JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta"

Transkriptio

1 JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS MARRASKUU 2010

2 Sisällys 1. Johdanto Lepakot Pohjois-Karjalassa Selvitysalue ja -menetelmät Tulokset Johtopäätökset ja pohdinta... 8 Lähteet Johdanto Tämä selvitys on tehty Joensuun kaupungin toimeksiannosta Reijolan osayleiskaavoitukseen liittyen. Selvityksen maastotyön sekä raportoinnin ovat tehneet yhteistyössä FT Helena Haakana ja FM Ville Vuorio sekä asiantuntijana on toiminut Dipl. Landschaftsökologer Axel Donning. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää alueella esiintyvää lajistoa. Kannen kuvan on ottanut Ville Vuorio ja kuvan 1 Axel Donning. 2. Lepakot Pohjois-Karjalassa Suomessa esiintyy vakituisesti viisi lepakkolajia: vesisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (Myotis mystacinus) (Kuva 1), isoviiksisiippa (Myotis brandtii), pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) ja korvayökkö (Plecotus auritus). Ripsisiipasta (Myotis nattereri), pikkulepakosta (Pipistrellus nathusii) ja isolepakosta (Nyctalus noctula) tehdään havaintoja vuosittain Etelä- Suomessa. Kimolepakko (Vespertilio murinus) sekä vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus) ovat lajeja, joita on satunnaisesti tavattu myös Suomessa. Lisäksi Suomessa on yksittäisiä havaintoja kääpiölepakosta (Pipistrellus pygmeus) ja lampisiipasta (Myotis dasycneme). Kaikille lepakkolajeille Suomi on esiintymisalueen pohjoista äärilaitaa, vain pohjanlepakon levinneisyyden painopistealueeseen kuuluu myös Suomi (Lappalainen 2003, Dietz et al. 2009). Suomen lepakoiden levinneisyydestä ei ole vielä olemassa kovin tarkkaa tietoa. Lepakkotutkimus on painottunut Etelä-Suomeen ja Pohjois-Karjalassa kartoituksia on tehty hyvin vähän. Kirjallisuuden mukaan Pohjois-Karjala kuuluu pohjanlepakon, viiksisiipan ja isoviiksisiipan levinneisyysalueeseen. Vesisiipan ja korvayökön levinneisyyden pohjoisraja kulkee suunnilleen Pohjois-Karjalan leveydellä nykyisen tietämyksen mukaan. Muiden lajien levinneisyysalue on selvästi etelämpänä (Lappalainen 2003). Kaikki Suomen lepakot ovat luonnonsuojelulain 49 :n (Luonnonsuojelulaki 1096/1996) tarkoittamia EU:n luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteen IVa mukaan suojeltuja lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Lisäksi ripsisiippa on määritelty erityisesti suojeltavaksi lajiksi luonnonsuojelulain 47 :n mukaisesti. Viimeisimmässä uhanalaistoimikunnan mietinnössä molemmat viiksisiippalajit sekä isolepakko ja pikkulepakko on luokiteltu puutteellisesti tunnetuiksi ja ripsisiippa erittäin uhanalaiseksi lajiksi (Rassi ym. 2001). Lisäksi Suomi on sitoutunut Euroopan lepakoiden tutkimusta ja suojelua edistävään EUROBATS-sopimukseen vuonna 1999.

3 Sivu 2/10 Kuva 1. Viiksisiippa (Myotis mystacinus). 3. Selvitysalue ja -menetelmät Selvitysalueena oli Reijolan osayleiskaava-alue, joka sijaitsee Joensuun kaupungin keskustasta etelään. Alueen pinta-ala on noin 42 km 2. Alue koostuu mm. harvaan rakennetusta maa- ja metsätalousalueesta sekä tiheämmin rakennetuista omakotitaloalueista. Alue rajautuu lännessä Pyhäselän rantaan. Selvitysalue on hyvin laaja, eikä yksityiskohtaista kartoitusta koko alueesta ollut mahdollista tehdä työn tilauksen myöhäisestä ajankohdasta johtuen. Maastokartoituksia tehtiin 7 yönä: 17.8., 18.8., 8.9., 9.9., 10.9., ja Kartoituskohteiksi valittiin erityyppisiä ympäristöjä. Kartoitus kohdistettiin yleiskaavan mukaisille rakentamisen painopistealueille ja niillä alueilla erityisesti lepakoille sopiviin ympäristöihin: vesistöjen rantoihin, metsän reunoihin ja vanhojen rakennusten ympäristöihin. Yleensä luotettavan tuloksen saamiseksi kartoituksia tehdään kolme kertaa kesän aikana samoilla paikoilla. Tässä alustavassa kartoituksessa maastokartoituksia tehtiin siis vain loppukesästä ja yleensä jokaisella paikalla vierailtiin vain kerran. Tulosten tarkentamiseksi kartoituksia tulisi tehdä myös alku- ja keskikesällä.

4 Sivu 3/10 Lepakoita havainnointiin yliääni-ilmaisimella eli lepakkodetektorilla, joka muuntaa lepakon kaikuluotausäänen ihmiskorvin kuultavaksi. Käytössä oli Pettersson Elektronikin D240x, jolla on mahdollista kuunnella ääniä aikalaajennettuna eli hidastettuna sekä tallentaa ääniä. Osa lepakoiden äänistä tallennettiin myöhempää analysointia ja lajintunnistuksen varmistamista varten. Äänien analysoinnissa käytettiin BatSound Professional 4.03 ohjelmaa. Lajien havaitsemisen todennäköisyys vaihtelee lajin elintapojen ja kaikuluotausäänen voimakkuuden mukaan. Pohjanlepakko on helpoimmin havaittavissa oleva laji, koska sen ääni kuuluu metrin päähän, kun taas siippalajit kuuluvat parhaillaan metrin ja korvayökkö vain parin metrin päähän. Eri lajien runsauksien vertaileminen lepakkodetektorilla tehtyjen havaintojen perusteella ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista. Viiksisiippaa ja isoviiksisiippaa ei ole mahdollista erottaa toisistaan pelkästään äänen perusteella, joten tässä raportissa tuloksissa käytetään ilmaisua viiksi- tai isoviiksisiippa. Kartoituksessa käytettiin sekä kävellen että autolla tehtävää linjakartoitusmenetelmää (de Jong & Ahlén 1996). Kävellen kuljettiin pieniä hiekkateitä ja polkuja hitaasti lepakkodetektorilla kuunnellen. Kaikki havainnot kirjattiin ylös ja osa äänistä tallennettiin. Lajinmäärityksen varmistamiseksi lepakoista pyrittiin saamaan myös näköhavaintoja voimakkaan taskulampun avulla. Sopivissa paikoissa myös pysähdyttiin kuuntelemaan noin 10 minuutin ajaksi. Kuvissa 1-5 on esitetty sekä kävellyt reitit että autolla ajetut reitit. Lisäksi kartoilla on esitetty 10 minuutin havaintopaikat. Autolla tehtävässä linjakartoituksessa kuljettajan ajaessa hitaasti autolla tietä pitkin toinen kuunteli lepakkodetektorin avulla matkustajan puoleisesta ikkunasta. Vauhti pyrittiin pitämään mahdollisimman hiljaisena. Kahtena iltana käytössä oli myös jatkuvasti tallentava detektori detektori sijoitettiin Niittylahden opiston rantaan ja Haapaojan varteen Vanhan valtatien sillan viereen tallentamaan useaksi tunniksi. Sää oli kaikkina maastoöinä sateeton ja tyyni (Taulukko 1). Taulukko 1. Säätila maastokartoitusöinä. pvm lt C tuuli pilvisyys tyyni 2/ tyyni 2/ tyyni 0/ tyyni 0/ tyyni 4/ tyyni 8/ tyyni 8/8

5 Sivu 4/10 4. Tulokset Tulokset on esitetty kuvissa 2-8. Lepakoita havaittiin yhteensä 30 paikassa. Pohjanlepakoita tavattiin 13 paikassa, kolmessa niissä oli liikkeellä useampi yksilö. Muita lajeja tavattiin yksittäin: vesisiippaa 1 ja viiksi- tai isoviiksisiippaa 8 yksilöä. Kaksi havaintoa jäi tuntemattomaksi. Jatkuvasti tallentava detektori oli Niittylahden opiston rannassa tallentanut pohjanlepakon ja siippojen ääniä, osa äänistä jäi tunnistamattomaksi. Havaituista äänistä 71 % oli pohjanlepakoita. Siipat olivat mahdollisesti vesisiippoja, koska tallennuspaikka oli rannassa. Haapajoen varressa oli myös liikkunut pohjanlepakoita (lähes 100 % äänistä), yksi havainto jäi tuntemattomaksi. 500 m autoreitti kävelyreitti havainnointipiste pohjanlepakko viiksi- tai isoviiksisiippa vesisiippa tunnistamaton Kuva 2. Kartoitusreitit ja pisteet Reijolan osayleiskaava-alueen pohjoisosassa. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 864/MML/10.

6 Sivu 5/ m Kuva 3. Kartoitusreitit ja pisteet Reijolan osayleiskaava-alueen koillisosassa. Karttamerkkien selitykset kuvassa 1. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 864/MML/10. Kuva 4. Kartoitusreitit ja pisteet Reijolan osayleiskaava-alueen länsiosassa. Karttamerkkien selitykset kuvassa 1. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 864/MML/10.

7 Sivu 6/10 Kuva 5. Kartoitusreitit ja pisteet Reijolan osayleiskaava-alueen keskiosassa. Karttamerkkien selitykset kuvassa 1. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 864/MML/ m Kuva 6. Kartoitusreitit ja pisteet Reijolan osayleiskaava-alueen keskiosassa. Karttamerkkien selitykset kuvassa 1. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 864/MML/10.

8 Sivu 7/ m Kuva 7. Kartoitusreitit ja pisteet Reijolan osayleiskaava-alueella Niittylahdella. Karttamerkkien selitykset kuvassa 1. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 864/MML/10. Kuva 8. Kartoitusreitit ja pisteet Reijolan osayleiskaava-alueella Haapajärven läheisyydessä. Karttamerkkien selitykset kuvassa 1. Pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 864/MML/10.

9 Sivu 8/10 5. Johtopäätökset ja pohdinta Kartoituksen tulosten perusteella pohjanlepakko näyttää olevan yleisin lepakkolaji Reijolan osayleiskaava-alueella. Myös siippoja tavattiin useita yksilöitä. Urbaaneilla alueilla tai niiden läheisyydessä tehdyissä selvityksissä pohjanlepakko onkin usein ollut runsain laji, kun taas metsäisillä alueilla viiksisiipat ovat usein runsaimpia (Vihervaara ym. 2008). Vihervaaran ym. (2008) mukaan havaintotiheys Etelä-Suomessa keskimääräisellä 2,5-3 km laskentalinjalla on havaintoa ollen parhaimmillaan 8-14 havaintoa/km. Tässä kartoituksessa havaintojen määrä oli huomattavasti pienempi johtuen todennäköisesti selvitysalueen pohjoisemmasta sijainnista. Suurimmat lepakkoja uhkaavat tekijät ovat yleinen häirintä horros- ja piilopaikoissa sekä ruokailualueiden tuhoutuminen. Erilaiset puukujanteet, metsänreunat, pensas- ja puurivistöt ovat lepakoille tärkeitä maamerkkejä ruokailu- ja piilopaikkojen välillä. Vihervaaran ym. (2008) mukaan lepakkoyhdyskunnat hajaantuvat ruokailemaan noin 3 km säteelle päiväpiiloistaan. Päivittäin kuljetun matkan pituus riippuu kuitenkin sopivien ruokailuympäristöjen sijainnista. Lepakoilla on yleensä useita päiväpiiloja, joita ne vaihtelevat kesän mittaan. Suuri ja yhtäkkinen muutos (hakkuuaukot, puurivien kaataminen, uudet rakennukset, tiet, sähkölinjat) ympäristössä saattaa eristää lepakot tutusta piilopaikastaan. Esim. puurivien jättäminen ja valaistuksen tarkka kohdentaminen auttavat lepakoita suunnistamaan. Muiden lajien tapaan lepakotkin siis hyötyvät ekologisista käytävistä alueiden välillä. Lepakoiden piilopaikat sijaitsevat yleensä rakennuksissa ja kellareissa. Rakennusten korjaaminen ja reikien tilkitseminen pakottavat lepakot etsimään uusia piilopaikkoja. Lepakoiden elinoloja voi parantaa jättämällä esim. ulkorakennuksiin kulkureittejä lepakoille ja ripustamalla lepakonpönttöjä sopiville paikoille. Lepakot, erityisesti viiksi- ja isoviiksisiipat, viihtyvät varttuneissa, avoimissa metsissä, joissa niille riittää piilopaikkoja. Kaupunkimetsänhoidossa lepakot voi ottaa huomioon säästämällä vanhoja kolopuita lepakoille piilopaikoiksi. Suuria avohakkuita tulisi välttää. Vesistöt ovat tärkeitä lepakoille. Vesisiipalle riittää ruokailualueeksi pienetkin ojat ja purot, jos paikka on suojainen. Myös muut lajit viihtyvät vesistöjen läheisyydessä, missä hyönteisten määrä on suuri. Rantojen liiallinen ruovikoituminen kuitenkin karkottaa vesisiipat (Siivonen 2004). Myös kosteat suot, rämeet ja kosteikot ovat lepakoiden suosiossa ilmeisesti suuren hyönteistuotannon ansiosta. Laajojen aukeiden alueiden syntyminen heikentää erityisesti viiksisiippojen ravinnonhankintamahdollisuuksia. Pohjanlepakko ei ole yhtä herkkä tämän tyyppisille ympäristönmuutoksille. Yhteenvetona voi todeta, että kun Reijolan alueen maisemarakenne säilyy monipuolisena, niin myös lepakot säilyvät alueella. Monipuolinen maisemarakenne tarkoittaa vanhaa puustoa, vanhoja rakennuksia, puukujia metsäalueiden välillä, pensasaitoja ja luonnontilaisia kosteikkoja. Monipuolinen maisemarakenne turvaa olemassa olevat

10 Sivu 9/10 saalistusympäristöt ja kulkuväylät. Rakennettaville alueille ja niiden väliin tulisi jättää suikalemaisia viheralueita ja kolopuita. Tällä hetkellä vakavimmat puutteet Reijolan alueen lepakkotietämyksessä liittyvät siihen, että päiväpiilojen, ruokailu- ja talvehtimispaikkojen tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Tätä varten tarvitaan kesäaikana tehtävä lepakkoselvitys eri alueiden merkityksestä eri lepakkolajeille. Selvitystyö tulee kohdentaa niille alueille, joihin rakentaminenkin keskittyy. Jos rakentaminen edellyttää vanhojen rakennusten purkamista, niin on tarkistettava, ettei rakennuksissa ole lepakoita. Lähteet Eurobats-maaraportti de Jong, J. & Ahlén I. 1996: Artantal och populationstäthet hos fladdermöss. Teoksessa: Handbok för miljöovervakning. Naturvårdsverket, Stockholm. Dietz, C., von Helversen, O. & Nill, D. 2009: Bats of Britain, Europe & Northwest Africa. A & C Black Publishers Ltd. London. Lappalainen, M. 2003: Lepakot, salaperäiset nahkasiivet. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Luonnonsuojeluasetus 160/1997. Luonnonsuojelulaki 1096/1996. Luontodirektiivi 1992: Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luonnonvaraisten elinympäristöjen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta; EYVL 1992 L 206. Siivonen, Y. 2004: Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2004. Vihervaara, P., Virtanen, T. & Välimaa, I. 2008: Lepakot ja metsätalous Isoviiksisiippojen radioseurantatutkimus UPM-Kymmene Oyj:n Janakkalan Harvialassa sijaitsevilla metsätiloilla Biologitoimisto Vihervaara Oy.

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 30.10.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 Laatija Tarkastaja Kuvaus Petri Hertteli Marja Heikkinen

Lisätiedot

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 25.10.2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin

Lisätiedot

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN

LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN LUVIAN OOSINSELÄN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKOIDEN KEVÄTMUUTTO- JA PESIMÄSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Suomen lepakot ja niiden ekologiaa... 4 Lepakoiden suojelu...

Lisätiedot

Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 2013

Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 2013 Kemiönsaaren lepakoiden muuttoselvitys 213 ALUSTAVA RAPORTTI PÄÄTULOKSISTA Anna Blomberg 18/11/213 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Lepakoiden elinkierrot ja muuton ekologiaa...

Lisätiedot

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011

Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Savonrannan tuulipuistoalueen lepakkokartoitus 2011 Teemu Virtanen Biologitoimisto Vihervaara Oy Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1. JOHDANTO... 3 2. KARTOITUSALUE

Lisätiedot

Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti. JYVÄSKYLÄN VARASSAAREN LEPAKKOKARTOITUS 2013 SEKÄ PIILOTUTKIMUSTEN TULOKSET Mikko Erkinaro 17122013

Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti. JYVÄSKYLÄN VARASSAAREN LEPAKKOKARTOITUS 2013 SEKÄ PIILOTUTKIMUSTEN TULOKSET Mikko Erkinaro 17122013 Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti JYVÄSKYLÄN VARASSAAREN LEPAKKOKARTOITUS 2013 SEKÄ PIILOTUTKIMUSTEN TULOKSET Mikko Erkinaro 17122013 1 Tutkimus- ja suunnittelutoimisto Habitaatti Vapaudenkatu

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Asikkalan Pulkkilanharjun lepakoiden muutonseuranta 2009

Asikkalan Pulkkilanharjun lepakoiden muutonseuranta 2009 Asikkalan Pulkkilanharjun lepakoiden muutonseuranta 2009 Timo Metsänen Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti 28.3.2010 2 1 JOHDANTO...2 2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...4

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

Lepakoiden siivellä. Lakeuden Luonto ry:n lepakkoretki 26.8. 2005 Janiika Aaltonen. Kuva: Markku Lappalainen

Lepakoiden siivellä. Lakeuden Luonto ry:n lepakkoretki 26.8. 2005 Janiika Aaltonen. Kuva: Markku Lappalainen Lepakoiden siivellä Lakeuden Luonto ry:n lepakkoretki 26.8. 2005 Janiika Aaltonen Kuva: Markku Lappalainen Lepakot - Siipijalkaisten (Chiroptera) heimoon kuuluu n. 950 lajia. - Kaksi alalahkoa * suurlepakot

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Siv u 0. Alskat-Iskmo-Grönvikin osayleiskaavan ympäristövaikutusten arviointi, Mustasaaren kunta 2012.

Siv u 0. Alskat-Iskmo-Grönvikin osayleiskaavan ympäristövaikutusten arviointi, Mustasaaren kunta 2012. Siv u 0 Alskat-Iskmo-Grönvikin osayleiskaavan ympäristövaikutusten arviointi, Mustasaaren kunta 2012. NATURE-INVEST Ingvar Fagerholm (FM, biologi) Mustasaari 2012 S i v u 1 Alskat-Iskmo-Grönvikin osayleiskaavan

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

Lepakot rakennuksissa

Lepakot rakennuksissa Lepakot rakennuksissa Markku Lappalainen Emma Kosonen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Esityksen sisältö Lepakoiden suojelullinen asema 1. Lepakot rakennuksissa

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012

Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikkelin eteläpuolisen Saimaan luontoarvoselvitys vesikasviniittoja varten 2012 Mikko Suonio 29.9.2012 Kannen kuva: Pajusirkku Annilanselän Kuivalahdella Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Alue... 2 3 Aineisto

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot