ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAP/940/ /2010 Käsittelijä Liisa Irri Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Valmis 1. RAPORTOINTIKAUSI Raportointikausi PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Lapin Letka Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Projektin vastuuhenkilön nimi Pertti Lakkala Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Heli Kiemunki Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on sukupuolten välisen horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation vähentäminen suunnitelmallisesti Lapin koulutus- ja työmarkkinoilla. Hanke edistää sekä naisten että miesten kiinnostusta ja pääsyä perinteisesti vastakkaisen sukupuolen valloittamille aloille. Lisäksi tavoitteena on pyrkiä tiedottamisen avulla muokkaamaan lappilaisten asenteita ja lisätä tietoutta eri ammattialoista horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation lieventämiseksi erityisesti koulutusta ohjaushenkilöstön keskuudessa. Lapin yliopiston osuus Lapin Letka -hankkeessa on luoda tämän hetkinen kuva rakennemuutoksesta johtuvien työmarkkinatilanteiden ilmiöistä Kemijärvellä segregaation näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää segregaation purkamisen mahdollistavia ohjauskäytäntöjä yhdessä työvoimaneuvojien sekä EURA JÄRJESTELMÄ 1/12

2 rekrytointikäytäntöjä yhdessä työpaikkojen rekrytoinnista vastaavien henkilöiden kanssa. Kohdeorganisaatioina on kaksi Kemijärvellä toimivaa uutta työpaikkaa / yritystä: Arktos Group Oy ja Kela. Oppilaitoksista hankkeen kohderyhmänä ovat opetushenkilökunta, vanhemmat ja oppilaat ja kunnista ja kuntayhtymistä työntekijät sekä luottamushenkilöt. Lisäksi kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, työttömyysuhan alaiset henkilöt ja työvoimatoimiston ohjaus- ja neuvontahenkilöstö sekä työvoimapoliittista koulutusta tarjoavat tahot / kouluttajat ja työpaikkojen rekrytoijat, johtoporras ja työntekijät. Projektin tarpeellisuus on entisestään vahvistunut hankkeen käynnistyessä. Tilastot osoittavat segregaation jyrkkyyttä Lapissa, ja hankkeen kenttätyössä on käynyt ilmi, että tasa-arvon edistämistä hidastavat asenteet ovat varsin tiukassa Lapissa. Tasa-arvoa ei nähdä aina tärkeänä tai sen nähdään jo toteutuneen. Tästä kertoo esimerkiksi se, että Lapin Letka -hankkeen laajuus on herättänyt keskustelua sellaisissakin foorumeissa, jotka eivät suoraan liity hankkeen toimintaan. Näissä keskusteluissa on usein todettu, että Lapissa on tällä hetkellä tärkeämpiäkin satsauksen kohteita kuin sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä. Tämä kertoo siitä, että sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä ei nähdä vielä osana laajempaa organisaatioiden kehittämistä, joka parantaa koulutuksen ja työelämän laatua ja samalla myös tuottavuutta. Lapin Letka -hankkeen tavoitteena onkin saada tasa-arvonäkökulma luonnolliseksi osaksi oppilaitosten ja muiden organisaatioiden toimintaa. Projektin määrälliset ja laadulliset tavoitteet ovat realistisia ja niiden toteutuminen on jo lähtenyt käyntiin. Projektin varsinaisena ensimmäisenä toimintavuotena (2009) tosin ei voida saavuuttaa kaikkia vuodelle asetettuja määrällisiä tavoitteita, koska laajan hankkeen käynnistys on vienyt hallinnollisesti yllättävän paljon aikaa. Rahoittaja antoi keväällä 2009 uusia ohjeita, joiden mukaan hankkeen yhteistyösopimukset tuli uusia ja hankehakemus päivittää. Hankkeen organisoituminen ja käynnistäminen osatoteuttajaorganisaatioissa, erityisesti oppilaitoksissa, on myös vaatinut paljon aikaa. Kaikki hankkeen toteuttajat ovat kuitenkin saaneet hankkeeseen liittyvän toiminnan käyntiin kuluneen vuoden aikana, minkä takia on syytä olettaa, että hankkeelle asetetut kokonaistavoitteet tullaan saavuttamaan hankkeen aikana. Vuoden 2009 aikana hankkeessa on ollut mukana pääosin oppilaitosten henkilökuntaa ja jonkin verran myös opiskelijoita. Hankkeen kuntiin kohdistuvat toimenpiteet käynnistetään vuonna Kunnille suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksia, joiden tavoitteena on edistää Lapin kuntien tasa-arvosuunnitelmien laatimista ja toteuttamista. 6. PROJEKTIN TOTEUTUKSEN JA YHTEISTYÖN ONNISTUNEISUUS Laajan hankkeen onnistuneen toteuttamisen edellytyksenä on, että hankkeen osatoteuttajat sitoutuvat hankkeen toimintaan. Hankkeen hallinnoijan ja osatoteuttajien työnjaosta ja velvollisuuksista on sovittu yhteistyösopimuksissa. Nämä asiat on käyty kaikkien toimijoiden kanssa läpi hankkeen käynnistyessä ja vielä tarvittaessa myöhemminkin. EURA JÄRJESTELMÄ 2/12

3 Hankkeen hallinnoija koordinoi hanketta, mahdollistaa hankkeen toimijoille tukiverkoston sekä järjestää hankkeen toimijoille tasa-arvotyötä tukevaa koulutusta. Toukokuussa 2009 järjestettiin hankkeen toteuttajien yhteinen aloituspalaveri. Vuodesta 2010 alkaen projektitapaamisia järjestetään keväällä kolmesti ja syksyllä kolmesti. Vuoden 2010 aikana Valtava -kehittämisohjelman kilpailuttama koulutushanke järjestää yhden koulutuspäivän Lapin Letkan projektitoimijoille. Lisäksi Lapin Letka -hankkeen päätoteuttaja (Lao) järjestää vuosittain yhden koulutuspäivän jokaiselle hankkeen osatoteuttajalle lukuunottamatta Lapin yliopistoa, jolla on pitkäaikaisen tutkimustyön kautta kertynyttä tasa-arvo-osaamista. Hankkeen päätoteuttaja tekee tiivistä yhteistyötä myös Lapin Ely -keskuksen ja TE-toimistojen kanssa hankkeeseen liittyvien työvoimapoliittisten koulutusten suunnittelussa. Näitä toimenpiteitä toteutetaan vuosittain eri puolilla Lappia tarpeen mukaan, ja niiden toteutuksesta vastaa Lapin Ely -keskus. Projektin tärkeänä tukiverkostona on toiminut erityisesti päätoteuttajalle Valtava -kehittämisohjelma, joka tukee tasa-arvohankkeiden työtä järjestämällä tasa-arvokoulutusta, projektitapaamisia muiden tasaarvohankkeiden kanssa sekä olemalla mukana hankkeiden järjestämissä avoimissa seminaareissa. Lapin Letka saa tulevana vuonna Valtava -kehittämisohjelmaan liittyvää kohdennettua koulutusta, jota tarjotaan sekä hankkeen osatoteuttajien projektitoimijoille että ohjausryhmälle. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Hankkeen tiedottaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hankkeen varsinaisen toiminnan käynnistyessä vuoden 2009 alussa, hankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuus, jonka jälkeen hankkeesta uutisoitiin Lapin Kansassa. Hankkeesta on tarjottu tiedotteita paikallisiin medioihin eri tapahtumien yhteydessä. Myös hankkeen työvoimapoliittisista koulutuksista on tiedotettu paikallisissa sanomalehdissä. Hankkeen näkyvyyttä pyritään jatkossa lisäämään paikallisissa medioissa uutisten, hyvien esimerkkien ja hankkeen toimijoiden omien kirjoitusten avulla. Lapin yliopiston tutkijat ovat tiedottaneet havainnoistaan, joista on julkaistu tieteellinen artikkeli esimerkiksi Naistutkimus - Kvinnoforskning lehdessä joulukuussa Lisäksi tutkijat ovat tehneet ymmärrettäväksi segregaatiokäsitettä ja sukupuolisokeita pisteitä luentojen ja esitelmien avulla eri tilaisuuksissa. Vuoden 2009 aikana hankkeelle on suunniteltu ja julkaistu nettisivut, jotka toimivat hankkeen tärkeimpänä tiedotuskanavana vuoden 2010 alusta lähtien. Nettisivujen käyttöönottoon liitetään kampanja, joka suunnitellaan yhdessä mainostoimiston kanssa. Lisäksi hankkeelle on valmistunut yleisesite vuoden 2009 lopussa. Esitteen päätarkoitus on välittää tietoa koulutuksen ja työelämän tasa-arvosta. Esitettä jaetaan niin paikallisissa kuin valtakunnallisissakin tilaisuuksissa ja toimitetaan myös osatoteuttajien käyttöön. Hanke on osallistunut vuoden 2009 aikana erilaisiin koulutukseen liittyviin tapahtumiin, kuten koulutusmessuihin Rovaniemellä, Lapin lääninhallituksen järjestämiin opopäiviin ja Helsingissä järjestettäviin EDUCA -messuihin. Hanke osallistuu jatkossakin näihin tapahtumiin. Hanke on osallistunut myös kunta- ja työelämätapahtumiin kuten Lapin aluekehityspäiviin Kemissä ja AKAVAN Puolen Suomen seminaariin Posiolla. Hanke järjesti Rovaniemellä maakunnallisen seminaarin yhdessä URATAKOMO - EURA JÄRJESTELMÄ 3/12

4 hankkeen kanssa. Maakunnallisia seminaareja tullaan järjestämään vuosittain, ja ensivuodesta alkaen järjestetään myös seutukunnallisia seminaareja. Hanke on osallistunut aktiivisesti VALTAVA -kehittämisohjelman projektiverkoston tapaamisiin ja yhteisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tämä lisää hankkeen valtakunnallista näkyvyyttä sekä mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen puolin ja toisin. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu niin paikallisia kuin valtakunnallisia toimijoita, joita tiedotetaan ohjausryhmän kokouksissa ja tarvittaessa sähköpostitse kokousten välillä. Ohjausryhmän jäsenet tiedottavat hankkeen toiminnasta omissa verkostoissaan. Vuonna 2009 hankkeen tiedotus ja toimenpiteet ovat painottuneet hankkeen osatoteuttajaorganisaatioihin, jotta jokainen hankkeen toimija tuntisi hankkeen ja pääsisi toteuttamaan omia toimenpiteitään mahdollisimman nopeasti. Osatoteuttajat ovat myös omalta osaltaan tiedottaneet hankkeesta omissa toimissaan. Hankkeen alkuvaiheessa tiedottamisessa on painottunut hankkeen näkyväksi ja tutuksi tekeminen. Jatkossa tiedottamisessa painotetaan hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä, tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia eli jaetaan tietoa ja levitetään hyviä käytäntöjä. Hankkeen tiedotus- ja markkinointisuunnitelmaa tarkennetaan vielä vuoden 2010 alussa yhdessä hankkeen toimijoiden ja hankkeen kilpailuttaman mainostoimiston kanssa, koska hankkeen markkinointivälineet on saatu tällöin käyttöön ja hankkeen toimintasuunnitelmaa päivitetään tässä vaiheessa. 7.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Laajan hankkeen toteuttamiseen liittyy runsaasti hallinnollista työtä niin päätoteuttajan kuin osatoteuttajienkin näkökulmasta. Lapin Letkan toimenpiteiden käynnistämistä on hidastanut se, että rahoittajaviranomaiselta tuli keväällä 2009 uusia ohjeita yhteistyösopimusten, jotka oli jo laadittu ja allekirjoitettu, laatimiseen. Lapin Letkan hallinnoijan ja osatoteuttajien väliset yhteistyösopimukset täytyi tämän takia uusia ja hankehakemus päivittää. Tämä prosessi vei valtavan paljon aikaa hankkeen hallinnoijalta ja vaati ylimääräistä vaivannäköä myös sopimuskumppaneilta. Usean toteuttajan hankkeen sopimusten uusiminen oli työläs prosessi, joka vei Lapin Letkan osalta puoli vuotta. Olisi tärkeää, että jo hankkeiden käynnistyessä hanketoimijoilla olisi selkeät ohjeet toimintatavoista, ja hankkeiden toteuttajille järjestettäisiin rahoittajan toimesta esimerkiksi säännöllisiä koulutuksia tai projektitapaamisia, joissa voitaisiin käydä läpi ajankohtaisia asioita ja uusia toimintatapoja ja sääntöjä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/12

5 Myös maksatushakemusten käsittelyyn ja hyväksymiseen tuli loppuvuodesta rahoittajan taholta toimintatapamuutoksia, jotka lisäävät hankkeen toteuttajien hallinnollista työtä. Maksatushakemusten käsittelyssä olisi hyvä olla enemmän vuoropuhelua hankkeen hallinnoijan kanssa, jotta maksatuspäätöksiin ei jäisi turhaa hylättyjä kustannuksia, joista joudutaan tekemään jälkikäteen oikaisupyyntöjä. Tämä käytäntö helpottaisi varmasti myös rahoittajaviranomaisen työtä. Lapin Letkan tavoitteiden toteuttamista on hidastanut myös se, että hankkeen nettisivujen tekninen toteuttaminen (Tietotalo) on vienyt kohtuuttoman paljon aikaa, eikä ole kaikilta osin vastannut annettua ohjeistusta mainostoimiston valmiiksi suunnittelemasta visuaalisesta ilmeestä ja hankkeen omasta sisällön tuottamisesta huolimatta. Sivujen toteuttaminen kesti lähes vuoden, vaikka se normaalisti olisi hoitunut muutamassa kuukaudessa. Hankkeella oli hyvin vähän mahdollisuuksia nopeuttaa omalla toiminnallaan sivujen teknisen toteutuksen valmistumista. 9. PROJEKTIN TOIMINTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Projektin toiminta on käynnistynyt vuoden 2009 aikana kaikkien hankkeen toteuttajien osalta. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ovat käynnistäneet tasa-arvon edistämiseen liittyvät toimenpiteensä järjestämällä tasa-arvoon liittyviä tilaisuuksia oppilaille ja henkilöstölle omassa organisaatiossaan sekä uudistamalla markkinointimateriaalejaan ja kokeilemalla erilaisia markkinointikanavia. Osa oppilaitoksista on käynnistänyt oppilaitoksen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisen ja osa on tarkastellut valintakoejärjestelmiään tasa-arvon näkökulmasta. Yksi osatoteuttaja on käynnistänyt myös organisaation henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimisen. Lapin ammattiopistossa vuonna 2009 hankkeen toimintaan osallistui lähinnä tuotantoalojen henkilökunta, erityisesti metsäkoneenkuljettajien koulutusohjelma ja talonrakentajien koulutusohjelma. Koulutusohjelmat uusivat markkinointiaan tasa-arvon näkökulmasta esimerkiksi suunnittelemalla uusia julisteita ja kampanjoita vähemmistösukupuolen kiinnostuksen herättämämiseksi alalle. Kyseisten alojen opettajat osallistuivat myös heille järjestettyyn tasa-arvokoulutukseen. Lisäksi Lapin ammattiopistoon perustettiin tasa-arvotyöryhmä, joka koostuu koko ammattiopiston eri toimijoista niin henkilökunnasta kuin opiskelijoista. Tasa-arvotyöryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2009, jolloin Lapin ammatiopiston tasaarvosuunnitelman laatiminen aloitettiin. Suunnitelmaan liittyvää selvitystä varten on kerätty tilastoja ja suunniteltu kyselyä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi hankkeessa on järjestetty tasa-arvoon liittyviä koulutuksia ja seminaareja koko ammattiopiston henkilöstölle. Vuonna 2009 hankkeessa ovat painottuneet tuotantoalat, mutta vuoden 2010 aikana myös palvelualat tulevat tiiviimmin mukaan hankkeen toimintaan. Rovaniemen ammattikorkeakoulu aloitti hankkeen syksyllä 2009 aloittamalla oppilaitoksen tasaarvosuunnitelman laatimisen ja perustamalla sitä varten työryhmän, jossa on edustettuina niin henkilöstö kuin opiskelijatkin palvelu-, hyvinvointi- ja tuotantoaloilta. Lisäksi Lapin Letkan projektipäällikkö esitteli hankkeen tavoitteita Ramkin markkinointitiimille markkinoinnin kehittämisen näkökulmasta. Ramk tulee uudistamaan esitteitään tasa-arvon näkökulmasta. Hanketta tehdään tutuksi koko Ramkin henkilöstölle vuoden 2010 helmikuussa järjestettävässä koulutustilaisuudessa. EURA JÄRJESTELMÄ 5/12

6 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla hanke aloitettiin opiskelijoille suunnatulla koulutuspainotteisella toiminnalla ja uusien markkinointikanavien ja tapojen toteuttamisella. Amk:n sosiaalija terveysalalle suunnattiin Nuorisotyötä ihan homona; seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaaminen - koulutuspäivä. Koulutukseen osallistui parikymmentä sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kuraattorit, terveydenhoitaja ja sosiaali- ja terveysalan opettajia. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Seta ry:n kanssa. Tavoitteena oli tuoda esiin sukupuolten moninaisuutta ja purkaa stereotyyppisiä kuvia miehistä, naisista ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista. Koulutuksessa heräsi paljon keskustelua ja aihepiiristä oli artikkeli paikallisessa sanomalehdessä (Pohjolan Sanomat). Ammattiopisto Lappiassa hanke aloitettiin tekniikan alalla kaivosalan ja pintakäsittelyalan koulutusohjelmissa. Kaivosalalla hanke aloitetaan toteuttamalla markkinointitallenne yhteistyössä Lappian kulttuurialan kanssa. Varsinainen toteutus tapahtuu keväällä Pintakäsittelyalalla toteutetaan sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen liittyviä keskustelunavauksia opetushenkilöstön kanssa. Hyvinvointiviikolla ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoille järjestettiin kuvabaareja. Kuvabaarien tavoitteena oli herättää opiskelijoita miettimään yhdenvertaisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Tilaisuuksissa sovellettiin Learning cafe-keskustelumenetelmää siten, että kahvilapöydissä oli ajatuksia aktivoimassa kuvia kolmesta teemasta: ammatti ja sukupuoli, sukupuolten moninaisuus ja oikeus omiin rajoihin. Kuviin liittyivät teemasta kirjoittamaan aktivoivat kysymykset. Kuvabaariin osallistuvat opiskelijat kirjoittivat mietteitään kunkin kuvan pöytään. Myös joitakin henkilökunnan edustajia saatiin pöytien ääreen. Kuvat ja kysymykset herättivät keskustelua huomattavasti enemmän kuin mitä baarien kävijät kirjasivat pöytäliinoihin. Sukupuoli ja ammatti teemalla heräteltiin opiskelijoita miettimään, milloin sukupuolella on työssä merkitystä ja miten sukupuoli tulee näkyväksi työssä. Sukupuolisen moniulotteisuuden teema nosti esiin ajatuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta opiskelu- ja työyhteisössä. Oikeus omiin rajoihin teemalla nostettiin esiin ajatuksia seksuaalisesta häirinnästä ja keinoista puolustautua häirintätilanteessa. Humakin Tornion kampuksella hanke aloitettiin järjestämällä koulutustilaisuus koko henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena oli esitellä hanke henkilöstölle sekä avata Humakin odotukset ja tarpeet yhdessä hankehenkilökunnan kanssa. Keväällä 2010 Humakin henkilöstölle järjestetään toinen koulutuspäivä ja lisäksi käynnistetään erityisesti miespuolisia opiskelijoita tavoitteleva markkinointikampanja. Peräpohjolan Opistossa hanke aloitettiin kokeilemalla mopokorttia markkinointitavarana, jolla tavoitellaan miesopiskelijoita. Markkinointiin etsittiin myös uusia kanavia, ja päätettiin kokeilla Varusmies -lehteä miesten tavoittamisessa. Lisäksi Peräpohjolan Opistolla pohdittiin ja arvioitiin edellisten vuosien pääsykokeiden sisältöjä suhteessa tasa-arvoon. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tulevaa pääsykoetta pohdittiin tasa-arvon näkökulmasta, sillä yleensä keskustelu on pyörinyt ammatillisten asioiden ja ammatissa tarvittavien ominaisuuksien löytämisessä. Toki edelleen se on tärkeää, mutta Lapin Letkan myötävaikutuksella haluttiin laajentaa pääsykokeiden luonnetta, jotta se kohtelisi mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia pääsykokeisiin kutsuttuja. EURA JÄRJESTELMÄ 6/12

7 Valintakokeeseen osallistuneista ja opiskelijaksi valituista on tehty pieni vertailu ja sen tuloksena voidaan sanoa, että syksyllä 2009 Nuva-tutkintoa aloittamassa oli totuttua enemmän poikaopiskelijoita. Tätä arviointia ja syitä tähän tullaan jatkossa pohtimaan enemmän. Peräpohjolan Opistossa arvioidaan jatkossa myös oppilaitoksesta eronneiden opiskelijoiden syitä ja sukupuolta. Keväällä 2010 oppilaitoksen henkilökunnalle järjestetään tasa-arvoon liittyvää koulutusta. Sallan kunnassa hanke aloitettiin keväällä 2009 järjestämällä sivistyslautakunnalle hankkeen esittely- ja tasaarvosuunnitelman laatimiseen liittyvä koulutustilaisuus. Tavoitteena on hankkeen puitteissa tehdä toimiva ja elävä tasa-arvosuunnitelma Sallan kunnan perusopetukselle ja lukiolle. Syksyllä 2009 Sallassa perustettiin työryhmä, jonka vastuulla tasa-arvosuunnitelman tekeminen on. Työryhmä on opettajista koostuva nelihenkinen työryhmä, jossa on opettajia eri kouluasteilta. Työryhmä kokoontui syksyn aikana kaksi kertaa ja sai tasa-arvosuunnitelman tekemisen käyntiin. Ryhmä muun muassa kartoitti Sallan perusopetuksen käsityö- ja valinnaisainevalintojen sukupuolijakaumia ja lukion valinnaisten kurssien sukupuolijakaumia. Lisäksi työryhmä suunnitteli tasa-arvokyselyn, joka on tarkoitus teettää yläkoulun ja lukion oppilaille Sallassa. Keväällä on tarkoitus järjestää Sallan kunnan opettajille koulutusta Letka - hankkeen puitteissa ja saada opettajien toimesta käyntiin tasa-arvokeskusteluita oppilaiden kanssa. Ajatuksena on ollut, että keskusteluiden yhteydessä oppilasryhmät voisivat tehdä tasa-arvoasiasta konkreettisen ja näkyvän esimerkiksi yhdessä suunniteltavien ja tehtävien julisteiden avulla. Näin hanke saataisiin ikään kuin eläväksi, ainakin koulujen luokkiin ja käytäville. Tasa-arvotyöryhmä kokee haasteellisena, kuinka saada oppilaat osallisiksi tasa-arvosuunnitelman tekemiseen ja kiinnostumaan tasa-arvoasioista yleisemminkin. Suunnitelmissa on, että tasa-arvosuunnitelman "tarkastaminen" ja mahdollisesti myös suunnitelman päivittäminen saataisiin osaksi jonkin lukion kurssin oppisisältöä, esimerkiksi aina toisen vuosikurssin keväällä. Lapin liitto on ottanut hankkeessa yhdeksi tavoitteekseen tasa-arvosuunitelman tekemisen työpaikalle Lapin liiton virastoon. Sellainen on aikaisemmin tehty vuonna 1998 ja henkilöstöltä sekä tasa-arvosuunnitelman tekijöiltä puuttui ajankohtainen tieto siitä mitä nykyaikaiselta tasa-arvosuunitelmalta edellytetään. Johtoryhmä nimesi virastoon työntekijöistä koostuvan tasa-arvosuuunnitelman työryhmän. Työryhmän käymä keskustelu on ollut mielenkiintoinen ja antoisa mutta toisaalta se kuvastanut sitä miten hahmottumaton tasa-arvokäsitys henkilöstön keskuudessa vielä on. Työryhmä päätti, että kokoonkutsuja kokoaa selvitykset miesten ja naisten tehtävien vaativuustasojen erosta ja palkoista sekä niiden eroista. Jonkinlaisen kompastuskiven tehtävien vaativuustasojen ja palkkojen jakautumisen vertailemiselle sukupuolten kesken asettaa se, että tehtävien vaativuustasoja ei ole määritelty. Selvityksessä joudutaan turvautumaan karkeaan vaativuusluokitteluun, joka perustuu tehtävän edellyttämään koulutustasoon ja EURA JÄRJESTELMÄ 7/12

8 lisäksi esimerkiksi siihen sisältyykö tehtävään tulosaluetiimin tms, vetämistä tai onko kysymyksessä esimiestehtävä. Lapin liitossa työryhmä päätti lisäksi että talven aikana tehdään viraston työntekijöiden keskuudessa kysely, jossa kannustetaan heitä kertomaan kokemuksistaan, vaikka nimettömänä, tasa-arvon toteutumisesta työpaikalla. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen jatkuu keväällä Lisäksi Lapin Letka -hanke on järjestänyt tasa-arvoon liittyviä tilaisuuksia Lapin liiton eri tiimeille. Myös vuonna 2010 Lapin liiton henkilöstölle järjestetään tasa-arvokoulutusta, joka tukee tasa-arvosuunnitelman laatimista. Lapin yliopisto toteuttaa hankkeen tutkimuksen. Yliopiston tutkijat ovat suhteuttaneet työvoimatilastoja valtakunnallisiin aineistoihin, ministeriön ohjeistuksiin ja lainsäädäntöön segregaation näkökulmasta. Aineistoista on löydettävissä ristiriitaisuuksia, joissa joillakin toimenpiteillä on taipumus ylläpitää sukupuolittuneita käytäntöjä. Syksyllä 2009 tarkasteluun on liitetty mukaan Kemijärven alueen kaksi työpaikkaa Arktos Group edustaen miesvaltaista ja Kela edustaen naisvaltaista työpaikkaa. Tarkoituksena on muodostaa malli ja kaavio työvoiman työllistymisestä Kemijärven alueella segregaation ja sukupuolivaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Syksyllä 2009 on myös keskitytty tunnistamaan alueen, työn ja sukupuolen välisiä mekanismeja. Havainnoista on julkaistu tieteellinen artikkeli Naistutkimus - Kvinnoforskning lehdessä joulukuussa Tutkijat ovat lisäksi tehneet ymmärrettäväksi segregaatiokäsitettä ja sukupuolisokeita pisteitä luentojen ja esitelmien avulla. Lapin yliopiston toimenpiteiden kohteena ovat olleet Lapin yliopiston perus- ja jatko-opiskelijat, Lapin Letkan kumppanit sekä yliopistojen ja korkeakoulujen henkilöstöhallinnosta vastaavat. Tutkimustulokset julkaistaan keväällä Tällöin saadaan ohjeet TE-toimistojen ohjauskäytäntöihin ja yritysten rekrytointikäytäntöihin. Tämän jälkeen sovitaan seuraavat tutkimukselliset tavoitteet tutkimussuunnitelman mukaisesti. Lapin Letka -hanke on järjestänyt niin hankkeen toteuttajille kuin muillekin hankkeen kohderyhmään kuuluville toimijoille tasa-arvoon liittyviä koulutuksia ja tilaisuuksia sekä pitänyt tasa-arvoasioita esillä maakunnallisissa (esim. Lapin aluekehityspäivät) ja valtakunnallisissa tapahtumissa (EDUCA -messut). Hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin on suhtauduttu eri organisaatioissa varsin myönteisesti, mutta usein kuitenkin herää kysymys, miksi tasa-arvoa käsitellään vain sukupuolinäkökulmasta, eikä laajemmin yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lisäksi tasa-arvon edistämiseen kaivataan hyvin konkreettisia työvälineitä, joita voi olla vaikea löytää. Hankkeen tavoitteena on kuitenkin kehittää välineitä ja toimintatapoja, joiden avulla tasa-arvon edistäminen saataisiin luonnolliseksi osaksi organisaatioiden toimintaa. Osatoteuttajatoimintamallilla tämä on mahdollista, koska näin jokaisessa mukana olevassa organisaatiossa tehdään tasa-arvotyötä omassa jokapäiväisessä toiminnassa ja vahvistetaan ja laajennetaan samalla organisaation tasa-arvo-osaamista. Hankkeessa on myös tehty selvitys vertikaalisesta segregaatiosta kuntien luottamustehtävissä. Lapin kunnissa on puheenjohtajan tehtävissä toimivia luottamushenkilöitä 205. Heistä on naisia 50 (25%) ja miehiä EURA JÄRJESTELMÄ 8/12

9 155 (75%). Vertikaalinen segregaatio on Lapissa edelleen varsin jyrkkää. Hankkeessa on selvitetty myös Lapin kuntien tasa-arvosuunnitelmia (tilanne syksyllä 2008). Lapin 21 kunnasta 11 on tasa-arvosuunnitelma ja 10:stä lain edellyttämä tasa-arvosuunnitelma puuttuu. Nämä selvitykset toimivat pohjana kuntien kanssa tehtävälle työlle. Kunnille on suunnitteilla koulutus, jonka aikana kunnat päivittävät tai laativat henkilöstöpoliittiset tai palveluja koskevat tai oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmat tarpeidensa mukaan. Hankkeessa on lisäksi kartoitettu (kevät 2009) Lappilaisten oppilaitosten (joita laki velvoittaa tekemään oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman) tasa-arvosuunnitelmia; 37 oppilaitoksesta 13:llä on tasaarvosuunnitelma. Kartoituksessa annettiin oppilaitoksille sähköpostitse vinkkejä tasa-arvosuunnitteluun ja tarjottiin Lapin Letkan tukea tasa-arvotyöhön. Hankkeen toimintaan on osallistunut vuonna 2009 yhteensä 405 henkilöä, joista naisia oli 189. Hankkeen toiminta (infot) on koskenut lisäksi 631 muuta henkilöä. Hanke on järjestänyt yhteensä 16 koulutustilaisuutta ja useita tasa-arvotunteja Ounasvaaran ja Napapiirin ylästeilla sekä useita infoja hankkeesta eri toimijoille. Vuoden 2009 aikana hankkeessa on kertynyt yhteensä 124 koulutus/muuta henkilötyöpäivää. 10. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Projektin toimenpiteet ovat oppilaitosten osalta keskittyneet tänä vuonna paljolti markkinoinnin kehittämiseen, minkä takia hankkeen kilpailuttamalla mainostoimistolla teetettiin markkinointiselvitys. Selvitys on työkalu markkinoinnin pitkäaikaiseen kehittämiseen tasa-arvon näkökulmasta kyseisissä oppilaitoksissa. Mainostoimisto on laatinut myös alustavan suunnitelman hankkeen toteuttajaoppilaitosten yhteismarkkinointikampanjasta. Yhteismarkkinoinnin toteuttaminen ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle, koska kaikki toimijat eivät nähneet tässä markkinointitavassa itselleen lisäarvoa. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projekti on edistänyt oppilaitosten markkinoinnin tasa-arvoisuutta niissä oppilaitoksissa, joissa tämä työ on ehtinyt lähteä käyntiin. Esimerkiksi Lapin ammattiopistolla on uudistettu metsäkoneenkuljettajan koulutusohjelman ja talonrakennuksen koulutusohjelman markkinointia siten, että se houkuttelee opiskelemaan myös tyttöjä. Molemmissa koulutusohjelmissa on suunniteltu yhdessä mainostoimiston ja Lapin ammattiopiston markkinointisuunnittelijan kanssa julisteet, joiden pohjaksi on haastateltu esimerkiksi ainokaisasemassa olevia opiskelijoita, alojen opettajia ja työelämän edustajia. Lisäksi oppilaitoksen markkinointimateriaali tullaan käymään hankkeen aikana läpi laajemmin tasa-arvon näkökulmasta. Näin tasa-arvonäkökulma saadaan juurrutettua luonnolliseksi osaksi oppilaitoksen markkinointia. Peräpohjolan Opistossa taas on kokeiltu markkinointimateriaalia ("mopokortti"), jolla pyritään herättämään miesten kiinnostus alalle. Lisäksi Peräpohjolan Opistossa on kokeiltu uusia markkinointikanavia (Varusmies -lehti). EURA JÄRJESTELMÄ 9/12

10 Lisäksi osa hankkeessa mukana olevista oppilaitoksista ja organisaatioista on jo käynnistänyt tasaarvosuunnitelmien laatimisen, mikä tekee näkyväksi organisaation tasa-arvotilanteen ja tulee vaikuttamaan tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tasa-arvosuunnitelmaprosessi tuo organisaatioon tasaarvo-osaamista ja tietoa tasa-arvosta. Hankkeessa on järjestetty myös työvoimapoliittisia koulutuksia, jotka suunnitellaan yhdessä Lapin Ely - keskuksen ja TE-toimistojen kanssa. Lapin Ely -keskus hankkii koulutukset ja vastaa niistä. Koulutusten tavoitteena on rohkaista miehiä ja naisia hakemaan omalle sukupuolelleen epätyypillisille aloille ja antaa hyvä pohja lähteä opiskelemaan/työskentelemään näille aloille. Vuonna 2009 on toteutettu Miehiä hoivaalalle -valmentavakoulutus (10V) Rovaniemellä ja Rakennusalan perustutkinto naisille käynnistyi Ylitorniolla marraskuussa. Hanke on lisäksi herättänyt tasa-arvoon liittyvää keskustelua eri foorumeissa kuten koulutus- ja työelämätapahtumissa, joihin se on osallistunut sekä sellaisissa foorumeissa, jotka eivät ole varsinaisesti mukana hankkeen toiminnassa. Lapin yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa on tarkoituksena muodostaa malli ja kaavio työvoiman työllistymisestä Kemijärven alueella segregaation ja sukupuolivaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Tutkimuksen havainnoista on julkaistu tieteellinen artikkeli Naistutkimus - Kvinnoforskning lehdessä joulukuussa Tutkijat ovat lisäksi tehneet ymmärrettäväksi segregaatiokäsitettä ja sukupuolisokeita pisteitä luentojen ja esitelmien avulla. Hankkeessa tehty selvitys Lapin luottamuselinten puheenjohtajuuksista on tehnyt näkyväksi näiden tehtävien sukupuolijakoa, josta uutisoitiin Lapin Kansassa keväällä Lisäksi hankkeessa on tehty selvitys Lapin kuntien tasa-arvosuunnitelmista, joista myös uutisoitiin Lapin Kansassa. 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projekti on edistänyt oppilaitosten markkinoinnin tasa-arvoisuutta niissä oppilaitoksissa, joissa tämä työ on ehtinyt lähteä käyntiin. Esimerkiksi Lapin ammattiopistolla on uudistettu metsäkoneenkuljettajan koulutusohjelman ja talonrakennuksen koulutusohjelman markkinointia siten, että se houkuttelee opiskelemaan myös tyttöjä. Molemmissa koulutusohjelmissa on suunniteltu yhdessä mainostoimiston kanssa julisteet, joiden pohjaksi on haastateltu esimerkiksi ainokaisasemassa olevia opiskelijoita, alojen opettajia ja työelämän edustajia. Lisäksi oppilaitoksen markkinointimateriaali tullaan käymään läpi laajemmin tasaarvon näkökulmasta. Lapin ammattiopiston markkinointisuunnittelija on ollut tiiviisti mukana alojen markkinoinnin kehittämisessä. Näin tasa-arvonäkökulma saadaan juurrutettua luonnolliseksi osaksi oppilaitoksen markkinointia. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto Lappia järjestivät Hyvinvointiviikolla ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoille kuvabaareja. Kuvabaarien tavoitteena oli herättää opiskelijoita miettimään yhdenvertaisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Tilaisuuksissa sovellettiin Learning EURA JÄRJESTELMÄ 10/12

11 cafe-keskustelumenetelmää siten, että kahvilapöydissä oli ajatuksia aktivoimassa kuvia kolmesta teemasta: ammatti ja sukupuoli, sukupuolten moninaisuus ja oikeus omiin rajoihin. Kuviin liittyivät teemasta kirjoittamaan aktivoivat kysymykset. Kuvabaariin osallistuvat opiskelijat kirjoittivat mietteitään kunkin kuvan pöytään. Myös joitakin henkilökunnan edustajia saatiin pöytien ääreen. Kuvat ja kysymykset herättivät keskustelua huomattavasti enemmän kuin mitä baarien kävijät kirjasivat pöytäliinoihin. Sukupuoli ja ammatti teemalla heräteltiin opiskelijoita miettimään, milloin sukupuolella on työssä merkitystä ja miten sukupuoli tulee näkyväksi työssä. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Hankkeen avulla käynnistetyt markkinoinnin kehittämistoimenpiteet synnyttävät oppilaitoksiin pysyviä käytäntöjä ja materiaaleja. Esimerkiksi uudet julisteet (metsäkoneenkuljetuksen ja talonrakennuksen koulutusohjelmat) on suunniteltu siten, että niitä voidaan hyödyntää vielä vuosienkin päästä. Myös opiskelijoille suunnitellut tasa-arvokampanjat ovat uusittavissa ja sovellettavissa muissa oppilaitoksissa (esim. kuvabaarit). Oppilaitosten markkinoinnin avuksi laadittu markkinointiselvitys on kyseisten oppilaitosten käytettävissä vuosia eteenpäin. Oppilaitosten markkinoinnista huolehtivat henkilöt ovat mukana hankkeeseen liittyvissä markkinointitoimenpiteissä ja vastaavat tasa-arvoisen markkinoinnin toteutumisesta myös jatkossa. Hankkeen aikana käynnistetty tasa-arvosuunnitelmaprosessi jatkuu myös hankkeen jälkeen. Organisaatiot ovat perustaneet tasa-arvotyöryhmät, jotka vastaavat tasa-arvosuunnitelman laatimisesta ja käytännön toteuttamisesta. Lapin Letka -hanke tukee suunnitelmien laatimista siten, että tasa-arvotyöryhmät omaksuvat prosessin mahdollisimman hyvin ja pystyvät tekemään työn jatkossa itsenäisesti. Hankkeelle valmistuneet nettisivut on suunniteltu siten, että ne tarjoavat ennenkaikkea lappilaisille ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa tasa-arvosta. Sivut toimivat jollakin tasolla myös hankkeen päättymisen jälkeen, sillä ne siirtyvät silloin Lapin ammattiopiston sivustolle. Eli sivustolle kerätty ja tuotettu materiaali ei katoa hankkeen päättymisen jälkeen. Myös hankkeen yleisesite on laadittu siten, että se toimii vuosia pienenä tietopakettina tasa-arvosta laajalle kohdeyleisölle. Hankkeessa syntynyt yleishyödyllinen materiaali kuten koulutusmateriaali, kyselylomakkeet, selvitykset ja tutkimukset ovat kaikkien hyödynnettävissä. Materiaalit tulevat olemaan saatavilla esimerkiksi nettisivuilla, julkaisuina tai sähköpostilla toimitettavina. Hankkeessa toteutettu tutkimus taas tuottaa tutkimustuloksia, joita voidaan hyödyntää laajasti. Keväällä 2010 julkaistaan Lapin yliopiston tutkimukseen perustuvat ohjeet yritysten rekrytointikäytäntöihin ja työvoimaneuvojien ohjauskäytäntöihin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. EURA JÄRJESTELMÄ 11/12

12 Päiväys ja allekirjoitus Heli Kiemunki Projektisuunnittelija EURA JÄRJESTELMÄ 12/12

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Mitä on jo tehty ja sovittu?

Mitä on jo tehty ja sovittu? Mitä on jo tehty ja sovittu? Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa -seminaari Säätytalo 27.10.2011 Lapsia pelaamassa

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSTOIMIKUNTA Toimintakertomus

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSTOIMIKUNTA Toimintakertomus ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YHDENVERTAISUUSTOIMIKUNTA Toimintakertomus 2010-2012 1 Sisältö 1. Toimikauden 2010-2012 työohjelmassa asetetut tavoitteet... 2 1.1 Toimikauden 2010 2012 pääteemat... 2 1.2 Toimikunnan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Johdanto Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki velvoittaa kaikki perusopetusta

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( )

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( ) Lomakkeen tila: Palautettu PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat (2000-2006) 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 1.1 n nimi PEDAGOGIK OCH LÄRENDE PÅ INTERNET 1.2 koodi S81818 1.4 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa.

Voit täyttää lomakkeen osissa. Muista tallentaa tekemäsi muutokset ennen kuin poistut järjestelmästä, tai jos poistut koneelta pitemmäksi aikaa. Väliraportti Väliraportti on osa vuosiselvitystä. Raportti tehdään tällä lomakkeella, ja se koskee kahta viimeksi päättynyttä avustusvuotta. Selvitys koskee ainoastaan sitä avustuskohdetta, jonka tiedot

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 31.5.2013 Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 01 Johdanto miksi tasa-arvosuunnitelma? Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke

LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke LAPSYKE- Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa - hanke Tilannekatsaus 19.3.2009 Marja-Sisko Tallavaara 1 Konsultaatio ja videoneuvottelun käyttö Erityistyöntekijä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnille 1 Paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke Kehittämistyön päämäärä kunnassa Iäkkäiden liikkumiskyky ja kotikuntoisuus säilyy, kun toimintakykyä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.3.2016 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot