SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista"

Transkriptio

1 Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalveluista 1 9

2 SOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNANKIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOITO- PALVELUISTA 1. Sopijapuolet Nurmijärven kunta (jäljempänä Kunta tai Tilaaja ) Y-tunnus X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja tai Toimittaja ) Y-tunnus xxxxxx 2. Määritelmät Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoitamista koskeva sopimus koostuu hankintapäätöksestä, tästä sopimuksesta (pääsopimus), tarjouspyyntöasiakirjoista, kiinteistöalan yleisistä sopimusehdoista KP YSE 2007 ja tarjoajan tarjouksesta siltä osin kuin lueteltujen asiakirjojen sisältö ei ole ristiriidassa luettelossa sitä edeltäviin asiakirjoihin nähden. [Ryhmäkasvien ja kanervien hoitamista koskeva sopimus koostuu hankintapäätöksestä, tästä sopimuksesta (pääsopimus), tarjouspyyntöasiakirjoista, kiinteistöalan yleisistä sopimusehdoista KP YSE 2007 ja tarjoajan tarjouksesta siltä osin kuin lueteltujen asiakirjojen sisältö ei ole ristiriidassa luettelossa sitä edeltäviin asiakirjoihin nähden.] [Pensaiden alasleikkausta koskeva sopimus koostuu hankintapäätöksestä, tästä sopimuksesta (pääsopimus), tarjouspyyntöasiakirjoista, kiinteistöalan yleisistä sopimusehdoista KP YSE 2007 ja tarjoajan tarjouksesta siltä osin kuin lueteltujen asiakirjojen sisältö ei ole ristiriidassa luettelossa sitä edeltäviin asiakirjoihin nähden.] Kunnan kiinteistöllä tarkoitetaan tässä sopimuksessa Nurmijärven kunnan omistamaa, vuokraamaa tai hallinnoimaa kiinteistöä, jonka ulkoalueiden hoitovastuu on Nurmijärven kunnalla. Vastaavalla tavalla kunnan kiinteistöksi luetaan tämän sopimuksen piirissä oleva kiinteistö, jonka omistaa kiinteistöosakeyhtiö, jossa kunta on mukana osakkaana ja jonka ulkoalueiden hoitaminen on sovittu olevan kunnan vastuulla. Palveluntuottaja on tämän sopimuksen tarkoittamia palveluja tuottava ammatinharjoittaja, yritys tai tarjousryhmittymä, joka on valittu mukaan sopimuksen tarkoittamaan puitejärjestelyyn. 3. Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena ovat Nurmijärven kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hoidettuna. [Sopimuksen kohteena ovat Nurmijärven kunnan kesäkukkalaatikoiden ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hoidettuna.] [Sopimuksen kohteena ovat Nurmijärven kunnan kiinteistöjen pensaiden alasleikkauspalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hoidettuna.] 2 9

3 Palveluntuottaja vastaa palvelun tuottamisesta, tehtävään asetetuista ajoneuvoista ja työkoneista varusteineen sekä kuljettajista ja muista työntekijöistään, heidän ammattitaidosta ja työn laadusta. Tilaaja vastaa työnjohdosta. Sopimus on luonteeltaan puitejärjestely (puitesopimus), johon on valittu yksi tai useita palveluntuottajia. Hankintapäätöksessä tarjoajia on asetettu tarjousvertailun mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen. 4. Ensisijaisuusjärjestys ja palvelujen tilaaminen Kunta tilaa palveluja puitejärjestelyssä mukana olevilta ensisijaisuusjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä tarpeittensa mukaisesti. Jos sopimuskauden aikana kunta aloittaa toiminnan uudessa kiinteistössä, tarkistetaan hoitoalueen kokonaishintaa siitä alkaen, kun hoito alkaa. Jos sopimuskauden aikana jokin kiinteistö jää pois hoidon piiristä, tarkistetaan hoitoalueen kokonaishintaa siitä lukien, kun kiinteistöä ei enää hoideta. Palveluissa, joissa palveluntuottajiksi on valittu useita tarjoajia palveluja tilataan pääsääntöisesti ensisijaiselta toimittajalta. Toissijaisia palveluntuottajia käytetään ensisijaisuusjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä, jos: - ensisijainen toimittaja ei pysty hoitamaan tilattua palvelua lainkaan tai - ensisijainen toimittajan käyttäminen ei aikataulusyistä sovi kunnalle tai - toissijaisella toimittajalla on tehtävään paremmin soveltuvaa kalustoa tai ensisijaisen toimittajan kalusto ei täytä kaikilta osin asetettuja vaatimuksia tai - toissijaisella toimittajalla on käytössään parempaa ammattitaitoa töissä, joissa vaaditaan erityistä osaamista Jos palveluntuottajaksi valittu kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua työtehtävää, siirretään palveluntuottaja ensisijaisuusjärjestyksessä viimeiseksi. Puitejärjestely ei sisällä määrä tai vähimmäisostovelvoitetta. 5. Sovellettavat yleiset sopimusehdot Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai sen liitteissä, hankintapäätöksessä tai tarjouspyynnössä ei ole toisin todettu, sovelletaan alla mainittuja asiakirjoja. Asiakirjojen soveltamisjärjestys on seuraava: 1. Tämä sopimus liitteineen 2. Hankintapäätös liitteineen 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot 2007 KP YSE Tarjoajan tarjous liitteineen 6. Käytettävä kalusto Ulkoalueiden hoidossa käytettävän kaluston ja työkoneiden on oltava hyväkuntoista ja tarkoitukseensa sopivaa kalustoa. 7. Hinnat Hinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden ajan. 3 9

4 8. Ulkoalueiden hoitopalvelujen tilaaminen Nurmijärven kunta tilaa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluja palveluntuottajaksi valituilta sopimuskauden aikana tarpeittensa mukaisesti eikä sitoudu mihinkään vähimmäismääriin. [Nurmijärven kunta tilaa kiinteistöjen kesäkukkalaatikoiden ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalveluja palveluntuottajaksi valituilta sopimuskauden aikana tarpeittensa mukaisesti eikä sitoudu mihinkään vähimmäismääriin.] [Nurmijärven kunta tilaa kiinteistöjen pensaiden alasleikkauspalvelut palveluntuottajaksi valituilta sopimuskauden aikana tarpeittensa mukaisesti eikä sitoudu mihinkään vähimmäismääriin.] 9. Alihankinta Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla, jotka tilaaja on hyväksyy alihankkijan. Muilta osin palveluntuottajalla ei ole oikeutta teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijalla ilman tilaajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Alihankkijalla tarkoitetaan toimijaa, joka tekee tämän sopimuksen tarkoittamia töitä. Luettelo hyväksytyistä alihankkijoista: [tähän alihankkijan nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] Palveluntuottaja vastaa sopimuskauden ajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden selvittämisestä ja täyttämisestä myös mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden suhteen. Palveluntuottaja toimittaa ilman eri pyyntöä tilaajalle sopimuskauden aikana käyttämiensä ja tilaajan hyväksymien alihankkijoiden tilaajavastuulain mukaiset selvitykset lain edellyttämin määräajoin. 10. Laatu ja työturvallisuus Käytettävä kieli on suomi. Palvelun sisäinen ohjeistus, työturvallisuus ja liikenneturva edellyttävät, että toimittajan käyttämä henkilöstö hallitsee riittävän hyvin suomenkielen. Toimittaja vastaa omassa toiminnassaan siitä, että: 1. sen käyttämä henkilöstö on ammattitaitoisia, suomenkielen hallitsevia, työnjohdon opastuksella hoitoalueeseen perehdytettyjä ja joilla on voimassa olevat, asianomaisessa työssä vaadittavat tutkinnot luvat. 2. henkilöstö ottaa työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla työskentelystä annetut määräykset ja tilaajan ohjeet. 3. ajoneuvot, laitteet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit. Todetut puutteet on korjattava ensitilassa. 4. henkilöstö raportoi työnjohdolle työturvallisuudessa havaitsemansa puutteet tai riskit. 5. henkilöstöllä on kuvallinen veronumerokortti. 11. Toiminnallinen sanktio Todetusta työturvallisuuteen tai muuhun sopimuksen sisältöön liittyvästä merkittävästä puutteesta tai laiminlyönnistä on palvelujentuottaja velvollinen suorittamaan sakkoa seuraavasti: 1. tilaajan antama kirjallinen huomautuksen ei sakkoa 4 9

5 2. yhden kirjallisen varoituksen jälkeen tapahtuva laiminlyönti - sakkoa 500,00 3. seuraavalla kerralla sakkoa 1000,00 4. sen jälkeen sakkoa seuraavilta kerroilta 1000,00. Toiminnallinen sanktiomenettely ei estä kuntaa purkamasta sopimusta välittömin seurauksin työturvallisuussyystä, jos palveluntuottajan taholta tehty sopimusrikkomus on luonteeltaan vakava. 12. Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko Laskutuksen osalta ei sovelleta kiinteistöalan yleisiä sopimusehtoja Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa jälkikäteen, ellei toisin sovita. Mahdolliset erikseen tilatut lisätyöt ja niihin sisältyvät tehtävät ja työtunnit eritellään kuukausilaskussa selkeästi. Kaikissa laskuissa tulee olla tilaajan yhdyshenkilön, yksikön nimi, laskuttajan tiedot, tiedot laskutusjaksosta, työtunneista, suoritteista ja muut tarvittavat tiedot. Kunta ja palveluntuottaja sopivat tarvittaessa laskujen tarkemmasta sisällöstä. Laskutuksessa käytetään sähköistä verkkolaskutusta kunnan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti, jos palveluntuottajalla on sähköinen laskutus käytössä. Kunta saattaa lopettaa sopimuskauden aikana manuaalisten paperilaskujen vastaanoton. Laskua koskevat huomautukset tehdään viivytyksettä laskutusvirheen tultua tietoon ja sovitaan, miten virhe korjataan. Maksuehto on 21 pv netto laskun saapumisesta kuntaan. Maksun viivästyessä laskulle maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko. 13. Vahingonkorvaukset Palveluntuottaja vastaa mahdollisesta kunnalle ja kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista. Kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöissä tapahtuvien vahinkojen ja vaurioiden korjaamisesta ja korvaamisesta kunnalle sovitaan tapauskohtaisesti. Palveluntuottaja korjaa kunnan hyväksymällä tavalla aiheuttamansa vaurion tai vahingon tai korvaa sen täyden korvauksen periaatteella. Kesäkukkalaatikoiden ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalveluissa tapahtuvien vahinkojen ja vaurioiden korjaamisesta ja korvaamisesta kunnalle sovitaan tapauskohtaisesti. Palveluntuottaja korjaa kunnan hyväksymällä tavalla aiheuttamansa vaurion tai vahingon tai korvaa sen täyden korvauksen periaatteella. Kiinteistöjen pensaiden alasleikkauspalveluissa tapahtuvien vahinkojen ja vaurioiden korjaamisesta ja korvaamisesta kunnalle sovitaan tapauskohtaisesti. Palveluntuottaja korjaa kunnan hyväksymällä tavalla aiheuttamansa vaurion tai vahingon tai korvaa sen täyden korvauksen periaatteella. Tarjousryhmittymän jäsenet ovat yhteisvastuussa tarjousryhmittymän jäsenen kunnalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta. Muilta osin vahingonkorvausasiassa sovelletaan kiinteistöpalvelualan yleisiä sopimusehtoja. 14. Luottamuksellisuus ja salassapito Sopijapuolet ovat velvollinen pitämään salassa toisen sopijapuolen luovuttamat tai muutoin tietoonsa saaneet luottamukselliset tiedot. 5 9

6 15. Vakuutukset Toimittajalla tulee olla koko sopimuskauden voimassa olevat lakisääteiset vakuutukset sekä henkilö- ja aineelliset vahinkotapaukset kattava toiminnan luonteeseen nähden riittävä yritystoiminnan vastuuvakuutus. 16. Tilaajavastuulain ja muut velvoitteet Sopimuskauden aikana palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset 6 kuukauden välein mikäli käyttää toiminnassaan alihankintaa tai muuta ulkopuolista työvoimaa. Tilaajan erikseen vaatiessa palveluntuottajan on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm. että: - kaluston luvat ja asiakirjat ovat kunnossa - kuljettajien asiakirjat ovat kunnossa - ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa. 17. Sopimuskausi Sopimuskausi alkaa tai sitten kun sopimus on allekirjoitettu ja jatkuu saakka. 18. Sopimusmuutokset Sopimukseen voidaan tehdä vähäisiä muutoksia, jotka eivät saa muuttaa sopimuksen sisältöä miltään osin olennaisesti muuksi. Muutoksia voidaan tehdä vain kirjallisesti sopijaosapuolten suostumuksella. Sopimuksen yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta muuttaa Sopimusta. 19. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Sopimus voidaan irtisanoa seuraavalla tavalla: Molemmilla sopijapuolilla on oikeus perustellusta syystä irtisanoa sopimus kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisessa noudatetaan 3 kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimus voidaan purkaa seuraavista syistä: Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksen vuoksi, ellei sopijaosapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa toisen sopijaosapuolen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Tilaaja voi purkaa sopimuksen jos: - palveluntuottaja laiminlyö tämän sopimuksen velvoitteet tilaajalle tai laiminlyö niiden täyttämiseen annetut määräajat eikä korjaa toimintaansa tilaajan kehotuksesta huolimatta. - palveluntuottaja jättää toimittamatta tilaajan pyytämät, yhteiskunnallisia velvoitteita koskevat selvitykset tai laiminlyö niiden toimittamiselle asetettuja, kohtuullisia määräaikoja. - palveluntuottaja jättää hoitamatta yhteiskunnallisia velvoitteita koskevat velvollisuutensa. 20. Ylivoimainen este 6 9

7 Ylivoimainen este on sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtunut sellainen ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut osapuolten tiedossa sopimushetkellä ja joka estää tai tekee kohtuuttomaksi sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisia ovat mm. tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssien epääminen, käyttövoiman rajoitukset, valtakunnallinen lakko tai työsulku tai näihin rinnastettava tekijä. Osapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen tekijään, ellei hän ole antanut kirjallista ilmoitusta viipymättä siitä tiedon saatuaan ja viimeistään viikon kuluessa sen alkamisesta. 21. Sopimuksen siirto Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle sopijapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. 22. Erimielisyyksien ratkaisupaikka Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, annetaan erimielisyydet Hyvinkään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 23. Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskappaleet Sopimus tulee voimaan tai sitten kun sopijapuolet ovat sen kirjallisesti allekirjoittaneet. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Nurmijärvi pp.kk.2015 Nurmijärven kunta [Toimittaja] Allekirjoitus Kari Ylitie Hankintajohtaja Allekirjoitus X.X [Toimittaja] 7 9

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot

1. Määritelmät. 2. Ohjelmiston käyttöehdot MATRISET OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 2012 2 Sisällysluettelo 1. Määritelmät 3 2. Ohjelmiston käyttöehdot..3 3. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen 4 4. Maksuehdot.. 4 5. Lisämaksut ja hintojen muuttaminen

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Photographer Timo Niemi Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Hinnasto ja toiminta periaate Timo Niemi 29.1.2011 Sisältää hinnaston sekä toiminta mallin sivustojen tekoon. 2 Sisällysluettelo Toiminnan kulku

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot