SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti"

Transkriptio

1 SSJS:n Strategiabarometri 2007 Loppuraportti Samuli Skurnik Piia Karhu Tomi Laamanen Tammikuu 2008

2 Raportit kalvot päähavainnot 3-35 Liite 1: Mielipiteitä strategia-asioista ja strategisesta johtamisesta Liite 2: Strategian toteutuksen haasteet Liite 3: Näkemyksiä perheyrittäjyydestä ja perhemäisyyden roolista strategisessa johtamisessa Raportoijat 80

3 SSJS:n Strategiabarometri 2007 Päähavainnot Samuli Skurnik Piia Karhu

4 Sisältö kalvot SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus 6-10 Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä 34-35

5 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Kohdejoukko Tutkimuksen toteutus Tiedonkeruu ja SSJS-verkosto 2. arviointivaiheen vastaajat Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

6 SSJS:n Strategiabarometrin tarkoitus koota yhteen strategia-asioiden parissa työskentelevien strategia-ammattilaisten tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä yritysten strategiseen johtamiseen liittyvistä haasteista, saattaa kokemus- ja näkemystieto (tacit knowledge) nykyaikaisen tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyväksikäyttäen sellaiseen muotoon, että asiantuntijat voivat keskustella sen pohjalta ja arvioida sen avulla eri strategiaasioiden prioriteetteja ja painotuksia, ja koota tämä tieto karttuvaksi tietokannaksi, jonka pohjalta voidaan muodostaa kokonaiskuva kansallisesta strategiaagendasta ja sen keskeisistä kehityspiirteistä niin elinkeinoelämän omien toimijoiden kuin myös laajempaan yhteiskunnalliseen käyttöön.

7 SB 2007 kohdejoukkona oli 600+ strategia-ammattilaista Suomessa SSJS ry:n jäsenet Hallitusammattilaiset ry:n jäsenet 30 suurimman yrityksen hallitusten puheenjohtajat, toimitusjohtajat ja strategia-asioista vastaavat johtajat EK:n hallitus Joitakin muita täydentäviä ryhmiä

8 SB 2007 tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa ja tavoitteena oli kerätä strategia-ammattilaisten kokemukset ja syvätieto 1. Kyselyvaihe Kerättiin vapaamuotoisia tarinoita strategia-ammattilaisten kokemuksista ja syvätietoa Osa 1 Mitä keskeisiä muutoksia on tapahtunut/tapahtuu strategisen johtamisen eri osa-alueilla viimeisten 3 vuoden aikana? seuraavien 3 vuoden aikana? Vuoden teema: Perhemäisyys str johtam. Osa 2 Mikä on toimintaympäristön muutossuunta ja nopeus? Mikä on osaamisen taso strategiaprosessin eri osa-alueilla? 2. Arviointivaihe Kerättiin kvantitatiivisia arvioita ensimmäisellä kierroksella esiin nousseista strategisista teemoista Osa 1 Kuinka tärkeitä eri teemat ovat yritysten strategisessa suunnittelussa vuonna 2007? Kuinka hyvät valmiudet yrityksillä on käsitellä eri teemoja strategisessa suunnittelussa vuonna 2007? Osa 2 Mitkä tekijät vaikeuttavat eniten yritysten strategian toteuttamista? Pohjana oli prof. Tomi Laamasen (TKK) kehittämä kysely

9 Tiedonkeruu toteutettiin web-pohjaisella kysely- ja arviointityökalulla Tiedonkeruu toteutettiin yritysten strategiaprosesseihin kehitetyllä modulaarisella webpohjaisella ASIS -työkalulla Käytössä oli kolme asiantuntijoiden syvätietoa luotaavaa vastaustekniikkaa Storytelling: kokemusten ja näkemysten vapaamuotoinen kirjaus Arviointikenttä: kokemus- ja näkemystiedolla ladattujen raahattavien vastauspalkkien sijoitus arviointikenttään Liukukytkin: arviointijanalla siirrettävät liukukytkimet SSJS-verkosto Yhteistyökumppanit: Deloitte, Ernst & Young, Metso ja Taloussanomat Metodi ja toteutus: Amabile Oy, HammerKit Oy ja Skurnik Consulting

10 Arviointivaiheeseen osallistui yhteensä 111 arvioijaa Sukupuoli kpl Mies 84 Nainen 24 Ikä 2. Arviointivaiheen vastaajat kpl yli 65 3 Ammattiryhmä kpl Yritysjohto ja hallinto 47 Konsultti 21 Yrittäjä 14 Yrityksen asiantuntija 8 Yrityskoko Yritysmuoto kpl Osakeyhtiö 91 Pörssiyhtiö 31 Osuustoiminnallinen 4 kpl alle yli 1000 työntekijää Muu 32 Yhteensä 111 arvioijaa Yrityksen toimintaalue kpl Kansainvälinen 65 Kotimainen 41 Toimiala kpl ICT 12 Metsä ja metalli 7 Muu teollisuus 8 Konsultointi 34 Kauppa ja rahoitus 17 Muut yksit. palvelut 17 Julkiset palvelut 9 Muu 4

11 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Toimintaympäristön muutoksen suunta ja nopeus Tärkeimmät teemat strategisessa suunnittelussa Vähiten tärkeät teemat strategisessa suunnittelussa Parhaat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Huonoimmat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Osaaminen strategiaprosessin eri osa-alueilla Eniten strategian toteutusta vaikeuttavat asiat Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

12 Strategia-ammattilaiset ovat varsin yksimielisiä siitä, että toimintaympäristön muutos nopeutuu Toimintaympäristön muutoksen suunta ja nopeus (Keskihajonta) Keskiarvo 2007 Toimintaympäristön yleinen muutos (N=104) 4,02 (0,79) 2006 Toimintaympäristön yleinen muutos (N=146) 4,08 (0,54) 1=hidastuva 5=nopeutuva SB 2007:ssä lähes 61 % vastaajista arvioi > 4

13 Asiakasymmärryksen, osaamisen ja leadershipin kehittäminen ovat strategisen suunnittelun tärkeimmät teemat vuonna 2007 Tärkeimmät teemat strategisessa suunnittelussa 1. Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen (N=91) 2. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen (N=82) 3. Johtajuuden (leadershipin) kehittäminen (N=72) 4. Strategisen suunnittelun fokusointi aidosti strategisiin asioihin (N=67) 5. Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi (N=89) 6. Keskeisen uuden osaamisen hankinta (N=68) 7. Strategiaprosessin sitominen operatiiviseen johtamiseen (N=89) 8. Strategian kommunikoitavuuden ja toimeenpantavuuden kehittäminen (N=87) 9. Kilpailuympäristön muuttuminen (N=95) 10. Kasvu orgaanisesti (N=84) Keskiarvo 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 Hyvät valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5

14 Vähiten tärkeitä teemoja ovat diversifiointi sekä ulkomaisen omistuksen tai omistuksen hajaantumisen mukanaan tuomat muutokset Vähiten tärkeät teemat strategisessa suunnittelussa 60. Liiketoiminnan monialaistaminen (diversifiointi) (N=82) 59. Ulkomaisen omistuksen mukanaan tuomat muutokset (N=77) 58. Omistuksen hajaantumisen ja institutionalisoitumisen mukanaan tuomat muutokset (N=72) 57. Strategisen suunnittelun aikahorisontin lyhentäminen (N=84) 56. Toimintojen ulkoistaminen (N=89) 55. Pääomasijoittamisen lisääntymisen huomioiminen toiminnassa (N=78) 54. Organisaatiorakenteiden keventäminen (N=84) 53. Lainsäädännön muuttuminen (N=103) 52. Investointikyvykkyyden parantaminen (N=86) 51. Kasvu yrityskaupoin (N=84) Keskiarvo -1,3-1,3-1,3-1,2-0,7-0,7-0,5-0,4-0,3-0,1 Hyvät valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä teemaa strategisessa suunnittelussa Ei tärkeä strategisessa suunnittelussa -5 0

15 Parhaat valmiudet koetaan olevan johdon sitoutumis-, toiminnan eettisyys- ja keskeisen osaamisen säilyttämis -teemojen käsittelyssä Parhaat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa 1. Johdon parempi sitoutuminen yritykseen (N=84) Keskiarvo 0,8 2. Toiminnan eettisyyden varmistaminen (N=85) 3. Keskeisen osaamisen säilyttäminen (N=84) 4. Strategisen suunnittelun aikahorisontin lyhentäminen (N=84) 5. Kilpailuympäristön muuttuminen (N=95) 6. Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi (N=89) 7. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen (N=82) 8. Toiminnan yhteiskuntavastuun kehittäminen (N=77) 9. Kasvu orgaanisesti (N=84) 10. Asiakaskentän muuttuminen (N=100) 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Hyvät valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa 0 5

16 Huonot valmiudet koetaan olevan niissä kolmessa teemassa, jotka ovat myös vähiten tärkeitä Huonoimmat valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa 60. Omistuksen hajaantumisen ja institutionalisoitumisen mukanaan tuomat muutokset (N=72) 59. Ulkomaisen omistuksen mukanaan tuomat muutokset (N=77) Keskiarvo -1,4-1,3 58. Liiketoiminnan monialaistaminen (diversifiointi) (N=82) 57. Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa (N=83) 56. Kasvu yrityskaupoin (N=84) 55. Laajentuminen kasvaville markkinoille (esim. BRIC maat) (N=81) 54. Pääomasijoittamisen lisääntymisen huomioiminen toiminnassa (N=78) 53. Toimintojen ulkoistaminen (N=89) 52. Laajentuminen uusille maantieteellisille alueille (N=66) 51. Siirtyminen kvartaaliajattelusta pitkäjänteisempään kehittämiseen (N=86) -1,1-1,0-0,9-0,9-0,8-0,7-0,7-0,6 Huonot valmiudet käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa -5 0

17 Osaaminen on vuodessa kehittynyt useilla strategiaprosessin eri osa-alueilla, mutta se arvioidaan keskinkertaiseksi Osaaminen strategiaprosessin eri osa-alueilla Strategisen suunnittelun osaaminen Keskiarvo 3,34 3,24 (Keskihajonta 2007) (0,84) Yrityksen strateginen kilpailukyky 3,34 3,27 (0,72) Toimintaympäristön haasteiden ymmärrys 3,29 3,30 (0,82) Strategisen ajattelun ja ymmärryksen taso 3,17 3,09 (0,74) 2007 arvio 2006 arvio Strategioiden toteuttamisen osaaminen 2,92 3,16 (0,79) Strategioiden viestimisen onnistuminen 2,86 2,78 (0,83) Henkilöstön osallistaminen strategiatyössä 2,69 2,68 (0,84) 1=heikko 5= hyvä

18 Eniten strategian toteutusta vaikeuttaa päivittäisen käytännön työn hallitsevuus Eniten strategian toteutusta vaikeuttavat asiat 1. Päivittäisen käytännön työn hallitsevuus Keskiarvo Epäselvä strategia tai prioriteetit -0,9 3. Puutteelliset johtajuustaidot organisaation eri tasoilla -0,8 4. Organisaation sisäinen kommunikaatio -0,7 5. Liian vähäiset resurssit -0,5 Vaikeuttaa strategian toteuttamista -5 0

19 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Osaaminen Johtaminen ja johtajuus Strategia ja strategiaprosessi Organisaatio ja prosessit Toimintaympäristö Kasvumahdollisuudet Arvot ja yrityskulttuuri Teknologia Omistajuus ja omistajaohjaus Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

20 Osaaminen Kaikki osaamiskategorian teemat koetaan melko tärkeiksi, mutta valmiudet teemojen käsittelyyn heikohkoiksi Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen (N=91) Osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen (N=82) Keskeisen uuden osaamisen hankinta (N=68) ,3 2,8 2,8 (0,1) (0,3) (-0,2) "Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen" arvioidaan tärkeimmäksi teemaksi suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää), kun taas osaamisen kehittämiseen ja hankintaan liittyvät teemat arvioidaan tärkeimmiksi pienemmissä yrityksissä Konsultit kokevat keskimäärin paremmat valmiudet "Osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja johtamiseen kuin muut arvioijat Keskeisen osaamisen säilyttäminen (N=84) Kansainvälisen toimintaympäristö -osaamisen lisääminen (N=90) 1,5 1,9 Keskiarvo tärkeys (0,5) (-0,4) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Perinteiset funktiopohjaisesti johdetut yritykset eivät kykene luomaan mahdollisesti kumppanien kanssa yhdessä tehtävää asiakaslähtöistä tarjoamaa. Asiakastiedon osaaminen ja hallitsevan tarjoaman synnyttäminen erottaa menestyjät." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

21 Johtajuuden kehittäminen nähdään tärkeäksi, mutta valmiudet sen käsittelyyn strategisessa suunnittelussa heikohkoiksi Johtaminen ja johtajuus Johtajuuden (leadershipin) kehittäminen (N=72) 3. 2,6 (-0,2) Johdon parempi sitoutuminen yritykseen (N=84) Arvojohtamisen kehittäminen (N=87) Pehmeän johtajuuden kehittäminen (N=82) Kannustinjärjestelmien uudistaminen (N=89) Siirtyminen kvartaaliajattelusta pitkäjänteisempään kehittämiseen (N=86) 0,3 0,8 1,2 1,1 1,3 Keskiarvo tärkeys (0,8) (-0,4) (-0,4) (-0,3) (-0,6) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Siirtyminen kvartaaliajattelusta pitkäjänteisempään kehittämiseen" -teeman tärkeys korostuu (keskimäärin 3. tärkein) suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) sekä konsulttien keskuudessa Miesvastaajat kokevat valmiudet paremmiksi kuin naisvastaajat Naiset pitävät pehmeän johtajuuden kehittämistä vähemmän tärkeänä kuin miehet Arvojohtamisen tärkeydestä naiset ja miehet ovat samaa mieltä, mutta naiset näkevät valmiudet selvästi miehiä huonommiksi "Länsimainen teknisesti orientoitunut johtamistapa ei ole kehittänyt riittävästi herkkyyttä ja taitoa lukea heikkoja signaaleita, joilla toimintaympäristöä osattaisiin havainnoida silloin, kun perinteiset mittarit eivät vielä reagoi." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

22 Yritysjohto kokee valmiudet strategia- ja strategiaprosessiteemoissa selvästi paremmiksi kuin muut Strategia ja strategiaprosessi Strategisen suunnittelun fokusointi aidosti strategisiin asioihin (N=67) Strategiaprosessin sitominen operatiiviseen johtamiseen (N=89) Strategian kommunikoitavuuden ja toimeenpantavuuden kehittäminen (N=87) ,2 2,2 2,6 (-0,2) (-0,2) (-0,3) Miesvastaajat kokevat valmiudet yleensä paremmiksi kuin naisvastaajat "Strategiaprosessin systematisointiin" koetaan olevan keskimääräistä paremmat valmiudet isoissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) Strategiaprosessin systematisointi (N=84) Henkilöstön hyödyntäminen strategisessa suunnittelussa (N=92) 1,4 1,3 (0,1) (-0,3) Yhteistyöverkoston hyödyntäminen strategisessa suunnittelussa (N=92) Strategisen suunnittelun aikahorisontin ulottaminen kauemmaksi (N=88) Strategisen suunnittelun aikahorisontin lyhentäminen (N=84) -1,2 Ei tärkeä ,8 1,2 Keskiarvo tärkeys (-0,4) (-0,2) (0,4) (Keskiarvo valmius) Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Kilpailua ei ratkaise se, kenellä on paras strategia, vaan se, joka osaa parhaiten ja nopeimmin jalkauttaa sen." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

23 "Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi" koetaan kategorian tärkeimmäksi teemaksi, ja siihen arvioidaan olevan myös parhaat valmiudet Organisaatio ja prosessit Toiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi (N=89) 2,4 (0,3) Innovaatiokyvykkyyden parantaminen (N=87) Strategisten kumppanuuksien hyödyntäminen (N=89) Prosessimaisen toimintatavan kehittäminen (N=88) Toimintojen tehostaminen (N=91) Toiminnan yhdenmukaistaminen yli yksikkörajojen (N=89) Uudelleen organisoituminen (N=72) Investointikyvykkyyden parantaminen (N=86) Organisaatiorakenteiden keventäminen (N=84) Toimintojen ulkoistaminen (N=89) -0,5-0,7-0,3 5. 0,7 0,6 1,5 1,2 Keskiarvo tärkeys 1,8 1,8 (-0,5) (-0,5) (-0,1) (0,1) (-0,5) (-0,3) (-0,2) (-0,5) (-0,7) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 "Strategisten kumppanuuksien hyödyntäminen" koetaan keskimäärin tärkeämmäksi pienissä yrityksissä Miesvastaajat kokevat valmiudet keskimäärin paremmiksi kuin naiset, jotka kokevat valmiudet keskimäärin huonoiksi kaikilla alueilla Suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) valmiudet koetaan hyviksi useammalla alueella kuin pienemmissä yrityksissä Naiset kokevat kumppanuuksien hyödyntämisen yhtä tärkeänä kuin 1. teeman, mutta arvioivat valmiudet siihen huonommiksi kuin miehet Miehet kokevat innovaatiokyvykkyyden parantamisen yhtä tärkeänä kuin 1. teeman "Prosessijohtamisesta on tullut keskeinen johtamisjärjestelmiä määrittävä perusmenettely. Asiakkuuksien ja palvelujen johtamisessa prosessit ovat erinomainen keino jäsentää omaa toimintaa ja sen johtamista." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

24 "Kilpailuympäristön muuttuminen" koetaan kategorian tärkeimmäksi teemaksi, ja siihen arvioidaan olevan myös parhaat valmiudet Toimintaympäristö Kilpailuympäristön muuttuminen (N=95) 9. 2,1 (0,4) Suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) valmiudet koetaan keskimääräistä paremmiksi Asiakaskentän muuttuminen (N=100) Toimintaympäristössä tapahtuvat konsolidoinnit (N=97) 1,8 1,7 (0,3) (-0,2) Yritysjohto kokee valmiudet keskimääräistä paremmiksi Miesvastaajat kokevat valmiudet keskimäärin paremmiksi kuin naisvastaajat Toimintaympäristön globalisoituminen (N=105) 1,4 (-0,4) Teknologiamurrosten mahdollisuudet (N=103) Toimittajakentän muuttuminen (N=100) 0,0 0,9 (-0,3) (-0,1) "Strategisesti olemme siirtymässä suhteellisen vakaasta kehityksestä ennalta vaikeasti arvioitavaan uuteen maailmaan. Strategisena haasteena on hallita tämä muutosprosessi ja siihen liittyvät riskit." Lainsäädännön muuttuminen (N=103) -0,4 Keskiarvo tärkeys (-0,2) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

25 Valmiudet koetaan kaikissa kasvuteemoissa heikohkoiksi, paitsi orgaanisessa kasvussa Kasvumahdollisuudet Kasvu orgaanisesti (N=84) 10. 2,0 (0,3) Kasvu tuote-, palvelu-, prosessi- tai liiketoimintamalliinnovaatioiden avulla (N=85) Laajentuminen uusille tuote- tai palvelualueille (N=82) 1,7 1,4 (-0,3) (-0,3) Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä (yli 100 työntekijää) "kasvu yrityskaupoin" teema koetaan selvästi tärkeämmäksi kuin pienemmissä yrityksissä Laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin (N=83) 1,0 (-0,3) Laajentuminen uusille maantieteellisille alueille (N=66) 0,9 (-0,7) Laajentuminen kasvaville markkinoille (esim. BRIC maat) (N=81) 0,8 (-0,9) Kasvu brändiä tai brändiportfoliota kehittämällä (N=84) Liiketoiminnan erikoistuminen (N=84) 0,8 0,5 (-0,4) (-0,2) Verkostoituminen, globalisaatio ja tietoliikenteen kehittyminen ovat luoneet uusia toimialoja ja liiketoimintamalleja. Yrityksen roolin laajentaminen arvoketjussa / arvoverkossa (N=85) 0,3 (-0,5) Kasvu yrityskaupoin (N=84) -0,1 (-0,9) Liiketoiminnan monialaistaminen (diversifiointi) -1,3 (-1,1) (N=82) Keskiarvo (Keskiarvo tärkeys valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

26 Suuremmissa yrityksissä kategorian teemat koetaan tärkeämmiksi kuin pienemmissä yrityksissä Arvot ja yrityskulttuuri Henkilöstön parempi sitoutuminen yritykseen (N=84) Toiminnan eettisyyden varmistaminen (N=85) Läpinäkyvyyden lisääminen (N=86) Toiminnan yhteiskuntavastuun kehittäminen (N=77) Monikulttuurisuuden lisääntymisen huomiointi toiminnassa (N=85) 0,8 0,6 1,3 1,6 2,0 Keskiarvo tärkeys (0,02) (0,5) (-0,2) (0,3) (-0,4) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) kategorian teemat koettiin keskimäärin tärkeimmiksi kuin pienissä yrityksissä (alle 10 työntekijää) Pienet yritykset (alle 10 työntekijää) ja naisvastaajat kokevat "Toiminnan eettisyyden varmistamisen" tärkeimmäksi teemaksi "Monikulttuurisuuden lisääntymisen huomiointi" teeman tärkeys korostuu (3. tärkein) suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) Miesvastaajat kokevat valmiudet paremmiksi kuin naisvastaajat Pienissä yrityksissä valmiudet koetaan yleensä hieman paremmiksi kuin suurissa yrityksissä Kotimaassa toimivissa yrityksissä valmiudet koetaan hieman paremmiksi kuin kansainvälisesti toimivissa yrityksissä "Yritykset, jotka ottavat vastuuta toimintaympäristönsä kehittämisestä ja hyvinvoinnista, saavat omistajien tai asiakkaiden yhä kasvavaa arvostusta ja tämä vahvistaa ko. yritysten imagoa." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

27 Teknologia Tärkeimmäksi teknologiateemaksi arvioidaan uuden teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatioissa Uuden teknologian luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen innovaatioissa (N=78) 1,9 (-0,4) Eri vastaajaryhmät arvioivat teemojen tärkeysjärjestyksen melko samalla tavalla Miesvastaajat kokevat valmiudet paremmiksi kuin naisvastaajat Tietotekniikan uudistaminen tukemaan paremmin liiketoiminnan tarpeita (N=82) Tietotekniikan uusinvestointien vähentäminen ja olemassa olevien järjestelmien parempi hyödyntäminen (N=84) 0,3 1,2 (0,1) (-0,03) "Suomessa on yhä kansainvälisesti merkittävää edelläkävijyyttä useilla, mutta entistä kapeammilla alueilla. Kilpailupaineet kovenevat ja eri tahojen tukea tarvitaan. Oman teknologiaosaamisen säilyttämisestä tulee joka tapauksessa välttämättömyys - mutta tarvitaan oikeita valintoja." Keskiarvo tärkeys (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

28 Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa ja hallinnon ja toimivan johdon työnjaossa koetaan jossain määrin tärkeiksi Omistajuus ja omistajaohjaus Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa (N=83) Muutostarpeet hallinnon ja toimivan johdon työnjaossa (N=83) Pääomasijoittamisen lisääntymisen huomioiminen toiminnassa (N=78) Omistuksen hajaantumisen ja institutionalisoitumisen mukanaan tuomat muutokset (N=72) Ulkomaisen omistuksen mukanaan tuomat muutokset (N=77) -1,3-1,3-0,7 1,3 1,0 Keskiarvo tärkeys (-1,0) (-0,5) (-0,8) (-1,4) (-1,3) (Keskiarvo valmius) Ei tärkeä -5 0 Tärkeä strategisessa suunnittelussa 0 5 Yritysjohto ja yrittäjät kokevat "Muutostarpeet hallinnon ja toimivan johdon työnjaossa" teeman keskimäärin hieman tärkeämmäksi kuin teeman "Muutostarpeet hallituksen strategisessa roolissa" Myös suurissa yrityksissä (yli 1000 työntekijää) ja kansainvälisissä yrityksissä muutostarpeet työnjaossa koetaan keskimäärin tärkeämmäksi kuin muutostarpeet hallituksen roolissa Pörssiyhtiöissä tärkeimmäksi teemaksi koetaan muutostarpeet hallituksen roolissa, kun taas osakeyhtiöissä yhtä tärkeäksi koetaan muutostarpeet hallinnon ja toimivan johdon roolissa Valmiudet koetaan keskimäärin melko huonoiksi kaikilla alueilla "Hallitusten ote yrityksen strategiaan on vahvistunut ja parantunut. Tämä merkitsee uudenlaisen yhteistyösuhteen löytämistä toimivan johdon kanssa. Toimiva johto voi joskus kokea päätösvaltansa kapenevan." Hyvät valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa Huonot valmiudet käsitellä strategisessa suunnittelussa

29 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Strategian toteutusta eniten vaikeuttavat asiat Strategian toteutusta vähiten vaikeuttavat asiat Haasteellisuusjärjestyksen erot eri kokoisten yritysten edustajien välillä Yhteenveto löydöksistä

30 Arvio strategian toteutusta vaikeuttavista asioista vaihtelee Strategian toteutusta eniten vaikeuttavat asiat (Pohjana oli prof. Tomi Laamasen, TKK, kehittämä kysely) 1. Päivittäisen käytännön työn hallitsevuus 2. Epäselvä strategia tai prioriteetit 3. Puutteelliset johtajuustaidot organisaation eri tasoilla 4. Organisaation sisäinen kommunikaatio 5. Liian vähäiset resurssit 6. Omien yksikköjen etujen ajaminen 7. Vähäinen eri yksikköjen välinen koordinaatio 8. Odottamattomat toimintaympäristön muutokset 9. Nykyisen kulttuurin jäykkyys tai muut ominaisuudet -1-0,9-0,8-0,7-0,5-0,4-0,3-0,3-0,2 (2,28) (2,66) (2,51) (2,36) (2,61) (2,63) (2,47) (2,38) (2,47) 10. Muun organisaation vähäinen sitoutuminen Keskiarvo Vaikeuttaa strategian toteuttamista -5 0 Ei vaikeuta strategian toteuttamista 0 5 0,0 (2,34) (Keskihajonta)

31 Jatkuvat muutokset strategiassa tai rakenteissa koetaan vähiten strategian toteutusta vaikeuttavaksi teemaksi Strategian toteutusta vähiten vaikeuttavat asiat (Pohjana oli prof. Tomi Laamasen, TKK, kehittämä kysely) 18. Jatkuvat muutokset strategiassa/rakenteissa 1,6 (2,29) 17. Ihmisten sitoutuminen työhön 1,5 (2,35) 16. Organisaation strategiauupumus 1,4 (2,22) 15. Ylimmän johdon vähäinen sitoutuminen 1,4 (2,74) 14. Liikaa strategisia hankkeita 0,9 (2,43) 13. Strategia ja budjetointi eivät kohtaa 0,5 (2,67) 12. Strategisia hankkeita ei määritellä 0,1 (2,58) 11. Nykyisten rakenteiden jäykkyys tai muut ominaisuudet 0,1 (2,67) Keskiarvo (Keskihajonta) Vaikeuttaa strategian toteuttamista -5 0 Ei vaikeuta strategian toteuttamista 0 5

32 Näkemys osa-alueiden haasteellisuusjärjestyksestä eroaa eri yrityksissä ja tilanteissa: esimerkkinä erot eri kokoisten yritysten edustajien välillä Strategian toteutusta vaikeuttava osa-alue Järjestys kaikki vastaajat Järjestys <50 MEUR liikevaihdon organisaatiot Järjestys >= 50 MEUR liikevaihdon organisaatio Päivittäisen käytännön työn hallitsevuus Epäselvä strategia tai prioriteetit Puutteelliset johtajuustaidot organisaation eri tasoilla Organisaation sisäinen kommunikaatio Liian vähäiset resurssit Omien yksikköjen etujen ajaminen Vähäinen eri yksikköjen välinen koordinaatio Odottamattomat toimintaympäristön muutokset Nykyisen kulttuurin jäykkyys tai muut ominaisuudet Muun organisaation vähäinen sitoutuminen Nykyisten rakenteiden jäykkyys tai muut ominaisuudet Strategisia hankkeita ei määritellä Strategia ja budjetointi eivät kohtaa Liikaa strategisia hankkeita Ylimmän johdon vähäinen sitoutuminen Organisaation strategiauupumus Ihmisten sitoutuminen työhön Jatkuvat muutokset strategiassa/rakenteissa

33 Sisältö SSJS:n Strategiabarometri 2007:n toteutus Päähavainnot Havainnot teemojen tärkeydestä ja yritysten valmiuksista käsitellä teemoja strategisessa suunnittelussa Havainnot strategian toteutuksen haasteista Yhteenveto löydöksistä

34 Yhteenveto Strategia-ammattilaiset ovat varsin yksimielisiä siitä, että toimintaympäristön muutos on edelleen nopeutumassa. Asiakastarpeiden syvällisen ymmärryksen lisääminen, osaamisen jatkuva kehittäminen ja johtaminen sekä leadershipin kehittäminen ovat strategisen suunnittelun tärkeimmät teemat vuonna Valmiuksia eri teemojen käsittelyyn strategisessa suunnittelussa ei koeta millään osa-alueella kovin hyväksi ei edes niissä, jotka arvioitiin tärkeimmiksi. Parhaat valmiudet koetaan olevan johdon sitoutumis-, toiminnan eettisyys- ja keskeisen osaamisen säilyttämis -teemojen käsittelyssä. Miehet kokevat valmiudet eri teemojen käsittelyyn strategisessa suunnittelussa keskimäärin paremmiksi kuin naiset. Strategian toteutusta vaikeuttaa eniten päivittäisen käytännön työn hallitsevuus. Strategian toteutuksen haasteet vaihtelevat riippuen yrityksestä ja sen tilanteesta.

35 Mitä kotiinvietävää? SB 2007 sisältää runsaasti mielenkiintoisia yksityiskohtia, kaikkea ei ole voitu raportoida tässä SB 2007 on asian luonteesta johtuen varsin yleisellä tasolla, tuloksiin ja niiden tulkintaan kannattaakin perehtyä eri tahoilla myös omista lähtökohdista. SB 2007 anti yritystasolle: jäsentynyt ja yhdessä arvotettu kansallinen kokonaiskuva sekä uusi ideoiden antaja, vertailukohta ja lähtökohta yritystason sovellutuksille.

36 Liite 1: Mielipiteitä strategia-asioista ja strategisesta johtamisesta (otteita 1. kierroksen vapaamuotoisista mielipiteistä) Samuli Skurnik

37 Osaaminen Diversityn näkeminen vahvuutena sekä integraatioprosesseissa, erilaisten ihmisten johtamisessa, monikansallisissa tiimeissä jne. on korostunut. Väestön ikärakenteesta johtuva työvoimapula ja henkilöstökustannuksista ja muista kustannuspaineista (mm. omistajien vaatimukset/globaali kilpailu) johtuva koveneva työtahti ja kilpailu pysyvistä työpaikoista synnyttävät laajan työterveys/hyvinvointikriisin, jonka räjähtävät kustannukset pakottavat organisaatiot pitkäjänteisempään ja vastuullisempaan resurssien käyttöön = ihmisten kunnioittamiseen. Osaamispuutteiden paikkaaminen globaaleilla kumppanuuksilla on yhä useammalle yritykselle uuden oppimisen paikka. Työntekijät ja potentiaaliset sellaiset kilpailuttavat työnantajia uusin kriteerein. Henkilöstö ei uskalla luottaa työnantajansa sitoutumiseen eikä myöskään sitoudu itse. Omistajan- ja johdonvaihdokset tuovat arvaamattomuutta vakaampiinkin yrityskulttuureihin.

38 Osaaminen (jatkuu) Johtoa valittaessa pitäisi kandidaatteja hakea ennakkoluulottomasti laajemmaltikin kuin muiden pörssiyhtiöiden toimitus- tai varatoimitusjohtajista. Paljon uutta management potentiaalia jää löytämättä. Nykymenolla syntyvä laaja työterveys/hyvinvointikriisi, jonka räjähtävät kustannukset pakottavat organisaatiot pitkäjänteisempään ja vastuullisempaan resurssien käyttöön = ihmisten kunnioittamiseen. Strategiaprosessi nousee uuteen arvoonsa ja pitkäjänteistyy. Osaamisen merkitys kasvaa edelleen, varsinkin kehittyneissä maissa. Suomen koulutusjärjestelmä kansainvälistyy merkittävästi. Erityisesti ammattikorkeakoulujen rooli Suomessa korostuu, innovaatiotoiminnan kaupallistumisen myötä. Osaaminen ei ole pelkkää teknologian osaamista, vaan etenkin sosiaalista osaamista ja ajan kelkassa pysymistä.

39 Johtaminen ja johtajuus Johtajien tärkeimmäksi tehtäväksi tulee taata henkilöstölle parhaat mahdolliset työolosuhteet tehdä aitojen arvojen mukaista työtä. Arvojohtaminen on yhä enemmän esillä ja arvovalintojen merkitys erityisesti asiantuntijatyö-yhteisöjen ohjaamisessa on noussut esille. Lisääntyvässä kilpailussa lahjakkaimmista yksilöistä ja parhaasta henkilökunnasta arvojohtamisesta on tullut välttämättömyys. Riskinä on, että taas mennään liian pitkälle [kun henkilöstö haluaa olla ylpeinä osa selvästi määriteltyä arvokokonaisuutta] ja unohdetaan, että alaisella on myös oikeus johtajaan, joka asettaa ne rajat ja antaa ne vastaukset, joita kommunikoidusta strategiasta ei ehkä saa! Monissa pörssiyhtiöissä ylin johto vaihtuu/vaihdetaan liian usein. Strategioiden luominen ja ennen kaikkea niiden menestyksekäs toteuttaminen vievät aikaa yleensä 3-5 vuotta. Johtoa ei pitäisi vaihtaa kuin jääkiekkojoukkueiden valmentajia heti kun vastoinkäymisiä ilmenee. Nuoren sukupolven vaatimustaso johtamisen suhteen on korkea; ikääntyneet, miesvaltaiset, rajoittuneessa uraputkessa eläneet johtajat eivät pysty vastaamaan odotuksiin; johtamisstrategiat, toimintaperiaatteet ja -käytännöt ovat muuttuneet yhä teknisemmiksi, sisällön kehitys ei ole pysynyt samalla tasolla.

SSJS Strategiabarometri 2008 - tulokset

SSJS Strategiabarometri 2008 - tulokset SSJS Strategiabarometri 2008 - tulokset Ernst & Young Strategia 2008 -tapahtuma Helsinki 30.9.2008 Samuli Skurnik Jonna Junkkari Tomi Laamanen Sisältö Sivu Yhteenveto 3-7 SSJS Strategiabarometri 2008:n

Lisätiedot

SSJS Strategiabarometri Samuli Skurnik, Amabile Consulting Oy Henry ry Henry Fellows Helsinki

SSJS Strategiabarometri Samuli Skurnik, Amabile Consulting Oy Henry ry Henry Fellows Helsinki SSJS Strategiabarometri 2008 Samuli Skurnik, Amabile Consulting Oy Henry ry Henry Fellows Helsinki 19.1.2009 Lähtökohtia Strategia-asiat ovat olleet aivan viime vuosiin asti vain harvojen tiedossa ja tietoa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Suomen teknologiateollisuuden

Suomen teknologiateollisuuden Suomen teknologiateollisuuden haasteet TRIO-ohjelman päätösseminaari 2.12.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Suomen teknologiateollisuuden haasteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa JÄRJELLÄ, TUNTEELLA VAI VAISTOJEN VARASSA? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa Hallituksen puheenjohtaja Jorma Tarkki Sukkamestarit Oy Varkaus 14.8.2009 SELVITYKSEN TAUSTA Pk-yritysten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo

Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Miten PK-yritys pärjää osaamiskilpailussa? PK-johtaja Pentti Mäkinen Toimittajaseminaari 26.10.2010 Porvoo Esityksen sisältö Yrittäjyyden haasteista Suomessa Kasvuyrittäjyyden merkitys rakennemuutoksessa

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Älykäs muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Pohjois-Savon liitto 11.3.2015 Pentti Sydänmaanlakka - Johtamisen suurimmat haasteet - Älykäs vai älytön organisaatio? - Älykäs

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot