Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?"

Transkriptio

1 Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Hankintalain perusta Tarjouspyyntö ja siihen vaikuttaminen Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja hankintasopimus Pienhankinnat ovat suuri mahdollisuus 1

2 Julkisen hankinnan lainsäädäntöperusta Julkisen hankinnan tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen Tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakointia Julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa (Hankintalaki 1 ). Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. (Hankintalaki 2 ). 2

3 Periaatteet julkisissa hankinnoissa Avoimuusperiaate edellyttää, että o o o o hankintamenettelyn tietoja ei salata hankinnasta ilmoitetaan julkisesti, kilpailutuksen päätöksestä tiedotetaan tarjouskilpailuun osallistuneille ja hankintaa koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia Suhteellisuusperiaate edellyttää, että o o hankinnan vaatimukset ja tarjouspyynnön sisältö ovat oikeassa suhteessa tavoiteltavan päämäärän kanssa tarjoajien kelpoisuusehdoissa huomioidaan hankinnan luonne ja arvo 3

4 Hankintalaki kiteytettynä - on pääsääntöisesti hankintayksikköjä velvoittava koskee julkisyksikköjä valtiota, kuntia, kuntayhtymiä, seurakuntia ja niiden liikelaitoksia velvoittaa kynnysarvojen mukaisesti kilpailuttamaan hankinnat, joita ei tehdä itse tai yhdessä toisten julkisyksikköjen kanssa määrittelee kilpailuttamismenettelyt ja tavat edellyttää tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua velvoittaa hankintayksikköä hankinnan tarpeen sisällön ja vaatimusten määrittelyyn joko halvimman tai kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen hyväksymiseen tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkäämiseen hankintapäätöksen ja sopimuksen tekemiseen hankinnan täytäntöönpanoon oikeussuojan mukaisesti 4

5 Voimassaolevat kynnysarvot - kansallisiin kynnysarvoihin odotettavissa tarkistuksia Hankintalaki Arvot euroina, alv 0 % EU-kynnysarvot alkaen Kansalliset kynnysarvot (alittavat ovat pienhankintoja) Tavarat ja palvelut Sosiaali-, terveys- ja tietyt koulutuspalvelut Rakennus- ja käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut Kynnysarvoilla tarkoitetaan hankinnan ennakoitua rahallista arvoa ja sen myötä toteutustapaa pien-, kansallinen vaiko EU-hankinta. 5

6 Hankintalain suomia oikeuksia tarjoajalle - hankintalain ja hyvän hankintatavan mukaan Kilpailutuksen tulee mahdollistaa tarjouspyynnön avoimen saamisen ja siihen osallistumiseksi HILMA ilmoituskanava (www.hankintailmoitukset.fi) hankintailmoitusten profilointi (www.credita.fi) riittävän tarjousajan mahdollisuuden saada lisätietoa tarjousaikana sekä tarvittaessa täsmentää tarjousta hankintapäätöksen ja tarjousvertailun tarjoukseen osallistuville päätöksen perusteet, vertailutiedot ja arviointiperusteet mahdollisuuden koettujen virheiden oikaisemiseen hankintaoikaisulla valituksella markkinaoikeuteen tasapuolisen kohtelun hankinnan kaikissa vaiheissa 6

7 Tarjouspyyntö ja kilpailutus - tarjouspyyntö on hankinnan keskeisin asiakirja Tarjouspyyntö on asiakirja johon julkisen hankinnan kilpailutus perustuu jossa hankinta määritellään sitovasti jonka sisällön tulee olla ymmärrettävä ja selkeä jolla hinnoitteluperusta määritellään yhteismitallisesti jota voidaan täydentää erillisillä liitteillä johon vastaamiseen tulee antaa riittävästi aikaa Tarjouspyyntö on vapaamuotoinen asiakirja. Julkisessa hankinnassa sen sisällöstä on vain vähän määräyksiä. Jos hankinta ei toteudu, hankinta keskeytetään ja keskeytys perustellaan. 7

8 Tarjoajalta voidaan tarjouspyynnössä vaatia - vaatimusten tulee soveltua tarpeeseen o esitettyjen ominaisuuksien vastaavuutta pyyntöön o toimitusvarmuutta hankinnan toteutukseen o kokemusta vastaavista tehtävistä VAATIMUKSET EIVÄT SAA RAJOITTAA KILPAILUA TARJOUKSEN TULEE TÄYTTÄÄ ASETETUT VAATIMUKSET o tarjoajan osaamista ja koulutustasoa o CV on yleinen tapa esittää osaamisvaatimusten täyttyminen Tarjousten mahdollinen täsmentäminen kirjoitusvirheiden luonteisia täsmennyksiä voidaan tehdä hintoja ei tule täsmentää 8

9 Ostajan ja myyjän keskeinen yhteistyö - huolellinen valmistelu on hankinnan onnistumisen keskeisin lähtökohta Hankintatarpeen tunnistaminen ja soveltuvuus tarjontaan mahdollistaa tarjoajien aktiivisuuden vaikuttaa tarjouspyyntöön Olennaisin vaikutusmahdollisuus on ennen tarjouspyynnön julkaisua o etukäteinen valmistelu hankintatarpeesta ja sen määrittelystä hankintayksikön aktiivisuus saada hankintaan lisätietoja yrityksen aktiivisuus ja oma-aloitteisuus o yhteisesti ymmärrettävän tarjouspyynnön aikaansaanti o tasapuolisuuden huomiointi o tarjousvaiheen kysymyksien mahdollistaminen täsmennyksiä ja vastauksia tarjouspyyntöön Tarjouspyynnön tulee tuottaa yhteismitallisia tarjouksia 9

10 Miten laaditaan hyvä tarjous? Tarjous tehdään tarjouspyynnön mukaisesti sisältää mahdollisten kysymysten ja vastausten täsmennykset tarjousta voi halutessaan täsmentää erillisillä liitteillä tai toiveilla ja sitä koskevat mahdolliset liikesalaisuudet erillisille liitteille toimitetaan pyydettyine liitteineen määräaikana määräpaikkaan on määräajan jälkeen tarjoajaa sitova on julkinen asiakirja kilpailuun osallistuneille hankintapäätöksen jälkeen kaikille hankintasopimuksen jälkeen Ostaja pyytää tarvittaessa lisätietoja. 10

11 Mitä tapahtuu tarjousten jättämisen jälkeen? Tarjousten avaus ja tarjouksiin tutustuminen huolellinen toiminta vahvistaa tarjousten vastaavuuden tarjouspyyntöön o yrityksen ei tule kiirehtiä, vaan odottaa (työrauha tarjouksiin tutustumiseen) o ostaja kysyy, jos sillä on kysyttävää hintoihin ei kuitenkaan kajota o jos tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se voidaan hylätä yritys voi valittaa hylkäyksestä Hankintapäätös (annetaan yleisesti sähköpostilla) Tarjoajan tulee saada hankintapäätös ja sen mukana o tarjousten hintavertailun o kokonaistaloudellisen laatuvertailun sitä käytettäessä o muutoksenhakuohjeet Hankintasopimuksen allekirjoitus vahvistaa onnistuneen kilpailutuksen 11

12 Tarjouspyyntö on kilpailutuksen olennaisin asiakirja - tiedon saanti ja tarjouksen tekeminen Julkiset hankinnat ilmoitetaan HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi) Yritys voi profiloitua itseä kiinnostaviin hankintoihin (www.credita.fi) o tarjouspyyntö on hankinnan perusta o tarjousaikana on mahdollisuus kysyä täsmennyksiä ja saada vastauksia sekä omiin että muiden kysymyksiin o tarjouspyynnön liitteillä täsmennetään sekä tarjouspyyntöä että tarjousta Tarjouksen tekeminen ja jättäminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen vaatimuksia o tarjous tehdään pyydetyllä tavalla o tarjous jätetään määräajassa määräpaikkaan o sähköinen toimintatapa helpottaa tarjouksen jättämistä 12

13 Hankintapäätöksen perustelut - kokonaistaloudellinen edullisuus Mihin piste-erot ovat perustuneet? Lainsäädäntö ja hyvä hankintatapa edellyttävät: arvioinnin perusteiden määrittelyä hankintatarvetta vastaavasti arvioinnin toteuttamista tarjouspyynnön mukaisesti pisteiden määrittelyn numeraalisia perusteita sanallista arviointia jokaisesta kriteeristä ja tarjoajasta arvioinnissa esille nousseista hyvistä ja huonoista asioista mahdollisimman objektiivisesti Puutteelliset perustelut ovat valituksen peruste 13

14 Hankintaoikaisu - nopeuttaa virheiden oikaisua ja käsittelyä Hankintaoikaisun voi tehdä o tarjoaja saatuaan hankintapäätöksen o myös hankintayksikkö havaittuaan päätöksen olevan virheellinen tai muuten kestämätön myös tarjoajaa kuulematta Hankintaoikaisun tulee perustua lain soveltamista koskevaan virheeseen, esim. tarjousten vertailuun ja arviointiin tarjoajien tasapuoliseen kohteluun hankintapäätöksen ja tarjouspyynnön tietojen erilaisuuteen Hankintaoikaisulla tehty muutos on uusi hankintapäätös Hankintaoikaisua ei voi tehdä hankintasopimuksen jälkeen Hankintaoikaisun tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa virheiden oikaisua. Samalla hankintaoikaisulla on mahdollisuus välttää markkinaoikeuskäsittelyjä. 14

15 Asiakirjojen julkisuus hankinnoissa Viranomaisen asiakirjoja ovat julkisuuslain tarkoittamassa mielessä hankintayksikön vastaanottamat asiakirjat, kuten tarjoajien hankintayksikölle toimittamat tarjoukset, ehdokkaiden toimittamat ilmoittautumiset rajoitetussa menettelyssä sekä näihin liittyvät asiakirjat ja tiedustelut. Tarjousten osalta on huomattava, että hankintamenettelyssä asianosaisena olevalla tulee kuitenkin olla oikeus saada tietoa tarjousasiakirjoista esimerkiksi muutoksenhakua varten jo ennen näiden tuloa yleisesti julkiseksi. 15

16 Tiedon saanti hankintapäätöksestä Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pääsääntöisesti pyydetyllä tavalla. Tiedot voidaan antaa suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Pyyntö saada tieto asiakirjasta on käsiteltävä viivytyksettä. Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jäljennöksistä voidaan periä maksu julkisuuslain 34 :n mukaisesti. 16

17 Yhteenveto Tarjouspyyntö on julkisen hankinnan keskeisin asiakirja Tarjoajalla on mahdollisuus vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön tuomalla siihen sisältö- ja markkinatuntemusta Tarjousyhteistyö on yleensä mahdollinen, joka voi lisätä menestysmahdollisuuksia Tasapuolinen ja avoin toiminta lisää kilpailutuksen uskottavuutta ja on tavoiteltavan hankinnan perusta Tarjoajankin tulee tuntea julkisen hankinnan kilpailutusprosessi Julkisyhteisö on pääsääntöisesti hyvä referenssi 17

18 Menestystä julkisiin hankintoihin Suomen taitohankinta Oy Antinkatu 5, PORI Kari Annala

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 Johtokunta 17.5.2013 Johtoryhmä 10.4.2013 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje 1.6.2013 alkaen 2 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä 2 3. Hankintojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET Liite 110 Kaupunginhallitus 13.12.2010 PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HANKINTAOHJEET PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten, Kokemäen,

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013)

PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN. HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN HANKINTAOHJEET (Porin KH hyväksynyt 6.5.2013, voimaan 15.5.2013) PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Harjavallan, Huittisten,

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Kuopiossa

Julkiset hankinnat Kuopiossa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Julkiset hankinnat Kuopiossa Antti Kurvinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2011 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot