- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen"

Transkriptio

1 TULOSSOPIMUS 2004 Taiteen keskustoimikunta 1. Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen edistäminen tukemalla luovaa ja esittävää taiteellista työtä, edistämällä taiteen tuntemusta, taiteen harrastusta ja taiteen kannalta tärkeätä ajankohtaista tutkimusta sekä toimimalla valtion asiantuntijaeliminä taiteen alalla. 2. Taiteen keskustoimikunnan visio 2008 Valtioneuvoston taide- ja taiteilijapolitiikkaa koskeva periaatepäätös asettaa tavoitteeksi Luovan hyvinvointiyhteiskunnan, jossa taide ymmärretään keskeisenä osana yhteiskuntaa uudistavaa ja kehittävää innovaatioperustaa - uuden tiedon, taidon, osaamisen ja hyvinvoinnin kokonaisuutta, jossa tunnustetaan myös pysyvät kulttuuriset arvot. Kyseinen tavoite antaa kehittämissuunnan ja ohjaa myös taiteen keskustoimikunnan visiota: Taiteen edistämistoimilla vaikutetaan niin, että vuosikymmenen lopulla korkeatasoinen taiteemme tunnetaan nykyistä laajemmin kotimaassa ja kansainvälisesti ja että se vaikuttaa yhteiskunnassa entistä monipuolisemmin innovaatioperustan laajentajana ja kansalaisten hyvinvoinnin osana. 3. Toimintaympäristön analyysi Taiteen keskustoimikunta hoitaa tehtäväänsä yhä voimakkaammin eriytyvässä, monimuotoistuvassa, kulttuuristuvassa ja teknistyvässä toimintaympäristössä, jota muokkaa myös globalisaatio ja kansainvälistyminen. Vilkastuva kansainvälinen toiminta ja vuorovaikutus, monikulttuurisen yhteiskunnan kehitykseen liittyvät haasteet, tietoyhteiskunnan tehostuva toiminta, aluekehitykseen liittyvät seikat sekä taiteen koulutusjärjestelmien nopea kehitys ja näiden vaikutukset taiteen tekemisen edellytyksiin ovat taiteen keskustoimikunnan lähivuosien toimintaympäristön leimallisia piirteitä. Niiden synnyttämiin haasteisiin vastaaminen määrittelee alla esitettävät keskustoimikunnan toiminnan painopisteet. 4. Taiteen keskustoimikunnan strategiset painopisteet osana kulttuuripolitiikan toimialan painotuksia vuosina Opetusministeriö on esittänyt lähivuosien kulttuuripoliittisina tavoitteinaan mm. Taiteen keskustoimikunnan taidepoliittisena lähtökohtana on taiteellisen työskentelyn edellytysten turvaaminen sekä taiteen ja yhteiskunnan välisen kontaktipinnan laajentaminen. Keskeisimmät opetusministeriön kulttuuripoliittisia tavoitteita tukevat keskustoimikunnan strategiset painopisteet ovat: - kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikulttuurisen yhteiskunnan edistämisen sekä aktiivisen osallistumisen kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön; - kulttuurisen tietoyhteiskuntakehityksen edistämisen ja siihen liittyen mm. luovan sisältötuotannon, kulttuuristen sisältöjen jakelun ja saatavuuden edistämisen; - kulttuuripalvelujen tasa-arvoisen saatavuuden turvaamisen ja siihen liittyen kulttuuriin osallistumisen, lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämisen sekä taidelaitosten rahoituksen vahvistamisen; - kulttuurin aseman vahvistamisen yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. - tukea taiteen huippuosaamista ja kehittää näin edellytyksiä laadukkaiden ja innovatiivisten taiteellisten sisältöjen synnylle monimuotoisessa ja kulttuurisessa tietoyhteiskunnassa; - edistää taiteen alan kansainvälistä vuorovaikutusta valtionavustuksin sekä osallistumalla alan verkostotoimintaan; - lisätä taiteen saavutettavuutta ja kulttuurista tasa-arvoa ja monimuotoisuutta kohdennetuin taiteen tukitoimin sekä ohjelmallisin toimin erityisesti lastenkulttuurin alueella ja kulttuurija sosiaali- ja terveysalan yhteistyössä; sekä - vahvistaa taiteen ja taidepolitiikan asemaa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa toimimalla opetusministeriön valtakunnallisena asiantuntijaelimenä ja tuottamalla taidepolitiikalle relevanttia tutkimustietoa ja arviointivälineitä.

2 5. Tulostavoitteet Tuloskortti 1: VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite 1 Korkeatasoisen ja innovatiivisen taiteellisen työskentelyn ja taiteellisen tuotannon edellytysten parantaminen Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma (raportoidaan myöhemmin) Taiteen keskustoimikunta ja koko toimikuntalaitos jakaa tukea taiteelle ja kehittää tämän tuen toimivuutta ja kattavuutta erityisesti taiteilijatuen osalta. Tuetun toiminnan taiteellinen laatu ja innovatiivisuus (tuetun taiteen esittely mm. Arsis-lehdessä; myös mahdollisen ulkopuolisen arviointimenettelyn hyödyntäminen) Tuen kohdentaminen taiteenalan huippuosaamiseen ja laajaalaiseen, korkeatasoiseen taiteelliseen toimintaan; monitaiteellisen sekä taiteiden raja-alueella olevan toiminnan huomioiminen Tukijärjestelmän kattavuus; ks. myös taidepolitiikan tutkimuksen alue Tavoitteena on turvata suuri kattavuus taiteenalojen suhteen ja ottaa mahdollisuuk sien mukaan huomioon hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja asuinpaikka rakenne Toimikuntalaitos osallistuu opetusministeriön kulttuurin tukea koskevaan päätöksentekoon asiantuntijaelimenä; Taiteen keskustoimikunta ja opetusministeriö arvioivat yhdessä Suomen Akatemia kanssa taiteilijoiden taiteellisen tutkimuksen edistämistarpeet hyödyn täen pilottihankkeen kokemukset Avustustoiminnan ja -politiikan asiantuntevuus ja perusteltavuus Monipuolisen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle Tulostavoite 2 Taiteen saavutettavuuden ja kulttuurisen tasa-arvon ja monimuotoisuuden lisääminen Osallistuminen lastenkulttuuripoliittisen ohjelman toteutukseen ja seurantaan Ohjelman hankkeistamisen muodot; lausunnot, raportit jne. Aktiivinen ja monipuolinen panos ohjelman toteuttamisessa 2

3 Lastenkulttuurin apurahojen ja palkintojen jakaminen, erityisavustukset teemaalueilla Terveyttä kulttuurista - verkostossa toimiminen Keino 4 Taiteenaloittaisesti eriytyvien määrärahojen jakaminen tai osallistuminen asiantuntijaelimenä OPM:n päätöksentekoon esim. kulttuurisen monimuotoisuuden tukemisessa Hankkeiden ja tukien piirissä olevien henkilöiden/ yhteisöjen määrä; tuetun toiminnan kvalitatiivinen esittely; hankkeiden määräajoin tapahtuva arviointi Erityisryhmille suunnattujen edistämistoimien tehokas kohdentuminen valituilla teemaalueilla ja taiteenalakohtaisesti eriytyvissä tukimuodoissa; taidepalvelujen tarjonnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen Tulostavoite 3 Taiteen alan kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten ylläpito ja edelleen vahvistaminen Matka-avustusten jakaminen taiteilijoille ja taiteen alan asiantuntijoille Residenssiohjelman toteuttaminen; tuetaan kansainvälisiin residensseihin osallistumista sekä Suomessa ylläpidettäviä kansainvälisiä taiteilijaresidenssejä Itämeren alueen kulttuuriyhteistyötä edistävän Ars Baltica -verkoston toimintaan osallistuminen Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat Hakemusten ja jaettujen avustusten määrät ja muut tilastolliset jakaumat; erilliset arviointihankkeet esim. toimikuntakausittain Hankkeiden lukumäärät ja monipuolisuus, taiteen kentän toimijoiden osal listuminen; kokouksiin ja muihin yhteistyön tilaisuuksiin osallistuminen, kontaktien määrä ja tuloksellisuus Laadukkaan ja monipuolisen taiteilijoiden ja taiteen alan asiantuntijoiden kansainvälisen toiminnan ja yhteistyön turvaaminen Residenssitoiminnan edellytysten vahvistaminen, toiminnan laajentaminen ja tunnetuksi tekeminen Yhteistyön edelleen kehittäminen, suomalaisten toimijoiden aktivoiminen, hankkeiden monipuolistaminen 3

4 Keino 4 Osallistuminen Taideneuvostojen kansainvälisessä järjestössä (IFACCA) alan yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen Kontaktien määrä ja vuorovaikutuksen tuloksellisuus Yhteistyön edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen Keino 5 Taiteenalojen substanssiasiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle kansainvälisessä kulttuuriyhteistyössä Asiantuntijalausunnot, osallistuminen kv. yhteistyötilaisuuksiin Jatkuva valmius asiantuntemuksen tarjoamiseen Tulostavoite 4 Taiteen ja taidepolitiikan aseman vahvistaminen yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa Osallistuminen valtioneuvoston taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman toimeenpanoon ja sen organisointiin, jossa taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat toimivat opetusministeriön asiantuntijaeliminä Ohjelman hankkeistamisen muodot ja niiden toimivuus; lausunnot, raportit jne; ks. myös taidepolitiikan tutkimuksen alue Monipuolisen ohjelmatyö- ja muun taidepoliittisen asiantuntemuksen tarjoaminen opetusministeriölle erityisesti taiteilijapolitiikan alueella Valtakunnallisen yhteistyön lisääminen alueellisten taidetoimikuntien kanssa taide- ja taiteilijapoliittisen ohjelman toteuttamisessa erityisesti lastenkulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä; valtion ja alueellisten taidetoimikuntien rohkaiseminen alueelliset ym. rajat ylittävään hankeja muuhun yhteistyöhön Yhteisten tilaisuuksien, julkaisujen (esim. Arsis-lehti), projektien määrä ja niiden onnistuneisuus Tiivistyvä yhteistyö teema-alueilla 4

5 Tulostavoite 5 Taide- ja taiteilijapolitiikan toteuttamisen, kehittämisen ja arvioinnin kannalta relevantin tietoperustan tuottaminen ja välittäminen Uuden tutkimustiedon tuottaminen, olemassa olevan tietoaineiston jatkoanalyysi, arviointivälineiden kehittäminen Julkaisutoiminta, kirjastotoiminta, tiedotus Osallistuminen alan kansainväliseen yhteistyöhön Tutkimushankkeet, julkaisusarjat, artikkelit ja konferenssipaperit, kirjaston kokoelmat ja tietopalvelu, tiedottamisen sisältö ja kohdentuminen Parempi tietoperusta erityisesti strategiapainotusten osoittamilla alueilla, taidepolitiikan toteutumisen seuranta erityisesti keskeisillä tulostavoitealueilla, tuotetun tiedon välittyminen kentän toimijoille ja laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun Tulostavoite 6 Taiteen keskustoimikunnan asiakaskuntaa, sidosryhmiä ja taidehallinnon sisäisiä tarpeita palveleva tiedotus sekä taidepolitiikan ja sen tulosten yleinen esittely Neljä kertaa vuodessa ilmestyy kulttuuripolitiikan lehti Arsis, jonka numeroista yksi on kansainväliseen levitykseen menevä englanninkielinen numero Tiedotteiden, tiedotustilaisuuksien ja luennoinnin avulla painotetaan suoraa tiedotustoimintaa alan toimijoille ja tiedotusvälineille Kehitetään verkkopalveluja Arsis-lehden ilmestyminen, nettipalvelun päivittyminen, tiedottamisen laadun ylläpito, verkkopalvelujen käyttäjämäärät Tasokas tiedottaminen viranomaistiedotuksena sekä kulttuuripoliittisesti kiinnostavan materiaalin tuottaminen keskustelun tueksi 5

6 Tuloskortti 2: TUOTTAVUUSTAVOITTEET Tulostavoite 1 Monimuotoisen taiteen tukijärjestelmän tehokas hallinnointi ja kehittäminen Tulosmittari Tavoitetaso Toteuma (raportoidaan myöhemmin) Henkilöresurssien vahvistaminen ja tukijärjestelmän hallinnointiin liittyvä koulutus ja kehittämistyö Tiedottamisen vahvistaminen asiakaspalvelussa mm. verkkopalvelun avulla; sisäisessä työskentelyssä uuden dokumentinhallintajärjestelmän (Edmund) käytön laajentaminen Eri tukimuotojen hakemusmäärät suhteessa henkilöstön määrään Verkkopalvelun käyttäjämäärät Monimuotoisen tukijärjestelmän (yli 30 erilaista tukimuotoa) ylläpidon, toimivuuden ja kehittämisen turvaaminen; dokumentinhallintajärjestelmä ainakin osittain kaikkien toimikuntien jäsenten käytettävissä Tulostavoite 2 Monipuolisen taiteen asiantuntijajärjestelmän ja hanketoiminnan ylläpito ja kehittäminen Henkilöresurssien vahvistaminen ja hanketoiminnan ja -neuvonnan kehittämistyö; sisäisessä työskentelyssä dokumentinhallintajärjestelmän käytön laajentaminen Asiantuntijatehtävien ja hankkeiden määrät suhteessa henkilöstön määrään Tavoitteena myös jatkossa monipuolisen asiantuntemuksen tarjoaminen ja hankekokonaisuuden ylläpito; toimikuntalaitoksen tukea saaville hankkeille pyritään antamaan neuvontaa myös muiden rahoitusrakenteiden ja - mahdollisuuksien osalta 6

7 Tuloskortti 3: KEHITTYMISTAVOITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖ- JA TOIMINTARESURSSIEN KEHITTÄMINEN Henkilökehys sisältää keskustoimikunnan hallintotoimiston sekä tutkimusyksikön ohella 11 taiteen edistämistehtävissä toimivaa taiteilijaprofessoria. Tulostavoite Henkilöstö on sitoutunut taiteen keskustoimikunnan tavoitteiden toteuttamiseen. Viraston tehtäviä ja tavoitteita toteutetaan riittävillä toimintaresursseilla ja motivoituneella, osaavalla henkilöstöllä, jonka ammattitaitoa ylläpitävästä ja kehittävästä koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Työyhteisön kehittäminen: - työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteiden, vastuiden ja työskentelytapojen kehittäminen ja esille tuominen yksikkökokouksissa, palavereissa ja koko työyhteisöä koskevissa kehittämistilaisuuksissa; - toimenkuvien ja vastuiden kirjaaminen ja kehittäminen, uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen ja kehittäminen, motivointi Tulosmittari yksikkökokoukset, kehittämistilaisuudet, ohjeistukset Tavoitetaso Uusi palkkausjärjestelmä käytössä Toteuma (raportoidaan myöhemmin) - työsuojelun ja työterveyshuollon toimenpiteet, riskienkartoitus, tyky -toiminta, (mm. liikunnan tukeminen) Henkilöstön ja johtamisen kehittäminen: -koulutuskartoitus, henkilöstökoulutus, perehdyttäminen (kansio), työssä oppiminen - sisäinen tiedotus (mm. dokumentinhallintajärjestelmä), tavoite- ja kehityskeskustelut, vuorovaikutus, henkilöstösuunnittelu Toimintaresurssien ja toiminnan ohjauksen optimointi ja kehittäminen: - sisäisen budjetin ja toimintojen suunnittelu ja kehittäminen, tulosohjauksen kehittäminen - hallintotoimiston henkilöstöresursseja vahvistetaan vastaamaan taidehallinnon uudistamiseen liittynyttä tehtäväkentän lisäystä Siirtyminen useampivuotisiin tulossopimuksiin 7

8 - opetusministeriön tukipalveluiden käyttö vakiintuneiden käytäntöjen ja periaatteiden mukaisesti mm. puhelinkeskuksen, atktukipalveluiden, käännöspalveluiden, palkanmaksun sekä muun maksatuksen ja kirjanpidon sekä yhteisöiden valtionavustusten revisioinnin osalta. - Valtion taideteostoimikunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevat menot (vuokra-, teosten hankinta-, konservointi- ja kunnostuskustannukset) suoritetaan erillismäärärahasta. - ryhdytään toimenpiteisiin toiminnan volyymin ja henkilöstömäärän kasvun edellyttämien toimitilaratkaisuiden toteuttamiseksi yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Toimintamenojen mitoituksessa otetaan huomioon toimitilojen lisätarpeesta aiheutuva vuokramenojen kasvu. Rauhankatu 15 toimistotilat taiteen keskustoimikunnan käytössä Toimintamäärärahan kehitys: Toimintamenomomentille on taiteen keskustoimikunnalle nettobudjetoitu Määrärahasta varaudutaan suorittamaan alueellisten taidetoimikuntien toimintamenoihin ja alueelliseen taiteenedistämiseen Taiteen keskustoimikunnan tutkimus- ja tiedotustoiminnan kokonaismenoihin ( ) opetusministeriö osoittaa käytettäväksi taiteen tukemisen veikkausvoittovaroista Voimassaolo, sopimusehdot ja raportointi Tulossopimuksen toteutumista seurataan opetusministeriön ja taiteen keskustoimikunnan yhteisessä seurantakokouksessa keväällä Tutkimustoiminnassa on erityisenä yhteistyöfoorumina lisäksi oma ohjausryhmä. Tulossopimuksessa todettujen määrärahojen osalta edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahat hyväksyessään vuoden 2004 talousarvion. Allekirjoitukset Helsingissä Taiteen keskustoimikunnan puolesta: Opetusministeriön puolesta: Puheenjohtaja Pääsihteeri 8

9 Liitteet (4 kpl): Liite 1. Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien tuki taiteelliseen toimintaan v Liite 2. Naisten, nuorten ja pääkaupunkiseudulla asuvien osuus hakijoista ja saajista (taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat) Liite 3. Taiteen keskustoimikunnalle ja valtion taidetoimikunnille osoitettujen hakemuksien määrä (kpl) Liite 4. Vuoden 2004 tutkimushankkeet. 9

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö

TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö TULOSSOPIMUS 2005-2007 Taiteen keskustoimikunta - Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunnan toiminta-ajatus Taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien toiminta-ajatuksena on Suomen taiteen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, <PA ~:i> Taideneu^- /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016 Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio 2015-16 m*»* SSSS*

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi

TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi TAIDE- JA TAITEILIJAPOLIITTINEN OHJELMA Poliittinen ohjelma taiteen ja taiteilijoiden aseman edistämiseksi Kulttuuripolitiikan pro gradu tutkielma Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi

Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollisen korkeakoulun hallitus Lausunto 11.4.2007 Asia: Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhdistäminen uudeksi yliopistoksi Taideteollinen korkeakoulun

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä

KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012. Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS Jyväskylän yliopisto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012 Laitoksen tutkimustoiminnan perusta ja päämäärä Koulutuksen tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulossopimus kaudelle 2004-2007; tarkistusvuosi 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 1 Sisällysluettelo 1 MINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki 2010 1. Toimintaympäristön muutokset TTS kaudella 2012 2015 Talouskriisi on kasvattanut julkisen sektorin kestävyysvajetta. Väestön ikääntymisestä

Lisätiedot

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

SUOMEN RIISTAKESKUS TTS 2014-2017 Hyväksytty hallitus 4.10.2012 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Sisältö 1. VUOSIEN 2014-2017 STRATEGISET TAVOITTEET... 2 1.1. PERUSTEHTÄVÄÄN VAIKUTTAVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTRENDIT... 2 1.2. VAIKUTTAMINEN

Lisätiedot

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA

Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Marita Husso INNOVAATIOIDEN AIKA Sosiaalialan tutkimus, tieto ja välittämisen taito Tutkimuksia 2 Tutkimuksia 2 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyntiosoite: Matarankatu 6 (YLEn talo), 4 krs.,

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot