Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja"

Transkriptio

1 Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja lukien Ikäihmisten lautakunta

2 Sisältö 1 Palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä Palveluntuottaja Palvelusetelin arvo Palveluiden muutokset ja laskutus Asiakastietojen käsittely ja salassapito Vahingonkorvausvelvollisuus Palveluntuottajaksi hakeutumisen esteet/irtisanomisen syyt Liite Ohjaava lain säädäntö Liite Sähköiseen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään liittyvät toimintatavat... 13

3 3 1 Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää tilapäistä kotihoitoa (kotipalvelua) kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä kaupungin ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan kustannuksista kaupungin myöntämän setelin suuruisen summan. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus palvelumaksusta, joka ylittää palvelusetelin arvon. Palveluseteli on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Palveluseteliä ei voida käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn palveluun. 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus Palveluseteli myönnetään yksityisen palvelutuotannon tilapäisen kotihoidon (kotipalvelun) palvelumaksuun. Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle, jonka avuntarve on tilapäistä, kestoltaan lyhytaikaista tai käyntitarve harvemmin kuin kerran viikossa. Asiakkaan palvelutarve vaatii sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstön osaamista. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella samoihin hoito- ja huolenpidon tehtäviin kuin kaupungin kotihoitopalveluja (www.kouvola.fi/ikäihmisille/kotihoito). Kotihoidon asiakkaina ovat kaikenikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat, mutta suurin osa asiakkaista on kuitenkin yli 65-vuotiaita. Asiakkaan saamat palvelut määritellään yksilöllisesti ja kuntouttavan työotteen näkökulmasta laaditussa hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja ne perustuvat asiakkaalle tehtyyn palveluntarpeen arviointiin. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan, asiakkaan ja hänen läheistensä tai edunvalvojan sekä palveluntuottajan kanssa. Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelillä ei voida hankkia kotihoidon sisältämiä sairaanhoidon palveluja.

4 4 Palvelun sisältöä: asiakkaan jokapäiväisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen seuranta ja arviointi sekä muutoksista tiedottaminen omaisille, läheisille tai viranomaisille perushoiva ja huolenpito tarvittaessa avustaa lääkkeiden ottamisessa lääkedosentista tai apteekin annosjakelupussista ravitsemuksesta huolehtiminen ja tarvittava avustaminen ruokailussa henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja pukeutumisessa avustaminen liikkumisen, levon ja sosiaalisen kanssakäymisen turvaaminen Kelan etuuksista tiedottaminen ja hakemuksissa avustaminen tarvittaessa kauppa-asioiden hoito ja muiden hyvinvointipalveluiden tilaaminen asiakkaan omatoimisuuden tukeminen Henkilöstön/palveluseteliyrittäjän tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain (2005/272) ja asetuksen (2005/608) mukainen kelpoisuus. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tulee täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuuslain (1994/559) kelpoisuus. 3 Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä Palveluiden myöntämiseksi asiakkaan tulee sitoutua hoivaan/hoitoon ja olla valmis ottamaan vastaan palveluseteli palvelun järjestämiseksi. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli myönnetään asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Palvelusetelin myöntämisestä päättää kotihoidon ohjaaja. Palvelupäätös tehdään aina kirjallisesti. Asiakas voi valita, ottaako hän vastaan palvelusetelin tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi. Valinta edellyttää asiakkaalta ja/tai hänen lailliselta edustajaltaan kykyä harkita palveluseteliä. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kotihoidon ohjaaja ohjaa hänet joko kaupungin järjestämiin kotihoidon palveluihin tai ostopalveluihin. Viranhaltijan tekemään tilapäisen kotihoidon päätökseen ja palvelusetelipäätökseen tyytymätön asiakas voi valittaa oikaisuvaatimusohjeiden mukaan ikäihmisten lautakunnalle.

5 5 Asiakkaan valitessa palveluseteli, tekee kotihoidonohjaaja kirjallisen päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Kotihoidon ohjaaja selvittää asiakkaalle hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvon, palveluntuottajien tiedot, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet sekä vastaavan muulla tavoin järjestetyn tilapäisen kotihoidon kustannukset. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli ei ole tulosidonnainen. Kun asiakas on valinnut palvelusetelin tilapäisen kotihoidon järjestämiseksi, hänen tulee ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään palveluntuottajaan. Yhteydenotto voi tapahtua sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä (www.parastapalvelua.fi) tai esim. soittamalla palveluntuottajalle. Tarvittaessa kotihoidon ohjaaja opastaa ja ohjaa asiakasta sähköisen järjestelmän käytössä. Mikäli asiakas on puhelimitse yhteydessä palveluntuottajaan, ilmoittaa hän palveluntuottajalle saamassaan palvelusetelipäätöksessä olevan tunnistetiedon, jonka perusteella palveluntuottaja löytää asiakkaan sähköisestä järjestelmästä. Palveluntuottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakasta perustellusta syystä. Asiakas ja palveluntuottaja laativat palvelusopimuksen laskutusehdoista, palveluista sekä mahdollisista lisäpalveluista. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta, ovat tältä osin toimivaltaisia. Sopimuksen allekirjoittaa asiakas tai edunvalvoja ja palveluntuottaja. Sopimuksen teon yhteydessä asiakas esittää Kouvolan kaupungilta saamansa palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. Päätöksessä ilmenee myönnettyjen setelien määrä ja ajanjaksolle jolle setelit myönnetty. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia kuukausittain asiakkaan käytön mukaisen setelimäärän. Kaupunki korvaa enintään asiakkaan päätöksessä ilmoitetun setelimäärän päätöksen mukaiselta ajankohdalta. Palveluseteli on voimassa päätöksen mukaisen määräajan. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun kotihoidon palvelun maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita. Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Edellä mainituissa laissa korostetaan velvoitetta kyseisissä laeissa säänneltyjen asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen huomioimiseen, asiakkaan hyvään kohte-

6 6 luun, palveluun ja hoitoon, palvelu- ja hoitosuunnitelman laadintaan, molemminpuolisen tietojen antovelvollisuuteen ja tietojen käsittelyyn sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta palvelusetelin omavastuuosuuteen. Palvelusetelin omavastuuosuus ei myöskään kerrytä asiakkaan sosiaalihuollon asiakasmaksukattoa. Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta verotuksen kotitalousvähennykseen. Asiakas voi ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja, jolloin oikeus kotitalousvähennykseen on erikseen selvitettävä. Asiakas ilmoittaa palveluihin liittyvät reklamaatiotilanteet suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajan on selvitettävä reklamaatiot viipymättä ja ilmoitettava niistä ja muista asiakaspalautteista kaupungin viranhaltijalle. Palveluntuottajan tulee vastata asiakkaalle reklamaatioon/palautteeseen kiireellisissä tapauksissa välittömästi ja muulloinkin mahdollisimman pikaisesti. Palveluun liittyvistä epäkohdista voi ottaa yhteyttä myös sosiaali- tai potilasasiamieheen tai tehdä kantelun aluehallintovirastoon (AVI). Sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttöönoton laajetessa asiakas tai asiakkaan edustaja voi antaa palveluntuottajalle ja kunnalle palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista ensisijaisesti sähköisen palvelusetelijärjestelmän välityksellä, mutta myös esim. puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköisen järjestelmän välityksellä annettuun palautteeseen palveluntuottajan tulee vastata järjestelmässä joko välittömästi tai 2 viikon kuluessa asian kiireellisyydestä riippuen. Myös muuhun palautteeseen tulee vastata välittömästi tai 2 viikon kuluessa asian kiireellisyydestä riippuen. Vastaus palautteeseen on annettava kunnalle järjestelmän välityksellä sekä asiakkaalle hänen valitsemallaan tai toivomallaan tavalla. 4 Palveluntuottaja Kouvolan kaupungin palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sähköisen palveluseteli- ja ostopalveluohjelman (PSOP) kautta (http://parastapalvelua.fi ). Sähköiseen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään liittyvät toimintatavat on esitelty tarkemmin liitteessä 2. Sähköi-

7 7 sessä hakemuksessa ja sen liitteissä on määritelty lakisääteiset ja kaupungin määrittelemät palvelukohtaiset kriteerit. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Palvelusetelituottajaksi hyväksytään hakemuksessa mainitut ehdot ja kriteerit täyttävä palveluntuottaja. Hyväksytyksi tulemisesta lähetetään palvelun tuottajalle päätös. Kaupunki ei sitoudu osoittamaan palveluseteliä käyttäviä asiakkaita palveluntuottajalle. Palveluntuottajan on tehtävä toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista (yhteystiedot tai vastuuhenkilöt sekä palvelun tuottamiseen vaikuttavat olosuhteet) korjaukset sähköiseen PSOP - ohjelmaan. Tehdyt muutokset tulevat aina kaupungin hyväksyttäväksi. Palveluntuottaja luovuttaa kaupungille tiedot henkilökunnasta ja sen määrästä säännöllisesti ja aina sen muuttuessa. Palveluntuottajan tulee luovuttaa kaupungille tiedot asiakaspalautteista. Reklamaatiot tulee käsitellä asiakkaan kanssa ja informoida niistä välittömästi kaupunkia. Asiakas voi antaa palautetta palveluntuottajalle ja kaupungille palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä seikoista. Palautetta käytetään palveluntuottajan toiminnan laadun ja asianmukaisuuden arviointiin. Palautteeseen tulee asiakkaan pyynnöstä vastata seitsemän arkipäivän kuluessa sen saapumisesta. Tuottaja hyväksyy kaupungin tekemät asiakaskyselyt sekä muun valvonnan palveluun liittyen. Palveluntuottajien lakisääteisiin edellytyksiin kohdistuva valvonta tapahtuu sähköisesti ja automaattisesti (4krt/vuosi) PSOP-ohjelman avulla, jos valvontaa ei voida suorittaa sähköisesti, tulee palveluntuottajan toimittaa ko. liitteet itse. Lakisääteisiä vaatimuksia ovat mm. vakuutuksiin, verotukseen ja talouteen liittyvät tiedot. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää palvelua sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti. Palveluntuottaja on velvollinen toteuttamaan palvelusetelipäätöksen mukaisia palveluja. Annettavan palvelun laatu vastaa vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palvelusetelituottajaksi hyväksytyt palveluntuottajat ovat sitoutuneet ilmoittamaan palvelusetelipäätöksen tekijälle asiakkaan tilanteessa tapahtuvista muutoksista. Palveluntuottaja sitoutuu kaupungin kanssa molemminpuoliseen säännölliseen yhteistyöhön palvelusetelin tarkoituksen toteuttamiseksi. Palvelusetelituottajien palvelujen laatua valvovat Kouvolan kaupungin hyvinvointipalvelut ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirasto (AVI). Kaupunki on oikeutettu valvomaan palve-

8 8 luntuottajan toimintaa ja saamaan käyttöönsä kaikki valvonnassa tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Asiakkaalla on mahdollisuus saada tietoa kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista, niiden palveluista ja hintatiedoista sivuilta https://www.parastapalvelua.fi. Kaikkien tietojen tulee olla julkisia ja saatavilla Internetissä sekä muulla soveltuvalla tavalla. Kouvolan kaupungin hyvinvointipalvelut ylläpitää rekisteriä ilmoituksenvaraisista ja luvanvaraisista palveluntuottajista (www.hyvinvointiapu.fi). Sivustolta löytyy myös hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tiedot. Kaupunki voi peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen, mikäli hyväksymisehdot eivät enää täyty. Palveluntuottaja voi myös itse pyytää hyväksymisen peruuttamista, jolloin kunnan tulee poistaa palveluntuottaja ylläpitämästään luettelosta. 5 Palvelusetelin arvo Asiakkaan omavastuuosuus muodostuu palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelumaksun välisestä erotuksesta. Palvelusetelin ylimenevät kulut palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Jos palvelun kustannus on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kaupunki korvaa ainoastaan palvelumaksun suuruisen summan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja määrittelee oman palveluhinnastonsa. Kaupungin ikäihmistenlautakunta päättää vuosittain palvelusetelin arvosta ja sen sisällön muutoksista. 6 Palveluiden muutokset ja laskutus Laskutusjakso on yksi kuukausi. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia kuukausittain asiakkaan käyttämän setelimäärän mukaisesti kuun viidenteen päivään mennessä. Kaupunki korvaa enintään asiakkaan päätöksessä ilmoitetun setelimäärän päätöksen mukaiselta ajankohdalta. Palveluseteli on voimassa päätöksen mukaisen määräajan. Palveluntuottaja on velvollinen laatimaan kaupungin vaatimat tilastotiedot laskutuksen yhteydessä. Laskutuskausi alkaa ensimmäisestä käyntikerrasta lähtien.

9 9 Laskutuksen osalta siirrytään käyttämään sähköistä palvelusetelijärjestelmää sen käyttöönoton laajetessa, viimeistään vuonna Sähköisen laskutuksen käyttöönoton jälkeen palveluntuottaja ei lähetä kunnalle toteutuneita palvelusetelipalveluja koskevia laskuja vaan laskutus tapahtuu sähköisesti. Järjestelmä kerää palvelutapahtumista laskutusmateriaalin toteutuneiden tapahtumien perusteella. Kunta maksaa kerran kuukaudessa palveluntuottajalle toteutuneiden palveluiden mukaisen korvauksen. Palveluntuottaja saa järjestelmästä omaa kirjanpitoaan varten tarvittavat tiedot tulevista suorituksista. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan palveluntuottajalle. 7 Asiakastietojen käsittely ja salassapito Palvelusetelilainsäädännön mukaisesti kaupunki on rekisterinpitäjä myös palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa. Palveluntuottaja on rekisteritietojen ylläpitäjä ja on velvollinen laatimaan rekisteriselosteen. Palveluntuottajaa sitoo salassapitovelvoite ja palveluntuottaja on velvollinen käsittelemään huolellisesti saamansa salassa pidettävät asiakastiedot. Palveluntuottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiakastietoja käsittelevät työntekijät, palvelusuhteen laadusta riippumatta, ja opiskelijat sitoutuvat laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen. Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Asiakirjat on laadittava, säilytettävä ja dokumentoitava henkilötieto-, arkistoja asiakaslakien tai niiden perusteella annettujen määräysten säätämällä tavalla. Syntyneisiin asiakirjoihin, niiden säilytykseen ja luovutukseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakeja ja muita henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä sekä kaupungin antamia ohjeita. Palveluntuottajalla on oltava seuranta- ja valvontatehtävää varten tietosuojavastaava. Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet palvelutapahtumat sähköiseen järjestelmään annettujen ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden palvelutapahtumien mukaisesti. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kaupungin vi-

10 10 ranhaltijalle asiakkaan tilanteessa tapahtuneet muutokset välittömästi esim. esim. asiakkaan sairaalahoitoon joutuminen. Palveluntuottaja ja kaupunki sitoutuvat antamaan toisilleen tarpeellisia tietoja asiakkaista ja tehtäväalueeseen kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmasta. Palvelusetelisuhteessa syntyneet asiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja. Kun asiakas poistuu palvelun piiristä, palvelusta syntyneet asiakirjat toimitetaan veloituksetta Kouvolan kaupungin perusturvan arkistoon osoitteeseen Kouvolan Kaupunginarkisto, PL 85, Kouvola. Palveluntuottaja vastaa omien tietojensa asianmukaisesta hävittämisestä. 8 Vahingonkorvausvelvollisuus Palveluntuottaja vastaa asiakkaille ja ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista, joiden voidaan katsoa aiheutuneen vahingonkorvauslaissa tarkoitetulla tavalla tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena. Tuottajan tulee varautua vahinkoihin riittävin vastuuja tapaturmavakuutuksin, jotka turvaavat asiakkaan oikeuden saada korvausta tuottajan mahdollisesti asiakkaalle aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista. Kouvolan kaupunki ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta tai asiakkaan palveluntuottajalle tai ulkopuoliselle aiheuttamasta vahingosta. 9 Palveluntuottajaksi hakeutumisen esteet/irtisanomisen syyt 1. Palveluntuottaja on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikoksesta. 2. Palveluntuottaja on antanut olennaisesti vääriä tai puutteellisia tietoja yrityksestä. 3. Palveluntuottaja on syyllistynyt ammattitoiminnassaan vakavaan menettelyrikkomukseen. 4. Palveluntuottaja on toiminut hyväksymisehtojen vastaisesti. 5. Palveluntuottaja on asetettu konkurssiin tai sellainen on vireillä.

11 11 6. Palveluntuottaja on päätetty asettaa selvitystilaan, on yrityssaneerausohjelmassa, velkajärjestely on vahvistettu tai vireillä. 7. Palveluntuottaja on laiminlyönyt verojen ja sotu-maksujen suorittamisen. 8. Palveluntuottaja on tuottanut palvelua asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen vastaisesti. 9. Palveluntuottaja ei ole täyttänyt kouluttautumis- ja kehittämisvelvoitetta. 10. Palveluntuottaja pyytää hyväksymisen irtisanomista tai lopettaa yritystoiminnan. Tämä palveluseteli sääntökirja on voimassa toistaiseksi. Kunnalla on oikeus tehdä muutoksia palvelusetelisääntökirjaan. Kunta ilmoittaa muutoksista kirjallisesti palveluntuottajalle välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua muuttuneeseen palvelusetelisääntökirjaan, on siitä ilmoitettava kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli palveluntuottaja ei lähetä em. ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttunutta palveluopasta muutosilmoituksessa ilmoitetusta päivästä lukien. Sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP:n) käyttöönoton laajenemisen etenemisestä tiedotetaan palveluntuottajia.

12 12 Liite 1 Ohjaava lainsäädäntö Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 Laki asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992 Potilasvahinkolaki 585/1986 Hallintolaki 710/1982 Kansanterveyslaki 66/1972 Henkilötietolaki 523/1999 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 Laki kuluttajariitalautakunnasta 8/2007 Kuluttajansuojalaki 38/1978 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttaminen 981/2008 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977

13 13 Liite 2 Sähköiseen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmään liittyvät toimintatavat Yleistä Sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän osoite: Palveluntuottajalla tulee olla internet-yhteydellä varustettu tietokone tai muu päätelaite käytössään. Järjestelmä tarjoaa rajapinnat palveluntuottajan omia järjestelmiä varten. Kunta ei osallistu palveluntuottajan järjestelmien integroimisen kustannuksiin. Kaikki palveluntuottajalta vaadittavat toiminnot on tehtävissä myös suoraan järjestelmän tarjoaman käyttöliittymän kautta. Palveluntuottajan käytännön käsikirja on erillinen dokumentti, jossa opastetaan ja neuvotaan yksityiskohtaisemmin sähköisen järjestelmän käyttämistä. Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja palveluntuottajien valvonta Tietojen ylläpito Palvelun varaus Palveluntuottajaksi hakeudutaan järjestelmän kautta. Palveluntuottaja tunnistautuu Katso-tunnisteen avulla järjestelmään (https://yritys.tunnistus.fi/) Palveluntuottajan kelpoisuuteen liittyvät viranomaisrekisteritarkistukset tehdään automaattisesti, mikäli palveluntuottaja on liittynyt Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani ohjelmaan. (www.tilaajavastuu.fi) Jos tietoja ei voida tarkistaa automaattisesti Tilaajavastuuliittymän avulla, tulee palveluntuottajan toimittaa vaaditut dokumentit sähköisen hakemuksen liitteinä ensisijaisesti sähköisesti. Palveluntuottajien lakisääteinen valvonta (4 krt/vuodessa) tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti ja automaattisesti. Jos palveluntuottajan valvontaa ei voida suorittaa automaattisesti, tulee palveluntuottajan toimittaa vaaditut liitteet neljä kertaa vuodessa kunnalle. Kunta voi periä sekä palveluntuottajan hakeutumista että lakisääteiseen valvontaa koskien palveluntuottajalta tietojen manuaalisesta tarkistamisesta maksun. Palveluntuottajan tulee ylläpitää yritystä, toimipaikkoja ja palvelujen saatavuutta koskevia tietoja ajantasaisesti järjestelmässä. Palveluntuottajan julkisiksi merkityt tiedot näkyvät asiakkaille palveluseteliportaalissa. Asiakkaat voivat niiden perusteella etsiä ja vertailla palveluntuottajia. Mikäli palveluntuottaja laiminlyö tietojen ajan tasalla pitämisen, niin palveluntuottaja voidaan poistaa näkymästä portaalissa, jolloin palveluntuottajalle ei voi varata uusia aikoja eikä palveluntuottaja voi ottaa vastaan uusia palveluseteliasiakkaita. Palveluntuottajan tulee vastata asiakkaan järjestelmän kautta tekemään palvelupyyntöön. Mikäli asiakas ottaa yhteyttä muulla tavalla, niin palveluntuottajan tulee tarkistaa järjestelmästä asiakkaan oikeus kysyttyyn palveluun ja sovittua palvelua koskevat merkinnät. Mikäli palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa palvelusta ilman, että asiakkaan oikeus palveluun on tarkistettu ja palvelutapahtuman jälkeen käy ilmi, että oikeutta ei ollut olemassa, niin kunta ei korvaa palveluntuottajalle aiheutuneita kustannuksia.

14 14 Palvelun kirjaus Laskutus Palautteet ja reklamaatiot Palveluntuottajan tulee kirjata toteutuneet palvelutapahtumat järjestelmään annettujen ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostuu toteutuneiden palvelutapahtumien mukaisesti. Palveluntuottaja ei lähetä kunnalle toteutuneita palvelusetelipalveluja koskevia laskuja, sillä järjestelmä kerää palvelutapahtumista laskutusmateriaalin toteutuneiden tapahtumien mukaan. Kunta tilittää kerran kuukaudessa automaattisesti palveluntuottajalle toteutuneiden palvelujen mukaisen korvauksen. Palveluntuottaja saa järjestelmästä omaa kirjanpitoaan varten tarvittavat tiedot tulossa olevasta suorituksesta. Palveluntuottaja voi kirjata järjestelmään suorituksen kohdistamista varten oman viitenumeron. Jos asiakkaan ja palveluntuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan enintään asiakkaan ja palveluntuottajan sopiman hinnan palveluntuottajalle. Palveluntuottajan tulee vastata järjestelmään kirjattuihin vastausta pyydetään tyyppisiin palautteisiin sekä kaikkiin reklamaatioihin. Palveluntuottajalle ei makseta korvausta sellaisesta palvelutapahtumasta, johon liittyy käsittelemätön reklamaatio. Liitteet, jotka tulevat sähköisestä järjestelmästä, jos palveluntuottaja on liittynyt Tilaajavastuun Luotettava kumppani ohjelmaan, muutoin palveluntuottajan tulee hankkia pyydetyt liitteet itse ja liittää ne sähköisessä muodossa hakemukseensa: Aluehallintoviraston todistus kuulumisesta yksityisten sosiaalipalvelujen luvanvaraisten palveluntuottajien rekisteriin tulee järjestelmästä TAI Jos palveluntuottaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani ohjelmaan Todistus ennakkoperintärekisteristä tulee järjestelmästä TAI Jos palveluntuottaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani ohjelmaan Verovelkatodistus TAI Jos palveluntuottaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani ohjelmaan Suoritetuista eläkevakuutusmaksuista, voimassa olevasta vastuu-/potilasvakuutuksesta TAI Jos palveluntuottaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani ohjelmaan Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen tulee järjestelmästä tulee järjestelmästä tulee järjestelmästä

15 15 ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta TAI Jos palveluntuottaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani ohjelmaan Kaupparekisteriote TAI jos palveluntuottaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani ohjelmaan YEL-vakuutustodistus (vuosittain toimitettava) TAI Jos palveluntuottaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani ohjelmaan Rekisteriseloste Henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustiedoilla Omavalvontasuunnitelma Kuvaus palvelutoiminnasta Toimintasuunnitelma Luettelo palveluntuottajan käyttämistä alihankkijoita nimikkeillä ja koulutustiedoilla Palvelusetelihinnasto tulee järjestelmästä tulee järjestelmästä tai linkki www-sivuille, josta omavalvontasuunnitelma löytyy tai linkki www-sivuille, josta omavalvontasuunnitelma löytyy

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen hakeutumistaan palveluseteliyrittäjäksi palveluntuottajan

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Palvelukortti maksamisen välineenä

Palvelukortti maksamisen välineenä Sitran selvityksiä 31 Palvelukortti maksamisen välineenä Esa Tolonen Maaliskuu 2010 2 Sitran selvityksiä 31 2 Sisällysluettelo Hankkeen lähtötilanne ja tavoitteet... 3 Palvelukortti konseptina... 4 Laajuus

Lisätiedot

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Inka Piippo 20.12.2012 2 Tiivistelmä Laki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluseteleistä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot