LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTTA"

Transkriptio

1 2015 LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTTA

2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 OSAAMISAJATTELU OSAAMIS KARTOITUKSEN PERUSTANA 3 LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISALUEET 5 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN Kokoelmatyö ja sisällönkuvailu Aineiston valinta Aineiston hankinta Sisällön kuvailu Aineiston lainauskuntoon saattaminen Poistot ja varastointi Hyllyjärjestyksen ylläpitäminen (= kokoelman järjestäminen) Sisällöntuntemus, sisältöjen avaaminen ja välittäminen Sisältöjen tuntemus Aineistonäyttelyt, -vinkit (myös verkossa) Tiedonhakutaidot Informaatiolukutaidon edistäminen Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetus Mediakasvatus Lukuharrastuksen edistäminen Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen Aikuisten lukuharrastuksen tukeminen Kirjavinkkaus ja lukuvalmennus Kirjastoammatillinen tekniikka- ja sovellusosaaminen Kirjastojärjestelmä ja siihen liittyvät laitteet Eri medioiden ja laitteiden käytössä tarvittava tekninen osaaminen E-aineistot Digitointi ja kuvankäsittely Toimistotekniset ja muut laitteet Muut asiakaspalvelussa ja työssä tarvittavat ohjelmistot Verkkosisältöjen tuottamisessa tarvittavat tietotekniikkataidot ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ- OSAAMINEN Työyhteisöosaaminen Kuntaorganisaation tunteminen Asiakkuudet ja niiden hallinta Verkosto- ja yhteistyöosaaminen Markkinointi- ja tiedottamisosaaminen Talousosaaminen Juridinen osaaminen Kehittämisosaaminen TYÖELÄMÄOSAAMINEN KIRJASTOSSA Asiakaspalvelutaidot Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Suullinen viestintä ja esiintymistaito Kirjallinen viestintä ja verkkoviestintä Kielitaito Englanti Ruotsi ja muut kielet Yleiset tietotekniikkataidot Oppiminen sekä oman työn johtaminen ja kehittäminen ERITYISOSAAMISALUEET Kirjastoautotyö Ajoneuvotekniikan hallinta ja ajotaito Huoltojen hoitaminen ja huoltotarpeen ennakointi Reittiaikataulujen suunnittelu Ohjelmointiosaaminen Johtamis- ja esimiesosaaminen 32 OSAAMISEN ARVIOINTI 33

3 2 JOHDANTO Organisaation toiminnan kannalta keskeinen resurssi on osaava henkilöstö, erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa, jollainen kirjastokin on. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset ovat nopeita. Seurauksena osaamisen kehittämisen haasteet muodostuvat aiem paa suuremmiksi. Toisaalta, Forssan kaupunginkirjastolla on lähivuosina edessään useita samanaikaisia eläköitymisiä, jolloin organisaation palvelutuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät kokonaisvaltaisen henkilöstön kehittämissuunnitelman laatimista. Lisäksi seutukunnan kirjastojen yhä tiivistyvä yhteistyö sekä kuntasektorin tulevaisuuden näkymät puolsivat henkilöstön kehittämisen suunnittelua Louna-kirjastojen yhteisenä hankkeena. Louna-kirjastokimpan muodostavat Forssan kaupunginkirjasto sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot. Näistä lähtökohdista rakentui Osaamisen koko kuva Louna-kirjastoissa -projekti, jolle anottiin ja joka myös sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta. Projektin tavoitteeksi asetettiin laatia Louna-kirjastojen lähitulevaisuudessa tar vitsemat keskeiset osaamisalueet osaamiskartaksi, jonka avulla laadittaisiin henkilöstön kehittämissuunnitelmat ja suunnitelmat siitä, miten tarvittavaa osaamista hankitaan, ylläpidetään ja kehitetään Louna-kirjastoissa. Jatkossa osaamiskarttaa on tarkoitus käyttää myös rekrytoinnissa, osaamisen kehittämisen seurannassa, kehityskeskusteluissa sekä mm. perehdyttämisessä. Projektin haluttiin painottuvan osaamiskartan laadintaan sekä sen käytön mallintamiseen koko Louna-kirjastojen henkilöstön osaamisen kehittämisen prosessiksi. Toteutuksessa päädyttiin käyttämään Louna-kirjastojen ulkopuolista asiantuntija-apua, jotta voitiin turvata mahdollisimman tehokas työskentely ja tavoitteita vastaava lopputulos. Osaamiskartta laadittiin Louna-kirjastojen henkilöstöjen kolmessa yhteisessä työseminaarissa ( , ja ). Ensimmäinen seminaaripäivä oli koko työpäivän mittainen ja siinä henkilöstö johdatettiin osaamisajatteluun sekä määritettiin kir jastotyön yhteiset osaamisalueet. Toi sessa puolen päivän mittaisessa seminaarissa jatkettiin osaamiskuvausten työstämistä ja osaamisalueiden arviointien määrittelyä. Työseminaaripäivien välillä kunkin kirjaston henkilöstö jatkoi osaamisalueiden ja -kuvausten työstämistä yhteisesti sovituilla tavoin. Kolmannessa puolen päivän työseminaarissa tehtiin yhteenvedot aineistoista ja kehitystarpeista sekä sopimukset osaamiskartan jatkokäytöstä. Projektin viimeisenä vaiheena päädyttiin laatimaan yhteisen osaamisaineiston pohjalta kirjastokohtaiset osaamisaineistot. Pilotointi päätettiin tehdä Forssan kaupunginkirjastossa. Pilo toinnin tavoitteeksi asetettiin tuottaa malli osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta myös muiden Louna-kirjastojen käyttöön. Maaliskuussa 2015 Maarit Järveläinen Kirjastotoimenjohtaja Forssan kaupunginkirjasto

4 3 OSAAMISAJATTELU OSAAMISKARTOITUKSEN PERUSTANA Osaamisen yleinen kehittämisprosessi on esitetty kuviossa 1. Organisaation strategia ja toiminnan tavoitteet VISIO Osaamiskartan laatiminen Osaamisalueiden kuvaaminen yhteistoiminnallisesti Osaamisjen määrittäminen (= osaamisen arviointikriteerit) Linjaukset kehittämisestä Johdon linjaukset kehittämisen painopisteistä Osaamisprofiilien laadinta/ tarkistus Ryhmä Y Ryhmä X Tehtävä Y Tehtävä X jne. Osaamisen arviointi Itsearviointi Koko organisaatiominen Perehdyttä- Kehityskeskustelu kehittämissuunnitelmat Monipuoliset 360 -arviointi Alustavat kehittämissuunnitelmat Osaamistietojen dokumentointi Kehittämissuunnitelmat Ryhmien ja yksiköiden kehittämissuunnitelmat Yksilöiden kehittämissuunnitelmat Kehittäminen kehittämismenetelmät Koulutus Työssä oppiminen = OSAAMISKARTOITUS Kehittämisen arviointi, kohteina mm. Reaktiot ja tyytyväisyys kehittämiseen Oppimistulokset Toiminnan muuttuminen Tulokset ja vaikutukset TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Yhteenvedot seuraavaan vaiheeseen Kuvio 1. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus Kuvio 3. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus. Lähde: Hätönen, H. Osaamiskartoituksesta kehittämiseen II s. 17

5 4 Louna-kirjastoissa on laadittu yhteinen osaamisen kehittämisen prosessikuvaus. Koko prosessin olennaisena osana on osaamiskartta, jota hyödynnetään osaamisen arvioinnissa, osaamisen kehittämisessä sekä perehdyttämisessä. Osaamiskarttaa on mahdollisuus käyttää myös uuden henkilön rekrytoinnissa. Louna-kirjastojen osaamiskartta on laadittu yhteistyössä kirjastojen henkilöstön kanssa. Tarkoituksena on, että yksittäiset kirjastot voivat hyödyntää osaamiskarttaa soveltaen sitä omiin tarpeisiinsa. Osaamisen arviointi toteutetaan asteikolla 0 (ei vielä osaamista) 5. Osaamiskarttaan on kuvattu osaamisalueittain osaamisen alin (= 1), keski (= 3) ja ylin (= 5). Lisäksi arvioinnissa käytetään ja 2 ja 4, vaikka niille ei ole määritelty erikseen osaamiskuvauksia. Osaamisjen yleiskuvaus on seuraava: 5 = Henkilö osaa nähdä osaamisalueeseen liittyviä asioita kokonaisuutena ja osaa yhdistää asioita uudella tavalla. Henkilö osaa kehittää osaamisalueeseen kuuluvia asioita laajasti ja on osaamisalueen asiantuntija. 3 = Henkilö osaa toimia keskeisissä osaamisalueen edellyttämissä tehtävissä itsenäisesti ja hänellä on vankkaa tietämystä alueen asioista. Hän osaa soveltaa tätä tietämystään joustavasti ja monipuolisesti omassa työssään. 1 = Osaaminen on perusosaamista. Henkilö osaa toimia sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden mukaan. Hänellä on yleiskuva osaamisalueen asioista Osaamisen arvioinnit ja kehittämissuunnitelmien laadinta toteutetaan kirjastokohtaisesti kirjastoissa sovittavalla tavalla.

6 5 LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISALUEET 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN 1.1 Kokoelmatyö ja sisällönkuvailu Aineiston valinta Keski Tunnen kirjastoni aineiston valinnan periaatteet. Seuraan aktiivisesti uutuushankintoja ja teen ehdotuksia kokoelman kartuttamiseksi. Otan vastaan asiakkaiden toivomuksia ja palautteita ja välitän ne eteenpäin. Seuraan monipuolisesti Suomessa julkaistua aineistotarjontaa. Osaan arvioida erilaisten aineistojen sisältöä ja laatua kirjaston kokoelmatyön kannalta. Tunnen erilaiset julkaisuformaatit ja osaan punnita niiden käyttökelpoisuutta ja keskinäisiä painotuksia. Tunnen kirjaston kokoelmat ja osaan suhteuttaa uudet hankinnat osana kokonaisuutta. Teen aineistovalintaa sovittuja periaatteita noudattaen ja käytössä olevien määrärahojen puitteissa. Seuraan ulkomailla julkaistua aineistotarjontaa. Osaan kehittää valinnan periaatteita ja kokoelmatyötä toimintaympäristön ja jakelutapojen (esim. e-aineistot) muutoksia seuraten ja asiakaskunnan tarpeet huomioon ottaen. Toimin alueellisena ja/tai kansallisena kokoelmatyön asiantuntijana. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

7 Aineiston hankinta Keski Sisällön kuvailu Keski Osaan tehdä aineistotilauksen ja kirjata sen käytössä olevaan järjestelmään. Osaan ottaa saapuneen tilauksen vastaan ja kirjata sen järjestelmään jatkokäsittelyä varten. Osaan tehdä reklamaation. Seuraan käytössä olevien määrärahojen käyttöä ja mukautan hankintaa sen rajoissa. Pidän yhteyttä aineistotoimittajiin ja neuvottelen heidän kanssaan. Ymmärrän alan lisenssi- ja sopimuskäytännöt. Tunnen eri hankintakanavat ja pystyn kilpailuttamaan niitä keskenään. Hallitsen alan lisenssi- ja sopimuskäytännöt. Olen tutustunut käytössä olevaan luokitusjärjestelmään, asiasanastoon ja luettelointisääntöihin. Osaan tehdä ns. luetteloinnin minitietueen esim. hankintaa tai kausijulkaisuseurantaa varten. Osaan siirtää luettelointitietueen ulkoisesta tietokannasta omaan tietokantaan. Osaan luetteloida, luokittaa ja asiasanoittaa kirjastoaineistoa käytössä olevien sääntöjen mukaisesti. Osaan opastaa ja kouluttaa muita luetteloijia. Osaan luetteloida vaativia, erityisiä aineistoja. Olen perehtynyt uusiin sisällönkuvailumenetelmiin (esim. RDA, FRBR) ja pystyn soveltamaan niitä työssäni. Minulla on valmiudet toimia alueellisen ja/tai kansallisen n luettelointiasiantuntijana Aineiston lainauskuntoon saattaminen Keski Osaan tulostaa aineistotarrat ja muovittaa kirjat ja muut muovitusta tarvitsevat aineistot. Osaan korjata vaurioituneet kirjat ja muut aineistot. Osaan opastaa muovituksessa ja kirjojen korjaamisessa. Osaan kehittää uusia, tehokkaampia työmenetelmiä ja vertailla työn taloudellisia järjestämistapoja. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

8 Poistot ja varastointi Keski Tunnen kirjastoni poisto- ja varastointiperiaatteet. Seuraan aktiivisesti kokoelman kiertoa ja kulumista ja teen ehdotuksia poistoista ja varastoinneista. Osaan poistaa niteen ja nimekkeen aineistorekisteristä sekä hinnoitella poistetun aineiston myyntiä varten. Tunnen sekä oman kirjastoni, oman kimpan että Varastokirjaston poisto- ja varastointiperiaatteet. Seuraan jatkuvasti kokoelman ajantasaisuutta sekä teen poistoja ja varastointeja sovittujen periaatteiden mukaisesti ja osana muuta kokoelmatyötä. Tunnen paikallisen asiakaskunnan tarpeet ja osaan ottaa ne huomioon tehdessäni poistoja ja varastointeja. Osaan kehittää poistojen ja varastoinnin periaatteita toimintaympäristön ja jakelutapojen (esim. e-aineistot) muutoksia seuraten. Teen aktiivista yhteistyötä kimpan, Varastokirjaston ja muiden toimijoiden kanssa varastoinnin kehittämisessä Hyllyjärjestyksen ylläpitäminen (= kokoelman järjestäminen) Keski Osaan aakkoset ja kirjastossa käytössä olevat aakkostussäännöt. Tunnen kirjastoni osasto- ja materiaalijaon ja hyllyjärjestyksen ja osaan hyllyttää aineistot niiden mukaisesti. Osaan perehdyttää uudet työntekijät kirjastoni hyllyjärjestykseen ja sen mukaiseen toimintaan. Osaan kehittää ja muuttaa hyllyjärjestystä joustavasti uusien tarpeiden mukaisesti. Seuraan aktiivisesti alan kehitystä, ideoin, omaksun ja otan käyttöön uusia tapoja kokoelmien järjestämistä ja esilletuomista varten. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

9 8 1.2 Sisällöntuntemus, sisältöjen avaaminen ja välittäminen Sisältöjen tuntemus fyysinen kokoelma tietokannat verkkosisällöt kirjallisuuden lajit Keski Tunnen oman kirjastoni sekä kirjastokimpan aineistotarjonnan. Tunnen eri kirjastoaineistojen päälajityypit (genret) ja niistä käytettävän jaottelun omassa kirjastossani. Tunnen kirjastokimppani tarjoamat sähköiset sisällöt ja yleisimmät käytössä olevat tietokannat. Hallitsen lisäksi yhden sisältökokonaisuuden erityisalueen hyvin. Minulla on valmiudet osallistua tämän sisältökokonaisuuden hankintoihin omassa kirjastossani. Osaan käyttää sisältökokonaisuuden kannalta keskeisiä verkkopalveluita ja tietokantoja sekä osaan opastaa asiakkaita niiden käytössä. Seuraan ainakin yhden sisältökokonaisuuden julkaisualaa laajalti. Pystyn vastaamaan tämän alueen hankinnoista omassa kirjastossani. Osaan arvioida ja kehittää omaa vastuualuettani sekä toimia tarvittaessa sen asiantuntijana. Osaan opastaa kirjaston henkilökuntaa verkkosisältöjen ja tietokantojen käytössä. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

10 Aineistonäyttelyt, -vinkit (myös verkossa) Keski Osaan suositella aineistoa asiakkaalle ja ylläpitää kirjaston tiloissa sijaitsevaa aineistonäyttelyä. Osaan tuottaa valikoimaluetteloita pyydetyistä aiheista. Osaan vinkata kirjastoaineistoa yksilöille ja koostaa aineistonäyttelyn tuntemastani sisältökokonaisuudesta. Osaan tehdä aineistovinkin verkkoon. Osaan tuottaa monipuolisesti valikoimaluetteloita käyttäen apuna erilaisia verkkopalveluita ja tietokantoja. Osaan suunnitella kirjaston näyttelyt pidemmälle aikavälille, sekä kehittää ja ideoida näyttelysuunnittelua kokonaisuutena. Osaan tehdä verkkoon aineistoja laajasti avaavan kokonaisuuden. Pystyn opastamaan tietyn erityisalueen vinkkausta muulle henkilökunnalle. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

11 Tiedonhakutaidot Keski Osaan hakea tietoa omasta aineistotietokannasta käyttämällä yleisimpiä hakutermejä ja -toimintoja. Osaan hakea tietoa verkosta käyttämällä yleisimpien hakukoneiden perushakutoimintoja. Tunnen yleisimmät tarvittavat tietokannat. Ymmärrän käytössä olevan luokitusjärjestelmän logiikan ja osaan opastaa asiakkaalle kirjastossa käytettävän luokitus- ja hyllyjärjestyksen. Osaan hakea tietoa omasta aineistotietokannasta vaativampien hakutoimintojen avulla. Tunnen yleisimmät asiasanastot ja osaan käyttää niitä hyödyksi tiedonhaussa. Osaan käyttää yleisimpien hakukoneiden tarkennettua hakua, kuvahakua ym. hyväkseni tiedonhaussa. Osaan käyttää yleisimpiä tarvittavia tietokantoja, ja osaan hakea tietoa niiden avulla. Osaan käyttää vähintään yhtä erikoisalan tietokantaa. Osaan hakea tietoa omasta aineistotietokannasta käytössä olevan luettelointistandardin kenttiä hyväksi käyttäen. Hahmotan ainakin yhden erikoisalan verkkotiedonhaun kokonaiskuvan. Seuraan tiedonhakuun liittyvää kehitystä ja osaan kehittää tiedonhaun välineitä. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

12 Informaatiolukutaidon edistäminen Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetus Keski Tunnistan ohjaustyön merkityksen työssäni ja kirjaston toiminnassa. Osaan ohjata valmiiden ohjeiden mukaan. Hallitsen kirjaston ja palveluiden yleisesittelyn yksilölle ja ryhmille sekä vakiosisältöisen tiedonhaun opetuspaketin. Osaan räätälöidä esittelyn ja tiedonhaun opetuksen yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaan. Pystyn seuraamaan ja soveltamaan alani tiedonhaun opetuksen kehitystä. Uskallan tuoda kehitysideani esiin ohjaustilanteissa saamani palautteen pohjalta. Osaan käyttää ohjauksessa menetelmiä, jotka ovat innovatiivisia ja laajemminkin sovellettavissa. Pystyn uusien toimintatapojen ja ideoiden tuottamiseen, kehittämiseen ja jakamiseen. Pystyn tuottamaan uutta verkko- ym. opetusmateriaalia Mediakasvatus Keski Tunnen medialukutaidon / monilukutaidon käsitteen Hallitsen painettuun aineistoon liittyvän mediakasvatuksen lapsille ja nuorille (esim. aineistotyypit, fakta ja fiktio, lähdekriittisyys, tekijänoikeuskysymykset). Hallitsen muuhun kuin painettuun aineistoon liittyvän mediakasvatuksen lapsille ja nuorille (esim. pelit, internet, elokuvat: nettietiketti, mediakriittisyys, tekijänoikeuskysymykset). Osaan ohjata aikuisia tietoyhteiskuntataitoihin. Hallitsen laajasti mediaa ja osaan opettaa sisällön tuottamista mediaan. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

13 Lukuharrastuksen edistäminen Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen Keski Osaan valita tietylle ikäryhmälle sopivia tai tiettyä teemaa käsitteleviä kirjoja tai tekstejä. Tunnen kirjastoni kautta saavutettavat lukemisesteisten aineistot. Osaan suunnitella ja toteuttaa kirjailijavierailun. Osaan suunnitella ja pitää satutunnin. Kykenen osallistumaan lukudiplomin tai vastaavan laajan valikoimaluettelon laadintaan ja ylläpitoon. Osaan suositella lukemisesteisten aineistoja, opastaa niiden käytössä ja valita aineistoa. Osaan järjestää kirjaseikkailun tai kehittää muita uusia keinoja lasten tai nuorten lukuinnostuksen herättämiseksi. Pystyn toimimaan sanataideohjaajana. Osaan suunnitella lukudiplomin tai vastaavan eri-ikäisille sopivan kirjallisuuden valikoiman, arvioida ja kehittää sitä. Kykenen suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja lukemisesteisille Aikuisten lukuharrastuksen tukeminen Keski Osaan suositella kirjallisuutta erilaisille asiakkaille. Tunnen kirjastoni kautta saavutettavat lukemisesteisten aineistot. Osaan suunnitella ja toteuttaa kirjallisuusillan. Osaan toimia lukupiirin vetäjänä. Osaan suositella lukemisesteisten aineistoja, opastaa niiden käytössä ja valita aineistoa kotipalveluasiakkaalle. Osaan suunnitella kirjallisuusohjelmakokonaisuuksia erilaisille ryhmille ja ennakoida uusia mahdollisuuksia kirjallisuuden esille tuomiseksi sekä kehittää ja arvioida vanhoja toimintatapoja. Kykenen suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja lukemisesteisille. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

14 Kirjavinkkaus ja lukuvalmennus Keski Osaan suositella kirjaa asiakkaalle. Osaan valikoida aineiston halutuista aiheista. Osaan vinkata kirjoja tietyistä aiheista yksilöille, ryhmille tai verkossa. Osaan suunnitella, kehittää ja arvioida kirjavinkkausta ja opastaa muuta henkilökuntaa siihen. Osaan hyödyntää uusia välineitä. Osaan toimia henkilökohtaisena lukuvalmentajana eli vastata asiakkaan monenlaisiin kirjallisuutta koskeviin tarpeisiin. 1.5 Kirjastoammatillinen tekniikka- ja sovellusosaaminen Kirjastojärjestelmä ja siihen liittyvät laitteet Keski Hallitsen valtaosan kirjastojärjestelmän perusominaisuuksista (esim. perustiedonhaku, lainaus, palautus, varaus, uusinta, asiakastietojen käsittely, erilaiset tulosteet), osaan lisätä ja poistaa niteitä yksittäin ja massana, tilata tarroja jne. Tunnen verkkokirjaston ominaisuudet ja pystyn opastamaan sen käytössä. Osaan käynnistää lainausautomaatin ja opastaa sen käytössä. Hallitsen kirjastojärjestelmää monipuolisesti. Osaan tehdä monipuolisia tiedonhakuja ja -listauksia. Hallitsen sellaisia toimintoja kuin lainojen päivittäinen selaus, niteiden ja varausten yhdistely, inventaari tai siirtolainaus. Ymmärrän, miten kirjastojärjestelmän ominaisuuksia voi muokata. Osaan muuttaa Admin-lla kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston ominaisuuksia. Tunnen useita kirjastojärjestelmiä ja pystyn vertailemaan niiden ominaisuuksia. Pystyn toimimaan opastajana uuden järjestelmän käyttöönotossa. Pystyn toimimaan järjestelmien kehityshankkeissa. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

15 Eri medioiden ja laitteiden käytössä tarvittava tekninen osaaminen E-aineistot Keski Tunnen kirjastossa käytössä olevat e-aineistot ja tiedän mistä ne löytyvät. Olen kokeillut ainakin jotakin kirjastoni e-aineistoa. Olen kokeillut kaikkia kirjastoni tarjoamia e-aineistoja. Osaan antaa asiakkaalle perusopastusta e-aineistojen käytössä. Osaan tukea asiakasta Celian verkkopalvelujen käytössä. Osaan opastaa asiakkaita käyttämään e-aineistoja asiakkaan tarpeisiin vastaten. Pystyn opettelemaan uusien e-aineistojen käyttöä, tekemään ohjeita ja opastamaan työkavereitakin. Seuraan uusien e-aineistotekniikoiden kehittymistä Digitointi ja kuvankäsittely Keski Tunnen kirjastossa käytössä olevat digitointilaitteet ja olen kokeillut itsenäisesti ainakin yhtä niistä joskus. Osaan tehdä perusskannaamisen jollakin skannerilla. Olen kokeillut itsenäisesti kaikkia kirjastossa käytössä olevia digitointilaitteita ainakin joskus. Osaan käyttää erityyppisiä skannereita ja muokata niiden skannausasetuksia. Osaan vastata digitointilaitteiden ja skannereiden peruskäyttöä koskeviin kysymyksiin. Tunnen jonkun kuvankäsittelyohjelman ja osaan esim. rajata kuvan, muuttaa kuvakokoa, muuttaa kuvan tiedostotyyppiä. Osaan antaa perusopastuksen asiakkaalle kirjastossa käytössä oleville digitointilaitteille. Osaan opastaa asiakasta skannaamisessa (myös diat, filmit jne.). Osaan käyttää jonkin kuvankäsittelyohjelman ominaisuuksia monipuolisesti. Osaan käyttää jotakin taitto-ohjelmaa. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

16 Toimistotekniset ja muut laitteet Keski Tunnen kirjastossa olevat laitteet ja miten niitä voi hyödyntää asiakaspalvelussa. Hallitsen peruslla kirjastossa olevien laitteiden käytön. Osaan hyödyntää kirjastossa olevia laitteita asiakaspalvelussa. Osaan vastata asiakkaan peruskysymyksiin näiden laitteiden käytöstä. Osaan pitää tarvittaessa opastuksen asiakkaalle useimpien laitteiden käytöstä. Pystyn hoitamaan uusien laitteiden hankintavertailua, käyttöönottoa, tekemään ohjeita ja opastamaan työkavereitakin Muut asiakaspalvelussa ja työssä tarvittavat ohjelmistot Keski Osaan käyttää ja opastaa asiakaskoneiden varausjärjestelmän käytössä. Osaan käyttää työpaikan sähköpostin selainversiota. Osaan ottaa huomioon tietoturvanäkökohtia tietokonetta käyttäessäni. Osaan käyttää jotakin muuta selaimessa toimivaa sähköpostiohjelmaa kuin työpaikan omaa ja pystyn opastamaan sen käytössä. Osaan opastaa asiakasta tavallisimmissa sähköisen asioinnin kysymyksissä. Osaan opastaa asiakasta tietokoneen tietoturvalliseen käyttöön. Osaan opastaa kirjaston langattoman verkon käytössä. Minulla on valmiudet osallistua etäkokoukseen/-koulutukseen Osaan käyttää sähköistä oppimisympäristöä. Osaan päivittää asiakaskoneiden varausjärjestelmää Admin-lla. Tunnen useita sähköpostijärjestelmiä ja pystyn opastamaan niiden käytössä. Osaan opastaa asiakasta laajasti verkkopalvelujen käytön kysymyksissä. Osaan käyttää videoneuvotteluohjelmistoa ja järjestää etäkokouksen. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

17 Verkkosisältöjen tuottamisessa tarvittavat tietotekniikkataidot Keski Olen selvillä, mitä verkkopalveluja kirjastossa on käytössä ja mihin tietoa tuotetaan ja seuraan niitä. Olen selvillä mihin kirjaston ulkopuolisiin verkkopalveluihin tuotamme sisältöä. Osaan päivittää kirjaston omia verkkopalveluja. Osaan viedä www-sivuille tai kirjaston sosiaaliseen median sovelluksiin kuvia, liikkuvaa kuvaa, tiedostolinkkejä jne. Osaan tuottaa sisältöä kirjaston ulkopuolisiin verkkopalveluihin. Pystyn suunnittelemaan olemassa oleville www-sivuille jonkin uuden, isomman kokonaisuuden. Pystyn osallistumaan kirjaston uusien www-palvelujen ja mobiilipalvelujen suunnitteluun. Seuraan sosiaalisen median kehitystä, pystyn arviomaan eri sovellusten käytettävyyttä kirjastossa ja hoitamaan käyttöönottoa. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

18 17 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN Tämä osaamisalue sisältää osaamisen, joka liittyy omaan palveluyksikköön, kuntaorganisaatioon sekä yhteiskuntaan organisaatioineen ja asiakkaineen. 2.1 Työyhteisöosaaminen Keski Tunnen työsuhteeseen, työaikoihin, työturvallisuuteen, tyky-toimintaan ja työn organisointiin liittyvät normit, säännöt, käytännöt, vastuut ja oikeudet ja osaan toimia niiden mukaisesti. Edistän työhyvinvointia omalta osaltani. Jaan ja vastaanotan tietoa työyhteisössäni rakentavasti. Osaan perehdyttää uuden työntekijän tehtäviinsä ja työyhteisöön. Pystyn ottamaan esille vaikeita työhön liittyviä asioita. Pystyn ideoimaan ja toteuttamaan em. liittyviin erilaisia toimenpiteitä. Osaan hahmottaa työympäristöni turvallisuustekijöitä ja antaa palautetta turvallisuusnäkökohtien edistämiseksi. Osaan luoda ja ohjeistaa perehdytyksen ja ohjaamisen suunnitelman. Seuraan ja johdan pitkäjänteisesti em. toimintaa. Osaan kehittää työyhteisössäni työhyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä käytäntöjä. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

19 Kuntaorganisaation tunteminen Keski Tunnen kuntaorganisaationi toimintatavat. Tunnen oman kuntani organisaatiorakenteen. Tiedän, miten päätöksenteko tapahtuu omassa kuntaorganisaatiossani. Tunnen oman organisaationi asiakirjojen julkaisukanavat ja -tavat. Tunnen arkistointiperiaatteet ja osaan toimia niiden mukaisesti. Pystyn viemään asioita organisaatiossani eteenpäin ja tiedän keihin eri asioissa tulee ottaa yhteyttä. Tunnen oman organisaationi asiakirjastandardit ja osaan käyttää niitä. Pystyn omatoimisesti hoitamaan kontakteja ja suhteita oman kuntaorganisaationi sisällä. Osaan toimia lautakunnan esittelijänä/sihteerinä. 2.3 Asiakkuudet ja niiden hallinta asiakaslähtöinen kehittäminen (palaute) eri asiakasryhmien tuntemus (mm. koulutus, toiset kirjastot) Keski Osaan tunnistaa palautteen. Osaan ottaa asiakkailta tulevaa palautetta vastaan ja välitän sitä eteenpäin. Osaan laatia asiakaskyselyjä. Tunnistan eri asiakasryhmien tarpeet. Osaan kerätä suullista palautetta. Analysoin asiakaskyselyjä ja muuta palautetta sekä kehitän toimintaa niiden perusteella. Osaan luoda uusia tarpeita asiakasryhmille. Pyrin tavoittamaan uusia asiakasryhmiä. Etsin ja toteutan uusia menetelmiä asiakaspalautteen saamiseksi. Osaan ennakoida asiakasmuutoksia. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

20 Verkosto- ja yhteistyöosaaminen valtakunnalliseen kirjastojen väliseen yhteistyöhön osallistuminen seudullinen yhteistyö yhteistyö muiden toimijoiden kanssa yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tuntemus kotiseututyö/paikallisuus Keski Tiedän paikalliset toimijat. Tunnen yhdessä sovitut toimintatavat ja toimin niiden mukaan. Tunnen valtakunnallisen kirjastoverkon rakenteen, oman seutukuntani kirjastot sekä maakuntakirjaston. Toimin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa, esim. koulut, päiväkodit ja järjestöt. Osaan hakea oikean yhteistyökumppanin kulloiseenkin tarpeeseen. Osallistun valtakunnalliseen kirjastojen väliseen yhteistyöhön. Pyrin olemaan opetussuunnitelmien kehittämisessä mukana, tuoden kirjaston näkökulmaa siihen. Etsin uusia yhteistyökumppaneita ja kehitän yhteistyömuotoja. 2.5 Markkinointi- ja tiedottamisosaaminen Keski Tunnen kirjaston käyttämät markkinointikanavat sekä markkinoinnin ja tiedottamisen periaatteet. Osaan käyttää joitakin em. kanavista. Osaan toimia ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti. Osallistun työryhmän mukana tapahtumien järjestämiseen. Osaan itsenäisesti tuottaa markkinointimateriaalia eri kanaviin. Toteutan itse tapahtumia. Osaan valikoida sopivia tapahtumia ulkopuolisesta tarjonnasta. Korostan kirjaston merkitystä päättäjille. Teen markkinointisuunnitelmia. Pyrin tavoittamaan kohderyhmät tehokkaasti markkinoinnin avulla. Osaan käyttää sujuvasti ja innovatiivisesti kaikkia markkinointivälineitä sekä etsin luovasti uusia kanavia. Kehitän aktiivisesti uudenlaisia tapahtumia. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

21 Talousosaaminen Keski Ymmärrän taloushallinnon peruskäsitteet ja -termit. Osaan toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Osaan hoitaa maksutapahtuman asiakaspalvelutilanteessa siihen liittyvien laitteiden ja sovellutusten avulla. Ymmärän osto- ja myyntilaskutuksen periaatteet. Osaan seurata oman työni kannalta määrärahan käyttöä ja hallitsen siihen tarvittavat ohjelmat. Osaan hoitaa päivittäiskassan laskennan ja tilityksen. Osaan käsitellä ostolaskuja ja hallitsen siihen tarvittavan ohjelman. Hallitsen laskutuksen ja perinnän. Osaan laatia talousarvion ja hallitsen siihen tarvittavan ohjelman. Osaan seurata kokonaisuutena talousarvion toteutumista ja sen raportointia tarvittavine ohjelmineen. Ymmärrän oman tilivelvollisuuteni talousasioissa. Hallitsen omaisuuden hoitoon liittyvät asiat. Osaan hankkia ja turvata kirjastolle sen tarvitsemaa rahoitusta. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

22 Juridinen osaaminen Keski Ymmärrän kirjastotyöhön liittyvien lakien velvoittavuuden. Näitä lakeja ovat mm. kuntalainsäädäntö hallintolaki työlainsäädäntö tekijänoikeuslainsäädäntö julkisuuslainsäädäntö tietosuojalainsäädäntö hankintalainsäädäntö Noudatan työssäni tarvittavien lakien mukaisia käytänteitä, esim. vaitiolovelvollisuus ja aineistoa koskevat tekijänoikeusasiat. Ymmärrän asemani kunnan edustajana työntekijän roolissa. Osaan etsiä lainsäädännöstä itsenäisesti tietoa ja toimia sen mukaan. Tunnen ja hallitsen työssä tarvittavat lait ja teen niiden perusteella lainvoimaisia päätöksiä, esim. hankintalaki, työlainsäädäntö. Edistän kirjastolain toteutumista kuntaorganisaatiossa. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

23 Kehittämisosaaminen Keski Tunnen toimintaympäristöni (väestö, asukkaat, palvelut). Tunnistan asiakkaiden tarpeita päivittäisissä tilanteissa. Haluan olla mukana kehittämässä ja osallistun. Tuon esille omat ideani. Tiedän, mitä hankkeita on käynnissä omassa organisaatiossani. Osaan työskennellä hankkeissa. Osaan suunnitella ja toteuttaa toimintaa toimintaympäristön tarpeita vastaavalla tavalla. Osaan arvioida eri asiakasryhmien tarpeita. Osaan tehdä aloitteita em. perusteella. Osaan soveltaa kuulemaani, lukemaani ja oppimaani ja tuoda käytäntöjä omaan organisaatiooni. Osaan suunnitella hankkeita. Hyödynnän yhteistyöverkostoa kehittämistoiminnassa. Osaan suunnitella yksikön toimintaa huomioiden koko organisaation linjaukset ja toimintaperiaatteet. Osaan tehdä asiakassegmentointia ja analysoida tarpeita. Osaan kehittää toimintaa em. avulla. Osaan toteuttaa hankkeita ja viedä ne tuloksellisesti loppuun asti. Seuraan organisaation ja alan toimintaa laajasti ja tunnistan heikkojakin signaaleja. Pystyn toimimaan ympäristöstä saamieni signaalien perusteella toimintaa kehittäen. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö... 1 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Arviointimallin rakenne... 4 1.3 Arviointikehikko...

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS

TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS TIETOTEKNIIKKA YLIOPISTOISSA - TEHTÄVIEN KUVAUS YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n ATK-toimikunta 2. painos 2010

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot