LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTTA"

Transkriptio

1 2015 LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTTA

2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 OSAAMISAJATTELU OSAAMIS KARTOITUKSEN PERUSTANA 3 LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISALUEET 5 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN Kokoelmatyö ja sisällönkuvailu Aineiston valinta Aineiston hankinta Sisällön kuvailu Aineiston lainauskuntoon saattaminen Poistot ja varastointi Hyllyjärjestyksen ylläpitäminen (= kokoelman järjestäminen) Sisällöntuntemus, sisältöjen avaaminen ja välittäminen Sisältöjen tuntemus Aineistonäyttelyt, -vinkit (myös verkossa) Tiedonhakutaidot Informaatiolukutaidon edistäminen Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetus Mediakasvatus Lukuharrastuksen edistäminen Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen Aikuisten lukuharrastuksen tukeminen Kirjavinkkaus ja lukuvalmennus Kirjastoammatillinen tekniikka- ja sovellusosaaminen Kirjastojärjestelmä ja siihen liittyvät laitteet Eri medioiden ja laitteiden käytössä tarvittava tekninen osaaminen E-aineistot Digitointi ja kuvankäsittely Toimistotekniset ja muut laitteet Muut asiakaspalvelussa ja työssä tarvittavat ohjelmistot Verkkosisältöjen tuottamisessa tarvittavat tietotekniikkataidot ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ- OSAAMINEN Työyhteisöosaaminen Kuntaorganisaation tunteminen Asiakkuudet ja niiden hallinta Verkosto- ja yhteistyöosaaminen Markkinointi- ja tiedottamisosaaminen Talousosaaminen Juridinen osaaminen Kehittämisosaaminen TYÖELÄMÄOSAAMINEN KIRJASTOSSA Asiakaspalvelutaidot Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Suullinen viestintä ja esiintymistaito Kirjallinen viestintä ja verkkoviestintä Kielitaito Englanti Ruotsi ja muut kielet Yleiset tietotekniikkataidot Oppiminen sekä oman työn johtaminen ja kehittäminen ERITYISOSAAMISALUEET Kirjastoautotyö Ajoneuvotekniikan hallinta ja ajotaito Huoltojen hoitaminen ja huoltotarpeen ennakointi Reittiaikataulujen suunnittelu Ohjelmointiosaaminen Johtamis- ja esimiesosaaminen 32 OSAAMISEN ARVIOINTI 33

3 2 JOHDANTO Organisaation toiminnan kannalta keskeinen resurssi on osaava henkilöstö, erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa, jollainen kirjastokin on. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja muutokset ovat nopeita. Seurauksena osaamisen kehittämisen haasteet muodostuvat aiem paa suuremmiksi. Toisaalta, Forssan kaupunginkirjastolla on lähivuosina edessään useita samanaikaisia eläköitymisiä, jolloin organisaation palvelutuotannon ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät kokonaisvaltaisen henkilöstön kehittämissuunnitelman laatimista. Lisäksi seutukunnan kirjastojen yhä tiivistyvä yhteistyö sekä kuntasektorin tulevaisuuden näkymät puolsivat henkilöstön kehittämisen suunnittelua Louna-kirjastojen yhteisenä hankkeena. Louna-kirjastokimpan muodostavat Forssan kaupunginkirjasto sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastot. Näistä lähtökohdista rakentui Osaamisen koko kuva Louna-kirjastoissa -projekti, jolle anottiin ja joka myös sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta. Projektin tavoitteeksi asetettiin laatia Louna-kirjastojen lähitulevaisuudessa tar vitsemat keskeiset osaamisalueet osaamiskartaksi, jonka avulla laadittaisiin henkilöstön kehittämissuunnitelmat ja suunnitelmat siitä, miten tarvittavaa osaamista hankitaan, ylläpidetään ja kehitetään Louna-kirjastoissa. Jatkossa osaamiskarttaa on tarkoitus käyttää myös rekrytoinnissa, osaamisen kehittämisen seurannassa, kehityskeskusteluissa sekä mm. perehdyttämisessä. Projektin haluttiin painottuvan osaamiskartan laadintaan sekä sen käytön mallintamiseen koko Louna-kirjastojen henkilöstön osaamisen kehittämisen prosessiksi. Toteutuksessa päädyttiin käyttämään Louna-kirjastojen ulkopuolista asiantuntija-apua, jotta voitiin turvata mahdollisimman tehokas työskentely ja tavoitteita vastaava lopputulos. Osaamiskartta laadittiin Louna-kirjastojen henkilöstöjen kolmessa yhteisessä työseminaarissa ( , ja ). Ensimmäinen seminaaripäivä oli koko työpäivän mittainen ja siinä henkilöstö johdatettiin osaamisajatteluun sekä määritettiin kir jastotyön yhteiset osaamisalueet. Toi sessa puolen päivän mittaisessa seminaarissa jatkettiin osaamiskuvausten työstämistä ja osaamisalueiden arviointien määrittelyä. Työseminaaripäivien välillä kunkin kirjaston henkilöstö jatkoi osaamisalueiden ja -kuvausten työstämistä yhteisesti sovituilla tavoin. Kolmannessa puolen päivän työseminaarissa tehtiin yhteenvedot aineistoista ja kehitystarpeista sekä sopimukset osaamiskartan jatkokäytöstä. Projektin viimeisenä vaiheena päädyttiin laatimaan yhteisen osaamisaineiston pohjalta kirjastokohtaiset osaamisaineistot. Pilotointi päätettiin tehdä Forssan kaupunginkirjastossa. Pilo toinnin tavoitteeksi asetettiin tuottaa malli osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta myös muiden Louna-kirjastojen käyttöön. Maaliskuussa 2015 Maarit Järveläinen Kirjastotoimenjohtaja Forssan kaupunginkirjasto

4 3 OSAAMISAJATTELU OSAAMISKARTOITUKSEN PERUSTANA Osaamisen yleinen kehittämisprosessi on esitetty kuviossa 1. Organisaation strategia ja toiminnan tavoitteet VISIO Osaamiskartan laatiminen Osaamisalueiden kuvaaminen yhteistoiminnallisesti Osaamisjen määrittäminen (= osaamisen arviointikriteerit) Linjaukset kehittämisestä Johdon linjaukset kehittämisen painopisteistä Osaamisprofiilien laadinta/ tarkistus Ryhmä Y Ryhmä X Tehtävä Y Tehtävä X jne. Osaamisen arviointi Itsearviointi Koko organisaatiominen Perehdyttä- Kehityskeskustelu kehittämissuunnitelmat Monipuoliset 360 -arviointi Alustavat kehittämissuunnitelmat Osaamistietojen dokumentointi Kehittämissuunnitelmat Ryhmien ja yksiköiden kehittämissuunnitelmat Yksilöiden kehittämissuunnitelmat Kehittäminen kehittämismenetelmät Koulutus Työssä oppiminen = OSAAMISKARTOITUS Kehittämisen arviointi, kohteina mm. Reaktiot ja tyytyväisyys kehittämiseen Oppimistulokset Toiminnan muuttuminen Tulokset ja vaikutukset TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Yhteenvedot seuraavaan vaiheeseen Kuvio 1. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus Kuvio 3. Osaamisen kehittämisen kokonaisuus. Lähde: Hätönen, H. Osaamiskartoituksesta kehittämiseen II s. 17

5 4 Louna-kirjastoissa on laadittu yhteinen osaamisen kehittämisen prosessikuvaus. Koko prosessin olennaisena osana on osaamiskartta, jota hyödynnetään osaamisen arvioinnissa, osaamisen kehittämisessä sekä perehdyttämisessä. Osaamiskarttaa on mahdollisuus käyttää myös uuden henkilön rekrytoinnissa. Louna-kirjastojen osaamiskartta on laadittu yhteistyössä kirjastojen henkilöstön kanssa. Tarkoituksena on, että yksittäiset kirjastot voivat hyödyntää osaamiskarttaa soveltaen sitä omiin tarpeisiinsa. Osaamisen arviointi toteutetaan asteikolla 0 (ei vielä osaamista) 5. Osaamiskarttaan on kuvattu osaamisalueittain osaamisen alin (= 1), keski (= 3) ja ylin (= 5). Lisäksi arvioinnissa käytetään ja 2 ja 4, vaikka niille ei ole määritelty erikseen osaamiskuvauksia. Osaamisjen yleiskuvaus on seuraava: 5 = Henkilö osaa nähdä osaamisalueeseen liittyviä asioita kokonaisuutena ja osaa yhdistää asioita uudella tavalla. Henkilö osaa kehittää osaamisalueeseen kuuluvia asioita laajasti ja on osaamisalueen asiantuntija. 3 = Henkilö osaa toimia keskeisissä osaamisalueen edellyttämissä tehtävissä itsenäisesti ja hänellä on vankkaa tietämystä alueen asioista. Hän osaa soveltaa tätä tietämystään joustavasti ja monipuolisesti omassa työssään. 1 = Osaaminen on perusosaamista. Henkilö osaa toimia sovittujen pelisääntöjen ja ohjeiden mukaan. Hänellä on yleiskuva osaamisalueen asioista Osaamisen arvioinnit ja kehittämissuunnitelmien laadinta toteutetaan kirjastokohtaisesti kirjastoissa sovittavalla tavalla.

6 5 LOUNA-KIRJASTOJEN HENKILÖSTÖN OSAAMISALUEET 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN 1.1 Kokoelmatyö ja sisällönkuvailu Aineiston valinta Keski Tunnen kirjastoni aineiston valinnan periaatteet. Seuraan aktiivisesti uutuushankintoja ja teen ehdotuksia kokoelman kartuttamiseksi. Otan vastaan asiakkaiden toivomuksia ja palautteita ja välitän ne eteenpäin. Seuraan monipuolisesti Suomessa julkaistua aineistotarjontaa. Osaan arvioida erilaisten aineistojen sisältöä ja laatua kirjaston kokoelmatyön kannalta. Tunnen erilaiset julkaisuformaatit ja osaan punnita niiden käyttökelpoisuutta ja keskinäisiä painotuksia. Tunnen kirjaston kokoelmat ja osaan suhteuttaa uudet hankinnat osana kokonaisuutta. Teen aineistovalintaa sovittuja periaatteita noudattaen ja käytössä olevien määrärahojen puitteissa. Seuraan ulkomailla julkaistua aineistotarjontaa. Osaan kehittää valinnan periaatteita ja kokoelmatyötä toimintaympäristön ja jakelutapojen (esim. e-aineistot) muutoksia seuraten ja asiakaskunnan tarpeet huomioon ottaen. Toimin alueellisena ja/tai kansallisena kokoelmatyön asiantuntijana. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

7 Aineiston hankinta Keski Sisällön kuvailu Keski Osaan tehdä aineistotilauksen ja kirjata sen käytössä olevaan järjestelmään. Osaan ottaa saapuneen tilauksen vastaan ja kirjata sen järjestelmään jatkokäsittelyä varten. Osaan tehdä reklamaation. Seuraan käytössä olevien määrärahojen käyttöä ja mukautan hankintaa sen rajoissa. Pidän yhteyttä aineistotoimittajiin ja neuvottelen heidän kanssaan. Ymmärrän alan lisenssi- ja sopimuskäytännöt. Tunnen eri hankintakanavat ja pystyn kilpailuttamaan niitä keskenään. Hallitsen alan lisenssi- ja sopimuskäytännöt. Olen tutustunut käytössä olevaan luokitusjärjestelmään, asiasanastoon ja luettelointisääntöihin. Osaan tehdä ns. luetteloinnin minitietueen esim. hankintaa tai kausijulkaisuseurantaa varten. Osaan siirtää luettelointitietueen ulkoisesta tietokannasta omaan tietokantaan. Osaan luetteloida, luokittaa ja asiasanoittaa kirjastoaineistoa käytössä olevien sääntöjen mukaisesti. Osaan opastaa ja kouluttaa muita luetteloijia. Osaan luetteloida vaativia, erityisiä aineistoja. Olen perehtynyt uusiin sisällönkuvailumenetelmiin (esim. RDA, FRBR) ja pystyn soveltamaan niitä työssäni. Minulla on valmiudet toimia alueellisen ja/tai kansallisen n luettelointiasiantuntijana Aineiston lainauskuntoon saattaminen Keski Osaan tulostaa aineistotarrat ja muovittaa kirjat ja muut muovitusta tarvitsevat aineistot. Osaan korjata vaurioituneet kirjat ja muut aineistot. Osaan opastaa muovituksessa ja kirjojen korjaamisessa. Osaan kehittää uusia, tehokkaampia työmenetelmiä ja vertailla työn taloudellisia järjestämistapoja. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

8 Poistot ja varastointi Keski Tunnen kirjastoni poisto- ja varastointiperiaatteet. Seuraan aktiivisesti kokoelman kiertoa ja kulumista ja teen ehdotuksia poistoista ja varastoinneista. Osaan poistaa niteen ja nimekkeen aineistorekisteristä sekä hinnoitella poistetun aineiston myyntiä varten. Tunnen sekä oman kirjastoni, oman kimpan että Varastokirjaston poisto- ja varastointiperiaatteet. Seuraan jatkuvasti kokoelman ajantasaisuutta sekä teen poistoja ja varastointeja sovittujen periaatteiden mukaisesti ja osana muuta kokoelmatyötä. Tunnen paikallisen asiakaskunnan tarpeet ja osaan ottaa ne huomioon tehdessäni poistoja ja varastointeja. Osaan kehittää poistojen ja varastoinnin periaatteita toimintaympäristön ja jakelutapojen (esim. e-aineistot) muutoksia seuraten. Teen aktiivista yhteistyötä kimpan, Varastokirjaston ja muiden toimijoiden kanssa varastoinnin kehittämisessä Hyllyjärjestyksen ylläpitäminen (= kokoelman järjestäminen) Keski Osaan aakkoset ja kirjastossa käytössä olevat aakkostussäännöt. Tunnen kirjastoni osasto- ja materiaalijaon ja hyllyjärjestyksen ja osaan hyllyttää aineistot niiden mukaisesti. Osaan perehdyttää uudet työntekijät kirjastoni hyllyjärjestykseen ja sen mukaiseen toimintaan. Osaan kehittää ja muuttaa hyllyjärjestystä joustavasti uusien tarpeiden mukaisesti. Seuraan aktiivisesti alan kehitystä, ideoin, omaksun ja otan käyttöön uusia tapoja kokoelmien järjestämistä ja esilletuomista varten. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

9 8 1.2 Sisällöntuntemus, sisältöjen avaaminen ja välittäminen Sisältöjen tuntemus fyysinen kokoelma tietokannat verkkosisällöt kirjallisuuden lajit Keski Tunnen oman kirjastoni sekä kirjastokimpan aineistotarjonnan. Tunnen eri kirjastoaineistojen päälajityypit (genret) ja niistä käytettävän jaottelun omassa kirjastossani. Tunnen kirjastokimppani tarjoamat sähköiset sisällöt ja yleisimmät käytössä olevat tietokannat. Hallitsen lisäksi yhden sisältökokonaisuuden erityisalueen hyvin. Minulla on valmiudet osallistua tämän sisältökokonaisuuden hankintoihin omassa kirjastossani. Osaan käyttää sisältökokonaisuuden kannalta keskeisiä verkkopalveluita ja tietokantoja sekä osaan opastaa asiakkaita niiden käytössä. Seuraan ainakin yhden sisältökokonaisuuden julkaisualaa laajalti. Pystyn vastaamaan tämän alueen hankinnoista omassa kirjastossani. Osaan arvioida ja kehittää omaa vastuualuettani sekä toimia tarvittaessa sen asiantuntijana. Osaan opastaa kirjaston henkilökuntaa verkkosisältöjen ja tietokantojen käytössä. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

10 Aineistonäyttelyt, -vinkit (myös verkossa) Keski Osaan suositella aineistoa asiakkaalle ja ylläpitää kirjaston tiloissa sijaitsevaa aineistonäyttelyä. Osaan tuottaa valikoimaluetteloita pyydetyistä aiheista. Osaan vinkata kirjastoaineistoa yksilöille ja koostaa aineistonäyttelyn tuntemastani sisältökokonaisuudesta. Osaan tehdä aineistovinkin verkkoon. Osaan tuottaa monipuolisesti valikoimaluetteloita käyttäen apuna erilaisia verkkopalveluita ja tietokantoja. Osaan suunnitella kirjaston näyttelyt pidemmälle aikavälille, sekä kehittää ja ideoida näyttelysuunnittelua kokonaisuutena. Osaan tehdä verkkoon aineistoja laajasti avaavan kokonaisuuden. Pystyn opastamaan tietyn erityisalueen vinkkausta muulle henkilökunnalle. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

11 Tiedonhakutaidot Keski Osaan hakea tietoa omasta aineistotietokannasta käyttämällä yleisimpiä hakutermejä ja -toimintoja. Osaan hakea tietoa verkosta käyttämällä yleisimpien hakukoneiden perushakutoimintoja. Tunnen yleisimmät tarvittavat tietokannat. Ymmärrän käytössä olevan luokitusjärjestelmän logiikan ja osaan opastaa asiakkaalle kirjastossa käytettävän luokitus- ja hyllyjärjestyksen. Osaan hakea tietoa omasta aineistotietokannasta vaativampien hakutoimintojen avulla. Tunnen yleisimmät asiasanastot ja osaan käyttää niitä hyödyksi tiedonhaussa. Osaan käyttää yleisimpien hakukoneiden tarkennettua hakua, kuvahakua ym. hyväkseni tiedonhaussa. Osaan käyttää yleisimpiä tarvittavia tietokantoja, ja osaan hakea tietoa niiden avulla. Osaan käyttää vähintään yhtä erikoisalan tietokantaa. Osaan hakea tietoa omasta aineistotietokannasta käytössä olevan luettelointistandardin kenttiä hyväksi käyttäen. Hahmotan ainakin yhden erikoisalan verkkotiedonhaun kokonaiskuvan. Seuraan tiedonhakuun liittyvää kehitystä ja osaan kehittää tiedonhaun välineitä. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

12 Informaatiolukutaidon edistäminen Kirjaston käytön ja tiedonhakutaitojen opetus Keski Tunnistan ohjaustyön merkityksen työssäni ja kirjaston toiminnassa. Osaan ohjata valmiiden ohjeiden mukaan. Hallitsen kirjaston ja palveluiden yleisesittelyn yksilölle ja ryhmille sekä vakiosisältöisen tiedonhaun opetuspaketin. Osaan räätälöidä esittelyn ja tiedonhaun opetuksen yksilön ja ryhmän tarpeiden mukaan. Pystyn seuraamaan ja soveltamaan alani tiedonhaun opetuksen kehitystä. Uskallan tuoda kehitysideani esiin ohjaustilanteissa saamani palautteen pohjalta. Osaan käyttää ohjauksessa menetelmiä, jotka ovat innovatiivisia ja laajemminkin sovellettavissa. Pystyn uusien toimintatapojen ja ideoiden tuottamiseen, kehittämiseen ja jakamiseen. Pystyn tuottamaan uutta verkko- ym. opetusmateriaalia Mediakasvatus Keski Tunnen medialukutaidon / monilukutaidon käsitteen Hallitsen painettuun aineistoon liittyvän mediakasvatuksen lapsille ja nuorille (esim. aineistotyypit, fakta ja fiktio, lähdekriittisyys, tekijänoikeuskysymykset). Hallitsen muuhun kuin painettuun aineistoon liittyvän mediakasvatuksen lapsille ja nuorille (esim. pelit, internet, elokuvat: nettietiketti, mediakriittisyys, tekijänoikeuskysymykset). Osaan ohjata aikuisia tietoyhteiskuntataitoihin. Hallitsen laajasti mediaa ja osaan opettaa sisällön tuottamista mediaan. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

13 Lukuharrastuksen edistäminen Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen Keski Osaan valita tietylle ikäryhmälle sopivia tai tiettyä teemaa käsitteleviä kirjoja tai tekstejä. Tunnen kirjastoni kautta saavutettavat lukemisesteisten aineistot. Osaan suunnitella ja toteuttaa kirjailijavierailun. Osaan suunnitella ja pitää satutunnin. Kykenen osallistumaan lukudiplomin tai vastaavan laajan valikoimaluettelon laadintaan ja ylläpitoon. Osaan suositella lukemisesteisten aineistoja, opastaa niiden käytössä ja valita aineistoa. Osaan järjestää kirjaseikkailun tai kehittää muita uusia keinoja lasten tai nuorten lukuinnostuksen herättämiseksi. Pystyn toimimaan sanataideohjaajana. Osaan suunnitella lukudiplomin tai vastaavan eri-ikäisille sopivan kirjallisuuden valikoiman, arvioida ja kehittää sitä. Kykenen suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja lukemisesteisille Aikuisten lukuharrastuksen tukeminen Keski Osaan suositella kirjallisuutta erilaisille asiakkaille. Tunnen kirjastoni kautta saavutettavat lukemisesteisten aineistot. Osaan suunnitella ja toteuttaa kirjallisuusillan. Osaan toimia lukupiirin vetäjänä. Osaan suositella lukemisesteisten aineistoja, opastaa niiden käytössä ja valita aineistoa kotipalveluasiakkaalle. Osaan suunnitella kirjallisuusohjelmakokonaisuuksia erilaisille ryhmille ja ennakoida uusia mahdollisuuksia kirjallisuuden esille tuomiseksi sekä kehittää ja arvioida vanhoja toimintatapoja. Kykenen suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja lukemisesteisille. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

14 Kirjavinkkaus ja lukuvalmennus Keski Osaan suositella kirjaa asiakkaalle. Osaan valikoida aineiston halutuista aiheista. Osaan vinkata kirjoja tietyistä aiheista yksilöille, ryhmille tai verkossa. Osaan suunnitella, kehittää ja arvioida kirjavinkkausta ja opastaa muuta henkilökuntaa siihen. Osaan hyödyntää uusia välineitä. Osaan toimia henkilökohtaisena lukuvalmentajana eli vastata asiakkaan monenlaisiin kirjallisuutta koskeviin tarpeisiin. 1.5 Kirjastoammatillinen tekniikka- ja sovellusosaaminen Kirjastojärjestelmä ja siihen liittyvät laitteet Keski Hallitsen valtaosan kirjastojärjestelmän perusominaisuuksista (esim. perustiedonhaku, lainaus, palautus, varaus, uusinta, asiakastietojen käsittely, erilaiset tulosteet), osaan lisätä ja poistaa niteitä yksittäin ja massana, tilata tarroja jne. Tunnen verkkokirjaston ominaisuudet ja pystyn opastamaan sen käytössä. Osaan käynnistää lainausautomaatin ja opastaa sen käytössä. Hallitsen kirjastojärjestelmää monipuolisesti. Osaan tehdä monipuolisia tiedonhakuja ja -listauksia. Hallitsen sellaisia toimintoja kuin lainojen päivittäinen selaus, niteiden ja varausten yhdistely, inventaari tai siirtolainaus. Ymmärrän, miten kirjastojärjestelmän ominaisuuksia voi muokata. Osaan muuttaa Admin-lla kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston ominaisuuksia. Tunnen useita kirjastojärjestelmiä ja pystyn vertailemaan niiden ominaisuuksia. Pystyn toimimaan opastajana uuden järjestelmän käyttöönotossa. Pystyn toimimaan järjestelmien kehityshankkeissa. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

15 Eri medioiden ja laitteiden käytössä tarvittava tekninen osaaminen E-aineistot Keski Tunnen kirjastossa käytössä olevat e-aineistot ja tiedän mistä ne löytyvät. Olen kokeillut ainakin jotakin kirjastoni e-aineistoa. Olen kokeillut kaikkia kirjastoni tarjoamia e-aineistoja. Osaan antaa asiakkaalle perusopastusta e-aineistojen käytössä. Osaan tukea asiakasta Celian verkkopalvelujen käytössä. Osaan opastaa asiakkaita käyttämään e-aineistoja asiakkaan tarpeisiin vastaten. Pystyn opettelemaan uusien e-aineistojen käyttöä, tekemään ohjeita ja opastamaan työkavereitakin. Seuraan uusien e-aineistotekniikoiden kehittymistä Digitointi ja kuvankäsittely Keski Tunnen kirjastossa käytössä olevat digitointilaitteet ja olen kokeillut itsenäisesti ainakin yhtä niistä joskus. Osaan tehdä perusskannaamisen jollakin skannerilla. Olen kokeillut itsenäisesti kaikkia kirjastossa käytössä olevia digitointilaitteita ainakin joskus. Osaan käyttää erityyppisiä skannereita ja muokata niiden skannausasetuksia. Osaan vastata digitointilaitteiden ja skannereiden peruskäyttöä koskeviin kysymyksiin. Tunnen jonkun kuvankäsittelyohjelman ja osaan esim. rajata kuvan, muuttaa kuvakokoa, muuttaa kuvan tiedostotyyppiä. Osaan antaa perusopastuksen asiakkaalle kirjastossa käytössä oleville digitointilaitteille. Osaan opastaa asiakasta skannaamisessa (myös diat, filmit jne.). Osaan käyttää jonkin kuvankäsittelyohjelman ominaisuuksia monipuolisesti. Osaan käyttää jotakin taitto-ohjelmaa. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

16 Toimistotekniset ja muut laitteet Keski Tunnen kirjastossa olevat laitteet ja miten niitä voi hyödyntää asiakaspalvelussa. Hallitsen peruslla kirjastossa olevien laitteiden käytön. Osaan hyödyntää kirjastossa olevia laitteita asiakaspalvelussa. Osaan vastata asiakkaan peruskysymyksiin näiden laitteiden käytöstä. Osaan pitää tarvittaessa opastuksen asiakkaalle useimpien laitteiden käytöstä. Pystyn hoitamaan uusien laitteiden hankintavertailua, käyttöönottoa, tekemään ohjeita ja opastamaan työkavereitakin Muut asiakaspalvelussa ja työssä tarvittavat ohjelmistot Keski Osaan käyttää ja opastaa asiakaskoneiden varausjärjestelmän käytössä. Osaan käyttää työpaikan sähköpostin selainversiota. Osaan ottaa huomioon tietoturvanäkökohtia tietokonetta käyttäessäni. Osaan käyttää jotakin muuta selaimessa toimivaa sähköpostiohjelmaa kuin työpaikan omaa ja pystyn opastamaan sen käytössä. Osaan opastaa asiakasta tavallisimmissa sähköisen asioinnin kysymyksissä. Osaan opastaa asiakasta tietokoneen tietoturvalliseen käyttöön. Osaan opastaa kirjaston langattoman verkon käytössä. Minulla on valmiudet osallistua etäkokoukseen/-koulutukseen Osaan käyttää sähköistä oppimisympäristöä. Osaan päivittää asiakaskoneiden varausjärjestelmää Admin-lla. Tunnen useita sähköpostijärjestelmiä ja pystyn opastamaan niiden käytössä. Osaan opastaa asiakasta laajasti verkkopalvelujen käytön kysymyksissä. Osaan käyttää videoneuvotteluohjelmistoa ja järjestää etäkokouksen. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

17 Verkkosisältöjen tuottamisessa tarvittavat tietotekniikkataidot Keski Olen selvillä, mitä verkkopalveluja kirjastossa on käytössä ja mihin tietoa tuotetaan ja seuraan niitä. Olen selvillä mihin kirjaston ulkopuolisiin verkkopalveluihin tuotamme sisältöä. Osaan päivittää kirjaston omia verkkopalveluja. Osaan viedä www-sivuille tai kirjaston sosiaaliseen median sovelluksiin kuvia, liikkuvaa kuvaa, tiedostolinkkejä jne. Osaan tuottaa sisältöä kirjaston ulkopuolisiin verkkopalveluihin. Pystyn suunnittelemaan olemassa oleville www-sivuille jonkin uuden, isomman kokonaisuuden. Pystyn osallistumaan kirjaston uusien www-palvelujen ja mobiilipalvelujen suunnitteluun. Seuraan sosiaalisen median kehitystä, pystyn arviomaan eri sovellusten käytettävyyttä kirjastossa ja hoitamaan käyttöönottoa. 1. KIRJASTOAMMATILLINEN OSAAMINEN

18 17 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN Tämä osaamisalue sisältää osaamisen, joka liittyy omaan palveluyksikköön, kuntaorganisaatioon sekä yhteiskuntaan organisaatioineen ja asiakkaineen. 2.1 Työyhteisöosaaminen Keski Tunnen työsuhteeseen, työaikoihin, työturvallisuuteen, tyky-toimintaan ja työn organisointiin liittyvät normit, säännöt, käytännöt, vastuut ja oikeudet ja osaan toimia niiden mukaisesti. Edistän työhyvinvointia omalta osaltani. Jaan ja vastaanotan tietoa työyhteisössäni rakentavasti. Osaan perehdyttää uuden työntekijän tehtäviinsä ja työyhteisöön. Pystyn ottamaan esille vaikeita työhön liittyviä asioita. Pystyn ideoimaan ja toteuttamaan em. liittyviin erilaisia toimenpiteitä. Osaan hahmottaa työympäristöni turvallisuustekijöitä ja antaa palautetta turvallisuusnäkökohtien edistämiseksi. Osaan luoda ja ohjeistaa perehdytyksen ja ohjaamisen suunnitelman. Seuraan ja johdan pitkäjänteisesti em. toimintaa. Osaan kehittää työyhteisössäni työhyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä käytäntöjä. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

19 Kuntaorganisaation tunteminen Keski Tunnen kuntaorganisaationi toimintatavat. Tunnen oman kuntani organisaatiorakenteen. Tiedän, miten päätöksenteko tapahtuu omassa kuntaorganisaatiossani. Tunnen oman organisaationi asiakirjojen julkaisukanavat ja -tavat. Tunnen arkistointiperiaatteet ja osaan toimia niiden mukaisesti. Pystyn viemään asioita organisaatiossani eteenpäin ja tiedän keihin eri asioissa tulee ottaa yhteyttä. Tunnen oman organisaationi asiakirjastandardit ja osaan käyttää niitä. Pystyn omatoimisesti hoitamaan kontakteja ja suhteita oman kuntaorganisaationi sisällä. Osaan toimia lautakunnan esittelijänä/sihteerinä. 2.3 Asiakkuudet ja niiden hallinta asiakaslähtöinen kehittäminen (palaute) eri asiakasryhmien tuntemus (mm. koulutus, toiset kirjastot) Keski Osaan tunnistaa palautteen. Osaan ottaa asiakkailta tulevaa palautetta vastaan ja välitän sitä eteenpäin. Osaan laatia asiakaskyselyjä. Tunnistan eri asiakasryhmien tarpeet. Osaan kerätä suullista palautetta. Analysoin asiakaskyselyjä ja muuta palautetta sekä kehitän toimintaa niiden perusteella. Osaan luoda uusia tarpeita asiakasryhmille. Pyrin tavoittamaan uusia asiakasryhmiä. Etsin ja toteutan uusia menetelmiä asiakaspalautteen saamiseksi. Osaan ennakoida asiakasmuutoksia. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

20 Verkosto- ja yhteistyöosaaminen valtakunnalliseen kirjastojen väliseen yhteistyöhön osallistuminen seudullinen yhteistyö yhteistyö muiden toimijoiden kanssa yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tuntemus kotiseututyö/paikallisuus Keski Tiedän paikalliset toimijat. Tunnen yhdessä sovitut toimintatavat ja toimin niiden mukaan. Tunnen valtakunnallisen kirjastoverkon rakenteen, oman seutukuntani kirjastot sekä maakuntakirjaston. Toimin aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa, esim. koulut, päiväkodit ja järjestöt. Osaan hakea oikean yhteistyökumppanin kulloiseenkin tarpeeseen. Osallistun valtakunnalliseen kirjastojen väliseen yhteistyöhön. Pyrin olemaan opetussuunnitelmien kehittämisessä mukana, tuoden kirjaston näkökulmaa siihen. Etsin uusia yhteistyökumppaneita ja kehitän yhteistyömuotoja. 2.5 Markkinointi- ja tiedottamisosaaminen Keski Tunnen kirjaston käyttämät markkinointikanavat sekä markkinoinnin ja tiedottamisen periaatteet. Osaan käyttää joitakin em. kanavista. Osaan toimia ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti. Osallistun työryhmän mukana tapahtumien järjestämiseen. Osaan itsenäisesti tuottaa markkinointimateriaalia eri kanaviin. Toteutan itse tapahtumia. Osaan valikoida sopivia tapahtumia ulkopuolisesta tarjonnasta. Korostan kirjaston merkitystä päättäjille. Teen markkinointisuunnitelmia. Pyrin tavoittamaan kohderyhmät tehokkaasti markkinoinnin avulla. Osaan käyttää sujuvasti ja innovatiivisesti kaikkia markkinointivälineitä sekä etsin luovasti uusia kanavia. Kehitän aktiivisesti uudenlaisia tapahtumia. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

21 Talousosaaminen Keski Ymmärrän taloushallinnon peruskäsitteet ja -termit. Osaan toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Osaan hoitaa maksutapahtuman asiakaspalvelutilanteessa siihen liittyvien laitteiden ja sovellutusten avulla. Ymmärän osto- ja myyntilaskutuksen periaatteet. Osaan seurata oman työni kannalta määrärahan käyttöä ja hallitsen siihen tarvittavat ohjelmat. Osaan hoitaa päivittäiskassan laskennan ja tilityksen. Osaan käsitellä ostolaskuja ja hallitsen siihen tarvittavan ohjelman. Hallitsen laskutuksen ja perinnän. Osaan laatia talousarvion ja hallitsen siihen tarvittavan ohjelman. Osaan seurata kokonaisuutena talousarvion toteutumista ja sen raportointia tarvittavine ohjelmineen. Ymmärrän oman tilivelvollisuuteni talousasioissa. Hallitsen omaisuuden hoitoon liittyvät asiat. Osaan hankkia ja turvata kirjastolle sen tarvitsemaa rahoitusta. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

22 Juridinen osaaminen Keski Ymmärrän kirjastotyöhön liittyvien lakien velvoittavuuden. Näitä lakeja ovat mm. kuntalainsäädäntö hallintolaki työlainsäädäntö tekijänoikeuslainsäädäntö julkisuuslainsäädäntö tietosuojalainsäädäntö hankintalainsäädäntö Noudatan työssäni tarvittavien lakien mukaisia käytänteitä, esim. vaitiolovelvollisuus ja aineistoa koskevat tekijänoikeusasiat. Ymmärrän asemani kunnan edustajana työntekijän roolissa. Osaan etsiä lainsäädännöstä itsenäisesti tietoa ja toimia sen mukaan. Tunnen ja hallitsen työssä tarvittavat lait ja teen niiden perusteella lainvoimaisia päätöksiä, esim. hankintalaki, työlainsäädäntö. Edistän kirjastolain toteutumista kuntaorganisaatiossa. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

23 Kehittämisosaaminen Keski Tunnen toimintaympäristöni (väestö, asukkaat, palvelut). Tunnistan asiakkaiden tarpeita päivittäisissä tilanteissa. Haluan olla mukana kehittämässä ja osallistun. Tuon esille omat ideani. Tiedän, mitä hankkeita on käynnissä omassa organisaatiossani. Osaan työskennellä hankkeissa. Osaan suunnitella ja toteuttaa toimintaa toimintaympäristön tarpeita vastaavalla tavalla. Osaan arvioida eri asiakasryhmien tarpeita. Osaan tehdä aloitteita em. perusteella. Osaan soveltaa kuulemaani, lukemaani ja oppimaani ja tuoda käytäntöjä omaan organisaatiooni. Osaan suunnitella hankkeita. Hyödynnän yhteistyöverkostoa kehittämistoiminnassa. Osaan suunnitella yksikön toimintaa huomioiden koko organisaation linjaukset ja toimintaperiaatteet. Osaan tehdä asiakassegmentointia ja analysoida tarpeita. Osaan kehittää toimintaa em. avulla. Osaan toteuttaa hankkeita ja viedä ne tuloksellisesti loppuun asti. Seuraan organisaation ja alan toimintaa laajasti ja tunnistan heikkojakin signaaleja. Pystyn toimimaan ympäristöstä saamieni signaalien perusteella toimintaa kehittäen. 2. ORGANISAATIO- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OSAAMISTARVEKARTOITUS TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA. Maija Ikonen

OSAAMISTARVEKARTOITUS TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA. Maija Ikonen OSAAMISTARVEKARTOITUS TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Maija Ikonen ESITYKSEN SISÄLTÖ osaamiskartan tarkoitus osaamiskarttatyöskentely osaamiskartta kehityskeskustelujen työvälineenä esimerkkitapaus kirjaston

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla kriteerit suunnittelee ja toteuttaa annettujen ohjeiden mukaan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Osaamistarvekartta yliopistokirjastoissa: kokemukset ja näkemykset jaossa Suomen yliopistokirjastojen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot