Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu kohdasta (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Sisällys 1 Hankinnan kohde Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtoinen tarjous Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus Vaatimus Vaatimus Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus Muut vaatimukset Alihankkijat Kalustovaatimukset Tarjoukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset Tarjoushinnat Ympäristövaatimukset Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu Tarjousten käsittely Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja tarjouksen valinta Päätöksestä ilmoittaminen Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Asiakirjojen julkisuus Maksuehto... 12

2 Tarjouspyyntö 2 (14) 16 Laskutus Muut ehdot Sopimus Hankintaan liittyvät kysymykset Tarjouksen toimitusosoite Liitteet Liite 1 Tarjouslomake Liite 2 Kalustoluettelo Liite 3 Sopimusluonnos (+sopimuksen liitteet 1 ja 2) Liite 4 Noudatettavat työehtosopimuksen säännökset, työsuhteen ehdot ja menettelytavat Liite 5 Reitit ja autokiertokaaviot suoriteyhteenvetoineen Liite 6 Virka-asujen ohje Liite 7 Linja-autojen tilaajavärityksen ohje

3 Tarjouspyyntö 3 (14) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja Hankinnan kohde 2 Hankintamenettely 3 Osatarjous 4 Vaihtoehtoinen tarjous Turun kaupunki pyytää tarjouksia linja-autoliikenteen Turun kaupungin sisäisten linjojen 80, 83 ja 88 hoitamisesta ajalla sekä linjojen 18, 32A, 34, 67 ja 100 (lukuun ottamatta linjan 100 täydennysliikennettä) hoitamisesta ajalla Liikennöintiä hoitamaan tullaan valitsemaan yksi tarjoaja / tarjousyhteenliittymä. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin enintään kolmella (3) vuodella (optio). Päätös option mahdollisesta käytöstä tehdään kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Linja-autolinjojen liikennöinti Turun alueella: Linja 80 Linja 83 Linja 88 Linja 18 Linja 32A Linja 34 Linja 67 Linja 100 (lukuun ottamatta täydennysliikennettä) Turun kaupunki pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia reitteihin ja aikatauluihin sopimuskauden aikana. (ks. sopimusluonnos, liite 3) Tarkemmat reittikuvaukset ja autokiertokaaviot suoriteyhteenvetoineen kohteittain tarjouspyynnön liitteenä (liite 5). Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on lähetetty osoitteessa hankintailmoitus julkaistavaksi EU:n viralliseen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED)-tietokannassa EU:n laajuisesti. Tarjouspyyntö on julkaistu Internetissä Turun kaupungin sivuilla osoitteessa Hankintapäätöksen asiassa tekee Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Osatarjouksia ei hyväksytä.

4 Tarjouspyyntö 4 (14) Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 5 Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Hankintalainsäädäntö ei rajoita yritysten mahdollisuutta tehdä tarjouksia yhdessä. Kaupunki ei voi edellyttää ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tekemistä varten. Tarjoajia ja mahdollisia alihankkijoita koskevat ehdot on kuvattu tarjouspyynnössä. Ryhmittymän tai tarjoajan on osoitettava, että ryhmittymän tarjouksessaan esittämät seikat vastaavat kaupungin asettamia vaatimuksia (esim. sopimuksella tai sitoumuksella, jolla varataan ko. resurssit tarjoajan käyttöön tarjouksesta ilmenevällä tavalla). Kaupunki arvioi tämän näytön riittävyyden. Varsinaista hankintasopimusta silmällä pitäen tarjouksen tekijän on syytä ottaa huomioon taloudellisiin vastuisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin liittyvät seikat. Tilaajalla on oikeus edellyttää mahdolliselta tarjousryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tai yritysten välisiä sopimuksia tai muita sopimuksia joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä sopimusaikana hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Tällaisia selvityksiä voi toimittaa tarjouksen antamisen yhteydessä ja tulee toimittaa pyydettäessä. Kilpailulaista aiheutuu rajoituksia tarjoajien väliselle yhteistoiminnalle. Laki kieltää esimerkiksi ns. tarjouskartellit. Tarjouskartellikielto ei koske yhteisen tarjouksen antamista yhteisestä suorituksesta (ns. konsortio). Sallitusta yhteistoiminnasta on kyse silloin, kun suoritus, jota tarjouskilpailu koskee, olisi liian suuri yksittäiselle yritykselle. Jokaisen yhteistarjoukseen osallistuvan yrityksen on lisäksi osallistuttava suorituksen tekemiseen merkityksellisellä panoksella, joka ei ole korvattavissa kenenkään muun yhteistarjoukseen osallistuvan toimesta. Yhteistarjoukseen osallistuneilla yrityksillä on näyttövelvollisuus yhteistyön sallittavuudesta. Jos yhteinen tarjous osoittautuu tarjouskartellikiellon vastaiseksi, tämä voi johtaa tarjoajien osalta Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksiin, kilpailuoikeudellisiin seuraamuksiin ja mahdollisesti myös vahingonkorvausvastuuseen. Mikäli palveluntuottajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkoa liikennöintisopimuksen kohdan 37 mukaisesti. Hankintayksikkö voi halutessaan pyytää tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. 5.1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus.

5 Tarjouspyyntö 5 (14) Vaatimus 1 Tarjoajan on toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Sopimuksen allekirjoitustilanteessa on tilaajan niin vaatiessa esitettävä vastaavat asiakirjat, jotka eivät saa olla yhtä kuukautta vanhemmat. Sopimuksessa liikennöitsijä voidaan velvoittaa toimittamaan vastaavat asiakirjat tilaajan antamassa kohtuullisessa määräajassa. Perustellusta syystä Turun kaupunki voi hyväksyä myös muun kuin pyydetyn todistuksen tai selvityksen (tilinpäätösasiakirjat, veroviranomaisen todistuksen tai työeläkekassan/vakuutusyhtiön todistuksen) näytöksi tarjoajan luottokelpoisuudesta tai taloudellisesta asemasta. Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja veroviranomaisen selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty Vaatimus 2 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin (ennakkoperintärekisteriotteen tulee olla voimassa maksupäivänä) ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: kaupparekisterinote selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista (ks. sopimusluonnos kohta 15 ja kohta 29) Hankinnassa toteutetaan liitteen 4 mukaisia työehtosopimuksen säännöksiä, noudatettavia työsuhteen ehtoja ja menettelytapoja (liite 4). Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan kulloinkin voimassa olevia työehtosopimuksia.

6 Tarjouspyyntö 6 (14) Vaatimus 3 Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava todistukset ja selvitykset sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Pyydettäessä toimitettava selvitys: Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kolmelta edelliseltä tilikaudelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla Vaatimus 4 Tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 ). 5.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus 6 Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjoajalla tulee olla lupa ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä linja-autolla korvausta vastaan Suomessa. Tarjoukseen on liitettävä kopio luvasta tarjotun toiminnan harjoittamiseksi. Liikennöitsijällä tulee olla viimeistään sopimuskauden alkaessa laatuohjelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet: 1. Yritysjohdon asettamat laadun ylläpidon periaatteet

7 Tarjouspyyntö 7 (14) 5.3 Muut vaatimukset 6 Alihankkijat 7 Kalustovaatimukset 2. Laatuasioiden organisointi ja vastuuhenkilöt 3. Kuljettajien ja työnjohdon pätevyys ja koulutusohjelma 4. Laatuohjauksen toimenpiteet 5. Ajoneuvojen teknisen laadun ylläpito Pyydettäessä toimitettava selvitys: selvitys laatuohjelmasta. Tarjoajan tulee tarjouksessaan antaa selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat Turun kaupungilla. Pyydettäessä liikennöitsijän on toimitettava alihankkijasta tilaajan edellyttämät kelpoisuuteen liittyvät todistukset ja selvitykset. Liikennöitsijä vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Tarjottavan, sopimuskaudella käytettävän linja-autokaluston on täytettävä vaatimukset, jotka on lueteltu tarjouslomakkeella (liitteellä 1). Jos kohteeseen lisätään pysyvästi linja-autoja, on näiden täytettävä kohteeseen määritelty vähimmäiskalustovaatimus (M- tai T -tyypin linja-auto, Euro 3 + CRT tai vastaava suodatin). Lisättävän autotyypin päättää tilaaja Turun Naantalin kaupungin esittämän lisäliikennetarpeen perusteella. Kohteeseen lisättävät autot eivät saa olla yli kymmenen vuoden ikäisiä. Tarjottavaa linja-autokalustoa (M- tai T -tyypin) koskevat tiedot ja vara-auton tiedot on ilmoitettava kalustoluettelo lomakkeella (liitteellä 2). Vara-auton käytölle tulee olla perusteltu syy. Liikenteessä käytettävien autojen keski-ikä tarkistetaan vähintään kerran vuodessa liikennöintisopimuksen aloituspäivänä. Useampi tarkistus vuoden aikana on mahdollista. Autojen keski-ikä ei saa sopimuskauden aikana missään vaiheessa ylittää kahdeksaa seitsemää vuotta. Kaluston ikä lasketaan vuosissa yhden desimaalin tarkkuudella siten, että auton ikä = Tarkastelupäivä Käyttöönottopäivä. Mikäli liikenteenharjoittajasta riippumattomasta syystä sopimuksen alkaessa tullaan käyttämään vanhempaa ja/tai ominaisuuksiltaan huonompaa linjaautokalustoa, on siirtymäkaudesta, sen arvioidusta pituudesta ja käytettävästä kalustosta ilmoitettava tarjouksessa. Siirtymäkauden enimmäispituudeksi hyväksytään 3 kuukautta. Kun M- tai T-tyypin linja-auton ensirekisteröintipäivästä tulee täyteen viisitoista (15) vuotta, sitä ei enää saa käyttää tämän sopimuksen liikenteessä. Peruskorjaus ja uudelleenkoritus hyväksytään. Uudelleenkoritus nuorentaa kaluston ikää kaksi (2) vuotta, mutta pelkkä peruskorjaus ei alenna kaluston ikää.

8 Tarjouspyyntö 8 (14) Sopimuskauden alkaessa (siirtymäkauden puitteissa) liikenteessä tulee olla yhteensä kaksikymmentäkaksi (22) linja-autoa, seuraavasti: kahdeksan (8) kappaletta uusia, ilmastoituja T-tyypin linja-autoja seitsemän (7) kappaletta ympäristönormin Euro 3 + CRT (tai vastaava suodatin) täyttäviä T-tyypin linja-autoja neljä (4) kappaletta uusia M-tyypin vaatimukset täyttäviä linja-autoja kolme (3) kappaletta ympäristönormin Euro 3 + CRT (tai vastaava suodatin) täyttäviä M-tyypin linja-autoja. Liikenteeseen mahdollisesti lisättävän kaluston ikä tulee olla alle 10 vuotta, kalustotyypistä (M/T) neuvotellaan Tilaajan kanssa erikseen. 8 Tarjoukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset 9 Tarjoushinnat Tarjous tulee tehdä oheisella tarjouslomakkeella (liite 1) ja tarjoukseen tulee liittää kalustoselvitys (liite 2) sekä muut pyydetyt todistukset ja selvitykset. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjotun palvelun ja tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Hankinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014, PALVELUT, Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään asti. Tarjouksessa (tarjouslomake, liite 1) tulee ilmoittaa aikataulukaaviosta (liite 5) ilmenevien liikennesuoritteiden yksikköhinnat siinä hintatasossa, jota liikennöinnistä maksetaan Tarjoushinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina, kolmen desimaalin tarkkuudella, seuraavasti eriteltyinä: Linjakilometrin yksikköhinta ( /km) Linjatunnin yksikköhinta ( /h) Autopäivän yksikköhinta ( /ap) Edellä mainituista linjakilometrin, linjatunnin ja autopäivän yksikköhintoja käytetään maksettaessa korvausta suunnitellun aikataulun mukaisen liikenteen hoitamisesta (liitteessä 5 vuosisuoritelaskelma). Tarjouksessa ilmoitettavia yksikköhintoja sovelletaan myös tehtäessä sopimuskauden aikana liikenteeseen muutoksia. Tarjouksen mukaiset ajosuoritteiden yksikköhinnat tarkistetaan Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksin muutoksen perusteella täysimääräisesti liikennöinnin aloittamispäivää edeltävän vuosineljänneksen indeksin tasoon.

9 Tarjouspyyntö 9 (14) 10 Ympäristövaatimukset Tämän jälkeen ajosuoritteiden yksikköhintoja tarkistetaan neljännesvuosittain indeksin perusteella siten, että toteutuneesta indeksin muutoksesta otetaan huomioon 100 %. Indeksin tarkistuskerroin on kahden tarkistamisajankohtaa edeltävien vuosineljänneksien indeksin pistelukujen osamäärä. Esimerkiksi vuoden viimeisen vuosineljänneksen yksikköhinnat saadaan tarkistamalla kolmannen vuosineljänneksen hintoja kolmannen ja toisen vuosineljänneksen indeksin pistelukujen osamäärällä. Korvaustason tarkistamisessa käytetään yksikköhintoja, jotka eivät sisällä arvonlisäveroa. Henkilökuljetuspalveluille määrätyn arvonlisäveron verokannan (%) muutoksen vaikutus otetaan huomioon korvaustasossa muutoksen voimaantulosta lukien. Turun kaupunki on hankintojensa osalta sitoutunut käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja tehokkaasti sekä kannustamaan kestävään kulutukseen ja tuotantoon. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaadimme osittain uusia linja-autoja, joiden ympäristönormi on vähintään Euro 6 sekä huomioimme kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa lisäpistein muiden kuin uusien linja-autojen ympäristönormin vähimmäisvaatimuksen ylittävät linja-autot 11 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu 11.1 Tarjousten käsittely 11.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Turun kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1.) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2.) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3.) Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja tarjouksen valinta Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tätä arvioidaan lakisääteisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankin-

10 Tarjouspyyntö 10 (14) nan toteuttamiseksi. Edellytykset arvioidaan tarjoajalle asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa mainituin perustein. Tarvittaessa edellytysten täyttymisestä voidaan pyytää lisäselvityksiä Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa tarkistetaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa tarjouspyynnössä ilmoitettuihin vaatimuksiin. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja tarjouksen valinta Annetuista tarjouksista valitaan kohdekohtaisesti se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Arviointiperusteina ovat hinta ja kaluston ominaisuudet. Hinnan painoarvo on 97,3 % (enimmäispisteet 97,3) ja kaluston ominaisuuksien painoarvo on 2,7 % (enimmäispisteet 2,7). Enimmäispistemäärä on 100 pistettä. 1. Hinta; enimmäispisteet 97,3. Vertailussa halvin kokonaishinta huomioiden linjakilometrit, linjatunnit ja autopäivät, saa 97,3 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailuhinta x 97,3). Linjakilometreiksi lasketaan aikataulun mukaisten vuorojen kilometrit lisättynä aikataulukaavioissa (liite 5) esitetyillä siirtoajoilla. Ajosivun pituudet mitataan maastossa suunnittain ja ajosivun pituus pyöristetään lähimpään 100 metriin. Linjatunneiksi lasketaan em. linjakilometrien tuottamiseen kuluva aika seuraavasti: Aikataulukaavio koostuu yhdestä tai useammasta aikataulupalasta. Aikataulupala alkaa kullakin autolla ensimmäisestä aikataulun mukaisesta lähtöajasta. Aikataulupala päättyy kullakin autolla palan viimeisen lähdön matkaajan päättyessä. Viimeisen lähdön matka-aika lasketaan linjoittain 1 min tarkkuudella. Aikataulupala sisältää aikataulun mukaisia vuoroja sekä mahdollisia siirtoajoja. Aikataulupalat lasketaan erillisiksi, jos edellisen lähdön laskennallisen päättymisajan ja seuraavan lähdön alkamisajan välinen ero on 61 minuuttia tai enemmän. Vertailussa käytettävät autopäivät, linjakilometrit ja linjatunnit otetaan liitteessä 5 ilmoitetuilla määrillä. Autopäiviksi lasketaan kunakin päivänä aikataulukaavioista laskettu, suurin linjoilla samanaikaisesti tarvittava automäärä. Kokonaiskorvauksen laskentakaava on seuraava:

11 Tarjouspyyntö 11 (14) KMK * LKM + HK * LH + APK * AP = kokonaiskorvaus, missä KMK HK APK LKM LH AP = linjakilometrikorvaus = linjatuntikorvaus = autopäiväkorvaus = linjakilometrit = linjatunnit = autopäivät 2. Kaluston ympäristöominaisuudet (ei vaadittujen uusien linja-autojen), vähimmäisvaatimuksen Euro 3 + CRT (tai vastaava suodatin) ylittävästä kalustosta seuraavasti: Euro 6 (uusi ilmastoitu auto) Euro 5/EEV Euro 5 Euro 4 Ilmastointi käytetyssä linja-autossa 0,20 pistettä / linja-auto 0,10 pistettä / linja-auto 0,07 pistettä / linja-auto 0,04 pistettä / linja-auto 0,05 pistettä / linja-auto 3. Kaluston muut ominaisuudet (ei T-tyypin linja-autoina vaadittujen autojen) M-tyypin linja-auton tarjoaminen T- tyypin linja-autona M-tyypin linja-auton sijasta tarjottu T- tyypin linja-auto 0,10 pistettä / linja-auto 12 Päätöksestä ilmoittaminen 13 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat 14 Asiakirjojen julkisuus Hankintapäätöksen tekee Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Päätös toimitetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella (liite 1) ilmoittaa sähköpostiosoite tai telefaxnumero, johon päätös voidaan toimittaa. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014, PAL- VELUT (http://www.turku.fi/tarjouspyynnot) 5. Tarjous liitteineen. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen, asianosaisille

12 Tarjouspyyntö 12 (14) 15 Maksuehto 16 Laskutus 17 Muut ehdot 18 Sopimus jo hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Siksi tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne esitettävä erillisellä liitteellä, jonka tulee olla selkeästi merkitty, merkinnällä SALAINEN. Kokonaishinta ei ole liikesalaisuus. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi neljäntoista (14) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksella. Turun kaupungin laskuttamisesta lisätietoja Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista. Laskutus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon. Määräajan jälkeen saapunut tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Hankintayksikkö ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua, voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi on Sopimusluonnos on tarjouspyynnön liitteenä (liite 3). Tarjoajan tulee huolellisesti tutustua liitteenä 3 olevaan sopimusluonnokseen, jonka ehtoihin tarjoaja sitoutuu antamalla tarjouksen. Epäselväksi jääneitä yksityiskohtia voidaan tarpeen mukaan täsmentää hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

13 Tarjouspyyntö 13 (14) 19 Hankintaan liittyvät kysymykset 20 Tarjouksen toimitusosoite Osapuolia sitova sopimus hankinnan kohteesta syntyy vasta kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Optio tulee kohdekohtaisesti voimaan valitun palveluntuottajan kanssa, mikäli Tilaaja päättää jatkaa sopimuskautta. Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus. Optiossa on kysymys tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa viimeistään osoitteeseen Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Sähköpostin aiheena tulee ehdottomasti olla Lisätietopyyntö: Turun sisäiset linjat 2015/1". Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan viimeistään sähköisesti osoitteessa Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. Kirjallinen suomenkielinen tarjous liitteineen tulee toimittaa kahtena kappaleena, suljettuna lähetyksenä viimeistään klo osoitteeseen: Turun kaupunki Hankinta- ja logistiikkakeskus PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2.krs) Turku Kuoreen on merkittävä "Tarjous: Turun sisäiset linjat 1/2015". Hallintolain (434/2003) 17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Turun kaupunki Seudullinen joukkoliikenne Sirpa Korte joukkoliikennejohtaja Liitteet Tarjouslomake, liite 1 Kalustoluettelo, liite 2

14 Tarjouspyyntö 14 (14) Sopimusluonnos, liite 3 (+sopimuksen liitteet 1 ja 2) Noudatettavat työehtosopimuksen säännökset, työsuhteen ehdot ja menettelytavat, liite 4 Reitit ja autokiertokaaviot suoriteyhteenvetoineen, liite 5 Virka-asujen ohje, liite 6 Linja-autojen tilaajavärityksen ohje, liite 7

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot