Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna alkaen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna 1.1.2015 alkaen:"

Transkriptio

1 1 SOSIAALI-JA TERVEYSKESKUS Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito/ Savontie VARKAUS Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna alkaen: TIEDOTE ASIAKKAILLE ja PALVELUNTUOTTAJILLE: Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on kunnan kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon palvelualueen myöntämä sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta palvelusta kotiin setelin suuruisen summan (palvelusetelin arvo). Seteli korvaa palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset ennalta tiedossa olevaan määrään asti. Palveluseteleitä myönnetään palveluseteliin varatun määrärahan puitteissa. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Milloin palvelusetelin voi saada? Palvelusetelien saamisen ehtona on, että kyseessä on virallinen, sopimukseen perustuva omaishoitajuus ja jonka lisäksi hoidettava on ollut kotihoidossa vähäisin keskeytyksin vähintään puolet kalenterikuukauden päivistä. Vapaapäiväoikeuden syntyminen Lakisääteinen vapaapäivä oikeus on vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin hoitanut omaishoidettavaa kotona, joko ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin vähintään puolet kuukauden päivistä. Jos hoidettava on pois kotoa enemmän kuin puolet kalenteripäivistä kuukaudessa, ei hoitajalle kerry vapaata siltä kalenterikuukaudelta. Vapaapäiviä voi kerätä yhteen enintään 6 kk kerrallaan, kuitenkin niin että joulukuun vapaaoikeuden voi käyttää vielä seuraavan vuoden tammikuussa. Kertynyttä vapaapäivä oikeutta ei voi siirtää seuraavalle vuodelle käytettäväksi. Palveluseteli on vaihtoehto Viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä sen jälkeen kun asiakas on valinnut sen vaihtoehdoksi vapaapäivien toteuttamiseksi. Päätöksessä määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, josta hän voi kieltäytyä tai vaihtaa palveluntuottajaa. Mikäli asiakas ei halua palveluseteliä kotiin annettavina palveluina, jää vapaapäivien vaihtoehdoksi

2 2 kaupungin oma lyhythoito, toimeksiantosopimus tai palveluseteli lyhytaikaista hoitoa varten yksityisessä hoivayksikössä. Palveluseteli on tarkoitettu omaishoitajan vapaapäivien mahdollistamiseen, ei säännölliseen päivittäiseen lyhytaikaisen kotikäynnin ostamiseen. Varkauden kaupunki hyväksyy palvelusetelituottajat Kunta hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tietoa omaishoidon ohjaajalta tai Varkauden kaupungin nettisivuilta. Palvelusetelituottajien palvelujen laadusta vastaa Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon palvelualue, Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirasto. Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät kaupungin palvelun laadulle ja sisällölle asettamat ehdot. Palvelusetelituottajan kanssa käydään yhteinen keskustelu ennen toiminnan käynnistymistä palvelusetelituottajana sekä jatkossa tarvittaessa. Omaishoidon ohjaaja valvoo myönnetyn palvelun toteutumista ja kirjaa ylös asiakaspalautteen. Palvelusetelin arvo Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli- kotiin annettuna palveluna on arvoltaan 65 euroa. Asiakkaalla on mahdollista saada vapaapäiväoikeuden täytyttyä 3 x 65 euroa seteleitä/kuukausi. Setelin arvoon ei vaikuta asiakkaan tulot. Palvelusetelin arvosta päättää Perusturvalautakunta. Asiakas ostaa palvelun Asiakas valitsee hyväksytyistä palveluntuottajista sen palveluntuottajan, jolta hän haluaa ostaa palvelun. Sopimuksen teon yhteydessä asiakas luovuttaa Varkauden kaupungilta saamansa palvelusetelin/palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. Palvelusetelin ylimenevät kulut palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Laskutus Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa 15 minuutin aika esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas jättää perumatta sovitun käynnin. Laskutus tapahtuu jälkikäteen. Mikäli palveluntuottajan palvelun hinta on suurempi kuin palvelusetelituottaja hinta, maksaa asiakas ylimenevän omavastuuosuuden. Palveluntuottajan on mahdollista tarkistaa tuottamiensa palvelujen hintoja tarvittaessa kerran vuodessa ja tulevan vuoden hinnat ilmoitetaan Varkauden kaupungille kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä. Palveluntuottaja huolehtii, että sitä koskevat tiedot kaupungin palvelusetelituottajalistalla ja - rekisterissä ovat oikein ja ilmoittaa tarvittaessa muutoksista.

3 3 Omaishoitajan vapaan tuottamisesta toimitetaan asiakkaan ja yrittäjän allekirjoittama raportti omaishoidon ohjaajalle. Jos palvelusetelin arvoa ei ole käytetty kokonaan, jäljelle jäävää summaa ei voi siirtää käytettäväksi seuraavaan vapaaseen. Palveluseteli kuluu aina kokonaan. Palveluntuottaja laskuttaa Varkauden kaupunkia antamastaan palvelusta palvelunsetelin arvoon saakka kuukausittain. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti. Mikäli asiakas haluaa palveluntuottajalta muuta palvelua, mitä kunnan seteli ei kata tai kustannus menee yli setelin arvon, hän kustantaa sen itse. Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäverotonta. Kilometrikorvauksia ei voi sisällyttää palveluseteliin. Seteli kattaa asiakkaalle annetut palvelut. Palvelusetelin sisältö/käyttöoikeus Palvelusetelillä ostettuun palveluun tulee sisältyä aina hoidollinen osuus. Omaishoidettavan päivittäisissä toimissa avustaminen, omaishoitajalle kuuluvat tehtävät. Setelillä ei voi ostaa pelkästään siivousta, ikkunoiden pesua tai vuodevaatteiden ulosvientiä ja puistelua. Palveluntuottajan ja omaishoitajan/hoidettavan kanssa sovitaan päivän työtehtävistä esimerkiksi asiointiapu, pyykinpesu, aterioiden valmistaminen, astioiden pesu, roskien ulosvienti, asiakkaan hoito, ohjaus ja valvonta. Asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa avustaminen esim. riisuminen, peseytyminen ym. hygienianhoitoon liittyvät asiat, rasvaus, pukeminen, asennon muutokset, apuvälineiden käyttäminen ja huolto. Lääkkeiden annostelussa ja ottamisessa avustaminen. Omaishoitajan sijaistaminen voi sisältää vähäisessä määrin siivousta kuten pölyjen pyyhintää ja imurointia sekä vuodevaatteiden ulosviennin ja puistelun, ei kuitenkaan mattojen ulosvientiä ja tamppausta tai ikkunoiden pesua. Omaishoitajalle päivän tapahtumista raportointi. Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslainmukaiset oikeudet. Jos asiakas on tyytymätön palvelusetelillä hankittavaan palveluun, asiakas voi tehdä muistutuksen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä palveluntuottajalle. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaiselle kuten aluehallintoviranomaisille. Reklamaatiot Palvelusetelituottajia koskevista huomautuksista toivotaan keskusteltava ensin palveluntuottajan kanssa, mutta jos tällä ei ole vaikutusta, otetaan yhteyttä Varkauden kaupungin omaishoidon ohjaajaan. Epäkohdat tulee esittää kirjallisesti. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttajasopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan

4 4 käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvoja ovat tältä osin toimivaltaisia. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1311/2003 (pykälä 12 muutettu 570/2009). Palveluseteliprosessi kotiin annettuina palveluina- omaishoidon vapaapäivä Päätös virallisesta omaishoitajuude sta- Asiakas valitsee omaishoidon vapaapäivän vaihtoehdon Omaishoidon sopimuksen tekeminen Palvelusetelien postittaminen asiakkaalle Vapaapäivä oikeus on syntynyt Asiakas valitsee palveluntuottajan rekisteristä ja tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Asiakas kertoo käyttävänsä palveluseteliä ja antaa hyödyntämänsä setelit palveluntuottajalle saatuaan sovitut palvelut. Asiakas maksaa omavastuuosuuden suoraan yrittäjälle, mikäli palveluntuottajan hinta on ollut suurempi kuin palveluseteleiden arvo. Yrittäjä laskuttaa kaupunkia liittäen laskuun käytetyt palvelusetelit ja asiakkaan allekirjoittaman työselosteen Laskutuksen oikeellisuuden tarkistaminen omaishoidon ohjaaja

5 5 Palvelusetelituottajan ja asiakkaan välinen sopimus Asiakas tai hänen omaisensa tekevät palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan sopimuksen. Sopimuksessa tulee käydä ilmi ainakin palvelut, jotka asiakas saa palvelumaksunsa vastineeksi (hoito- ja palvelusuunnitelma) palvelumaksun suuruus setelin arvon ylittyessä Muut palvelut ja niiden hinnoittelu palvelutuotannon aloitusajankohta irtisanomisajan pituus ja irtisanomisehdot laskutusehdot maksukäytänteistä esim. ilmoittamatta / perumatta jätetyistä tarpeettomista käynneistä valitusmenettely Tuottajien hinnat Tarkan hintatiedon voi saada palveluntuottajilta, omaishoidon ohjaajalta sekä kaupungin nettisivuilta. Hintojen oikeellisuudesta vastaavat palveluntuottajat. LISÄTIETOA: Lisätietoa: Omaishoidon ohjaaja Mervi Pietinen, puh Laskutus: Käpykankaan palvelukeskus toimisto, puh Tapionkatu VARKAUS

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS 2013 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on yksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistapa. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja 1.5.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 23.04.2014 38 Sisältö 1 Palveluseteli... 3 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus... 3 3 Asiakkaan asema

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä kriteerit täyttävät

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 5. Palvelujen laatu... 5 6.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Palveluasumisen palveluseteli

Palveluasumisen palveluseteli Liite 1 1 (6) Tammikuu2013 Palveluasumisen palveluseteli Ohjeet palveluntuottajalle Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013

PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 Haukivuori KANGASNIEMI 13 72 HIRVENSALMI MIKKELI 5 Anttola PERTUNMAA 5 RISTIINA 62 PUUMALA MÄNTYHARJU SUOMENNIEM I 15 13 Tekijät: Seudullinen palvelusetelitiimi

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

30.7.2013 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS

30.7.2013 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS 30.7.2013 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS 2 Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 2. Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi... 4 3. Palvelusetelin myöntäminen ja tuottajarekisteri... 5 4. Palvelusetelillä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille

Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille Päijät-Hämeen palveluseteliopas Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama kuuden maakunnan yhteinen

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot