Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset"

Transkriptio

1 Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset

2 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon hallinnon muutoksen vaikutuksista... 3 Keskustelutilaisuus henkilökunnalle hallinnon muutoksesta... 5 Lasten päivähoito Kauniaisissa... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 Päivähoito... 7 Esiopetus... 8 Avoin perhetoiminta... 8 Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä... 8 Tilat... 8 Lapsia päivähoidossa Kauniaisissa (syyskuussa 2011)... 9 Päätöksenteko... 9 Siirtymisen tavoitteet... 9 Organisaatiovaihtoehdot, niiden vaikutukset ja edellyttämät toimenpiteet Malli A Malli B Malli C Työryhmän ehdotus Kaupunginhallitukselle Luottamuselinorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio

3 Toimeksianto Kauniaisten talousarvio 2011 ja taloussuunnitelman Yleisosassa kohdan 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita Toiminnallisissa tavoitteissa 2011, ilmoitetaan selvitettävän varhaiskasvatuksen siirtäminen opetustoimeen (s.16). Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän selvittämään lasten päivähoidon siirtoa opetustoimeen. Siirron yhteydessä lasten päivähoidosta aletaan käyttää nimitystä varhaiskasvatus. Työryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja Torsten Widén, koulutoimenjohtajat Antti Rönkä ja Bjarne Mollgren, sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola ja varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija Heli Hemilä, joka toimii työryhmän sihteerinä. Työryhmä kokoontui kaikkiaan viisi kertaa. Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteä yhteistyö, kasvatuskumppanuus, on edellytys sille, että yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. Valtioneuvoston Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista antaman periaatepäätöksen mukaan varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet muodostavat valtakunnallisen, lapsen kasvua ja oppimista edistävän yhtenäisen kokonaisuuden. Kunta voi itse päättää mikä monijäseninen toimielin huolehtii lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) kunnalle säädetyistä tehtävistä. Päivähoidon hallintoa koskeva väliaikainen lainsäädäntö tuli pysyväksi alkaen. Yli puolet Suomen kunnista on siirtänyt päivähoidon hallinnon sosiaalitoimesta opetus- tai sivistystoimeen. Kunnat ovat arvioineet muutoksen mahdollistaneen paremmin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen opetussuunnitelmatyön ja näin vahvistaneen opetussuunnitelmien yhteen nivomista, arviointia ja kehittämistyötä. Päivähoidolle, esi- ja perusopetukselle on myös luotu yhteisiä strategioita. Esimiehet ovat kokeneet muutoksen luoneen uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle ja moniammatillisuudelle. Yhteistyön käynnistäminen on vaatinut koulutusta, joka on hyödyttänyt sekä päivähoitoa että koulua. Henkilöstön ja tilojen yhteiskäyttö on lisääntynyt. Erityisesti muutoksen on koettu hyödyttävän tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Päivähoidon hallinnon siirtämiselle opetustoimeen on nähty olevan vaikutusta myös opetustoimeen uudenlaisena työotteena. Erityisesti päivähoidon työtapojen ja yhteistyömuotojen perhetyön ja lastensuojelun kanssa on nähty tuovan lisäarvoa opetustoimelle. Hallinnonalan muuttamisessa uhkana on nähty, että sosiaalitoimen ja opetustoimen perustehtävien erilaisuuden vuoksi päivähoidon kosketuspinta sosiaalihuoltoon heikkenee ja päivähoidon opetuksellinen puoli korostuu huolenpitotehtävän ja vanhempien tukemisen kustannuksella. Kokonaisvaltainen näkemys lapsesta ja perheen tarpeista saattaa unohtua. Pelkona on varhaiskasvatuksen muuttuminen tiedollisesti painottuneeksi ja oppimista korostavaksi. Kuntien kokemusten perusteella nämä uhat eivät kuitenkaan ole toteutuneet. Muutoksen yhteydessä opetustoimeen tulee lisätehtäviä, joiden hoitamisesta hallinnonalalla ei ole kokemusta. Näitä ovat esimerkiksi asiakasmaksujen määritys ja perintä, yksityisen päivähoidon valvonta sekä lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen ohjeistus ja mahdollisista kuntalisistä päättäminen, mikäli hallinnon muutos koskee myös näitä tukia. 98 % kunnista on 2

4 sijoittanut päivähoidon ja sen vaihtoehtona tarjottavat tuet saman lautakunnan huolehdittaviksi, mutta valtionhallinnossa on päätetty, että hallitusohjelman mukainen, vuoden 2013 alussa voimaan astuva, varhaiskasvatuksen siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön ei koske lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Simo Pokki toteaa selvityksessään Espoon kaupungin suomenkielisen päivähoidon hallinnonalasta, että: Päivähoidon ja koulutoimen erilaisuudesta johtuen yhteistyön käynnistäminen ja kehittäminen vaativat määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä, jolla on oltava kirkas visio ja selkeät tavoitteet. SWOT-analyysit päivähoidon hallinnon muutoksen vaikutuksista Päivähoidon johtoryhmän kuuluvat päiväkotien johtajat, erityislastentarhanopettaja ja avoimen perhetoiminnan lastentarhanopettaja tekivät SWOT-analyysin varhaiskasvatuksen näkökulmasta pohtien nykytilan vahvuuksia ja heikkouksia sekä hallinnon muutoksen mahdollisuuksia ja uhkia. Nykytila Hallinnon muutos Vahvuudet - Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, kasvatuskumppanuus - Hoivakulttuuri - Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus toimivat yhdessä o yhteinen ajattelutapa ja yhteiset toimintatavat o samanarvoisuus ja tasa-arvo Mahdollisuudet - Yhteisen kielen ja ajattelutapojen löytyminen koulun kanssa - Yhteistyö erityisasiantuntijoiden kanssa - Kouluun hoiva- ja kasvatuskulttuuria varhaiskasvatuksesta - Yhtenäisen opinpolun muodostuminen - Nivelvaiheen helpottuminen - Yhteisten resurssien hyödyntäminen - Varhaiskasvatuksen statuksen nousu - Varhaiskasvatuksen kehittämistyö ja yhteydenpito pääkaupunkiseudun kanssa saa lisää tuulta purjeisiin ja lisää resursseja. - Opettajien ammatillisen identiteetin vahvistuminen: Lastentarhanopettajat saavat/joutuvat kantamaan vastuun ryhmän pedagogiikasta. Toimenkuvat selkiytyvät. Heikkoudet - Tiedonkulun ongelmat: Sosiaalitoimessa ei tiedetä mitä opetushallituksessa ja opetusministeriössä tehdään, vaikka esiopetuksen vuoksi pitäisi tietää - Kehittämistyölle ei ole resursseja (aikaa, henkilökuntaa) - Yhteisen kielen puute yhteistyötahojen kanssa - Erityisasiantuntija työskentelee ilman työyhteisöä - Rekrytoinnin vaikeus Uhat - Oppimisen korostuminen hoivan ja kasvatuksen kustannuksella - Yhteistyön heikkeneminen sosiaalitoimen yhteistyötahojen kanssa - Avoimen perhetoiminnan kehittämisen vaikeutuminen - Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön väheneminen / heikkeneminen - Pienen lapsen kehityksen tieto-taidon väheneminen hallinnosta jos varhaiskasvatusta johtaisi koulutoimenjohtaja - Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen eriytyminen o tiedon ja osaamisen hajoaminen o tiedonkulun vaikeudet o molemmat liian pieniä toimimaan yksin o kieliryhmien tasa-arvo saattaa heikentyä o elävä kaksikielisyys häviää - Varhaiskasvatuksen kehittämisen jääminen koulun jalkoihin - Varhaiskasvatuksen itsenäisyyden ja toimintakyvyn väheneminen - Koulutiloihin siirtyminen tekisi päivähoidosta koulumaisen - Resurssien väheneminen 3

5 Ruotsinkielisen alakoulun opettajat tekivät SWOT-analyysin, jossa näkökulmana on erityisesti koulun ja esiopetuksen yhteistyö. Nykytila Hallinnon muutos Vahvuudet Tällä hetkellä yhteistyö koulun ja päivähoidon (esiopetuksen) välillä toimii hyvin: - Esikoulu-koulu -ryhmä tapaa säännöllisesti ja suunnittelee yhteistyötä. - Esikoululaiset vierailevat koulussa useita kertoja esiopetusvuonna. - Esikoululaisille järjestetään tutustumispäivä koulussa keväällä, jolloin tapaavat opettajan ja luokkatoverit. - tutustumispäivänä info vanhemmille - Koulupsykologi tekee yhteistyötä esikoulun kanssa säännöllisesti: ottaa osaa kouluvalmiusarviointiin esikoulussa keväällä ja tarvittaessa tekee koulukypsyystestin. - Luokanopettajilla on mahdollisuus vierailla esikoulussa. - Esiopettajat vierailevat lokakuussa koulussa tapaamassa lapsia ja opettajaa ja katsomassa miten koulu on alkanut. - Oppilashuoltoryhmä vierailee keväällä päiväkodeissa ja tapaa esikoululaisten vanhemmat. - Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä rehtori tapaa vanhemmat ja lapset. - Siirtopalavereita pidetään lapsen erityistarpeen ja resurssien mukaan. Mahdollisuudet - Kolmiportaisen tuen tulee helpottaa tiedonsiirtoa erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla. - Käytännön yhteistyötä lisää, yhteisopetus Espoossa kouluun siirtyminen on helpompaa koska yhteistoimintaa on enemmän. - Hallinnon muutos on tervetullut, esiopettajat ja luokanopettajat voivat jatkaa hyvän yhteistyön kehittämistä - Opetusstrategioiden yhdenmukaistaminen, esimerkiksi lukemaan kirjoittamisen perusteella - menetelmän käyttö voisi alkaa jo esiopetuksessa. Yhteisten koulutusten kautta menetelmät siirtyisivät myös esiopetukseen. - Opetustapojen yhdenmukaistaminen, esimerkiksi kynäote ja kirjoittaminen: virheellisiä malleja on vaikea korjata. - Jos käytännön työhön ei tule muutoksia ei hallinnon muutoksesta voi olla haittaa. Yhteistyö riippuu henkilöstöstä eikä hallinnosta. - Etuna se, ettei erityisen tuen hallinnollista päätöstä tarvitsisi tehdä kahta kertaa. Heikkoudet - Keskustelua esiopettajan kanssa tulisi olla enemmän. - Luokanopettajilla ei ole aikaa vierailla esiopetusryhmissä toukokuussa, koska koulussa on niin kiire. Olisi tärkeää nähdä lapsi ryhmässä. Uhat - Myös koulujen yhteistyö tulee huomioida, ei vain esikoulun kanssa. - Toisen osapuolen tarpeiden näyttäytyminen tärkeämpinä kuin toisen. - Koulun oppilashuoltoryhmä pelkää lisävastuuta päivähoidon lapsista ja suhtautuu siksi muutokseen epäluuloisesti: päivähoidon oppilashuoltoa tulisi vahvistaa. - Esioppilaiden siirtyminen koulun tiloihin: tarvitsevat rennommat tilat, eikä koululla ole riittävästi tilaa. 4

6 Suomenkielisen alakoulun opettajat tekivät SWOT-analyysin, jossa eritellään päivähoidon hallinnon muutoksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia koulun näkökulmasta. Vahvuudet - varhainen tuki - nivelvaiheen helpottaminen, tiedonkulku - henkilöstön joustava käyttö (koulutukset) - yhteistyö - koulupolku laajenee Mahdollisuudet - koulupolku laajenee - varhainen tuki - suunnitelmien yhtenäisyys - avustajien käyttö kesällä päiväkodeissa Heikkoudet - taas aikaa menee lisää suunnitteluun, mistä aika - alakoulu "puun ja kuoren välissä" eli nivelvaiheita riittää alas ja ylös - erilaiset toimintakulttuurit - hallintokunta suurenee, organisointi, päälliköiden määrä Uhat - opettajan työmäärän lisääntyminen - rehtorien vastuun kasvu - opetussuunnitelman uusiminen - aikataulut jo nyt tiukkia - lasten välinen kilpailu jo esikoulussa Keskustelutilaisuus henkilökunnalle hallinnon muutoksesta Varhaiskasvatuksen hallinnon muutosta käsittelevästä selvityksestä kerrottiin henkilöstölle järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, johon lähetettiin kutsu lasten päivähoidon henkilökunnalle, kouluille ja päivähoidon yhteistyötahoille. Keskustelutilaisuudessa esiin nousseita kysymyksiä olivat varhaiskasvatuspäällikön asema hallinnon muutoksen jälkeen, muiden kuntien kokemukset hallinnon muutoksesta ja muutoksen konkreettiset vaikutukset. Päiväkotien johtajat toivat esille huolensa varhaiskasvatuksen hajoamisesta kielen mukaisesti kahtia. Lasten päivähoito Kauniaisissa Talous Vuoden 2011 talousarvio Vuoden 2012 arviot (raportti ) Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot - - Sisäiset tulot - - Valmistus omaan käyttöön - - Toimintatulot yhteensä Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut menot Sisäiset menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Avoimen perhetoiminnan menoihin on varattu noin euroa vuodelle 2011, etupäässä henkilöstömenoihin. Avoimessa perhetoiminnassa työskentelee lisäksi terveydenhuollon perheohjaaja 8 tuntia/viikko. 5

7 Henkilöstö Lasten päivähoidon vakanssiluettelo 2012 (päivitetty ) varhaiskasvatuspäällikkö 1 päiväkodinjohtaja 6 erityislastentarhanopettaja 1 (+ 1 alkaen ) lastentarhanopettaja 30 lastenhoitaja 41 päiväkotiapulainen 9 keittäjä 2 ruokapalvelun hoitaja 5 vast. ruoanjakaja 1 erityisavustaja ilman vakanssia laitosapulainen 7 perhepäivähoitaja 6 Yhteensä Varhaiskasvatuspäällikkö on lasten päivähoidon tulosalueen prosessien omistaja. Hän vastaa prosessien sujuvuudesta, resursoinnista, työnjaosta sekä prosessikuvausten päivittämisestä. Varhaiskasvatuspäällikön työnkuva on moninainen. Hän: - on päiväkodinjohtajien (6 kpl), erityislastentarhanopettajan ja avoimen perhetoiminnan lastentarhanopettajan suora esimies - toimii esittelijänä ja sihteerinä sekä ruotsinkielisessä että suomenkielisessä esiopetusjaostossa - valmistelee päivähoitoa koskevat asiat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan - vastaa tulosalueen budjetista ja laatii sen yhdessä päiväkodinjohtajien kanssa - antaa asiakasneuvontaa (8 tuntia / viikko) päivähoitoa koskevissa kysymyksissä - toimii puheenjohtajana Päivähoidon johtoryhmässä ja Pienten lasten hyvinvointiryhmässä - vastaa päivähoidon kehittämistyöstä (mukaan lukien esiopetussuunnitelma, kunnallinen Vasu, avoin perhetoiminta, VKK-metro -hanke, suomen- ja ruotsinkielinen pääkaupunkiseudun yhteistyö) - erityispäivähoidon kehittäminen - vastuu päivähoitohakemusten lakisääteisestä käsittelystä - vastuu tiedottamisesta kuntalaisille ja tarvittaessa medialle - yksityisen päivähoidon valvonta - osallistuu jäsenenä Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään ja Terveyden edistämisen johtoryhmään - huolehtii tilastoista. Sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen on sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja. Hänen työtehtävistään lasten päivähoidon tehtäviä ovat: - viranhaltijapäätökset uusien vakituisten työntekijöiden valinnasta (hallintosääntö) - mahdolliset kuulemistilaisuudet ja varoitusten antaminen henkilöstölle - talousarviovalmistelun yhteydessä strategiset linjauksista ja tulosalueen painopisteistä sopiminen - osallistuminen talousarvio- ja tilinpäätösprosesseihin ja talouden seuranta - tutkimuslupien myöntäminen - esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa - asiakaspalautteiden käsittely tarvittaessa yhdessä varhaiskasvatuspäällikön kanssa - kehityskeskustelut - talouden seuranta kuukausittain sekä talousarvio- ja tilinpäätösprosessien aikana - muut esimiestehtävät 6

8 Päätösten tiedoksianto, budjetin valmistelu sekä asioiden listavalmistelu hoidetaan Sosiaali- ja terveystoimessa yhteisesti. Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkönä toimii Sari Palojoki. Hänen mukaansa lasten päivähoidon asioiden käsittelyyn ja valmisteluun kuluu Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa: - Talousarvioprosessi 4 työpäivää - Osavuosikatsauksiin 1 työpäivä - Tilinpäätös 2 työpäivää - Talousprosessien ulkopuolinen laskenta 1 työpäivä - Päivähoitohintojen laskenta 1,5 työpäivää - Hankinnat ja hankintojen kilpailutus, sopimusten laadinta 10 työpäivää - IT-kehittämishankkeiden tuki (Effica) 6 tuntia - Lautakuntavalmistelu 6 tuntia - Kehittämistyöryhmät 6 tuntia - Koulutusten suunnittelu 6 tuntia - SoTe-johtoryhmätyöskentely 3 tuntia Lisäksi Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa seurataan taloutta kuukausittaisten seurantaraporttien avulla. Sosiaali- ja terveystoimen hallintoassistenttina toimii Camilla Vuoristo. Hänen vuosittaisesta työajastaan kuluu lasten päivähoidon tehtäviin noin 20 työpäivää. Hän: - rekrytointiprosessissa avaa Digium-linkit, valmistelee viranhaltijapäätökset sosiaali- ja terveysjohtajalle, lähettää/vie viranhaltijapäätökset tiedoksi hakijoilla ja esimiehille, palkkakonttoriin ja henkilöstöhallintoon, arkistoi hakupaperit ja ylläpitää verkkosivut - tarkastaa välillä päivähoidon laskuja - vie päivähoidon asiat lautakunnan listalle - päivittää päivähoidon kuukausiraportin M:asemalle - varaa kokoustilat ja tilaa tarjoilun. Lasten päivähoidossa ja päiväkodeissa ei ole resurssia toimistotyöhön, vaikka kaupungin omien päivähoitopalvelujen piirissä olevien noin 360 lapsen jatkuvasti muuttuva päivähoitolaskutus on suuri työtehtävä. Työn hoitaa Sosiaali- ja terveystoimen toimistonhoitaja Kaarina Taira. Hänen työajastaan kuluu keskimäärin noin 50 % päivähoidon asioihin, mutta erityisesti syksyllä on työajasta noin 80 % päivähoidon laskutusta sekä vanhempien tuloselvitysten läpikäyntiä. Hän on lisäksi Effica-tietojärjestelmän pääkäyttäjä ja osallistuu päivähoitomaksuja suunnittelevaan Helsingin seudun maksutyöryhmään. Päivähoito Kauniaisilla on kahdeksan kunnallista päiväkotia. Daghemmet Grankotten Heikelintien päiväkoti Kasavuoren päiväkoti Satuvuoren päiväkoti Metsämajan päiväkoti Puistokujan päiväkoti Sansinpellon Päiväkoti Pikku Akatemia ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille n. 42 paikkaa suomenkielinen, 3-6-vuotiaille n. 35 paikkaa suomen- ja ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille, n. 60 paikkaa suomenkielinen, 1-6-vuotiaille, n. 33 paikkaa suomenkielinen, ryhmät 1-3- ja 4-6-vuotiaille, n. 33 paikkaa suomenkielinen, 1-6-vuotiaille n. 33 paikkaa ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille n. 26 paikkaa suomen- ja ruotsinkielinen, 1-6-vuotiaille, vuorohoitoryhmä n. 77 paikkaa Lisäksi Mäntymäen koululla toimii kielikylpyryhmä 6-vuotiaille (n. 21 paikkaa). Ryhmä on hallinnollisesti Sansinpellon päiväkodin alaisuudessa. Kielikylpytoiminta laajenee 2-vuotiseksi elokuussa 2012 ja siirtyy Kasavuoren paviljonkiin (nykyinen Kasavuoren päiväkoti). Kaupungilla on ostopalvelusopimus kahden yksityisen päiväkodin (Stiftelsen Bensows daghem Lyan ja Folkhälsans Barnträdgård) kanssa, joiden palvelut ovat kuntalaisten käytettävissä samalla 7

9 tavoin ja samoin asiakasmaksuin kuin kunnan omat palvelut. Muun yksityisen päivähoitopalvelun tuottajan kanssa vanhemmat sopivat itse asiakasmaksuista ja saavat niihin lakisääteistä tukea. Kauniaisissa toimii yksityinen päiväkoti Ekebo. Ryhmäperhepäivähoito toimii Heikelintien (suomenkielinen, 8 paikkaa) ja Satuvuoren (suomenkielinen, 8 paikkaa) päiväkotien yhteydessä. Kaupungissa toimii kolme yksityistä perhepäivähoitajaa (yhteensä 12 paikkaa). Esiopetus Perheelle maksutonta esiopetusta tarjotaan niissä päiväkodeissa, joihin hakeutuu riittävästi esiopetusikäisiä lapsia. Maksuton esiopetus koskee oppivelvollisuuden alkamista edeltävää vuotta. Toiminta-aika noudattaa koulujen toiminta-aikaa ja päivittäinen opetusaika on 4 tuntia. Esiopetusjaostot (suomen- ja ruotsinkielinen) päättävät vuosittain esiopetuksen järjestämispaikat. Lukuvuonna suomenkielistä esiopetusta järjestetään Heikelintien, Metsämajan, Puistokujan ja Pikku Akatemian päiväkodeissa sekä Mäntymäen koululla toimivassa kielikylpyryhmässä. Ruotsinkielistä esiopetusta järjestävät päiväkodit Grankotten ja Kasavuori sekä ostopalvelupäiväkodit Stiftelsen Bensows daghem Lyan ja Folkhälsans Barnträdgård. Avoin perhetoiminta Avoin perhetoiminta on tarkoitettu lapsiperheiden kohtaamispaikaksi, jossa lapset ja aikuiset voivat tavata toisiaan vapaan yhdessäolon tai ohjatun toiminnan merkeissä. Lapset osallistuvat toimintaan aikuisen seurassa eikä ilmoittautumista etukäteen tarvita. Asiakkailla on mahdollisuus tavata esimerkiksi konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa ja perheohjaajaa. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä Vuonna 2009 Kauniaisissa poistettiin kotihoidon tuen kuntalisän tulosidonnaisuus ja nostettiin yksityisen hoidon tukea. Näiden muutosten sekä avoimen perhetoiminnan käynnistymisen tarkoitus on kannustaa perheitä hoitamaan pieniä lapsia kotona. Tavoitteena on, että 1-2-vuotiaiden ikäryhmistä hoidetaan kotona vähintään 50 %. Kotihoidon tuen kuntalisä on 252,28 euroa/kk. Yksityisen hoidon tuen kunnallista lisää maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen kokopäiväisestä päiväkoti- tai ryhmäperhepäiväkotihoidosta 480 euroa/kk ja 3-6 vuotiaan lapsen hoidosta 330 euroa/kk. Yksityisessä perhepäivähoidossa alle 3-vuotiaan kuntalisä on 290 ja 3-6-vuotiaan 160 euroa/kk. Työsuhteisen hoitajan palkkaamisessa kuntalisä on alle 3-vuotian lapsen hoitoon 550 euroa /kk ja 3-6-vuotiaan lapsen hoitoon 130 euroa. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on vähintään kuukauden jatkuva, kokopäiväinen yksityinen hoito. Tilat Tällä hetkellä Kauniaisissa on kahdeksan kunnallista päiväkotia. Lisäksi toinen ostopalvelupäiväkoti toimii kunnalta vuokratuissa tiloissa. Kunnan päiväkotitiloista suurin osa on syksyllä 2009 tehdyn kuntokartoituksen mukaan huonossa kunnossa ja tiloiltaan epäkäytännöllisiä päiväkodeiksi. Avoin perhetoiminta käyttää Kauniaisten seurakuntien tilaa, Sebastosta, joka on kuitenkin osoittautunut liian pieneksi. Kauniaisten kaupungin päiväkotiverkostoselvitys (vuosille ) hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ( 193). Siinä ehdotettiin muutamista kiinteistöistä luopumista ja joidenkin kiinteistöjen käyttötarkoituksen muuttamista. Tähän mennessä on päätetty päiväkodin rakentamisesta Kasavuoreen ja suunnittelun aloittamisesta maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta Sansinpellon päiväkodin rakentamiseksi. 8

10 Päiväkotien kielirakenne muuttuu uuden Kasavuoren päiväkodin valmistuttua siten, että kaikki päiväkodit ovat joko kokonaan suomenkielisiä tai kokonaan ruotsinkielisiä. Kielikylpytoiminta laajenee 2-vuotiseksi. Vuonna 2012 Kasavuoren päiväkodin valmistuttua kaupungilla on seitsemän päiväkotia. Sansinpellon päiväkodin ryhmät muuttavat Kasavuoreen Bergasta, jota on käytetty väistötilana. Avoin perhetoiminta muuttaa kesällä 2012 Puistokujan päiväkodin Hattivatit-ryhmän tiloihin. Uuden Sansinpellon päiväkodin valmistuttua arviolta 2014 tai 2015, luovutaan todennäköisesti kahdesta päiväkodista seuraavien joukosta: Metsämajan, Heikelintien ja Satuvuoren päiväkodit. Lapsia päivähoidossa Kauniaisissa (syyskuussa 2011) Syntymävuosi: Ikäluokasta päivähoidossa: prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia prosenttia Päätöksenteko Päivähoidon asiat käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa (yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen), esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa on suomenkielinen ja ruotsinkielinen esiopetusjaosto (molemmissa on kolme jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen, jotka on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä). Esiopetusjaoston puheenjohtajaksi valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisen jäsenen ja yhden esiopetusjaoston jäsenistä on oltava koululautakunnan jäsen. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii esittelijänä kummankin kieliryhmän esiopetusjaostossa. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on vuosien (lokakuuhun 2011 asti) aikana käsitelty päivähoidon asioita 14. kokouksessa. Käsiteltyjä asioita on ollut 26 kappaletta. Käsittelyssä ovat olleet muun muassa päiväkotiverkostoselvitys, kielikylpytoiminta, vuorohoidon laajeneminen, kotihoidon tuen kuntalisä ja hoitopaikkatakuu. Siirtymisen tavoitteet a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen, jonka keskiössä tulisi olla kasvun ja oppimisen tukeminen. b. Yhtenäinen opinpolku. Edellyttää tietoisuutta siitä, mitä polun muissa vaiheissa tapahtuu. c. Erityiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen ja mahdollisesti resurssikeskuksen perustaminen. d. Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön mallien siirtyminen varhaiskasvatuksesta myös kouluun. e. Säilyttää varhaiskasvatuksen nykyiset vahvuudet ja kehittää varhaiskasvatusta edelleen. Konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi voisivat olla esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen tiimi sekä yhteiset koulutukset opettajille. KELPO-kehittämistoiminnan myötä yhteistyössä on jo päästy eteenpäin, mutta KELPO-periaatteiden omaksuminen on vielä kesken. 9

11 Organisaatiovaihtoehdot, niiden vaikutukset ja edellyttämät toimenpiteet Malli A Suomenkielinen koulutoimi Svenskspråkiga skolväsendet Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Varhaiskasvatuksen tulosalue Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon - Muuttuisiko mikään? Yhteistyötä on mahdollista kehittää ja sen lisääntyminen toisi toivottavasti asiakkaalle lisäarvoa yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Siirretään koko päivähoidon tulosalueen talousarvio sivistystoimeen omaksi varhaiskasvatuksen tulosalueeksi. - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista ja budjetista sivistystoimen tulosaluepäällikkönä. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kauniaisilla on Kelan kanssa sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö johtaa varhaiskasvatuksen tulosaluetta. Hänen työtehtävänsä muuttuvat hallintosäännössä määriteltyjen sivistystoimen tulosaluepäällikön tehtävien mukaisiksi. - Varhaiskasvatuspäällikön esimiehenä toimii kaupunginjohtaja. - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan sivistystoimen Varhaiskasvatuksen tulosalueen henkilöstöksi. - Toimistonhoitaja? Jos perustetaan varhaiskasvatuslautakunta, lisääntyy mm. hallinnollinen valmistelutyö tulosalueella. - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 10

12 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallin heikkoutena sitä, että varhaiskasvatus olisi erillään koulutoimista vaikkakin sivistystoimessa. Riskinä on, että hallinnollisen aseman muutos ei vaikuta käytäntöihin. Toisaalta mikään ei estä yhteistyön syntymistä ja varhaiskasvatus siirtyisi oman perustehtävänsä mukaiseen hallinnonalaan. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus ei automaattisesti lisäänny, mutta yhteistyömuotoja on mahdollista kehittää. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Varhaiskasvatus ja koulutoimet olisivat tässä mallissa erillään. Voi olla, että hyvät käytännöt eivät siirtyisi. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Varhaiskasvatusta kokonaisuutena on mahdollisesti helpompi kehittää omassa yksikössään. Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Suomenkielinen Ruotsinkielinen Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatuslautakunta (esiopetusjaostot) - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja/skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskaskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehdossa C varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskasvatuslautakunnassa. - Vaihtoehto B:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä sekä 1.2 Lautakunnat. 11

13 Malli B Suomenkielinen varhaiskasvatusja koulutoimi Svenskspråkiga dagvård och skolväsendet Kulttuuri ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Varhaiskasvatuspäällikkö Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon. Päiväkodit on päätetty muuttaa yksikielisiksi jo aikaisemmin. - Yhteistyön lisääntyminen toisi toivottavasti lisäarvoa asiakkaalle yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Jaetaan nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen talousarvio kieliryhmittäin. - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista varhaiskasvatuksen johtavana viranhaltijana ja laatii budjetin yhdessä koulutoimenjohtajien kanssa. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kelan kanssa on sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy sivistystoimen Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen henkilöstöksi. Miten sijoittuu avoin perhetoiminta? - Varhaiskasvatus- ja koulutoimia johtavat koulutoimenjohtajat sivistystoimen tulosaluepäälliköinä. Heidän tehtävänsä lisääntyvät (katso Toimialajohtajan tehtävät s.6) - Varhaiskasvatuspäällikkö on molempien koulutoimenjohtajien alainen (toinen nimetään hallinnolliseksi esimieheksi) Varhaiskasvatuspäällikkö rehtoreiden kanssa samassa linjassa organisaatiohierarkiassa, onko mahdollista? - Toimistonhoitaja? - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 12

14 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallin heikkoutena sitä, että organisaatiohierarkian vuoksi varhaiskasvatus jää alisteiseksi koulutoimelle, jolloin yhteinen ajattelutapa ei muodostu molempien vaikutuksella, vaan koulutoimen ehdoilla. Osa työryhmästä puolestaan piti varhaiskasvatuksen sijoittamista koulutoimien osaksi etuna, joka auttaisi yhteisen ajattelutavan omaksumista. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus lisääntyy, mutta osa työryhmästä epäili, että mallissa toimittaisiin koulutoimen ehdoilla. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Varhaiskasvatuksen vaikutus voisi jäädä organisaatiohierarkian vuoksi pieneksi. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Osa työryhmästä piti riskinä sitä, että tässä mallissa varhaiskasvatusta kehitettäisiin liikaa koulutoimen ehdoilla. He korostivat varhaiskasvatuksen omaleimaisuutta ja näkivät luontevampana varhaiskasvatuksen sijoittamisen koulutoimen rinnalle. Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A) Vaihtoehto B) Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja / skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi esittelijänä ja valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehto A:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä, 1.2 Lautakunnat. sekä mahdollisesti 2.4 Muu päätösvalta henkilöstöasioissa (mikäli halutaan siirtää päätösvaltaa varhaiskasvatuksen osalta tulosaluepäälliköiltä varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle, varhaiskasvatuspäällikölle) 13

15 Malli C Suomenkielinen varhaiskasvatusja koulutoimi Varhaiskasvatuspäällikkö Svenskspråkiga dagvård och skolväsendet Kulttuuri ja vapaaaikatoimi Hallinto- ja talousyksikkö Asiakkaiden näkökulma: - Ei muutoksia päivittäisessä toiminnassa. - Ei muutoksia palveluverkkoon; Kauniaisissa on jo tekeillä mittavia uudistuksia kaupungin päiväkotiverkkoon. Päiväkodit on päätetty muuttaa yksikielisiksi jo aikaisemmin. - Yhteistyön lisääntyminen toisi toivottavasti lisäarvoa asiakkaalle yhtenäisen opinpolun muodossa. Talouden näkökulma: - Jaetaan nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen talousarvio kieliryhmittäin. Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa - Lisäresurssi toimistonhoitajan työtehtävää varten? - Huomioitava myös sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta siirtyvät työtehtävät (katso sivut 6-7: toimialajohtajan, hallintopäällikön ja hallintoassistentin työtehtävät) Prosessien näkökulma: - Varhaiskasvatuspäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen prosesseista ja budjetista rinnasteisena tulosaluepäällikkönä ilman esittelyoikeutta lautakuntiin. - Tietojärjestelmät ja tilastot: o Effican käyttö jatkuu. Sopimus sosiaali- ja terveystoimen kanssa päivähoidon Effican käytöstä. - Sopimukset, tuet ja yksityisen päivähoidon valvonta: o o Päivähoidon sopimus vuokratyövoimapalveluista on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen. Sopimus on uudistettava? Kauniaisilla on Kelan kanssa sopimus kotihoidon tuen kuntalisästä. Sopimus on uudistettava? o Sopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa on uudistettava? Henkilöstön näkökulma: - Nykyisen Lasten päivähoidon tulosalueen henkilöstö siirtyy sivistystoimen Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen sekä Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja koulutoimen henkilöstöksi. Miten sijoittuu avoin perhetoiminta? - Varhaiskasvatus- ja koulutoimia johtavat koulutoimenjohtajat. Varhaiskasvatuspäällikkö toimii rinnasteisena tulosaluepäällikkönä ilman esittelyoikeutta. On mietittävä työnjako koulutoimenjohtajien ja varhaiskasvatuspäällikön välillä. - Varhaiskasvatuspäällikön esimies on kaupunginjohtaja. - Toimistonhoitaja? - Henkilöstön kanssa tulee neuvotella tehtävien, toimipaikan yms. muutoksista: Tämän vaihtoehdon yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö, toimistonhoitaja ja taloushallinnon henkilöstö sivistystoimessa. 14

16 Tavoitteiden toteutuminen: a. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen: Osa työryhmästä piti mallia hyvänä, sillä varhaiskasvatus olisi organisaatiohierarkiassa koulutoimen rinnalla. Yhteisen ajattelutavan omaksuminen edistyisi yhteistyön avulla. b. Yhtenäinen opinpolku: Tietoisuus lisääntyy, mutta yhteistyömuotoja pitää kehittää. c. Erityiskasvatuksen yhteistyö: Vaatii toimiakseen yhteistyömuotojen kehittämistä. d. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö: Osa työryhmästä ajatteli, että varhaiskasvatus voisi tässä mallissa tuoda omaa osaamistaan esille tasaveroisena kumppanina. e. Varhaiskasvatuksen vahvuuksien säilyttäminen ja kehittäminen: Osa työryhmästä piti mallia hyvänä siksi, että varhaiskasvatuksen vahvuudet olisi helpompi säilyttää (kuin edellä kuvatussa vaihtoehdossa B). Kauniaisissa on alkamassa esimerkiksi kunnallisen Vasun tekeminen. Lisäksi avoimen perhetoiminnan palveluja kehitetään ja laajennetaan. Muutoksen yhteydessä riskinä on, että yhteistyön kehittäminen vie resurssit varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Päivähoidon SWOT-analyysissä nostettiin esille, ettei nykytilanteessakaan riitä resursseja kehittämistyölle. Päätöksenteko: Vaihtoehto A) Vaihtoehto B) Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Varhaiskasvatus- ja (suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto, mahdollisesti varhaiskasvatusjaosto) Sivistyslautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta - Vaihtoehdossa A esittelijänä toimisi koulutoimenjohtaja / skoldirektör. Valmistelijana varhaiskasvatusta koskevissa asioissa toimisi varhaiskasvatuspäällikkö. - Vaihtoehdossa B varhaiskasvatuspäällikkö toimisi valmistelijana ja esittelijänä varhaiskasvatusta koskevissa asioissa. - Vaihtoehto A:n heikkous on se, että varhaiskasvatuksen asiat käsiteltäisiin kahdessa lautakunnassa. Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2003: Jos päivähoidon hallinto siirretään opetustoimeen kaksikielisessä kunnassa, se on selkeintä toteuttaa siten, että kieliryhmillä on yhteinen koulutusta sekä lasten päivähoitoa ja lasten hoidon tukea hallinnoiva lautakunta ja siihen asetetaan jaosto kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Hallintosääntö: - Tarvitaan muutoksia kohtiin 1 Kaupunginhallitus, lautakunnat ja toimintajärjestelmä, 1.2 Lautakunnat sekä 2.4 Muu päätösvalta henkilöstöasioissa (mukaan rinnasteinen tulosaluepäällikkö) 15

17 Työryhmän ehdotus Kaupunginhallitukselle Sosiaali- ja terveystoimen edustajat korostavat, että hallinnon muutoksen vaihtoehtona on varhaiskasvatuksen pysyminen sosiaali- ja terveystoimessa omana tulosalueenaan, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö tulosaluepäällikkönä. Luottamuselinorganisaatio Mikäli varhaiskasvatuksen hallinnon muutokseen päädytään, voidaan päätöksenteossa harkita kahta lautakuntarakennetta: 1. Muodostetaan kaksi lautakuntaa: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja sekä ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja. (Vaihtoehto A s. 11) 2. Muodostetaan yksi lautakunta: Varhaiskasvatus- ja, jossa suomenkielinen ja ruotsinkielinen (sekä mahdollisesti varhaiskasvatus-) jaosto. (Vaihtoehto B s. 11) Vaihtoehtoa, jossa perustettaisiin oma varhaiskasvatuslautakunta ja siihen esiopetusjaostot, työryhmä pitää liian raskaana. (Vaihtoehto C s. 11) Viranhaltijaorganisaatio Viranhaltijaorganisaation osalta mahdollisina voidaan pitää kaikkia kolmea vaihtoehtoa: 1. Varhaiskasvatus siirretään sivistystoimeen omaksi tulosalueekseen, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö tulosaluepäällikkönä. Varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee ja esittelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli A s.10) 2. Varhaiskasvatus siirretään koulutoimien osaksi. Koulutoimenjohtajat ovat tulosaluepäälliköitä ja varhaiskasvatuspäällikkö toimii varhaiskasvatusasioiden johtavana viranhaltijana. Tällöin varhaiskasvatuspäällikön hallinnolliseksi esimieheksi nimetään toinen koulutoimenjohtajista. Koulutoimenjohtajat tulosaluepäälliköinä toimivat esittelijöinä lautakunnissa, varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli B s. 12) 3. Varhaiskasvatus siirretään koulutoimien osaksi. Koulutoimenjohtajat ovat tulosaluepäälliköitä ja varhaiskasvatuspäällikkö on rinnasteinen tulosaluepäällikkö ilman esittelyoikeutta lautakuntiin. Kaupunginjohtaja toimii varhaiskasvatuspäällikön esimiehenä. Varhaiskasvatuspäällikkö valmistelee varhaiskasvatusta koskevat asiat lautakuntatyöskentelyyn. (Malli C s. 14) Työryhmä ehdottaa, että hallinnon muutos tapahtuisi aikaisintaan alkaen. Siirto koskisi myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä tukia. Jatkovalmisteluja varten perustetaan ohjausryhmä. 16

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot