Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä"

Transkriptio

1 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä 5A9 HANKE JA SEN HANKINNAT JULKISTEN HANKINTASÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN TEM Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointi -ryhmä Ylitarkastaja Eliisa Hujala Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K Kuopio; Kuopion yliopisto Tampere; Museokeskus Vapriikki Helsinki; Paasitorni

2 Rakennerahastoista ja muista julkisista varoista tuetun toiminnan avoimuus Kaikilla potentiaalisilla tuensaajilla on tullut olla julkisen hankehaun kautta mahdollisuus hakea avustusta hankkeelleen Ts. yhteisö/välittävä toimielin hankkii ohjelman tavoitteita parhaiten toteuttavia projekteja Hankkeiden valintaprosessi Julkinen ilmoittaminen hankintayksiköiden tekemistä hankinnoista (kaikilla taloudellisilla toimijoilla on tullut olla mahdollisuus päästä osalliseksi julkisista tavara- ja palveluhankinnoista, urakoista) Hankkeen toteutus

3 Mikä on hanke? Rahoituspäätöksen ehtojen mukaan tuensaajan on toteutettava hanke omana työnä (todentavat kuitit ja vastaavan todistusvoiman omaavat asiakirjat) ellei rahoituksen myöntämistä koskevassa avustuspäätöksessä ole hyväksytty että osa hankitaan markkinoilta (ostopalvelut-kustannuslaji, koneet ja laitteet kustannuslaji tms.) Oman tuotannon hanke: kun välittävä toimielin itse toteuttaa hankkeen kokonaisuudessaan tai osin hankkii tuotteet ja palvelut markkinoilta, osin tekee omana työnä. Hanke voidaan myös toteuttaa kokonaisuudessaan hankintana, jolloin se koostuu yksinomaan kilpailutetusta julkisesta hankinnasta (hankintapäätös + hankintasopimus = hanke + toteutumisen seuranta) Vrt. Hankinta: Kirjallinen sopimus rakennusurakan toteuttamisesta, tavaran hankinnasta tai palvelun suorittamisesta taloudellista vastiketta vastaan (rahakorvaus tai rahan ja käyttöoikeuden yhdistelmä eli käyttöoikeusurakka) 3

4 Hanketyypit tuensaajan oma työ tuensaajan oma työ + ostopalveluja (hankintals noudattaen, jos tuensaaja on hankintayksikkö, muutoin mitä rrtukikelpoisuusasetuksessa ja rahoituspäätöksessä edellytetty) useamman kuin yhden tuensaajan oma työ useamman kuin yhden tuensaajan oma työ + hankinnat Jos vastikkeellisia suoritteita tuensaajien välillä, kyseessä on hankinta Muu kuin oma työ hankkeessa kilpailutettava ao. kustannuslaji löytyy projektisuunnitelman kohdasta ostopalvelut tms. (tarjoajien tasapuolinen kohtelu, kuka saa osallistua hankkeen tarjouskilpailuun?*)

5 Itse toteutetut ns. oman tuotannon hanketyypit: Välittävä toimielin tekee omana työnä (tuensaajarooli) Välittävä toimielin toteuttaa hankkeen hankintana (hanke = hankinta) Osittain oma työ + hankinta Viranomaisroolin ja tuensaajaroolin eriyttäminen välittävän toimielimen sisällä on absoluuttisen ehdoton vaatimus (YA art, tpa 13 art.) kohdeltava kuin ketä tahansa ulkopuolista hakijaa Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet päätöksenteossa, esteellisyyssäännökset. Jos intressiristiriitaa esim. organisatoristen uudelleenjärjestelyjen kautta: tuensaajasta rahoittaja, rahoittajasta maksaja jne, tarvittaessa jäävättävä itsensä

6 Hanketyypit jäljitysketju Tuensaajan oma työ: todentavat asiakirjat tuensaajan kirjanpidosta kustannukset kuuluvat toteuttajan kirjanpitoon omalla kustannuspaikallaan. Avustus myönnetään tuensaajalle tosiasiallisesti syntyneisiin kustannuksiin harkittava tarkoin mitä hankkeeseen kuuluvia suoritteita on syytä hyväksyä ostopalveluina tehtäväksi (eliminoitava keinottelumahdollisuus kustannusten paisuttamiseksi), samoin kun harkitaan mikä on vähäinen, hyväksyttävissä oleva muutos kustannuslajikohtaisessa rahoituspäätöksenmukaisessa hankkeen toteuttamisessa) Mikä on hankintayksikön oma organisaatio? In-house omaan työhön rinnastetaan sidosyksiköltä suoritetut hankinnat tiettyjen edellytysten mukaisesti (hankintalaki 10 ). Tarkoittaa hankintayksilön määräysvallassa olevia erillisiä oikeushenkilöitä, jotka eivät toimi markkinoilla. Ei tarvitse kilpailuttaa koska rinnastetaan omaan työhön (vaikka eri Y-tunnus). Huom, Jos kilpailutetaan vaikka olisi oikeus hankkia suoraan, ja oma yksikkö osallistuu tarjouskilpailuun, on sitä kohdeltava samoin kuin muita tarjoajia Pyrittävä avoimuuteen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettiin. Tuensaajan hankinnat: todentavat asiakirjat = tarjousasiakirjat ja hankintapäätös, sopimus sekä tositteet hankintamenosta (+ muut tarvittavat asiakirjat hankintaan sovellettavan hankintamenettelyn mukaan)

7 Tuensaajien yhteishanke ja muut kumppanit MYÖNTÖVAIHE: Tutkitaan projektinsuunnitelmassa esitetty hankkeen toteutustapa (kuka tekee, mitä tekee, miten tekee?) Aina kun hankehakemuksessa on esitetty muu kuin malli, jossa yksi tuensaaja tekee hankkeen omana työnä pitää kysyä: Onko esitetty järjestely tarpeellinen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi? Ovatko kaikki tuensaajat mukana riittävällä omarahoitusosuudella? Voidaanko hankkeen tavoitteet saavuttaa jäljitysketjun kannalta yksinkertaisemmalla hallinnointimallilla? Onko syytä hyväksyä hankehakemusta, jossa hakija esittää projektisuunnitelman, jota ei itse pysty toteuttamaan ei omaa roolia muutoin kuin lähinnä rahan välittäjänä, todellinen toteuttaja on joku muu? Re: avoimuus ja julkisten varojen tehokas käyttö tarjouskilpailun kautta tuensaaja kilpailuttaa hankkeen tuotteet/palvelun avoimilla markkinoilla.

8 Rakennerahastojen tuki hankkeeseen ei vapauta soveltamasta hankintalainsäädäntöä täysimääräisesti Yhteishankkeissa varottava sitä, että ei sovita palvelun tuottamisesta julkisena hankintana. Se, että sopimuksen toinen osapuoli on toinen hankintayksikkö ei estä hankintalain soveltamista. Tarvittaessa ohjattava kumppani laittamaan oma hakemus vireille (jolloin tulee otettua huomioon tuen asianmukaisesti sisämarkkinoiden perusperiaatteet, ja niistä johdettavat säännöt kaikelle taloudelliselle toiminnalle EU:ssa: avoimuus julkisten varojen käytössä, kilpailuneutraliteetti yksityisten ja julkisten taloudellisten toimijoiden välillä, valtiontukisääntely, hankintalainsäädäntö). Aina jos epäily järjestelyn tarkoituksenmukaisuudesta - > rahoittaja edellyttää aiotun kumppanin työn kilpailuttamista tai jokaista hakijaa toimittamaan oman hakemuksensa. Riittävä omarahoitusosuus sitouttaa toimijat ja varmistaa hankkeen asianmukaisen ja kustannustehokkaan toteutuksen.

9 Tuensaajien yhteishanke ja muut kumppanit MAKSUVAIHE: muiden yhteistyökumppaneiden katteettomat kustannukset? Rahoituspäätöksessä yksilöity tuensaajat, muiden kumppaneiden kustannuksia ei voida hyväksyä omana työnä ( katteettomana ) yhteishankkeissa jokainen tuensaaja toteuttaa oman osan kirjanpitonsa osoittamana, ei vastikkeellista työtä muille tuensaajille Jos maksatushakemus sis. vastikkeellisia suoritteita tuensaajien välillä, tarkistettava, että hankintalainsäädäntöä on noudatettu Hankkeen art 13 tarkastus kohdistuu kussakin hankkeessa rahoituspäätöksen mukaisten tuensaajien kirjanpitoon (+muuhun hankkeessa tapahtuneen toiminnan todentavaan aineistoon eli ns. hankekirjanpitoon)

10 Julkisten hankintojen yhteismarkkinasääntelyn oikeusperusta Tulkintatausta ovat SEY artiklat ja EY-TI-ratkaisut: Syrjintäkielto Tavaroiden vapaa liikkuvuus ja yritysten vapaa sijoittumisoikeus/palvelujentarjoamisoikeus Valtiontukikielto EU on vapaat sisämarkkinat, josta SEY 158 art. on poikkeus -> RR-HANKKEITA KOSKEVAT SAMAT PERIAATTEET KUIN MITÄ TAHANSA MUUTA TOIMINTAA (LISÄKSI RR-TUKIKELPOISUUSASETUS 3, 5 ) PPT-listan kysymyksiin vastaaminen edellyttää tarkastuksen tavoitteiden kannalta riittävää osaamista julkisten hankintojen sääntelystä. Taloudelliselta arvolta merkittävien hankkeiden tarkastus ja ratkaisu havainnoille annettavasta merkityksestä edellyttää eritystä asiantuntemusta. Tukikelvottomuusharkintaa ei tarvitse suorittaa paikan päällä. Toistaiseksi Suomessa ei ole erityistä julkisten hankintojen valvontaviranomaista.

11 Avustuspäätös, oma työ vs. hankinta Tuensaajan oma työ hankkeessa ei ole hankintalain tai erityisalojen hankintalain tai direktiivien hankinta Jos hankkeen kustannusarvioon sisältyy hankintoja (muu kuin organisaation omaa työtä), varmistettava ennen rahoituksen myöntämistä että tuensaajaorganisaatiolla ao. hankintaosaamista (komission asetus 13 art.) Sidonnaisuus rahoituspäätöksessä hyväksyttyihin kustannuslajeihin ja käyttötarkoitukseen Jos useampi kuin yksi tuensaaja (yhteishanke), projektisuunnitelmassa yksilöity mitä kukin tekee omana työnä, jolloin kukaan ei hanki tavaroita tai palveluja toisiltaan vastiketta vastaan (muutoin kuin jos erikseen ostopalvelut hyväksytty kustannuslajina ja osatoteuttaja voittaa tarjouskilpailun). 11

12 Julkisten hankintojen periaatteita Hankintayksilöitä koskee laissa säädetty kilpailuttamisvelvoite, jonka mukaan julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Hankintapäätös on tehtävä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti, eivätkä ne saa suoraan tai välillisesti olla syrjiviä Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Ts. seikkoja, jotka eivät liity hankinnan toteuttamiseen, ei saa ottaa huomioon tarjousmenettelyssä (kuten kansalaisuus tai sijoittuminen tiettyyn valtioon tai alueelle). Tarjoajia on kohdeltava yhdenvertaisesti. 12

13 Periaatteita Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, otetaan tarjousten vertailussa huomioon ennalta ilmoitetut vertailuperusteet (joista yksi on hinta) mutta yksikään ei ole tiettyä paikallista aluetta suosivana syrjivä. EU:n hankintasääntelyn tavoitteena on myös parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja turvata tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Vaikka rr-ohjelmien tavoitteena on mm. parantaa alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä, ei hankintoja saa rajata ohjelma-alueen yrityksille. Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa taloudellisille toimijoille (kuka tahansa, joka tarjoaa tuotteita tai palveluita markkinoilla) mahdollisuuksia osallistua julkisen sektorin tavara- ja palvelutuotantoon. (Suomessa 15 % BKT:stä) 13

14 Julkiset hankinnat ja EY sisämarkkinaperiaatteet HANKINTADIREKTIIVI Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, ns. hankintadirektiivi ERITYISALOJEN HANKINTADIREKTIIVI Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, ns. erityisalojen hankintadirektiivi KOMISSION SELITTÄVÄ TIEDONANTO yhteisön lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee sopimuksia jotka eivät kuulu tai kuuluvat vain osittain julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan, EYVL nro C 179, 1/8/2006 s (koulutusmateriaalin liite) KOMISSION SELITTÄVÄ TIEDONANTO julkisia hankintoja ja käyttöoikeutta koskevan yhteisön oikeuden soveltamisesta julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellisiin kumppanuuksiin C(2007) Hankintalainsäädäntö = koko yhteisön aquis (perustamisopimus, siitä johdettu oikeus, asetukset, direktiivit EY-TI tulkinnat + kansallinen implementointi (hankintalaki, erityis- ja asetus ym.).

15 Hankinta vs. projektihaku Välittävä toimielin ilmoittaa valtionapuviranomaisena mahdollisuuksista osallistua hakukierrokseen / avoin hakumenettely - kehotus hakea avustusta ja tiedottaminen mahdollisuuksista Toimiiko välittävän toimielimen erillinen yksikkö tuensaajanroolissa ja on toteuttamassa oman organisaation itse toteuttamaa oman tuotannon hanketta ja siihen liittyvää hankintaa (mahdollisuudet toteuttaa kokonaisuudessaan hankintana tai osin omana työnä) Roolit ehdottomasti erillään. 15

16 Hanketta toteuttavien tuensaajien hankinnat Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. EU:n julkisia hankintoja koskevat säännöt tulevat noudatettavaksi kun tavaran tai palvelun tuottaminen hankitaan ostajasta erilliseltä oikeushenkilöltä, ellei osapuolten suhde ole niin läheinen, että se on rinnastettavissa talon sisäiseen toimijaan/yksikköön (in-house entity) ja siten kyse ei ole hankinnasta vaan omasta työstä. Ks esim. hankintalaki 10, HE 50/2006 Lain kiertämisen estämiseksi myös mm. julkisoikeudelliset laitokset ovat hankintayksikköjä. Julkisoikeudellinen laitos on yksikkö, joka on hoitaa yleisen edun mukaisia tehtäviä ja jota hankintayksikkö kontrolloi. 16 Kyse ei ole julkisesta hankinnasta, jos hankintaa ei ole tekemässä lain tarkoittama hankintayksikkö. Muut voivat toteuttaa hankintansa haluamallaan tavalla, edellyttäen että julkisen tuen 50% sääntö ei tee niistä hankintayksiköitä.

17 Jos hankintalaissa ja dir. tarkoitettu hankinta ja tuensaaja hankintayksikkö/-viranomainen: Tuensaajan menettelyjen on oltava asiaan sovellettavien sääntöjen mukaisia ja jälkikäteen on voitava osoittaa säädettyä menettelyä noudatetun TS ole ei vapautta valita subjektiivisten kriteerien mukaan parhaaksi katsomaansa toimittajaa kun tarvitaan tuote/palvelu x ja käytössä y-, ei vaikka olisi otettu huomioon kustannus-laatu suhde tai etsitty halvimman mahdollisen hinnan mukainen käyttötarkoitukseen sopiva tuote, tai alueella olisi vain yksi toimija, jonka tuotteista ja palveluista on hyvät kokemukset aiempaan yhteistyöhön liittyen tai vaikka markkinoilla ei olisi muita kyseistä palvelua tarjoavia toimijoita tastä saadaan varmuus vasta, kun hankinnasta ensin ilmoitetaan riittävän laajasti! 17

18 Hankinnat, joihin ei sovelleta dir. tai lakeja, ja tuensaaja hankintayksikkö/-viranomainen: Onko hankittavan kokonaisuuden kokonaishinta kynnysarvot ylittävä vai alittava? Tiedettävä hankintaan sovellettavat nimenomaiset määräykset soveltuvista menettelyistä (sidottu hankinnan kokoon ja tyyppiin). Kielto pilkkoa tai yhdistellä hankintoja tarkoituksessa kiertää ls. Vaikka alle kaikkien kynnysarvojen (I-III luoka PPT listassa, EY markkinaoikeudellisten perusperiaatteiden noudattaminen on tarkastettava riippumatta hankinnan koosta tai direktiivien soveltamisalamääräyksistä, jos voi olla vaikutusta muualle sijoittuneisiin tarjoajiin. Tukikelpoisuusasetus 5, muistio, hvo-ohje, rahoituspäätöksen ehdot Hankintayksikkö eli tuensaaja tekee arvion. 18

19 Virheiden vaikutus tukikelpoisuuteen Kaksi näkökulmaa hankintamenettelyvirheisiin: 1. onko hankinta toteutettu hankintalainsäädäntöä noudattaen? (hankintayksikön hakemusosoitus markkinaoikeuteen ym. oikeussuojakeinot) 2. onko hankinta toteutettu siten, että kustannus voi virheistä huolimatta olla rakennerahastohankkeen hyväksyttävä meno? 19 Hakemusmenettely markkinaoikeuteen ja tuomittavat rikkomukset turvaavat asianomistajan asemaa ja markkinoiden toimintaa. markkinaoikeuden lainvoimainen päätös huomioitava ratkaisussa, mutta päätöksessä ei oteta kantaa muuhun kuin hankintalainsäädännön noudattamiseen Menettelyrikkomus, kvalifiointi/kvantifiointi, miten suuri tukikelvottomuus mistäkin virheestä? Jos tuotteet ja palvelut on kuitenkin saatu, kohtuullisuus (eliminoidaan virheen taloudellinen vaikutus)

20 Hankintamenettelyvirheiden korjaaminen tukikelvottoman osuuden määrittely? Muutos aiempiin varmennuslistoihin on nimenomaan julkisten hankintojen aiempaa yksityiskohtaisempi tarkastuslista Kysymysten jaottelu ppt-listassa noudattaa komission suositusta ohjeellisista rahoitusoikaisujen minimimäärästä hankintamenettelyvirheiden osalta: Luokittelu virheen vakavuusasteen mukaan (korjaussuositusten vaihteluväli % hankinnan arvosta) Tarkastuslistan luokitukset hankintamenettelyn olennainen virhe ( rahoituskorjaus välttämätön) hankintamenettelyn virhe (ei - rahoituskorjausta) VRT. laiton valtiontuki seuraamus aina ollut selvä: tuen 100 % takaisinperintä korkoineen yritykseltä, myös de minimis katon ylittymisen seuraamus koko tuen 100% takaisinperintä

21 Markkinaoikeuden toimivalta Markkinaoikeus on erityisti, jonka toimivalta perustuu hankintalainsäädäntöön Pienhankintoja ei voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. MO:n toimivaltaan ei myöskään kuulu hankintamenettelyt joissa joudatetaan muuta erityisssääntelyä kuin hankintalainsäädäntöä Markkinaoikeus ei voi hankintalain nojalla päättää, miltä osin hankinnan kustannus on tukikelpoinen meno rakennerahastohankkeessa Hankintamenon tukikelpoisuusharkinnan suorittaa ja päätöksen asiassa tekee toimivaltainen viranomainen (rahoituksen myöntänyt välittävä toimielin, rakennerahastolaki 44 ) ottaen huomioon EY- ja kansallinen myönnettävän avustuksen tukikelpoisuutta koskeva lainsäädäntö. 21

22 Kestävien hankintojen edistäminen Hallituksen periaatepäätös kestävien hankintojen edistämisestä: tavoitteena on vähentää julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia viimeistään vuonna 2015 kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa on otettava ympäristönäkökulma huomioon. kuntien ja valtion paikallishallinnon suositellaan ottavan ympäristön huomioon vuonna 2010 vähintään 25 prosentissa hankinnoista ja vuonna 2015 puolessa hankinnoista. Komission suuntaviivat (re: tarkastuslistan kysymys 5A13) 22

23 Mitä vaatimuksia paikan päällä tarkastuksille on asetettu julkisten hankintojen osalta? Komission suuntaviivat ohjeellisista rahoituskorjauksista julkisissa hankinnoissa (COCOF) Komission suuntaviivat omille tarkastajille yksittäisten hankkeiden rahoituskorjausten arvioinnista = apuväline arvioitaessa mitä merkitys virheelliselle menettelylle olisi annettava Ks. myös komission päätös rahoituskorjauksista K(2001) 476 Aiemmat tarkastushavainnot ja suositukset korjauksiksi (art. 4 varmennusten järjestelmävirhehavainto): tarkastuskohteita ei ole yksilöity ei riittävällä tarkkuudella, jotta voitaisiin vakuuttua järjestelmän asianmukaisuudesta, vaikka tarkastushavaintoja ei olisi) edellistä ohjelmakautta yksityiskohtaisempi tarkastuslistan sisältö eli tarkastuskohteet, jotka hankintalainsäädännön noudattamisen osalta varmennettava - Komissio korostaa tarvetta varmistaa tarkastuksia tekevän henkilöstön kokemus ja osaaminen 23

24 Management verifications COCOF 08/0020/04-EN - EY-hankintasääntöjen ja kansallisten sääntöjen noudattaminen ja sen varmistaminen että Ey perustamissopimuksesta johdettuja perustavanlaatuisia oikeussääntöjä (ks. 2006/C 179/02) on noudatettu yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden, avoimuuden, sisämarkkinoiden toimivuuden ja kilpailunäkökohtien osalta - Että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista (tarpeettomien oikeudenmenetysten estämiseksi) - Ennen rahoituspäätöstä tulee varmistaa, että tuensaajat tietävät hankintoihin liittyvät velvoitteensa (erityisesti ellei tuensaaja itsessään hankintayksikkö ja kokemusta sovellettavista säännöistä) - Tarkastuksen kohde ja menettelyt kussakin maksatusyksikössä suhteutettuna käytettävissä oleviin resursseihin, ei velvollisuutta hankintojen 100 % tarkastukseen, voi perustua otantaan kunkin viranomaisen noudattamat käytännöt tulee kirjata ja perustella 24

25 Management verifications COCOF 08/0020/04-EN Hankinnan suunnittelu Ex-ante arviointi hankintasuunnitelmista jo ennen rahoituspäätöstä (Onko hankinnan arvo realistinen, soveltuuko aiottu hankintamenettely, onko osarahoitus ja kustannusarvio kunnossa) välittävän toimielimen tulee määritellä käytettävät menettelyt jotka tulee olla suhteutettu hankintasopimuksen arvoon ja tyyppiin rahoituspäätöksessä on määritelty, mitä tehdään omana työnä ja mitä voidaan hankkia Kaikki käytettäviin menettelyihin liittyvät valinnat on tehtävä ennen tarjouskilpailun aloittamista, ei kesken voida siirtyä toiseen menettelyyn Tarjouskilpailuvaihe: tarjouspyyntöjen etukäteistarkistus Tarjoajien ja tarjousten valintakriteerit ja niiden soveltaminen Hankintasopimusvaihe (tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sopimuksenmukaisena) 25

26 Komission suositukset, rahoituskorjausohje Komissio on antanut ohjeet vähimmäisrahoituskorjauksen määrästä, jos kilpailuttamista koskevia normeja ei ole noudatettu. Ohje on kaksiosainen, joista A. osa koskee EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja ja B. osa muita hankintoja. (COCOF 07/0037/03-EN: Guidelines for determining financial corrections avia_normeja/05_guidelines_financial_corrections.pdf) Muissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita ks. Komission selittävä tiedonanto 2006/C 179/02 (liiteaineistoa) Kansalliset kynnysarvot alittavien pienhankintojen osalta rrtukikelpoisuusasetuksen 1079/ ja 5, HVO ohje Kunkin yksittäisen hankkeen osalta mitä rahoituspäätöksen ehdoissa määrätty 26

27 Tarkastuslistan kysymykset 5.A.9.Hankintojen toteuttaminen julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön ja rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti 27

28 5.A.9.1.EU:n kynnysarvot ylittävät hankinnat on tehty asianmukaisesti Hankinnasta on ilmoitettu asianmukaisesti (kyllä / ei) Soveltamisehdellytykset: ei ole noudatettu EY-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista annettuja määräyksiä menettelyn avoimuudesta ts. on karkeasti rikottu julkistamisvelvoitetta Kysymykseen tulisi vastata EI, silloin kun hankinnasta ei ole tehty lainkaan hankintailmoitusta, eikä kyse ole tapauksesta Korjaavat toimenpiteet: hankinnan 100 % tukikelvottomuus 28

29 9.1.2 Hankinnasta ei ole ilmoitettu asianmukaisesti, mutta virhe ei ole olennaisesti vaikuttanut muihin jäsenvaltioihin sijoittuneiden toimijoiden mahdollisuuteen osallistua tarjouskilpailuun. Ilmoitusvelvollisuus on ehdoton muotovaatimus, eikä ilmoittamista voi paikata muilla menettelyillä, vaikka hankintayksikkö voisikin osoittaa, että tarjouspyyntö on lähetetty suoraan kaikille mahdollisille potentiaalisille tarjoajille tarkoittaa tilannetta, jossa ilmoitus on tehty, mutta sitä rasittaa säädetyn menettelyn noudattamatta jättäminen Komission suositus: 25% vähennys sopimuksen arvosta ts. voidaan hyväksyä hankintakustannuksesta maksimissaan 75% jos hankinnasta kuitenkin ilmoitettiin niin laajasti, että toisiin jäsenvaltioihin sijoittuneilla taloudellisilla toimijoilla oli tosiasiallinen mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksestaan (hankinta oli avoin kilpailulle) 29

30 9.1.3 Suorahankintaa on käytetty ilman perusteita (alkuperäinen tai lisähankinta) Direktiivin 2004/18/EY 31 artikla ( suorahankinta eli tapaukset, joissa neuvottelumenettelyä voidaan noudattaa julkiasematta hankintailmoitusta) ja 61 artikla (lisäurakka käyttöoikeusurakan saajille) sekä direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan f ja g alakohta. Tulkinta suppea, poikkeussääntö Ehdottomasti hankintapäätökseen perustelut, jos sovellettu. Jos suorahankinnalle asetettuja edellytyksiä ei tosiasiallisesti ollut: - ennakoimattomien tapahtumien aikaansaamasta äärimmäisestä kiireestä taikka - ennakoimattoman seikan aiheuttamasta lisäurakasta tai lisäpalvelusta tai lisätavarahankinnasta mutta sopimus tehtiin tästä huolimatta ilman hankintailmoitusta (itse valittujen tarjoajien joukosta). Komission suositus: Rahoituskorjauksen määrä 100 % hankinnan arvosta Korjauksen määrää voidaan vähentää 25:een prosenttiin mikäli -sääntöjenvastaisten lisäsopimusten yhteenlaskettu kokonaisarvo ei ylitä EUkynnysarvoja; ja - lisäsopimusten yhteenlaskettu arvo ei myöskään ylitä 50 %:ia alkuperäisen sopimuksen arvosta. 30

31 Lisäurakat ja palvelut Direktiivien soveltamisalaan kokonaisuudessaan kuuluvien julkisten hankintojen ja käyttöoikeusurakoiden osalta johdetussa oikeudessa täsmennetään erityistilanteet, joissa alkuperäiseen hankkeeseen kuulumattomista lisäurakoista tai -palveluista voidaan tehdä sopimus suoraan ilman tarjouskilpailua. Komission suositus huomautus nro 2: Sovellettaessa ohjeellisia rahoituskorjaussääntöjä, voidaan hyväksyä sopimuksen jälkeen rajoitetusti ei-olennaisia muutoksia sopimuksen sisältöön edellyttäen että: 1. Ei muuteta peruselementtejä*, ja 2. tehdyllä muutoksella, jos se olisi sisällytetty alkuperäiseen tarjouspyyntöön tai sopimuksen toteutusehtoihin, ei olisi ollut olennaista vaikutusta saatuihin tarjouksiin. *Peruselementit = sopimuksen arvo, kohde, sopimuskausi, maksuehdot, käytettävät materiaalit. 31

32 9.1.4 Lisähankinnan arvo on ylittänyt sallitut rajat Soveltamisedellytys: ainoastaan kattosääntöä rikottu Ts. lisähankinnat eivät muodosta erillistä työtä (sellaisena kuin se on määritelty direktiiveissä (EY/18/ artiklan 2 a-kohdassa ja 2 d-kohdassa, vastaavat erityisalojen määritelmät)) 31 art: lisäurakoista tai -palveluista tehtyjen hankintojen yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 50% alkuperäisen sopimuksen arvosta Komission suositus korjauksesta: 100 %:ia alkuperäisen sopimuksen arvon yli 50 % ylittävästä määrästä 32

33 9.1.5 Hankintailmoitus on puutteellinen (ei sisällä kaikkia käytettyjä valintaperusteita) Soveltamisedellytykset: hankinnasta on ilmoitettu asiaan sovellettavien direktiivien mukaisesti, mutta tarjousasiakirjat tai hankintailmoitus eivät sisällä kaikkia tarjousten valinnassa ja /tai valintaperusteiden soveltamisessa noudatettavia kriteereja tai ne on ilmaistu puutteellisesti Korjauksen määrä: 25 % sopimuksen arvosta. Voidaan alentaa 10 % tai 5 %:een virheen vakavuuden perusteella. 33

34 9.1.6 Valintakriteerien soveltaminen ei ole ollut asianmukaista Soveltamisedellytykset: hankinnasta on ilmoitettu asiaan sovellettavien direktiivien mukaisesti, mutta tarjousten valinnassa ei noudatettu laillisia perusteita Esim: kelpoisuutta koskevia valintaperusteita sovellettiin tarjousten valintaan, tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa ilmoitettuja valintaperusteita ei noudatettu tai tarjousten valinnassa käytettiin virheellisiä ja/tai syrjiviä perusteita Korjauksen määrä: 25 % sopimuksen arvosta. Voidaan alentaa 10 % tai 5 %:een virheen vakavuuden perusteella. 34

35 Valintaperusteet ja niiden soveltaminen Toimittajien kelpoisuutta koskevat valintaperusteet ja tarjousten vertailuperusteet on oltava riittävästi erotettu toisistaan. Molemmissa voidaan käyttää laadullisia kriteerejä. Kriteerit eivät kuitenkaan saisi olla samoja. Menettelyn kaksivaiheisuutta olisi noudatettava: ensin tutkitaan tarjoajien kelpoisuus jonka jälkeen suoritetaan jäljelle jääneiden tarjousten vertailu. Tarjoajien kelpoisuuteen liittyvien valintaperusteiden oikeasuhtaisuus: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka mukaan taloudellisia ja rahoitusta koskevia voimavaroja ja teknistä pätevyyttä koskevien perusteiden on liityttävä suoraan hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava oikeassa suhteessa siihen nähden, vahvistetaan nimenomaisesti EU:n julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä. Myös pk-yritysten mahdollisuuksien kannalta. 35 Direktiivin 2004/18/EY 44 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

36 9.1.7 Tarjouspyyntöä laadittaessa on käytetty virheellisiä poissulkemiskriteerejä Soveltamisala: hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön virheellisten tarjoajien valinta (ts. poissulkemiskriteerien) vuoksi tietyt tarjoajat eivät saaneet mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun esim. edellytettiin ennalta sijoittautumista / edustajaa ao. jäsenvaltiossa /alueella, tai asetettiin liian valikoivia ja rajoittavia teknisiä eritelmiä, jotka suosivat tiettyä toimittajaa tai edellytettiin kokemusta ao. maantieteellisellä alueella toiminnasta Suositus korjauksesta: 25 % sopimuksen arvosta (ellei tarkoituksena ollut nimenomaisesti tiettyjen tarjoajien poissulkeminen, missä vakavissa tapauksissa rahoituskorjaus 100%). 36

37 9.1.8 Hankinnan kohde on ilmoitettu hankintailmoituksessa syrjivästi tai puutteellisesti Soveltamisedellytykset: Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitetty sopimuksen kohteen määrittely on syrjivä tai siten puutteellinen, ettei se yksilöi riittävästi hankinnan kohdetta: 1. Jotta Tarjoajalla olisi tosiasiallisesti mahdollisuus arvioida, haluaako se esittää tarjouksen kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltamisedellytysten täyttyminen (ei voida yksilöidä mitä ollaan hankkimassa koska hanke niin monimutkainen, että on objektiivisesti mahdotonta määritellä keinoja, jotka vastaavat tarvetta tai arvioida teknisiä ja/tai rahoituksellisia/oikeudellisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita markkinoilla on tarjolla) 2. Jotta Hankintayksikkö pysyisi tekemään tarjousten perusteella hankintapäätöksen Komission suositus vaikutuksesta tukikelpoisiin kustannuksiin: 25 %:n vähennys sopimuksen arvosta. Korjausta voidaan alentaa 5 % tai 10 %:iin virheen vakavuuden mukaan. 37

38 Arviointi lain ration perusteella, 5A1-9 Tavoitteena tosiasiallisesti avoin kilpailutilanne: 1. hankintailmoitukset julkistetaan koko yhteisössä; ja 2. Yhteisön taloudellisten toimijoiden on voitava näissä ilmoituksissa olevien tietojen perusteella päättää, ovatko ehdotetut sopimukset niitä kiinnostavia. Tätä varten niille on annettava riittävät tiedot sopimuksen kohteesta ja sopimukseen liittyvistä ehdoista. PS erityisesti sopimuksen ehdoista: direktiivin mukaiset, jos ne eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä ja jos ne on mainittu tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjassa: erityisesti voidaan pyrkiä tukemaan vaikeasti työllistettäviä ja edistämään ympäristönsuojelua ja vammaisten asemaa 38

39 9.1.9 Hankintamenettelyn kuluessa neuvoteltiin kesken prosessin muutoin kuin tarkoituksessa täsmentää ja täydentää tarjousta tai tarkentaa hankintayksikön velvoitteita Soveltamisedellytykset: Menettelynä on käytetty avointa tai rajoitettua menettelyä mutta hankintayksikkö on suorittanut kiellettyjä tinkimiskierroksia tms. hintaa alentavia tai vastaavia neuvotteluja, joilla on ollut muu kuin se yksinomainen tarkoitus, että tarjousten sisältöä on täsmennetty tai täydennetty tai hankintayksikön velvoitteita tarkennettu Vrt. neuvottelut sallittuja ennen tarjousmenettelyn käynnistämistä tapahtuva markkinakartoitus tai kilpailullinen neuvottelumenettely, jos sovellettavissa Komission suositus vaikutuksesta tukikelpoisiin kustannuksiin: 25 %:n vähennys sopimuksen arvosta. 5 % tai 10 %:n oikaisu voi riittää riippuen virheen vakavuudesta. 39

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

93/38/ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja viestinnän alan julkiset hankinnat,

93/38/ETY vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja viestinnän alan julkiset hankinnat, Lopullinen versio 29.11.2007 COCOF 07/0037/03-FI EUROOPAN KOMISSIO SUUNTAVIIVAT RAKENNERAHASTOJEN JA KOHEESIORAHASTON YHTEISRAHOITTAMIIN MENOIHIN LIITTYVIEN KUSTANNUSTEN RAHOITUSOIKAISUJEN MÄÄRÄÄMISEKSI

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere 1 / 7 Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunki/kirjaamo kirjaamo@tampere.fi PL 487 33101 Tampere HANKINTAOIKAISU Asianosainen Valoa design rhs Oy (2118967-4) Pellavatehtaankatu 9 33100 TAMPERE Asianosaisen

Lisätiedot

Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari Kuntatalo 18.5.2015 Markus Ukkola 1 Tarjousten käsittely

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Hankintasopimuksen muuttaminen 2 Soveltaminen Sovelletaan hankintasopimuksiin ja puitejärjestelyihin, jotka:» Ylittävät EU-kynnysarvon;»

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot.

määrittää, alittaako vai ylittääkö hankinnan arvo kynnysarvot, joiden mukaan määräytyvät hankintamenettelyvaihtoehdot. 1 Päivämäärä Dnro 1424/55/2015 16.9.2015 HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN MAATALOUDEN INVESTOINNEISSA, KUN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON YLI 50 PROSENTTIA HANKINNAN KUSTANNUSARVIOSTA JA HANKINNAN ARVO ILMAN ARVONLISÄVEROA

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus

Hankintalain kokonaisuudistus Hankintalain kokonaisuudistus Hyvinvointipalveluiden hankintailta 21.2.2017 1 24.2.2017 Katja Korhonen Taustaa Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN HANKINTA

INNOVAATIOIDEN HANKINTA K I R S I - M A R I A H A L O N E N O T T, V T 2 7. 0 9. 2 0 1 6 INNOVAATIOIDEN HANKINTA Hankintalainsäädäntö este vai mahdollisuus? Innovaatioiden hankinta voimassa olevan lainsäädännön nojalla Innovaatio

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp)

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 108/2016 vp) Talousvaliokunta 19.10.2016 Sote-hankintojen laatu ja vammaispalvelut Työ- ja elinkeinoministeriö Sote-palvelut Hankintalaki

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Tarjoukset 23.5.2016 klo 13.00 mennessä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot