3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna 2006. 4 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma"

Transkriptio

1 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Toimintakertomus 2006

2 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Sisältö: 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus: tulossopimuksen toteumaraportti 3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 5 Allekirjoitukset

3 1 Johdon katsaus toimintaan Toimintavuosi 2006 päätti taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien sekä alueellisten taidetoimikuntien kolmivuotiskauden. Koko kautta leimasi järjestelmän kehittämistyö, joka alkoi vuonna 2004 julkistetulla kansainvälisellä arvioinnilla (An International Evaluation of the Finnish System of Arts Councils, OPM:n julkaisuja 2004:3) ja jatkui seuraavan vuoden lopulla julkistetuilla kehittämistyöryhmien raporteilla (Alueellisen taidehallinnon uudistaminen, OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:40 ja Valtion taidetoimikunta-laitoksen kehittäminen, OPM 2005:41). Toimintavuosi 2006 ei tuonut kehittämistyölle päätepistettä, työryhmien kehittämisideoiden toimeenpanoa. Ehdotusten käytännöntoteutuksia sen sijaan punnittiin mm. laajan lausuntokierroksen muodossa ja taiteen keskustoimikunta etsi yhteistä tahtotilaa opetusministeriön kanssa. Kulttuuriministeri Tanja Saarela korosti Arsislehden (1/2006) haastattelussa, että taidetoimikuntajärjestelmän perusrakenteisiin ja toiminnan periaatteisiin ei ole syytä kajota. Ministerin mukaan "meillä on kevyt ja hyvä taiteenedistämisjärjestelmä" ja "vertaisarviointiin perustuva taidetoimikuntalaitos on tehokas ja demokraattinen". Yleistä taidetoimikuntalaitoksen kehittämistä pohtinut työryhmä ja sitä seurannut lausuntokierros totesi suomalaisen järjestelmän kansainvälisestikin arvioiden ainutlaatuiseksi ja toimivaksi. Vahvuuksia ovat muun muassa vaihtuva ja edustava asiantuntemus, vertaisarvioinnin toimivuus päätöksenteossa, toiminnan joustavuus ja itsenäinen päätösvalta. Olennaista tukea toiminnalle tuo oman tutkimustoiminnan tuottama päätöksenteon tietoperusta ja tilastointi. Taidetoimikunnista katsottuna opetusministeriöllä on kehittämistyön raporttien ehdotusten ja niistä annettujen lausuntojen perustalta erinomaiset mahdollisuudet kehittää taidetoimikuntajärjestelmää suuntaan, jota toimikunnissa ja taiteen kentällä on toivottu pitkään. Uusien toimikuntien kolmivuotisperiodiin on lupa lähteä positiivisin mielin, koska taidetoimikunnille ja opetusministeriölle syntyi toimintavuonna hyvin yksituumainen näkemys kehitystyön toteuttamisen muodoista. Alueellisen uudistustyön keskeinen näkökulma on hallinnollinen: alueelliset taidetoimikunnat tulee hallinnollisesti liittää taiteen keskustoimikuntaan. Näin päästään myös parempaan toiminnalliseen yhteisyyteen, kulttuuri- ja taidepolittiisten strategioiden ja painopisteiden yhteiseen suunnitteluun, apuraha- ja avustustoimintojen parempaan koordinointiin sekä muun muassa viestinnän, tiedotuksen ja muun käytännön yhteistoiminnan kehittämiseen. Organisaatiouudistuksen tähtäimessä on taiteilijan ja taiteen kentän etu. Kansainvälisten arvioijien ja kehittämisryhmän suositus alueellisten toimikuntien määrärahojen ja henkilöresurssien lisäämisestä on myös opetusministeriön osalta tavoite lähitulevaisuuteen. Rakenteena taidetoimikuntajärjestelmä on monisyinen. Mullistavia uudistuksia rakenteisiin ei kuitenkaan ole edes ehdotettu, koska vain hienovaraisilla rakenteilla turvataan asiantuntemuksen laajuus ja syvyys. Sen sijaan eri apuraha- ja avustusmuotojen lukumäärää on mahdollista tiivistää merkittävästi. Yli neljänkymmenen apuraha- ja avustusmuodon paletti voidaan yhdistää ja ryhmitellä

4 huomattavasti suppeammaksi, myös hakijalle yksiselitteisemmäksi. Toimintavuonna taiteen keskustoimikunnan toimihenkilöiden sisäisen kehityksen työryhmä teki asiakokonaisuudesta seikkaperäisen muistion, joka jätettiin opetusministeriölle. Työryhmä toi jälleen esiin kehitystyön eri vaiheissa esitetyn siirtymisen sähköiseen hakuu lähivuosina. Taiteen keskustoimikunta on koko toimikautensa painottanut, että keskeistä suomalaisen taiteenedistämisen kehittämisessä on edelleen taidepoliittisen ohjelmatyön (TAO) laaja tavoite luovasta hyvinvointiyhteiskunnasta: taide ja kulttuuri tulee nostaa tieteen ja tutkimuksen rinnalle suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Tämän mukaisesti myös taiteilija-apurahoja ja eri taiteenalojen edistämisvaroja tulee lisätä. Taidetoimikuntien resurssit edelleen lisääntyivät toimintavuonna, mutta maltillisesti. Edellisestä vuodesta taiteen keskustoimikunnan tuki nousi 4 %. Kaikkien taidetoimikuntien tuki taiteelliseen toimintaan oli yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Apurahojen ja avustusten hakemusmäärä oli edelleen kasvava. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien käsittelemiä hakemuksia saapui kaikkiaan yli 9 200, joista eri hakijoita oli noin Näistä noin 3000 sai hakemukselleen myönteisen päätöksen. Päätösten tasa-arvoisuuteen sukupuolen, alueen, kielen tai iän suhteen voidaan olla varsin tyytyväisiä. Noin puolet sekä hakijoista että saajista on naisia ja noin puolet sekä hakijoista että saajista asuu pääkaupunkiseudulla. Ruotsinkielisten saajien osuus (8 %) vastaa hakumäärää. Nuoria hakijoita ja saajia on edelleen varsin vähän, vain noin neljännes. Alle 35- vuotiaiden hakumäärä, samoin kuin avustusten saajien määrä, kasvoivat hieman (27 % 23 %). Taiteen keskustoimikunta on esittänyt jo kansainvälisen arvioinnin lausunnossaan, että laaja-alaisia taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja resursointikysymyksiä varten Suomeen tulisi perustaa valtion tiede- ja teknologianeuvostoa vastaava pääministerivetoinen monihallinnollinen poliittisen päätöksenteon elin. Sen tehtävänä olisi etsiä poliittinen tahtotila julkisen vallan taiteen ja kulttuurin uusille resurssimahdollisuuksille tiellä kohti luovan hyvinvointiyhteiskunnan konkretisoimista. Taiteen keskustoimikunnan koko toimikauden painopisteistä keskeisimmät olivat toimikuntajärjestelmän kehittämistyön lisäksi TAO-ohjelmatyön ja periaatepäätöksen linjauksien esilläpito sekä taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen -hankkeen rahoituksen jatkaminen yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa. TAO-ohjelmatyön linjauksien toteuttaminen eteni konkreettisimmin kahdessa opetusministeriön luotsaamassa laajassa stategiaprosessissa, kulttuurivientihankkeessa ja luovuusstrategian laadinnassa. Kummassakin työssä oli mukana keskustoimikunnan edustus. Suomen Akatemian kanssa neuvoteltiin vuorovaikutusrahoituksen jatkamisesta myös tulevaisuudessa sekä taidekorkeakoulujen taiteellisen jatkokoulutuksen paremmista resursseista tärkeänä osana luovuusstrategian toteuttamista. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toiminta painottui taidekenttien muutosten ja taiteilijatuen vaikuttavuuden arviointiin. Yksikössä valmistui loppuraportti taidealan ammatillisesta koulutuksesta ja taidealan tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä. Kyseessä on viime vuosina osaraportteina ilmestyneiden hankkeiden

5 kooste, jossa on ensimmäistä kertaa arvioituna samassa selvityksessä eri taidealojen tutkinnon suorittaneiden taiteilijoiden työelämään sijoittuminen. Muista tutkimushankkeista mainittakoon taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioiva julkaisu, joka aloittaa yksikön valtion taiteilija-apurahojen merkitystä ja vaikutusta taiteellisen työn kannalta kartoittavan tutkimushankkeen. Arsis-lehden osalta tehtiin toimintavuonna uusi toimituspoliittinen linjaveto: kaksi kertaa vuodessa ilmestyneet ja päätöksiämme kirjaavat bulletiinit korvattiin vuoden lopussa ilmestyvällä vuosikoosteella, johon on kirjattu kaikki vuoden aikana myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot. Ensimmäinen vuosipäätösnumero ilmestyi numerona 4/2006. Tästä lähtien vuoden viimeisen Arsiksen tehtävä on toimia historiankirjoituksena antamassa kokonaiskuva valtion taidetoimikuntien ja taiteen keskustoimikunnan taiteenedistämisen menneen vuoden määrärahapäätöksistä. Toinen syy uudistukseen oli se, että saimme yhden teemanumeron myötä lisämahdollisuuden keskittyä päätösluetteloita laajempiin kulttuuri- ja taidepoliittisiin näkökulmiin. Kolmas syy uudistukseen oli alueellisten toimikuntien integroiminen entistä kiinteämmäksi osaksi kokonaisuutta: lisänumero mahdollistaa alueellisten näkökulmien esiintuomisen laajemmin Arsiksen sivuilla. Vuoden englanninkielinen, erityisesti kansainväliseen jakeluun suunnattu Arsis esitteli suomalaisten kesäjuhlien ja festivaalien kenttää. Taiteen keskustoimikunnan kansainvälisen toiminnan pysyvinä muotoina jatkuivat toimiminen International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) sekä Ars Baltica -yhteisöissä sekä tutkimusyksikön kansainvälinen yhteistyö. Ars Baltica -verkostossa osallistuttiin aktiivisesti sen toiminnan uudellenarviointiin mm. järjestämällä toukokuussa Helsingissä organisaation järjestelykomitean seminaari. Apuraha- ja avustustoiminnassa on välitöntä kansainvälisyyttä tukevaa merkitystä erityisesti matka-avustuksilla ja residenssitoiminnan tuella, mutta nykyään varsin usein myös mm. taiteilijoiden työskentely- ja kohdeapurahoilla. Eri ministeriöiden yhteisen kulttuurivientihankkeen raporteissa korostetaan kansainvälisen asiantuntijavaihdon yhteydessä että keskustoimikunnan matka-apurahojen ja residenssitoiminnan avustuksia tulee merkittävästi kasvattaa.

6 2 Tuloksellisuuden kuvaus Tulossopimuksen toteumaraportti: Tuloskortti A: Vaikuttavuustavoitteet A 1 Taiteen tukeminen A 2 Saavutettavuus, kulttuurinen monimuotoisuus, taiteen soveltava käyttö A 3 Kansainvälinen vuorovaikutus A 4 Taide- ja taiteilijapolitiikka A 5 Tutkimus- ja julkaisutoiminta A 6 Tiedotustoiminta Tuloskortti B: Tuottavuustavoitteet B 1 Apurahajärjestelmän toimivuus B 2 Asiantuntijajärjestelmän toimivuus Tuloskortti C: Kehittymistavoitteet sekä henkilöstö- ja toimintaresurssien kehittäminen C 1 Työyhteisön kehittäminen C 2 Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Liitteet Liite A 1 Taiteen tukeminen: taulukot 1-4 ja kuvio 1 Liite A 5 Tutkimusyksikön toimintakertomus Liite B Taulukko tuottavuuden tunnusluvuista ja kuvio 2 hakemusmääristä Liite C Taulukot 1-10 henkilöstöresursseista ja kuvio 3 työhyvinvointikyselystä

7 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLISEN TULOSSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI Tuloskortti A VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite A 1 Korkeatasoisen ja innovatiivisen taiteellisen työskentelyn ja tuotannon edellytysten parantaminen sekä taiteen roolin kehittäminen tietoyhteiskunnassa A 1 TAITEEN TUKEMINEN Keino A 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Apurahojen ja avustusten jakaminen ja Apuraha- ja avustuspäätökset. Tuen kohdentaminen alan tuen toimivuuden ja kattavuuden huippuosaamiseen ja laaja-alaiseen, kehittäminen. Tuetun laadukkaan ja korkeatasoiseen taiteelliseen toimintaan; Tuen kattavuuden ja rahoitusperustan innovatiivisen toiminnan monitaiteellisen sekä taiteiden raja-alueella seuranta, taiteilijatuen esittely (mm. Arsis-lehti- ja olevan toiminnan huomioon ottaminen. vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen, bulletin, katsaus Tavoitteena mahdollisimman suuri taiteilijoiden työmarkkinatilanteen toimikuntakauteen, erillinen taiteenalojen kattavuus ja hakijakunnan tutkimus julkaisu tms, myös mahd. sukupuoli-, ikä-, kieli- ja asuinpaikan ulkopuolinen huomioon ottaminen mahdollisuuksien arviointimenettely). mukaan Tukijärjestelmän kattavuus ja kohdentuminen, muutokset rahoitus- ja työmarkkinatilanteessa, apurahojen vaikuttavuusarviointi Apuraha- ja avustuspäätökset: raportoitu Arsis Bulletinissa 4/2006 ja verkkosivuilla Tuen kattavuus ja vaikuttavuus: ks. raportin liite A 1 taulukot 1-4 ja kuvio 1 sekä alla mainitut julkaisut ja verkkosivut. Paula Karhunen: Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki 2005.Tilastotiedote 1/2006 Paula Karhunen: Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2006.Tilastotiedote 2/2007. Pauli Rautiainen: Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista Työpapereita n:o 45. Taiteilijoiden työmarkkinatilanteen seuranta: Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff: Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen. Tutkimusyks. julkaisuja n:o 31. Paula Karhunen: Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta n:o 36. Robert Arpo ja Pekka Oesch: Kansanmusiikin ammattilaiset. Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö. Tutkimusyks. julkaisuja n:o 30. Keino A 1.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Toimikuntalaitoksen osallistuminen opetusministeriön kulttuurin tukea Lausuntojen, esitysten ja aloitteiden lukumäärä. Monipuolisen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle. Ks. raportin liite A 1, taulukko 3 OPM:lle annetuista lausunnoista. koskevaan päätöksentekoon Avustustoiminnan ja -politiikan Taiteen ja tutkimuksen yhteistoiminnan asiantuntijaelimenä. asiantuntevuus ja synergia ja uudet metodologiset innovaatiot perusteltavuus. Taiteen keskustoimikunta ja opetusministeriö toteuttavat yhdessä Suomen Akatemia kanssa taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen vuorovaikutushankkeen hyödyntäen pilottihankkeen kokemukset Taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen edistämishankkeen arviointi toimikuntakauden aikana, vuosittain hankkeen erillisrahoitus OPM:stä (yht , á /v). Vuoden 2006 tuki tutkimushankkeisiin myönnetty (4 kpl, yht ). Sivu 1

8 Tulostavoite A 2 Taiteen tasa-arvoisen saavutettavuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja taiteen soveltavan käytön lisääminen A 2 SAAVUTETTAVUUS - KULTTUURINEN MONIMUOTOISUUS - TAITEEN SOVELTAVA KÄYTTÖ Keino A 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Osallistuminen lastenkulttuuripoliittisen Ohjelman hankkeistamisen Aktiivinen ja monipuolinen panos ohjelman Raportoidaan OPM:lle mennessä ohjelman toimenpiteiden toteutuksesta v ohjelman toteutukseen ja seurantaan muodot; lausunnot, raportit jne. toteuttamisessa Jaoston sihteeri pysyvänä asiantuntijana STM:n Lapsiasianeuvottelukunnassa. Keino A 2.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Lastenkulttuurin apurahojen ja palkintojen jakaminen, erityisavustukset teema-alueilla Keino A 2.3 Terveyttä kulttuurista - verkostossa toimiminen Keino A 2.4 Taiteenaloittaisesti eriytyvien määrärahojen jakaminen ja osallistuminen asiantuntijaelimenä OPM:n päätöksentekoon esim. kulttuurisen monimuotoisuuden tukemisessa (kulttuuriset vähemmistöt) Hankkeiden ja tuen piirissä olevien henkilöiden/ yhteisöiden määrä; tuetun toiminnan kvalitatiivinen esittely; hankkeiden arviointi määräajoin Erityisryhmille suunnattujen edistämistoimien tehokas kohdentuminen valituilla teema-alueilla ja taiteenalakohtaisesti eriytyvissä tukimuodoissa; taidepalvelujen tarjonnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen Lastenkulttuurin apurahat ja avustukset sekä taiteenalojen tuki raportoitu Arsis Bulletinissa 4/06 ja viraston verkkosivuilla, tukimuotojen kokonaissummat tilastoselvityksessä 2/2007. Osallistuttu Terveyttä kulttuurista -verkoston toimintaan. Erityisryhmät sisältyvät tavanomaisiin tukitoimiin. Tulostavoite A 3 Taiteen alan kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten ylläpito ja edelleen vahvistaminen A 3 KANSAINVÄLINEN VUOROVAIKUTUS Keino A 3.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Matka-avustusten jakaminen taiteilijoille Avustusten kokonaismäärä, ks. tilastoselvitys 2/2007. ja taiteen alan asiantuntijoille Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat Laadukkaan ja monipuolisen taiteilijoiden ja taiteen alan asiantuntijoiden kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön turvaaminen Keino A 3.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Residenssiohjelman toteuttaminen; tuetaan kansainvälisiin residensseihin osallistumista sekä Suomessa ylläpidettäviä kansainvälisiä taiteilijaresidenssejä Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat; erillinen arviointihanke esim. toimikuntakausittain Residenssitoiminnan edellytysten vahvistaminen, toiminnan laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen Päätökset raportoitu Arsis Bulletin 4/2006 Keino A 3.3 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Itämeren alueen kulttuuriyhteistyötä Hankkeiden lukumäärät ja Yhteistyön edelleen kehittäminen, Osallistuminen verkoston toimintaan (mm.kokoukset Helsingissä ja Gdanskissa). Verkoston toiminnasta ks. edistävän Ars Baltica-verkoston monipuolisuus, taiteen kentän suomalaisten toimijoiden aktivoiminen, toimintaan osallistuminen toimijoiden osallisuus; hankkeiden monipuolistaminen kokouksiin ja muihin yhteistyön tilaisuuksiin osallistuminen, kontaktien määrä ja tuloksellisuus Keino A 3.4 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Osallistuminen taideneuvostojen kansainvälisessä järjestössä (IFACCA) Yhteistyön edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen, informaationvaihto Osallistuttu verkoston toimintaan (mm. kokous Newcastlessa 3 hlöä, d Art kyselyn Reilu kulttuuri / Koivunen välittäminen jäsenjärjestöille). alan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen Keino A 3.5 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Taiteenalojen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle kansainvälisessä kulttuuriyhteistyössä Tutkimus kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten nykytaiteilijoiden tilanteeseen Valmius monipuolisen taiteenalojen Tutkimushanke kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten kuvataiteilijoiden tilanteeseen jatkuu. asiantuntemuksen tarjoamiseen OPM:n Sari Karttunen: Kuvataiteilijoiden koulutusurat. Ammattiopinnot Suomessa ja ulkomailla. Tilastotietoa taiteesta n:ro 37. kansainväliseen yhteistyöhön (esim. osallisuus kulttuurivientihankkeessa, julkaisu nuorten taiteilijoiden kansainvälistymisestä jne.) OPM:n Kulttuurivientihanke (pj. osallistunut työryhmiin). Sivu 2

9 Tulostavoite A 4 Taiteen ja taidepolitiikan aseman vahvistaminen yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa A 4 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLITIIKKA Keino A 4.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Osallistuminen TAO-ohjelman toimeenpanoon ja sen organisointiin, Ohjelman hankkeistamisen muodot ja niiden toimivuus; Monipuolisen ohjelmatyö- ja muun taidepoliittisen asiantuntemuksen Toimittu tarvittaessa OPM:n asiantuntijaelimenä (mm. Luovuusstrategia -työ, Kulttuurivienti -hanke). jossa taiteen keskustoimikunta ja valtion lausunnot, raportit jne; ks. tarjoaminen opetusministeriölle erityisesti taidetoimikunnat toimivat OPM:n myös taidepolitiikan taiteilijapolitiikan alueella Osallistuminen Kulttuurin kansantaloudellinen merkitys -hankkeeseen. asiantuntijaeliminä; myös ohjelmatyön tutkimuksen alue seuranta erityisesti Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osalta APOLIn seuranta jatkui rakennustaidetmk:n vastuulla (kansainv. seminaari Helsingissä EU-pj.kauteen liittyen) Valtion näyttämötaidetoimikunta laati ehdotuksen Teatteripoliittiseksi ohjelmaksi. Keino A 4.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen alueellisten taidetoimikuntien kanssa TAO-ohjelman toteuttamisessa erityisesti lastenkulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä; valtion ja alueellisten taidetoimikuntien rohkaiseminen alueelliset rajat ylittävään hanke- ja muuhun yhteistyöhön Tiivistyvä yhteistyö teema-alueilla Osallistuminen taidehallinnon kehittämistyöhön. Taiteen keskustoimikunnan asettama viraston sisäisen kehittämisen työryhmä (SiKe) teki ehdotuksensa mm. toimikuntien tukimuotojen uudistamisesta. TKT:n puheenjohtaja osallistui Opetushallituksen Lähde -hankkeen ohjausryhmän työhön. Lastenkulttuurijaosto jakoi avustuksia mm. lastenkulttuuripoliittisen ohjelman mukaisiin hankkeisiin. Tulostavoite A 5 Taide- ja taiteilijapolitiikan toteuttamisen, kehittämisen ja arvioinnin kannalta relevantin tietoperustan tuottaminen ja välittäminen A 5 TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA Keino A 5.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Tutkimushankkeet,julkaisusarj Parempi tietoperusta erityisesti at, artikkelit ja strategiapainotusten osoittamilla alueilla, konferenssipaperit, kirjaston taidepolitiikan toteutumisen seuranta kokoelmat ja tietopalvelu, erityisesti keskeisillä tulostavoitealueilla, tiedottamisen sisältö ja kohdentuminen Uuden tutkimustiedon tuottaminen, olemassa olevan tietoaineiston jatkoanalyysi, arviointivälineiden kehittäminen Keino A 5.2 Julkaisutoiminta, kirjastotoiminta, ti Keino d t A 5.3 Osallistuminen alan kansainväliseen yhteistyöhön tuotetun tiedon välittyminen kentän toimijoille ja laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun Julkaisut 6 kpl, artikkelit 8 kpl. Esitelmät ja luennot 13 kpl. Kirjastolainat 1109 kpl, kokoelmakartunta 150 nidettä. Kansainvälinen toiminta: 2 konferenssipaperia, IFACCA:n tutkimusyhteistyö, pohjoismainen yhteistyö Ks. tarkemmin Tutkimusyksikön toimintakertomus (liite A 5) Tulostavoite A 6 A 6 TKT:n asiakaskuntaa, sidosryhmiä ja taidehallinnon sisäisiä tarpeita palveleva TIEDOTUSTOIMINTA tiedotus sekä taidepolitiikan ja sen tulosten yleinen esittely Keino A 6.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Neljä kertaa vuodessa ilmestyy kulttuuripolitiikan lehti Arsis, jonka numeroista yksi on kansainväliseen levitykseen menevä englanninkielinen nro. Keino A 6.2 Tiedotteiden, tiedotustilaisuuksien ja luennoinnin avulla painotetaan suoraa tiedotustoimintaa alan toimijoille ja tiedotusvälineille Keino A 6.3 Kehitetään ulkoisia verkkopalveluja Arsis-lehden ilmestyminen, nettipalvelun päivittyminen, tiedottamisen laadun ylläpito, verkkopalvelujen käyttäjämäärät Tasokas tiedottaminen viranomaistiedotuksena sekä kulttuuripoliittisesti kiinnostavan materiaalin tuottaminen keskustelun tueksi Julkaistu Arsis-lehteä 4 numeroa, joista yksi englanniksi. Arsista kehitettiin keskittämällä tukipäätökset yhteen Bulletin-numeroon, jolloin saatiin kolme syventävää teemanumeroa vuodessa. Ylläpidetty verkkosivuja Verkkosivujen käyttäjämäärä kpl. Verkkosivuja on kehitetty helpottamaan hakutietojen saatavuutta. Lehdistötiedotteita 82 kpl; johtavat pääsääntöisesti asian uutisointiin lyhyesti valtalehdissä, kulttuuriin erikoistuneissa sähköisen median ohjelmissa ja taiteenalojen erikoislehdissä; tutkimuksista myös laajempia artikkeleita. Taiteilijajärjestöjen lehdet julkaisevat aktiivisesti ja näkyvästi tiedotteitamme ja tietoa julkaisuista. Sivu 3

10 Tuloskortti B TUOTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite B 1 Monimuotoisen taiteen tukijärjestelmän tehokas hallinnointi ja kehittäminen B 1 APURAHAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Keino B 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Tukijärjestelmän hallinnointiin liittyvä koulutus ja kehittämistyö sekä henkilöstöresurssien vahvistaminen Esim. eri tukimuotojen hakemus- ja päätösmäärät suhteessa henkilöstöresursseihin Monimuotoisen tukijärjestelmän (40 erilaista tukimuotoa) ylläpidon, toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen; dokumentinhallinta-järjestelmä ainakin osittain toimikuntien jäsenten käytettävissä Keino B 1.2 Tiedottamisen vahvistaminen Esim. verkkopalvelun asiakaspalvelussa mm. verkkopalvelun käyttäjämäärät avulla; sisäisessä työskentelyssä uuden dokumentinhallintajärjestelmän (Edmund) käytön laajentaminen Tulostavoite B 2 Monipuolisen taiteen asiantuntijajärjestelmän ja hanketoiminnan ylläpito ja kehittäminen B 2 ASIANTUNTIJAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Osallistuminen valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittämistyöhön, ja viraston oman sisäisen kehittämisen työryhmän raportti (SiKe). Osallistuminen HARAVA-järjestelmän kehittämiseen yhdessä OPM:n kanssa. Hakulomakkeiden ja hakuinformaation päivittäminen. SiKe -työryhmä esitti myös sisäisen dokumentinhallintajärjestelmän uudistamista. Tuottavuuden tunnuslukuja, ks. raportin liite B taulukko ja kuvio. Keino B 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Hanketoiminnan ja -neuvonnan Esim. asiantuntijatehtävien ja Monipuolisen asiantuntemuksen tarjoaminen Toimi- ja lautakuntien ja niiden jaostojen kokouksia yht. 150 kpl. kehittämistyö; sisäisessä työskentelyssä hankkeiden määrät suhteessa ja hankekokonaisuuden ylläpito; Asiantuntemuksen käyttö, ks. raportin liite A 1 taiteen tukemisesta. dokumentinhallintajärjestelmän käytön henkilöstöresursseihin. toimikuntalaitoksen tukea saaville hankkeille laajentaminen; henkilöstöresurssien Toimikuntien kyky hoitaa niille pyritään antamaan neuvontaa myös muista Henkilöstöresurssit, ks. raportin liitteen C taulukot. vahvistaminen osoitetut tehtävät. rahoitusrakenteista ja -mahdollisuuksista Sivu 4

11 Tuloskortti C KEHITTYMISTAVOITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTARESURSSIEN KEHITTÄMINEN Henkilökehys sisältää keskustoimikunnan hallintotoimiston, tutkimusyksikön sekä 11 taiteen edistämistehtävissä toimivaa taiteilijaprofessoria Henkilöstö on sitoutunut taiteen keskustoimikunnan tavoitteiden toteuttamiseen. Viraston tehtäviä ja tavoitteita toteutetaan riittävillä toimintaresursseilla ja motivoituneella, osaavalla henkilöstöllä, jonka ammattitaitoa ylläpitävästä ja kehittävästä koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Toteuma 2006 ks. raportin liitteen C taulukot. 1. Työyhteisön kehittäminen Työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteita, vastuita ja työskentelytapoja kehitetään ja tuodaan esille yksikkökokouksissa, palavereissa ja koko työyhteisöä koskevissa erityisissä kehittämistilaisuuksissa. Keskeisiä keinoja ovat myös toimenkuvien ja vastuiden kirjaaminen ja kehittäminen, uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen ja edelleen kehittäminen sekä työntekijöiden motivointi. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä on täysimääräisesti käytössä vuonna Taidesihteeri-osastosihteeri -tiimiohjausta kehitetään. Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseksi laaditaan koulutuskartoitus. Koulutussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Henkilöstösuunnitteluun kiinnitetään huomiota. Henkilöstön työhön perehdyttämiseksi on laadittu kansio, jota päivitetään tarpeen mukaan. Tärkeänä koulutusmuotona pidetään myös työssä oppimista kokeneempien työntekijöiden opastuksella. Vuosittain käydään kunkin työntekijän kanssa tavoite- ja kehityskeskustelu. Sisäisessä tiedotuksessa käytetään muun ohella Edmund-dokumentinhallintajärjestelmää. Toteuma 2006 Toteutunut yksikkökokouksissa, palavereissa, Tyky-päivä pidetty Vierumäellä Palkkaustyöryhmässä on jatkettu toimenkuvien yhtenäistämistä. Tavoite- ja kehityskeskustelut käyty, samalla tehty henk.koht. koulutuskartoitus. Dokumentinhallintajärjestelmä uudelleenarvioitavana. Uusia työntekijöitä perehdytetty, päivitetty myös toimikuntien perehdyttämiskansio. Työyhteisön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpitein, riskienkartoituksella ja tyky -toiminnalla (mm. liikunnan tukeminen). Työsuojelun toimintasuunnitelma laaditaan kolmivuotiskausittain. Selvitetään mahdollisuudet osallistua opetusministeriön työtyytyväisyysbarometriin. Työsuojelutoimikunnan kokouksia 5 kpl, työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu osallistuneet koulutukseen. Pelastussuunnitelmaa päivitetty. Liikuntaa tuettu liikuntasetelein. Oma työhyvinvointikysely (THB) tehty (Medivire), palautetilaisuus , kyselyn yhteenveto liitteessä C. 2. Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Jatketaan sisäisen budjetin, tulosohjauksen ja toimintojen suunnittelua ja kehittämistä. Siirrytään useampivuotisiin tulossopimuksiin, ja talousarvion käyttösuunnitelmissa toimikuntakohtaisiin kokonaismäärärahoihin (kuten on esim. säveltaiteen edistämisessä) Vahvistetaan hallintotoimiston henkilöstöresursseja vastaamaan taidehallinnon uudistamiseen liittynyttä tehtäväkentän lisäystä Opetusministeriöstä saadaan tukipalveluita vakiintuneiden käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti mm. puhelinkeskuksen, atk-tukipalveluiden, käännöspalveluiden, palkanmaksun sekä muun maksatuksen ja kirjanpidon sekä yhteisöiden valtionavustusten revision osalta. Selvitetään käännöspalvelujen tilanne. Toteuma 2006 Siirrytty 3-v. tulossopimukseen. Toiminnan kehittämistä jatkettu mm. sisäisen kehittämisen työryhmän (SiKe) ehdotusten pohjalta. Henkilöstöresurssien käyttö ja kehittäminen, ks. tuloskortin liite C. OPM:sta saatavien tukipalvelujen tilanne edellyttää edelleen selvittämistä; - käännöspalvelut hankitaan ostopalveluna; - hlöstö- ja taloushallinnon raportointitarpeet kasvaneet, osallistuminen TAHTIin (työnantajan henkilöstötietohanke) osana opetusministeriön henkilötietojärjestelmiä ei ole toistaiseksi toteutunut. Valtion taideteostoimikunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevat menot (vuokra-, teosten hankinta-, konservointija kunnos- tuskustannukset) suoritetaan erillismäärärahasta. Vuonna 2005 perustetaan amanuenssin virka. Suunnittelijan virka perustettu. Ryhdytään toimenpiteisiin toiminnan volyymin ja henkilöstömäärän kasvun edellyttämien toimitilaratkaisuiden Toimitilaratkaisut on jätetty odottamaan taidehallinnon kehittämistyön etenemistä. toteuttamiseksi yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Toimintamenojen mitoituksessa otetaan huomioon toimitilojen lisätarpeesta aiheutuva vuokramenojen kasvu. Toimintamäärärahan kehitys Toimintamenomomentille on vuodelle 2005 taiteen keskustoimikunnalle nettobudjetoitu Toteuma 2006 Ks. toimintakertomuksen osa 3 talousarvion toteumaluvuista Määrärahasta varaudutaan suorittamaan alueellisten taidetoimikuntien toimintamenoihin ja alueelliseen taiteenedistämiseen kuten vuonna Taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotustoiminnan kokonaismenoihin ( v. 2004) opetusministeriö osoittaa käytettäväksi taiteen tukemisen veikkausvoittovaroista Sivu 5

12 Voimassaolo, sopimusehdot ja raportointi Tulossopimuksen toteutumista seurataan opetusministeriön ja taiteen keskustoimikunnan yhteisessä seurantakokouksessa keväällä Tutkimustoiminnassa on erityisenä yhteistyöfoorumina lisäksi oma ohjausryhmä. Tulossopimuksessa todettujen vuoden 2005 määrärahojen osalta edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahat hyväksyessään vuoden 2005 talousarvion. Allekirjoitukset Helsingissä Taiteen keskustoimikunnan puolesta Opetusministeriön puolesta HANNU SAHA JARMO MALKAVAARA KALEVI KIVISTÖ LAURA MÄKELÄ Puheenjohtaja Pääsihteeri Ylijohtaja Kulttuurisihteeri Liitteet (4 kpl): Liite 1. TKT:n tulostavoitteet osana TAO-ohjelman toteuttamista Liite 2. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien tuki taiteelliseen toimintaan v Liite 3. Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna 2003 (taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat, apurahalautakunnat) Liite 4. Taiteen keskustoimikunnalle, valtion taidetoimikunnille ja apurahalautakunnille osoitettujen hakemusten määrä (kpl) Sivu 6

13 Liitteet tuloskorttiin A, tulostavoite A 1 Taulukot 1 4, kuvio 1 Taulukko 1. Taiteen keskustoimikunnan* hakemusten, hakijoiden, myöntöjen sekä tuen saajien määrä vuonna 2006 Tukimuoto Hakemuksia Hakijoita Myöntöjä Tuen saajia Tuen saajat % hakijoista Taiteelliseen työskentelyyn % Josta taiteilija-apurahat** % Projekteihin % Yhteisöille % Kaikki tukimuodot yhteensä *** *** 43 % * Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. ** Apurahaa haettu vuonna *** Päällekkäisyydet poistettu. Hakijat ovat voineet hakea ja saada apurahoja useasta tukimuodosta. Kuvio 1. Taiteen keskustoimikunnan* tuen jakautuminen taiteenaloittain vuonna 2006 (yht. 20,2 milj. ) taideteollisuus 5,0% valokuvataide 5,2% tanssitaide 6,2% säveltaide 14,1% arvostelijat 0,7% elokuvataide 7,5% kirjallisuus 24,0% rakennustaide 2,4% näyttämötaide 11,4% muu** 4,7% kuvataide 18,8% * Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. ** Muu = sirkus- ja mediataide sekä taiteenaloittain luokittelemattomat. Sirkustaiteen osuus koko tuesta 0,4 % ja mediataiteen 0,9 %.

14 Taulukko 2. Taiteen keskustoimikunnan* apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna 2006 % Hakijoista % Tuen saajista Naiset 52,8 % 49,9 % Pääkaupunkiseutu 51,8 % 55,6 % Ruotsinkieliset 7,8 % 7,6 % Äidinkieli "muu" 2,5 % 2,4 % Alle 35-v. 27,5 % 23,3 % LKM** *Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja apurahalautakunnat. ** Sis. yksityishenkilöt ja työryhmien yhteyshenkilöt, ei yhteisöjä. Päällekkäisyydet poistettu. Ei sisällä alueellisia taidetoimikuntia. Taulukko 3. Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien antamat lausunnot vuonna 2006 Hakemuksia Määräraha Taiteilijaeläkkeet 455 * Valtakunnalliset kulttuuritapahtumat Valtakunnallisesti merkittävät kansainväliset elokuvafestivaalit ** Elokuva-alan järjestöt Kirjallisuuden ostotuki *** Kirjailijajärjestöt Taidekoulut Kuvataidejärjestöt Harrastajateatterijärjestöt Ammattiteatterijärjestöt Säveltaiteen harrastustoiminta Musiikki-instituutit Säveltaidejärjestöt Graafisen suunnittelun ja sarjakuvan järjestöt Tanssialan järjestöt Valokuva-alan järjestöt ja näyttelyt * Taiteilijaeläkkeet ovat valtion budjetissa valtiovarainministeriön menokohdassa. ** Hakemukset siirretty elokuvasäätiölle. *** Esitys kirjastojen ostotukilistalle otettavista kirjoista. Lausunto koskee kaikkia Suomessa ilmestyviä nimikkeitä.

15 Taulukko 4. Taiteen keskustoimikunnan 1 tuki vuonna 2006 tukimuodot ja summat Taiteelliseen työskentelyyn (taiteilijat)) 11,7 milj. Kirjastoapurahat * Kuvittajien kirjastoapurahat Näyttöapurahat Säveltaiteen kirjastoapurahat Taiteilija-apurahat ** Taiteilijaprofessuurit Valtionpalkinnot *** Projekteihin (taiteilijat/työryhmät/yhteisöt) 4,3 milj. Elokuvakulttuurin tuki Kohdeapurahat Kuvataiteen ateljee- ja työpajatuki Kuvataiteen julkaisutuki Kuvataiteen näyttelytoiminta Lastenkulttuurituki Lyhytaikaiset ammattiteatterituotannot Matka-avustukset Media-, sirkus ja monitaidetuki Muotoilun edistäminen Muotoilun projektituki Näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuki Rakennustaiteen edistäminen Residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta Tanssikulttuurin tuki Tanssiproduktioiden tuki Valokuvataiteen produktiotuki Valokuvateosten laatutuki Yhteisöille 4,2 milj. Alueellinen valokuvatoiminta Alueelliset elokuvakeskukset Alueoopperat Elokuvan laatutuki Kirjallisuuden projektituki Konserttitoiminnan edistäminen Lukemisen ja luovan kirjoittamisen edistäminen Musiikkikilpailut Musiikkileirit ja mestarikurssit Rahoituslain ulkopuoliset orkesterit Rahoituslain ulkopuoliset tanssiteatterit Rahoituslain ulkopuoliset teatterit Sävellystilaukset Taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutus KAIKKI YHTEENSÄ * Josta tietokirjailijoille ** Sis. aiempina vuosina myönnetyt monivuotiset taiteilija-apurahat. *** Sis. lastenkulttuurin valtionpalkinnot ,2 milj. 1 Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. Ns. taiteilijatuki koostuu taiteelliseen työskentelyyn ja projekteihin käytettävästä tuesta

16 Liite tuloskorttiin A, tulostavoite A 5 Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toiminta vuonna 2006 Tutkimusyksikön tehtäväkenttänä on kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus. Yksikkö harjoittaa ja tukee alan tutkimusta, tarjoaa asiantuntijapalveluja taidehallinnolle ja taiteen kentälle sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuripolitiikan tutkimuksen alalla. Tutkimusyksikkö julkaisee neljää julkaisusarjaa ja ylläpitää kulttuuripolitiikan alalle keskittyvää yleisölle avointa kirjastoa. Vuoden 2006 tutkimustoiminta painottui taidekenttien muutosten ja taiteilijatuen vaikuttavuuden tarkasteluun. Keskeisiä tutkimuskohteita olivat taidealojen koulutuksesta valmistuneiden tilanne, taiteilijoiden kansainvälistyminen, kansanmusiikin ammatillistuminen sekä taiteilija-apurahajärjestelmän vaikuttavuus. Taidealan ammatillinen koulutus on laajentunut merkittävästi 1990-luvun puolivälistä lähtien, ja aiheesta on keskusteltu vilkkaasti niin taiteilijoiden keskuudessa kuin taidehallinnossakin. Keskustelun painopiste on ollut erityisesti koulutuksen määrässä ja sen suhteessa työmarkkinoihin. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikkö on toteuttanut viime vuosina laajan tutkimushankkeen taidealan tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta. Vuoden 2006 aikana valmistui hankkeen loppuraportti, Paula Karhusen ja Kaija Rensujeffin Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Siinä kootaan yhteen sekä hankkeen että oppilaitosten kyselyaineistojen ja tilastojen tuottamia tietoja taidealojen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden määristä ja sijoittumisesta. Raportti käsittelee myös taidealan koulutuksen kehityslinjoja sekä keskeisimpiä koulutuspoliittisia tavoitteita. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa eri taidealojen tutkinnon suorittaneiden taiteilijoiden sijoittumista on tarkasteltu kokonaisuudessaan sekä koulutusasteittain että taiteenaloittain. Taidealan ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden sijoittumista tarkastelevassa tutkimushankkeessa ilmestyi myös Paula Karhusen tutkimus Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Tutkimus perustuu toisen asteen tai ammattikorkeakoulututkinnon tanssin tai teatterin alalla suorittaneille osoitettuun postikyselyyn. Vastaajien joukossa on tanssipedagogeja, klassisen baletin tanssijoita ja nykytanssijoita sekä teatteri-ilmaisun ohjaajan tutkinnon suorittaneita. Tutkimuksessa selvitetään tutkinnon suorittaneiden työtilannetta, keskeisiä työnantajia ja tulonlähteitä sekä heidän näkemyksiään saadusta koulutuksesta ja sen hyödyistä. Suomalaisessa kansanmusiikissa ja kansanmusiikin ammattikuvissa viime vuosikymmeninä tapahtuneet muutokset ovat näkyneet muun muassa koulutustarjonnan lisääntymisenä, kansanmuusikkouden ammatillistumisena sekä kansanmusiikin ja muun populaarimusiikin uudenlaisina fuusioina. Nykyisin kansanmusiikin kentällä harrastajat ja ammattilaiset toimivat rinnakkain. Vuonna

17 2006 valmistui Robert Arpon ja Pekka Oeschin tutkimus Kansanmusiikin ammattilaiset, joka käsittelee kansanmusiikin kentän muutoksia sekä alan ammattilaisten käsityksistä näistä muutoksista. Tutkimuksessa tarkastellaan kansanmusiikin parissa toimivia ammattilaisia ja heidän toimintatilannettaan. Lisäksi tutkitaan kansanmusiikin ammattilaisten näkemyksiä työskentelymahdollisuuksistaan ja kansanmusiikin asemasta. Kyseessä on ensimmäinen selvitys kansanmusiikin ammattilaisista Suomessa. Vuoden aikana ilmestyi Sari Karttusen tutkimus Kuvataiteilijoiden koulutusurat, jossa tarkastellaan kuvataiteilijoiden Suomessa ja ulkomailla saamaa oman taidealan koulutusta. Analyysissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka ikä, sukupuoli ja erikoisala vaikuttavat hankitun koulutuksen määrään. Julkaisu on osa laajempaa tutkimushanketta, joka kohdistuu nuoriin suomalaisiin taiteilijoihin, jotka ovat saaneet jalansijaa kansainvälisellä nykytaiteen kentällä (kuva-, media-, valokuva- ja videotaide) viimeisten 5 10 vuoden aikana. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa toimintakentän ja -ehtojen muuttumisen vaikutuksia taiteilijan ammattikuvaan ja identiteettiin samoin kuin heidän taloudelliseen tilanteeseensa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, kuinka halukkaita kansainvälistä uraa tekevät taiteilijat ovat muuttamaan ulkomaille, ja mikä merkitys kansallisuudella heille ylipäätään on. Valtion taiteilijatuen vaikuttavuutta selvitettiin Pauli Rautiaisen julkaisussa Taiteilijaapurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Siinä tarkastellaan vuosina taiteilija-apurahaa saaneita taiteilijoita, heidän taiteilijaapurahahistoriaansa ja käsityksiään apurahajärjestelmän toiminnasta sekä oman apurahansa vaikuttavuudesta. Tutkimus liittyy Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön hankkeeseen, jossa selvitetään valtion taiteilija-apurahojen merkitystä ja vaikutuksia taiteellisen työn kannalta. Hanke tuottaa taiteilijatukea koskevan tutkimustiedon lisäksi välineitä taidetoimikuntalaitoksen taiteellista työtä tukevan toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Rautiaisen selvitys on hankkeen ensimmäinen julkaisu. Kaksikielisessä (suomi-englanti) Tilastotiedotteita -sarjassa julkaistiin vuosittain ilmestyvä seurantatilasto Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki Tilasto käsittelee Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien sekä alueellisten taidetoimikuntien tukea taiteelliseen toimintaan. Siinä tarkastellaan kokonaistuen jakautumista eri taiteenaloille ja alueille sekä muun muassa nuorten, naisten, pääkaupunkiseudulla asuvien sekä ruotsinkielisten osuuksia apurahan hakijoista ja saajista. Yksikon tutkijat osallistuivat vuoden aikana sekä kotimaisiin että kansaivälisiin tutkijatapaamisiin. Kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa ilmestyivät Sari Karttusen Internationalisation shapes the peripheral artist: a survey of young visual artists in Finland, XVI International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Durban 2006, Proceedings CD, ja Merja Heikkisen Government policy and definitions of art - the case of comics, Fourth International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR), Vienna 2006, Conference CD. Yksikön tutkijat esittelivät tutkimuksiaan myös Kulttuuripolitiikan observatorioiden kokouksessa Bolognassa,

18 Työelämän tutkimuksen päivillä Tampereella ja Sosiaalipolitiikan päivillä Jyväskylässä sekä useissa kulttuurialan aikakausjulkaisuissa ja tiedotusvälineissä. Yksikön henkilökunta piti vuoden aikana luentoja ja esitelmiä eri oppilaitoksissa sekä kulttuurialan organisaatioissa ja seminaareissa. He toimivat myös opetusministeriön asettamassa kulttuurin taloudellisia vaikutuksia arvioivassa työryhmässä, Kiasman kokoelmien vaikuttavuustutkimuksen ohjausryhmässä ja Nordisk kulturpolitisk tidskrift - julkaisun toimituskunnassa. He osallistuivat IFACCA:n (International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies) tutkijayhteistyöhön sekä pohjoismaiseen kulttuuripolitiikan tutkimuksen virkamiesryhmän, Suomen tieteellisen kirjastoseuran taidekirjastojen työryhmän ja pohjoismaisten taidekirjastojen yhteistyöjärjestön ARLIS/Norden toimintaan. Lisäksi yksikkö tuotti tilastoja ja muita tietopalveluja tiedotusvälineille sekä taidehallinnolle ja kulttuurin kentän toimijoille kotimaassa ja ulkomailla. Yksikön ylläpitämä Kulttuuripolitiikan kirjasto on kaikille avoin taide- ja kulttuuripolitiikan alan erikoiskirjasto. Sen kokoelmiin kuuluu noin nidettä, ja sinne tulee noin 150 koti- ja ulkomaista kulttuurialan aikakausi- ja tiedotuslehteä. Kokoelma karttui vuoden aikana 150 niteellä. Kokoelmat on tallennettu taidekorkeakoulujen kirjastojen ja Taiteen keskustoimikunnan kirjaston yhteiseen ARSCA- tietokantaan, joka on osa korkeakoulukirjastojen yhteistä LINDA-tietokantaa. Kirjaston tehtäviin kuuluu myös tutkimusyksikön julkaisujen jakelu ja myynti. Suunnittelija Satu Lindberg osallistui sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran taidekirjastojen työryhmän että pohjoismaisen taidekirjastojen ARLIS/Norden järjestön toimintaan. Hän vastasi osaltaan Turussa Åbo Akademissa pidetyn ARLIS/Norden vuosikokouksen ja konferenssin järjestelyistä. Konferenssi järjestettiin teemalla "Konstbibliotekarie i dag och i morgon nya utmaningar för undervisningen. Toukokuussa 2006 hän osallistui ARLIS/UK & Ireland -järjestön kutsumana opintomatkalle jossa tutustuttiin Lontoon alueen lukuisiin taidekirjastoihin. Kiertueelle osallistui neljä suomalaista sekä useita taidekirjastolaisia Belgiasta ja Alankomaista. Merja Heikkinen tutkimusyksikön päällikkö

19 Vuoden 2006 julkaisut: Robert Arpo ja Pekka Oesch: Kansanmusiikin ammattilaiset. Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö. Tutkimusyksikön julkaisuja n:o 30. Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff: Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen. Tutkimusyksikön julkaisuja n:o 31. Paula Karhunen: Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta n:o 36. Sari Karttunen: Kuvataiteilijoiden koulutusurat. Ammattiopinnot Suomessa ja ulkomailla. Tilastotietoa taiteesta n:o 37. Pauli Rautiainen: Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista Työpapereita n:o 45. Paula Karhunen: Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki 2005 Support granted by the Arts Councils Tilastotiedote Facts and Figures 1/2006

20 Liite B tulossopimuksen toteumaraporttiin 2006 ER/ TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TUOTTAVUUDEN TUNNUSLUKUJA Loppusuoritteet ja -suoriteryhmät Määrät 2004 Määrät 2005 kpl htv Htv %- osuus kpl htv Määrät 2006 Htv %- osuus kpl htv Htv %- osuus A. Hallintotoimisto: 25,2 25,4 77,7 24,5 75,9 Valtionavustuspäätökset (kpl) , ,8 42, ,9 39,9 josta: -taiteelliseen työskentelyyn josta taiteilija-apurahat projekteihin yhteisöille lausunnot valtionavustushakemuksista (OPM:lle), kpl Arsis -lehti (nroa) 4 0,6 1,8 4 0,6 1,8 4 0,6 1,9 Lehdistötiedotteet Käynnit verkkosivuilla Taiteilijaprofessorien työ luovan taiteen edistämiseksi (htv) , , ,1 B. Taideteostoimikunta: 2,4 7,1 2,4 7,3 2,3 7,1 Teoksia kokoelmassa (kpl) lisäys ed. vuodesta (kpl) Tilaustyöt (kpl) Kilpailut (kpl) C.Tutkimusyksikkö: 6,4 18,8 4,9 15,0 5,5 17,0 Kirjasto: 1 1 -kirjastotyö 0,5 0,5 0,3 -julkaisutyö 0,5 0,5 Lainaukset (kpl) Kirjaston kokoelmat (nidettä) Kokoelmien karttuminen (nidettä) Tutkimus ja julkaisutoiminta 5,4 3,9 Julkaisut (kpl) ,9 Esitelmät (kpl) ,3 Erittelemätön 1 100,0 100,0 Työpanoksen käyttö/mittayksikkö henkilötyövuodet 34 32,7 32,3

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen TULOSSOPIMUS 2004 Taiteen keskustoimikunta 1. Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen edistäminen tukemalla

Lisätiedot

TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5

TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5 TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Sisältö: 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus:

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Esa Rantanen Taiteen tukemisen päällikkö 7.4.2014 Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) laki Taiteen edistämiskeskuksesta voimaan 1.1.2013 Taike

Lisätiedot

4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 2. VUODEN 2008 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1. Tavoitteet ja toteuma 2.2. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 1 Taiteen edistämiskeskuksen määrärahat ja tuki 2014... 2 2 Taiteen edistämiskeskuksen projektit 2014... 10 3 Taiteen edistämiskeskuksen tuki kansainväliseen

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen... Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...5 2.1. Tavoitteet ja toteuma... 5 2.2. Toiminnallinen tehokkuus,

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Tehtävämme Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntijavirasto.

Lisätiedot

Suomalainen taiteilijatuki

Suomalainen taiteilijatuki Pauli Rautiainen Suomalainen taiteilijatuki Valtion suora ja välillinen taiteilijatuki taidetoimikuntien perustamisesta tähän päivään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 34 ARTS COUNCIL

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite lausuntopyyntönne 23.6.2010 nro 18/010/2010 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSESTA

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002. Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat Alueelliset taidetoimikunnat

Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002. Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat Alueelliset taidetoimikunnat Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002 Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat Alueelliset taidetoimikunnat Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002 Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNASTA TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Esitys valtion taidetoimikuntajärjestelmän kehittämisestä Taiteen keskustoimikunta 2009 SISÄLTÖ YHTEENVETO KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA 3 1. TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNASTA

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2003-2007 Liikuntakulttuurin kokonaisarviointi: valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutusten arviointi liikunnan alueella (Liikuntal. 4, 2 mom.) arvioitu muutamia keskeisiä

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN BMF SYYSSEMINAARI 14.11.2007 Satu Henttonen, asiamies Palkansaajajärjestö Pardia AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN 1 Sisältö Asiantuntijuus / ammatillisuus Kasvot imagolle Kirjaston palvelujen markkinointi

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS 0 Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS 0 Paula Karhunen ja Taiteen edistämiskeskus 2013 Helsinki 2013 Taiteen edistämiskeskus jatkaa taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat 2016 sekä aiempien apurahojen käyttötilityksiä

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat 2016 sekä aiempien apurahojen käyttötilityksiä Sivistyslautakunta 43 25.05.2016 Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat 2016 sekä aiempien apurahojen käyttötilityksiä 93/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.05.2016

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Sari Karttunen. Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004

Sari Karttunen. Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004 Sari Karttunen Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004 Työpapereita Working Papers 43 Taiteen keskustoimikunta Arts Council of Finland

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.5 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 24 hyväksyä sitoumuksia 172 59 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999 2008 TILASTOTIETOA TAITEESTA

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011

Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 Näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien taloudellinen asema Suomessa 2011 13.9.2012, Teatteri Avoimet Ovet, Helsinki Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund BID Innovaatiot ja yrityskehitys, Turun yliopisto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto

Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Tukea kehittämishankkeisiin - Työsuojelurahasto Rauno Hanhela Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tampere 27.5.2015 Rauno Hanhela 25.5.2015 Työsuojelurahaston kehittämisavustus Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Tomi Mertanen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010.

Tomi Mertanen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010. Tomi Mertanen Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010. Työpapereita Working Papers 50 Taiteen keskustoimikunta Arts

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2009

Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2009 Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2009 1 Sisällys 1 Puheenjohtajan katsaus 4 Taidetoimikuntien organisaatio 8 Taiteen keskustoimikunnan jäsenet 2009 9 Taiteen akateemikot ja taiteilijaprofessorit 10 2 Taiteen

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Pauli Rautiainen Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Työpapereita Working Papers 45 Taiteen keskustoimikunta Arts Council

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2004

VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2004 Paula Karhunen VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2004 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCIL Tilastotiedote - Facts and Figures 1/ 2005 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2005 Kansi:

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot