lähipiiristä. Lisäksi tulee huolehtia oikeustoimien läpinäkyvyydestä sekä siitä, että nämä oikeustoimet ovat markkinaehtoisia kuten muutkin työeläkevakuutusyhtiön oikeustoimet. Finanssivalvonta katsoo, että työeläkevakuutusyhtiön tulee harkita, ovatko lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet tarkoituksenmukaisia, kun otetaan huomioon läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon vaatimukset sekä se, että kyse on työeläkevarojen hallinnoinnista. Oikeustoimet lähipiirin kanssa tulee tehdä markkinaehtoisesti ja ne on julkaistava vuosittain esimerkiksi tilinpäätösinformaation yhteydessä.

6 Kannanoton soveltaminen Kannanottoa sovelletaan työeläkevakuutusyhtiöihin sen julkaisemispäivästä lukien. Lisätiedot Kannanottoon liittyviä lisätietoja antavat apulaisjohtaja Jukka Vesala, puhelin ja osastopäällikkö Marja Nykänen, puhelin Tiedoksi Työeläkevakuutusyhtiöt Oikeusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Valtiovarainministeriö Suomen Pankki Eläketurvakeskus Finanssialan Keskusliitto Työeläkevakuuttajat TELA ry AKAVA ry Elinkeinoelämän Keskusliitto EK STTK ry Suomen Ammattijärjestöjen Keskusjärjestö SAK ry

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta

Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Lausunto 1 (11) VM/682/00.00.05/2012 Rahoitusmarkkinaosasto 30.4.2012 Julkinen Lausunto Finanssivalvonnan luonnoksesta kannanotoksi työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavasta hallinnosta Viite: Fiva 4/02.01.08/2012.

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet

Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Määräys- ja ohjekokoelmassa käytettävät säännösten lyhenteet Vakuutusyhtiölaki (521/2008) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4

KÄSIKIRJOJA. Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 KK KÄSIKIRJOJA Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 KÄSIKIRJOJA Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2.4.2012 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi

Lisätiedot

HE 21/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen

HE 21/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä Joulukuu, 2003 Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) Corporate Governance -työryhmä HEX Oyj, Keskuskauppakamari sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla

Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla Sisäisen valvonnan järjestämistä ohjaava sääntely ja valvonta rahoitus- ja vakuutussektorilla FINVA Riskienhallinta ja Corporate Governance finanssialalla 16.3.2012 Marja Nykänen, osastopäällikkö, Finanssivalvonta

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI 2016

HALLINNOINTIKOODI 2016 HALLINNOINTIKOODI 2016 YHTIÖKOKOUS... 3 SUOSITUS 1 Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset... 4 SUOSITUS 2 Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi... 5 SUOSITUS 3 Läsnäolo yhtiökokouksessa...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2014

Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2014 Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2014 Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Sisällys 1 Sovellettavat säännökset... 2 2

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta 1 Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Kevasta. Lakiin koottaisiin nykyisin kunnallisessa eläkelaissa olevat

Lisätiedot

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013

Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 1 Sovellettavat säännökset... 2 2 Ryhmä- ja konsernirakenne

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 17.6.2015 Nurmijärven kunnan konserniohjeet Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 2 Konserniohjeen velvoittavuus... 1 3 Kuntakonsernin

Lisätiedot

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA

OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA Luonnos 30.4.2013 1/52 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista Sisältö I OSA YLEISET SÄÄNNÖKSET... 2 1 luku Yleiset säännökset... 2 2 luku Määritelmät... 4 II OSA OIKEUS TOIMIA VAIHTOEHTORAHASTOJEN HOITAJANA...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2012

Määräykset ja ohjeet 8/2012 Määräykset ja ohjeet 8/2012 Tilintarkastus Dnro FIVA 5/01.00/2011 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.9.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2012

Määräykset ja ohjeet 1/2012 Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen Dnro FIVA 7/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 1.4.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot