JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS"

Transkriptio

1 JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS 2013

2 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on yksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistapa. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen lisä, jolla kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelutuottajan antamasta palvelusta tietyn kunnan päättämän osuuden kustannuksista. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palvelutuottajalle palvelusetelin ja palvelutuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen. Palveluseteli on saajalleen tuloverotuksessa veroton etuus. Palveluseteliä ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi. PALVELUSETELIN KÄYTTÖ JA MYÖNTÄMINEN Jokioisten perusturvalautakunnan päätöksen mukaan palvelusetelillä asiakas, jolle seteli myönnetään, voi ostaa yksityisiä palveluja sosiaalijohtajan hyväksymien yksityisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajilta niitä palveluja, joiden ostamiseen palveluseteli Jokioisten kunnassa myönnetään. Perusturvalautakunnan päätöksellä palveluseteliä myönnetään: Omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämiseen tai hoito-ja palvesuunnitelmassa erikseen sovittuna omaishoidon tukeen liittyvänä palveluna. Omaishoidon tuen palvelujen palvelusetelin arvoksi omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen yksityisen hoivakotiyrittäjän palvelusta perimän taksan mukaan laissa määrätyn 3:nvuorokauden osalta/kk. Hoidettavan kustannus on 10,60 /pv/ 3 pv. Omaishoidon tuen saajan muun vapaan ajaksi setelin arvo on 90 /kk. Kotihoidon tukipalveluna annettavan siivouspalvelun ostamiseen. Siivouspalvelun setelin arvo on 33,- /kk. Kuka voi saada palvelusetelin? Palveluseteli siivouspalveluun voidaan myöntää 65 - vuotta täyttäneille kuntalaisille, jos henkilöillä on vaikeuksia suoriutua kotinsa siivouksesta. Hakijan bruttotulot saa olla enintään 1200 /kk tai puolisoiden tulot yhteensä enintään 2100 /kk brutto. Palvelu arvioidaan aina yksilöllisesti ja hankittavat palvelut yksilöidään päätöksessä ja setelissä. Palveluseteliä käytettäessä asiakkaalla on vapaus valita palveluntuottaja itse palveluntuottajalistasta, joka hänelle annetaan palvelusetelin antamisen yhteydessä. MISTÄ PALVELUA VOI HAKEA JA SAADA? Palveluseteliä haetaan vanhustyönjohtaja Merja Toivoselta. Kunnan sosiaalijohtaja hyväksyy yksityiset sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelusetelin antaminen perustuu viranhaltijan päätökseen, jonka hän tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. Ennen palvelusetelin myöntämistä varmistetaan, että asiakkaalla on edellytykset käyttää palvelusetelin avulla tuotettua palvelua. Palvelusetelillä palvelua myönnettäessä ilmoitetaan setelien voimassaoloaika ja annetaan lista palveluntuottajista, josta asiakas valitsee haluamansa yrittäjän. Samalla annetaan myös palvelusetelin käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

3 KENELLE ASIAKAS MAKSAA PALVELUSTA? Asiakas maksaa palvelun tuottajalle setelin arvon ja palvelujen välisen hinnan erotuksen. Palvelusetelillä hankituista palveluista ei makseta arvonlisäveroa. Jokioisten kunnan sosiaalijohtaja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voi käyttää. Kunta voi hyväksyä vain sellaisen yksityisen palvelujen tuottajan, joka on merkitty ennakonperintärekisteriin. Muilta osin kelpoisuusehdot ovat samat kuin kunnan palveluissa. Tukipalveluna myönnetyssä siivouspalvelussa palvelun tuottajalta ei vaadita sosiaalialan koulutusta. YRITTÄJÄN MATKAKORVAUS Yrittäjän matkakorvaus ei kuulu palvelusetelin piiriin, eikä kunta korvaa sitä yrittäjälle. Asiakas maksaa yrittäjän matkakorvauksen. Myöskään matka-aika ei kuulu palvelusetelin piiriin. KOTITALOUSVÄHENNYS? Tuloverolain mukaan asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä, jos kunta on myöntänyt samaa työsuoritusta varten palvelusetelin. Jos asiakas ostaa samalta tuottajalta lisäpalveluja omalla kustannuksellaan, näihin voidaan myöntää kotitalousvähennys. Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus, kun se: myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin, on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön asiakas itse määrittelee. ASIAKAS JA PALVELUSETELI Kun asiakas saa palvelusetelipäätöksen, palvelusetelin ja listan palveluntuottajista, hän itse valitsee palveluntuottajan, tekee sopimuksen hänen kanssaan ja ostaa tuottajalta palveluseteli päätöksessä mainitun palvelun palvelusetelin voimassaoloaikana. Asiakas varmentaa palvelun toteutumisen allekirjoittamalla tuottajan laatiman raportin ja maksaa palvelun omavastuuosuuden palvelutuottajalle laskun mukaisesti. Halutessaan asiakas voi irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa palvelutuottajaa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa. Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta hänelle tarjotun palvelusetelin, jolloin palvelujen järjestäjä ohjaa hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Palvelusetelijärjestelmä ei synnytä asiakkaalle uusia oikeuksia palveluihin. PALAUTTEET JA VALITUSOIKEUS Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hän voi ottaa heti yhteyttä vanhustyönjohtajaan tai sosiaalijohtajaan. Palveluja koskeva palaute on kuitenkin ensisijaisesti tarkoitus antaa henkilökohtaisesti suoraan palvelun tarjoajalle. Mikäli on tyytymätön palveluun voi myös aina irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa yrittäjää. Kunta seuraa palvelujen laatua aika ajoin tehtävien asiakaskyselyjen avulla. Asiakkaalla on oikeus saada niin kunnan kuin yksityisen järjestämässä palve-

4 lussa laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua. Kuluttajasuojalain mukaiset oikeussuojakeinot eivät koske palvelusetelillä hankittuja palveluja, koska ne kuuluvat kunnan lakisääteisen palvelujen järjestämis vastuun piiriin. Jos asiakas sen sijaan ostaa itse palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä hankkimiensa palvelujen lisäksi, itse ostettuun palveluun sovelletaan kuluttajansuojalakia. PALVELUTUOTTAJA JA PALVELUSETELI Palvelutuottajaksi hyväksytään hakijat, jotka täyttävät seuraavat ehdot: PALVELUTUOTTAJA: täyttää yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien ja vastaavien asetusten vaatimukset on tehnyt yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaien ilmoituksen kotikuntaan yksityisten palvelujen tuottamisesta on ennakkoperintärekisterissä sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen, sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta esittää tarvittavat rikosrekisteriotteet rikostaustan selvittämiseksi työskenneltäessä lasten kanssa on tehnyt yritykselleen vastuuvakuutuksen antaa luvan julkaista tietojaan Jokioisten kunnan palveluntuottajarekisterissä antaa luvan tehdä asiakaskyselyjä asiakkaillensa huolehtii siitä, että kaikki työntekijät, jotka tekevät lääkehuoltoa, ovat saaneet riittävän koulutuksen. Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa sopimuksen palvelun tuottamisesta, kun asiakas ottaa yhteyttä häneen. Sopimus voi olla suullinen, mutta kirjallinen sopimus on suositeltava. Sopimuksessa sovitaan palvelun suorittamisen ajankohta, sisältö ja määrä asiakkaan saaman palvelusetelipäätöksen perusteella. Jos asiakas haluaa ostaa kunnan palvelun lisäksi itse lisää palvelua, siitä on tehtävä asiakkaan kanssa erillinen kirjallinen sopimus. Kun palveluntuottaja menee asiakkaan luokse suorittamaan sovittua tehtävää, hän esittää asiakkaalle palvelusetelituottaja korttinsa, tarkistaa asiakkaan saaman palvelusetelin voimassaoloajan ja käyttötarkoituksen ja suorittaa sovitun työn. Tunnin työsuoritus on 60 minuuttia palvelua asiakkaan luona ja se ei sisällä matkoihin kuluvaa aikaa. Palvelun toteutuminen varmennetaan työraporttiin asiakkaan allekirjoituksella. Laskutus kunnalle Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palvelujen omavastuuosuuden ja palvelusetelin päätöksen mukaisesti tai jos todellinen palvelun hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, todellisen palvelun hinnan mukaisesti. Kunnalle lähetettävään laskuun liitetään asiakkaan allekirjoittama palveluseteli. Laskutus kunnalle tulee tehdä kuukausittain, kun yrittäjä on asiakkaan

5 luona tehnyt työn ja saanut palvelusetelin kuittauksella. v laskujen joulukuulta tulee olla kunnassa tammikuun aikana v KÄYTÄNNÖN TOIMIA ASIAKASTILANTEESSA Mikäli asiakkaalle tarjotaan palveluseteliä ja hän haluaa ottaa sen vastaan. Vanhustyönjohtaja neuvoo setelin käyttöjä ja antaa palveluntuottajan rekisterin. Asiakas valitsee rekisteristä itse palvelun tuottajan. Tuottaja ilmoittaa palvelun kokonaishinnan. Asiakas sopii, mistä palvelusta on kysymys palvelusetelipäätöksen mukaan. Tuottaja käy suorittamassa palvelun sovittuna aikana. Asiakas kuittaa seteliin tuottajan antaman palvelun. Asiakas antaa setelin tuottajalle ja maksaa omavastuuosuuden joko suoraan paikan päällä tai jaksoittain suoraan tuottajalle sovitulla tavalla. Asiakas pyytää tuottajan kuittauksen päätöspaperiin annettuaan setelin ja omavastuuosuuden. Tällöin hän saa myös erillisen kuitin. Päätöspaperi kannattaa säilyttää setelien loputtuakin mahdollista tarkistusta varten. Kuittikin on hyvä säilyttää. OMAISHOITAJAN VAPAA käynnistä sopiminen neuvottelu ja päivän työjärjestyksestä sopiminen asiakkaan kanssa keskustelu viriketoiminta asiointi pyykin pesu aterian / aterioiden valmistaminen astioiden pesu jätteiden vienti asiakkaan luona tapahtuva tarkkailu ja hoito asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa avustaminen esim. Riisuminen, peseytyminen, ym. hygieniaan liittyvät toimet, rasvaus, pukeutuminen, asennon muutokset, apuvälineiden laitto ja puhdistus lääkkeiden annostelu ja ottamisessa avustaminen ( edellyttää lääkkeiden käsittelyyn liittyvien vaatimusten täyttämistä) omaishoitajalle raportoiminen loppuneuvottelu, jossa saadaan asiakkaan hyväksyntä käynnistä kirjanpito ja tilitys

6 SIIVOUKSEN TUOTEKOKONAISUUS Kotisiivous ( 2 4 h/kk asunnon koon mukaan) käynnistä sopiminen asiakkaan tilanne neuvottelu ja päivän työtehtävien käsittely huonekalujen järjestely siivousta varten pölyjen pyyhkiminen näkyviltä pinnoilta petaus ja vuodevaatteiden tuuletus ja vaihto sekajätteiden, paperijätteiden ja pullojen yms. Järjestäminen ja vieminen mattojen tuuletus pölynimurointi ja tuuletus keittiön pintojen puhdistus kostealla kylpyhuoneen / WC:n pintojen puhdistus kostealla, myös viemärit lattioiden pesu kostealla huonekalujen järjestely takaisin paikoilleen loppuneuvottelu - asiakkaan hyväksyntä kirjanpito ja tilitys Siivousta koskevat erityiset laatuvaatimukset Siivoustyöntekijä on työssään joustava ja ottaa työssään huomioon talon toiminnan ja asukkaiden vaihtuvat tarpeet. Siivoustyöntekijä osaa järjestää työnsä uudelleen (esim. Asiakas on huonovointinen, hänen asuntoaan ei voi siivota). Asiakkaiden on helppo lähestyä tuttua työntekijää. Siivouksessa käytetään eri pintamateriaaleille tarkoitettuja aineita. Siivous on taloudellisesti järkevää ( huom! Aineet, välineet ja työmenetelmät). LISÄTIETOJA: Vanhustyönjohtaja Merja Toivonen puh Yleistä tietoa palvelusetelijärjestelmästä saa muun muassa Sosiaali ja terveysministeriön internetsivuilta oppaita 2005 :1 Palveluseteli käyttöopas kotipalveluun

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja 1.5.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 23.04.2014 38 Sisältö 1 Palveluseteli... 3 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus... 3 3 Asiakkaan asema

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä kriteerit täyttävät

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014-

VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014- VALTIMON KUNTA Palveluseteliopas 2014- Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 42 2 Sisällysluettelo 1. Palvelusetelin hakeminen ja tuottajarekisteri 3 2. Palveluseteli 3 3. Palveluseteli Valtimolla

Lisätiedot

Palvelukortti maksamisen välineenä

Palvelukortti maksamisen välineenä Sitran selvityksiä 31 Palvelukortti maksamisen välineenä Esa Tolonen Maaliskuu 2010 2 Sitran selvityksiä 31 2 Sisällysluettelo Hankkeen lähtötilanne ja tavoitteet... 3 Palvelukortti konseptina... 4 Laajuus

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot