TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 5"

Transkriptio

1 TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s

2 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Sisältö: 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus: tulossopimuksen toteumaraportti 3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 5 Allekirjoitukset

3 1 Johdon katsaus Nykyisten taidetoimikuntien toista toimintavuotta leimasi kehittämistyö. Edellisenä vuonna julkistetun taidetoimikuntajärjestelmän kansainvälisen arvioinnin perustalta opetusministeriö asetti kaksi työryhmää, joista toinen tarkasteli taidehallinnon alueellista uudistamista (opm:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:40) ja toinen valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittämistä yleisesti (opm 2005:41). Työryhmät saivat raporttinsa valmiiksi loppuvuodesta Opetusministeriöllä on raporttien ehdotuksen perustalta erinomaiset mahdollisuudet kehittää taidetoimikuntajärjestelmää suuntaan, jota toimikunnissa ja taiteen kentällä on toivottu pitkään. Alueellisen uudistustyön keskeinen näkökulma on hallinnollinen: työryhmä esittää alueellisten taidetoimikuntien liittämistä taiteen keskustoimikuntaan myös hallinnollisesti. Näin päästäisiin myös parempaan toiminnalliseen yhteisyyteen, kulttuuri- ja taidepoliittisten strategioiden ja painopisteiden yhteiseen suunnitteluun, apuraha- ja avustustoimintojen parempaan koordinointiin sekä muun muassa viestinnän, tiedotuksen ja muun yhteistoiminnan kehittämiseen. Tärkeää on huomata, että hallinnollinen ja toiminnallinen yhtenäisyys ei ole vain organisaatiouudistamista, vaan taiteilijan ja taiteen kentän etu. Työryhmä kertasi myös kansainvälisten arvioijien toiveen alueellisten toimikuntien määrärahojen ja henkilöresurssien lisäämisestä. Yleistä kehittämistä pohtinut työryhmä totesi suomalaisen taidetoimikuntajärjestelmän kansainvälisestikin arvioiden ainutlaatuiseksi ja toimivaksi. Vahvuuksia ovat muun muassa vaihtuva ja edustava asiantuntemus, vertaisarvioinnin toimivuus päätöksenteossa, toiminnan joustavuus ja itsenäinen päätösvalta. Olennaista tukea toiminnalle tuo oman tutkimustoiminnan tuottama päätöksenteon tietoperusta ja tilastointi. Rakenteena ja avustusmuotoina taidetoimikuntajärjestelmän todettiin olevan monisyinen. Mullistavia uudistuksia rakenteisiin ei kuitenkaan liene odotettavissa, koska vain hienovaraisilla rakenteilla turvataan asiantuntemuksen laajuus ja syvyys. Sen sijaan apuraha- ja avustusmuotojen kohdalla on mahdollista tiivistää järjestelmää varsin merkittävästi. Yli neljänkymmenen apuraha- ja avustusmuodon paletti voidaan yhdistää ja ryhmitellä huomattavasti suppeammaksi, myös hakijalle yksiselitteisemmäksi. Työryhmän toivomus sähköisiin hakumenetelmiin siirtymisestä toteutunee sekin lähivuosina. Keskeistä taidetoimikuntajärjestelmän kehittämisessä on edelleen TAO-ohjelmatyön tavoite luovasta hyvinvointiyhteiskunnasta. Siksi taide ja kulttuuri tulee nostaa tieteen ja tutkimuksen rinnalle suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Tämän mukaisesti kehittämistyöryhmä esitti myös taiteilija-apurahojen ja eri taiteenalojen edistämisvarojen lisäämistä. Kaiken kaikkiaan taidetoimikuntajärjestelmän kehittämistyölle luotiin siis toimintavuonna 2005 haasteelliset tavoitteet, joiden toimeenpanoon on syytä ryhtyä ripeästi. Muista laajoista kulttuuri- ja taidepolitiikkaan limittyvistä kehityshankkeista tärkeimpiä oli toimintavuonna opetusministeriössä työstetty luovuusstrategia, joka eteni toiseen vaiheeseensa. Taiteen keskustoimikunnan asiasta antaman lausunnon mukaan työn jakaminen luovan ihmisen, luovien ympäristöjen ja luovan talouden näkökulmiin onnistui hyvin. Työ tuotti paitsi luovuuden avartavaa käsitteellistämistä lukuisista eri näkökulmista, myös rikkaan toimenpide-esitysten kirjon, kaikkiaan pitkälti yli toista sataa esitystä. Taiteen keskustoimikunta nosti esille näistä taiteen edistämisen kannalta vain muutaman keskeisimmän: taiteen rahoituksen lisäämisen sekä taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutuksen ja taiteen soveltavan käytön edistämisen. Julkisen vallan rahoitus taiteelle ja kulttuurille ei ole kehittynyt samassa suhteessa kuin niiden yhteiskunnallinen merkitys. Valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittisen

4 periaatepäätöksen erinomaisia ja yhä ajankohtaisempia tavoitteita ja ehdotuksia on vietävä nykyistä päättäväisemmin eteenpäin. Keskustoimikunta esittikin, että laaja-alaisia taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja resursointikysymyksiä varten tulisi Suomeen perustaa valtion tiede- ja teknologianeuvostoa vastaava pääministerivetoinen monihallinnollinen ja poliittinen päätöksentekoelin. Toimintavuonna käynnistyi Taiteen keskustoimikunnan ja Suomen Akatemian toinen taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutusta edistävä hankerahoitus. Luovuuden tutkimus on vähäistä. Keskeisiä malleja ja metodeja sille antaa taiteen luovien prosessien analyysi, jota kansainvälisestikin merkittävässä laajuudessa tehdään suomalaisten taidekorkeakoulujen jatkotutkintoina. Tämän toiminnan rahoitus on kuitenkin ollut hyvin ongelmallista. Siksi Suomen Akatemian ja Taiteen keskustoimikunnan yhteistyötä taiteen ja tieteen vuorovaikutusta edistävissä hankkeissa tulee merkittävästi edelleen kehittää. Uusien sosiaalisten innovaatioiden merkittävimpiä toteuttamismuotoja on taiteen soveltava käyttö. Sen kehittämisen ja taloudellisen edistämisen tulee olla keskeinen osa luovuusstrategiatyön käytännön sovelluksia. Työn on oltava monihallinnollista siten, että mukana ovat opetusministeriön lisäksi ainakin sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö ja ympäristöministeriö. Terveyttä kulttuurista -hankkeiden ja syrjäytymistä estävien kulttuuripainotteisten hankkeiden on saatava tunnustettu asemansa myös sosiaalipolitiikkana. Valtion taidetoimikuntien taloudelliset mahdollisuudet perustehtävänsä toteuttamiseen eli taiteen tukemiseen paranivat maltillisesti toimintavuonna kaikilla sektoreilla. Alueellisella tasolla nousu oli keskimäärin kahdeksan prosenttia, valtion taidetoimikunnilla keskimäärin neljä prosenttia. Hakemusmäärä oli edelleen kasvava. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien käsittelemiä hakemuksia saapui kaikkiaan 9 153, joista eri hakijoita oli Näistä sai hakemukselleen myönteisen päätöksen. Päätösten tasa-arvoisuuteen sukupuolen, alueen, kielen tai iän suhteen voidaan olla varsin tyytyväisiä. Noin puolet sekä hakijoista että saajista on naisia, noin puolet sekä hakijoista että saajista asuu pääkaupunkiseudulla. Myös ruotsinkielisten saajien osuus (8 %) vastaa hakumäärää. Nuoria hakijoita ja saajia on edelleen varsin vähän, vain noin neljännes. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toiminta painottui toimintavuonna taiteen kentän muutosten ja taiteen rahoitusperustan analyysiin. Keskeisinä tutkimuskohteina olivat muun muassa taidekoulutuksesta valmistuneiden tilanne, taiteilijoiden kansainvälistyminen, julkisen taidetuen vaikuttavuus ja yritysten tuki taiteelle. Arsis -lehti ilmestyi neljänä numerona, joista kahdessa esiteltiin päätöksiä ja niiden taustaa. Toinen teemanumeroista keskittyi alueellisuuteen esitellen mm. alueellisten taidetoimikuntiemme toimintoja. Kansainväliseen jakeluun tarkoitetun englanninkielisen teemanumeron teemana oli residenssi-toiminta. Sen materiaali perustui etupäässä Loviisassa syyskuussa järjestettyyn artist-in-residence -seminaariin, jonka organisointiin Taiteen keskustoimikunta osallistui. Taiteen keskustoimikunnan kansainvälisen toiminnan pysyvinä muotoina jatkuivat toimiminen International Federation of Arts Councils and Culture Agencies sekä Ars Baltica -yhteisöissä sekä tutkimusyksikön kansainvälinen yhteistyö. Välitön kansainvälisyyttä tukeva merkitys apuraha- ja avustustoiminnassa on matka-avustuksilla ja residenssitoiminnan tuella, välittömämpi mm. taiteilijoiden työskentely- ja kohdeapurahoilla.

5 2 Tuloksellisuuden kuvaus Tulossopimuksen toteumaraportti: Tuloskortti A: Vaikuttavuustavoitteet A 1 Taiteen tukeminen A 2 Saavutettavuus, kulttuurinen monimuotoisuus, taiteen soveltava käyttö A 3 Kansainvälinen vuorovaikutus A 4 Taide- ja taiteilijapolitiikka A 5 Tutkimus- ja julkaisutoiminta A 6 Tiedotustoiminta Tuloskortti B: Tuottavuustavoitteet B 1 Apurahajärjestelmän toimivuus B 2 Asiantuntijajärjestelmän toimivuus Tuloskortti C: Kehittymistavoitteet sekä henkilöstö- ja toimintaresurssien kehittäminen C 1 Työyhteisön kehittäminen C 2 Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Liitteet

6 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLISEN TULOSSOPIMUKSEN TOTEUMARAPORTTI Tuloskortti A VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite A 1 Korkeatasoisen ja innovatiivisen taiteellisen työskentelyn ja tuotannon edellytysten parantaminen sekä taiteen roolin kehittäminen tietoyhteiskunnassa Keino A 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Apurahojen ja avustusten jakaminen ja tuen toimivuuden ja kattavuuden kehittäminen. Tuen kattavuuden ja rahoitusperustan seuranta, taiteilijatuen vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen, taiteilijoiden työmarkkinatilanteen tutkimus Keino A 1.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Toimikuntalaitoksen osallistuminen opetusministeriön kulttuurin tukea koskevaan päätöksentekoon asiantuntijaelimenä. Taiteen keskustoimikunta ja opetusministeriö toteuttavat yhdessä Suomen Akatemia kanssa taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen vuorovaikutushankkeen hyödyntäen pilottihankkeen kokemukset Tulostavoite A 2 Taiteen tasa-arvoisen saavutettavuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja taiteen soveltavan käytön lisääminen Lausuntojen, esitysten ja aloitteiden lukumäärä. Avustustoiminnan ja -politiikan asiantuntevuus ja perusteltavuus. Monipuolisen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle. Taiteen ja tutkimuksen yhteistoiminnan synergia ja uudet metodologiset innovaatiot Keino A 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Osallistuminen lastenkulttuuripoliittisen ohjelman toteutukseen ja seurantaan Keino A 2.3 Terveyttä kulttuurista - verkostossa toimiminen Keino A 2.4 A 1 TAITEEN TUKEMINEN Apuraha- ja avustuspäätökset. Tuetun laadukkaan ja innovatiivisen toiminnan esittely (mm. Arsis-lehti- ja bulletin, katsaus toimikuntakauteen, erillinen julkaisu tms, myös mahd. ulkopuolinen arviointimenettely). Tukijärjestelmän kattavuus ja kohdentuminen, muutokset rahoitus- ja työmarkkinatilanteessa, apurahojen vaikuttavuusarviointi A 2 SAAVUTETTAVUUS KULTTUURINEN MONIMUOTOISUUS TAITEEN SOVELTAVA KÄYTTÖ Ohjelman hankkeistamisen muodot; lausunnot, raportit jne. Tuen kohdentaminen alan huippuosaamiseen ja laajaalaiseen, korkeatasoiseen taiteelliseen toimintaan; monitaiteellisen sekä taiteiden raja-alueella olevan toiminnan huomioon ottaminen. Tavoitteena mahdollisimman suuri taiteenalojen kattavuus ja hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja asuinpaikan huomioon ottaminen mahdollisuuksien mukaan Aktiivinen ja monipuolinen panos ohjelman toteuttamisessa Keino A 2.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Lastenkulttuurin apurahojen ja palkintojen Hankkeiden ja tuen piirissä olevien Erityisryhmille suunnattujen Lastenkulttuurin apurahat ja avustukset sekä jakaminen, erityisavustukset teema-alueilla henkilöiden/ yhteisöiden määrä; tuetun edistämistoimien tehokas taiteenalojen tuki raportoitu Arsis Bulletinissa toiminnan kvalitatiivinen esittely; 2/05 ja 4/05 ja viraston verkkosivuilla, hankkeiden arviointi määräajoin kohdentuminen valituilla teemaalueilla ja taiteenalakohtaisesti eriytyvissä tukimuodoissa; taidepalvelujen tarjonnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen Apuraha- ja avustuspäätökset: raportoitu Arsis Bulletinissa ja www-sivuilla. Tuen kattavuus ja vaikuttavuus: ks. tuloskortin liitetaulukot 1-4 ja kuvio 1 ja laajemmin alla mainitut julkaisut (ks. myös verkkosivut Paula Karhunen: Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki 2004 Tilastotiedote Valtion taidetoimikuntalaitoksen tuki Tilastotiedote Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki Tilastotiedote (luonnos). Sari Karttunen: Suomalainen valokuvakirja: Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja n:o 29. Taiteilija-apurahojen vaikuttavuutta arvioiva tutkimushanke meneillään. Rahoituksen seuranta: Pekka Oesch: Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset Tilastotietoa taiteesta n:o 34. ks. edellä myös Karhunen. Työmarkkinatilanteen seuranta: Paula Karhunen: Musiikin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta n:o 35. Taidekoulutuksesta valmistuneiden tilannetta koskeva tutkimushanke meneillään. Ks. tuloskortin liitetaulukko 3 OPM:lle annetuista lausunnoista. Taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen edistämishankkeen arviointi toimikunta-kauden aikana, vuosittain hankkeen erillisrahoitus OPM:stä (yht , á /v). Vuoden 2005 tuki tutkimushankkeisiin myönnetty (4 kpl, yht ). Annettu OPM:lle raportti ohjelman toimenpiteiden toteutuksesta v tukimuotojen kokonaissummat tilastotiedotteessa 1/2006. Erityisryhmät sisältyvät tavanomaisiin tukitoimiin. Osallistuttu Terveyttä kulttuurista -verkoston t i i t ( i i J ä k lä ä)

7 Taiteenaloittaisesti eriytyvien määrärahojen jakaminen ja osallistuminen asiantuntijaelimenä OPM:n päätöksentekoon esim. kulttuurisen monimuotoisuuden tukemisessa (kulttuuriset vähemmistöt) toimintaan (mm. seminaari Jyväskylässä). Vastattu OPM:n kyselyihin vammaispolitiikasta ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta.

8 Tulostavoite A 3 Taiteen alan kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten ylläpito ja edelleen vahvistaminen A 3 KANSAINVÄLINEN VUOROVAIKUTUS Keino A 3.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Matka-avustusten jakaminen taiteilijoille ja taiteen alan asiantuntijoille Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat Laadukkaan ja monipuolisen taiteilijoiden ja taiteen alan asiantuntijoiden kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön turvaaminen Keino A 3.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Residenssiohjelman toteuttaminen; tuetaan kansainvälisiin residensseihin osallistumista sekä Suomessa ylläpidettäviä kansainvälisiä taiteilijaresidenssejä Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat; erillinen arviointihanke esim. toimikuntakausittain Residenssitoiminnan edellytysten vahvistaminen, toiminnan laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen Päätökset raportoitu Arsis Bulletin 4/05. Evaluointi: Riikka Suomi: Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa TKT:n Työpapereita n:o 44. Keino A 3.3 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Itämeren alueen kulttuuriyhteistyötä edistävän Ars Baltica-verkoston toimintaan osallistuminen Hankkeiden lukumäärät ja monipuolisuus, taiteen kentän toimijoiden osallisuus; kokouksiin ja muihin yhteistyön tilaisuuksiin osallistuminen, kontaktien määrä ja tuloksellisuus Yhteistyön edelleen kehittäminen, suomalaisten toimijoiden aktivoiminen, hankkeiden monipuolistaminen Keino A 3.4 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Osallistuminen taideneuvostojen kansainvälisessä järjestössä (IFACCA) alan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen Yhteistyön edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen, informaationvaihto Keino A 3.5 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Taiteenalojen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle kansainvälisessä kulttuuriyhteistyössä Tutkimus kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten nykytaiteilijoiden tilanteeseen Tulostavoite A 4 Taiteen ja taidepolitiikan aseman vahvistaminen yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa A 4 TAIDE- JA TAITEILIJAPOLITIIKKA Valmius monipuolisen taiteenalojen asiantuntemuksen tarjoamiseen OPM:n kansainväliseen yhteistyöhön (esim. osallisuus kulttuurivientihankkeessa, julkaisu nuorten taiteilijoiden kansainvälistymisestä jne.) Keino A 4.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Avustusten kokonaismäärä, ks. tilastoselvitys 1/2006. Evaluointi: Sari Karttunen: Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset - taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki TKT:n työpapereita n:o 43. Osallistuminen verkoston toimintaan, mm. kokoukset Liettuassa ja Norjassa. Osallistuttu verkoston toimintaan (mm. d 'Art - kysely). Tutkimushanke kansainvälistymisen vaikutuksista nuorten kuvataiteilijoiden tilanteeseen. Sari Karttunen: Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset - taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki Työpapereita n:o 43. OPM:n Kulttuurivientihanke (pj. osallistunut työryhmiin). Osallistuminen TAO-ohjelman toimeenpanoon ja sen organisointiin, jossa taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat toimivat OPM:n asiantuntijaeliminä; myös ohjelmatyön seuranta erityisesti Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osalta Ohjelman hankkeistamisen muodot ja niiden toimivuus; lausunnot, raportit jne; ks. myös taidepolitiikan tutkimuksen alue Monipuolisen ohjelmatyö- ja muun taidepoliittisen asiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle erityisesti taiteilijapolitiikan alueella Toimittu tarvittaessa OPM:n asiantuntijaelimenä (mm. Luovuusstrategia - työ, Kulttuurivienti -hanke). Osallistuminen Kulttuurin kansantaloudellinen merkitys -hankkeeseen. Keino A 4.2 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 APOLIn seuranta jatkui rakennustaidetmk:n vastuulla. TKT:n ja toimikuntien aloitteet OPM:lle visuaalisten alojen taidepoliitt. ohjelman ja näyttämötaidepoliitt. ohjelman laatimisesta. Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen alueellisten taidetoimikuntien kanssa TAOohjelman toteuttamisessa erityisesti lastenkulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä; valtion ja alueellisten taidetoimikuntien rohkaiseminen alueelliset rajat ylittävään hanke- ja muuhun yhteistyöhön Tiivistyvä yhteistyö teemaalueilla Osallistuminen taidehallinnon kehittämistyöryhmien työskentelyyn. Pj:n ja pääsih. maakuntakierroksen jatkaminen. Musiikin alueellinen tarjonta -työryhmän työskentelyyn osallistuminen. Lastenkulttuurijaoston vierailut alueilla: Oulu ja Jyväskylä; jaoston edustajien osallistuminen alueellisiin seminaareihin. Avustukset LAKUPO -hankkeisiin.

9 Tulostavoite A 5 Taide- ja taiteilijapolitiikan toteuttamisen, kehittämisen ja arvioinnin kannalta relevantin tietoperustan tuottaminen ja välittäminen A 5 TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA Keino A 5.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Uuden tutkimustiedon tuottaminen, olemassa olevan tietoaineiston jatko-analyysi, arviointivälineiden kehittäminen Keino A 5.2 Julkaisutoiminta, kirjastotoiminta, tiedotus Keino A 5.3 Osallistuminen alan kansainväliseen yhteistyöhön Tulostavoite A 6 TKT:n asiakaskuntaa, sidosryhmiä ja taidehallinnon sisäisiä tarpeita palveleva tiedotus sekä taidepolitiikan ja sen tulosten yleinen esittely Keino A 6.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Neljä kertaa vuodessa ilmestyy kulttuuripolitiikan lehti Arsis, jonka numeroista yksi on kansainväliseen levitykseen menevä englanninkielinen nro. Keino A 6.2 Tiedotteiden, tiedotustilaisuuksien ja luennoinnin avulla painotetaan suoraa tiedotustoimintaa alan toimijoille ja tiedotusvälineille Keino A 6.3 Kehitetään ulkoisia verkkopalveluja Tutkimushankkeet,julkaisusarjat, Parempi tietoperusta erityisesti Julkaisut 8 kpl, artikkelit 7 kpl. artikkelit ja konferenssipaperit, kirjaston kokoelmat ja tietopalvelu, strategiapainotusten osoittamilla alueilla, Esitelmät ja luennot 22 kpl. Kirjaston lainat 830, kokoelman karttuminen tiedottamisen sisältö ja kohdentuminen taidepolitiikan toteutumisen seuranta erityisesti keskeisillä tulostavoitealueilla, tuotetun 251 nidettä. Kv. yhteistyö: 2 tutkimuspaperia, 1 artikkeli kv. refereejulkaisussa. tiedon välittyminen kentän toimijoille ja laajemmin Ks. tutkimusyksikön toimintakertomus (liite). yhteiskunnalliseen keskusteluun A 6 TIEDOTUSTOIMINTA Arsis-lehden ilmestyminen, nettipalvelun päivittyminen, tiedottamisen laadun ylläpito, verkkopalvelujen käyttäjämäärät Tasokas tiedottaminen Julkaistu Arsis -lehteä 4 n:oa (painos viranomaistiedotuksena sekä 5000 kpl), joista yksi engl.kielinen. kulttuuripoliittisesti Ylläpidetty verkkosivuja kiinnostavan materiaalin tuottaminen keskustelun tueksi Verkkopalvelujen käyttäjämäärä: kpl. Verkkosivuja kehitetty (mm. omat Netra-sivut, taiteilijaprofessorien esittelyä laajennettu ja lisätty kuvien ja linkitysten määrää). Lehdistötiedotteita 68 kpl; johtavat pääsääntöisesti asian uutisointiin lyhyesti valtalehdissä, kulttuuriin erikoistuneissa sähköisen median ohjelmissa ja taiteenalojen erikoislehdissä; tutkimuksista myös laajempia artikkeleita. Taiteilijajärjestöjen lehdet julkaisevat aktiivisesti ja näkyvästi tiedotteitamme ja tietoa julkaisuista. Tuloskortti B TUOTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite B 1 Monimuotoisen taiteen tukijärjestelmän tehokas hallinnointi ja kehittäminen Keino B 1.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Tukijärjestelmän hallinnointiin liittyvä koulutus ja kehittämistyö sekä henkilöstöresurssien vahvistaminen B 1 APURAHAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Esim. eri tukimuotojen hakemus- ja päätösmäärät suhteessa henkilöstöresursseihin Keino B 1.2 Tiedottamisen vahvistaminen Esim. verkkopalvelun käyttäjämäärät asiakaspalvelussa mm. verkkopalvelun avulla; sisäisessä työskentelyssä uuden dokumentinhallintajärjestelmän (Edmund) käytön laajentaminen Monimuotoisen tukijärjestelmän (40 erilaista tukimuotoa) ylläpidon, toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen; dokumentinhallinta-järjestelmä ainakin osittain toimikuntien jäsenten käytettävissä Osallistuminen valtion taidetoimikuntalaitoksen kehittämistyöryhmän työskentelyyn. Osallistuminen HARAVA-järjestelmän kehittämiseen yhdessä OPM:n kanssa. Hakulomakkeiden ja hakuinformaation päivittäminen tarpeen mukaan. Uusien henkilöiden perehdyttäminen (2 hlöä) järjestelmän käyttöön. Edmund-dokumentinhallintajärjestelmä vain henkilöstön käytössä. Tuottavuuden tunnuslukuja, ks. tuloskortin liitteet. Henkilöstöresurssit, ks. tuloskortin C liitteet. Tulostavoite B 2 Monipuolisen taiteen asiantuntijajärjestelmän ja hanketoiminnan ylläpito ja kehittäminen Keino B 2.1 Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma 2005 Hanketoiminnan ja -neuvonnan kehittämistyö; sisäisessä työskentelyssä dokumentinhallintajärjestelmän käytön laajentaminen; henkilöstöresurssien vahvistaminen B 2 ASIANTUNTIJAJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Esim. asiantuntijatehtävien ja hankkeiden määrät suhteessa henkilöstöresursseihin. Toimikuntien kyky hoitaa niille osoitetut tehtävät. Monipuolisen asiantuntemuksen tarjoaminen ja hankekokonaisuuden ylläpito; toimikuntalaitoksen tukea saaville hankkeille pyritään antamaan neuvontaa myös muista rahoitusrakenteista ja - mahdollisuuksista Toimi- ja lautakuntien ja niiden jaostojen kokouksia yht. 157 kpl. Asiantuntemuksen käyttö, ks. tuloskortti A:n liitteet taiteen tukemisesta. Henkilöstöresurssit, ks. tuloskortin C liitteet.

10 Tuloskortti C KEHITTYMISTAVOITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTARESURSSIEN KEHITTÄMINEN Henkilökehys sisältää keskustoimikunnan hallintotoimiston, tutkimusyksikön sekä 11 taiteen edistämistehtävissä toimivaa taiteilijaprofessoria Henkilöstö on sitoutunut taiteen keskustoimikunnan tavoitteiden toteuttamiseen. Viraston tehtäviä ja tavoitteita toteutetaan riittävillä toimintaresursseilla ja motivoituneella, osaavalla henkilöstöllä, jonka ammattitaitoa ylläpitävästä ja kehittävästä koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Toteuma 2005 ks.tuloskortin liitteet 1. Työyhteisön kehittäminen Työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteita, vastuita ja työskentelytapoja kehitetään ja tuodaan esille yksikkökokouksissa, palavereissa ja koko työyhteisöä koskevissa erityisissä kehittämistilaisuuksissa. Keskeisiä keinoja ovat myös toimenkuvien ja vastuiden kirjaaminen ja kehittäminen, uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen ja edelleen kehittäminen sekä työntekijöiden motivointi. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä on täysimääräisesti käytössä vuonna Taidesihteeri-osastosihteeri -tiimiohjausta kehitetään. Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseksi laaditaan koulutuskartoitus. Koulutussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Henkilöstösuunnitteluun kiinnitetään huomiota. Henkilöstön työhön perehdyttämiseksi on laadittu kansio, jota päivitetään tarpeen mukaan. Tärkeänä koulutusmuotona pidetään myös työssä oppimista kokeneempien työntekijöiden opastuksella. Vuosittain käydään kunkin työntekijän kanssa tavoite- ja kehityskeskustelu. Sisäisessä tiedotuksessa käytetään muun ohella Edmund-dokumentinhallintajärjestelmää. Työyhteisön työkykyä ja hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpitein, riskienkartoituksella ja tyky -toiminnalla (mm. liikunnan tukeminen). Työsuojelun toimintasuunnitelma laaditaan kolmivuotiskausittain. Selvitetään mahdollisuudet osallistua opetusministeriön työtyytyväisyysbarometriin. Toteuma 2005 Toteutunut yksikkökokouksissa, palavereissa, kehittämispäivä pidetty Palkkaustyör. tarkastellut toimenkuvia. Tavoite- ja kehityskeskustelut käyty, samalla tehty henk.koht. koulutuskartoitus. Tiimiohjaustyör. kevät -05 ja tulosten esittely Uusia työntekijöitä perehdytetty. Henkilöstön kielikurssi (ruotsi) syksy -05. Työsuojelutoimikunnan toiminta. Työsuojelutarkastus ja sen yhteydessä Valmerikysely (ks. liite) Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Pelastussuunnitelma päivitetty. Liikuntaa tuettu liikuntasetelein. 2. Toimikuntatyöskentelyn, toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen kehittäminen Jatketaan sisäisen budjetin, tulosohjauksen ja toimintojen suunnittelua ja kehittämistä. Siirrytään useampivuotisiin tulossopimuksiin, ja talousarvion käyttösuunnitelmissa toimikuntakohtaisiin kokonaismäärärahoihin (kuten on esim. säveltaiteen edistämisessä) Vahvistetaan hallintotoimiston henkilöstöresursseja vastaamaan taidehallinnon uudistamiseen liittynyttä tehtäväkentän lisäystä Opetusministeriöstä saadaan tukipalveluita vakiintuneiden käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti mm. puhelinkeskuksen, atk-tukipalveluiden, käännöspalveluiden, palkanmaksun sekä muun maksatuksen ja kirjanpidon sekä yhteisöiden valtionavustusten revision osalta. Selvitetään käännöspalvelujen tilanne. Valtion taideteostoimikunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevat menot (vuokra-, teosten hankinta-, konservointi- ja kunnos- tuskustannukset) suoritetaan erillismäärärahasta. Vuonna 2005 perustetaan amanuenssin virka. Ryhdytään toimenpiteisiin toiminnan volyymin ja henkilöstömäärän kasvun edellyttämien toimitilaratkaisuiden toteuttamiseksi yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Toimintamenojen mitoituksessa otetaan huomioon toimitilojen lisätarpeesta aiheutuva vuokramenojen kasvu. Toimintamäärärahan kehitys Toimintamenomomentille on vuodelle 2005 taiteen keskustoimikunnalle nettobudjetoitu Määrärahasta varaudutaan suorittamaan alueellisten taidetoimikuntien toimintamenoihin ja alueelliseen taiteenedistämiseen kuten vuonna Taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotustoiminnan kokonaismenoihin ( v. 2004) opetusministeriö osoittaa käytettäväksi taiteen tukemisen veikkausvoittovaroista Voimassaolo, sopimusehdot ja raportointi Allekirjoitukset Toteuma 2005 Siirrytty 3-v. tulossopimukseen. Toiminnan kehittämistä linjattu OPM:n taidetoimikuntien kehittämistyöryhmässä. Henkilöstöresurssien käyttö ja kehittäminen, ks. tuloskortin liitteet. OPM:sta saatavien tukipalvelujen tilanne edellyttää selvittämistä; käännöspalvelut hankitaan ostopalveluna, hlöstö- ja taloushallinnon raportointitarpeet kasvaneet. Amanuenssin virka perustettu. Toimitilaratkaisuissa sisäisiä huonejärjestelyjä. Toteuma 2005 Ks. toimintakertomuksen osa 3, liitetaulukko 1 talousarvion toteumalukuja Tulossopimuksen toteutumista seurataan opetusministeriön ja taiteen keskustoimikunnan yhteisessä seurantakokouksessa keväällä Tutkimustoiminnassa on erityisenä yhteistyöfoorumina lisäksi oma ohjausryhmä. Tulossopimuksessa todettujen vuoden 2005 määrärahojen osalta edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahat hyväksyessään vuoden 2005 talousarvion. Helsingissä Taiteen keskustoimikunnan puolesta Opetusministeriön puolesta HANNU SAHA JARMO MALKAVAARA KALEVI KIVISTÖ LAURA MÄKELÄ Puheenjohtaja Pääsihteeri Ylijohtaja Kulttuurisihteeri Liitteet (4 kpl): Liite 1. TKT:n tulostavoitteet osana TAO-ohjelman toteuttamista Liite 2. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja apurahalautakuntien tuki taiteelliseen toimintaan v Liite 3. Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna 2003 (taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat, apurahalautakunnat) Liite 4. Taiteen keskustoimikunnalle, valtion taidetoimikunnille ja apurahalautakunnille osoitettujen hakemusten määrä (kpl)

11 Liitteet tuloskorttiin A, tulostavoite A 1 Taulukko 1. Taiteen keskustoimikunnan* hakemusten, hakijoiden ja tuen saajien määrä vuonna 2005 Tukimuoto Hakemuksia Hakijoita** Myöntöjä Tuen saajia** Tuen saajat % hakijoista Taiteelliseen työskentelyyn % Sis. taiteilija-apurahat*** % Projekteihin % Yhteisöille % Kaikki tukimuodot yhteensä ** ** 42 % * Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä apurahalautakunnat. ** Päällekkäisyydet poistettu. Hakijat ovat voineet hakea ja saada apurahoja useasta tukimuodosta. *** Apurahaa haettu vuonna Kuvio 1. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien sekä apurahalautakuntien myöntämän tuen jakautuminen taiteenaloittain vuonna 2005 (yht. 19,4 milj. ) taideteollisuus 5,8% säveltaide 13,8% valokuvataide 5,4% tanssitaide 6,0% arvostelijat 0,7% elokuvataide 7,8% kirjallisuus 24,8% rakennustaide 2,3% näyttämötaide 11,0% muu* 4,2% kuvataide 18,3% * Muu = sirkus- ja mediataide sekä taiteenaloittain luokittelemattomat. Sirkustaiteen osuus koko tuesta 0,2 % ja mediataiteen 0,4 %.

12 Liitteet tuloskorttiin A, tulostavoite A 1 Taulukko 2. Taiteen keskustoimikunnan* apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna 2005 % Hakijoista % Tuen saajista Naiset 52 % 49 % Pääkaupunkiseutu 51 % 54 % Ruotsinkieliset 8 % 8 % Alle 35-v. 27 % 22 % LKM** *Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja apurahalautakunnat. ** Sis. yksityishenkilöt ja työryhmien yhteyshenkilöt, ei yhteisöjä. Päällekkäisyydet poistettu. Ei sisällä alueellisia taidetoimikuntia. Taulukko 3. Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien antamat lausunnot vuonna 2005 Hakemuksia Määräraha Taiteilijaeläkkeet 462 * Valtakunnalliset kulttuuritapahtumat Valtakunnallisesti merkittävät kansainväliset elokuvafestivaalit ** Elokuva-alan järjestöt Kirjallisuuden ostotuki *** Kirjailijajärjestöt Taidekoulut Kuvataidejärjestöt Harrastajateatterijärjestöt Ammattiteatterijärjestöt Säveltaiteen harrastustoiminta Musiikki-instituutit Säveltaidejärjestöt Graafisen suunnittelun ja sarjakuvan järjestöt Tanssialan järjestöt Valokuva-alan järjestöt ja näyttelyt * Taiteilijaeläkkeet ovat valtion budjetissa valtiovarainministeriön menokohdassa. ** Hakemukset siirretty elokuvasäätiölle. *** Esitys kirjastojen ostotukilistalle otettavista kirjoista. Lausunto koskee kaikkia Suomessa ilmestyviä nimikkeitä.

13 Liitteet tuloskorttiin A, tulostavoite A 1 Taulukko 4. Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien sekä apurahalautakuntien tuki taiteelliseen toimintaan vuonna 2005 Luvut pyöristetty. Taiteelliseen työskentelyyn (taiteilijat) Euroa Taiteilija-apurahat* Kirjastoapurahat** Näyttöapurahat Säveltaiteen kirjastoapurahat Kuvittajien kirjastoapurahat Taiteilijaprofessuurit Valtionpalkinnot*** Yhteensä 11,6 milj. euroa Projekteihin (taiteilijat/työryhmät/yhteisöt) Apoli rakennustaiteen edistämiseen Elokuvakulttuurin tuki Kohdeapurahat Kuvataiteen ateljee- ja työpajatuki Kuvataiteen julkaisutuki Kuvataiteen näyttelytoiminta Lastenkulttuurituki Lyhytaikaiset ammattiteatterituotannot Matka-avustukset Media-, sirkus ja monitaidetuki Muotoilun projektituki Mupoli muotoilun edistämiseen Näytelmäkirjallisuuden kantaesitystuki Residenssi- ja taiteilijavaihtotoiminta Tanssikulttuurin tuki Tanssiproduktioiden tuki Valokuvataiteen produktiotuki Valokuvateosten laatutuki Yhteensä 3,9 milj. euroa Yhteisöille Alueellinen valokuvatoiminta Alueelliset elokuvakeskukset Alueoopperat Elokuvan laatutuki Kirjallisuuden projektituki Konserttitoiminnan edistäminen Luovan kirjoittamisen ja lukemisen tuki Musiikkikilpailut Musiikkileirit ja mestarikurssit Rahoituslain ulkopuoliset orkesterit Rahoituslain ulkopuoliset tanssiteatterit Rahoituslain ulkopuoliset teatterit Sävellystilaukset Taiteen ja tutkimuksen vuorovaikutus Yhteensä 3,9 milj. euroa KAIKKI YHTEENSÄ 19,4 milj. euroa * Sis. 15-vuotiset taiteilija-apurahat sekä muut aiempina vuosina myönnetyt monivuotiset taiteilija-apurahat. ** Josta tietokirjailijoille , *** Sis. lastenkulttuurin valtionpalkinnot

14 Liite tuloskorttiin A, tulostavoite A 5 Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toiminta vuonna 2005 Tutkimusyksikön tehtäväkenttänä on kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus. Yksikkö harjoittaa ja tukee alan tutkimusta ja tuottaa siten informaatioperustaa kulttuuripoliittista päätöksentekoa varten. Se myös tarjoaa asiantuntijapalveluja taidehallinnolle ja taiteen kentälle sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhän kulttuuripolitiikan tutkimuksen alalla. Tutkimusyksikkö julkaisee neljää julkaisusarjaa ja ylläpitää kulttuuripolitiikan alalle keskittyvää yleisölle avointa kirjastoa. Vuoden 2005 tutkimustoiminta painottui taidekenttien muutosten ja taiteen rahoitusperustan tarkasteluun. Keskeisiä tutkimuskohteita olivat taidekoulutuksesta valmistuneiden tilanne, taiteilijoiden kansainvälistyminen, julkisen taidetuen vaikuttavuus ja yritysten tuki taiteelle. Vuoden aikana ilmestyi Sari Karttusen tutkimus Suomalainen valokuvakirja - Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen. Tutkimus on osa valtion harkinnanvaraisen taidetuen kohdentumista ja vaikuttavuutta selvittävää hanketta. Se tarkastelee Suomessa julkaistua valokuvakirjallisuutta sekä valokuvateosten laatutuen kehittämistarpeita ja tuen vaikutuksia valokuvateosten määrään, laatuun ja luonteeseen. Arvioinnin pohjaksi tutkimuksessa selvitetään myös suomalaisten valokuvaajien kirjojen ja kuvasalkkujen julkaisemista, levitystä ja markkinointia sekä kotimaassa että ulkomailla. Laatutuki osoittautui tutkimuksessa tehokkaaksi tukimuodoksi, joka on onnistuneesti turvannut valokuvaajien omaehtoisten teosten julkaisemista. Teosten levitykseen ja markkinointiin on sen sijaan kiinnitetty liian vähän huomiota. Taidealan ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden sijoittumista tarkastelevassa tutkimushankkeessa ilmestyi Paula Karhusen tutkimus Musiikin koulutuksesta työelämään - Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Se selvittää musiikin koulutuksesta valmistuneiden sijoittumista työmarkkinoille ja heidän käsityksiään saamastaan koulutuksesta. Musiikin ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyysaste osoittautui tutkimuksessa alhaiseksi. Eri alojen välillä oli kuitenkin eroja, ja vaikein tilanne oli rytmimusiikin alueella. Moni vastaajista piti myös ammatin tuomaa toimeentuloa riittämättömänä. Vuoden aikana toteutettiin myös tanssin ja teatterin koulutuksesta valmistuneita koskeva tutkimus, jonka tulokset, samoin kuin hankkeen loppuraportti, julkaistaan vuonna Yritysten tukea taiteelle tutkimusyksikkö on seurannut jo 20 vuotta yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa toteutetuilla yrityskyselyillä. Kuluneena vuonna ilmestyi Pekka Oeschin tutkimus Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset Tulosten mukaan 1990-luvun lopulla alkanut yritysten taiderahoituksen kasvu oli kääntynyt laskuun, ja yritykset olivat vuonna 2003 käyttäneet taiteiden tukemiseen vähemmän rahaa kuin koskaan aiemmin kyseisten 20 vuoden aikana. Eniten yritysten kulttuuritukea on suuntautunut suurille musiikkitapahtumille, kun taas kuvataidehankintojen osuus on selvästi vähentynyt. Vuoden aikana oli käynnissä Sari Karttusen tutkimus Kansainvälistymisen kynnyksellä. Hanke selvittää muun muassa toimintakentän muutoksia ja niiden vaikutuksia kansainvälisellä nykytaiteen kentällä jalansijaa saaneiden nuorten taiteilijoiden ammattikuvaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Hankkeessa ilmestyi Sari Karttusen selvitys Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset - taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki Julkaisussa kuvataan taidetoimikuntalaitoksen jakamien kansainvälisen toiminnan määrärahojen kehitystä 1990-luvun

15 alusta alkaen, ja niiden kohdentumista erityisesti viimeisten viiden vuoden ajalta. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Kuvataiteilijoiden kansainvälisen toiminnan tukea selvittää myös Riikka Suomen julkaisu Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa Se tarkastelee Suomessa toimivien taiteilijaresidenssien lähtökohtia ja toimintamuotoja sekä rahoitusta ja kehittämistarpeita. Julkaisu kuvaa artist-in-residence -toiminnan nykytilaa Suomessa sekä residenssiohjelmien seurannaisvaikutuksia. Vuonna 2005 käynnistyi Robert Arpon ja Pekka Oeschin tutkimushanke Kansanmusiikin ammattilaiset. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kansanmusiikin kentän rakenteellisista muutoksista sekä alan ammattilaisten käsityksistä näistä muutoksista ja niihin mahdollisesti liittyvästä kansanmuusikkouden ammatillistumisesta. Hankkeen tulokset julkaistaan vuonna Vuoden aikana ilmestyi Kaija Rensujeffin vertailuanalyysi "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!", joka vertailee Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen väestölaskennan taiteilija-aineistoa ja tutkimusyksikön kyselylomakkeella kerättyä Taiteilijan asema -tutkimuksen aineistoa. Julkaisu tarkastelee molempien aineistojen taiteilijamääritelmiä ja käyttökelpoisuutta erilaisten tutkimusasetelmien näkökulmasta. Analyysi osoittaa myös, että kyseessä on kaksi koostumukseltaan hyvin erilaista ryhmää. Kaksikielisessä (suomi-englanti) Tilastotiedotteita -sarjassa julkaistiin vuosittain ilmestyvä seurantatilasto Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki Sarjassa ilmestyi myös Valtion taidetoimikuntalaitoksen tuki , joka tarkastelee toimikuntalaitoksen myöntämän tuen kehitystä ja kohdentumista viimeisten viiden vuoden aikana. Yksikön tutkijat osallistuivat kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkijatapaamisiin ja julkaisivat useita artikkeleita. Merja Heikkisen artikkeli Administrative definitions of artists in the Nordic model of state support for artists ilmestyi julkaisussa International Journal of Cultural Policy (Vol. 11, 3, ), ja Sari Karttusen artikkeli Taiteilija jalkautuu lähiöön - yhteisötaidetta Itä-Helsingissä teoksessa Satu Silvanto ym. (toim.) Kaupunkilaisten kulttuurikeskus (Helsingin kaupungin tietokeskus ja Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus). Paula Karhunen esitti paperin Effects of professional training on the field of art - research results from the Finnish survey on art graduates Pohjoismaisilla kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivillä Boråsissa, ja Kaija Rensujeff osallistui European Sociological Assiciation (ESA) konferenssiin presentaatiolla Employment and incomes of Finnish artists - population census data vs. sample-based survey data. Yksikön tutkijat esittelivät tutkimuksiaan myös Sosiologian päivillä Joensuussa ja Kulttuuritutkimuksen päivillä Tampereella sekä kulttuurialan aikakausjulkaisuissa ja tiedotusvälineissä. Tutkijat pitivät luentoja ja esitelmiä oppilaitoksissa, kulttuurialan organisaatioissa ja seminaareissa sekä toimivat vuoden aikana asiantuntijoina Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Klerot - hankkeessa, opetusministeriön asettamassa kulttuurin taloudellisia vaikutuksia arvioivassa työryhmässä ja Nordisk kulturpolitisk tidskrift -julkaisun toimituskunnassa. Lisäksi he tuottivat tilastoja ja tietopalveluja kulttuurin kentän toimijoille ja tiedotusvälineille. Yksikön ylläpitämä Kulttuuripolitiikan kirjasto on kaikille avoin taide- ja kulttuuripolitiikan alan erikoiskirjasto. Sen kokoelmiin kuuluu noin 6000 nidettä, ja sinne tulee noin 150 koti- ja ulkomaista kulttuurialan aikakausi- ja tiedotuslehteä. Kirjaston tehtäviin kuuluu myös tutkimusyksikön julkaisujen jakelu, myynti ja markkinointi. Kirjaston kokoelmat on tallennettu taidekorkeakoulujen kirjastojen ja Taiteen keskustoimikunnan kirjaston yhteiseen ARSCA- tietokantaan, joka on osa korkeakoulukirjastojen yhteistä LINDA-tietokantaa. Kokoelma karttui vuoden aikana 251 niteellä.

16 Suunnittelija Satu Lindberg osallistui sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran taidekirjastojen työryhmän että pohjoismaisen taidekirjastojen ARLIS/Norden järjestön toimintaan, ja osallistui ARLIS/Norden järjestön vuosikokoukseen ja konferenssiin Oslossa. Konferenssin teemana oli "Organizations in Change: Effects on art libraries", ja se järjestettiin yhteistyössä kansainvälisen kirjastojärjestön IFLAn taidekirjastojen sektion kanssa. IFLAn oma vuosikokous pidettiin Oslossa samaan aikaan, ja siihen osallistui yli 3000 kirjastoalan ammattilaista ympäri maailmaa. Vuonna 2005 aloitettiin myös Turussa Åbo Akademissa järjestettävän seuraavan ARLIS/Norden konferenssin järjestelyt. Merja Heikkinen tutkimusyksikön päällikkö Vuoden 2005 julkaisut: Sari Karttunen: Suomalainen valokuvakirja: Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja n:o 29. Pekka Oesch: Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset Tilastotietoa taiteesta n:o 34.. Paula Karhunen: Musiikin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta n:o 35. Kaija Rensujeff: "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!" - Taiteilijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa. Työpapereita n:o 42. Sari Karttunen: Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset - taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki Työpapereita n:o 43. Riikka Suomi: Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa Työpapereita n:o 44. Paula Karhunen: Valtion taidetoimikuntalaitoksen myöntämä tuki Support granted by the Arts Council Tilastotiedote Paula Karhunen: Valtion taidetoimikuntalaitoksen tuki Arts Council Support Tilastotiedote

17 Liite tuloskorttiin B, tulostavoite B 1 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TUOTTAVUUDEN TUNNUSLUKUJA Loppusuoritteet ja -suoriteryhmät Määrät 2003 Määrät 2004 Määrät 2005 kpl htv Htv %- osuus kpl htv Htv %- osuus kpl htv Htv %- osuus A. Hallintotoimisto: 24,6 25,2 25,4 77,7 Valtionavustuspäätökset (kpl) , , ,8 42,2 josta: -taiteelliseen työskentelyyn josta taiteilija-apurahat projekteihin yhteisöille lausunnot valtionavustushakemuksista (OPM:lle), kpl Arsis -lehti (nroa) 4 0,6 1,9 4 0,6 1,8 4 0,6 1,8 Lehdistötiedotteet 68 Käynnit verkkosivuilla Taiteilijaprofessorien työ luovan taiteen edistämiseksi (htv) , , ,6 B. Taideteostoimikunta: 2 6,3 2,4 7,1 2,4 7,3 Teoksia kokoelmassa (kpl) lisäys ed. vuodesta (kpl) Tilaustyöt (kpl) Kilpailut (kpl) C.Tutkimusyksikkö: 5,4 16,9 6,4 18,8 4,9 15,0 Kirjasto: kirjastotyö 0,5 0,5 0,5 -julkaisutyö 0,5 0,5 0,5 Lainaukset (kpl) Kirjaston kokoelmat (nidettä) Kokoelmien karttuminen (nidettä) Tutkimus: 4,4 5,4 3,9 Julkaisut (kpl) Esitelmät (kpl) ,0 Työpanoksen käyttö/mittayksikkö henkilötyövuodet ,7

18 Liite tuloskorttiin B, tulostavoitteet B 1 ja B 2 Kuvio 2. Taiteen keskustoimikunnalle, valtion taidetoimikunnille sekä apurahalautakunnille osoitettujen hakemusten määrä (kpl) vuosina

19 Liitetaulukot tuloskorttiin C Taulukoiden tiedot eivät sisällä 11 määräaikaista taiteilijaprofessoria. TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Taulukko 1. Eräitä toteutuneita lukuja v kirjanpidosta Virkasuhdepalkat * ,28 sos kul 24,403 %* , ,84 *ei huomioitu sair vak yms lakien mukaisia palautuksia Koulutuspalvelut 5 681,45 Työterveyspalvelut ,84 Virkistyspalvelut 3 129,07 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Taulukko 2. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä ja prosenttiosuus* (tiedot marraskuun viimeisen päivän tilanteen mukaan) vuosi Vakinaiset Määräaikaiset* lkm % lkm % lkm % ,1 9 42, , , ,8 4 18, *sis. pysyvästi määräaikaisen puh.johtajan viran. TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Taulukko 3. Koko- ja osa-aikaisen henkilöstö määrä * (tiedot marraskuun viimeisen päivän tilanteen mukaan) vuosi kokoaikaiset osa-aikaiset harjoittelijat yhteensä lkm % lkm % lkm % lkm % ,2 1 4, ,6 1 4,2 1 4, ,3 4 18,2 1 4, TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Taulukko 4. Henkilöstön lukumäärä vuosittain ja muutosprosentti * (tiedot marraskuun viimeisen päivän tilanteen mukaisia) vuosi lkm muutos-% , , ,3

20 Liitetaulukot tuloskorttiin C TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Taulukko 5. Henkilötyövuosien lukumäärä ja muutosprosentti* vuosi hallintotoimisto tutkimusyksikkö yht. taideteost oimikunta muutos- % ,6 5,4 2,0 21,0 6, ,3 6,4 2,4 23,1 10, ,4 4,9 2,4 21,7-6,1 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Taulukko 6. Henkilökunnan keski-ikä* vuosi miehet naiset yhteensä ,3 42,9 44,4 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Taulukko 7. Henkilöstön ikäjakauma 2005 ikä miehet naiset yht yht

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen

- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen TULOSSOPIMUS 2004 Taiteen keskustoimikunta 1. Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen edistäminen tukemalla

Lisätiedot

3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna 2006. 4 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

3 Taiteen tukemisen talousarvion toteumasta vuonna 2006. 4 Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA Toimintakertomus 2006 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Sisältö: 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus: tulossopimuksen toteumaraportti 3

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina

Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Taiteen edistämiskeskus ja taidetoimikunnat taiteen tukijoina Esa Rantanen Taiteen tukemisen päällikkö 7.4.2014 Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) laki Taiteen edistämiskeskuksesta voimaan 1.1.2013 Taike

Lisätiedot

4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA

4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 2. VUODEN 2008 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2.1. Tavoitteet ja toteuma 2.2. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIOESITYS 2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taiteen keskustoimikunta 16.10.2006 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA VALTION TAIDETOIMIKUNTIEN TALOUSARVIOESITYS 2008 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 TOIMINTA-AJATUS JA TULOSALUEET Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 1 Taiteen edistämiskeskuksen määrärahat ja tuki 2014... 2 2 Taiteen edistämiskeskuksen projektit 2014... 10 3 Taiteen edistämiskeskuksen tuki kansainväliseen

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIOESITYS 2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taiteen keskustoimikunta 19.12.2003 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JA VALTION TAIDETOIMIKUNTIEN TALOUSARVIOESITYS 2005 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA-AJATUS JA TULOSTAVOITTEET Taiteen

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...

Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009. 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen... Taiteen keskustoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009 1. Johdon katsaus toimintaan...2 2. Vuoden 2009 tulostavoitteiden toteutuminen...5 2.1. Tavoitteet ja toteuma... 5 2.2. Toiminnallinen tehokkuus,

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI 2013

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI 2013 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI 2013 PK/Marraskuu 2014 SISÄLLYS 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2013... 2 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT 2013... 7 3 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI

Lisätiedot

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Kaija Rensujef f Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin Saamelaiset taiteilijat Suomessa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 38 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS No 38 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s

TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s TA I T E E N K E S K U S T O I M I K U N TA To i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 7 TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Johdon katsaus toimintaan 2 Tuloksellisuuden kuvaus: tulossopimuksen

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus

Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Taide kyseenalaistaa, etsii ja luo merkityksiä. Taide kuuluu kaikille. Siksi tuemme taiteellista ilmaisua. Taiteen edistämiskeskus Tehtävämme Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntijavirasto.

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN EDISTÄMISEEN 2014 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2014... 2 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN PROJEKTIT 2014... 9 3 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI KANSAINVÄLISEEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2016

Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2016 Taiken tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2016 Lisätietoja: paula.karhunen@taike.fi Sisällys 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2016... 1 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

Paula Karhunen. Tilastotietoa taiteilijatuesta. Statistics about artist support. Tilastotiedote Facts and figures 1/2000

Paula Karhunen. Tilastotietoa taiteilijatuesta. Statistics about artist support. Tilastotiedote Facts and figures 1/2000 Paula Karhunen Tilastotietoa taiteilijatuesta Statistics about artist support Tilastotiedote Facts and figures 1/2000 Taiteen keskustoimikunta Arts Council of Finland NRO 1/2000 SISÄLTÖ/ CONTENTS I II

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015

TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN TUKI TAITEEN JA KULTTUURIN EDISTÄMISEEN 2015 Sisällys 1 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAT JA TUKI 2015... 2 2 TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN KEHITTÄMISOHJELMAT JA PROJEKTIT 2015...

Lisätiedot

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan vuonna State Support for Artistic Activity in 2001

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan vuonna State Support for Artistic Activity in 2001 Paula Karhunen Valtion tuki taiteelliseen toimintaan vuonna 2001 State Support for Artistic Activity in 2001 Tilastotiedote Facts and Figures 2/2002 NRO 2/2002 sisältö/contents I Tuki taiteelliseen toimintaan

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

Suomalainen taiteilijatuki

Suomalainen taiteilijatuki Pauli Rautiainen Suomalainen taiteilijatuki Valtion suora ja välillinen taiteilijatuki taidetoimikuntien perustamisesta tähän päivään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 34 ARTS COUNCIL

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Pirkanmaan aluetoimipiste Infoiltapäivä kulttuurin ja luovien alojen kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista Tampereella 11.5.2016 erityisasiantuntija Sari Ilmola Taiken valtakunnallisia

Lisätiedot

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010

VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 VALTION KUVATAIDETOIMIKUNTA TKT 4/591/2010 PL 293 00171 Helsinki 26.7.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite lausuntopyyntönne 23.6.2010 nro 18/010/2010 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSESTA

Lisätiedot

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan State support for artistic activity in 2002

Paula Karhunen. Valtion tuki taiteelliseen toimintaan State support for artistic activity in 2002 Paula Karhunen Valtion tuki taiteelliseen toimintaan 2002 State support for artistic activity in 2002 Tilastotiedote Facts and Figures 2/2003 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2003 Kansi: Erika

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002. Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat Alueelliset taidetoimikunnat

Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002. Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat Alueelliset taidetoimikunnat Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002 Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat Alueelliset taidetoimikunnat Taidetoimikuntien vuosikatsaus 2002 Taiteen keskustoimikunta Valtion taidetoimikunnat

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus OKM 16.10.2017 Erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta Taike on OKM:n alainen taiteen edistämisen

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9-9.2015 Mikkeli Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Lisätiedot

VALTION TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI

VALTION TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI Paula Karhunen VALTION TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2005 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2006 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Erika

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNASTA TAITEEN EDISTÄMISKESKUS Esitys valtion taidetoimikuntajärjestelmän kehittämisestä Taiteen keskustoimikunta 2009 SISÄLTÖ YHTEENVETO KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA 3 1. TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNASTA

Lisätiedot

Kyselytutkimuksen pohjalta erilaisten apurahojen taloudellinen merkitys on valtion apurahan saajille yhtä tärkeä kuin taiteellisen työn merkitys.

Kyselytutkimuksen pohjalta erilaisten apurahojen taloudellinen merkitys on valtion apurahan saajille yhtä tärkeä kuin taiteellisen työn merkitys. 7 YHTEENVETO Tässä kyselytutkimuksessa on kartoitettu valtion apurahojen merkitystä niille taiteilijoille, jotka saivat apurahan vuonna 1996. Kirjekysely tehtiin alkukesästä 1997 runsaalle 700:lle taiteen

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Kulttuurin Kaukametsä - Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Tomi Aho pääsihteeri Lapin taidetoimikunta

Kulttuurin Kaukametsä - Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Tomi Aho pääsihteeri Lapin taidetoimikunta Kulttuurin Kaukametsä - Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 30.8.2011 Tomi Aho pääsihteeri Lapin taidetoimikunta Taidetoimikuntalaitos Valtion taidetoimikuntalaitoksen muodostavat: - taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat 2016 sekä aiempien apurahojen käyttötilityksiä

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat 2016 sekä aiempien apurahojen käyttötilityksiä Sivistyslautakunta 43 25.05.2016 Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat 2016 sekä aiempien apurahojen käyttötilityksiä 93/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.05.2016

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta

Pyyntö Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta Taiteen edistämiskeskus Centret för konstfrämjande Arts Promotion Centre Finland Pyyntö TKT/5/511/2014 1 (5) 09.06.2014 Viite Asia Laki Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012), asetus (727/2012) Taiteen

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS 0 Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2012 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS 0 Paula Karhunen ja Taiteen edistämiskeskus 2013 Helsinki 2013 Taiteen edistämiskeskus jatkaa taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on:

Lain 6 mukaan valtion taidetoimikunnan tehtävänä on: Pyyntö TKT/1/511/2016 1 (5) 04.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Laki ja asetus Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012, 727/2012) Asia Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi Pyydämme yhteisöänne

Lisätiedot

VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN TUKI

VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN TUKI Paula Karhunen VALTION TAIDETOIMI- KUNTALAITOKSEN TUKI 2000-2004 ARTS COUNCIL SUPPORT Tilastotiedote - Facts and Figures 2/ 2005 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2005 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2007 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2007 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2007 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2008 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2008 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN BMF SYYSSEMINAARI 14.11.2007 Satu Henttonen, asiamies Palkansaajajärjestö Pardia AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN 1 Sisältö Asiantuntijuus / ammatillisuus Kasvot imagolle Kirjaston palvelujen markkinointi

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

HE 65/2007 vp. siirtyisi suoraan lain nojalla taiteen keskustoimikunnan

HE 65/2007 vp. siirtyisi suoraan lain nojalla taiteen keskustoimikunnan Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen järjestelystä

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2008 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2008 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTIEN MYÖNTÄMÄ TUKI 2008 SUPPORT GRANTED BY THE ARTS COUNCILS Tilastotiedote Facts and Figures 1/2009 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta 2009 Kansi: Erika Kovanen ISSN

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN TUEN HAKIJAT JA SAAJAT ALUEITTAIN APPLICANTS AND RECIPIENTS OF ARTS COUNCILS BY REGION

Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN TUEN HAKIJAT JA SAAJAT ALUEITTAIN APPLICANTS AND RECIPIENTS OF ARTS COUNCILS BY REGION Paula Karhunen TAIDETOIMIKUNTALAITOKSEN TUEN HAKIJAT JA SAAJAT ALUEITTAIN 2005 APPLICANTS AND RECIPIENTS OF ARTS COUNCILS BY REGION Tilastotiedote Facts and Figures 1/200 Paula Karhunen ja Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija 2015 2017 Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAIDE JA HYVINVOINTI Jo Antiikin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 ROTIS SEMISANS PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999 2008 Company support for the arts and culture in Finland in 2008 and changes in the support 1999 2008 TILASTOTIETOA TAITEESTA

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Selvittäjien raportti. Kalevi Kivistö

Selvittäjien raportti. Kalevi Kivistö KUNTIEN KULTTUURITOIMEN TUKI-JA KEHITTÄMISPOLITIIKKA Selvittäjien raportti Kalevi Kivistö 12.1.2012 TEHTÄVÄKSIANTO Tarkastella nykyistä kunnan kulttuuritoimea koskevaa lainsäädäntöä, kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1. Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.2018 Uudistamisen lähtökohdista Nykyisen museojärjestelmän vahvuuksia

Lisätiedot