TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5"

Transkriptio

1 TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s

2 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Sisältö: 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus: tulossopimuksen toteumaraportti 3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 5 Allekirjoitukset

3 1 Johdon katsaus Nykyisten taidetoimikuntien toista toimintavuotta leimasi kehittämistyö. Edellisenä vuonna julkistetun taidetoimikuntajärjestelmän kansainvälisen arvioinnin perustalta opetusministeriö asetti kaksi työryhmää, joista toinen tarkasteli taidehallinnon alueellista uudistamista (opm:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:40) ja toinen valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittämistä yleisesti (opm 2005:41). Työryhmät saivat raporttinsa valmiiksi loppuvuodesta Opetusministeriöllä on raporttien ehdotuksen perustalta erinomaiset mahdollisuudet kehittää taidetoimikuntajärjestelmää suuntaan, jota toimikunnissa ja taiteen kentällä on toivottu pitkään. Alueellisen uudistustyön keskeinen näkökulma on hallinnollinen: työryhmä esittää alueellisten taidetoimikuntien liittämistä taiteen keskustoimikuntaan myös hallinnollisesti. Näin päästäisiin myös parempaan toiminnalliseen yhteisyyteen, kulttuuri- ja taidepoliittisten strategioiden ja painopisteiden yhteiseen suunnitteluun, apuraha- ja avustustoimintojen parempaan koordinointiin sekä muun muassa viestinnän, tiedotuksen ja muun yhteistoiminnan kehittämiseen. Tärkeää on huomata, että hallinnollinen ja toiminnallinen yhtenäisyys ei ole vain organisaatiouudistamista, vaan taiteilijan ja taiteen kentän etu. Työryhmä kertasi myös kansainvälisten arvioijien toiveen alueellisten toimikuntien määrärahojen ja henkilöresurssien lisäämisestä. Yleistä kehittämistä pohtinut työryhmä totesi suomalaisen taidetoimikuntajärjestelmän kansainvälisestikin arvioiden ainutlaatuiseksi ja toimivaksi. Vahvuuksia ovat muun muassa vaihtuva ja edustava asiantuntemus, vertaisarvioinnin toimivuus päätöksenteossa, toiminnan joustavuus ja itsenäinen päätösvalta. Olennaista tukea toiminnalle tuo oman tutkimustoiminnan tuottama päätöksenteon tietoperusta ja tilastointi. Rakenteena ja avustusmuotoina taidetoimikuntajärjestelmän todettiin olevan monisyinen. Mullistavia uudistuksia rakenteisiin ei kuitenkaan liene odotettavissa, koska vain hienovaraisilla rakenteilla turvataan asiantuntemuksen laajuus ja syvyys. Sen sijaan apuraha- ja avustusmuotojen kohdalla on mahdollista tiivistää järjestelmää varsin merkittävästi. Yli neljänkymmenen apuraha- ja avustusmuodon paletti voidaan yhdistää ja ryhmitellä huomattavasti suppeammaksi, myös hakijalle yksiselitteisemmäksi. Työryhmän toivomus sähköisiin hakumenetelmiin siirtymisestä toteutunee sekin lähivuosina. Keskeistä taidetoimikuntajärjestelmän kehittämisessä on edelleen TAO-ohjelmatyön tavoite luovasta hyvinvointiyhteiskunnasta. Siksi taide ja kulttuuri tulee nostaa tieteen ja tutkimuksen rinnalle suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Tämän mukaisesti kehittämistyöryhmä esitti myös taiteilija-apurahojen ja eri taiteenalojen edistämisvarojen lisäämistä. Kaiken kaikkiaan taidetoimikuntajärjestelmän kehittämistyölle luotiin siis toimintavuonna 2005 haasteelliset tavoitteet, joiden toimeenpanoon on syytä ryhtyä ripeästi. Muista laajoista kulttuuri- ja taidepolitiikkaan limittyvistä kehityshankkeista tärkeimpiä oli toimintavuonna opetusministeriössä työstetty luovuusstrategia, joka eteni toiseen vaiheeseensa. Taiteen keskustoimikunnan asiasta antaman lausunnon mukaan työn jakaminen luovan ihmisen, luovien ympäristöjen ja luovan talouden näkökulmiin onnistui hyvin. Työ tuotti paitsi luovuuden avartavaa käsitteellistämistä lukuisista eri näkökulmista, myös rikkaan toimenpide-esitysten kirjon, kaikkiaan pitkälti yli toista sataa esitystä. Taiteen keskustoimikunta nosti esille näistä taiteen edistämisen kannalta vain muutaman keskeisimmän: taiteen rahoituksen lisäämisen sekä taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen ja taiteen soveltavan käytön edistämisen. Julkisen vallan rahoitus taiteelle ja kulttuurille ei ole kehittynyt samassa suhteessa kuin niiden yhteiskunnallinen merkitys. Valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittisen

4 periaatepäätöksen erinomaisia ja yhä ajankohtaisempia tavoitteita ja ehdotuksia on vietävä nykyistä päättäväisemmin eteenpäin. Keskustoimikunta esittikin, että laaja-alaisia taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja resursointikysymyksiä varten tulisi Suomeen perustaa valtion tiede- ja teknologianeuvostoa vastaava pääministerivetoinen monihallinnollinen ja poliittinen päätöksentekoelin. Toimintavuonna käynnistyi Taiteen keskustoimikunnan ja Suomen Akatemian toinen taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutusta edistävä hankerahoitus. Luovuuden tutkimus on vähäistä. Keskeisiä malleja ja metodeja sille antaa taiteen luovien prosessien analyysi, jota kansainvälisestikin merkittävässä laajuudessa tehdään suomalaisten taidekorkeakoulujen jatkotutkintoina. Tämän toiminnan rahoitus on kuitenkin ollut hyvin ongelmallista. Siksi Suomen Akatemian ja Taiteen keskustoimikunnan yhteistyötä taiteen ja tieteen vuorovaikutusta edistävissä hankkeissa tulee merkittävästi edelleen kehittää. Uusien sosiaalisten innovaatioiden merkittävimpiä toteuttamismuotoja on taiteen soveltava käyttö. Sen kehittämisen ja taloudellisen edistämisen tulee olla keskeinen osa luovuusstrategiatyön käytännön sovelluksia. Työn on oltava monihallinnollista siten, että mukana ovat opetusministeriön lisäksi ainakin sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö ja ympäristöministeriö. Terveyttä kulttuurista -hankkeiden ja syrjäytymistä estävien kulttuuripainotteisten hankkeiden on saatava tunnustettu asemansa myös sosiaalipolitiikkana. Valtion taidetoimikuntien taloudelliset mahdollisuudet perustehtävänsä toteuttamiseen eli taiteen tukemiseen paranivat maltillisesti toimintavuonna kaikilla sektoreilla. Alueellisella tasolla nousu oli keskimäärin kahdeksan prosenttia, valtion taidetoimikunnilla keskimäärin neljä prosenttia. Hakemusmäärä oli edelleen kasvava. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien käsittelemiä hakemuksia saapui kaikkiaan 9 153, joista eri hakijoita oli Näistä sai hakemukselleen myönteisen päätöksen. Päätösten tasa-arvoisuuteen sukupuolen, alueen, kielen tai iän suhteen voidaan olla varsin tyytyväisiä. Noin puolet sekä hakijoista että saajista on naisia, noin puolet sekä hakijoista että saajista asuu pääkaupunkiseudulla. Myös ruotsinkielisten saajien osuus (8 %) vastaa hakumäärää. Nuoria hakijoita ja saajia on edelleen varsin vähän, vain noin neljännes. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toiminta painottui toimintavuonna taiteen kentän muutosten ja taiteen rahoitusperustan analyysiin. Keskeisinä tutkimuskohteina olivat muun muassa taidekoulutuksesta valmistuneiden tilanne, taiteilijoiden kansainvälistyminen, julkisen taidetuen vaikuttavuus ja yritysten tuki taiteelle. Arsis -lehti ilmestyi neljänä numerona, joista kahdessa esiteltiin päätöksiä ja niiden taustaa. Toinen teemanumeroista keskittyi alueellisuuteen esitellen mm. alueellisten taidetoimikuntiemme toimintoja. Kansainväliseen jakeluun tarkoitetun englanninkielisen teemanumeron teemana oli residenssi-toiminta. Sen materiaali perustui etupäässä Loviisassa syyskuussa järjestettyyn artist-in-residence -seminaariin, jonka organisointiin Taiteen keskustoimikunta osallistui. Taiteen keskustoimikunnan kansainvälisen toiminnan pysyvinä muotoina jatkuivat toimiminen International Federation of Arts Councils and Culture Agencies sekä Ars Baltica -yhteisöissä sekä tutkimusyksikön kansainvälinen yhteistyö. Välitön kansainvälisyyttä tukeva merkitys apuraha- ja avustustoiminnassa on matka-avustuksilla ja residenssitoiminnan tuella, välittömämpi mm. taiteilijoiden työskentely- ja kohdeapurahoilla.

5 2 Tuloksellisuuden kuvaus Tulossopimuksen toteumaraportti: Tuloskortti A: Vaikuttavuustavoitteet A 1 Taiteen tukeminen A 2 Saavutettavuus, kulttuurinen monimuotoisuus, taiteen soveltava käyttö A 3 Kansainvälinen vuorovaikutus A 4 Taide- ja taiteilijapolitiikka A 5 Tutkimus- ja julkaisutoiminta A 6 Tiedotustoiminta Tuloskortti B: Tuottavuustavoitteet B 1 Apurahajärjestelmän toimivuus B 2 Asiantuntijajärjestelmän toimivuus Tuloskortti C: Kehittymistavoitteet sekä henkilöstö- ja toimintaresurssien kehittäminen C 1 Työyhteisön kehittäminen C 2 Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Liitteet

6 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLISEN TULOSSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI Tuloskortti A VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite A 1 Korkeatasoisen ja innovatiivisen taiteellisen työskentelyn ja tuotannon edellytysten parantaminen sekä taiteen roolin kehittäminen tietoyhteiskunnassa Keino A 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Apurahojen ja avustusten jakaminen ja tuen toimivuuden ja kattavuuden kehittäminen. Tuen kattavuuden ja rahoitusperustan seuranta, taiteilijatuen vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen, taiteilijoiden työmarkkinatilanteen tutkimus Keino A 1.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Toimikuntalaitoksen osallistuminen opetusministeriön kulttuurin tukea koskevaan päätöksentekoon asiantuntijaelimenä. Taiteen keskustoimikunta ja opetusministeriö toteuttavat yhdessä Suomen Akatemia kanssa taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen vuorovaikutushankkeen hyödyntäen pilottihankkeen kokemukset Tulostavoite A 2 Taiteen tasa-arvoisen saavutettavuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja taiteen soveltavan käytön lisääminen Lausuntojen, esitysten ja aloitteiden lukumäärä. Avustustoiminnan ja -politiikan asiantuntevuus ja perusteltavuus. Monipuolisen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle. Taiteen ja tutkimuksen yhteistoiminnan synergia ja uudet metodologiset innovaatiot Keino A 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Osallistuminen lastenkulttuuripoliittisen ohjelman toteutukseen ja seurantaan Keino A 2.3 Terveyttä kulttuurista - verkostossa toimiminen Keino A 2.4 A 1 TAITEEN TUKEMINEN Apuraha- ja avustuspäätökset. Tuetun laadukkaan ja innovatiivisen toiminnan esittely (mm. Arsis-lehti- ja bulletin, katsaus toimikuntakauteen, erillinen julkaisu tms, myös mahd. ulkopuolinen arviointimenettely). Tukijärjestelmän kattavuus ja kohdentuminen, muutokset rahoitus- ja työmarkkinatilanteessa, apurahojen vaikuttavuusarviointi A 2 SAAVUTETTAVUUS KULTTUURINEN MONIMUOTOISUUS TAITEEN SOVELTAVA KÄYTTÖ Ohjelman hankkeistamisen muodot; lausunnot, raportit jne. Tuen kohdentaminen alan huippuosaamiseen ja laajaalaiseen, korkeatasoiseen taiteelliseen toimintaan; monitaiteellisen sekä taiteiden raja-alueella olevan toiminnan huomioon ottaminen. Tavoitteena mahdollisimman suuri taiteenalojen kattavuus ja hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja asuinpaikan huomioon ottaminen mahdollisuuksien mukaan Aktiivinen ja monipuolinen panos ohjelman toteuttamisessa Keino A 2.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Lastenkulttuurin apurahojen ja palkintojen Hankkeiden ja tuen piirissä olevien Erityisryhmille suunnattujen Lastenkulttuurin apurahat ja avustukset sekä jakaminen, erityisavustukset teema-alueilla henkilöiden/ yhteisöiden määrä; tuetun edistämistoimien tehokas taiteenalojen tuki raportoitu Arsis Bulletinissa toiminnan kvalitatiivinen esittely; 2/05 ja 4/05 ja viraston verkkosivuilla, hankkeiden arviointi määräajoin kohdentuminen valituilla teemaalueilla ja taiteenalakohtaisesti eriytyvissä tukimuodoissa; taidepalvelujen tarjonnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen Apuraha- ja avustuspäätökset: raportoitu Arsis Bulletinissa ja www-sivuilla. Tuen kattavuus ja vaikuttavuus: ks. tuloskortin liitetaulukot 1-4 ja kuvio 1 ja laajemmin alla mainitut julkaisut (ks. myös verkkosivut Paula Karhunen: Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki 2004 Tilastotiedote Valtion taidetoimikuntalaitoksen tuki Tilastotiedote Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki Tilastotiedote (luonnos). Sari Karttunen: Suomalainen valokuvakirja: Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja n:o 29. Taiteilija-apurahojen vaikuttavuutta arvioiva tutkimushanke meneillään. Rahoituksen seuranta: Pekka Oesch: Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset Tilastotietoa taiteesta n:o 34. ks. edellä myös Karhunen. Työmarkkinatilanteen seuranta: Paula Karhunen: Musiikin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta n:o 35. Taidekoulutuksesta valmistuneiden tilannetta koskeva tutkimushanke meneillään. Ks. tuloskortin liitetaulukko 3 OPM:lle annetuista lausunnoista. Taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen edistämishankkeen arviointi toimikunta-kauden aikana, vuosittain hankkeen erillisrahoitus OPM:stä (yht , á /v). Vuoden 2005 tuki tutkimushankkeisiin myönnetty (4 kpl, yht ). Annettu OPM:lle raportti ohjelman toimenpiteiden toteutuksesta v tukimuotojen kokonaissummat tilastotiedotteessa 1/2006. Erityisryhmät sisältyvät tavanomaisiin tukitoimiin. Osallistuttu Terveyttä kulttuurista -verkoston t i i t ( i i J ä k lä ä)

7 Taiteenaloittaisesti eriytyvien määrärahojen jakaminen ja osallistuminen asiantuntijaelimenä OPM:n päätöksentekoon esim. kulttuurisen monimuotoisuuden tukemisessa (kulttuuriset vähemmistöt) toimintaan (mm. seminaari Jyväskylässä). Vastattu OPM:n kyselyihin vammaispolitiikasta ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta.

8 Tulostavoite A 3 Taiteen alan kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten ylläpito ja edelleen vahvistaminen A 3 KANSAINVÄLINEN VUOROVAIKUTUS Keino A 3.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Matka-avustusten jakaminen taiteilijoille ja taiteen alan asiantuntijoille Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat Laadukkaan ja monipuolisen taiteilijoiden ja taiteen alan asiantuntijoiden kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön turvaaminen Keino A 3.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Residenssiohjelman toteuttaminen; tuetaan kansainvälisiin residensseihin osallistumista sekä Suomessa ylläpidettäviä kansainvälisiä taiteilijaresidenssejä Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat; erillinen arviointihanke esim. toimikuntakausittain Residenssitoiminnan edellytysten vahvistaminen, toiminnan laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen Päätökset raportoitu Arsis Bulletin 4/05. Evaluointi: Riikka Suomi: Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa TKT:n Työpapereita n:o 44. Keino A 3.3 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Itämeren alueen kulttuuriyhteistyötä edistävän Ars Baltica-verkoston toimintaan osallistuminen Hankkeiden lukumäärät ja monipuolisuus, taiteen kentän toimijoiden osallisuus; kokouksiin ja muihin yhteistyön tilaisuuksiin osallistuminen, kontaktien määrä ja tuloksellisuus Yhteistyön edelleen kehittäminen, suomalaisten toimijoiden aktivoiminen, hankkeiden monipuolistaminen Keino A 3.4 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Osallistuminen taideneuvostojen kansainvälisessä järjestössä (IFACCA) alan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen Yhteistyön edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen, informaationvaihto Keino A 3.5 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Taiteenalojen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle kansainvälisessä kulttuuriyhteistyössä Tutkimus kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten nykytaiteilijoiden tilanteeseen Tulostavoite A 4 Taiteen ja taidepolitiikan aseman vahvistaminen yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa A 4 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLITIIKKA Valmius monipuolisen taiteenalojen asiantuntemuksen tarjoamiseen OPM:n kansainväliseen yhteistyöhön (esim. osallisuus kulttuurivientihankkeessa, julkaisu nuorten taiteilijoiden kansainvälistymisestä jne.) Keino A 4.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Avustusten kokonaismäärä, ks. tilastoselvitys 1/2006. Evaluointi: Sari Karttunen: Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset - taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki TKT:n työpapereita n:o 43. Osallistuminen verkoston toimintaan, mm. kokoukset Liettuassa ja Norjassa. Osallistuttu verkoston toimintaan (mm. d 'Art - kysely). Tutkimushanke kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten kuvataiteilijoiden tilanteeseen. Sari Karttunen: Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset - taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki Työpapereita n:o 43. OPM:n Kulttuurivientihanke (pj. osallistunut työryhmiin). Osallistuminen TAO-ohjelman toimeenpanoon ja sen organisointiin, jossa taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat toimivat OPM:n asiantuntijaeliminä; myös ohjelmatyön seuranta erityisesti Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osalta Ohjelman hankkeistamisen muodot ja niiden toimivuus; lausunnot, raportit jne; ks. myös taidepolitiikan tutkimuksen alue Monipuolisen ohjelmatyö- ja muun taidepoliittisen asiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle erityisesti taiteilijapolitiikan alueella Toimittu tarvittaessa OPM:n asiantuntijaelimenä (mm. Luovuusstrategia - työ, Kulttuurivienti -hanke). Osallistuminen Kulttuurin kansantaloudellinen merkitys -hankkeeseen. Keino A 4.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 APOLIn seuranta jatkui rakennustaidetmk:n vastuulla. TKT:n ja toimikuntien aloitteet OPM:lle visuaalisten alojen taidepoliitt. ohjelman ja näyttämötaidepoliitt. ohjelman laatimisesta. Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen alueellisten taidetoimikuntien kanssa TAOohjelman toteuttamisessa erityisesti lastenkulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä; valtion ja alueellisten taidetoimikuntien rohkaiseminen alueelliset rajat ylittävään hanke- ja muuhun yhteistyöhön Tiivistyvä yhteistyö teemaalueilla Osallistuminen taidehallinnon kehittämistyöryhmien työskentelyyn. Pj:n ja pääsih. maakuntakierroksen jatkaminen. Musiikin alueellinen tarjonta -työryhmän työskentelyyn osallistuminen. Lastenkulttuurijaoston vierailut alueilla: Oulu ja Jyväskylä; jaoston edustajien osallistuminen alueellisiin seminaareihin. Avustukset LAKUPO -hankkeisiin.

9 Tulostavoite A 5 Taide- ja taiteilijapolitiikan toteuttamisen, kehittämisen ja arvioinnin kannalta relevantin tietoperustan tuottaminen ja välittäminen A 5 TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA Keino A 5.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Uuden tutkimustiedon tuottaminen, olemassa olevan tietoaineiston jatko-analyysi, arviointivälineiden kehittäminen Keino A 5.2 Julkaisutoiminta, kirjastotoiminta, tiedotus Keino A 5.3 Osallistuminen alan kansainväliseen yhteistyöhön Tulostavoite A 6 TKT:n asiakaskuntaa, sidosryhmiä ja taidehallinnon sisäisiä tarpeita palveleva tiedotus sekä taidepolitiikan ja sen tulosten yleinen esittely Keino A 6.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Neljä kertaa vuodessa ilmestyy kulttuuripolitiikan lehti Arsis, jonka numeroista yksi on kansainväliseen levitykseen menevä englanninkielinen nro. Keino A 6.2 Tiedotteiden, tiedotustilaisuuksien ja luennoinnin avulla painotetaan suoraa tiedotustoimintaa alan toimijoille ja tiedotusvälineille Keino A 6.3 Kehitetään ulkoisia verkkopalveluja Tutkimushankkeet,julkaisusarjat, Parempi tietoperusta erityisesti Julkaisut 8 kpl, artikkelit 7 kpl. artikkelit ja konferenssipaperit, kirjaston kokoelmat ja tietopalvelu, strategiapainotusten osoittamilla alueilla, Esitelmät ja luennot 22 kpl. Kirjaston lainat 830, kokoelman karttuminen tiedottamisen sisältö ja kohdentuminen taidepolitiikan toteutumisen seuranta erityisesti keskeisillä tulostavoitealueilla, tuotetun 251 nidettä. Kv. yhteistyö: 2 tutkimuspaperia, 1 artikkeli kv. refereejulkaisussa. tiedon välittyminen kentän toimijoille ja laajemmin Ks. tutkimusyksikön toimintakertomus (liite). yhteiskunnalliseen keskusteluun A 6 TIEDOTUSTOIMINTA Arsis-lehden ilmestyminen, nettipalvelun päivittyminen, tiedottamisen laadun ylläpito, verkkopalvelujen käyttäjämäärät Tasokas tiedottaminen Julkaistu Arsis -lehteä 4 n:oa (painos viranomaistiedotuksena sekä 5000 kpl), joista yksi engl.kielinen. kulttuuripoliittisesti Ylläpidetty verkkosivuja kiinnostavan materiaalin tuottaminen keskustelun tueksi Verkkopalvelujen käyttäjämäärä: kpl. Verkkosivuja kehitetty (mm. omat Netra-sivut, taiteilijaprofessorien esittelyä laajennettu ja lisätty kuvien ja linkitysten määrää). Lehdistötiedotteita 68 kpl; johtavat pääsääntöisesti asian uutisointiin lyhyesti valtalehdissä, kulttuuriin erikoistuneissa sähköisen median ohjelmissa ja taiteenalojen erikoislehdissä; tutkimuksista myös laajempia artikkeleita. Taiteilijajärjestöjen lehdet julkaisevat aktiivisesti ja näkyvästi tiedotteitamme ja tietoa julkaisuista. Tuloskortti B TUOTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite B 1 Monimuotoisen taiteen tukijärjestelmän tehokas hallinnointi ja kehittäminen Keino B 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Tukijärjestelmän hallinnointiin liittyvä koulutus ja kehittämistyö sekä henkilöstöresurssien vahvistaminen B 1 APURAHAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Esim. eri tukimuotojen hakemus- ja päätösmäärät suhteessa henkilöstöresursseihin Keino B 1.2 Tiedottamisen vahvistaminen Esim. verkkopalvelun käyttäjämäärät asiakaspalvelussa mm. verkkopalvelun avulla; sisäisessä työskentelyssä uuden dokumentinhallintajärjestelmän (Edmund) käytön laajentaminen Monimuotoisen tukijärjestelmän (40 erilaista tukimuotoa) ylläpidon, toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen; dokumentinhallinta-järjestelmä ainakin osittain toimikuntien jäsenten käytettävissä Osallistuminen valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittämistyöryhmän työskentelyyn. Osallistuminen HARAVA-järjestelmän kehittämiseen yhdessä OPM:n kanssa. Hakulomakkeiden ja hakuinformaation päivittäminen tarpeen mukaan. Uusien henkilöiden perehdyttäminen (2 hlöä) järjestelmän käyttöön. Edmund-dokumentinhallintajärjestelmä vain henkilöstön käytössä. Tuottavuuden tunnuslukuja, ks. tuloskortin liitteet. Henkilöstöresurssit, ks. tuloskortin C liitteet. Tulostavoite B 2 Monipuolisen taiteen asiantuntijajärjestelmän ja hanketoiminnan ylläpito ja kehittäminen Keino B 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Hanketoiminnan ja -neuvonnan kehittämistyö; sisäisessä työskentelyssä dokumentinhallintajärjestelmän käytön laajentaminen; henkilöstöresurssien vahvistaminen B 2 ASIANTUNTIJAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Esim. asiantuntijatehtävien ja hankkeiden määrät suhteessa henkilöstöresursseihin. Toimikuntien kyky hoitaa niille osoitetut tehtävät. Monipuolisen asiantuntemuksen tarjoaminen ja hankekokonaisuuden ylläpito; toimikuntalaitoksen tukea saaville hankkeille pyritään antamaan neuvontaa myös muista rahoitusrakenteista ja - mahdollisuuksista Toimi- ja lautakuntien ja niiden jaostojen kokouksia yht. 157 kpl. Asiantuntemuksen käyttö, ks. tuloskortti A:n liitteet taiteen tukemisesta. Henkilöstöresurssit, ks. tuloskortin C liitteet.

10 Tuloskortti C KEHITTYMISTAVOITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTARESURSSIEN KEHITTÄMINEN Henkilökehys sisältää keskustoimikunnan hallintotoimiston, tutkimusyksikön sekä 11 taiteen edistämistehtävissä toimivaa taiteilijaprofessoria Henkilöstö on sitoutunut taiteen keskustoimikunnan tavoitteiden toteuttamiseen. Viraston tehtäviä ja tavoitteita toteutetaan riittävillä toimintaresursseilla ja motivoituneella, osaavalla henkilöstöllä, jonka ammattitaitoa ylläpitävästä ja kehittävästä koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Toteuma 2005 ks.tuloskortin liitteet 1. Työyhteisön kehittäminen Työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteita, vastuita ja työskentelytapoja kehitetään ja tuodaan esille yksikkökokouksissa, palavereissa ja koko työyhteisöä koskevissa erityisissä kehittämistilaisuuksissa. Keskeisiä keinoja ovat myös toimenkuvien ja vastuiden kirjaaminen ja kehittäminen, uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen ja edelleen kehittäminen sekä työntekijöiden motivointi. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä on täysimääräisesti käytössä vuonna Taidesihteeri-osastosihteeri -tiimiohjausta kehitetään. Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseksi laaditaan koulutuskartoitus. Koulutussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Henkilöstösuunnitteluun kiinnitetään huomiota. Henkilöstön työhön perehdyttämiseksi on laadittu kansio, jota päivitetään tarpeen mukaan. Tärkeänä koulutusmuotona pidetään myös työssä oppimista kokeneempien työntekijöiden opastuksella. Vuosittain käydään kunkin työntekijän kanssa tavoite- ja kehityskeskustelu. Sisäisessä tiedotuksessa käytetään muun ohella Edmund-dokumentinhallintajärjestelmää. Työyhteisön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpitein, riskienkartoituksella ja tyky -toiminnalla (mm. liikunnan tukeminen). Työsuojelun toimintasuunnitelma laaditaan kolmivuotiskausittain. Selvitetään mahdollisuudet osallistua opetusministeriön työtyytyväisyysbarometriin. Toteuma 2005 Toteutunut yksikkökokouksissa, palavereissa, kehittämispäivä pidetty Palkkaustyör. tarkastellut toimenkuvia. Tavoite- ja kehityskeskustelut käyty, samalla tehty henk.koht. koulutuskartoitus. Tiimiohjaustyör. kevät -05 ja tulosten esittely Uusia työntekijöitä perehdytetty. Henkilöstön kielikurssi (ruotsi) syksy -05. Työsuojelutoimikunnan toiminta. Työsuojelutarkastus ja sen yhteydessä Valmerikysely (ks. liite) Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Pelastussuunnitelma päivitetty. Liikuntaa tuettu liikuntasetelein. 2. Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Jatketaan sisäisen budjetin, tulosohjauksen ja toimintojen suunnittelua ja kehittämistä. Siirrytään useampivuotisiin tulossopimuksiin, ja talousarvion käyttösuunnitelmissa toimikuntakohtaisiin kokonaismäärärahoihin (kuten on esim. säveltaiteen edistämisessä) Vahvistetaan hallintotoimiston henkilöstöresursseja vastaamaan taidehallinnon uudistamiseen liittynyttä tehtäväkentän lisäystä Opetusministeriöstä saadaan tukipalveluita vakiintuneiden käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti mm. puhelinkeskuksen, atk-tukipalveluiden, käännöspalveluiden, palkanmaksun sekä muun maksatuksen ja kirjanpidon sekä yhteisöiden valtionavustusten revision osalta. Selvitetään käännöspalvelujen tilanne. Valtion taideteostoimikunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevat menot (vuokra-, teosten hankinta-, konservointi- ja kunnos- tuskustannukset) suoritetaan erillismäärärahasta. Vuonna 2005 perustetaan amanuenssin virka. Ryhdytään toimenpiteisiin toiminnan volyymin ja henkilöstömäärän kasvun edellyttämien toimitilaratkaisuiden toteuttamiseksi yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Toimintamenojen mitoituksessa otetaan huomioon toimitilojen lisätarpeesta aiheutuva vuokramenojen kasvu. Toimintamäärärahan kehitys Toimintamenomomentille on vuodelle 2005 taiteen keskustoimikunnalle nettobudjetoitu Määrärahasta varaudutaan suorittamaan alueellisten taidetoimikuntien toimintamenoihin ja alueelliseen taiteenedistämiseen kuten vuonna Taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotustoiminnan kokonaismenoihin ( v. 2004) opetusministeriö osoittaa käytettäväksi taiteen tukemisen veikkausvoittovaroista Voimassaolo, sopimusehdot ja raportointi Allekirjoitukset Toteuma 2005 Siirrytty 3-v. tulossopimukseen. Toiminnan kehittämistä linjattu OPM:n taidetoimikuntien kehittämistyöryhmässä. Henkilöstöresurssien käyttö ja kehittäminen, ks. tuloskortin liitteet. OPM:sta saatavien tukipalvelujen tilanne edellyttää selvittämistä; käännöspalvelut hankitaan ostopalveluna, hlöstö- ja taloushallinnon raportointitarpeet kasvaneet. Amanuenssin virka perustettu. Toimitilaratkaisuissa sisäisiä huonejärjestelyjä. Toteuma 2005 Ks. toimintakertomuksen osa 3, liitetaulukko 1 talousarvion toteumalukuja Tulossopimuksen toteutumista seurataan opetusministeriön ja taiteen keskustoimikunnan yhteisessä seurantakokouksessa keväällä Tutkimustoiminnassa on erityisenä yhteistyöfoorumina lisäksi oma ohjausryhmä. Tulossopimuksessa todettujen vuoden 2005 määrärahojen osalta edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahat hyväksyessään vuoden 2005 talousarvion. Helsingissä Taiteen keskustoimikunnan puolesta Opetusministeriön puolesta HANNU SAHA JARMO MALKAVAARA KALEVI KIVISTÖ LAURA MÄKELÄ Puheenjohtaja Pääsihteeri Ylijohtaja Kulttuurisihteeri Liitteet (4 kpl): Liite 1. TKT:n tulostavoitteet osana TAO-ohjelman toteuttamista Liite 2. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien tuki taiteelliseen toimintaan v Liite 3. Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna 2003 (taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat, apurahalautakunnat) Liite 4. Taiteen keskustoimikunnalle, valtion taidetoimikunnille ja apurahalautakunnille osoitettujen hakemusten määrä (kpl)

11 Liitteet tuloskorttiin A, tulostavoite A 1 Taulukko 1. Taiteen keskustoimikunnan* hakemusten, hakijoiden ja tuen saajien määrä vuonna 2005 Tukimuoto Hakemuksia Hakijoita** Myöntöjä Tuen saajia** Tuen saajat % hakijoista Taiteelliseen työskentelyyn % Sis. taiteilija-apurahat*** % Projekteihin % Yhteisöille % Kaikki tukimuodot yhteensä ** ** 42 % * Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. ** Päällekkäisyydet poistettu. Hakijat ovat voineet hakea ja saada apurahoja useasta tukimuodosta. *** Apurahaa haettu vuonna Kuvio 1. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien sekä apurahalautakuntien myöntämän tuen jakautuminen taiteenaloittain vuonna 2005 (yht. 19,4 milj. ) taideteollisuus 5,8% säveltaide 13,8% valokuvataide 5,4% tanssitaide 6,0% arvostelijat 0,7% elokuvataide 7,8% kirjallisuus 24,8% rakennustaide 2,3% näyttämötaide 11,0% muu* 4,2% kuvataide 18,3% * Muu = sirkus- ja mediataide sekä taiteenaloittain luokittelemattomat. Sirkustaiteen osuus koko tuesta 0,2 % ja mediataiteen 0,4 %.

12 Liitteet tuloskorttiin A, tulostavoite A 1 Taulukko 2. Taiteen keskustoimikunnan* apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna 2005 % Hakijoista % Tuen saajista Naiset 52 % 49 % Pääkaupunkiseutu 51 % 54 % Ruotsinkieliset 8 % 8 % Alle 35-v. 27 % 22 % LKM** *Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja apurahalautakunnat. ** Sis. yksityishenkilöt ja työryhmien yhteyshenkilöt, ei yhteisöjä. Päällekkäisyydet poistettu. Ei sisällä alueellisia taidetoimikuntia. Taulukko 3. Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien antamat lausunnot vuonna 2005 Hakemuksia Määräraha Taiteilijaeläkkeet 462 * Valtakunnalliset kulttuuritapahtumat Valtakunnallisesti merkittävät kansainväliset elokuvafestivaalit ** Elokuva-alan järjestöt Kirjallisuuden ostotuki *** Kirjailijajärjestöt Taidekoulut Kuvataidejärjestöt Harrastajateatterijärjestöt Ammattiteatterijärjestöt Säveltaiteen harrastustoiminta Musiikki-instituutit Säveltaidejärjestöt Graafisen suunnittelun ja sarjakuvan järjestöt Tanssialan järjestöt Valokuva-alan järjestöt ja näyttelyt * Taiteilijaeläkkeet ovat valtion budjetissa valtiovarainministeriön menokohdassa. ** Hakemukset siirretty elokuvasäätiölle. *** Esitys kirjastojen ostotukilistalle otettavista kirjoista. Lausunto koskee kaikkia Suomessa ilmestyviä nimikkeitä.

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen TULOSSOPIMUS 2004 Taiteen keskustoimikunta 1. Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen edistäminen tukemalla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, <PA ~:i> Taideneu^- /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016 Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio 2015-16 m*»* SSSS*

Lisätiedot

Tomi Mertanen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010.

Tomi Mertanen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010. Tomi Mertanen Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista vuosina 2006-2010. Työpapereita Working Papers 50 Taiteen keskustoimikunta Arts

Lisätiedot

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Pauli Rautiainen Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Työpapereita Working Papers 45 Taiteen keskustoimikunta Arts Council

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Läänintaiteilijajärjestelmä

Läänintaiteilijajärjestelmä Pekka Oesch Läänintaiteilijajärjestelmä 1972 2011 Toiminta ja järjestelmän vaiheet TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 39 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 39 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Paula Karhunen. Maahanmuuttajataiteilijat. tukijärjestelmässä

Taiteen edistämiskeskus. Paula Karhunen. Maahanmuuttajataiteilijat. tukijärjestelmässä Taiteen edistämiskeskus Paula Karhunen Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijärjestelmässä Paula Karhunen: Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijärjestelmässä Taiteen edistämiskeskus ja Paula Karhunen

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

Mediataiteen mahdollisuudet

Mediataiteen mahdollisuudet Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Mediataiteen mahdollisuudet Selvitys mediataiteesta Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:13 Asko Mäkelä Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2008 Helsinki 2009 ISSN 0357-1564 HAKAPAINO OY, HELSINKI 2009 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus...1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat...4 2.1 Tehtävät...4

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013

OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013 OIKEUSPOLIITTINEN TUTKIMUSLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 ISSN 0357-1564 Tammerprint Oy, HELSINKI 2014 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus... 1 2 Tehtävät, organisaatio ja toimitilat... 3 2.1 Tehtävät...

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

HYVÄ MAHDOLLISUUS MEIKÄLÄISELLE, JOKA EI VOI IHAN KILPAILLA SUOMALAISTEN KANSSA

HYVÄ MAHDOLLISUUS MEIKÄLÄISELLE, JOKA EI VOI IHAN KILPAILLA SUOMALAISTEN KANSSA HYVÄ MAHDOLLISUUS MEIKÄLÄISELLE, JOKA EI VOI IHAN KILPAILLA SUOMALAISTEN KANSSA Valtion apurahat monikulttuurisiin taidehankkeisiin: taiteen edistämistä vai kotouttamispolitiikkaa? Katri Talaskivi Pro

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet Opetusministeriö Undervisningsministeriet VISIO Suomi on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa koulutus, kulttuuri ja tiede ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja Suomen talouden ja sivistyksen keskeiset

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS 1

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Dnro VATT/83/02.01/2014 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen

Lisätiedot

Kulttuurialat työelämän koelaboratorio SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro

Kulttuurialat työelämän koelaboratorio SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro 5 2008 Kulttuurialat työelämän koelaboratorio SAK:n kulttuuripoliittinen puheenvuoro Joulukuu 2008 Joulukuu 2008 Lisätiedot: Hannu Rosengrén hannu.rosengren@sak.fi puh. 020 774 0187 SAK, PL 157 00531 Helsinki

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle

KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Anna Tompuri KANSAINVÄLINEN RESIDENSSITOIMINTA Kontakteja Etelä-Savon residenssiverkostolle Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Huhtikuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.04.2006

Lisätiedot