Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset"

Transkriptio

1 Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset

2 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon hallinnon muutoksen vaikutuksista... 3 Keskustelutilaisuus henkilökunnalle hallinnon muutoksesta... 5 Lasten päivähoito Kauniaisissa... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 Päivähoito... 7 Esiopetus... 8 Avoin perhetoiminta... 8 Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä... 8 Tilat... 8 Lapsia päivähoidossa Kauniaisissa (syyskuussa 2011)... 9 Päätöksenteko... 9 Siirtymisen tavoitteet... 9 Organisaatiovaihtoehdot, niiden vaikutukset ja edellyttämät toimenpiteet Malli A Malli B Malli C Työryhmän ehdotus Kaupunginhallitukselle Luottamuselinorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio

3 Toimeksianto Kauniaisten talousarvio 2011 ja taloussuunnitelman Yleisosassa kohdan 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita Toiminnallisissa tavoitteissa 2011, ilmoitetaan selvitettävän varhaiskasvatuksen siirtäminen opetustoimeen (s.16). Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän selvittämään lasten päivähoidon siirtoa opetustoimeen. Siirron yhteydessä lasten päivähoidosta aletaan käyttää nimitystä varhaiskasvatus. Työryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Torsten Widén, koulutoimenjohtajat Antti Rönkä ja Bjarne Mollgren, sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola ja varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija Heli Hemilä, joka toimii työryhmän sihteerinä. Työryhmä kokoontui kaikkiaan viisi kertaa. Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteä yhteistyö, kasvatuskumppanuus, on edellytys sille, että yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. Valtioneuvoston Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista antaman periaatepäätöksen mukaan varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet muodostavat valtakunnallisen, lapsen kasvua ja oppimista edistävän yhtenäisen kokonaisuuden. Kunta voi itse päättää mikä monijäseninen toimielin huolehtii lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) kunnalle säädetyistä tehtävistä. Päivähoidon hallintoa koskeva väliaikainen lainsäädäntö tuli pysyväksi alkaen. Yli puolet Suomen kunnista on siirtänyt päivähoidon hallinnon sosiaalitoimesta opetus- tai sivistystoimeen. Kunnat ovat arvioineet muutoksen mahdollistaneen paremmin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen opetussuunnitelmatyön ja näin vahvistaneen opetussuunnitelmien yhteen nivomista, arviointia ja kehittämistyötä. Päivähoidolle, esi- ja perusopetukselle on myös luotu yhteisiä strategioita. Esimiehet ovat kokeneet muutoksen luoneen uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle ja moniammatillisuudelle. Yhteistyön käynnistäminen on vaatinut koulutusta, joka on hyödyttänyt sekä päivähoitoa että koulua. Henkilöstön ja tilojen yhteiskäyttö on lisääntynyt. Erityisesti muutoksen on koettu hyödyttävän tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Päivähoidon hallinnon siirtämiselle opetustoimeen on nähty olevan vaikutusta myös opetustoimeen uudenlaisena työotteena. Erityisesti päivähoidon työtapojen ja yhteistyömuotojen perhetyön ja lastensuojelun kanssa on nähty tuovan lisäarvoa opetustoimelle. Hallinnonalan muuttamisessa uhkana on nähty, että sosiaalitoimen ja opetustoimen perustehtävien erilaisuuden vuoksi päivähoidon kosketuspinta sosiaalihuoltoon heikkenee ja päivähoidon opetuksellinen puoli korostuu huolenpitotehtävän ja vanhempien tukemisen kustannuksella. Kokonaisvaltainen näkemys lapsesta ja perheen tarpeista saattaa unohtua. Pelkona on varhaiskasvatuksen muuttuminen tiedollisesti painottuneeksi ja oppimista korostavaksi. Kuntien kokemusten perusteella nämä uhat eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Muutoksen yhteydessä opetustoimeen tulee lisätehtäviä, joiden hoitamisesta hallinnonalalla ei ole kokemusta. Näitä ovat esimerkiksi asiakasmaksujen määritys ja perintä, yksityisen päivähoidon valvonta sekä lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen ohjeistus ja mahdollisista kuntalisistä päättäminen, mikäli hallinnon muutos koskee myös näitä tukia. 98 % kunnista on 2

4 sijoittanut päivähoidon ja sen vaihtoehtona tarjottavat tuet saman lautakunnan huolehdittaviksi, mutta valtionhallinnossa on päätetty, että hallitusohjelman mukainen, vuoden 2013 alussa voimaan astuva, varhaiskasvatuksen siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön ei koske lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Simo Pokki toteaa selvityksessään Espoon kaupungin suomenkielisen päivähoidon hallinnonalasta, että: Päivähoidon ja koulutoimen erilaisuudesta johtuen yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen vaativat määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä, jolla on oltava kirkas visio ja selkeät tavoitteet. SWOT-analyysit päivähoidon hallinnon muutoksen vaikutuksista Päivähoidon johtoryhmän kuuluvat päiväkotien johtajat, erityislastentarhanopettaja ja avoimen perhetoiminnan lastentarhanopettaja tekivät SWOT-analyysin varhaiskasvatuksen näkökulmasta pohtien nykytilan vahvuuksia ja heikkouksia sekä hallinnon muutoksen mahdollisuuksia ja uhkia. Nykytila Hallinnon muutos Vahvuudet - Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, kasvatuskumppanuus - Hoivakulttuuri - Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus toimivat yhdessä o yhteinen ajattelutapa ja yhteiset toimintatavat o samanarvoisuus ja tasa-arvo Mahdollisuudet - Yhteisen kielen ja ajattelutapojen löytyminen koulun kanssa - Yhteistyö erityisasiantuntijoiden kanssa - Kouluun hoiva- ja kasvatuskulttuuria varhaiskasvatuksesta - Yhtenäisen opinpolun muodostuminen - Nivelvaiheen helpottuminen - Yhteisten resurssien hyödyntäminen - Varhaiskasvatuksen statuksen nousu - Varhaiskasvatuksen kehittämistyö ja yhteydenpito pääkaupunkiseudun kanssa saa lisää tuulta purjeisiin ja lisää resursseja. - Opettajien ammatillisen identiteetin vahvistuminen: Lastentarhanopettajat saavat/joutuvat kantamaan vastuun ryhmän pedagogiikasta. Toimenkuvat selkiytyvät. Heikkoudet - Tiedonkulun ongelmat: Sosiaalitoimessa ei tiedetä mitä opetushallituksessa ja opetusministeriössä tehdään, vaikka esiopetuksen vuoksi pitäisi tietää - Kehittämistyölle ei ole resursseja (aikaa, henkilökuntaa) - Yhteisen kielen puute yhteistyötahojen kanssa - Erityisasiantuntija työskentelee ilman työyhteisöä - Rekrytoinnin vaikeus Uhat - Oppimisen korostuminen hoivan ja kasvatuksen kustannuksella - Yhteistyön heikkeneminen sosiaalitoimen yhteistyötahojen kanssa - Avoimen perhetoiminnan kehittämisen vaikeutuminen - Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön väheneminen / heikkeneminen - Pienen lapsen kehityksen tieto-taidon väheneminen hallinnosta jos varhaiskasvatusta johtaisi koulutoimenjohtaja - Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen eriytyminen o tiedon ja osaamisen hajoaminen o tiedonkulun vaikeudet o molemmat liian pieniä toimimaan yksin o kieliryhmien tasa-arvo saattaa heikentyä o elävä kaksikielisyys häviää - Varhaiskasvatuksen kehittämisen jääminen koulun jalkoihin - Varhaiskasvatuksen itsenäisyyden ja toimintakyvyn väheneminen - Koulutiloihin siirtyminen tekisi päivähoidosta koulumaisen - Resurssien väheneminen 3

5 Ruotsinkielisen alakoulun opettajat tekivät SWOT-analyysin, jossa näkökulmana on erityisesti koulun ja esiopetuksen yhteistyö. Nykytila Hallinnon muutos Vahvuudet Tällä hetkellä yhteistyö koulun ja päivähoidon (esiopetuksen) välillä toimii hyvin: - Esikoulu-koulu -ryhmä tapaa säännöllisesti ja suunnittelee yhteistyötä. - Esikoululaiset vierailevat koulussa useita kertoja esiopetusvuonna. - Esikoululaisille järjestetään tutustumispäivä koulussa keväällä, jolloin tapaavat opettajan ja luokkatoverit. - tutustumispäivänä info vanhemmille - Koulupsykologi tekee yhteistyötä esikoulun kanssa säännöllisesti: ottaa osaa kouluvalmiusarviointiin esikoulussa keväällä ja tarvittaessa tekee koulukypsyystestin. - Luokanopettajilla on mahdollisuus vierailla esikoulussa. - Esiopettajat vierailevat lokakuussa koulussa tapaamassa lapsia ja opettajaa ja katsomassa miten koulu on alkanut. - Oppilashuoltoryhmä vierailee keväällä päiväkodeissa ja tapaa esikoululaisten vanhemmat. - Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä rehtori tapaa vanhemmat ja lapset. - Siirtopalavereita pidetään lapsen erityistarpeen ja resurssien mukaan. Mahdollisuudet - Kolmiportaisen tuen tulee helpottaa tiedonsiirtoa erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla. - Käytännön yhteistyötä lisää, yhteisopetus Espoossa kouluun siirtyminen on helpompaa koska yhteistoimintaa on enemmän. - Hallinnon muutos on tervetullut, esiopettajat ja luokanopettajat voivat jatkaa hyvän yhteistyön kehittämistä - Opetusstrategioiden yhdenmukaistaminen, esimerkiksi lukemaan kirjoittamisen perusteella - menetelmän käyttö voisi alkaa jo esiopetuksessa. Yhteisten koulutusten kautta menetelmät siirtyisivät myös esiopetukseen. - Opetustapojen yhdenmukaistaminen, esimerkiksi kynäote ja kirjoittaminen: virheellisiä malleja on vaikea korjata. - Jos käytännön työhön ei tule muutoksia ei hallinnon muutoksesta voi olla haittaa. Yhteistyö riippuu henkilöstöstä eikä hallinnosta. - Etuna se, ettei erityisen tuen hallinnollista päätöstä tarvitsisi tehdä kahta kertaa. Heikkoudet - Keskustelua esiopettajan kanssa tulisi olla enemmän. - Luokanopettajilla ei ole aikaa vierailla esiopetusryhmissä toukokuussa, koska koulussa on niin kiire. Olisi tärkeää nähdä lapsi ryhmässä. Uhat - Myös koulujen yhteistyö tulee huomioida, ei vain esikoulun kanssa. - Toisen osapuolen tarpeiden näyttäytyminen tärkeämpinä kuin toisen. - Koulun oppilashuoltoryhmä pelkää lisävastuuta päivähoidon lapsista ja suhtautuu siksi muutokseen epäluuloisesti: päivähoidon oppilashuoltoa tulisi vahvistaa. - Esioppilaiden siirtyminen koulun tiloihin: tarvitsevat rennommat tilat, eikä koululla ole riittävästi tilaa. 4

6 Suomenkielisen alakoulun opettajat tekivät SWOT-analyysin, jossa eritellään päivähoidon hallinnon muutoksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia koulun näkökulmasta. Vahvuudet - varhainen tuki - nivelvaiheen helpottaminen, tiedonkulku - henkilöstön joustava käyttö (koulutukset) - yhteistyö - koulupolku laajenee Mahdollisuudet - koulupolku laajenee - varhainen tuki - suunnitelmien yhtenäisyys - avustajien käyttö kesällä päiväkodeissa Heikkoudet - taas aikaa menee lisää suunnitteluun, mistä aika - alakoulu "puun ja kuoren välissä" eli nivelvaiheita riittää alas ja ylös - erilaiset toimintakulttuurit - hallintokunta suurenee, organisointi, päälliköiden määrä Uhat - opettajan työmäärän lisääntyminen - rehtorien vastuun kasvu - opetussuunnitelman uusiminen - aikataulut jo nyt tiukkia - lasten välinen kilpailu jo esikoulussa Keskustelutilaisuus henkilökunnalle hallinnon muutoksesta Varhaiskasvatuksen hallinnon muutosta käsittelevästä selvityksestä kerrottiin henkilöstölle järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, johon lähetettiin kutsu lasten päivähoidon henkilökunnalle, kouluille ja päivähoidon yhteistyötahoille. Keskustelutilaisuudessa esiin nousseita kysymyksiä olivat varhaiskasvatuspäällikön asema hallinnon muutoksen jälkeen, muiden kuntien kokemukset hallinnon muutoksesta ja muutoksen konkreettiset vaikutukset. Päiväkotien johtajat toivat esille huolensa varhaiskasvatuksen hajoamisesta kielen mukaisesti kahtia. Lasten päivähoito Kauniaisissa Talous Vuoden 2011 talousarvio Vuoden 2012 arviot (raportti ) Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot - - Sisäiset tulot - - Valmistus omaan käyttöön - - Toimintatulot yhteensä Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut menot Sisäiset menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Avoimen perhetoiminnan menoihin on varattu noin euroa vuodelle 2011, etupäässä henkilöstömenoihin. Avoimessa perhetoiminnassa työskentelee lisäksi terveydenhuollon perheohjaaja 8 tuntia/viikko. 5

7 Henkilöstö Lasten päivähoidon vakanssiluettelo 2012 (päivitetty ) varhaiskasvatuspäällikkö 1 päiväkodinjohtaja 6 erityislastentarhanopettaja 1 (+ 1 alkaen ) lastentarhanopettaja 30 lastenhoitaja 41 päiväkotiapulainen 9 keittäjä 2 ruokapalvelun hoitaja 5 vast. ruoanjakaja 1 erityisavustaja ilman vakanssia laitosapulainen 7 perhepäivähoitaja 6 Yhteensä Varhaiskasvatuspäällikkö on lasten päivähoidon tulosalueen prosessien omistaja. Hän vastaa prosessien sujuvuudesta, resursoinnista, työnjaosta sekä prosessikuvausten päivittämisestä. Varhaiskasvatuspäällikön työnkuva on moninainen. Hän: - on päiväkodinjohtajien (6 kpl), erityislastentarhanopettajan ja avoimen perhetoiminnan lastentarhanopettajan suora esimies - toimii esittelijänä ja sihteerinä sekä ruotsinkielisessä että suomenkielisessä esiopetusjaostossa - valmistelee päivähoitoa koskevat asiat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan - vastaa tulosalueen budjetista ja laatii sen yhdessä päiväkodinjohtajien kanssa - antaa asiakasneuvontaa (8 tuntia / viikko) päivähoitoa koskevissa kysymyksissä - toimii puheenjohtajana Päivähoidon johtoryhmässä ja Pienten lasten hyvinvointiryhmässä - vastaa päivähoidon kehittämistyöstä (mukaan lukien esiopetussuunnitelma, kunnallinen Vasu, avoin perhetoiminta, VKK-metro -hanke, suomen- ja ruotsinkielinen pääkaupunkiseudun yhteistyö) - erityispäivähoidon kehittäminen - vastuu päivähoitohakemusten lakisääteisestä käsittelystä - vastuu tiedottamisesta kuntalaisille ja tarvittaessa medialle - yksityisen päivähoidon valvonta - osallistuu jäsenenä Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään ja Terveyden edistämisen johtoryhmään - huolehtii tilastoista. Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen on sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja. Hänen työtehtävistään lasten päivähoidon tehtäviä ovat: - viranhaltijapäätökset uusien vakituisten työntekijöiden valinnasta (hallintosääntö) - mahdolliset kuulemistilaisuudet ja varoitusten antaminen henkilöstölle - talousarviovalmistelun yhteydessä strategiset linjauksista ja tulosalueen painopisteistä sopiminen - osallistuminen talousarvio- ja tilinpäätösprosesseihin ja talouden seuranta - tutkimuslupien myöntäminen - esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa - asiakaspalautteiden käsittely tarvittaessa yhdessä varhaiskasvatuspäällikön kanssa - kehityskeskustelut - talouden seuranta kuukausittain sekä talousarvio- ja tilinpäätösprosessien aikana - muut esimiestehtävät 6

8 Päätösten tiedoksianto, budjetin valmistelu sekä asioiden listavalmistelu hoidetaan Sosiaali- ja terveystoimessa yhteisesti. Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkönä toimii Sari Palojoki. Hänen mukaansa lasten päivähoidon asioiden käsittelyyn ja valmisteluun kuluu Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa: - Talousarvioprosessi 4 työpäivää - Osavuosikatsauksiin 1 työpäivä - Tilinpäätös 2 työpäivää - Talousprosessien ulkopuolinen laskenta 1 työpäivä - Päivähoitohintojen laskenta 1,5 työpäivää - Hankinnat ja hankintojen kilpailutus, sopimusten laadinta 10 työpäivää - IT-kehittämishankkeiden tuki (Effica) 6 tuntia - Lautakuntavalmistelu 6 tuntia - Kehittämistyöryhmät 6 tuntia - Koulutusten suunnittelu 6 tuntia - SoTe-johtoryhmätyöskentely 3 tuntia Lisäksi Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa seurataan taloutta kuukausittaisten seurantaraporttien avulla. Sosiaali- ja terveystoimen hallintoassistenttina toimii Camilla Vuoristo. Hänen vuosittaisesta työajastaan kuluu lasten päivähoidon tehtäviin noin 20 työpäivää. Hän: - rekrytointiprosessissa avaa Digium-linkit, valmistelee viranhaltijapäätökset sosiaali- ja terveysjohtajalle, lähettää/vie viranhaltijapäätökset tiedoksi hakijoilla ja esimiehille, palkkakonttoriin ja henkilöstöhallintoon, arkistoi hakupaperit ja ylläpitää verkkosivut - tarkastaa välillä päivähoidon laskuja - vie päivähoidon asiat lautakunnan listalle - päivittää päivähoidon kuukausiraportin M:asemalle - varaa kokoustilat ja tilaa tarjoilun. Lasten päivähoidossa ja päiväkodeissa ei ole resurssia toimistotyöhön, vaikka kaupungin omien päivähoitopalvelujen piirissä olevien noin 360 lapsen jatkuvasti muuttuva päivähoitolaskutus on suuri työtehtävä. Työn hoitaa Sosiaali- ja terveystoimen toimistonhoitaja Kaarina Taira. Hänen työajastaan kuluu keskimäärin noin 50 % päivähoidon asioihin, mutta erityisesti syksyllä on työajasta noin 80 % päivähoidon laskutusta sekä vanhempien tuloselvitysten läpikäyntiä. Hän on lisäksi Effica-tietojärjestelmän pääkäyttäjä ja osallistuu päivähoitomaksuja suunnittelevaan Helsingin seudun maksutyöryhmään. Päivähoito Kauniaisilla on kahdeksan kunnallista päiväkotia. Daghemmet Grankotten Heikelintien päiväkoti Kasavuoren päiväkoti Satuvuoren päiväkoti Metsämajan päiväkoti Puistokujan päiväkoti Sansinpellon Päiväkoti Pikku Akatemia ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille n. 42 paikkaa suomenkielinen, 3-6-vuotiaille n. 35 paikkaa suomen- ja ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille, n. 60 paikkaa suomenkielinen, 1-6-vuotiaille, n. 33 paikkaa suomenkielinen, ryhmät 1-3- ja 4-6-vuotiaille, n. 33 paikkaa suomenkielinen, 1-6-vuotiaille n. 33 paikkaa ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille n. 26 paikkaa suomen- ja ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille, vuorohoitoryhmä n. 77 paikkaa Lisäksi Mäntymäen koululla toimii kielikylpyryhmä 6-vuotiaille (n. 21 paikkaa). Ryhmä on hallinnollisesti Sansinpellon päiväkodin alaisuudessa. Kielikylpytoiminta laajenee 2-vuotiseksi elokuussa 2012 ja siirtyy Kasavuoren paviljonkiin (nykyinen Kasavuoren päiväkoti). Kaupungilla on ostopalvelusopimus kahden yksityisen päiväkodin (Stiftelsen Bensows daghem Lyan ja Folkhälsans Barnträdgård) kanssa, joiden palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä samalla 7

9 tavoin ja samoin asiakasmaksuin kuin kunnan omat palvelut. Muun yksityisen päivähoitopalvelun tuottajan kanssa vanhemmat sopivat itse asiakasmaksuista ja saavat niihin lakisääteistä tukea. Kauniaisissa toimii yksityinen päiväkoti Ekebo. Ryhmäperhepäivähoito toimii Heikelintien (suomenkielinen, 8 paikkaa) ja Satuvuoren (suomenkielinen, 8 paikkaa) päiväkotien yhteydessä. Kaupungissa toimii kolme yksityistä perhepäivähoitajaa (yhteensä 12 paikkaa). Esiopetus Perheelle maksutonta esiopetusta tarjotaan niissä päiväkodeissa, joihin hakeutuu riittävästi esiopetusikäisiä lapsia. Maksuton esiopetus koskee oppivelvollisuuden alkamista edeltävää vuotta. Toiminta-aika noudattaa koulujen toiminta-aikaa ja päivittäinen opetusaika on 4 tuntia. Esiopetusjaostot (suomen- ja ruotsinkielinen) päättävät vuosittain esiopetuksen järjestämispaikat. Lukuvuonna suomenkielistä esiopetusta järjestetään Heikelintien, Metsämajan, Puistokujan ja Pikku Akatemian päiväkodeissa sekä Mäntymäen koululla toimivassa kielikylpyryhmässä. Ruotsinkielistä esiopetusta järjestävät päiväkodit Grankotten ja Kasavuori sekä ostopalvelupäiväkodit Stiftelsen Bensows daghem Lyan ja Folkhälsans Barnträdgård. Avoin perhetoiminta Avoin perhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheiden kohtaamispaikaksi, jossa lapset ja aikuiset voivat tavata toisiaan vapaan yhdessäolon tai ohjatun toiminnan merkeissä. Lapset osallistuvat toimintaan aikuisen seurassa eikä ilmoittautumista etukäteen tarvita. Asiakkailla on mahdollisuus tavata esimerkiksi konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa ja perheohjaajaa. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä Vuonna 2009 Kauniaisissa poistettiin kotihoidon tuen kuntalisän tulosidonnaisuus ja nostettiin yksityisen hoidon tukea. Näiden muutosten sekä avoimen perhetoiminnan käynnistymisen tarkoitus on kannustaa perheitä hoitamaan pieniä lapsia kotona. Tavoitteena on, että 1-2-vuotiaiden ikäryhmistä hoidetaan kotona vähintään 50 %. Kotihoidon tuen kuntalisä on 252,28 euroa/kk. Yksityisen hoidon tuen kunnallista lisää maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kokopäiväisestä päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotihoidosta 480 euroa/kk ja 3-6 vuotiaan lapsen hoidosta 330 euroa/kk. Yksityisessä perhepäivähoidossa alle 3-vuotiaan kuntalisä on 290 ja 3-6-vuotiaan 160 euroa/kk. Työsuhteisen hoitajan palkkaamisessa kuntalisä on alle 3-vuotian lapsen hoitoon 550 euroa /kk ja 3-6-vuotiaan lapsen hoitoon 130 euroa. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden jatkuva, kokopäiväinen yksityinen hoito. Tilat Tällä hetkellä Kauniaisissa on kahdeksan kunnallista päiväkotia. Lisäksi toinen ostopalvelupäiväkoti toimii kunnalta vuokratuissa tiloissa. Kunnan päiväkotitiloista suurin osa on syksyllä 2009 tehdyn kuntokartoituksen mukaan huonossa kunnossa ja tiloiltaan epäkäytännöllisiä päiväkodeiksi. Avoin perhetoiminta käyttää Kauniaisten seurakuntien tilaa, Sebastosta, joka on kuitenkin osoittautunut liian pieneksi. Kauniaisten kaupungin päiväkotiverkostoselvitys (vuosille ) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ( 193). Siinä ehdotettiin muutamista kiinteistöistä luopumista ja joidenkin kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttamista. Tähän mennessä on päätetty päiväkodin rakentamisesta Kasavuoreen ja suunnittelun aloittamisesta maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta Sansinpellon päiväkodin rakentamiseksi. 8

10 Päiväkotien kielirakenne muuttuu uuden Kasavuoren päiväkodin valmistuttua siten, että kaikki päiväkodit ovat joko kokonaan suomenkielisiä tai kokonaan ruotsinkielisiä. Kielikylpytoiminta laajenee 2-vuotiseksi. Vuonna 2012 Kasavuoren päiväkodin valmistuttua kaupungilla on seitsemän päiväkotia. Sansinpellon päiväkodin ryhmät muuttavat Kasavuoreen Bergasta, jota on käytetty väistötilana. Avoin perhetoiminta muuttaa kesällä 2012 Puistokujan päiväkodin Hattivatit-ryhmän tiloihin. Uuden Sansinpellon päiväkodin valmistuttua arviolta 2014 tai 2015, luovutaan todennäköisesti kahdesta päiväkodista seuraavien joukosta: Metsämajan, Heikelintien ja Satuvuoren päiväkodit. Lapsia päivähoidossa Kauniaisissa (syyskuussa 2011) Syntymävuosi: Ikäluokasta päivähoidossa: prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia Päätöksenteko Päivähoidon asiat käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa (yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen), esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen esiopetusjaosto (molemmissa on kolme jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen, jotka on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä). Esiopetusjaoston puheenjohtajaksi valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisen jäsenen ja yhden esiopetusjaoston jäsenistä on oltava koululautakunnan jäsen. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii esittelijänä kummankin kieliryhmän esiopetusjaostossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on vuosien (lokakuuhun 2011 asti) aikana käsitelty päivähoidon asioita 14. kokouksessa. Käsiteltyjä asioita on ollut 26 kappaletta. Käsittelyssä ovat olleet muun muassa päiväkotiverkostoselvitys, kielikylpytoiminta, vuorohoidon laajeneminen, kotihoidon tuen kuntalisä ja hoitopaikkatakuu. Siirtymisen tavoitteet a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen, jonka keskiössä tulisi olla kasvun ja oppimisen tukeminen. b. Yhtenäinen opinpolku. Edellyttää tietoisuutta siitä, mitä polun muissa vaiheissa tapahtuu. c. Erityiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen ja mahdollisesti resurssikeskuksen perustaminen. d. Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön mallien siirtyminen varhaiskasvatuksesta myös kouluun. e. Säilyttää varhaiskasvatuksen nykyiset vahvuudet ja kehittää varhaiskasvatusta edelleen. Konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi voisivat olla esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen tiimi sekä yhteiset koulutukset opettajille. KELPO-kehittämistoiminnan myötä yhteistyössä on jo päästy eteenpäin, mutta KELPO-periaatteiden omaksuminen on vielä kesken. 9

11 Organisaatiovaihtoehdot, niiden vaikutukset ja edellyttämät toimenpiteet Malli A Suomenkielinen koulutoimi Svenskspråkiga skolväsendet Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Varhaiskasvatuksen tulosalue Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon - Muuttuisiko mikään? Yhteistyötä on mahdollista kehittää ja sen lisääntyminen toisi toivottavasti asiakkaalle lisäarvoa yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Siirretään koko päivähoidon tulosalueen talousarvio sivistystoimeen omaksi varhaiskasvatuksen tulosalueeksi. - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista ja budjetista sivistystoimen tulosaluepäällikkönä. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kauniaisilla on Kelan kanssa sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen tulosaluetta. Hänen työtehtävänsä muuttuvat hallintosäännössä määriteltyjen sivistystoimen tulosaluepäällikön tehtävien mukaisiksi. - Varhaiskasvatuspäällikön esimiehenä toimii kaupunginjohtaja. - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan sivistystoimen Varhaiskasvatuksen tulosalueen henkilöstöksi. - Toimistonhoitaja? Jos perustetaan varhaiskasvatuslautakunta, lisääntyy mm. hallinnollinen valmistelutyö tulosalueella. - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 10

12 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallin heikkoutena sitä, että varhaiskasvatus olisi erillään koulutoimista vaikkakin sivistystoimessa. Riskinä on, että hallinnollisen aseman muutos ei vaikuta käytäntöihin. Toisaalta mikään ei estä yhteistyön syntymistä ja varhaiskasvatus siirtyisi oman perustehtävänsä mukaiseen hallinnonalaan. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus ei automaattisesti lisäänny, mutta yhteistyömuotoja on mahdollista kehittää. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Varhaiskasvatus ja koulutoimet olisivat tässä mallissa erillään. Voi olla, että hyvät käytännöt eivät siirtyisi. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Varhaiskasvatusta kokonaisuutena on mahdollisesti helpompi kehittää omassa yksikössään. Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Suomenkielinen Ruotsinkielinen Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatuslautakunta (esiopetusjaostot) - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja/skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskaskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehdossa C varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskasvatuslautakunnassa. - Vaihtoehto B:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä sekä 1.2 Lautakunnat. 11

13 Malli B Suomenkielinen varhaiskasvatusja koulutoimi Svenskspråkiga dagvård och skolväsendet Kulttuuri ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Varhaiskasvatuspäällikkö Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon. Päiväkodit on päätetty muuttaa yksikielisiksi jo aikaisemmin. - Yhteistyön lisääntyminen toisi toivottavasti lisäarvoa asiakkaalle yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Jaetaan nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen talousarvio kieliryhmittäin. - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista varhaiskasvatuksen johtavana viranhaltijana ja laatii budjetin yhdessä koulutoimenjohtajien kanssa. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kelan kanssa on sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy sivistystoimen Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen henkilöstöksi. Miten sijoittuu avoin perhetoiminta? - Varhaiskasvatus- ja koulutoimia johtavat koulutoimenjohtajat sivistystoimen tulosaluepäälliköinä. Heidän tehtävänsä lisääntyvät (katso Toimialajohtajan tehtävät s.6) - Varhaiskasvatuspäällikkö on molempien koulutoimenjohtajien alainen (toinen nimetään hallinnolliseksi esimieheksi) Varhaiskasvatuspäällikkö rehtoreiden kanssa samassa linjassa organisaatiohierarkiassa, onko mahdollista? - Toimistonhoitaja? - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 12

14 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallin heikkoutena sitä, että organisaatiohierarkian vuoksi varhaiskasvatus jää alisteiseksi koulutoimelle, jolloin yhteinen ajattelutapa ei muodostu molempien vaikutuksella, vaan koulutoimen ehdoilla. Osa työryhmästä puolestaan piti varhaiskasvatuksen sijoittamista koulutoimien osaksi etuna, joka auttaisi yhteisen ajattelutavan omaksumista. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus lisääntyy, mutta osa työryhmästä epäili, että mallissa toimittaisiin koulutoimen ehdoilla. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Varhaiskasvatuksen vaikutus voisi jäädä organisaatiohierarkian vuoksi pieneksi. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Osa työryhmästä piti riskinä sitä, että tässä mallissa varhaiskasvatusta kehitettäisiin liikaa koulutoimen ehdoilla. He korostivat varhaiskasvatuksen omaleimaisuutta ja näkivät luontevampana varhaiskasvatuksen sijoittamisen koulutoimen rinnalle. Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A) Vaihtoehto B) Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja / skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi esittelijänä ja valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehto A:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä, 1.2 Lautakunnat. sekä mahdollisesti 2.4 Muu päätösvalta henkilöstöasioissa (mikäli halutaan siirtää päätösvaltaa varhaiskasvatuksen osalta tulosaluepäälliköiltä varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle, varhaiskasvatuspäällikölle) 13

15 Malli C Suomenkielinen varhaiskasvatusja koulutoimi Varhaiskasvatuspäällikkö Svenskspråkiga dagvård och skolväsendet Kulttuuri ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon. Päiväkodit on päätetty muuttaa yksikielisiksi jo aikaisemmin. - Yhteistyön lisääntyminen toisi toivottavasti lisäarvoa asiakkaalle yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Jaetaan nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen talousarvio kieliryhmittäin. Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista ja budjetista rinnasteisena tulosaluepäällikkönä ilman esittelyoikeutta lautakuntiin. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kauniaisilla on Kelan kanssa sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy sivistystoimen Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen henkilöstöksi. Miten sijoittuu avoin perhetoiminta? - Varhaiskasvatus- ja koulutoimia johtavat koulutoimenjohtajat. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii rinnasteisena tulosaluepäällikkönä ilman esittelyoikeutta. On mietittävä työnjako koulutoimenjohtajien ja varhaiskasvatuspäällikön välillä. - Varhaiskasvatuspäällikön esimies on kaupunginjohtaja. - Toimistonhoitaja? - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 14

16 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallia hyvänä, sillä varhaiskasvatus olisi organisaatiohierarkiassa koulutoimen rinnalla. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen edistyisi yhteistyön avulla. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus lisääntyy, mutta yhteistyömuotoja pitää kehittää. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Osa työryhmästä ajatteli, että varhaiskasvatus voisi tässä mallissa tuoda omaa osaamistaan esille tasaveroisena kumppanina. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Osa työryhmästä piti mallia hyvänä siksi, että varhaiskasvatuksen vahvuudet olisi helpompi säilyttää (kuin edellä kuvatussa vaihtoehdossa B). Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A) Vaihtoehto B) Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja / skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehto A:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä, 1.2 Lautakunnat sekä 2.4 Muu päätösvalta henkilöstöasioissa (mukaan rinnasteinen tulosaluepäällikkö) 15

17 Työryhmän ehdotus Kaupunginhallitukselle Sosiaali- ja terveystoimen edustajat korostavat, että hallinnon muutoksen vaihtoehtona on varhaiskasvatuksen pysyminen sosiaali- ja terveystoimessa omana tulosalueenaan, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö tulosaluepäällikkönä. Luottamuselinorganisaatio Mikäli varhaiskasvatuksen hallinnon muutokseen päädytään, voidaan päätöksenteossa harkita kahta lautakuntarakennetta: 1. Muodostetaan kaksi lautakuntaa: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja sekä ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja. (Vaihtoehto A s. 11) 2. Muodostetaan yksi lautakunta: Varhaiskasvatus- ja, jossa suomenkielinen ja ruotsinkielinen (sekä mahdollisesti varhaiskasvatus-) jaosto. (Vaihtoehto B s. 11) Vaihtoehtoa, jossa perustettaisiin oma varhaiskasvatuslautakunta ja siihen esiopetusjaostot, työryhmä pitää liian raskaana. (Vaihtoehto C s. 11) Viranhaltijaorganisaatio Viranhaltijaorganisaation osalta mahdollisina voidaan pitää kaikkia kolmea vaihtoehtoa: 1. Varhaiskasvatus siirretään sivistystoimeen omaksi tulosalueekseen, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö tulosaluepäällikkönä. Varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee ja esittelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli A s.10) 2. Varhaiskasvatus siirretään koulutoimien osaksi. Koulutoimenjohtajat ovat tulosaluepäälliköitä ja varhaiskasvatuspäällikkö toimii varhaiskasvatusasioiden johtavana viranhaltijana. Tällöin varhaiskasvatuspäällikön hallinnolliseksi esimieheksi nimetään toinen koulutoimenjohtajista. Koulutoimenjohtajat tulosaluepäälliköinä toimivat esittelijöinä lautakunnissa, varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli B s. 12) 3. Varhaiskasvatus siirretään koulutoimien osaksi. Koulutoimenjohtajat ovat tulosaluepäälliköitä ja varhaiskasvatuspäällikkö on rinnasteinen tulosaluepäällikkö ilman esittelyoikeutta lautakuntiin. Kaupunginjohtaja toimii varhaiskasvatuspäällikön esimiehenä. Varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli C s. 14) Työryhmä ehdottaa, että hallinnon muutos tapahtuisi aikaisintaan alkaen. Siirto koskisi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä tukia. Jatkovalmisteluja varten perustetaan ohjausryhmä. 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 252 Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö Versio 1.12.2010 Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessin toimintasääntö 1. Luku Yleistä 1 Yleiset määräykset Pääprosessia säätelevät lasten päivähoidosta ja perusopetuksesta annetut lait ja asetukset

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna Sivistyslautakunta 81 26.10.2016 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017-2018 625/12.00.01/2016 Sivistyslautakunta 26.10.2016 81 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen IHMIS- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen IHMIS- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen IHMIS- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Asia: Varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b :ien muutokset 1.8.2016 alkaen Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4708/12.01.00/2014 222 Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavan opetuksen kehittämispilotti Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Astrid Kauber, puh.

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 14.06.2012 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen; Pedagogisen toiminnan strateginen kehittäminen Opetustoimen johtaja

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) VARHAISKASVATUSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) Yksityisen palvelun tuottajalle ESIOPETUS YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma KASVA JA OPI LEMPÄÄLÄSSÄ - VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN - Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2017-2021 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VISIO Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot