Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset"

Transkriptio

1 Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset

2 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon hallinnon muutoksen vaikutuksista... 3 Keskustelutilaisuus henkilökunnalle hallinnon muutoksesta... 5 Lasten päivähoito Kauniaisissa... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 Päivähoito... 7 Esiopetus... 8 Avoin perhetoiminta... 8 Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä... 8 Tilat... 8 Lapsia päivähoidossa Kauniaisissa (syyskuussa 2011)... 9 Päätöksenteko... 9 Siirtymisen tavoitteet... 9 Organisaatiovaihtoehdot, niiden vaikutukset ja edellyttämät toimenpiteet Malli A Malli B Malli C Työryhmän ehdotus Kaupunginhallitukselle Luottamuselinorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio

3 Toimeksianto Kauniaisten talousarvio 2011 ja taloussuunnitelman Yleisosassa kohdan 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita Toiminnallisissa tavoitteissa 2011, ilmoitetaan selvitettävän varhaiskasvatuksen siirtäminen opetustoimeen (s.16). Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän selvittämään lasten päivähoidon siirtoa opetustoimeen. Siirron yhteydessä lasten päivähoidosta aletaan käyttää nimitystä varhaiskasvatus. Työryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Torsten Widén, koulutoimenjohtajat Antti Rönkä ja Bjarne Mollgren, sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola ja varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija Heli Hemilä, joka toimii työryhmän sihteerinä. Työryhmä kokoontui kaikkiaan viisi kertaa. Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteä yhteistyö, kasvatuskumppanuus, on edellytys sille, että yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. Valtioneuvoston Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista antaman periaatepäätöksen mukaan varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet muodostavat valtakunnallisen, lapsen kasvua ja oppimista edistävän yhtenäisen kokonaisuuden. Kunta voi itse päättää mikä monijäseninen toimielin huolehtii lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) kunnalle säädetyistä tehtävistä. Päivähoidon hallintoa koskeva väliaikainen lainsäädäntö tuli pysyväksi alkaen. Yli puolet Suomen kunnista on siirtänyt päivähoidon hallinnon sosiaalitoimesta opetus- tai sivistystoimeen. Kunnat ovat arvioineet muutoksen mahdollistaneen paremmin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen opetussuunnitelmatyön ja näin vahvistaneen opetussuunnitelmien yhteen nivomista, arviointia ja kehittämistyötä. Päivähoidolle, esi- ja perusopetukselle on myös luotu yhteisiä strategioita. Esimiehet ovat kokeneet muutoksen luoneen uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle ja moniammatillisuudelle. Yhteistyön käynnistäminen on vaatinut koulutusta, joka on hyödyttänyt sekä päivähoitoa että koulua. Henkilöstön ja tilojen yhteiskäyttö on lisääntynyt. Erityisesti muutoksen on koettu hyödyttävän tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Päivähoidon hallinnon siirtämiselle opetustoimeen on nähty olevan vaikutusta myös opetustoimeen uudenlaisena työotteena. Erityisesti päivähoidon työtapojen ja yhteistyömuotojen perhetyön ja lastensuojelun kanssa on nähty tuovan lisäarvoa opetustoimelle. Hallinnonalan muuttamisessa uhkana on nähty, että sosiaalitoimen ja opetustoimen perustehtävien erilaisuuden vuoksi päivähoidon kosketuspinta sosiaalihuoltoon heikkenee ja päivähoidon opetuksellinen puoli korostuu huolenpitotehtävän ja vanhempien tukemisen kustannuksella. Kokonaisvaltainen näkemys lapsesta ja perheen tarpeista saattaa unohtua. Pelkona on varhaiskasvatuksen muuttuminen tiedollisesti painottuneeksi ja oppimista korostavaksi. Kuntien kokemusten perusteella nämä uhat eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Muutoksen yhteydessä opetustoimeen tulee lisätehtäviä, joiden hoitamisesta hallinnonalalla ei ole kokemusta. Näitä ovat esimerkiksi asiakasmaksujen määritys ja perintä, yksityisen päivähoidon valvonta sekä lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen ohjeistus ja mahdollisista kuntalisistä päättäminen, mikäli hallinnon muutos koskee myös näitä tukia. 98 % kunnista on 2

4 sijoittanut päivähoidon ja sen vaihtoehtona tarjottavat tuet saman lautakunnan huolehdittaviksi, mutta valtionhallinnossa on päätetty, että hallitusohjelman mukainen, vuoden 2013 alussa voimaan astuva, varhaiskasvatuksen siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön ei koske lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Simo Pokki toteaa selvityksessään Espoon kaupungin suomenkielisen päivähoidon hallinnonalasta, että: Päivähoidon ja koulutoimen erilaisuudesta johtuen yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen vaativat määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä, jolla on oltava kirkas visio ja selkeät tavoitteet. SWOT-analyysit päivähoidon hallinnon muutoksen vaikutuksista Päivähoidon johtoryhmän kuuluvat päiväkotien johtajat, erityislastentarhanopettaja ja avoimen perhetoiminnan lastentarhanopettaja tekivät SWOT-analyysin varhaiskasvatuksen näkökulmasta pohtien nykytilan vahvuuksia ja heikkouksia sekä hallinnon muutoksen mahdollisuuksia ja uhkia. Nykytila Hallinnon muutos Vahvuudet - Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, kasvatuskumppanuus - Hoivakulttuuri - Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus toimivat yhdessä o yhteinen ajattelutapa ja yhteiset toimintatavat o samanarvoisuus ja tasa-arvo Mahdollisuudet - Yhteisen kielen ja ajattelutapojen löytyminen koulun kanssa - Yhteistyö erityisasiantuntijoiden kanssa - Kouluun hoiva- ja kasvatuskulttuuria varhaiskasvatuksesta - Yhtenäisen opinpolun muodostuminen - Nivelvaiheen helpottuminen - Yhteisten resurssien hyödyntäminen - Varhaiskasvatuksen statuksen nousu - Varhaiskasvatuksen kehittämistyö ja yhteydenpito pääkaupunkiseudun kanssa saa lisää tuulta purjeisiin ja lisää resursseja. - Opettajien ammatillisen identiteetin vahvistuminen: Lastentarhanopettajat saavat/joutuvat kantamaan vastuun ryhmän pedagogiikasta. Toimenkuvat selkiytyvät. Heikkoudet - Tiedonkulun ongelmat: Sosiaalitoimessa ei tiedetä mitä opetushallituksessa ja opetusministeriössä tehdään, vaikka esiopetuksen vuoksi pitäisi tietää - Kehittämistyölle ei ole resursseja (aikaa, henkilökuntaa) - Yhteisen kielen puute yhteistyötahojen kanssa - Erityisasiantuntija työskentelee ilman työyhteisöä - Rekrytoinnin vaikeus Uhat - Oppimisen korostuminen hoivan ja kasvatuksen kustannuksella - Yhteistyön heikkeneminen sosiaalitoimen yhteistyötahojen kanssa - Avoimen perhetoiminnan kehittämisen vaikeutuminen - Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön väheneminen / heikkeneminen - Pienen lapsen kehityksen tieto-taidon väheneminen hallinnosta jos varhaiskasvatusta johtaisi koulutoimenjohtaja - Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen eriytyminen o tiedon ja osaamisen hajoaminen o tiedonkulun vaikeudet o molemmat liian pieniä toimimaan yksin o kieliryhmien tasa-arvo saattaa heikentyä o elävä kaksikielisyys häviää - Varhaiskasvatuksen kehittämisen jääminen koulun jalkoihin - Varhaiskasvatuksen itsenäisyyden ja toimintakyvyn väheneminen - Koulutiloihin siirtyminen tekisi päivähoidosta koulumaisen - Resurssien väheneminen 3

5 Ruotsinkielisen alakoulun opettajat tekivät SWOT-analyysin, jossa näkökulmana on erityisesti koulun ja esiopetuksen yhteistyö. Nykytila Hallinnon muutos Vahvuudet Tällä hetkellä yhteistyö koulun ja päivähoidon (esiopetuksen) välillä toimii hyvin: - Esikoulu-koulu -ryhmä tapaa säännöllisesti ja suunnittelee yhteistyötä. - Esikoululaiset vierailevat koulussa useita kertoja esiopetusvuonna. - Esikoululaisille järjestetään tutustumispäivä koulussa keväällä, jolloin tapaavat opettajan ja luokkatoverit. - tutustumispäivänä info vanhemmille - Koulupsykologi tekee yhteistyötä esikoulun kanssa säännöllisesti: ottaa osaa kouluvalmiusarviointiin esikoulussa keväällä ja tarvittaessa tekee koulukypsyystestin. - Luokanopettajilla on mahdollisuus vierailla esikoulussa. - Esiopettajat vierailevat lokakuussa koulussa tapaamassa lapsia ja opettajaa ja katsomassa miten koulu on alkanut. - Oppilashuoltoryhmä vierailee keväällä päiväkodeissa ja tapaa esikoululaisten vanhemmat. - Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä rehtori tapaa vanhemmat ja lapset. - Siirtopalavereita pidetään lapsen erityistarpeen ja resurssien mukaan. Mahdollisuudet - Kolmiportaisen tuen tulee helpottaa tiedonsiirtoa erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla. - Käytännön yhteistyötä lisää, yhteisopetus Espoossa kouluun siirtyminen on helpompaa koska yhteistoimintaa on enemmän. - Hallinnon muutos on tervetullut, esiopettajat ja luokanopettajat voivat jatkaa hyvän yhteistyön kehittämistä - Opetusstrategioiden yhdenmukaistaminen, esimerkiksi lukemaan kirjoittamisen perusteella - menetelmän käyttö voisi alkaa jo esiopetuksessa. Yhteisten koulutusten kautta menetelmät siirtyisivät myös esiopetukseen. - Opetustapojen yhdenmukaistaminen, esimerkiksi kynäote ja kirjoittaminen: virheellisiä malleja on vaikea korjata. - Jos käytännön työhön ei tule muutoksia ei hallinnon muutoksesta voi olla haittaa. Yhteistyö riippuu henkilöstöstä eikä hallinnosta. - Etuna se, ettei erityisen tuen hallinnollista päätöstä tarvitsisi tehdä kahta kertaa. Heikkoudet - Keskustelua esiopettajan kanssa tulisi olla enemmän. - Luokanopettajilla ei ole aikaa vierailla esiopetusryhmissä toukokuussa, koska koulussa on niin kiire. Olisi tärkeää nähdä lapsi ryhmässä. Uhat - Myös koulujen yhteistyö tulee huomioida, ei vain esikoulun kanssa. - Toisen osapuolen tarpeiden näyttäytyminen tärkeämpinä kuin toisen. - Koulun oppilashuoltoryhmä pelkää lisävastuuta päivähoidon lapsista ja suhtautuu siksi muutokseen epäluuloisesti: päivähoidon oppilashuoltoa tulisi vahvistaa. - Esioppilaiden siirtyminen koulun tiloihin: tarvitsevat rennommat tilat, eikä koululla ole riittävästi tilaa. 4

6 Suomenkielisen alakoulun opettajat tekivät SWOT-analyysin, jossa eritellään päivähoidon hallinnon muutoksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia koulun näkökulmasta. Vahvuudet - varhainen tuki - nivelvaiheen helpottaminen, tiedonkulku - henkilöstön joustava käyttö (koulutukset) - yhteistyö - koulupolku laajenee Mahdollisuudet - koulupolku laajenee - varhainen tuki - suunnitelmien yhtenäisyys - avustajien käyttö kesällä päiväkodeissa Heikkoudet - taas aikaa menee lisää suunnitteluun, mistä aika - alakoulu "puun ja kuoren välissä" eli nivelvaiheita riittää alas ja ylös - erilaiset toimintakulttuurit - hallintokunta suurenee, organisointi, päälliköiden määrä Uhat - opettajan työmäärän lisääntyminen - rehtorien vastuun kasvu - opetussuunnitelman uusiminen - aikataulut jo nyt tiukkia - lasten välinen kilpailu jo esikoulussa Keskustelutilaisuus henkilökunnalle hallinnon muutoksesta Varhaiskasvatuksen hallinnon muutosta käsittelevästä selvityksestä kerrottiin henkilöstölle järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, johon lähetettiin kutsu lasten päivähoidon henkilökunnalle, kouluille ja päivähoidon yhteistyötahoille. Keskustelutilaisuudessa esiin nousseita kysymyksiä olivat varhaiskasvatuspäällikön asema hallinnon muutoksen jälkeen, muiden kuntien kokemukset hallinnon muutoksesta ja muutoksen konkreettiset vaikutukset. Päiväkotien johtajat toivat esille huolensa varhaiskasvatuksen hajoamisesta kielen mukaisesti kahtia. Lasten päivähoito Kauniaisissa Talous Vuoden 2011 talousarvio Vuoden 2012 arviot (raportti ) Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot - - Sisäiset tulot - - Valmistus omaan käyttöön - - Toimintatulot yhteensä Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut menot Sisäiset menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Avoimen perhetoiminnan menoihin on varattu noin euroa vuodelle 2011, etupäässä henkilöstömenoihin. Avoimessa perhetoiminnassa työskentelee lisäksi terveydenhuollon perheohjaaja 8 tuntia/viikko. 5

7 Henkilöstö Lasten päivähoidon vakanssiluettelo 2012 (päivitetty ) varhaiskasvatuspäällikkö 1 päiväkodinjohtaja 6 erityislastentarhanopettaja 1 (+ 1 alkaen ) lastentarhanopettaja 30 lastenhoitaja 41 päiväkotiapulainen 9 keittäjä 2 ruokapalvelun hoitaja 5 vast. ruoanjakaja 1 erityisavustaja ilman vakanssia laitosapulainen 7 perhepäivähoitaja 6 Yhteensä Varhaiskasvatuspäällikkö on lasten päivähoidon tulosalueen prosessien omistaja. Hän vastaa prosessien sujuvuudesta, resursoinnista, työnjaosta sekä prosessikuvausten päivittämisestä. Varhaiskasvatuspäällikön työnkuva on moninainen. Hän: - on päiväkodinjohtajien (6 kpl), erityislastentarhanopettajan ja avoimen perhetoiminnan lastentarhanopettajan suora esimies - toimii esittelijänä ja sihteerinä sekä ruotsinkielisessä että suomenkielisessä esiopetusjaostossa - valmistelee päivähoitoa koskevat asiat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan - vastaa tulosalueen budjetista ja laatii sen yhdessä päiväkodinjohtajien kanssa - antaa asiakasneuvontaa (8 tuntia / viikko) päivähoitoa koskevissa kysymyksissä - toimii puheenjohtajana Päivähoidon johtoryhmässä ja Pienten lasten hyvinvointiryhmässä - vastaa päivähoidon kehittämistyöstä (mukaan lukien esiopetussuunnitelma, kunnallinen Vasu, avoin perhetoiminta, VKK-metro -hanke, suomen- ja ruotsinkielinen pääkaupunkiseudun yhteistyö) - erityispäivähoidon kehittäminen - vastuu päivähoitohakemusten lakisääteisestä käsittelystä - vastuu tiedottamisesta kuntalaisille ja tarvittaessa medialle - yksityisen päivähoidon valvonta - osallistuu jäsenenä Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään ja Terveyden edistämisen johtoryhmään - huolehtii tilastoista. Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen on sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja. Hänen työtehtävistään lasten päivähoidon tehtäviä ovat: - viranhaltijapäätökset uusien vakituisten työntekijöiden valinnasta (hallintosääntö) - mahdolliset kuulemistilaisuudet ja varoitusten antaminen henkilöstölle - talousarviovalmistelun yhteydessä strategiset linjauksista ja tulosalueen painopisteistä sopiminen - osallistuminen talousarvio- ja tilinpäätösprosesseihin ja talouden seuranta - tutkimuslupien myöntäminen - esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa - asiakaspalautteiden käsittely tarvittaessa yhdessä varhaiskasvatuspäällikön kanssa - kehityskeskustelut - talouden seuranta kuukausittain sekä talousarvio- ja tilinpäätösprosessien aikana - muut esimiestehtävät 6

8 Päätösten tiedoksianto, budjetin valmistelu sekä asioiden listavalmistelu hoidetaan Sosiaali- ja terveystoimessa yhteisesti. Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkönä toimii Sari Palojoki. Hänen mukaansa lasten päivähoidon asioiden käsittelyyn ja valmisteluun kuluu Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa: - Talousarvioprosessi 4 työpäivää - Osavuosikatsauksiin 1 työpäivä - Tilinpäätös 2 työpäivää - Talousprosessien ulkopuolinen laskenta 1 työpäivä - Päivähoitohintojen laskenta 1,5 työpäivää - Hankinnat ja hankintojen kilpailutus, sopimusten laadinta 10 työpäivää - IT-kehittämishankkeiden tuki (Effica) 6 tuntia - Lautakuntavalmistelu 6 tuntia - Kehittämistyöryhmät 6 tuntia - Koulutusten suunnittelu 6 tuntia - SoTe-johtoryhmätyöskentely 3 tuntia Lisäksi Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa seurataan taloutta kuukausittaisten seurantaraporttien avulla. Sosiaali- ja terveystoimen hallintoassistenttina toimii Camilla Vuoristo. Hänen vuosittaisesta työajastaan kuluu lasten päivähoidon tehtäviin noin 20 työpäivää. Hän: - rekrytointiprosessissa avaa Digium-linkit, valmistelee viranhaltijapäätökset sosiaali- ja terveysjohtajalle, lähettää/vie viranhaltijapäätökset tiedoksi hakijoilla ja esimiehille, palkkakonttoriin ja henkilöstöhallintoon, arkistoi hakupaperit ja ylläpitää verkkosivut - tarkastaa välillä päivähoidon laskuja - vie päivähoidon asiat lautakunnan listalle - päivittää päivähoidon kuukausiraportin M:asemalle - varaa kokoustilat ja tilaa tarjoilun. Lasten päivähoidossa ja päiväkodeissa ei ole resurssia toimistotyöhön, vaikka kaupungin omien päivähoitopalvelujen piirissä olevien noin 360 lapsen jatkuvasti muuttuva päivähoitolaskutus on suuri työtehtävä. Työn hoitaa Sosiaali- ja terveystoimen toimistonhoitaja Kaarina Taira. Hänen työajastaan kuluu keskimäärin noin 50 % päivähoidon asioihin, mutta erityisesti syksyllä on työajasta noin 80 % päivähoidon laskutusta sekä vanhempien tuloselvitysten läpikäyntiä. Hän on lisäksi Effica-tietojärjestelmän pääkäyttäjä ja osallistuu päivähoitomaksuja suunnittelevaan Helsingin seudun maksutyöryhmään. Päivähoito Kauniaisilla on kahdeksan kunnallista päiväkotia. Daghemmet Grankotten Heikelintien päiväkoti Kasavuoren päiväkoti Satuvuoren päiväkoti Metsämajan päiväkoti Puistokujan päiväkoti Sansinpellon Päiväkoti Pikku Akatemia ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille n. 42 paikkaa suomenkielinen, 3-6-vuotiaille n. 35 paikkaa suomen- ja ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille, n. 60 paikkaa suomenkielinen, 1-6-vuotiaille, n. 33 paikkaa suomenkielinen, ryhmät 1-3- ja 4-6-vuotiaille, n. 33 paikkaa suomenkielinen, 1-6-vuotiaille n. 33 paikkaa ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille n. 26 paikkaa suomen- ja ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille, vuorohoitoryhmä n. 77 paikkaa Lisäksi Mäntymäen koululla toimii kielikylpyryhmä 6-vuotiaille (n. 21 paikkaa). Ryhmä on hallinnollisesti Sansinpellon päiväkodin alaisuudessa. Kielikylpytoiminta laajenee 2-vuotiseksi elokuussa 2012 ja siirtyy Kasavuoren paviljonkiin (nykyinen Kasavuoren päiväkoti). Kaupungilla on ostopalvelusopimus kahden yksityisen päiväkodin (Stiftelsen Bensows daghem Lyan ja Folkhälsans Barnträdgård) kanssa, joiden palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä samalla 7

9 tavoin ja samoin asiakasmaksuin kuin kunnan omat palvelut. Muun yksityisen päivähoitopalvelun tuottajan kanssa vanhemmat sopivat itse asiakasmaksuista ja saavat niihin lakisääteistä tukea. Kauniaisissa toimii yksityinen päiväkoti Ekebo. Ryhmäperhepäivähoito toimii Heikelintien (suomenkielinen, 8 paikkaa) ja Satuvuoren (suomenkielinen, 8 paikkaa) päiväkotien yhteydessä. Kaupungissa toimii kolme yksityistä perhepäivähoitajaa (yhteensä 12 paikkaa). Esiopetus Perheelle maksutonta esiopetusta tarjotaan niissä päiväkodeissa, joihin hakeutuu riittävästi esiopetusikäisiä lapsia. Maksuton esiopetus koskee oppivelvollisuuden alkamista edeltävää vuotta. Toiminta-aika noudattaa koulujen toiminta-aikaa ja päivittäinen opetusaika on 4 tuntia. Esiopetusjaostot (suomen- ja ruotsinkielinen) päättävät vuosittain esiopetuksen järjestämispaikat. Lukuvuonna suomenkielistä esiopetusta järjestetään Heikelintien, Metsämajan, Puistokujan ja Pikku Akatemian päiväkodeissa sekä Mäntymäen koululla toimivassa kielikylpyryhmässä. Ruotsinkielistä esiopetusta järjestävät päiväkodit Grankotten ja Kasavuori sekä ostopalvelupäiväkodit Stiftelsen Bensows daghem Lyan ja Folkhälsans Barnträdgård. Avoin perhetoiminta Avoin perhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheiden kohtaamispaikaksi, jossa lapset ja aikuiset voivat tavata toisiaan vapaan yhdessäolon tai ohjatun toiminnan merkeissä. Lapset osallistuvat toimintaan aikuisen seurassa eikä ilmoittautumista etukäteen tarvita. Asiakkailla on mahdollisuus tavata esimerkiksi konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa ja perheohjaajaa. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä Vuonna 2009 Kauniaisissa poistettiin kotihoidon tuen kuntalisän tulosidonnaisuus ja nostettiin yksityisen hoidon tukea. Näiden muutosten sekä avoimen perhetoiminnan käynnistymisen tarkoitus on kannustaa perheitä hoitamaan pieniä lapsia kotona. Tavoitteena on, että 1-2-vuotiaiden ikäryhmistä hoidetaan kotona vähintään 50 %. Kotihoidon tuen kuntalisä on 252,28 euroa/kk. Yksityisen hoidon tuen kunnallista lisää maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kokopäiväisestä päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotihoidosta 480 euroa/kk ja 3-6 vuotiaan lapsen hoidosta 330 euroa/kk. Yksityisessä perhepäivähoidossa alle 3-vuotiaan kuntalisä on 290 ja 3-6-vuotiaan 160 euroa/kk. Työsuhteisen hoitajan palkkaamisessa kuntalisä on alle 3-vuotian lapsen hoitoon 550 euroa /kk ja 3-6-vuotiaan lapsen hoitoon 130 euroa. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden jatkuva, kokopäiväinen yksityinen hoito. Tilat Tällä hetkellä Kauniaisissa on kahdeksan kunnallista päiväkotia. Lisäksi toinen ostopalvelupäiväkoti toimii kunnalta vuokratuissa tiloissa. Kunnan päiväkotitiloista suurin osa on syksyllä 2009 tehdyn kuntokartoituksen mukaan huonossa kunnossa ja tiloiltaan epäkäytännöllisiä päiväkodeiksi. Avoin perhetoiminta käyttää Kauniaisten seurakuntien tilaa, Sebastosta, joka on kuitenkin osoittautunut liian pieneksi. Kauniaisten kaupungin päiväkotiverkostoselvitys (vuosille ) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ( 193). Siinä ehdotettiin muutamista kiinteistöistä luopumista ja joidenkin kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttamista. Tähän mennessä on päätetty päiväkodin rakentamisesta Kasavuoreen ja suunnittelun aloittamisesta maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta Sansinpellon päiväkodin rakentamiseksi. 8

10 Päiväkotien kielirakenne muuttuu uuden Kasavuoren päiväkodin valmistuttua siten, että kaikki päiväkodit ovat joko kokonaan suomenkielisiä tai kokonaan ruotsinkielisiä. Kielikylpytoiminta laajenee 2-vuotiseksi. Vuonna 2012 Kasavuoren päiväkodin valmistuttua kaupungilla on seitsemän päiväkotia. Sansinpellon päiväkodin ryhmät muuttavat Kasavuoreen Bergasta, jota on käytetty väistötilana. Avoin perhetoiminta muuttaa kesällä 2012 Puistokujan päiväkodin Hattivatit-ryhmän tiloihin. Uuden Sansinpellon päiväkodin valmistuttua arviolta 2014 tai 2015, luovutaan todennäköisesti kahdesta päiväkodista seuraavien joukosta: Metsämajan, Heikelintien ja Satuvuoren päiväkodit. Lapsia päivähoidossa Kauniaisissa (syyskuussa 2011) Syntymävuosi: Ikäluokasta päivähoidossa: prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia Päätöksenteko Päivähoidon asiat käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa (yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen), esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen esiopetusjaosto (molemmissa on kolme jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen, jotka on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä). Esiopetusjaoston puheenjohtajaksi valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisen jäsenen ja yhden esiopetusjaoston jäsenistä on oltava koululautakunnan jäsen. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii esittelijänä kummankin kieliryhmän esiopetusjaostossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on vuosien (lokakuuhun 2011 asti) aikana käsitelty päivähoidon asioita 14. kokouksessa. Käsiteltyjä asioita on ollut 26 kappaletta. Käsittelyssä ovat olleet muun muassa päiväkotiverkostoselvitys, kielikylpytoiminta, vuorohoidon laajeneminen, kotihoidon tuen kuntalisä ja hoitopaikkatakuu. Siirtymisen tavoitteet a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen, jonka keskiössä tulisi olla kasvun ja oppimisen tukeminen. b. Yhtenäinen opinpolku. Edellyttää tietoisuutta siitä, mitä polun muissa vaiheissa tapahtuu. c. Erityiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen ja mahdollisesti resurssikeskuksen perustaminen. d. Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön mallien siirtyminen varhaiskasvatuksesta myös kouluun. e. Säilyttää varhaiskasvatuksen nykyiset vahvuudet ja kehittää varhaiskasvatusta edelleen. Konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi voisivat olla esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen tiimi sekä yhteiset koulutukset opettajille. KELPO-kehittämistoiminnan myötä yhteistyössä on jo päästy eteenpäin, mutta KELPO-periaatteiden omaksuminen on vielä kesken. 9

11 Organisaatiovaihtoehdot, niiden vaikutukset ja edellyttämät toimenpiteet Malli A Suomenkielinen koulutoimi Svenskspråkiga skolväsendet Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Varhaiskasvatuksen tulosalue Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon - Muuttuisiko mikään? Yhteistyötä on mahdollista kehittää ja sen lisääntyminen toisi toivottavasti asiakkaalle lisäarvoa yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Siirretään koko päivähoidon tulosalueen talousarvio sivistystoimeen omaksi varhaiskasvatuksen tulosalueeksi. - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista ja budjetista sivistystoimen tulosaluepäällikkönä. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kauniaisilla on Kelan kanssa sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen tulosaluetta. Hänen työtehtävänsä muuttuvat hallintosäännössä määriteltyjen sivistystoimen tulosaluepäällikön tehtävien mukaisiksi. - Varhaiskasvatuspäällikön esimiehenä toimii kaupunginjohtaja. - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan sivistystoimen Varhaiskasvatuksen tulosalueen henkilöstöksi. - Toimistonhoitaja? Jos perustetaan varhaiskasvatuslautakunta, lisääntyy mm. hallinnollinen valmistelutyö tulosalueella. - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 10

12 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallin heikkoutena sitä, että varhaiskasvatus olisi erillään koulutoimista vaikkakin sivistystoimessa. Riskinä on, että hallinnollisen aseman muutos ei vaikuta käytäntöihin. Toisaalta mikään ei estä yhteistyön syntymistä ja varhaiskasvatus siirtyisi oman perustehtävänsä mukaiseen hallinnonalaan. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus ei automaattisesti lisäänny, mutta yhteistyömuotoja on mahdollista kehittää. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Varhaiskasvatus ja koulutoimet olisivat tässä mallissa erillään. Voi olla, että hyvät käytännöt eivät siirtyisi. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Varhaiskasvatusta kokonaisuutena on mahdollisesti helpompi kehittää omassa yksikössään. Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Suomenkielinen Ruotsinkielinen Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatuslautakunta (esiopetusjaostot) - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja/skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskaskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehdossa C varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskasvatuslautakunnassa. - Vaihtoehto B:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä sekä 1.2 Lautakunnat. 11

13 Malli B Suomenkielinen varhaiskasvatusja koulutoimi Svenskspråkiga dagvård och skolväsendet Kulttuuri ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Varhaiskasvatuspäällikkö Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon. Päiväkodit on päätetty muuttaa yksikielisiksi jo aikaisemmin. - Yhteistyön lisääntyminen toisi toivottavasti lisäarvoa asiakkaalle yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Jaetaan nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen talousarvio kieliryhmittäin. - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista varhaiskasvatuksen johtavana viranhaltijana ja laatii budjetin yhdessä koulutoimenjohtajien kanssa. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kelan kanssa on sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy sivistystoimen Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen henkilöstöksi. Miten sijoittuu avoin perhetoiminta? - Varhaiskasvatus- ja koulutoimia johtavat koulutoimenjohtajat sivistystoimen tulosaluepäälliköinä. Heidän tehtävänsä lisääntyvät (katso Toimialajohtajan tehtävät s.6) - Varhaiskasvatuspäällikkö on molempien koulutoimenjohtajien alainen (toinen nimetään hallinnolliseksi esimieheksi) Varhaiskasvatuspäällikkö rehtoreiden kanssa samassa linjassa organisaatiohierarkiassa, onko mahdollista? - Toimistonhoitaja? - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 12

14 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallin heikkoutena sitä, että organisaatiohierarkian vuoksi varhaiskasvatus jää alisteiseksi koulutoimelle, jolloin yhteinen ajattelutapa ei muodostu molempien vaikutuksella, vaan koulutoimen ehdoilla. Osa työryhmästä puolestaan piti varhaiskasvatuksen sijoittamista koulutoimien osaksi etuna, joka auttaisi yhteisen ajattelutavan omaksumista. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus lisääntyy, mutta osa työryhmästä epäili, että mallissa toimittaisiin koulutoimen ehdoilla. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Varhaiskasvatuksen vaikutus voisi jäädä organisaatiohierarkian vuoksi pieneksi. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Osa työryhmästä piti riskinä sitä, että tässä mallissa varhaiskasvatusta kehitettäisiin liikaa koulutoimen ehdoilla. He korostivat varhaiskasvatuksen omaleimaisuutta ja näkivät luontevampana varhaiskasvatuksen sijoittamisen koulutoimen rinnalle. Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A) Vaihtoehto B) Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja / skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi esittelijänä ja valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehto A:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä, 1.2 Lautakunnat. sekä mahdollisesti 2.4 Muu päätösvalta henkilöstöasioissa (mikäli halutaan siirtää päätösvaltaa varhaiskasvatuksen osalta tulosaluepäälliköiltä varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle, varhaiskasvatuspäällikölle) 13

15 Malli C Suomenkielinen varhaiskasvatusja koulutoimi Varhaiskasvatuspäällikkö Svenskspråkiga dagvård och skolväsendet Kulttuuri ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon. Päiväkodit on päätetty muuttaa yksikielisiksi jo aikaisemmin. - Yhteistyön lisääntyminen toisi toivottavasti lisäarvoa asiakkaalle yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Jaetaan nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen talousarvio kieliryhmittäin. Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista ja budjetista rinnasteisena tulosaluepäällikkönä ilman esittelyoikeutta lautakuntiin. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kauniaisilla on Kelan kanssa sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy sivistystoimen Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen henkilöstöksi. Miten sijoittuu avoin perhetoiminta? - Varhaiskasvatus- ja koulutoimia johtavat koulutoimenjohtajat. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii rinnasteisena tulosaluepäällikkönä ilman esittelyoikeutta. On mietittävä työnjako koulutoimenjohtajien ja varhaiskasvatuspäällikön välillä. - Varhaiskasvatuspäällikön esimies on kaupunginjohtaja. - Toimistonhoitaja? - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 14

16 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallia hyvänä, sillä varhaiskasvatus olisi organisaatiohierarkiassa koulutoimen rinnalla. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen edistyisi yhteistyön avulla. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus lisääntyy, mutta yhteistyömuotoja pitää kehittää. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Osa työryhmästä ajatteli, että varhaiskasvatus voisi tässä mallissa tuoda omaa osaamistaan esille tasaveroisena kumppanina. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Osa työryhmästä piti mallia hyvänä siksi, että varhaiskasvatuksen vahvuudet olisi helpompi säilyttää (kuin edellä kuvatussa vaihtoehdossa B). Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A) Vaihtoehto B) Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja / skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehto A:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä, 1.2 Lautakunnat sekä 2.4 Muu päätösvalta henkilöstöasioissa (mukaan rinnasteinen tulosaluepäällikkö) 15

17 Työryhmän ehdotus Kaupunginhallitukselle Sosiaali- ja terveystoimen edustajat korostavat, että hallinnon muutoksen vaihtoehtona on varhaiskasvatuksen pysyminen sosiaali- ja terveystoimessa omana tulosalueenaan, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö tulosaluepäällikkönä. Luottamuselinorganisaatio Mikäli varhaiskasvatuksen hallinnon muutokseen päädytään, voidaan päätöksenteossa harkita kahta lautakuntarakennetta: 1. Muodostetaan kaksi lautakuntaa: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja sekä ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja. (Vaihtoehto A s. 11) 2. Muodostetaan yksi lautakunta: Varhaiskasvatus- ja, jossa suomenkielinen ja ruotsinkielinen (sekä mahdollisesti varhaiskasvatus-) jaosto. (Vaihtoehto B s. 11) Vaihtoehtoa, jossa perustettaisiin oma varhaiskasvatuslautakunta ja siihen esiopetusjaostot, työryhmä pitää liian raskaana. (Vaihtoehto C s. 11) Viranhaltijaorganisaatio Viranhaltijaorganisaation osalta mahdollisina voidaan pitää kaikkia kolmea vaihtoehtoa: 1. Varhaiskasvatus siirretään sivistystoimeen omaksi tulosalueekseen, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö tulosaluepäällikkönä. Varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee ja esittelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli A s.10) 2. Varhaiskasvatus siirretään koulutoimien osaksi. Koulutoimenjohtajat ovat tulosaluepäälliköitä ja varhaiskasvatuspäällikkö toimii varhaiskasvatusasioiden johtavana viranhaltijana. Tällöin varhaiskasvatuspäällikön hallinnolliseksi esimieheksi nimetään toinen koulutoimenjohtajista. Koulutoimenjohtajat tulosaluepäälliköinä toimivat esittelijöinä lautakunnissa, varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli B s. 12) 3. Varhaiskasvatus siirretään koulutoimien osaksi. Koulutoimenjohtajat ovat tulosaluepäälliköitä ja varhaiskasvatuspäällikkö on rinnasteinen tulosaluepäällikkö ilman esittelyoikeutta lautakuntiin. Kaupunginjohtaja toimii varhaiskasvatuspäällikön esimiehenä. Varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli C s. 14) Työryhmä ehdottaa, että hallinnon muutos tapahtuisi aikaisintaan alkaen. Siirto koskisi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä tukia. Jatkovalmisteluja varten perustetaan ohjausryhmä. 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Taustaselvitys

Päivähoidon hallinnon muutos. Taustaselvitys Päivähoidon hallinnon muutos Taustaselvitys Heli Hemilä 18.10.2011 Sisältö Varhaiskasvatus, päivähoito ja esiopetus... 2 Päivähoitoa ja esiopetusta koskeva lainsäädäntö... 3 Päivähoidon paikka kuntatason

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4707/12.01.01/2014 221 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Elina Pulli, puh. 046 877 3888 Harri Rinta-aho,

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 746/02.05.00/2012 86 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Pätäri Karola, puh. (09) 816 52171 Rauman Maria,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 199 15.08.2012 Kaupunginhallitus 209 29.08.2012. Sivistystoimen hallinnon uudelleen organisointi 251/111/2008

Kaupunginhallitus 199 15.08.2012 Kaupunginhallitus 209 29.08.2012. Sivistystoimen hallinnon uudelleen organisointi 251/111/2008 Kaupunginhallitus 199 15.08.2012 Kaupunginhallitus 209 29.08.2012 Sivistystoimen hallinnon uudelleen organisointi 251/111/2008 KH 199 Kuntien järjestämisvastuulle kuuluvat tehtävät hahmotetaan yleensä

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet 20.11.2013 Sivu 1 / 1 3656/12.01.00/2013 234 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsivalinnan ja palveluohjauksen järjestämisen toimintaperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Kallion varhaiskasvatuspalveluiden siirrosta peruskuntien sivistystoimeen Tilaisuudessa esitetään suunnitelma Kallion varhaiskasvatuspalvelujen siirtämisestä kuntiin ja

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 252 Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) Päätöshistoria Opetuslautakunta 24.01.2017 9 HEL 2016-009634 T 00 00 03 Lausunto Opetuslautakunta antoi valtuutettu Vuorjoen ym. aloitteesta varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 Sivistyslautakunta 84 28.10.2015 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 728/12.00.01/2015 Sivistyslautakunta 84 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) KASVATUS JA KOULUTUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) KASVATUS JA KOULUTUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO 3.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO 3.9.2015 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsella on oikeus saada maksutonta esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetuksen tehtävänä

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot