Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä"

Transkriptio

1 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä 5A9 HANKE JA SEN HANKINNAT JULKISTEN HANKINTASÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN TEM Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointi -ryhmä Ylitarkastaja Eliisa Hujala Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K Kuopio; Kuopion yliopisto Tampere; Museokeskus Vapriikki Helsinki; Paasitorni

2 Rakennerahastoista ja muista julkisista varoista tuetun toiminnan avoimuus Kaikilla potentiaalisilla tuensaajilla on tullut olla julkisen hankehaun kautta mahdollisuus hakea avustusta hankkeelleen Ts. yhteisö/välittävä toimielin hankkii ohjelman tavoitteita parhaiten toteuttavia projekteja Hankkeiden valintaprosessi Julkinen ilmoittaminen hankintayksiköiden tekemistä hankinnoista (kaikilla taloudellisilla toimijoilla on tullut olla mahdollisuus päästä osalliseksi julkisista tavara- ja palveluhankinnoista, urakoista) Hankkeen toteutus

3 Mikä on hanke? Rahoituspäätöksen ehtojen mukaan tuensaajan on toteutettava hanke omana työnä (todentavat kuitit ja vastaavan todistusvoiman omaavat asiakirjat) ellei rahoituksen myöntämistä koskevassa avustuspäätöksessä ole hyväksytty että osa hankitaan markkinoilta (ostopalvelut-kustannuslaji, koneet ja laitteet kustannuslaji tms.) Oman tuotannon hanke: kun välittävä toimielin itse toteuttaa hankkeen kokonaisuudessaan tai osin hankkii tuotteet ja palvelut markkinoilta, osin tekee omana työnä. Hanke voidaan myös toteuttaa kokonaisuudessaan hankintana, jolloin se koostuu yksinomaan kilpailutetusta julkisesta hankinnasta (hankintapäätös + hankintasopimus = hanke + toteutumisen seuranta) Vrt. Hankinta: Kirjallinen sopimus rakennusurakan toteuttamisesta, tavaran hankinnasta tai palvelun suorittamisesta taloudellista vastiketta vastaan (rahakorvaus tai rahan ja käyttöoikeuden yhdistelmä eli käyttöoikeusurakka) 3

4 Hanketyypit tuensaajan oma työ tuensaajan oma työ + ostopalveluja (hankintals noudattaen, jos tuensaaja on hankintayksikkö, muutoin mitä rrtukikelpoisuusasetuksessa ja rahoituspäätöksessä edellytetty) useamman kuin yhden tuensaajan oma työ useamman kuin yhden tuensaajan oma työ + hankinnat Jos vastikkeellisia suoritteita tuensaajien välillä, kyseessä on hankinta Muu kuin oma työ hankkeessa kilpailutettava ao. kustannuslaji löytyy projektisuunnitelman kohdasta ostopalvelut tms. (tarjoajien tasapuolinen kohtelu, kuka saa osallistua hankkeen tarjouskilpailuun?*)

5 Itse toteutetut ns. oman tuotannon hanketyypit: Välittävä toimielin tekee omana työnä (tuensaajarooli) Välittävä toimielin toteuttaa hankkeen hankintana (hanke = hankinta) Osittain oma työ + hankinta Viranomaisroolin ja tuensaajaroolin eriyttäminen välittävän toimielimen sisällä on absoluuttisen ehdoton vaatimus (YA art, tpa 13 art.) kohdeltava kuin ketä tahansa ulkopuolista hakijaa Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet päätöksenteossa, esteellisyyssäännökset. Jos intressiristiriitaa esim. organisatoristen uudelleenjärjestelyjen kautta: tuensaajasta rahoittaja, rahoittajasta maksaja jne, tarvittaessa jäävättävä itsensä

6 Hanketyypit jäljitysketju Tuensaajan oma työ: todentavat asiakirjat tuensaajan kirjanpidosta kustannukset kuuluvat toteuttajan kirjanpitoon omalla kustannuspaikallaan. Avustus myönnetään tuensaajalle tosiasiallisesti syntyneisiin kustannuksiin harkittava tarkoin mitä hankkeeseen kuuluvia suoritteita on syytä hyväksyä ostopalveluina tehtäväksi (eliminoitava keinottelumahdollisuus kustannusten paisuttamiseksi), samoin kun harkitaan mikä on vähäinen, hyväksyttävissä oleva muutos kustannuslajikohtaisessa rahoituspäätöksenmukaisessa hankkeen toteuttamisessa) Mikä on hankintayksikön oma organisaatio? In-house omaan työhön rinnastetaan sidosyksiköltä suoritetut hankinnat tiettyjen edellytysten mukaisesti (hankintalaki 10 ). Tarkoittaa hankintayksilön määräysvallassa olevia erillisiä oikeushenkilöitä, jotka eivät toimi markkinoilla. Ei tarvitse kilpailuttaa koska rinnastetaan omaan työhön (vaikka eri Y-tunnus). Huom, Jos kilpailutetaan vaikka olisi oikeus hankkia suoraan, ja oma yksikkö osallistuu tarjouskilpailuun, on sitä kohdeltava samoin kuin muita tarjoajia Pyrittävä avoimuuteen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettiin. Tuensaajan hankinnat: todentavat asiakirjat = tarjousasiakirjat ja hankintapäätös, sopimus sekä tositteet hankintamenosta (+ muut tarvittavat asiakirjat hankintaan sovellettavan hankintamenettelyn mukaan)

7 Tuensaajien yhteishanke ja muut kumppanit MYÖNTÖVAIHE: Tutkitaan projektinsuunnitelmassa esitetty hankkeen toteutustapa (kuka tekee, mitä tekee, miten tekee?) Aina kun hankehakemuksessa on esitetty muu kuin malli, jossa yksi tuensaaja tekee hankkeen omana työnä pitää kysyä: Onko esitetty järjestely tarpeellinen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi? Ovatko kaikki tuensaajat mukana riittävällä omarahoitusosuudella? Voidaanko hankkeen tavoitteet saavuttaa jäljitysketjun kannalta yksinkertaisemmalla hallinnointimallilla? Onko syytä hyväksyä hankehakemusta, jossa hakija esittää projektisuunnitelman, jota ei itse pysty toteuttamaan ei omaa roolia muutoin kuin lähinnä rahan välittäjänä, todellinen toteuttaja on joku muu? Re: avoimuus ja julkisten varojen tehokas käyttö tarjouskilpailun kautta tuensaaja kilpailuttaa hankkeen tuotteet/palvelun avoimilla markkinoilla.

8 Rakennerahastojen tuki hankkeeseen ei vapauta soveltamasta hankintalainsäädäntöä täysimääräisesti Yhteishankkeissa varottava sitä, että ei sovita palvelun tuottamisesta julkisena hankintana. Se, että sopimuksen toinen osapuoli on toinen hankintayksikkö ei estä hankintalain soveltamista. Tarvittaessa ohjattava kumppani laittamaan oma hakemus vireille (jolloin tulee otettua huomioon tuen asianmukaisesti sisämarkkinoiden perusperiaatteet, ja niistä johdettavat säännöt kaikelle taloudelliselle toiminnalle EU:ssa: avoimuus julkisten varojen käytössä, kilpailuneutraliteetti yksityisten ja julkisten taloudellisten toimijoiden välillä, valtiontukisääntely, hankintalainsäädäntö). Aina jos epäily järjestelyn tarkoituksenmukaisuudesta - > rahoittaja edellyttää aiotun kumppanin työn kilpailuttamista tai jokaista hakijaa toimittamaan oman hakemuksensa. Riittävä omarahoitusosuus sitouttaa toimijat ja varmistaa hankkeen asianmukaisen ja kustannustehokkaan toteutuksen.

9 Tuensaajien yhteishanke ja muut kumppanit MAKSUVAIHE: muiden yhteistyökumppaneiden katteettomat kustannukset? Rahoituspäätöksessä yksilöity tuensaajat, muiden kumppaneiden kustannuksia ei voida hyväksyä omana työnä ( katteettomana ) yhteishankkeissa jokainen tuensaaja toteuttaa oman osan kirjanpitonsa osoittamana, ei vastikkeellista työtä muille tuensaajille Jos maksatushakemus sis. vastikkeellisia suoritteita tuensaajien välillä, tarkistettava, että hankintalainsäädäntöä on noudatettu Hankkeen art 13 tarkastus kohdistuu kussakin hankkeessa rahoituspäätöksen mukaisten tuensaajien kirjanpitoon (+muuhun hankkeessa tapahtuneen toiminnan todentavaan aineistoon eli ns. hankekirjanpitoon)

10 Julkisten hankintojen yhteismarkkinasääntelyn oikeusperusta Tulkintatausta ovat SEY artiklat ja EY-TI-ratkaisut: Syrjintäkielto Tavaroiden vapaa liikkuvuus ja yritysten vapaa sijoittumisoikeus/palvelujentarjoamisoikeus Valtiontukikielto EU on vapaat sisämarkkinat, josta SEY 158 art. on poikkeus -> RR-HANKKEITA KOSKEVAT SAMAT PERIAATTEET KUIN MITÄ TAHANSA MUUTA TOIMINTAA (LISÄKSI RR-TUKIKELPOISUUSASETUS 3, 5 ) PPT-listan kysymyksiin vastaaminen edellyttää tarkastuksen tavoitteiden kannalta riittävää osaamista julkisten hankintojen sääntelystä. Taloudelliselta arvolta merkittävien hankkeiden tarkastus ja ratkaisu havainnoille annettavasta merkityksestä edellyttää eritystä asiantuntemusta. Tukikelvottomuusharkintaa ei tarvitse suorittaa paikan päällä. Toistaiseksi Suomessa ei ole erityistä julkisten hankintojen valvontaviranomaista.

11 Avustuspäätös, oma työ vs. hankinta Tuensaajan oma työ hankkeessa ei ole hankintalain tai erityisalojen hankintalain tai direktiivien hankinta Jos hankkeen kustannusarvioon sisältyy hankintoja (muu kuin organisaation omaa työtä), varmistettava ennen rahoituksen myöntämistä että tuensaajaorganisaatiolla ao. hankintaosaamista (komission asetus 13 art.) Sidonnaisuus rahoituspäätöksessä hyväksyttyihin kustannuslajeihin ja käyttötarkoitukseen Jos useampi kuin yksi tuensaaja (yhteishanke), projektisuunnitelmassa yksilöity mitä kukin tekee omana työnä, jolloin kukaan ei hanki tavaroita tai palveluja toisiltaan vastiketta vastaan (muutoin kuin jos erikseen ostopalvelut hyväksytty kustannuslajina ja osatoteuttaja voittaa tarjouskilpailun). 11

12 Julkisten hankintojen periaatteita Hankintayksilöitä koskee laissa säädetty kilpailuttamisvelvoite, jonka mukaan julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Hankintapäätös on tehtävä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti, eivätkä ne saa suoraan tai välillisesti olla syrjiviä Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Ts. seikkoja, jotka eivät liity hankinnan toteuttamiseen, ei saa ottaa huomioon tarjousmenettelyssä (kuten kansalaisuus tai sijoittuminen tiettyyn valtioon tai alueelle). Tarjoajia on kohdeltava yhdenvertaisesti. 12

13 Periaatteita Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, otetaan tarjousten vertailussa huomioon ennalta ilmoitetut vertailuperusteet (joista yksi on hinta) mutta yksikään ei ole tiettyä paikallista aluetta suosivana syrjivä. EU:n hankintasääntelyn tavoitteena on myös parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja turvata tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Vaikka rr-ohjelmien tavoitteena on mm. parantaa alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä, ei hankintoja saa rajata ohjelma-alueen yrityksille. Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa taloudellisille toimijoille (kuka tahansa, joka tarjoaa tuotteita tai palveluita markkinoilla) mahdollisuuksia osallistua julkisen sektorin tavara- ja palvelutuotantoon. (Suomessa 15 % BKT:stä) 13

14 Julkiset hankinnat ja EY sisämarkkinaperiaatteet HANKINTADIREKTIIVI Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, ns. hankintadirektiivi ERITYISALOJEN HANKINTADIREKTIIVI Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, ns. erityisalojen hankintadirektiivi KOMISSION SELITTÄVÄ TIEDONANTO yhteisön lainsäädännöstä siltä osin kuin se koskee sopimuksia jotka eivät kuulu tai kuuluvat vain osittain julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalaan, EYVL nro C 179, 1/8/2006 s (koulutusmateriaalin liite) KOMISSION SELITTÄVÄ TIEDONANTO julkisia hankintoja ja käyttöoikeutta koskevan yhteisön oikeuden soveltamisesta julkisen ja yksityisen sektorin rakenteellisiin kumppanuuksiin C(2007) Hankintalainsäädäntö = koko yhteisön aquis (perustamisopimus, siitä johdettu oikeus, asetukset, direktiivit EY-TI tulkinnat + kansallinen implementointi (hankintalaki, erityis- ja asetus ym.).

15 Hankinta vs. projektihaku Välittävä toimielin ilmoittaa valtionapuviranomaisena mahdollisuuksista osallistua hakukierrokseen / avoin hakumenettely - kehotus hakea avustusta ja tiedottaminen mahdollisuuksista Toimiiko välittävän toimielimen erillinen yksikkö tuensaajanroolissa ja on toteuttamassa oman organisaation itse toteuttamaa oman tuotannon hanketta ja siihen liittyvää hankintaa (mahdollisuudet toteuttaa kokonaisuudessaan hankintana tai osin omana työnä) Roolit ehdottomasti erillään. 15

16 Hanketta toteuttavien tuensaajien hankinnat Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. EU:n julkisia hankintoja koskevat säännöt tulevat noudatettavaksi kun tavaran tai palvelun tuottaminen hankitaan ostajasta erilliseltä oikeushenkilöltä, ellei osapuolten suhde ole niin läheinen, että se on rinnastettavissa talon sisäiseen toimijaan/yksikköön (in-house entity) ja siten kyse ei ole hankinnasta vaan omasta työstä. Ks esim. hankintalaki 10, HE 50/2006 Lain kiertämisen estämiseksi myös mm. julkisoikeudelliset laitokset ovat hankintayksikköjä. Julkisoikeudellinen laitos on yksikkö, joka on hoitaa yleisen edun mukaisia tehtäviä ja jota hankintayksikkö kontrolloi. 16 Kyse ei ole julkisesta hankinnasta, jos hankintaa ei ole tekemässä lain tarkoittama hankintayksikkö. Muut voivat toteuttaa hankintansa haluamallaan tavalla, edellyttäen että julkisen tuen 50% sääntö ei tee niistä hankintayksiköitä.

17 Jos hankintalaissa ja dir. tarkoitettu hankinta ja tuensaaja hankintayksikkö/-viranomainen: Tuensaajan menettelyjen on oltava asiaan sovellettavien sääntöjen mukaisia ja jälkikäteen on voitava osoittaa säädettyä menettelyä noudatetun TS ole ei vapautta valita subjektiivisten kriteerien mukaan parhaaksi katsomaansa toimittajaa kun tarvitaan tuote/palvelu x ja käytössä y-, ei vaikka olisi otettu huomioon kustannus-laatu suhde tai etsitty halvimman mahdollisen hinnan mukainen käyttötarkoitukseen sopiva tuote, tai alueella olisi vain yksi toimija, jonka tuotteista ja palveluista on hyvät kokemukset aiempaan yhteistyöhön liittyen tai vaikka markkinoilla ei olisi muita kyseistä palvelua tarjoavia toimijoita tastä saadaan varmuus vasta, kun hankinnasta ensin ilmoitetaan riittävän laajasti! 17

18 Hankinnat, joihin ei sovelleta dir. tai lakeja, ja tuensaaja hankintayksikkö/-viranomainen: Onko hankittavan kokonaisuuden kokonaishinta kynnysarvot ylittävä vai alittava? Tiedettävä hankintaan sovellettavat nimenomaiset määräykset soveltuvista menettelyistä (sidottu hankinnan kokoon ja tyyppiin). Kielto pilkkoa tai yhdistellä hankintoja tarkoituksessa kiertää ls. Vaikka alle kaikkien kynnysarvojen (I-III luoka PPT listassa, EY markkinaoikeudellisten perusperiaatteiden noudattaminen on tarkastettava riippumatta hankinnan koosta tai direktiivien soveltamisalamääräyksistä, jos voi olla vaikutusta muualle sijoittuneisiin tarjoajiin. Tukikelpoisuusasetus 5, muistio, hvo-ohje, rahoituspäätöksen ehdot Hankintayksikkö eli tuensaaja tekee arvion. 18

19 Virheiden vaikutus tukikelpoisuuteen Kaksi näkökulmaa hankintamenettelyvirheisiin: 1. onko hankinta toteutettu hankintalainsäädäntöä noudattaen? (hankintayksikön hakemusosoitus markkinaoikeuteen ym. oikeussuojakeinot) 2. onko hankinta toteutettu siten, että kustannus voi virheistä huolimatta olla rakennerahastohankkeen hyväksyttävä meno? 19 Hakemusmenettely markkinaoikeuteen ja tuomittavat rikkomukset turvaavat asianomistajan asemaa ja markkinoiden toimintaa. markkinaoikeuden lainvoimainen päätös huomioitava ratkaisussa, mutta päätöksessä ei oteta kantaa muuhun kuin hankintalainsäädännön noudattamiseen Menettelyrikkomus, kvalifiointi/kvantifiointi, miten suuri tukikelvottomuus mistäkin virheestä? Jos tuotteet ja palvelut on kuitenkin saatu, kohtuullisuus (eliminoidaan virheen taloudellinen vaikutus)

20 Hankintamenettelyvirheiden korjaaminen tukikelvottoman osuuden määrittely? Muutos aiempiin varmennuslistoihin on nimenomaan julkisten hankintojen aiempaa yksityiskohtaisempi tarkastuslista Kysymysten jaottelu ppt-listassa noudattaa komission suositusta ohjeellisista rahoitusoikaisujen minimimäärästä hankintamenettelyvirheiden osalta: Luokittelu virheen vakavuusasteen mukaan (korjaussuositusten vaihteluväli % hankinnan arvosta) Tarkastuslistan luokitukset hankintamenettelyn olennainen virhe ( rahoituskorjaus välttämätön) hankintamenettelyn virhe (ei - rahoituskorjausta) VRT. laiton valtiontuki seuraamus aina ollut selvä: tuen 100 % takaisinperintä korkoineen yritykseltä, myös de minimis katon ylittymisen seuraamus koko tuen 100% takaisinperintä

21 Markkinaoikeuden toimivalta Markkinaoikeus on erityisti, jonka toimivalta perustuu hankintalainsäädäntöön Pienhankintoja ei voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. MO:n toimivaltaan ei myöskään kuulu hankintamenettelyt joissa joudatetaan muuta erityisssääntelyä kuin hankintalainsäädäntöä Markkinaoikeus ei voi hankintalain nojalla päättää, miltä osin hankinnan kustannus on tukikelpoinen meno rakennerahastohankkeessa Hankintamenon tukikelpoisuusharkinnan suorittaa ja päätöksen asiassa tekee toimivaltainen viranomainen (rahoituksen myöntänyt välittävä toimielin, rakennerahastolaki 44 ) ottaen huomioon EY- ja kansallinen myönnettävän avustuksen tukikelpoisuutta koskeva lainsäädäntö. 21

22 Kestävien hankintojen edistäminen Hallituksen periaatepäätös kestävien hankintojen edistämisestä: tavoitteena on vähentää julkisen sektorin ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia viimeistään vuonna 2015 kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa on otettava ympäristönäkökulma huomioon. kuntien ja valtion paikallishallinnon suositellaan ottavan ympäristön huomioon vuonna 2010 vähintään 25 prosentissa hankinnoista ja vuonna 2015 puolessa hankinnoista. Komission suuntaviivat (re: tarkastuslistan kysymys 5A13) 22

23 Mitä vaatimuksia paikan päällä tarkastuksille on asetettu julkisten hankintojen osalta? Komission suuntaviivat ohjeellisista rahoituskorjauksista julkisissa hankinnoissa (COCOF) Komission suuntaviivat omille tarkastajille yksittäisten hankkeiden rahoituskorjausten arvioinnista = apuväline arvioitaessa mitä merkitys virheelliselle menettelylle olisi annettava Ks. myös komission päätös rahoituskorjauksista K(2001) 476 Aiemmat tarkastushavainnot ja suositukset korjauksiksi (art. 4 varmennusten järjestelmävirhehavainto): tarkastuskohteita ei ole yksilöity ei riittävällä tarkkuudella, jotta voitaisiin vakuuttua järjestelmän asianmukaisuudesta, vaikka tarkastushavaintoja ei olisi) edellistä ohjelmakautta yksityiskohtaisempi tarkastuslistan sisältö eli tarkastuskohteet, jotka hankintalainsäädännön noudattamisen osalta varmennettava - Komissio korostaa tarvetta varmistaa tarkastuksia tekevän henkilöstön kokemus ja osaaminen 23

24 Management verifications COCOF 08/0020/04-EN - EY-hankintasääntöjen ja kansallisten sääntöjen noudattaminen ja sen varmistaminen että Ey perustamissopimuksesta johdettuja perustavanlaatuisia oikeussääntöjä (ks. 2006/C 179/02) on noudatettu yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättömyyden, avoimuuden, sisämarkkinoiden toimivuuden ja kilpailunäkökohtien osalta - Että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista (tarpeettomien oikeudenmenetysten estämiseksi) - Ennen rahoituspäätöstä tulee varmistaa, että tuensaajat tietävät hankintoihin liittyvät velvoitteensa (erityisesti ellei tuensaaja itsessään hankintayksikkö ja kokemusta sovellettavista säännöistä) - Tarkastuksen kohde ja menettelyt kussakin maksatusyksikössä suhteutettuna käytettävissä oleviin resursseihin, ei velvollisuutta hankintojen 100 % tarkastukseen, voi perustua otantaan kunkin viranomaisen noudattamat käytännöt tulee kirjata ja perustella 24

25 Management verifications COCOF 08/0020/04-EN Hankinnan suunnittelu Ex-ante arviointi hankintasuunnitelmista jo ennen rahoituspäätöstä (Onko hankinnan arvo realistinen, soveltuuko aiottu hankintamenettely, onko osarahoitus ja kustannusarvio kunnossa) välittävän toimielimen tulee määritellä käytettävät menettelyt jotka tulee olla suhteutettu hankintasopimuksen arvoon ja tyyppiin rahoituspäätöksessä on määritelty, mitä tehdään omana työnä ja mitä voidaan hankkia Kaikki käytettäviin menettelyihin liittyvät valinnat on tehtävä ennen tarjouskilpailun aloittamista, ei kesken voida siirtyä toiseen menettelyyn Tarjouskilpailuvaihe: tarjouspyyntöjen etukäteistarkistus Tarjoajien ja tarjousten valintakriteerit ja niiden soveltaminen Hankintasopimusvaihe (tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sopimuksenmukaisena) 25

26 Komission suositukset, rahoituskorjausohje Komissio on antanut ohjeet vähimmäisrahoituskorjauksen määrästä, jos kilpailuttamista koskevia normeja ei ole noudatettu. Ohje on kaksiosainen, joista A. osa koskee EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja ja B. osa muita hankintoja. (COCOF 07/0037/03-EN: Guidelines for determining financial corrections avia_normeja/05_guidelines_financial_corrections.pdf) Muissa hankinnoissa noudatettavia periaatteita ks. Komission selittävä tiedonanto 2006/C 179/02 (liiteaineistoa) Kansalliset kynnysarvot alittavien pienhankintojen osalta rrtukikelpoisuusasetuksen 1079/ ja 5, HVO ohje Kunkin yksittäisen hankkeen osalta mitä rahoituspäätöksen ehdoissa määrätty 26

27 Tarkastuslistan kysymykset 5.A.9.Hankintojen toteuttaminen julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön ja rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti 27

28 5.A.9.1.EU:n kynnysarvot ylittävät hankinnat on tehty asianmukaisesti Hankinnasta on ilmoitettu asianmukaisesti (kyllä / ei) Soveltamisehdellytykset: ei ole noudatettu EY-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista annettuja määräyksiä menettelyn avoimuudesta ts. on karkeasti rikottu julkistamisvelvoitetta Kysymykseen tulisi vastata EI, silloin kun hankinnasta ei ole tehty lainkaan hankintailmoitusta, eikä kyse ole tapauksesta Korjaavat toimenpiteet: hankinnan 100 % tukikelvottomuus 28

29 9.1.2 Hankinnasta ei ole ilmoitettu asianmukaisesti, mutta virhe ei ole olennaisesti vaikuttanut muihin jäsenvaltioihin sijoittuneiden toimijoiden mahdollisuuteen osallistua tarjouskilpailuun. Ilmoitusvelvollisuus on ehdoton muotovaatimus, eikä ilmoittamista voi paikata muilla menettelyillä, vaikka hankintayksikkö voisikin osoittaa, että tarjouspyyntö on lähetetty suoraan kaikille mahdollisille potentiaalisille tarjoajille tarkoittaa tilannetta, jossa ilmoitus on tehty, mutta sitä rasittaa säädetyn menettelyn noudattamatta jättäminen Komission suositus: 25% vähennys sopimuksen arvosta ts. voidaan hyväksyä hankintakustannuksesta maksimissaan 75% jos hankinnasta kuitenkin ilmoitettiin niin laajasti, että toisiin jäsenvaltioihin sijoittuneilla taloudellisilla toimijoilla oli tosiasiallinen mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksestaan (hankinta oli avoin kilpailulle) 29

30 9.1.3 Suorahankintaa on käytetty ilman perusteita (alkuperäinen tai lisähankinta) Direktiivin 2004/18/EY 31 artikla ( suorahankinta eli tapaukset, joissa neuvottelumenettelyä voidaan noudattaa julkiasematta hankintailmoitusta) ja 61 artikla (lisäurakka käyttöoikeusurakan saajille) sekä direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan f ja g alakohta. Tulkinta suppea, poikkeussääntö Ehdottomasti hankintapäätökseen perustelut, jos sovellettu. Jos suorahankinnalle asetettuja edellytyksiä ei tosiasiallisesti ollut: - ennakoimattomien tapahtumien aikaansaamasta äärimmäisestä kiireestä taikka - ennakoimattoman seikan aiheuttamasta lisäurakasta tai lisäpalvelusta tai lisätavarahankinnasta mutta sopimus tehtiin tästä huolimatta ilman hankintailmoitusta (itse valittujen tarjoajien joukosta). Komission suositus: Rahoituskorjauksen määrä 100 % hankinnan arvosta Korjauksen määrää voidaan vähentää 25:een prosenttiin mikäli -sääntöjenvastaisten lisäsopimusten yhteenlaskettu kokonaisarvo ei ylitä EUkynnysarvoja; ja - lisäsopimusten yhteenlaskettu arvo ei myöskään ylitä 50 %:ia alkuperäisen sopimuksen arvosta. 30

31 Lisäurakat ja palvelut Direktiivien soveltamisalaan kokonaisuudessaan kuuluvien julkisten hankintojen ja käyttöoikeusurakoiden osalta johdetussa oikeudessa täsmennetään erityistilanteet, joissa alkuperäiseen hankkeeseen kuulumattomista lisäurakoista tai -palveluista voidaan tehdä sopimus suoraan ilman tarjouskilpailua. Komission suositus huomautus nro 2: Sovellettaessa ohjeellisia rahoituskorjaussääntöjä, voidaan hyväksyä sopimuksen jälkeen rajoitetusti ei-olennaisia muutoksia sopimuksen sisältöön edellyttäen että: 1. Ei muuteta peruselementtejä*, ja 2. tehdyllä muutoksella, jos se olisi sisällytetty alkuperäiseen tarjouspyyntöön tai sopimuksen toteutusehtoihin, ei olisi ollut olennaista vaikutusta saatuihin tarjouksiin. *Peruselementit = sopimuksen arvo, kohde, sopimuskausi, maksuehdot, käytettävät materiaalit. 31

32 9.1.4 Lisähankinnan arvo on ylittänyt sallitut rajat Soveltamisedellytys: ainoastaan kattosääntöä rikottu Ts. lisähankinnat eivät muodosta erillistä työtä (sellaisena kuin se on määritelty direktiiveissä (EY/18/ artiklan 2 a-kohdassa ja 2 d-kohdassa, vastaavat erityisalojen määritelmät)) 31 art: lisäurakoista tai -palveluista tehtyjen hankintojen yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 50% alkuperäisen sopimuksen arvosta Komission suositus korjauksesta: 100 %:ia alkuperäisen sopimuksen arvon yli 50 % ylittävästä määrästä 32

33 9.1.5 Hankintailmoitus on puutteellinen (ei sisällä kaikkia käytettyjä valintaperusteita) Soveltamisedellytykset: hankinnasta on ilmoitettu asiaan sovellettavien direktiivien mukaisesti, mutta tarjousasiakirjat tai hankintailmoitus eivät sisällä kaikkia tarjousten valinnassa ja /tai valintaperusteiden soveltamisessa noudatettavia kriteereja tai ne on ilmaistu puutteellisesti Korjauksen määrä: 25 % sopimuksen arvosta. Voidaan alentaa 10 % tai 5 %:een virheen vakavuuden perusteella. 33

34 9.1.6 Valintakriteerien soveltaminen ei ole ollut asianmukaista Soveltamisedellytykset: hankinnasta on ilmoitettu asiaan sovellettavien direktiivien mukaisesti, mutta tarjousten valinnassa ei noudatettu laillisia perusteita Esim: kelpoisuutta koskevia valintaperusteita sovellettiin tarjousten valintaan, tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa ilmoitettuja valintaperusteita ei noudatettu tai tarjousten valinnassa käytettiin virheellisiä ja/tai syrjiviä perusteita Korjauksen määrä: 25 % sopimuksen arvosta. Voidaan alentaa 10 % tai 5 %:een virheen vakavuuden perusteella. 34

35 Valintaperusteet ja niiden soveltaminen Toimittajien kelpoisuutta koskevat valintaperusteet ja tarjousten vertailuperusteet on oltava riittävästi erotettu toisistaan. Molemmissa voidaan käyttää laadullisia kriteerejä. Kriteerit eivät kuitenkaan saisi olla samoja. Menettelyn kaksivaiheisuutta olisi noudatettava: ensin tutkitaan tarjoajien kelpoisuus jonka jälkeen suoritetaan jäljelle jääneiden tarjousten vertailu. Tarjoajien kelpoisuuteen liittyvien valintaperusteiden oikeasuhtaisuus: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka mukaan taloudellisia ja rahoitusta koskevia voimavaroja ja teknistä pätevyyttä koskevien perusteiden on liityttävä suoraan hankintasopimuksen kohteeseen ja oltava oikeassa suhteessa siihen nähden, vahvistetaan nimenomaisesti EU:n julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä. Myös pk-yritysten mahdollisuuksien kannalta. 35 Direktiivin 2004/18/EY 44 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

36 9.1.7 Tarjouspyyntöä laadittaessa on käytetty virheellisiä poissulkemiskriteerejä Soveltamisala: hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön virheellisten tarjoajien valinta (ts. poissulkemiskriteerien) vuoksi tietyt tarjoajat eivät saaneet mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun esim. edellytettiin ennalta sijoittautumista / edustajaa ao. jäsenvaltiossa /alueella, tai asetettiin liian valikoivia ja rajoittavia teknisiä eritelmiä, jotka suosivat tiettyä toimittajaa tai edellytettiin kokemusta ao. maantieteellisellä alueella toiminnasta Suositus korjauksesta: 25 % sopimuksen arvosta (ellei tarkoituksena ollut nimenomaisesti tiettyjen tarjoajien poissulkeminen, missä vakavissa tapauksissa rahoituskorjaus 100%). 36

37 9.1.8 Hankinnan kohde on ilmoitettu hankintailmoituksessa syrjivästi tai puutteellisesti Soveltamisedellytykset: Hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esitetty sopimuksen kohteen määrittely on syrjivä tai siten puutteellinen, ettei se yksilöi riittävästi hankinnan kohdetta: 1. Jotta Tarjoajalla olisi tosiasiallisesti mahdollisuus arvioida, haluaako se esittää tarjouksen kilpailullisen neuvottelumenettelyn soveltamisedellytysten täyttyminen (ei voida yksilöidä mitä ollaan hankkimassa koska hanke niin monimutkainen, että on objektiivisesti mahdotonta määritellä keinoja, jotka vastaavat tarvetta tai arvioida teknisiä ja/tai rahoituksellisia/oikeudellisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita markkinoilla on tarjolla) 2. Jotta Hankintayksikkö pysyisi tekemään tarjousten perusteella hankintapäätöksen Komission suositus vaikutuksesta tukikelpoisiin kustannuksiin: 25 %:n vähennys sopimuksen arvosta. Korjausta voidaan alentaa 5 % tai 10 %:iin virheen vakavuuden mukaan. 37

38 Arviointi lain ration perusteella, 5A1-9 Tavoitteena tosiasiallisesti avoin kilpailutilanne: 1. hankintailmoitukset julkistetaan koko yhteisössä; ja 2. Yhteisön taloudellisten toimijoiden on voitava näissä ilmoituksissa olevien tietojen perusteella päättää, ovatko ehdotetut sopimukset niitä kiinnostavia. Tätä varten niille on annettava riittävät tiedot sopimuksen kohteesta ja sopimukseen liittyvistä ehdoista. PS erityisesti sopimuksen ehdoista: direktiivin mukaiset, jos ne eivät ole suoraan tai välillisesti syrjiviä ja jos ne on mainittu tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjassa: erityisesti voidaan pyrkiä tukemaan vaikeasti työllistettäviä ja edistämään ympäristönsuojelua ja vammaisten asemaa 38

39 9.1.9 Hankintamenettelyn kuluessa neuvoteltiin kesken prosessin muutoin kuin tarkoituksessa täsmentää ja täydentää tarjousta tai tarkentaa hankintayksikön velvoitteita Soveltamisedellytykset: Menettelynä on käytetty avointa tai rajoitettua menettelyä mutta hankintayksikkö on suorittanut kiellettyjä tinkimiskierroksia tms. hintaa alentavia tai vastaavia neuvotteluja, joilla on ollut muu kuin se yksinomainen tarkoitus, että tarjousten sisältöä on täsmennetty tai täydennetty tai hankintayksikön velvoitteita tarkennettu Vrt. neuvottelut sallittuja ennen tarjousmenettelyn käynnistämistä tapahtuva markkinakartoitus tai kilpailullinen neuvottelumenettely, jos sovellettavissa Komission suositus vaikutuksesta tukikelpoisiin kustannuksiin: 25 %:n vähennys sopimuksen arvosta. 5 % tai 10 %:n oikaisu voi riittää riippuen virheen vakavuudesta. 39

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne. Kuulemistilaisuus 31.10.2014 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus valmistelun tilanne Kuulemistilaisuus 31.10.2014 1 Taustaa Ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa, valmisteluryhmä 24 kertaa Asioita on käsitelty teemoittain siten,

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat Jonna Törnroos Lakimies Milloin kilpailutetun hankintasopimuksen ehtoja voidaan muuttaa? Sopimusoikeudellisen näkökulman

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet

Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Hankinnan kohteen määrittely, vertailuperusteet Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Hankinnan kohteen määrittely 1(2) Nykylainsäädännön

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista 614/2007 Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Hankintalain perusta Tarjouspyyntö ja siihen vaikuttaminen Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja hankintasopimus

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 paikan päällä Tarkastuslistan kysymykset 5A7 ja 5A4: TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JA OLOSUHTEIDEN SEKÄ TOIMINNAN MUUTOKSET Koulutus välittäville toimielimille:

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Taustaa EU:n julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit uudistettiin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki

Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Uusi hankintadirektiivi ja kansallinen hankintalaki Rakennusfoorumi 10.6.2014 12. kesäkuuta 2014 Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Ry 1 Nykyisiä ongelmia Edelleen silloin tällöin hankintayksiköt pyytävät

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta

Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta Työryhmä 5 Kuntoutuspalvelujen ostamista ohjaava hankintalaki ostajan näkökulmasta 41. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10.4.2013 Kari Tolonen, Kela Hankinta- ja SOTE-lainsäädännön tavoitteiden yhteensovittamisen

Lisätiedot

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Miten näytteenottovälineet päätyvät näytteenottajan kärryyn? Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Hankintalainsäädäntö Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti. Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Julia 2030 -hanke Julkiset hankinnat -projekti Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ympäristönäkökohdat ja hankintalainsäädäntö Mitä hankintalainsäädännössä säädetään kilpailutusten

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere

Lakitoimisto Modus Oy, (Y-tunnus ) Hämeenkatu 27 A 4 (3. krs), Tampere 1 / 7 Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunki/kirjaamo kirjaamo@tampere.fi PL 487 33101 Tampere HANKINTAOIKAISU Asianosainen Valoa design rhs Oy (2118967-4) Pellavatehtaankatu 9 33100 TAMPERE Asianosaisen

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen Hankintalainsäädäntöuudistus Tarjousten käsittely, hankintapäätös, hankintasopimuksen muuttaminen Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari Kuntatalo 18.5.2015 Markus Ukkola 1 Tarjousten käsittely

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Professor Niklas Bruun

Professor Niklas Bruun Globaalin vastuun toteuttaminen hankintalainsäädännön näkökulmasta Professor Niklas Bruun Tampere 25.10.2012 Globaalia vastuuta reilun kaupan keinoin seminaari Juridiska fakulteten Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUJEN PERIAATTEET... 3 2. HANKINTAMENETTELY... 3 3. OSTOPALVELUJEN HAKUMENETTELY... 3 4. HAKUAIKA... 3 5.

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot