3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna 2006. 4 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma"

Transkriptio

1 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Toimintakertomus 2006

2 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Sisältö: 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus: tulossopimuksen toteumaraportti 3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 5 Allekirjoitukset

3 1 Johdon katsaus toimintaan Toimintavuosi 2006 päätti taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien sekä alueellisten taidetoimikuntien kolmivuotiskauden. Koko kautta leimasi järjestelmän kehittämistyö, joka alkoi vuonna 2004 julkistetulla kansainvälisellä arvioinnilla (An International Evaluation of the Finnish System of Arts Councils, OPM:n julkaisuja 2004:3) ja jatkui seuraavan vuoden lopulla julkistetuilla kehittämistyöryhmien raporteilla (Alueellisen taidehallinnon uudistaminen, OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:40 ja Valtion taidetoimikunta-laitoksen kehittäminen, OPM 2005:41). Toimintavuosi 2006 ei tuonut kehittämistyölle päätepistettä, työryhmien kehittämisideoiden toimeenpanoa. Ehdotusten käytännöntoteutuksia sen sijaan punnittiin mm. laajan lausuntokierroksen muodossa ja taiteen keskustoimikunta etsi yhteistä tahtotilaa opetusministeriön kanssa. Kulttuuriministeri Tanja Saarela korosti Arsislehden (1/2006) haastattelussa, että taidetoimikuntajärjestelmän perusrakenteisiin ja toiminnan periaatteisiin ei ole syytä kajota. Ministerin mukaan "meillä on kevyt ja hyvä taiteenedistämisjärjestelmä" ja "vertaisarviointiin perustuva taidetoimikuntalaitos on tehokas ja demokraattinen". Yleistä taidetoimikuntalaitoksen kehittämistä pohtinut työryhmä ja sitä seurannut lausuntokierros totesi suomalaisen järjestelmän kansainvälisestikin arvioiden ainutlaatuiseksi ja toimivaksi. Vahvuuksia ovat muun muassa vaihtuva ja edustava asiantuntemus, vertaisarvioinnin toimivuus päätöksenteossa, toiminnan joustavuus ja itsenäinen päätösvalta. Olennaista tukea toiminnalle tuo oman tutkimustoiminnan tuottama päätöksenteon tietoperusta ja tilastointi. Taidetoimikunnista katsottuna opetusministeriöllä on kehittämistyön raporttien ehdotusten ja niistä annettujen lausuntojen perustalta erinomaiset mahdollisuudet kehittää taidetoimikuntajärjestelmää suuntaan, jota toimikunnissa ja taiteen kentällä on toivottu pitkään. Uusien toimikuntien kolmivuotisperiodiin on lupa lähteä positiivisin mielin, koska taidetoimikunnille ja opetusministeriölle syntyi toimintavuonna hyvin yksituumainen näkemys kehitystyön toteuttamisen muodoista. Alueellisen uudistustyön keskeinen näkökulma on hallinnollinen: alueelliset taidetoimikunnat tulee hallinnollisesti liittää taiteen keskustoimikuntaan. Näin päästään myös parempaan toiminnalliseen yhteisyyteen, kulttuuri- ja taidepolittiisten strategioiden ja painopisteiden yhteiseen suunnitteluun, apuraha- ja avustustoimintojen parempaan koordinointiin sekä muun muassa viestinnän, tiedotuksen ja muun käytännön yhteistoiminnan kehittämiseen. Organisaatiouudistuksen tähtäimessä on taiteilijan ja taiteen kentän etu. Kansainvälisten arvioijien ja kehittämisryhmän suositus alueellisten toimikuntien määrärahojen ja henkilöresurssien lisäämisestä on myös opetusministeriön osalta tavoite lähitulevaisuuteen. Rakenteena taidetoimikuntajärjestelmä on monisyinen. Mullistavia uudistuksia rakenteisiin ei kuitenkaan ole edes ehdotettu, koska vain hienovaraisilla rakenteilla turvataan asiantuntemuksen laajuus ja syvyys. Sen sijaan eri apuraha- ja avustusmuotojen lukumäärää on mahdollista tiivistää merkittävästi. Yli neljänkymmenen apuraha- ja avustusmuodon paletti voidaan yhdistää ja ryhmitellä

4 huomattavasti suppeammaksi, myös hakijalle yksiselitteisemmäksi. Toimintavuonna taiteen keskustoimikunnan toimihenkilöiden sisäisen kehityksen työryhmä teki asiakokonaisuudesta seikkaperäisen muistion, joka jätettiin opetusministeriölle. Työryhmä toi jälleen esiin kehitystyön eri vaiheissa esitetyn siirtymisen sähköiseen hakuu lähivuosina. Taiteen keskustoimikunta on koko toimikautensa painottanut, että keskeistä suomalaisen taiteenedistämisen kehittämisessä on edelleen taidepoliittisen ohjelmatyön (TAO) laaja tavoite luovasta hyvinvointiyhteiskunnasta: taide ja kulttuuri tulee nostaa tieteen ja tutkimuksen rinnalle suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Tämän mukaisesti myös taiteilija-apurahoja ja eri taiteenalojen edistämisvaroja tulee lisätä. Taidetoimikuntien resurssit edelleen lisääntyivät toimintavuonna, mutta maltillisesti. Edellisestä vuodesta taiteen keskustoimikunnan tuki nousi 4 %. Kaikkien taidetoimikuntien tuki taiteelliseen toimintaan oli yhteensä 24,3 miljoonaa euroa. Apurahojen ja avustusten hakemusmäärä oli edelleen kasvava. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien käsittelemiä hakemuksia saapui kaikkiaan yli 9 200, joista eri hakijoita oli noin Näistä noin 3000 sai hakemukselleen myönteisen päätöksen. Päätösten tasa-arvoisuuteen sukupuolen, alueen, kielen tai iän suhteen voidaan olla varsin tyytyväisiä. Noin puolet sekä hakijoista että saajista on naisia ja noin puolet sekä hakijoista että saajista asuu pääkaupunkiseudulla. Ruotsinkielisten saajien osuus (8 %) vastaa hakumäärää. Nuoria hakijoita ja saajia on edelleen varsin vähän, vain noin neljännes. Alle 35- vuotiaiden hakumäärä, samoin kuin avustusten saajien määrä, kasvoivat hieman (27 % 23 %). Taiteen keskustoimikunta on esittänyt jo kansainvälisen arvioinnin lausunnossaan, että laaja-alaisia taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja resursointikysymyksiä varten Suomeen tulisi perustaa valtion tiede- ja teknologianeuvostoa vastaava pääministerivetoinen monihallinnollinen poliittisen päätöksenteon elin. Sen tehtävänä olisi etsiä poliittinen tahtotila julkisen vallan taiteen ja kulttuurin uusille resurssimahdollisuuksille tiellä kohti luovan hyvinvointiyhteiskunnan konkretisoimista. Taiteen keskustoimikunnan koko toimikauden painopisteistä keskeisimmät olivat toimikuntajärjestelmän kehittämistyön lisäksi TAO-ohjelmatyön ja periaatepäätöksen linjauksien esilläpito sekä taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen -hankkeen rahoituksen jatkaminen yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa. TAO-ohjelmatyön linjauksien toteuttaminen eteni konkreettisimmin kahdessa opetusministeriön luotsaamassa laajassa stategiaprosessissa, kulttuurivientihankkeessa ja luovuusstrategian laadinnassa. Kummassakin työssä oli mukana keskustoimikunnan edustus. Suomen Akatemian kanssa neuvoteltiin vuorovaikutusrahoituksen jatkamisesta myös tulevaisuudessa sekä taidekorkeakoulujen taiteellisen jatkokoulutuksen paremmista resursseista tärkeänä osana luovuusstrategian toteuttamista. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toiminta painottui taidekenttien muutosten ja taiteilijatuen vaikuttavuuden arviointiin. Yksikössä valmistui loppuraportti taidealan ammatillisesta koulutuksesta ja taidealan tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä. Kyseessä on viime vuosina osaraportteina ilmestyneiden hankkeiden

5 kooste, jossa on ensimmäistä kertaa arvioituna samassa selvityksessä eri taidealojen tutkinnon suorittaneiden taiteilijoiden työelämään sijoittuminen. Muista tutkimushankkeista mainittakoon taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioiva julkaisu, joka aloittaa yksikön valtion taiteilija-apurahojen merkitystä ja vaikutusta taiteellisen työn kannalta kartoittavan tutkimushankkeen. Arsis-lehden osalta tehtiin toimintavuonna uusi toimituspoliittinen linjaveto: kaksi kertaa vuodessa ilmestyneet ja päätöksiämme kirjaavat bulletiinit korvattiin vuoden lopussa ilmestyvällä vuosikoosteella, johon on kirjattu kaikki vuoden aikana myönnetyt apurahat, avustukset ja palkinnot. Ensimmäinen vuosipäätösnumero ilmestyi numerona 4/2006. Tästä lähtien vuoden viimeisen Arsiksen tehtävä on toimia historiankirjoituksena antamassa kokonaiskuva valtion taidetoimikuntien ja taiteen keskustoimikunnan taiteenedistämisen menneen vuoden määrärahapäätöksistä. Toinen syy uudistukseen oli se, että saimme yhden teemanumeron myötä lisämahdollisuuden keskittyä päätösluetteloita laajempiin kulttuuri- ja taidepoliittisiin näkökulmiin. Kolmas syy uudistukseen oli alueellisten toimikuntien integroiminen entistä kiinteämmäksi osaksi kokonaisuutta: lisänumero mahdollistaa alueellisten näkökulmien esiintuomisen laajemmin Arsiksen sivuilla. Vuoden englanninkielinen, erityisesti kansainväliseen jakeluun suunnattu Arsis esitteli suomalaisten kesäjuhlien ja festivaalien kenttää. Taiteen keskustoimikunnan kansainvälisen toiminnan pysyvinä muotoina jatkuivat toimiminen International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) sekä Ars Baltica -yhteisöissä sekä tutkimusyksikön kansainvälinen yhteistyö. Ars Baltica -verkostossa osallistuttiin aktiivisesti sen toiminnan uudellenarviointiin mm. järjestämällä toukokuussa Helsingissä organisaation järjestelykomitean seminaari. Apuraha- ja avustustoiminnassa on välitöntä kansainvälisyyttä tukevaa merkitystä erityisesti matka-avustuksilla ja residenssitoiminnan tuella, mutta nykyään varsin usein myös mm. taiteilijoiden työskentely- ja kohdeapurahoilla. Eri ministeriöiden yhteisen kulttuurivientihankkeen raporteissa korostetaan kansainvälisen asiantuntijavaihdon yhteydessä että keskustoimikunnan matka-apurahojen ja residenssitoiminnan avustuksia tulee merkittävästi kasvattaa.

6 2 Tuloksellisuuden kuvaus Tulossopimuksen toteumaraportti: Tuloskortti A: Vaikuttavuustavoitteet A 1 Taiteen tukeminen A 2 Saavutettavuus, kulttuurinen monimuotoisuus, taiteen soveltava käyttö A 3 Kansainvälinen vuorovaikutus A 4 Taide- ja taiteilijapolitiikka A 5 Tutkimus- ja julkaisutoiminta A 6 Tiedotustoiminta Tuloskortti B: Tuottavuustavoitteet B 1 Apurahajärjestelmän toimivuus B 2 Asiantuntijajärjestelmän toimivuus Tuloskortti C: Kehittymistavoitteet sekä henkilöstö- ja toimintaresurssien kehittäminen C 1 Työyhteisön kehittäminen C 2 Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Liitteet Liite A 1 Taiteen tukeminen: taulukot 1-4 ja kuvio 1 Liite A 5 Tutkimusyksikön toimintakertomus Liite B Taulukko tuottavuuden tunnusluvuista ja kuvio 2 hakemusmääristä Liite C Taulukot 1-10 henkilöstöresursseista ja kuvio 3 työhyvinvointikyselystä

7 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLISEN TULOSSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI Tuloskortti A VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite A 1 Korkeatasoisen ja innovatiivisen taiteellisen työskentelyn ja tuotannon edellytysten parantaminen sekä taiteen roolin kehittäminen tietoyhteiskunnassa A 1 TAITEEN TUKEMINEN Keino A 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Apurahojen ja avustusten jakaminen ja Apuraha- ja avustuspäätökset. Tuen kohdentaminen alan tuen toimivuuden ja kattavuuden huippuosaamiseen ja laaja-alaiseen, kehittäminen. Tuetun laadukkaan ja korkeatasoiseen taiteelliseen toimintaan; Tuen kattavuuden ja rahoitusperustan innovatiivisen toiminnan monitaiteellisen sekä taiteiden raja-alueella seuranta, taiteilijatuen esittely (mm. Arsis-lehti- ja olevan toiminnan huomioon ottaminen. vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen, bulletin, katsaus Tavoitteena mahdollisimman suuri taiteilijoiden työmarkkinatilanteen toimikuntakauteen, erillinen taiteenalojen kattavuus ja hakijakunnan tutkimus julkaisu tms, myös mahd. sukupuoli-, ikä-, kieli- ja asuinpaikan ulkopuolinen huomioon ottaminen mahdollisuuksien arviointimenettely). mukaan Tukijärjestelmän kattavuus ja kohdentuminen, muutokset rahoitus- ja työmarkkinatilanteessa, apurahojen vaikuttavuusarviointi Apuraha- ja avustuspäätökset: raportoitu Arsis Bulletinissa 4/2006 ja verkkosivuilla Tuen kattavuus ja vaikuttavuus: ks. raportin liite A 1 taulukot 1-4 ja kuvio 1 sekä alla mainitut julkaisut ja verkkosivut. Paula Karhunen: Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki 2005.Tilastotiedote 1/2006 Paula Karhunen: Taidetoimikuntien myöntämä tuki 2006.Tilastotiedote 2/2007. Pauli Rautiainen: Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista Työpapereita n:o 45. Taiteilijoiden työmarkkinatilanteen seuranta: Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff: Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen. Tutkimusyks. julkaisuja n:o 31. Paula Karhunen: Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta n:o 36. Robert Arpo ja Pekka Oesch: Kansanmusiikin ammattilaiset. Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö. Tutkimusyks. julkaisuja n:o 30. Keino A 1.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Toimikuntalaitoksen osallistuminen opetusministeriön kulttuurin tukea Lausuntojen, esitysten ja aloitteiden lukumäärä. Monipuolisen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle. Ks. raportin liite A 1, taulukko 3 OPM:lle annetuista lausunnoista. koskevaan päätöksentekoon Avustustoiminnan ja -politiikan Taiteen ja tutkimuksen yhteistoiminnan asiantuntijaelimenä. asiantuntevuus ja synergia ja uudet metodologiset innovaatiot perusteltavuus. Taiteen keskustoimikunta ja opetusministeriö toteuttavat yhdessä Suomen Akatemia kanssa taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen vuorovaikutushankkeen hyödyntäen pilottihankkeen kokemukset Taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen edistämishankkeen arviointi toimikuntakauden aikana, vuosittain hankkeen erillisrahoitus OPM:stä (yht , á /v). Vuoden 2006 tuki tutkimushankkeisiin myönnetty (4 kpl, yht ). Sivu 1

8 Tulostavoite A 2 Taiteen tasa-arvoisen saavutettavuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja taiteen soveltavan käytön lisääminen A 2 SAAVUTETTAVUUS - KULTTUURINEN MONIMUOTOISUUS - TAITEEN SOVELTAVA KÄYTTÖ Keino A 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Osallistuminen lastenkulttuuripoliittisen Ohjelman hankkeistamisen Aktiivinen ja monipuolinen panos ohjelman Raportoidaan OPM:lle mennessä ohjelman toimenpiteiden toteutuksesta v ohjelman toteutukseen ja seurantaan muodot; lausunnot, raportit jne. toteuttamisessa Jaoston sihteeri pysyvänä asiantuntijana STM:n Lapsiasianeuvottelukunnassa. Keino A 2.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Lastenkulttuurin apurahojen ja palkintojen jakaminen, erityisavustukset teema-alueilla Keino A 2.3 Terveyttä kulttuurista - verkostossa toimiminen Keino A 2.4 Taiteenaloittaisesti eriytyvien määrärahojen jakaminen ja osallistuminen asiantuntijaelimenä OPM:n päätöksentekoon esim. kulttuurisen monimuotoisuuden tukemisessa (kulttuuriset vähemmistöt) Hankkeiden ja tuen piirissä olevien henkilöiden/ yhteisöiden määrä; tuetun toiminnan kvalitatiivinen esittely; hankkeiden arviointi määräajoin Erityisryhmille suunnattujen edistämistoimien tehokas kohdentuminen valituilla teema-alueilla ja taiteenalakohtaisesti eriytyvissä tukimuodoissa; taidepalvelujen tarjonnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen Lastenkulttuurin apurahat ja avustukset sekä taiteenalojen tuki raportoitu Arsis Bulletinissa 4/06 ja viraston verkkosivuilla, tukimuotojen kokonaissummat tilastoselvityksessä 2/2007. Osallistuttu Terveyttä kulttuurista -verkoston toimintaan. Erityisryhmät sisältyvät tavanomaisiin tukitoimiin. Tulostavoite A 3 Taiteen alan kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten ylläpito ja edelleen vahvistaminen A 3 KANSAINVÄLINEN VUOROVAIKUTUS Keino A 3.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Matka-avustusten jakaminen taiteilijoille Avustusten kokonaismäärä, ks. tilastoselvitys 2/2007. ja taiteen alan asiantuntijoille Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat Laadukkaan ja monipuolisen taiteilijoiden ja taiteen alan asiantuntijoiden kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön turvaaminen Keino A 3.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Residenssiohjelman toteuttaminen; tuetaan kansainvälisiin residensseihin osallistumista sekä Suomessa ylläpidettäviä kansainvälisiä taiteilijaresidenssejä Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat; erillinen arviointihanke esim. toimikuntakausittain Residenssitoiminnan edellytysten vahvistaminen, toiminnan laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen Päätökset raportoitu Arsis Bulletin 4/2006 Keino A 3.3 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Itämeren alueen kulttuuriyhteistyötä Hankkeiden lukumäärät ja Yhteistyön edelleen kehittäminen, Osallistuminen verkoston toimintaan (mm.kokoukset Helsingissä ja Gdanskissa). Verkoston toiminnasta ks. edistävän Ars Baltica-verkoston monipuolisuus, taiteen kentän suomalaisten toimijoiden aktivoiminen, toimintaan osallistuminen toimijoiden osallisuus; hankkeiden monipuolistaminen kokouksiin ja muihin yhteistyön tilaisuuksiin osallistuminen, kontaktien määrä ja tuloksellisuus Keino A 3.4 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Osallistuminen taideneuvostojen kansainvälisessä järjestössä (IFACCA) Yhteistyön edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen, informaationvaihto Osallistuttu verkoston toimintaan (mm. kokous Newcastlessa 3 hlöä, d Art kyselyn Reilu kulttuuri / Koivunen välittäminen jäsenjärjestöille). alan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen Keino A 3.5 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Taiteenalojen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle kansainvälisessä kulttuuriyhteistyössä Tutkimus kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten nykytaiteilijoiden tilanteeseen Valmius monipuolisen taiteenalojen Tutkimushanke kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten kuvataiteilijoiden tilanteeseen jatkuu. asiantuntemuksen tarjoamiseen OPM:n Sari Karttunen: Kuvataiteilijoiden koulutusurat. Ammattiopinnot Suomessa ja ulkomailla. Tilastotietoa taiteesta n:ro 37. kansainväliseen yhteistyöhön (esim. osallisuus kulttuurivientihankkeessa, julkaisu nuorten taiteilijoiden kansainvälistymisestä jne.) OPM:n Kulttuurivientihanke (pj. osallistunut työryhmiin). Sivu 2

9 Tulostavoite A 4 Taiteen ja taidepolitiikan aseman vahvistaminen yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa A 4 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLITIIKKA Keino A 4.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Osallistuminen TAO-ohjelman toimeenpanoon ja sen organisointiin, Ohjelman hankkeistamisen muodot ja niiden toimivuus; Monipuolisen ohjelmatyö- ja muun taidepoliittisen asiantuntemuksen Toimittu tarvittaessa OPM:n asiantuntijaelimenä (mm. Luovuusstrategia -työ, Kulttuurivienti -hanke). jossa taiteen keskustoimikunta ja valtion lausunnot, raportit jne; ks. tarjoaminen opetusministeriölle erityisesti taidetoimikunnat toimivat OPM:n myös taidepolitiikan taiteilijapolitiikan alueella Osallistuminen Kulttuurin kansantaloudellinen merkitys -hankkeeseen. asiantuntijaeliminä; myös ohjelmatyön tutkimuksen alue seuranta erityisesti Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osalta APOLIn seuranta jatkui rakennustaidetmk:n vastuulla (kansainv. seminaari Helsingissä EU-pj.kauteen liittyen) Valtion näyttämötaidetoimikunta laati ehdotuksen Teatteripoliittiseksi ohjelmaksi. Keino A 4.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen alueellisten taidetoimikuntien kanssa TAO-ohjelman toteuttamisessa erityisesti lastenkulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä; valtion ja alueellisten taidetoimikuntien rohkaiseminen alueelliset rajat ylittävään hanke- ja muuhun yhteistyöhön Tiivistyvä yhteistyö teema-alueilla Osallistuminen taidehallinnon kehittämistyöhön. Taiteen keskustoimikunnan asettama viraston sisäisen kehittämisen työryhmä (SiKe) teki ehdotuksensa mm. toimikuntien tukimuotojen uudistamisesta. TKT:n puheenjohtaja osallistui Opetushallituksen Lähde -hankkeen ohjausryhmän työhön. Lastenkulttuurijaosto jakoi avustuksia mm. lastenkulttuuripoliittisen ohjelman mukaisiin hankkeisiin. Tulostavoite A 5 Taide- ja taiteilijapolitiikan toteuttamisen, kehittämisen ja arvioinnin kannalta relevantin tietoperustan tuottaminen ja välittäminen A 5 TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA Keino A 5.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Tutkimushankkeet,julkaisusarj Parempi tietoperusta erityisesti at, artikkelit ja strategiapainotusten osoittamilla alueilla, konferenssipaperit, kirjaston taidepolitiikan toteutumisen seuranta kokoelmat ja tietopalvelu, erityisesti keskeisillä tulostavoitealueilla, tiedottamisen sisältö ja kohdentuminen Uuden tutkimustiedon tuottaminen, olemassa olevan tietoaineiston jatkoanalyysi, arviointivälineiden kehittäminen Keino A 5.2 Julkaisutoiminta, kirjastotoiminta, ti Keino d t A 5.3 Osallistuminen alan kansainväliseen yhteistyöhön tuotetun tiedon välittyminen kentän toimijoille ja laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun Julkaisut 6 kpl, artikkelit 8 kpl. Esitelmät ja luennot 13 kpl. Kirjastolainat 1109 kpl, kokoelmakartunta 150 nidettä. Kansainvälinen toiminta: 2 konferenssipaperia, IFACCA:n tutkimusyhteistyö, pohjoismainen yhteistyö Ks. tarkemmin Tutkimusyksikön toimintakertomus (liite A 5) Tulostavoite A 6 A 6 TKT:n asiakaskuntaa, sidosryhmiä ja taidehallinnon sisäisiä tarpeita palveleva TIEDOTUSTOIMINTA tiedotus sekä taidepolitiikan ja sen tulosten yleinen esittely Keino A 6.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Neljä kertaa vuodessa ilmestyy kulttuuripolitiikan lehti Arsis, jonka numeroista yksi on kansainväliseen levitykseen menevä englanninkielinen nro. Keino A 6.2 Tiedotteiden, tiedotustilaisuuksien ja luennoinnin avulla painotetaan suoraa tiedotustoimintaa alan toimijoille ja tiedotusvälineille Keino A 6.3 Kehitetään ulkoisia verkkopalveluja Arsis-lehden ilmestyminen, nettipalvelun päivittyminen, tiedottamisen laadun ylläpito, verkkopalvelujen käyttäjämäärät Tasokas tiedottaminen viranomaistiedotuksena sekä kulttuuripoliittisesti kiinnostavan materiaalin tuottaminen keskustelun tueksi Julkaistu Arsis-lehteä 4 numeroa, joista yksi englanniksi. Arsista kehitettiin keskittämällä tukipäätökset yhteen Bulletin-numeroon, jolloin saatiin kolme syventävää teemanumeroa vuodessa. Ylläpidetty verkkosivuja Verkkosivujen käyttäjämäärä kpl. Verkkosivuja on kehitetty helpottamaan hakutietojen saatavuutta. Lehdistötiedotteita 82 kpl; johtavat pääsääntöisesti asian uutisointiin lyhyesti valtalehdissä, kulttuuriin erikoistuneissa sähköisen median ohjelmissa ja taiteenalojen erikoislehdissä; tutkimuksista myös laajempia artikkeleita. Taiteilijajärjestöjen lehdet julkaisevat aktiivisesti ja näkyvästi tiedotteitamme ja tietoa julkaisuista. Sivu 3

10 Tuloskortti B TUOTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite B 1 Monimuotoisen taiteen tukijärjestelmän tehokas hallinnointi ja kehittäminen B 1 APURAHAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Keino B 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Tukijärjestelmän hallinnointiin liittyvä koulutus ja kehittämistyö sekä henkilöstöresurssien vahvistaminen Esim. eri tukimuotojen hakemus- ja päätösmäärät suhteessa henkilöstöresursseihin Monimuotoisen tukijärjestelmän (40 erilaista tukimuotoa) ylläpidon, toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen; dokumentinhallinta-järjestelmä ainakin osittain toimikuntien jäsenten käytettävissä Keino B 1.2 Tiedottamisen vahvistaminen Esim. verkkopalvelun asiakaspalvelussa mm. verkkopalvelun käyttäjämäärät avulla; sisäisessä työskentelyssä uuden dokumentinhallintajärjestelmän (Edmund) käytön laajentaminen Tulostavoite B 2 Monipuolisen taiteen asiantuntijajärjestelmän ja hanketoiminnan ylläpito ja kehittäminen B 2 ASIANTUNTIJAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Osallistuminen valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittämistyöhön, ja viraston oman sisäisen kehittämisen työryhmän raportti (SiKe). Osallistuminen HARAVA-järjestelmän kehittämiseen yhdessä OPM:n kanssa. Hakulomakkeiden ja hakuinformaation päivittäminen. SiKe -työryhmä esitti myös sisäisen dokumentinhallintajärjestelmän uudistamista. Tuottavuuden tunnuslukuja, ks. raportin liite B taulukko ja kuvio. Keino B 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2006 Hanketoiminnan ja -neuvonnan Esim. asiantuntijatehtävien ja Monipuolisen asiantuntemuksen tarjoaminen Toimi- ja lautakuntien ja niiden jaostojen kokouksia yht. 150 kpl. kehittämistyö; sisäisessä työskentelyssä hankkeiden määrät suhteessa ja hankekokonaisuuden ylläpito; Asiantuntemuksen käyttö, ks. raportin liite A 1 taiteen tukemisesta. dokumentinhallintajärjestelmän käytön henkilöstöresursseihin. toimikuntalaitoksen tukea saaville hankkeille laajentaminen; henkilöstöresurssien Toimikuntien kyky hoitaa niille pyritään antamaan neuvontaa myös muista Henkilöstöresurssit, ks. raportin liitteen C taulukot. vahvistaminen osoitetut tehtävät. rahoitusrakenteista ja -mahdollisuuksista Sivu 4

11 Tuloskortti C KEHITTYMISTAVOITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTARESURSSIEN KEHITTÄMINEN Henkilökehys sisältää keskustoimikunnan hallintotoimiston, tutkimusyksikön sekä 11 taiteen edistämistehtävissä toimivaa taiteilijaprofessoria Henkilöstö on sitoutunut taiteen keskustoimikunnan tavoitteiden toteuttamiseen. Viraston tehtäviä ja tavoitteita toteutetaan riittävillä toimintaresursseilla ja motivoituneella, osaavalla henkilöstöllä, jonka ammattitaitoa ylläpitävästä ja kehittävästä koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Toteuma 2006 ks. raportin liitteen C taulukot. 1. Työyhteisön kehittäminen Työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteita, vastuita ja työskentelytapoja kehitetään ja tuodaan esille yksikkökokouksissa, palavereissa ja koko työyhteisöä koskevissa erityisissä kehittämistilaisuuksissa. Keskeisiä keinoja ovat myös toimenkuvien ja vastuiden kirjaaminen ja kehittäminen, uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen ja edelleen kehittäminen sekä työntekijöiden motivointi. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä on täysimääräisesti käytössä vuonna Taidesihteeri-osastosihteeri -tiimiohjausta kehitetään. Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseksi laaditaan koulutuskartoitus. Koulutussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Henkilöstösuunnitteluun kiinnitetään huomiota. Henkilöstön työhön perehdyttämiseksi on laadittu kansio, jota päivitetään tarpeen mukaan. Tärkeänä koulutusmuotona pidetään myös työssä oppimista kokeneempien työntekijöiden opastuksella. Vuosittain käydään kunkin työntekijän kanssa tavoite- ja kehityskeskustelu. Sisäisessä tiedotuksessa käytetään muun ohella Edmund-dokumentinhallintajärjestelmää. Toteuma 2006 Toteutunut yksikkökokouksissa, palavereissa, Tyky-päivä pidetty Vierumäellä Palkkaustyöryhmässä on jatkettu toimenkuvien yhtenäistämistä. Tavoite- ja kehityskeskustelut käyty, samalla tehty henk.koht. koulutuskartoitus. Dokumentinhallintajärjestelmä uudelleenarvioitavana. Uusia työntekijöitä perehdytetty, päivitetty myös toimikuntien perehdyttämiskansio. Työyhteisön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpitein, riskienkartoituksella ja tyky -toiminnalla (mm. liikunnan tukeminen). Työsuojelun toimintasuunnitelma laaditaan kolmivuotiskausittain. Selvitetään mahdollisuudet osallistua opetusministeriön työtyytyväisyysbarometriin. Työsuojelutoimikunnan kokouksia 5 kpl, työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu osallistuneet koulutukseen. Pelastussuunnitelmaa päivitetty. Liikuntaa tuettu liikuntasetelein. Oma työhyvinvointikysely (THB) tehty (Medivire), palautetilaisuus , kyselyn yhteenveto liitteessä C. 2. Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Jatketaan sisäisen budjetin, tulosohjauksen ja toimintojen suunnittelua ja kehittämistä. Siirrytään useampivuotisiin tulossopimuksiin, ja talousarvion käyttösuunnitelmissa toimikuntakohtaisiin kokonaismäärärahoihin (kuten on esim. säveltaiteen edistämisessä) Vahvistetaan hallintotoimiston henkilöstöresursseja vastaamaan taidehallinnon uudistamiseen liittynyttä tehtäväkentän lisäystä Opetusministeriöstä saadaan tukipalveluita vakiintuneiden käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti mm. puhelinkeskuksen, atk-tukipalveluiden, käännöspalveluiden, palkanmaksun sekä muun maksatuksen ja kirjanpidon sekä yhteisöiden valtionavustusten revision osalta. Selvitetään käännöspalvelujen tilanne. Toteuma 2006 Siirrytty 3-v. tulossopimukseen. Toiminnan kehittämistä jatkettu mm. sisäisen kehittämisen työryhmän (SiKe) ehdotusten pohjalta. Henkilöstöresurssien käyttö ja kehittäminen, ks. tuloskortin liite C. OPM:sta saatavien tukipalvelujen tilanne edellyttää edelleen selvittämistä; - käännöspalvelut hankitaan ostopalveluna; - hlöstö- ja taloushallinnon raportointitarpeet kasvaneet, osallistuminen TAHTIin (työnantajan henkilöstötietohanke) osana opetusministeriön henkilötietojärjestelmiä ei ole toistaiseksi toteutunut. Valtion taideteostoimikunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevat menot (vuokra-, teosten hankinta-, konservointija kunnos- tuskustannukset) suoritetaan erillismäärärahasta. Vuonna 2005 perustetaan amanuenssin virka. Suunnittelijan virka perustettu. Ryhdytään toimenpiteisiin toiminnan volyymin ja henkilöstömäärän kasvun edellyttämien toimitilaratkaisuiden Toimitilaratkaisut on jätetty odottamaan taidehallinnon kehittämistyön etenemistä. toteuttamiseksi yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Toimintamenojen mitoituksessa otetaan huomioon toimitilojen lisätarpeesta aiheutuva vuokramenojen kasvu. Toimintamäärärahan kehitys Toimintamenomomentille on vuodelle 2005 taiteen keskustoimikunnalle nettobudjetoitu Toteuma 2006 Ks. toimintakertomuksen osa 3 talousarvion toteumaluvuista Määrärahasta varaudutaan suorittamaan alueellisten taidetoimikuntien toimintamenoihin ja alueelliseen taiteenedistämiseen kuten vuonna Taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotustoiminnan kokonaismenoihin ( v. 2004) opetusministeriö osoittaa käytettäväksi taiteen tukemisen veikkausvoittovaroista Sivu 5

12 Voimassaolo, sopimusehdot ja raportointi Tulossopimuksen toteutumista seurataan opetusministeriön ja taiteen keskustoimikunnan yhteisessä seurantakokouksessa keväällä Tutkimustoiminnassa on erityisenä yhteistyöfoorumina lisäksi oma ohjausryhmä. Tulossopimuksessa todettujen vuoden 2005 määrärahojen osalta edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahat hyväksyessään vuoden 2005 talousarvion. Allekirjoitukset Helsingissä Taiteen keskustoimikunnan puolesta Opetusministeriön puolesta HANNU SAHA JARMO MALKAVAARA KALEVI KIVISTÖ LAURA MÄKELÄ Puheenjohtaja Pääsihteeri Ylijohtaja Kulttuurisihteeri Liitteet (4 kpl): Liite 1. TKT:n tulostavoitteet osana TAO-ohjelman toteuttamista Liite 2. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien tuki taiteelliseen toimintaan v Liite 3. Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna 2003 (taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat, apurahalautakunnat) Liite 4. Taiteen keskustoimikunnalle, valtion taidetoimikunnille ja apurahalautakunnille osoitettujen hakemusten määrä (kpl) Sivu 6

TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5

TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5 TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Sisältö: 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus:

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen TULOSSOPIMUS 2004 Taiteen keskustoimikunta 1. Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen edistäminen tukemalla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, <PA ~:i> Taideneu^- /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016 Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio 2015-16 m*»* SSSS*

Lisätiedot

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Pauli Rautiainen Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Työpapereita Working Papers 45 Taiteen keskustoimikunta Arts Council

Lisätiedot

Tomi Mertanen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010.

Tomi Mertanen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010. Tomi Mertanen Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010. Työpapereita Working Papers 50 Taiteen keskustoimikunta Arts

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

Läänintaiteilijajärjestelmä

Läänintaiteilijajärjestelmä Pekka Oesch Läänintaiteilijajärjestelmä 1972 2011 Toiminta ja järjestelmän vaiheet TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 39 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 39 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys

Paula Karhunen - Mikko Niininen. Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Paula Karhunen - Mikko Niininen Taidealojen ammattikoulutus - esiselvitys Työpapereita - Working Papers 41 Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Paula Karhunen, Mikko Niininen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Paula Karhunen. Maahanmuuttajataiteilijat. tukijärjestelmässä

Taiteen edistämiskeskus. Paula Karhunen. Maahanmuuttajataiteilijat. tukijärjestelmässä Taiteen edistämiskeskus Paula Karhunen Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijärjestelmässä Paula Karhunen: Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijärjestelmässä Taiteen edistämiskeskus ja Paula Karhunen

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Mediataiteen mahdollisuudet

Mediataiteen mahdollisuudet Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Mediataiteen mahdollisuudet Selvitys mediataiteesta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:13 Asko Mäkelä Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 ISSN 0357-1564 Tammerprint Oy, HELSINKI 2014 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus... 1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat... 3 2.1 Tehtävät...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Taiteilijan asema 2010

Taiteilijan asema 2010 Taiteen edistämiskeskus Kaija Rensujeff Taiteilijan asema 2010 Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus Kaija Rensujeff: Taiteilijan asema 2010 Taiteen edistämiskeskus ja Kaija Rensujeff ISBN 978-952-5253-90-0

Lisätiedot

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS 1

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Dnro VATT/83/02.01/2014 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot