Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning"

Transkriptio

1 Kor eleiden , 728 ja 729 asemakaavan muutos joka koskee lisäksi osia katualueista Juvikin-, Ankkuri-, Linja-, Raaseporin-, Bromarvin-, Nii ykaduilla sekä Kappelisataman ellä Detaljiplaneändring för kvarter , 728 och 729 som samt berör delar av gatuområder på Juviks-, Ankar-, Linje-, Raseborgs-, Bromarvs-, Ängsgatan samt Kapellhamnsvägen Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Program för deltagande och bedömning YMP / MILJÖ Vireilletulo / Anhängiggörande

2 ASIA 340/2014 ÄRENDE 340/2014 Mikä on osallistumis- ja arvioin suunnitelma? Osallistumis- ja arvioin suunnitelma (OAS) tehdään kaavatyön alussa asukkaita, järjestöjä, kunnan ja val on viranomaisia sekä muita osallisia varten. OAS:ssa esitetään suunnitelma osallistumisen ja muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten arvioinnista. OAS:n antaa perus edot kaavahankkeesta ja sen valmisteluprosessista niin, e ä osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarve a osallistua sen valmisteluun. Vad är e program för deltagande och bedömning? E program för deltagande och bedömning (PDB) görs då planeringsarbetet inleds för invånarna, stadens och statens myndigheter och övriga delak ga. I PDB framställs hur deltagande och övrig växelverkan ska ordnas samt hur konsekvenserna ska bedömas. PDB ger grunduppgi er om planeringsprojektet och dess beredningsprocess så a delak ga kan bedöma planens betydelse och behovet a delta i beredningen. Suunni elu ja osallistuminen lyhyes kaavaprosessin eri vaiheissa: Aloitusvaihe Aloite kaavan laa misesta. Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arvioin suunnitelmasta (MRL 63 ). Kort om planering och deltagande i planeringsprocessens olika faser: Inledningsfas Ini a v ll uppgörande av planen. Meddelande om anhängiggörandet av planeringen samt program om deltagande och bedömning (MBL 63 ). Valmisteluvaihe Perusselvitysten laadinta. Mahdollisuus tutustua valmisteluaineistoon (MRL 62 ). Tilaisuus mielipiteen esi ämiseen. Saadun palau een käsi ely. Beredningsfas Grundutredningar görs. Möjlighet a bekanta sig ll beredningsmaterialet (MBL 62 ). Tillfälle a u ala sin åsikt. Behandling av respons. Ehdotusvaihe Kaavaehdotus valmistuu ja on nähtävillä (MRL 65 ). Mahdollisuus muistutusten ja lausuntojen tekoon. Vas neet lausuntoihin ja muistutuksiin. Förslagsfas Planförslaget färdigställs och finns ll påseende (MBL 65 ). Möjlighet a göra anmärkningar och ge utlåtanden. Genmälen ll utlåtanden och anmärkningar. Hyväksymisvaihe Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. Ilmoitus kaavan hyväksymisestä. Mahdollisuus kirjallisen valituksen tekoon. Kuulutus kaavan voimaan tulosta. Godkännandefas Stadsfullmäk ge godkänner planen. Meddelande om planens godkännande. Möjlighet ll skri liga besvär. Kungörande om planens ikra trädande. 2 (10)

3 Suunnitelman nimi ja suunni elualue Suunnitelman nimi on Kor eleiden , 728 ja 729 asemakaavamuutos. Suunni elualue sijaitsee kantakaupungissa Esplanadin pohjoispuolisella pientaloalueella. Kor elit , 728 ja 729 sekä osia Juvikin-, Ankkuri-, Linja- Raaseporin-, Bromarvin-, Nii ykadusta sekä Kappelisataman estä sisältyvät suunni elualueeseen. Suunni elualueen pinta-ala on noin 16 ha. Suunni elutehtävän määri ely ja alustavat tavoi eet Suunni elualueen kaavoitus on mukana hyväksytyssä kaavoitusohjelmassa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan kiireh nyt kor elin 729 kaavoituksen käynnistämistä. Suunni elualueen kaavoituksella on tavoi eena päivi ää vuoden 1953 asemakaava, ivistää kaupunkirakenne a ja turvata radan pohjoispuoleisen pientaloalueen kehi ämistä. Tavoi eet tarkentuvat kaavatyön aikana. Planens namn och planeringsområdet Planens namn är Ändring av detaljplanen för kavreter , 728 och 729. Planeringsområdet befinner sig i stamstaden på småhusområdet norr om Esplanaden. Kvarteren , 728 och 729 samt delar av Juviks-, Ankar-, Linje-, Raseborgs-, Bromarvs-, Ängsgatan samt Kapellhamnsvägen ingår i planeringsområdet. Planeringsområdets areal är ca 16 ha. Definiering av planeringsuppdraget och preliminära målsä ningar Områdets planering ingår i det godkända planeringsprogrammet. Stadsstyrelsen har vid si möte den påskyndat påbörjandet av planering kvarter 729. Målsä ningen med detaljplaneringen av planeringsområdet är a uppdatera detaljplanen från år 1953, förtäta stadsstrukturen och trygga utvecklingen av småhusområdet norr om banan. Målsä ningarna preciseras under planeringsarbetet. Suunni elualueen alustava rajaus ja sijain opaskartalla. Punaisella katkoviivalla on osoite u kaavoituksen lähivaikutusalue. Områdets preliminära avgränsning och placering på guidekartan. Planeringens konsekvensområde har avgränsats med den röda streckade linjen. 3 (10)

4 Suunni elu lanne Maakuntakaava Ympäristöministeriön 2006 vahvistamassa maakuntakaavassa suunni elualue on taajamatoimintojen alue a. Planeringssitua onen Landskapsplanen Planområdet har reserverats för tätortsfun oner i den av Miljöministeriet år 2006 fastställda landskapsplanen. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Suunni elualue on merki y oranssilla suorakulmiolla. (kuvalähde: Uudenmaanliiton kar apalvelu ) Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (Maakuntavaltuusto , vahviste avana Ympäristöministeriöllä) suunni elualue on iviste ävä taajamatoimintojen alue. Utdrag ur landskapsplan för Nyland. Området är märkt med orange rektangel. (Bildkälla: Nylands förbunds kar jänst ). I Nylands 2:a etapplandskapsplan (Landskapsfullmäk ge , för fastställelse i Miljöministeriet) har planområdet betecknats för område för tätortsfun oner som ska förtätas. Ote Uudenmaan 2. maakuntakaavasta. Suunni elualue on merki y oranssilla suorakulmiolla. (kuvalähde: Uudenmaanliiton kar apalvelu ) Utdrag ur etapplandskapsplan 2 för Nyland. Området är märkt med orange rektangel. (Bildkälla: Nylands förbunds kar jänst ). 4 (10)

5 Suunni elu lanne Hangon kantakaupungin yleiskaava Kantakaupungin yleiskaavassa (2013) suunni elualue on osoite u erillispientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Aluemerkintä sisältää myös asumiselle tarpeellisia julkisia ja yksityisiä palveluita, alueen sisäisiä liikenneväyliä, pysäköin alueita, alueen asukkaita palvelevia virkistys ja puistoalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Uudiste aessa asemakaavoja AP-alueella tulee laa- a tarpeelliset rakennushistorialliset ja kaupunkikuvalliset selvitykset. Planeringssitua onen Generalplanen för stamstaden Hangö I stamstadens generalplan (2013) har planområdet betecknats som bostadsområde som är dominerat av fristående småhus. Områdesbeteckningen omfa ar även offentlig och privat service som är nödvändig för boende, interna trafikleder, parkeringsområden, rekrea ons- och parkområden för områdets invånare samt områden för samhällsteknisk försörjning. Vid förnyandet av detaljplaner ska erforderliga byggnadshistoriska och stadsbildliga utredningar göras på AP-området. Ote kantakaupungin yleiskaavasta Utdrag ur den gällande generalplanen Asemakaava Suunni elualueella on voimassa useita asemakaavoja. Kor elissa 714 tonteilla 13 ja 14 sekä kor elin reunalla on voimassa asemakaava 13 vuodelta Kor elin ulkoreuna on merki y puistoalueeksi, mitä voidaan käy ää liikenteeseen (Pl). Ton t 13 ja 14 on osoite u yksikerroksisten yhdenperheen talojen kor elialueeksi (Ao 1). Kummallekin ton lle on osoite u yksi 150 k-m 2 rakennusala. Kor elissa 728 tonteilla 13 ja 14 on voimassa asemakaava 34 vuodelta Ton t on osoite u yksikerroksisten yhdenperheen talojen kor elialueeksi (Ao 1). Ton lle 13 on osoite u yksi 200 k-m 2 rakennusala. Ton lle 14 ei ole osoite u rakennusalaa. Ote ajantasa-asemakaavasta Utdrag ur den uppdaterade detaljplanen Detaljplanen Flera detaljplaner gäller på planeringsområdet. På tomterna 13 och 14 i kvarter 714 gäller detaljplan 13 från år Kvarterets y re kant har utmärkts som parkområde som kan användas för trafik (Pl). Tomterna 13 och 14 har betecknats som kvartersområde för enfamiljshus i e plan (Ao 1). En byggnadsyta på 150 vy-m 2 har anvisats för bägge tomterna. På tomterna 13 och 14 i kvarter 728 gäller detaljplan 34 från år Tomterna har anvisats som kvartersområde för enfamiljshus i e plan (Ao 1). För tomt 13 har anvisats en byggnadsyta på 200 vy-m 2. Ingen byggnadsyta har anvisats för tomt (10)

6 Suunni elu lanne Asemakaava Kor elissa 729 tonteilla on voimassa asemakaava 14 vuodelta Ton t on osoite u yksikerroksisten yhdenperheentalojen kor elialueeksi (Ao 1). Kaikille ton lle on osoite u yksi 150 k-m 2 rakennusala. Muualla suunni elualueella on voimassa asemakaava 1 vuodelta 1953, jossa tonteilla on salli u rakentaa enintään kaksikerroksisia enintään kahdeksan metriä korkeita asuinrakennuksia. Ton n pinta-alasta enintään 1/4 saadaan käy ää rakentamiseen. Linjakadulle on osoite u istute ava puurivi. Juvikinkadun, Ankkurikadun, Raaseporinkadun, Bromarvinkadun, Nii ykadun ja Kappelisaman en puolella ton t rajautuvat viheralueisiin. Planeringssitua onen Detaljplanen På tomterna i kvarter 729 gäller detaljplan 14 från år Tomterna har anvisats som kvartersområde för enfamiljshus i e plan (Ao 1). Alla tomterna har en byggnadsyta på 150 vy-m 2. På övriga delar av planeringsområdet gäller detaljplan 1 från år 1953, som llåter a tomterna bebyggs med bostadshus i högst två plan med en höjd på högst å a meter. Av tomtytan får högst ¼ användas för bebyggelse. Vid Linjegatan har anvisats plats för plantering av en rad träd. Tomterna vid Juviksgatan, Ankargatan, Raseborgsgatan, Bromarvsgatan, Ängsgatan och Kapellhamnsvägen gränsar ll grönområden. Ote asemakaavasta 13, joka koskee kor elin 714 ton eja 13 ja 14. Utdrag ur detaljplan 13, som gäller tomterna 13 och 14 i kvarter 714. Ote asemakaavasta 34, joka koskee kor elin 728 ton eja 13 ja 14. Utdrag ur detaljplan 34, som gäller tomterna 13 och 14 i kvarter 728 Ote asemakaavasta 14, joka koskee kor elin 729 ton eja Utdrag ur detaljplan 14, som gäller tomterna i kvarter 729 Ote asemakaavasta 1 vuodelta Utdrag ur detaljplan 1 från år (10)

7 Selvitykset Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäy öja rakennuslain (MRL 9 ) sekä asetuksen (MRA 1 ) edelly ämällä tavalla. Olemassa olevat selvitykset Kaava-alue a koskevia selvityksiä: Kantakaupungin yleiskaava - Rakennetun ympäristön kaupunkikuvaselvitys (2009, FCG Oy) Hangon kantakaupungin yleiskaavan liikenneselvitys (2008, Linnea Konsul t Oy / Tiehallinto / Hangon kaupunki) Hangon liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Tiehallinto) Rakennusinventoin (2012, Lilja Palmgren) Laadi avat selvitykset Suunni elualueen rakennuskannan suojelutarve arvioidaan. Utredningar I samband med detaljplaneringen utreds miljökonsekvenserna för planens förverkligande på det sä som markplanerings- och bygglagen (MBL 9 ) och förordningen (MBF 1 ) förutsä er. Befintliga utredningar Utredningar som har gjorts över planläggningsområdet: Generalplan för stamstaden - Utredning över stadsbilden i den byggda miljön (2009, FCG Oy) Trafikutredning gör Hangö stamstads generalplan (2008, Linnea Konsul t Oy / Vägförvaltningen / Hangö Stad) Hangö trafiksäkerhetsplan 2008 (Vägförvaltning) Byggnadsinventering (2012, Lilja Palmgren) Utredningar som ska göras Behovet a skydda byggnadsbeståndet på planeringsområdet utvärderas. Vaikutusten arvioin Asemakaavatyön aikana arvioidaan MRA 1 mukaises ainakin seuraavia vaikutuksia: vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakenne uun ympäristöön Laadi ava asemakaavamuutos on voimassaolevan yleiskaavan mukainen. Vaikutuksia on tutki u jo yleiskaavatyön yhteydessä. Asemakaavan kannalta keskeisiä ovat kaupunkikuvaan ja asukkaiden väli ömään lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Konsekvensbedömning Under detaljplanearbetet bedöms enligt MBF 1 i åtminstone följande konsekvenser: människors levnadsförhållanden och livsmiljö, jord- och berggrunden, va net, lu en och klimatet växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön Detaljplanändringen som skall genomföras följer gällande generalplan. Konsekvenserna har sålunda synats redan i samband med generalplanarbetet. Konsekvenserna för stadsbilden och invånarnas omedelbara närmiljö är centrala i detaljplanen. 7 (10)

8 Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saa aa huoma avas vaikuttaa ja ne viranomaiset tai yhteisöt, joiden toimialaa suunni elussa käsitellään. Kaikki joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaiku aa: kuntalaiset kaava-alueen ja siihen rajoi uvien maa-alueiden omistajat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen asukkaat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen elinkeinonharjoi ajat Viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan lii o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Hangon kaupungin tekninen lautakunta Vesi- ja viemärilaitos Eteläkärjen ympäristöterveys Yhteisöt, joiden toimialaa suunni elussa käsitellään: Hangon omako yhdistys Intressenter Delak ga är markägarna och invånarna i området samt alla de, vilkas boende, arbete eller andra omständigheter märkbart kan påverkas samt de myndigheter och samfund vilkas verksamhetsområde behandlas i planeringen. Alla vilkas boende, arbete eller andra omständigheter påverkas av planen: kommuninvånarna ägarna ll markområdena på planläggningsområdet och markområden invånarna i planläggningsområdet och dess konsekvensområde näringsutövare i planläggningsområdet och dess konsekvensområde Myndigheter: Nylands närings-, trafik- och miljöcentral Nylands förbund Västra Nylands landskapsmuseum Räddningsverket Tekniska nämnden i Hangö stad Va en- och avloppsverket Sydspetsens miljöhälsa Samfund, vilkas verksamhetsområde behandlas i planeringen: Hangö Egnahemsförening Tiedo aminen Kuulutukset, osallistumis- ja arvioin suunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaehdotus ovat virallises nähtävillä osoi eessa: Tekninen ja ympäristövirasto Santalan e 2, II kerros Kuulutukset julkaistaan ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustauluilla. Lisäksi kaavamateriaali ja kuulutukset annetaan edoksi kaupungin internet-sivuilla: Kaavamateriaalit Kuulutukset Ajankohtaista Kuulutukset Informa on Kungörelser, program för deltagande och bedömning, planutkast samt planförslag finns ll officiellt påseende på adressen: Tekniska och miljöverket Sandövägen 2, II våningen Kungörelserna publiceras i annonserings dningen samt på stadens anslagstavlor. Planmaterialet och kungörelserna ges också ll kännedom på stadens internet-sidor: Planmaterialet Kungörelser Aktuellt Kungörelser 8 (10)

9 Osallistumisen järjestäminen Viranomaisneuvo eluja järjestetään tarvi aessa ennen valmisteluvaiheen yleisö laisuu a ja ehdotusvaiheessa. Kaupungin eri hallintokun en kesken sekä alueen elinkeinon harjoi ajien ja yhdistysten sekä muiden viranomaisten kanssa järjestetään suunni elutyön kuluessa tarvi avia neuvo eluja. Kaavan valmisteluvaiheessa järjestetään yleisö laisuuksia. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallises tai suullises kantansa asiasta. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 :n mukaises. Kaupunginvaltuuston hyväksyntää koskevasta päätöksestä on mahdollisuus vali aa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Arrangerandet av deltagandet Myndighetsförhandlingar ordnas vid behov före beredningsfasens publika llfälle och förslagsfasen. Förhandlingar ordnas vid behov mellan stadens förvaltningsenheter och områdets näringsidkare och föreningar samt övriga myndigheter. I planens beredningsfas arrangeras publikt llfället. Kommuninvånarna och övriga delak ga möjlighet a delta i beredningen av planen, bedöma planeringens konsekvenser samt u rycka sina ståndpunkter skri ligen och muntligen. Detaljplaneförslaget sä s ll påseende i enlighet med MBL 65. Det är möjligt a besvära sig över fullmäk ges beslut om a godkänna planen ll Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare ll Högsta förvaltningsdomstolen. Aikataulu Aloitusvaihe Tammikuu 2014 Kaavatyö asetetaan vireille Osallistumis- ja arvioin suunnitelma Valmisteluvaihe Talvi - Kesä 2014 Perusselvitysten laadinta Yleisö laisuudet Mahdollisuus lausuntoihin ja mielipiteisiin Ehdotusvaihe Syksy 2014 Käsi ely ympäristölautakunnassa käsi ely kaupunginhallituksessa Kaavaehdotus nähtävillä 30 päivää Mahdollisuus lausuntoihin ja muistutuksiin Hyväksymisvaihe Syksy/Talvi 2014 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan Ilmoitus kaavan hyväksymisestä Mahdollisuus kirjallisen valituksen tekoon Kuulutus kaavan voimaan tulosta Tidtabell Inledningsfas Januari 2014 Planeringsarbetet anhängiggörs Programmet för deltagande och bedömning Beredningsfas Vintern - Våren 2014 Grundutredningar uppgörs Publikt llfälle Möjlighet ll utlåtanden och åsikter Förslagsfas Hösten 2014 Behandling i miljönämnden Planeförslaget behandlas i stadsstyrelsen Planeförslaget sä ll påseende i 30 dagar Möjlighet ll utlåtanden och anmärkningar Godkännandefas Hösten/Vintern 2014 Stadsfullmäk ge godkänner planen Meddelande om godkännandet av planen Möjlighet ll skri liga besvär Kungörelse av planens ikra trädande 9 (10)

10 Yhteys edot Hangon kaupunki Hangon kaupunki, Santalan e 2, Hanko Johanna Laaksonen Maankäytönsuunni elija puh s-pos : Kukka-Maaria Luukkonen Kaupungingeodee puh s-pos : Kontaktuppgi er Hangö Stad Hangö Stad, Sandövägen 2, Hangö Johanna Laaksonen Markanvändningsplanerare Tfn e-postadress: Kukka-Maaria Luukkonen Stadsgeodet Tfn e-postadress: Kaupungin ko sivut Stads webbplats 10 (10)

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1)

Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Valitus yhdyskuntalautakunnan päätöksistä asiassa Ersintien katusuunnitelma, YLK 141 ja 174 (Dnro 286/996/2010) (yhdessä Päätös, liite 1) Valittajat: 1) Patrick Nystén,

Lisätiedot

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot