Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / / Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh Anne Peltonen, puh Heli Tonteri, puh Virpi Leino, puh Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta seuraavan lausunnon: Yleistä kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki olisi täysin uusi laki. Ehdotetulla lailla saatettaisiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta hallinnonalasiirto loppuun ja luotaisiin opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalle omat varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäädökset. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa olevat päivähoidon asiakasmaksuja koskevat säädökset kumottaisiin. Tämä muutos selkeyttää osaltaan varhaiskasvatusta koskevien säädösten kokonaisuutta. Nykyisen maksujärjestelmän perusrakenteita ei esitetä muutettavaksi. Maksut määräytyisivät edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen sovitun varhaiskasvatusajan perusteella. Perusrakenteiden säilyttäminen on kannatettavaa siitä huolimatta, että osa asiakkaista pitää nykyisiä määräytymisperusteita vaikeaselkoisina. Asiakasmaksujen suuruus ja määräytyminen Varhaiskasvatuksen enimmäismaksua korotettaisiin 64 euroa (22 %) eli 290 eurosta 354 euroon kuukaudessa. Myös nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja korotettaisiin hieman, jotta saavutetaan hallituksen

2 Espoon kaupunki Päätös Sivu 2 / 11 tavoite nostaa asiakasmaksukertymää vuositasolla 54 miljoonaa euroa. Maksutonta varhaiskasvatusta eli ns. 0-maksuluokkaa koskeva sääntely säilyisi ennallaan ja alle 27 euron asiakasmaksua ei perittäisi. Maksujen määrittelyssä käytettyjä tulorajoja esitetään korotettavaksi perheen koosta riippumatta. Pienempien kahden ja kolmen hengen perheiden osalta tulorajojen korotus on suurempi kuin isompien perheiden osalta. Tämä alentaa pienperheiden maksuja ja parantaa näiden perheiden työnteon kannustimia. Maksuprosentteja esitetään nostettavaksi muilta kuin kahden hengen perheiltä. Enimmäismaksun korotus on merkittävä. Ehdotetut tulorajat ja maksuprosentit kolme henkeä suuremmilla perheillä ovat sellaisia, että ylin maksu määräytyy jo suhteellisen keskituloisille perheille. Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset huomioon ottaen näin suuri korotus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun heikentää perheen toimeentuloa ja pakottaa vähentämään muuta kulutusta. Espoon kaupunki esittää, että kolme henkeä ja sitä suurempien perheiden tulorajoja korotetaan enemmän kuin niitä on korotettu lakiesitysluonnoksessa. Tällä menettelyllä edistetään myös työn teon kannustavuutta näillä perheillä. 2-3 hengen pienperheille muutos on sen sijaan erittäin myönteinen. Nykyinen asiakasmaksulaki ei ole riittävässä määrin ottanut huomioon pienituloisia ja etenkään yksinhuoltajaperheitä. 0-maksuluokan säilyttäminen kannustaa heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia perheitä käyttämään varhaiskasvatuspalveluja ja on siitä syystä kannatettavaa. Maksun määräytymisen perusteena käytettävät tulot säilyisivät nykyisen lainsäädännön mukaisina. Tällä hetkellä esitetyssä uudessa laissa tuloina ei oteta huomioon aikuiskoulutustukea, jota koulutusrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työtai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Aikuiskoulutustuki on rinnastettavissa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Se tulisi sisällyttää varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena käytettäviin tuloihin. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksu olisi aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Nykyisin toisen lapsen maksu on pienempi ainoastaan perheillä, joiden asiakasmaksu ensimmäisestä lapsesta on vähintään 261 euroa/kk. Tämä muutos kohtelisi perheitä tasavertaisesti ja pienentäisi pienituloisempien perheiden asiakasmaksua. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuun esitetään muutoksia. Kuukausimaksu voisi olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 20 tuntia viikossa. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa vähintään 35 tuntia viikossa, voitaisiin periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Mikäli lapsi olisi varhaiskasvatuksessa enemmän kuin 20 tuntia,

3 Espoon kaupunki Päätös Sivu 3 / 11 mutta alle 35 tuntia, kunnan perimä maksu olisi suhteutettava lapsen varhaiskasvatusaikaan. Tämän muutoksen jälkeenkin on varhaiskasvatustoiminnan suunnittelun ja resurssien, esimerkiksi henkilöstön työaikojen oikean kohdentamisen vuoksi perheiden kanssa sovittava lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta varhaiskasvatusajasta. Alkuvaiheessa voitaisiin noudattaa nykyistä lapsen päivittäiseen varhaiskasvatusaikaan ja vapaapäiviin perustuvaa maksujen määräytymistä, koska aika on mahdollista laskea viikkotason tunteina ja määräytymiseen sisältyy uuden lain edellyttämä porrastus lapsen varhaiskasvatusajan mukaan. Lisäksi Espoon kaupunki katsoo, että esityksen mukainen enintään 20 tunnin viikoittaisen varhaiskasvatuksen maksuprosentti on liian korkea. Sen tulisi olla enintään 50 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Esityksen taloudelliset vaikutukset Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain valmistelussa maksujen muutoksen laskenta on toteutettu SISU- mikrosimulointimallilla ja siinä on käytetty Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tulonjaon palveluaineistoa vuodelta Aineisto on tarkin saatavilla oleva. Tavoitteena on ollut saavuttaa hallitusohjelman mukainen 54 miljoonan euron suuruinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotus. Kunnan maksutulojen kasvamisella ei ole vaikutusta valtionosuuksiin, sillä asiakasmaksutulot eivät vähennä kunnan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia. Esitysluonnoksen arvion mukaan suurin osa maksujen korotuksesta kohdistuu perheisiin, joiden kuukausimaksu tulojen perusteella olisi korkeampi kuin 290 euroa, mikäli enimmäismaksurajaa ei olisi. Pienituloisimpien ja etenkin yksinhuoltajaperheiden asiakasmaksut pienenisivät. Asiakasmaksujen tulorajoihin ja enimmäismaksuihin tehtäisiin nykyisen käytännön mukaisesti indeksitarkistukset kahden vuoden välein. Tilastokeskus siirtää varhaiskasvatuksen sosiaalitoimesta opetustoimen julkisten menojen hintaindeksiin. Tämän vuoksi esitetään, että varhaiskasvatuksessa käytetään jatkossa opetustoimen hintaindeksiä. Espoossa kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 35 prosenttia sijoittuu tällä hetkellä ylimpään maksuun. Nämä lapset ovat kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa ja heistä peritään nykyinen ylin 283 euron kuukausimaksu. Osuutta vähentää, että esiopetuksessa olevalta lapselta ei peritä täyttä maksua (maksu 60 %, enintään 80 % kokopäiväisen maksusta). Maksuton varhaiskasvatus on noin 15 prosentilla varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Perherakenteeltaan yleisimpiä ovat neljän hengen kotitaloudet, joita on puolet kaikista varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheistä. 2-3

4 Espoon kaupunki Päätös Sivu 4 / 11 hengen pienperheitä on neljäsosa ja viiden hengen perheitä viidesosa kaikista perheistä. Uuden asiakasmaksulain arvioidaan muuttavan lähes kaikkien espoolaislasten varhaiskasvatuksesta perittäviä maksuja. Maksu alenee noin 15 prosentilla ja suurenee 65 prosentilla lapsista. Asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän 2,2-2,5 miljoonaa euroa vuodessa nykyistä enemmän, mikäli perheet eivät ala laajemmin käyttää varhaiskasvatuspalveluja osa-aikaisesti. Esityksen muut vaikutukset Lakiesityksessä todetaan, että maksujärjestelmiä koskevat ohjelmistot tulee päivittää maksujen tulorajojen, maksuprosenttien, enimmäismaksun sekä toisesta lapsesta perittävän maksun muutoksen vuoksi. Uuden lain voimaantulo ajoitetaan toimintavuoden alkuun. Lakiesityksessä arvioidaan, että kunnissa muutokset voidaan huomioida, kun asiakasmaksuja tarkastetaan muutoinkin toimintavuoden alusta lukien eikä esityksen vuoksi siten ole tarpeen tehdä ylimääräisiä päätöksiä. Lakiesitykseen sisältyy myös siirtymäsäädös. Sen mukaan kunta voi soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan määräytyviä asiakasmaksuja vuoden 2016 loppuun asti. Kunnan on kuitenkin palautettava asiakkaalle liikaa peritty maksu, mikäli asiakkaan maksu on uuden lain mukaan pienempi kuin tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiesityksen voimaantulon aikataulu on erittäin tiukka. Ei ole varmaa, että asiakasjärjestelmään saataisiin tehdyksi kaikki tarvittavat muutokset ennen Siirtymäsäädös on siten tarpeellinen. Liikaa perityn maksun selvittäminen ja palauttaminen lisäisi kuitenkin merkittävästi asiakasmaksuasioita hoitavan henkilöstön työtä, sillä se olisi suurelta osin ns. käsin tehtävää työtä. Sen vuoksi tämä kohta lakiesityksestä tulisi poistaa. Lausunnon keskeinen sisältö Täysin uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain laatiminen selkeyttää osaltaan varhaiskasvatusta koskevien säädösten kokonaisuutta. Nykyisen maksujärjestelmän perusrakenteiden säilyttäminen on kannatettavaa siitä huolimatta, että osa asiakkaista pitää nykyisiä määräytymisperusteita vaikeaselkoisina. Ehdotettu enimmäismaksun korotus on merkittävä. Tulorajat ja maksuprosentit kolme henkeä suuremmilla perheillä ovat sellaisia, että ylin maksu määräytyy jo suhteellisen keskituloisille perheille. Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset huomioon ottaen näin suuri korotus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun heikentää perheen toimeentuloa ja pakottaa vähentämään muuta kulutusta. Espoon kaupunki esittää, että kolme henkeä ja sitä suurempien perheiden tulorajoja

5 Espoon kaupunki Päätös Sivu 5 / 11 korotetaan enemmän kuin niitä on korotettu lakiesitysluonnoksessa. Tällä menettelyllä edistetään myös työn teon kannustavuutta näillä perheillä. Pienperheiden maksujen aleneminen on erittäin myönteistä. Nykyinen asiakasmaksulaki ei ole riittävässä määrin ottanut huomioon pienituloisia ja etenkään yksinhuoltajaperheitä. 0-maksuluokan säilyttäminen kannustaa heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia perheitä käyttämään varhaiskasvatuspalveluja ja on siitä syystä kannatettavaa. Asiakasmaksun määräämisen perusteena olevina tuloina on otettava huomioon aikuiskoulutustuki, koska se on rinnastettavissa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ehdotus periä perheen toisesta lapsesta aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta kohtelee perheitä tasavertaisesti ja pienentää pienituloisempien perheiden asiakasmaksua. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuun esitetään muutoksia. Muutosten jälkeenkin on varhaiskasvatustoiminnan suunnittelun ja resurssien, esimerkiksi henkilöstön työaikojen oikean kohdentamisen vuoksi perheiden kanssa sovittava lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta varhaiskasvatusajasta. Alkuvaiheessa voitaisiin noudattaa nykyistä lapsen päivittäiseen varhaiskasvatusaikaan ja vapaapäiviin perustuvaa maksujen määräytymistä, koska aika on mahdollista laskea viikkotason tunteina ja määräytymiseen sisältyy uuden lain edellyttämä porrastus lapsen varhaiskasvatusajan mukaan. Esityksen mukainen enintään 20 tunnin viikoittaisen varhaiskasvatuksen maksuprosentti (60 %) on liian korkea. Sen tulisi olla enintään 50 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Uuden asiakasmaksulain arvioidaan muuttavan lähes kaikkien espoolaislasten varhaiskasvatuksesta perittäviä maksuja. Maksu alenee noin 15 prosentilla ja suurenee 65 prosentilla lapsista. Asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän vuositasolla 2,2-2,5 miljoonaa euroa nykyistä enemmän, mikäli perheet eivät ala laajemmin käyttää varhaiskasvatuspalveluja osa-aikaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiesityksen voimaantulon aikataulu on erittäin tiukka. Ei ole varmaa, että asiakasjärjestelmään saataisiin tehdyksi kaikki tarvittavat muutokset ennen Siirtymäsäädös on siten tarpeellinen. Liikaa perityn maksun selvittäminen ja palauttaminen lisäisi merkittävästi asiakasmaksuasioita hoitavan henkilöstön työtä. Sen vuoksi tämä kohta lakiesityksestä tulisi poistaa. Käsittely Sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon estyneenä ollessa asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen Esittelijän päätösehdotukseen tekemät korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

6 Espoon kaupunki Päätös Sivu 6 / 11 Puheenjohtaja Thure-Toivasen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lautakunta lisää lausuntoon, että maksujen määräytymisen tulee perustua nettotuloihin, jos se ei lisää byrokratiaa. Waltari vastusti puheenjohtajan lisäysehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty lisäysehdotus, jota on vastustettu, jonka johdosta on äänestettävä. Äänestyksessä puheenjohtajan lisäysehdotuksen puolesta äänesti 6 jäsentä ja sitä vastusti 4 jäsentä, yksi äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi lautakunnan 6 äänellä 4 ääntä vastaan, yhden äänestäessä tyhjää, hyväksyneen puheenjohtajan lisäysehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös esittää kaupunginhallitukselle, että se antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta seuraavan lausunnon: Yleistä kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki olisi täysin uusi laki. Ehdotetulla lailla saatettaisiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta hallinnonalasiirto loppuun ja luotaisiin opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalle omat varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäädökset. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa olevat päivähoidon asiakasmaksuja koskevat säädökset kumottaisiin. Tämä muutos selkeyttää osaltaan varhaiskasvatusta koskevien säädösten kokonaisuutta. Nykyisen maksujärjestelmän perusrakenteita ei esitetä muutettavaksi. Maksut määräytyisivät edelleen perheen koon ja tulojen sekä lapsen sovitun varhaiskasvatusajan perusteella. Perusrakenteiden säilyttäminen on kannatettavaa siitä huolimatta, että osa asiakkaista pitää nykyisiä määräytymisperusteita vaikeaselkoisina. Asiakasmaksujen suuruus ja määräytyminen

7 Espoon kaupunki Päätös Sivu 7 / 11 Varhaiskasvatuksen enimmäismaksua korotettaisiin 64 euroa (22 %) eli 290 eurosta 354 euroon kuukaudessa. Myös nykyisen enimmäismaksun alle jääviä maksuja korotettaisiin hieman, jotta saavutetaan hallituksen tavoite nostaa asiakasmaksukertymää vuositasolla 54 miljoonaa euroa. Maksutonta varhaiskasvatusta eli ns. 0-maksuluokkaa koskeva sääntely säilyisi ennallaan ja alle 27 euron asiakasmaksua ei perittäisi. Maksujen määrittelyssä käytettyjä tulorajoja esitetään korotettavaksi perheen koosta riippumatta. Pienempien kahden ja kolmen hengen perheiden osalta tulorajojen korotus on suurempi kuin isompien perheiden osalta. Tämä alentaa pienperheiden maksuja ja parantaa näiden perheiden työnteon kannustimia. Maksuprosentteja esitetään nostettavaksi muilta kuin kahden hengen perheiltä. Enimmäismaksun korotus on merkittävä. Ehdotetut tulorajat ja maksuprosentit kolme henkeä suuremmilla perheillä ovat sellaisia, että ylin maksu määräytyy jo suhteellisen keskituloisille perheille. Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset huomioon ottaen näin suuri korotus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun heikentää perheen toimeentuloa ja pakottaa vähentämään muuta kulutusta. Espoon kaupunki esittää, että kolme henkeä ja sitä suurempien perheiden tulorajoja korotetaan enemmän kuin niitä on korotettu lakiesitysluonnoksessa. Tällä menettelyllä edistetään myös työn teon kannustavuutta näillä perheillä. 2-3 hengen pienperheille muutos on sen sijaan erittäin myönteinen. Nykyinen asiakasmaksulaki ei ole riittävässä määrin ottanut huomioon pienituloisia ja etenkään yksinhuoltajaperheitä. 0-maksuluokan säilyttäminen kannustaa heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia perheitä käyttämään varhaiskasvatuspalveluja ja on siitä syystä kannatettavaa. Maksun määräytymisen perusteena käytettävät tulot säilyisivät nykyisen lainsäädännön mukaisina. Tällä hetkellä esitetyssä uudessa laissa tuloina ei oteta huomioon aikuiskoulutustukea, jota koulutusrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työtai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä. Aikuiskoulutustuki on rinnastettavissa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Se tulisi sisällyttää varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena käytettäviin tuloihin. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu ehdotetaan muutettavaksi siten, että maksu olisi aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta. Nykyisin toisen lapsen maksu on pienempi ainoastaan perheillä, joiden asiakasmaksu ensimmäisestä lapsesta on vähintään 261 euroa/kk. Tämä muutos kohtelisi perheitä tasavertaisesti ja pienentäisi pienituloisempien perheiden asiakasmaksua. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuun esitetään muutoksia. Kuukausimaksu voisi olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, kun lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 20 tuntia viikossa. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa vähintään

8 Espoon kaupunki Päätös Sivu 8 / tuntia viikossa, voitaisiin periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Mikäli lapsi olisi varhaiskasvatuksessa enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia, kunnan perimä maksu olisi suhteutettava lapsen varhaiskasvatusaikaan. Tämän muutoksen jälkeenkin on varhaiskasvatustoiminnan suunnittelun ja resurssien, esimerkiksi henkilöstön työaikojen oikean kohdentamisen vuoksi perheiden kanssa sovittava lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta varhaiskasvatusajasta. Alkuvaiheessa voitaisiin noudattaa nykyistä lapsen päivittäiseen varhaiskasvatusaikaan ja vapaapäiviin perustuvaa maksujen määräytymistä, koska aika on mahdollista laskea viikkotason tunteina ja määräytymiseen sisältyy uuden lain edellyttämä porrastus lapsen varhaiskasvatusajan mukaan. Lisäksi Espoon kaupunki katsoo, että esityksen mukainen enintään 20 tunnin viikoittaisen varhaiskasvatuksen maksuprosentti on liian korkea. Sen tulisi olla enintään 50 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Esityksen taloudelliset vaikutukset Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain valmistelussa maksujen muutoksen laskenta on toteutettu SISU- mikrosimulointimallilla ja siinä on käytetty Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tulonjaon palveluaineistoa vuodelta Aineisto on tarkin saatavilla oleva. Tavoitteena on ollut saavuttaa hallitusohjelman mukainen 54 miljoonan euron suuruinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotus. Kunnan maksutulojen kasvamisella ei ole vaikutusta valtionosuuksiin, sillä asiakasmaksutulot eivät vähennä kunnan peruspalvelujen laskennallisia kustannuksia. Esitysluonnoksen arvion mukaan suurin osa maksujen korotuksesta kohdistuu perheisiin, joiden kuukausimaksu tulojen perusteella olisi korkeampi kuin 290 euroa, mikäli enimmäismaksurajaa ei olisi. Pienituloisimpien ja etenkin yksinhuoltajaperheiden asiakasmaksut pienenisivät. Asiakasmaksujen tulorajoihin ja enimmäismaksuihin tehtäisiin nykyisen käytännön mukaisesti indeksitarkistukset kahden vuoden välein. Tilastokeskus siirtää varhaiskasvatuksen sosiaalitoimesta opetustoimen julkisten menojen hintaindeksiin. Tämän vuoksi esitetään, että varhaiskasvatuksessa käytetään jatkossa opetustoimen hintaindeksiä. Espoossa kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 35 prosenttia sijoittuu tällä hetkellä ylimpään maksuun. Nämä lapset ovat kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa ja heistä peritään nykyinen ylin 283 euron kuukausimaksu. Osuutta vähentää, että esiopetuksessa olevalta lapselta ei peritä täyttä maksua (maksu 60 %, enintään 80 % kokopäiväisen maksusta). Maksuton varhaiskasvatus on noin 15 prosentilla varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

9 Espoon kaupunki Päätös Sivu 9 / 11 Perherakenteeltaan yleisimpiä ovat neljän hengen kotitaloudet, joita on puolet kaikista varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheistä. 2-3 hengen pienperheitä on neljäsosa ja viiden hengen perheitä viidesosa kaikista perheistä. Uuden asiakasmaksulain arvioidaan muuttavan lähes kaikkien espoolaislasten varhaiskasvatuksesta perittäviä maksuja. Maksu alenee noin 15 prosentilla ja suurenee 65 prosentilla lapsista. Asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän 2,2-2,5 miljoonaa euroa vuodessa nykyistä enemmän, mikäli perheet eivät ala laajemmin käyttää varhaiskasvatuspalveluja osa-aikaisesti. Esityksen muut vaikutukset Lakiesityksessä todetaan, että maksujärjestelmiä koskevat ohjelmistot tulee päivittää maksujen tulorajojen, maksuprosenttien, enimmäismaksun sekä toisesta lapsesta perittävän maksun muutoksen vuoksi. Uuden lain voimaantulo ajoitetaan toimintavuoden alkuun. Lakiesityksessä arvioidaan, että kunnissa muutokset voidaan huomioida, kun asiakasmaksuja tarkastetaan muutoinkin toimintavuoden alusta lukien eikä esityksen vuoksi siten ole tarpeen tehdä ylimääräisiä päätöksiä. Lakiesitykseen sisältyy myös siirtymäsäädös. Sen mukaan kunta voi soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan määräytyviä asiakasmaksuja vuoden 2016 loppuun asti. Kunnan on kuitenkin palautettava asiakkaalle liikaa peritty maksu, mikäli asiakkaan maksu on uuden lain mukaan pienempi kuin tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiesityksen voimaantulon aikataulu on erittäin tiukka. Ei ole varmaa, että asiakasjärjestelmään saataisiin tehdyksi kaikki tarvittavat muutokset ennen Siirtymäsäädös on siten tarpeellinen. Liikaa perityn maksun selvittäminen ja palauttaminen lisäisi kuitenkin merkittävästi asiakasmaksuasioita hoitavan henkilöstön työtä, sillä se olisi suurelta osin ns. käsin tehtävää työtä. Sen vuoksi tämä kohta lakiesityksestä tulisi poistaa. Lausunnon keskeinen sisältö Täysin uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain laatiminen selkeyttää osaltaan varhaiskasvatusta koskevien säädösten kokonaisuutta. Nykyisen maksujärjestelmän perusrakenteiden säilyttäminen on kannatettavaa siitä huolimatta, että osa asiakkaista pitää nykyisiä määräytymisperusteita vaikeaselkoisina. Ehdotettu enimmäismaksun korotus on merkittävä. Tulorajat ja maksuprosentit kolme henkeä suuremmilla perheillä ovat sellaisia, että ylin maksu määräytyy jo suhteellisen keskituloisille perheille. Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset huomioon ottaen näin suuri korotus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun heikentää perheen toimeentuloa ja pakottaa vähentämään muuta kulutusta. Espoon kaupunki

10 Espoon kaupunki Päätös Sivu 10 / 11 esittää, että kolme henkeä ja sitä suurempien perheiden tulorajoja korotetaan enemmän kuin niitä on korotettu lakiesitysluonnoksessa. Tällä menettelyllä edistetään myös työn teon kannustavuutta näillä perheillä. Pienperheiden maksujen aleneminen on erittäin myönteistä. Nykyinen asiakasmaksulaki ei ole riittävässä määrin ottanut huomioon pienituloisia ja etenkään yksinhuoltajaperheitä. 0-maksuluokan säilyttäminen kannustaa heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia perheitä käyttämään varhaiskasvatuspalveluja ja on siitä syystä kannatettavaa. Asiakasmaksun määräämisen perusteena olevina tuloina on otettava huomioon aikuiskoulutustuki, koska se on rinnastettavissa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ehdotus periä perheen toisesta lapsesta aina enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen kokoaikaisesta maksusta kohtelee perheitä tasavertaisesti ja pienentää pienituloisempien perheiden asiakasmaksua. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuun esitetään muutoksia. Muutosten jälkeenkin on varhaiskasvatustoiminnan suunnittelun ja resurssien, esimerkiksi henkilöstön työaikojen oikean kohdentamisen vuoksi perheiden kanssa sovittava lasten päivittäisestä ja viikoittaisesta varhaiskasvatusajasta. Alkuvaiheessa voitaisiin noudattaa nykyistä lapsen päivittäiseen varhaiskasvatusaikaan ja vapaapäiviin perustuvaa maksujen määräytymistä, koska aika on mahdollista laskea viikkotason tunteina ja määräytymiseen sisältyy uuden lain edellyttämä porrastus lapsen varhaiskasvatusajan mukaan. Esityksen mukainen enintään 20 tunnin viikoittaisen varhaiskasvatuksen maksuprosentti (60 %) on liian korkea. Sen tulisi olla enintään 50 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Uuden asiakasmaksulain arvioidaan muuttavan lähes kaikkien espoolaislasten varhaiskasvatuksesta perittäviä maksuja. Maksu alenee noin 15 prosentilla ja suurenee 65 prosentilla lapsista. Asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän vuositasolla 2,2-2,5 miljoonaa euroa nykyistä enemmän, mikäli perheet eivät ala laajemmin käyttää varhaiskasvatuspalveluja osa-aikaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiesityksen voimaantulon aikataulu on erittäin tiukka. Ei ole varmaa, että asiakasjärjestelmään saataisiin tehdyksi kaikki tarvittavat muutokset ennen Siirtymäsäädös on siten tarpeellinen. Liikaa perityn maksun selvittäminen ja palauttaminen lisäisi merkittävästi asiakasmaksuasioita hoitavan henkilöstön työtä. Sen vuoksi tämä kohta lakiesityksestä tulisi poistaa. Lisäksi opetus- ja päätti esittää, että maksujen määräytymisen tulee perustua nettotuloihin, jos se ei lisää byrokratiaa. Liite 6 Äänestyslista

11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 11 / 11 Oheismateriaali Selostus - Lausuntopyyntö sekä luonnos hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi - Tiivistelmä luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi kulttuuriministeriö on pyytänyt Espoon kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään Espoon kaupungin lausunnon antaa kaupunginhallitus, jonka toimivaltaan kuuluu lakiin ja asetuksiin perustuvista asiakasmaksuista päättäminen. Ennen kaupunginhallitusta ehdotus lausunnoksi käsitellään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja Svenska rum -lautakunnassa Espoon toimielinten kokousaikataulusta johtuen opetus- ja kulttuuriministeriöstä on pyydetty lisäaikaa lausunnon toimittamiselle asti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnoksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista sekä niiden arvioiduista vaikutuksista on laadittu oheismateriaalina oleva tiivistelmä. Asiaa on käsitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaostossa Varhaiskasvatusjaosto päätti esittää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, että Espoon lausunnossa esitetään ylimpien maksurajojen korottamista. Näin ylin maksuraja ei koske niin montaa perhettä kuin hallituksen lausunnossa ehdotetaan. Kyseinen ehdotus on huomioitu päätösehdotuksen mukaisessa lausunnossa.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 303/2016 03.00.00 78 Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut alkaen 25.01.2017 Sivu 1 / 1 290/2017 02.05.00 6 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Arja Puronen, puh. 046

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos. Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiluonnos Esittely sekä keskeiset muutokset nykyiseen verrattuna 4.2.2016 Tavoitteet Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja säätelevä laki opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais kasvatuksen osasto. Sivistysvaliokunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais kasvatuksen osasto. Sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 17.11.2016 kasvatuksen osasto Sivistysvaliokunta 18.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta 1.8.2016 lukien 1400/00.04.00/2015 KOLA 34 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2641/2016 02.05.00 104 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen alkaen / EL-H Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja niiden määräytyminen 1.3.2017 alkaen / EL-H VD/122/02.03.00.00/2017 Lainsäädännöllinen tausta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

U Dno OUKA/696/ / «(Q ^((Q

U Dno OUKA/696/ / «(Q ^((Q Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2016 Sivu 1 16 Oulun kaupungin lausunto luonnoksesta D p e r a R^ r a r ä H, r j r., j n J s! w, ö esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi U 01

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 lukien HEL 2017-000836 T 02 05 00 Päätösehdotus Päätettävä tässä kokouksessa päättää, että lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 746/02.05.00/2012 86 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Pätäri Karola, puh. (09) 816 52171 Rauman Maria,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. +DOOLWXNVHQ HVLW\V(GXVNXQQDOOH ODLNVL VRVLDDOL MD WHU YH\GHQKXROORQ DVLDNDVPDNVXLVWD DQQHWXQ ODLQ D Q PXXWWDPLVHVWD Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017 Opetus- ja kasvatuslautakunta 15 15.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 2586/02.05.00/2017 OPEKAS 15.02.2017 15 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslain 13 :n

Lisätiedot

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 89/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Kaupunginhallitus 234 23.05.2016 Kaupunginhallitus 247 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 58 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 68 20.06.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja:

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja: VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 3/ 25.1.2017 Liite 3e Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Ehdotus lasten varhaiskasvatuksesta perittäviksi maksuiksi. Voimaan Ennakkoarviointi 1 (6)

Ehdotus lasten varhaiskasvatuksesta perittäviksi maksuiksi. Voimaan Ennakkoarviointi 1 (6) 1 (6) Asia Ehdotus lasten varhaiskasvatuksesta perittäviksi Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä OVALA JA SVENSKA RUM -LAUTAKUNNAT Kaupunginhallitus Valmistelijat valmistelun vastuuhenkilön/

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu sivistyslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu sivistyslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 LUKIEN Vahvistettu sivistyslautakunnassa 18.1.2018 5 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Asiakasmaksu määräytyy

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina

Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2017 1 (5) 23 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutokset 01.03.2017 TRE:592/02.04.03/2017 Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Valmistelijan yhteystiedot Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, :00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN... 1 i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 21.3.2017 18:00, Pöytäkirja 23 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN... 1 23, KASKO 21.3.2017 18:00 Sivu 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2017 ALKAEN Kaskoltk

Lisätiedot

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 26. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:35-19:30.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto Sivu 1 / 26. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:35-19:30. Espoon kaupunki Pöytäkirja 10.02.2016 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 10.02.2016 keskiviikko klo 17:35-19:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen, puheenjohtaja Erika Granfelt Mania Alkhatib

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 7

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 7 Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 7 3496/2017 03.00.00 Kaupunginhallitus 47 14.8.2017 Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 Luonnos 1.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perusopetuslakia muutettavaksi siten, että koululaisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 2 1. KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA LASKUTUKSEN PERIAATTEET 1.8.2018 ALKAEN Siv.ltk 18 Valmistelija: Pauliina Oittinen, päivähoidon ohjaaja p. 040 702 8601 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

90 Mikkelin kaupungin lausunto uuden varhaiskasvatuslain esitysluonnoksesta

90 Mikkelin kaupungin lausunto uuden varhaiskasvatuslain esitysluonnoksesta Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2018 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 25, 22.02.2018 Kaupunginhallitus, 90, 06.03.2018 90 Mikkelin kaupungin lausunto uuden varhaiskasvatuslain esitysluonnoksesta MliDno-2018-433

Lisätiedot

12.2.2016. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

12.2.2016. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite OKM/2/010/2016 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Pyydettynä lausuntona Opetusalan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 6/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/2 15.2.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 6/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/2 15.2.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 6/2016 1 (6) Opetus- ja kulttuuriministeriö Anne-Marie Brisson PL 29 00023 Valtioneuvosto 151 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

HE 322/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

HE 322/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että veteraanietuuksia eli rintamasotilaseläkelain mukaista rintamalisää,

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 2/2017 13 Kokousaika 15.2.2017 kello 18.00 18.21 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1992 vp - HE 71 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1992 vp - HE 71 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi polttoaineverosta annetun lain verotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Moottoribensiinin polttoaineveroa ehdotetaan korotettavaksi

Lisätiedot

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka

HE 106/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Maksuluokka Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto LAUSUNNOT LUONNOKSESTA VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSULAIKSI SEKÄ VARHAISKASVATUSLAIN 13 :N JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut alkaen OPETUSLAUTAKUNTA 7 08.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ja asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen OPLA 7 Tasavallan presidentti on vahvistanut 29.12.2016 uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 205/2016.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

PETÄJÄVEDEN KUNTA

PETÄJÄVEDEN KUNTA PETÄJÄVEDEN KUNTA 24.2.2017 Sivistystoimi / Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen 1.3.2017 alkaen Eduskunta on hyväksynyt uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sääntelevän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4707/12.01.01/2014 221 Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Elina Pulli, puh. 046 877 3888 Harri Rinta-aho,

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VARHAISKASVATUSMAKSUISTA ANNETUN LAIN 5 JA 8 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VARHAISKASVATUSMAKSUISTA ANNETUN LAIN 5 JA 8 :N MUUTTAMISESTA 1(6) LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VARHAISKASVATUSMAKSUISTA ANNETUN LAIN 5 JA 8 :N MUUTTAMISESTA Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kajaanin kaupungilta lausuntoa 28.6.2017

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 01.02.2016 Sivu 1 / 27. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 01.02.2016 Sivu 1 / 27. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 01.02.2016 Sivu 1 / 27 Kokoustiedot Aika 01.02.2016 maanantai klo 18:30-20:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto Kuulemistilaisuus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia koskeva hallituksen esitys (HE 60/2016)

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto Kuulemistilaisuus Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia koskeva hallituksen esitys (HE 60/2016) Mannerheimin Lastensuojeluliiton lausunto Kuulemistilaisuus 3.5.2016 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia koskeva hallituksen esitys (HE 60/2016) Hallituksen esityksessä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: 10.3.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA 1.3.2017 ALKAEN VIHDIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN TAKSA 2/5 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan päiväkodissa

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 50/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 50/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 50/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 36/2007 vp Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan opintorahan korottamista noin 15 prosentilla. Ehdotan lakialoitteessa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

1992 vp - HE 291 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 291 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 992 vp - HE 29 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 2/2010 9 Sivistyslautakunta. 15.2.2010 klo 18.00 19.22. Kunnanvirasto 1, valtuustosali 2/2010 9 Sivistyslautakunta 15.2.2010 klo 18.00 19.22 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot