Aikamatkustelua molekyylin avulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikamatkustelua molekyylin avulla"

Transkriptio

1 AIKA Suomi-neidosta, Neandertalin ihmisestä ja vähän Ötzin ruokavaliosta Aikamatkustelua molekyylin avulla ANTTI SAJANTILA K ysymys ihmislajin alkuperästä on herättänyt tutkijapiireissä kiehtovia ja mukaansa tempaavia akateemisia kiistoja, joissa joskus ei ole ollut kysymys lopullisesta totuudesta vaan parhaasta selitysmallista ja tutkimusryhmien egosta. Anatomisesti modernien ihmisten (Homo sapiens sapiens) evoluutiota on selitetty pääpiirteittäin kolmen eri teorian mukaan. Ensimmäisen teorian mukaan ihmislajilla ei ole ollut yksittäistä alkukotia, vaan nykyihmiset kehittyivät alueellisesti toisistaan riippumatta Homo erectuksen levittyä Afrikasta Eurooppaan ja Aasiaan noin vuotta sitten. Tämän teorian kannattajien argumentointi perustuu fossiileiden morfologis-anatomisissa piirteissä havaittuun jatkuvuuteen. Teorian mukaan evoluutio on kestänyt alueellisesti pitkään ja on vaatinut ajallisesti suhteellisen tasaisen geenienvaihdon arkaaisen Homo erectuksen ja anatomisesti modernien ihmisten välillä. Myös toisen teorian mukaan lajimme kehittyi Afrikassa. Levitessään Eurooppaan ja Aasiaan se ainakin osittain sulautui arkaaisten ihmislajien esimerkiksi Neandertalin ihmisten kanssa. Alkukotimme Afrikka Molekyyligenetiikan menetelmiä on viime vuosina käytetty mitä moninaisimpien ongelmien ratkaisemiseen biologisissa tieteissä. Tuhansien vuosien päähän kurkistelu molekyylien avulla on luonut kokonaan uusia tieteenaloja, molekyyliantropologian ja molekyyliarkeologian. Suurin osa geneettisistä tutkimuksista tukee kolmatta teoriaa, jonka mukaan anatomisesti modernit ihmisten kehittyivät Afrikassa ja heidän diasporansa Afrikan alkukodista muualle on tapahtunut evoluution kannalta vasta viime aikoina, noin vuotta sitten. Tämä molekyyliantropologien tukema»recent origin out of Africa» -teoria perustuu pitkälti nykyväestöjen populaatiogenetiikasta saatuun epäsuoraan todistusaineistoon. Tutkittaessa maailman eri väestöjen geneettistä monimuotoisuutta on todettu, että Afrikan väestöissä esiintyvät lähes kaikki ne geneettiset muodot, joka ovat löydettävissä muualta. Toisaalta Afrikassa on sellaisia geneettisiä muotoja, joita ei tavata muualla. Tätä voidaan havainnollistaa yksilöiden alkuperän fylogeneettisella puulla (kuva 1), jossa kaikki afrikkalaisten DNA-linjat erottuvat muista tai sekoittuvat muiden väestöryhmiä edustavien DNA-linjojen joukkoon. Molekyyligeneettisten laboratoriomenetelmien avulla on mahdollista tuottaa suhteellisen laajoja tietokantoja nykyisin elävien ihmisten DNA:n monimuotoisuudesta ja sen jakaantumisesta eri väestöissä tai eri maantieteellisillä alueilla. Nykypäivän DNA:n monimuotoi- 2447

2 Kuva 1. Ihmislajin alkuperä. Ihmisväestöjen DNA-tutkimusten perusteella meidän viimeinen yhteinen kantaisämme (most recent common ancestor, MRCA) eli noin vuotta sitten. Afrikan väestöt muodostavat fylogeneettisessä puussa oman haaransa (A8 A10), mutta Afrikassa esiintyviä DNA-linjoja (A5 A7) on myös esimerkiksi eurooppalaisten ja aasialaisten DNA-linjojen joukossa (EA1 EA4). Afrikan mantereen väestöjen DNA-linjoja on myös huomattavasti enemmän kuin Euraasiassa ja muualla maailmassa. Neandertalin ihmisen mitokondriaalisen DNA:n (mtdna)-sekvenssit osuvat fylogeneettisessä puussa valtaosaltaan anatomisesti nykyihmisten mtdna-linjojen ulkopuolelle. Toistaiseksi julkaistut Neandertalin ihmisen mt- DNA-sekvenssit (N1 N4) muodostavat oman ryhmänsä fylogeneettisessä Simpanssi rekonstruktiossa. N1 N2 N3 N4 Neandertalin ihminen EA1 EA2 EA3 EA4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 suudesta tehtyihin päätelmiin liittyy kuitenkin toistaiseksi ratkaisemattomia tilastollisia ongelmia. Ihmisen evoluution mallintamisen taustalla on useita suhteellisen karkeita oletuksia ihmisen käyttäytymisestä ja väestöjen demografiasta. Tämän vuoksi päätelmät ihmisen alkuperästä ja suhteesta toisiin lähisukulaisiinsa ovat vielä kriittisen keskustelun kohteena. Molekyyliarkeologit ovat harrastaneet arkeogeneettistä aikamatkustusta molekyylien avulla ja tuottaneet suoraa tietoa jo kadonneiden eläinlajien DNAtason monimuotoisuutta ja muinaisista ihmisistä tutkimalla arkeologisten kaivausten yhteydessä löytyneitä tai museoissa säilytettyjä fossiileja. Arkeogenetiikka: luita, nahkaa ja ulosteita DNA-molekyylien monistaminen PCR-menetelmällä luonnosta löytyneistä ulosteista on osoittautunut käteväksi tavaksi analysoida suojeltujen villieläinten tai muuten vaikeasti tavattavien eläinten geneettistä monimuotoisuutta ja ravintotottumuksia. Ulosteet ovat, yllätys yllätys, varsin tavallinen löydös ihmisasutusten arkeologisissa kaivauksissa ja luolissa, jotka ovat olleet eläinten käytössä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen lounaisosien luolista on löydetty ulostenäytteitä, jotka edustavat useiden kymmenientuhansien vuosien aikaa. Niistä voidaan periaatteessa seurata evoluutiota suoraan molekyylitasolla ajallisesti ja paikallisesti.»uloste-pcr»-menetelmän avulla on tehty perusluonteisia päätelmiä jo sukupuuttoon kuolleiden eläinlajien geneettisestä monimuotoisuudesta ja sijoittumisesta eläinkunnan sukupuussa muihin lajeihin nähden ja tarkennettu tietoja niiden ravinnonkäytöstä. Mielenkiintoisen yksityiskohdan oman lajimme historiaan lisää tieto, että noin 2000 vuotta sitten Amerikan mantereella asuneet ih Rodiniasupermanner muodostuu Neoproterotsooinen kausi

3 miset söivät kasviksia ja suurten nisäkkäiden lihaa. Uloste-PCR-menetelmällä on monistettu lyhyitä DNA-jaksoja, jotka osoittavat ulostenäytteissä olleen mm. kahdeksan eri kasvin, antiloopin ja siansarvilampaan tähteitä. Puhtaasti morfologisin analyysimenetelmin ei kyseisiä päätelmiä olisi voitu tehdä. Ulosteet eivät luonnollisesti ole ainut eikä edes ensisijainen näytemateriaali molekyyliarkeologeille. Periaatteessa mikä tahansa biologinen materiaali voi olla käyttökelpoinen monistettavaksi PCR-menetelmällä. Kuitenkin mm. pyrolyysikaasukromatografia-massaspektrometrialla on osoitettu muinaisnäytteistä usein aminohappojen ja sokerien välisiä ristisidoksia, jotka estävät DNA:n monistamisen. Käyttämällä PTB:tä (N-fenasyyli-tiatsolibromidi), joka rikkoo sokerien välisiä ristisidoksia, on muinais- DNA:n monistus joistakin näytteistä onnistunut. Lisäksi ympäristöolosuhteet aiheuttavat DNAmolekyylissä oksidatiivisia muutoksia ja hydrolyytistä tuhoutumista. Useimmat näistä muutoksista aiheuttavat DNA-molekyylin muuttumisen tai tuhoutumisen ja estävät DNA:n monistamisen PCR-menetelmällä. Kokonaan toisentyyppinen ongelma on PCRmenetelmään liittyvä kontaminaation mahdollisuus. Vaikka se on sinänsä suhteellisen helposti poissuljettavissa laboratorio-olosuhteissa, saattaa kokeen huolimaton kontrollointi johtaa vaarallisille harhateille tilanteissa, joissa näytteet eivät ole lähtökohdiltaan optimaalisia. Esimerkkinä tästä on vuonna 1995 Nature-lehdessä julkaistu dinosauruksen mitokondriaalinen DNA -sekvenssi (mtdna), jonka tarkempi analyysi osoitti nolosti kyseisen sekvenssin edustavan ihmisen tumallisesta genomista löytyviä mtdna:n insertioita. Myöhemmin näitä insertioita on käytetty»molekulaarisina fossiileina», jotka ovat ikään kuin pysähtyneet tai hidastaneet vauhtiaan evoluutiossa. Tämän ominaisuuden vuoksi mtdna:n tumallisia insertioita voidaan käyttää aikamatkustajan kilometripylväinä ihmisen evoluutiossa. Dinosauruksen DNA:ta ei ole vieläkään luotettavasti monistettu eikä dinosaurusten munia kloonattu. Ötzin viimeinen ehtoollinen Tirolin alpeilta yli metriä merenpinnan yläpuolelta löytyi miehen ruumis, joka osoittautui Euroopan mielenkiintoisimmaksi ihmisperäiseksi muumioiksi neoliittiselta ajalta. Se sai pian nimet»tirolin jäämies» ja»ötzi» Ötztal-nimisen löytöpaikan mukaan (kuva 2). Koska löydös osoittautui kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen arvokkaaksi, perustettiin Etelä-Tirolin arkeologiseen museoon Bolzanoon Ötzille oma jäähuone, jossa on viimeisten kymmenen vuoden ajan tehty antropologisia, paleopatologisia, etnologisia ja molekyyligeneettisiä tutkimuksia. Ötzi eli radiohiiliajoituksen mukaan noin vuotta sitten, ja muumion läheisyydestä löytyneiden vaatteiden ja aseistuksen perusteella arkeologit ovat arvelleet hänen olleen metsästäjä tai korkeaarvoinen taistelija. Ötzin kuoleman ajateltiin aluksi johtuneen jäätymisestä. Uusimman teorian mukaan hän saattoi joutua väkivallan kohteeksi, sillä hänen vasemmasta olkapäästään löytyi kivinen nuolenpää. Pian löydön jälkeen aloitettiin myös DNAtutkimukset. Ensimmäiset tulokset julkaistiin Science-lehdessä vuonna 1994 (Handt ym. 1994). Ne osoittivat Ötzin mtdna:n sopivan yleiseen eurooppalaiseen geenipooliin. Tutkimus poisti epäilyt muumion ei-eurooppalaisesta alkuperästä, jota oli oletettu mm. iholta löydettyjen tatuointien perusteella. Osaltaan mtdnasekvenssin analysointi vahvisti ajatusta, jonka mukaan nykyeurooppalaisten geenipooli edustaa pikemminkin neoliittisena kuin paleoliittisena aikana Euroopassa asuneiden ihmisten geenipoolia. Ötziä on säilytetty pakastinlämpötilassa. Syksyllä 2000 ruumista sulatettiin tieteellistä tutkimusta varten ensimmäisen kerran sen löytymisen jälkeen. Sulatuksen yhteydessä otettiin näytteet ohut- ja paksusuolen sisällöistä. Vastikään julkaistussa tutkimuksessa (Rollo ym. 2002) Ötzin ennen kuolemaansa käyttämä ravinto rekonstruoitiin suoliston sisällön DNA-analyysil- 2449

4 lä. Hän oli syönyt joitakin aikoja ennen kuolemaansa vuorikauriin lihaa, kaksisirkkaisia ja viljakasveja ja viimeiseksi ehtoollisekseen saksanhirven lihaa ja mahdollisesti viljaa. Suolen siitepölyanalyysi paljasti hänen liikkuneen Alppien alapuolisen metsävyöhykkeen läpi ennen kiipeämistään vuoristoon. Aikamatkustusta on myös harrastanut eräs Alppialueella asuva nainen, joka oli unessaan muistanut olleensa Ötzin vaimo noin 5000 vuotta sitten ja kirjoitti siitä menestyskirjan. Ötzin ja naisen välistä sukulaisuussuhdetta ei ole kuitenkaan tieteellisesti tutkittu molekyylitasolla eikä muutenkaan. Feldhoferin luola Neandertalissa vuonna 1856 Neandertalin ihminen herättää mielikuvan alkuihmisen prototyyppistä, jolla oli kömpelö kävelytapa, massiiviset lihakset ja kulmikkaasta kallosta esiin työntyvä voimakas leuka ja hyvin kehittynyt silmäkuoppien yläpuolinen osa. Neandertalin ihminen osasi myös leikkiä tulella ja ilmeisesti hautasi lähimmäisensä. Kysymystä neandertalilaisen mahdollisesta puhekyvystä käsitellään Haaralan artikkelissa tässä numerossa. Tämä sukulaislajimme on nimetty ensimmäisen löytöpaikan perusteella. Säveltäjä-runoilija Joachim Neanderin ( ) mukaan nimetyn laakson eteläpuolen pienestä luolasta löytyi vuonna 1856 jäännöksiä, joita arveltiin aluksi luolakarhun luiksi mutta jotka myöhemmin osoittautuivat eräiksi tärkeimmistä antropologisista luulöydöksistä ihmisen evoluution kannalta. Koska Neandertalin ihmiset katosivat noin vuotta sitten, ainut tapa arvioida suoraan DNA-tasolla heidän geneettistä suhdetta nykyihmisiin on analysoida muinaista DNA:ta tunnetuista Neandertalin ihmisiksi luokitelluista luulöydöksistä. Useiden vuosien turhauttavien yritysten jälkeen müncheniläisessä laboratoriossa onnistuttiin vuonna 1995 eristämään autenttista Neandertalin ihmisen DNA:ta. Tulokset julkaistiin vuonna 1997 Cell-lehdessä. Ensimmäisen kerran voitiin luotettavasti verrata lähimmän sukulaisemme mtdna:ta modernin ihmisen mtdna:han. Saatiin uusi näkökulma antropologien ja paleontologien piirissä kiisteltyihin kysymyksiin lajimme alkuperästä. Koska Afrikasta lähteneen nykyihmisen tiedetään asuneen useita vuosituhansia samoilla alueilla Neandertalin ihmisten kanssa, on monien mieltä kiinnostanut pitkään myös kysymys, harrastimmeko seksiä Neandertalin ihmisen kanssa. Olemmeko me nykyisin elävä sekoitus, jossa on anatomisesti modernia nykyihmistä ja mausteena Neandertalin miestä, naista tai molempia? Neandertalin ihmisen mtdna-sekvenssi antaa tähän vastauksen, mutta ei aivan täydellistä. Nyt tunnettujen mtdna:n sekvenssien perusteella nykyihmisen mitokondriaalisessa genomissa ei ole jälkiä Neandertalin ihmisen ja meidän intiimistä kanssakäymisestä ja siten geenien sekoittumisesta (kuva 1). Toistaiseksi onnistuneesti analysoidut DNA-sekvenssit edustavat äitien puolelta periytyvää mtdna:ta. Päätelmänä on, ettei neandertalilaisten naisten voida olettaa harrastaneen syrjähyppyjä nyky-ihmisen esi-isien kanssa. Tähänastiset päätelmät eivät kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että Neandertalin ihmiset olisivat sekoittuneet nykyihmisiin autosomien tai Y-kromosomin DNA:n tasolla. Edustaahan noin emäsparin kokoinen mtdna vain häviävän pientä osaa ihmisen koko genomista. Joka tapauksessa nämä mieltä kiehtovat löydökset tukevat teoriaa nykyihmisten suhteellisen viimeaikaisesta leviämisestä Afrikasta muille mantereille ilman todennettavaa assimiloitumista muihin arkaaisiin ihmislajeihin. Suomalaisuus mielessä, kielessä vai geeneissä? Kysymys ihmislajin alkuperästä on kiinnostava keskustelunaihe kuten myös kysymys suomalaisten alkuperästä. Eri ajankohtina on suomalaisten ja suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien väestöjen»alkukodista» esitetty toisistaan hyvinkin poikkeavia hypoteeseja. Eri näkemyksiä ovat myös värittäneet päivänpoliittiset tai muut ei- 2450

5 Kuva 2. Tirolin alpeilta yli metriä merenpinnan yläpuolelta löytyi miehen ruumis, joka osoittautui Euroopan mielenkiintoisimmaksi ihmisperäiseksi muumioiksi neoliittiselta ajalta. Se sai pian nimet»tirolin jäämies» ja»ötzi» Ötztal-nimisen löytöpaikan mukaan. Kuva: Lehtikuva Oy. tieteelliset tavoitteet. Suomalaisten alkuperää on tarkasteltu kielitieteen ja arkeologian näkökulmasta. Eri tieteiden edustajien koulukuntaisuus ja menetelmien yhteensovittamattomuus ovat kompastuskiviä asiasta kiinnostuneille. Keskusteluissa unohtuu usein väliotsikoksi valitsemani ajatus, joka paljastaa kysymyksen liittyvän problematiikan ehkä jopa sen, että kysymystä on mahdotonta ratkaista yksiselitteisesti ja tieteellisen pitävästi. Jos tarkastelemme Suomen väestöhistoriaa molekyyligenetiikan kannalta, ei kysymys ole yksinkertainen. Joudumme helposti pureutumaan tieteellisen tutkimuksen kysymyksenasettelun mielekkyyteen. Molekyyliantropologisten tutkimusten yhtenä ongelmana on ollut tutkittavien väestöjen määrittäminen. Otan esimerkiksi omat lapseni. Tyttäreni DNA:ta voidaan käyttää juutalaisten väestönotoksessa mtdna:n osalta. Poikani DNA-näytteet taas ovat yhtä hyviä juutalaisten mtdna-tutkimuksissa ja etelähämäläisten Y-kromosomitutkimuksissa. Autosomaalisesti molempien poikieni DNA kuuluu samaan roskakoppaan tyttäreni autosomaalisen DNA:n kanssa, sillä puolet suomalaista, neljännes saksalaista ja neljännes venäläistä sattumanvaraisesti rekombinoitunutta genomia ei juuri kiinnosta molekyyliantropologeja. Kuitenkin he kaikki puhuvat suomea ja saksaa ja heillä on Suomen ja Saksan passi. Mitä nykyiset DNA-tutkimukset kertovat Suomalaisten juurista? Suomalaisten mitokondrioissa on hyvin paljon yhteneviä mtdna-linjoja muiden eurooppalaisten ja siis indoeurooppalaisia kieliä puhuvien väestöjen kanssa. Tämä näyttäisi tukevan Harri Nevanlinnan Tvärminnen symposiumissa vuonna 1980 esittämää arviota, jonka mukaan pääosa suomalaisten ge- 2451

6 neettisestä perimästä on eurooppalaista ja vain pieni osa on peräisin idästä, Volgan mutkan kielellisestä alkukodista. Rajusti yksinkertaistaen: äidit ovat kotoisin etelästä? Entä isät? Muutama vuosi sitten julkaistiin artikkeli, jonka yhtenä kirjoittajana olin ja jossa kuvattiin ennen tuntematon Y-kromosomin pistepolymorfismi. Sen esiintymistaajuus on suuri Burjatiassa ja Suomessa. Ovatko suomalaismiehet sitten lähtöisin Burjatiasta? Eivät varmaankaan, sillä uusimmat tulokset viittaavat siihen, että Y- kromosomin Tat-polymorfiaa esiintyy sattuman sysäyksestä vaihtelevina taajuuksina suurella alueella Pohjois-Euraasiassa. Tämä osoittaa liian nopeiden päätelmien vaarallisuuden, vaikka tieteelliset tulokset olisi julkaistu arvovaltaisissa lehdissä. Molekyyliantropologiset ja erityisesti muinaisen DNA:n tutkimukset ovat tästä erinomainen esimerkki, sillä tuloksista tehtäviin päätelmiin ja»julkaisukelpoisuuteen» liittyvät usein myös tutkijoiden ja tieteellisten lehtien vertaisarvioijien ennakkokäsitykset ja ei-tieteelliset vaikuttimet. Tuoreimmissa tutkimuksissa on havaittu suomalaisten Y-kromosomissa ainakin kaksi päälinjaa. Tämä löydös saattaisi viitata ainakin kahden selkeästi erillisen muuttoliikkeen tai perustajapopulaation tuloon Suomen nykyiselle alueelle. Päätelmä saa myös tukea arkeologisista löydöksistä. Milloin nämä»perustajamiehet» tänne saapuivat ja mitä kieltä he puhuivat, on vielä ratkaisematon kysymys. Eräiden arvioiden mukaan he saapuivat vasarakirveskulttuurin aikoihin, ja heidän mukanaan myös maanviljelys levisi tänne. Niin ikään mtdna- ja Y- kromosomitutkimusten karkeat ajoitukset sopisivat tähän, noin 4000 vuotta sitten alkaneeseen suomalaisten kehitysvaiheeseen. Kysymys suomalaisten alkuperästä liittyy siis aikaan. Ensinnäkin siinä mielessä, että juuriaan etsivä EU-kansalainen on nykyisin kovin kiinnostunut alkuperästään. Toisaalta kysymykseen suomalaisten alkukodista tulisi aina liittää kysymys ajasta. Kuka tuli ja milloin? Viime kädessähän suomalaisten niin kuin meidän kaikkien ihmisten alkukoti on Afrikassa kunhan ajassa vain kuljetaan tarpeeksi taaksepäin. Kirjallisuutta von Haeseler A, Sajantila A, Paabo S. The genetical archaeology of the human genome. Nat Gen 1996;14: Handt O, Richards M, Trommsdorff M, ym. Molecular genetic analyses of The Tyrolean Ice Man. Science 1994;264: Huurre M vuotta Suomen esihistoriaa. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy, Hofreiter M, Serre D, Poinar H, Kuch N, Paabo S. Ancient DNA. Nat Genet Rev 2001;2: Krings M, Stone A, Schmitz RW, Krainitzki H, Stoneking M, Pääbö S. Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans. Cell 1997;90: Norio R. Suomi-Neidon geenit. Tautiperinnön takana juurillemme johtamassa. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy, Rollo F, Ubaldi M, Ermini L, Marota I. Ötzi s last meals: DNA analysis of the intestinal content of the Neolithic glacier mummy from the Alps. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99: Zischler H, Geisert H, von Haeseler A, Pääbo S. A nuclear»fossil» of the mitochondrial D-loop and the origin of modern humans. Nature 1995;378: ANTTI SAJANTILA, apulaisopettaja Oikeuslääketieteen laitos, oikeuspatologian osasto PL 40, Helsingin yliopisto 2452

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

Neandertalinihmisen ja nykyihmisen suhde molekyyligenetiikan valossa

Neandertalinihmisen ja nykyihmisen suhde molekyyligenetiikan valossa Neandertalinihmisen ja nykyihmisen suhde molekyyligenetiikan valossa Petter Portin Kysymys siitä, ovatko nykyihminen (Homo sapiens) ja neandertalinihminen (Homo neanderthalensis) kaksi eri lajia vai saman

Lisätiedot

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien

Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/2002 Olavi Rautiainen Ketkä hakkasivat metsiään Pohjois-Savossa vuosina 2000 2001? Taustaksi Metsätalouden ja erityisesti metsänomistajien neuvonnan haasteiksi

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

LUOMINEN JA EVOLUUTIO

LUOMINEN JA EVOLUUTIO LUOMINEN JA EVOLUUTIO Maailman syntyminen on uskon asia Evoluutioteoria Luominen Teoria, ei totuus Lähtökohta: selittää miten elollinen maailma olisi voinut syntyä, jos mitään yliluonnollista ei ole Ei

Lisätiedot

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä.

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. M 17 / Mh, Oj -51 / 1 / 84 Muhos ja Oulunjoki E. Aurola 14.6.51. Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. Oulu OY:n puolesta tiedusteli maisteri K. Kiviharju kevättalvella 1951

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

JÄTTIhampaan. ar voitus

JÄTTIhampaan. ar voitus JÄTTIhampaan ar voitus Fossiili on sellaisen olion tai kasvin jäänne, joka on elänyt maapallolla monia, monia vuosia sitten. Ihmiset ovat löytäneet fossiileja tuhansien vuosien aikana kivistä ja kallioista

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Alavuden pohjoisosan järvien rantaosayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventoinnin täydennys 2007 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Taipaleenjärvi...

Lisätiedot

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Kangasala Keskustan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Tapani Rostedt Timo Jussila Kustantaja: Kangasalan kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 2 Inventointi... 3 Kylätontit...

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere

Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana. Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere Perinnöllisyys harvinaisten lihastautien aiheuttajana Helena Kääriäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tampere 17.11.2011 Mistä lihastauti aiheutuu? Suurin osa on perinnöllisiä Osassa perimä altistaa

Lisätiedot

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.

Uhanalaisuusluokat. Lajien uhanalaisuusarviointi Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2. Uhanalaisuusluokat Lajien uhanalaisuusarviointi 2019 Ulla-Maija Liukko, Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille, 2.2.2017 IUCN:n uhanalaisuusluokitus Uhanalaisuusarvioinnissa ja luokittelussa

Lisätiedot

Miesten kokema väkivalta

Miesten kokema väkivalta Miesten kokema väkivalta Lahden ensi- ja turvakoti ry; Jussi-työ 1 * Suomessa on toteutettu yksi tutkimus, jossa on tarkasteltu erikseen ja erityisesti miehiin kohdistunutta väkivaltaa (Heiskanen ja Ruuskanen

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

Wikipedian voima. Liikutu tiedosta Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d

Wikipedian voima. Liikutu tiedosta Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d Wikipedian voima Liikutu tiedosta 3.6.2016 Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d Don t like Wikipedia? Change it. Neljä tärkeää kohderyhmää, jotka hakevat tietoa Wikipediasta Päättäjät ja virkamiehet

Lisätiedot

Aloite Iso-Heikkilän entisen kasvitieteellisen puutarhan huomioinnista Linnakaupungin osayleiskaavan mukaisissa kehityssuunnitelmissa

Aloite Iso-Heikkilän entisen kasvitieteellisen puutarhan huomioinnista Linnakaupungin osayleiskaavan mukaisissa kehityssuunnitelmissa Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 29.10.2015 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Jussi Lampinen Puh. 044-9712701 Sähköposti: jilamp@utu.fi http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Turun kaupungin ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin

Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Olli Toivonen / WWF Kyselytutkimus suomalaisten näkemyksistä uhanalaisiin kaloihin, särkikaloihin ja kalan ympäristösertifiointiin Think If Laboratories / WWF Suomi Kestävällä kalalla -hanke 1 Kohderyhmä

Lisätiedot

Elintarvikepetokset Annikki Welling Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Evira

Elintarvikepetokset Annikki Welling Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Evira Elintarvikepetokset Annikki Welling Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Evira Elintarvikepetokset EU:ssa ei ole yleisesti hyväksyttyä elintarvikepetosten määritelmää. Yleinen ohjeistus löytyy elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa

Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Julkaisukohtainen kirjoittajien lukumäärä tieteellisissä julkaisuissa: kansainvälinen kehitys ja tieteenaloittaiset erot OKM-julkaisuaineistossa Suunnittelija Janne Pölönen, TSV Tekijyys tieteessä-seminaari

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004

PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 1 PIELAVESI Sulkavajärven rantayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila Kustantaja: Pielaveden kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Täydennysinventointi lokakuussa 2004...

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia 3. Harjoitus 1. Koska tilanne on Hardy-Weinbergin tasapainossa luonnonvalintaa lukuunottamatta, saadaan alleeleista muodostuvien eri tsygoottien genotyyppifrekvenssit

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2014 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Väestörakenne 2014 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA

VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA VÄKIVALTA SAMAA SUKUPUOLTA OLEVIEN SUHTEISSA Seinäjoki 30.9.2009 Sirkka Perttu Projektipäällikkö Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sirkka.perttu@helsinki.fi Homofobia / syrjintä

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Evoluutio. BI Elämä ja evoluutio Leena Kangas-Järviluoma

Evoluutio. BI Elämä ja evoluutio Leena Kangas-Järviluoma Evoluutio BI Elämä ja evoluutio Leena Kangas-Järviluoma 1 Evoluutio lajinkehitystä, jossa eliölajit muuttuvat ja niistä voi kehittyä uusia lajeja on jatkunut elämän synnystä saakka, sillä ei ole päämäärää

Lisätiedot

Populaatiosimulaattori. Petteri Hintsanen HIIT perustutkimusyksikkö Helsingin yliopisto

Populaatiosimulaattori. Petteri Hintsanen HIIT perustutkimusyksikkö Helsingin yliopisto Populaatiosimulaattori Petteri Hintsanen HIIT perustutkimusyksikkö Helsingin yliopisto Kromosomit Ihmisen perimä (genomi) on jakaantunut 23 kromosomipariin Jokaisen parin toinen kromosomi on peritty isältä

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Metsien ekologia ja käyttö

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Metsien ekologia ja käyttö Helsingin yliopisto, 0.5.01 Tehtävä 1: Pisteet /5 pistettä B-OSA, 0 p. Vastaa johdonmukaisesti kokonaisilla lauseilla. Älä ylitä annettua vastaustilaa! 1. Kuvaa sienten tehtävät metsäekosysteemissä (5

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas LUENNOT Luento Paikka Vko Päivä Pvm Klo 1 L 304 8 Pe 21.2. 08:15-10:00 2 L 304 9 To 27.2. 12:15-14:00 3 L 304 9 Pe 28.2. 08:15-10:00 4 L 304 10 Ke 5.3.

Lisätiedot

Tiedosto 'Mistä me olemme tulleet 7'

Tiedosto 'Mistä me olemme tulleet 7' 202 6.8.2006 Tiedosto 'Mistä me olemme tulleet 7' C. Suomalainen näkökulma Käsittelin edellä väestöjen (tarkemmin äitilinjojen) kehittymistä ensin koko maailman näkökulmasta ja sitten Euroopan näkökulmasta.

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa

Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa Oili Aumo, kätilö 25.9.2015 Vantaa SIKIÖSEULONNAT SUOMESSA Seulonta-asetus annettiin v 2007 (1339/2006 päivitys 339/2011), jolloin annettiin kolmen vuoden siirtymäaika. Seulonta Seulonta on osa ehkäisevää

Lisätiedot

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä

Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Miten genomitieto on muuttanut ja tulee muuttamaan erikoissairaanhoidon käytäntöjä Genomitiedon vaikutus terveydenhuoltoon työpaja 7.11.2014 Sitra, Helsinki Jaakko Ignatius, TYKS Kliininen genetiikka Perimän

Lisätiedot

Uusin tieto neandertalinihmisen ja nykyihmisen suhteesta

Uusin tieto neandertalinihmisen ja nykyihmisen suhteesta Uusin tieto neandertalinihmisen ja nykyihmisen suhteesta Petter Portin Mikä ihminen on ja mistä hän tulee? Biologinen vastaus tähän kysymykseen voidaan osittain saada vertaamalla oman ja lähilajiemme genomien

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Scientific Method Mistä on kysymys?

Scientific Method Mistä on kysymys? Scientific Method Mistä on kysymys? Janne Rautasuo 29.11.2016 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services 29.11.2016 1 Palontutkinnasta kuultua

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Metsägenetiikan sovellukset: Metsägenetiikan haasteet: geenit, geenivarat ja metsänjalostus

Metsägenetiikan sovellukset: Metsägenetiikan haasteet: geenit, geenivarat ja metsänjalostus Katri Kärkkäinen Matti Haapanen Metsägenetiikan sovellukset: Metsägenetiikan haasteet: geenit, geenivarat ja metsänjalostus Katri Kärkkäinen ja Matti Haapanen Metsäntutkimuslaitos Vantaan tutkimuskeskus

Lisätiedot

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi.

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Tehtävä A1 Kirjoita essee aiheesta: Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Vastaa esseemuotoisesti, älä käytä ranskalaisia viivoja. Piirroksia voi käyttää. Vastauksessa luetaan ansioksi selkeä

Lisätiedot

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet BIOLOGIA Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja

Lisätiedot

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kimmo Koskenniemi 4.4.2007 Yleisen kielitieteen laitos Humanistinen tiedekunta Kielidataa on monenlaista Tekstiä erilaisista lähteistä kirjoista, lehdistä,

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot

Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä. Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK

Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä. Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK Kenialaisten ja suomalaisten isien kokemuksia vaimoilleen tarjotun tuen merkityksestä Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori SeAMK Tutkimuksen tausta Terve Afrikka verkoston kautta syntynyt

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono?

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto 1990 Olli Tammilehto Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? 1990 Megafoni fi.theanarchistlibrary.org

Lisätiedot

Perinteinen afrikkalainen oikeuskäytäntö

Perinteinen afrikkalainen oikeuskäytäntö 1 Perinteinen afrikkalainen oikeuskäytäntö Johdanto Länsimaiseen kulttuuriin kuuluu vahvasti kirjoitettu laki, olemmehan eläneet erilaisten lakikäsitysten alla jo muutaman vuosituhannen, vaikka nykyaikaisten

Lisätiedot

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto

Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto Miksi hierarkioiden täyttämä yhteiskunta on huono? Olli Tammilehto 1990 Sisältö Politiikkaa 4 Etiikkaa 6 Epistemologiikka 8 2 Kritisoin tässä artikkelissa hierarkioita kolmessa suhteessa: poliittisessa,

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Suomen metsien kasvutrendit

Suomen metsien kasvutrendit Metlan tutkimus 3436, vetäjänä prof. Kari Mielikäinen: Suomen metsien kasvutrendit Suomen metsien kokonaiskasvu on lisääntynyt 1970-luvulta lähes 70 %. Osa lisäyksestä aiheutuu metsien käsittelystä ja

Lisätiedot

Rauduskoivun uudet siemenviljelykset täsmäjalosteita koivunviljelyyn

Rauduskoivun uudet siemenviljelykset täsmäjalosteita koivunviljelyyn Rauduskoivun uudet siemenviljelykset täsmäjalosteita koivunviljelyyn Matti Haapanen Rauduskoivun siemenviljelykset perustettiin syyskuussa 2014 kahdelle paikkakunnalle Patama / Siemen Forelia Hausjärvi

Lisätiedot

Laboratorioanalyysit, vertailunäytteet ja tilastolliset menetelmät

Laboratorioanalyysit, vertailunäytteet ja tilastolliset menetelmät Jarmo Koskiniemi Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto 0504151624 jarmo.koskiniemi@helsinki.fi 03.12.2015 Kolkunjoen taimenten geneettinen analyysi Näytteet Mika Oraluoma (Vesi-Visio osk) toimitti

Lisätiedot

Tiedeohjelmien analyysi Tuomo Mörä

Tiedeohjelmien analyysi Tuomo Mörä Tiedeohjelmien analyysi 26.3.15 Tuomo Mörä Tausta ja tavoitteet Tiedeohjelmien analyysiin ei ole oppikirjoja tai formaaleja analyysimenetelmiä tätäkin harjoitusta käytetään menetelmän kehittämiseen Tavoitteena

Lisätiedot

Propositioista. Lause ja propositio. Sisältö/merkitys. väite, väittämä arvostelma propositio ajatus. lause merkkijonona

Propositioista. Lause ja propositio. Sisältö/merkitys. väite, väittämä arvostelma propositio ajatus. lause merkkijonona Propositioista Tutkittaessa argumenttien ja päätelmien pätevyyttä ja selvitettäessä ajatusten sekä käsitteiden merkityksiä on argumentit, ajatukset ja käsitteet yleensä ilmaistava kielellisesti. Semantiikassa

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla

Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla Uraanikaivoskiistat ja suomalaisten käsitykset uraaniasioista Uraanikaivoksia vastustavan väen seminaari ja tapaaminen Kolilla 3-5.8.2007 Tapio Litmanen Akatemian tutkijatohtori Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteen

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa)

ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) ,, ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS - lomake arkeologisen kohteen tarkastamiseen (ks. täyttöohje lopussa) PL 913 00101 HELSINKI p. (09} 40 501 www.nba.fi 1. PERUSTIEDOT Kunta: Suomussalmi Nimi: Kortejärvi

Lisätiedot

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen

Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 10 Erikoiskasveista voimaa pellon monimuotoisuuden turvaamiseen Marjo Keskitalo ja Kaija Hakala, MTT Tulevaisuudessa kasveilla saattaa olla sadon tuoton lisäksi

Lisätiedot

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle?

Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? Tutka ja julkaisufoorumien murros Mitä tapahtui historialle? TUTKA 15.5.2014 Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos jari.ojala@jyu.fi Suomen yliopistojen julkaisut 2011-2012 Kaikki

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-kiina

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-kiina Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐 Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille hääpäivänänne 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Lisätiedot

Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012

Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 1 Forssa-Jokioinen-Tammela Kiimassuon tuulipuiston muinaisjäännösten täydennysinventointi 2012 Tapani Rostedt Kustantaja: Voimavapriikki Oy 2 Sisällys: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat...

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Reijo Sund Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä kurssi, Biomedicum, Helsinki 25.05.2009 Kevät 2009 Rekisterit tutkimusaineistona

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008

Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 1 Valkeakoski Holminrannan ja Kipparin-Yli-Nissin asemakaavoitettavien alueiden muinaisjäännösinventointi 2008 Hannu Poutiainen Timo Jussila Kustantaja: Valkeakosken kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot...

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

KOE 6 Biotekniikka. 1. Geenien kloonaus plasmidien avulla.

KOE 6 Biotekniikka. 1. Geenien kloonaus plasmidien avulla. Esseekysymyksistä 1-2 voi saada enintään 9 pistettä/kysymys. Vastauksia pisteytettäessä huomioidaan asiatiedot, joista voi saada enintään 7 pistettä. Lisäksi vastaaja saa enintään kaksi pistettä, mikäli

Lisätiedot

Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen)

Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen) Hanken & NopSA-hanke (Nopea siirtyminen avoimuuteen) Rinnakkaistallentaminen Suomessa seminaari Mikael Laakso, Yliopistonlehtori Tietojärjestelmätieteet Hanken Svenska Handelshögskolan mikael.laakso@hanken.fi

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

12. Ihminen eliömaantieteen silmin

12. Ihminen eliömaantieteen silmin 12. Ihminen eliömaantieteen silmin 12.1. Ihmisen historiallinen eliömaantiede 12.2. Modernin ihmisen aiheuttamia muutoksia 12.2.1. Megafaunan ekstinktiot 12.2.2. Maanviljely ja domestikaatio 12.2.3. Varhaisten

Lisätiedot