Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19620

2 Raportti 1 (17) Mäkelä Tiina

3 Raportti 2 (17) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto Selvitysalue Aineisto- ja menetelmät Lähtöaineisto Lepakoiden suojelu Menetelmät Epävarmuudet Selvitysalueen lepakkopotentiaali Potentiaaliset lepakkoalueet Lisääntymis- ja levähdyspaikat Jatkoselvitystarpeet Lähteet Liitteet: Liite 1. Potentiaaliset lepakkoalueet 1 Liite 2. Potentiaaliset lepakkoalueet 2 Liite 3. Yleisten lepakkolajien ominaisuuksia Pohjakartat: Lempäälän Kunta (DGN, ETRS-GK24 / N2000), Maanmittauslaitos 2012 Valokuvat FCG Suunnittelu ja Tekniikka OY

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (1) Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys 1 Johdanto 2 Selvitysalue Tämä on Lempäälän kunnan Kuokkalan - Hakkarin Herralan alueiden osayleiskaavoitusta palveleva alustava lepakkoselvitysraportti. Selvityksessä on kartoitettu suunnittelualueen potentiaalisimmat lepakoiden ruokailualueet sekä lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueiksi soveltuvat kohteet. Selvitystä voidaan käyttää hyväksi maankäytön jatkosuunnittelussa sekä muuttuvan maankäytön alueille tarpeen mukaan kohdennettavassa tarkemmassa lepakkoselvityksessä. Selvitysalue käsittää Lempäälän keskusta-alueen pohjoispuolella Herralan, Hollon, Hakkarin ja Kuokkalan alueita. Suunnittelualue rajautuu etelässä Ryynikän alueeseen ja Pirkkalantiehen, lännessä Harakkalan ja Nurmen alueisiin, idässä Ahtialan, Tuulialan ja Moisionaukean alueisiin ja pohjoisessa Kiviahon asuntoalueeseen (kuva 1). Alueen pinta-ala on 536 hehtaaria, josta vesialuetta on 26 hehtaaria (Lempäälän kunta 2012). Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (Pohjakartta MML 2012).

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 2 (2) 3 Aineisto- ja menetelmät 3.1 Lähtöaineisto Selvitysalueella esiintyvästä lepakkolajistosta ei ollut saatavilla lähtötietoja (mm. Hatikka 2012 ja Lepakkohavainnot 2012). Lempäälän kunnan muilla alueella aiemmin tehtyjen lepakkokartoitusten perusteella lähiympäristössä esiintyy ainakin a, viiksi- ja isoviiksisiippaa, vesisiippaa ja mahdollisesti myös harvakuluista pikkulepakkoa (Rintamäki 2010). Levinneisyytensä puolesta alueella voi esiintyä myös korvayökköä (IUCN 2012). Selvityksen tärkeimpiä lähteitä ovat olleet: - Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys, Rintamäki Hatikka tietokanta ( - Lepakkohavainnot tietokanta ( - Osayleiskaavan kaavaluonnosmateriaali (Lempäälän kunta 2012) 3.2 Lepakoiden suojelu 3.3 Menetelmät Suomessa on tavattu kaikkiaan 13 lepakkolajia, jotka kaikki ovat luonnonsuojelulain (LSL 29 ) nojalla rauhoitettuja. Ne kuuluvat myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Ripsisiippa on Suomessa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja pikkulepakko vaarantuneeksi (Rassi ym. 2010). Lisääntymis- ja levähdyspaikka on paikka, jossa lepakot lisääntyvät tai ovat päiväpiilossa. Levähdyspaikaksi voidaan käsittää myös lepakoiden talvehtimispaikka. Lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat useimmiten puuston suojassa olevissa vanhoissa puutaloissa, kellareissa, puun koloissa, kivisilloissa, luolissa tai muissa vastaavissa rakenteissa. Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna Sopimus velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS-sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreitit. Tärkeiksi ruokailualueiksi voidaan luokitella alueet, joilla ruokailee useita eri lepakkolajeja läpi kesän. Siirtymäreittinä voi toimia esimerkiksi puurivistö, joka sijoittuu lepakoiden päiväpiilon ja ruokailualueen välille. Laajemmassa mittakaavassa siirtymäreittinä käsitetään muuttavien lepakoiden muuttoreitit, joita ei käsitellä tässä selvityksessä. Alustavassa lepakkopotentiaalin kartoituksessa selvitysalueelta inventoitiin tarkemmin kaikki ne kohteet, joille on alustavasti suunniteltu muuttuvaa maankäyttöä. Muut alueet tarkasteltiin yleispiirteisemmin maastossa sekä ilmakuvien perusteella. Maastokartoitukset tehtiin 19. ja 23. lokakuuta Kartoitukset tehtiin pääosin päiväsaikaan, jolloin alustavien kaavaluonnosten perusteella muuttuvan maankäytön alueilta kartoitettiin kaikki lepakoiden lisääntymis-

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 3 (3) 3.4 Epävarmuudet ja levähdysalueiksi soveltuvat rakennukset (lähinnä vanhat puurakennukset, saunat ja maakellarit) ja kolopuut. Lisäksi tarkasteltiin kohteiden maiseman rakennetta ja niiden soveltuvuutta lepakoiden ruokailualueiksi. Alueella suoritettiin myös yöllinen detektorikartoitus 19. lokakuuta, jossa suunnittelualueen eri osissa kuunneltiin lentäviä lepakoita ultraääni-ilmaisimen (Pettersson 240x) avulla. Lepakolle soveliaat lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä potentiaaliset ruokailualueet merkittiin kartoille. Potentiaaliset lepakkoalueet jaoteltiin niiden lepakkopotentiaalin perusteella kolmeen eri luokkaan: lievän, hyvän ja erinomaisen lepakkopootentiaalin omaaviin alueisiin. Rajausten ulkopuolelle jätettiin ns. huonot lepakkoalueet, joilla lepakoita arvioidaan esiintyvän lähinnä satunnaisesti. Lepakoille soveliaiden alueiden rajaukset ovat tulkintaa, eivätkä rajat ole tarkkoja. huono lepakkoalue: avoimet peltoalueet, hakkuualueet, nuoret ja tiheät metsäkuviot, tiheään rakennetut urbaanit asuma-alueet lievä lepakkopotentiaali: 1-2 lepakkolajille soveliasta ruokailualuetta, esim. hakkuun reunat, pienet metsiköt ja vesialueet. hyvä lepakkopotentiaali: vähintään kahdelle eri lepakkolajille soveliasta ruokailualuetta ja/tai ominaisuuksiltaan hyvin monipuolinen tai laaja ruokailualue (esim. mosaiikkimainen kulttuuriympäristö) sekä lepakoille sovelias lisääntymis- ja levähdyspaikka kuten vanha rakennus tai kolopuu erinomainen lepakkopotentiaali: useille lepakkolajeille soveliaita ruokailualueita (rantoja, puutarhoja, metsien- ja peltojen reunoja ja varttunutta puustoa) sekä runsaasti lisääntymis- ja levähdyspakoiksi soveltuvia rakennuksia tai muita rakenteita. Potentiaalisten lepakkoalueiden rajaukset ovat tulkintaa, eikä alueilla elävästä lepakkolajistosta ja lepakoiden määrästä myöhäisen ajankohdan vuoksi kartoituksissa saatu tietoa. Kaikilla rajatuilla alueilla ei välttämättä esiinny lainkaan lepakoita. Yöaikaan tehdyn detektorikartoituksen havainnot koskevat yksittäisiä pohjanlepakoita, jotka ovat lajina muita lepakkolajeja karaistuneempia. Herkemmät lajit mm. siipat olivat todennäköisesti kartoitusajankohtana jo siirtyneet talvehtimispaikoilleen. Alueella mahdollisesti esiintyvät muuttavat lepakkolajit (mm. pikkulepakko) olivat todennäköisesti jo lähteneet kevätmuutolle. On todennäköistä, että lepakoita esiintyy satunnaisesti myös rajausten ulkopuolille jäävillä alueilla. Esimerkiksi saattaa saalistaa toisinaan myös avoimilla pelto- ja hakkuualueilla. Rajausten ulkopuolisten alueiden merkitys lepakoille arvioidaan kuitenkin vähäiseksi 4 Selvitysalueen lepakkopotentiaali 4.1 Potentiaaliset lepakkoalueet Selvitysalueella sijaitsee muutamia eri lepakkolajeille hyvin tai erittäin hyvin soveltuvia kulttuurivaikutteisia kohteita, joissa on myös lajien lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia vanhoja rakennuksia, kellareita ja kolopuustoa. Lisäksi alueella sijaitsee muutamia hyvin laajoja varttuneita metsäalueita, jotka ovat todennäköisesti viiksi- ja isoviiksisiippojen ruokailualueita. Metsäalueille sijoittuvat polut voivat olla pohjanlepakoille tärkeitä ruokailualueita. Lepakot voivat lisääntyä metsäalueilla mm. vanhoissa tikankoloissa. Selvitysalueelle sijoittuvat ranta-alueet ovat vesisiipalle

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 4 (4) potentiaalista ruokailualuetta ja rannoille sijoittuvat rakennukset, kolopuusto sekä Kuokkalankosken ylittävän, vanhan rautasillan kiviperustukset ovat sille soveliaita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lepakoiden kannalta huonoja elinalueita ovat selvitysalueen avoimet peltoalueet, hakkuuaukeat sekä taajaan rakennetut ja modernit asuma-alueet. Potentiaalisimmat lepakkoalueet sekä lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvat rakenteet on esitetty taulukossa 1 ja kohteiden sijainti liitekartoissa 1 ja 2. Taulukossa 1 on esitetty rajattujen kohteiden arvioitu lepakkopotentiaali (lievä erinomainen) sekä kohteiden lisäselvitystarpeet, mikäli niille kohdistetaan muuttuvaa maankäyttöä. Rajausten ulkopuolelle jäävillä alueilla lepakkopotentiaali arvioidaan vähäiseksi. Taulukko 1. Selvitysalueelta kartoitettujen, potentiaalisten lepakkoalueiden ominaisuuksia. Alueen numero 1 2 Alueen kuvaus Todennäköisimmät puustoinen alue, jolla useita vanhoja rakennuksia, puurivejä jotka voivat toimia lepakoiden lentoreitteinä, puutarhaa ja varttuneita puita puustoinen pihapiiri, vanhempi puutalo lepakkolajit, (pikkulepakko), (pikkulepakko) Lepakkopotentiaali Vaikutus maankäytön suunnitteluun/ jatkoselvitystarve Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena. Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena ja huomioida lepakoiden kulkuyhteydet alueelle. 3 harvapuustoista puutarha-aluetta, puurakennuksia, (pikkulepakko) Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 5 (5) 4 harvapuustoista puutarhaa, vanha suuri puutalo ja piharakennus, varttunutta kuusimetsää, (pikkulepakko, viiksi- /isoviiksisiippa) Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena. 5 harvapuustoinen pihapiiri, varttunutta kuusimetsää, vanhoja puurakennuksia, viiksi/isoviiksisiippa, (pikkulepakko) Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena. 6 puutarhoja, varttunutta puustoa, vanhoja puurakennuksia, maakellari, varttunutta kuusimetsää, viiksi/isoviiksisiippa, (pikkulepakko) Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena. 7 varttunutta kuusimetsää, polku, viiksi/isoviiksisiippa, (pikkulepakko) ruokailualueena. 8 harva rantapuusto päiväpiilot. 9 harva rantapuusto, kiviperustuksinen silta päiväpiilot. Kiviperustuksinen silta on potentiaalinen lisääntymis- ja levähdyspaikka mm. vesisiipalle.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 6 (6) 10 harva rantapuusto päiväpiilot. 11 harva rantapuusto päiväpiilot. 12 laaja varttuneen metsän alue, mahdollisesti kolopuita viiksi/isoviiksisiippa Mikäli alueelle rakennetaan ja puustoa poistetaan, on ruokailualueena ja mahdollisesti kolopuissa sijaitsevat päiväpiilot. Alueen laajuuden vuoksi maankäytön muutosten vaikutukset eivät todennäköisesti muodostu lepakoille merkittäviksi, mikäli ne kohdistuvat vain osalle metsäaluetta. 13 laaja varttuneen metsän alue, mahdollisesti kolopuita viiksi/isoviiksisiippa Mikäli alueelle rakennetaan ja puustoa poistetaan, tulisi selvittää alueen merkitys lepakoiden ruokailualueena ja mahdollisesti kolopuissa sijaitsevat päiväpiilot. Alueen laajuuden vuoksi maankäytön muutosten vaikutukset eivät todennäköisesti muodostu lepakoille merkittäviksi, mikäli ne kohdistuvat vain osalle metsäaluetta.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 7 (7) 14 varttuneen kuusimetsän alue, vanha puurakennus, mahdollisesti kolopuita viiksi/isoviiksisiippa, Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena. 15 pieni puistomainen metsikkö, jossa varttunutta puustoa, viiksi/isoviiksisiippa, pikkulepakko ruokailualueena sekä kolopuissa mahdollisesti sijaitsevat lisääntymiskoloniat / päiväpiilot. 16 harva rantapuusto, rantaniittyä, harvaa katajikkoa päiväpiilot. 17 laaja varttuneen metsän alue, kivikellari, vanha puurakennus, mahdollisesti kolopuita viiksi/isoviiksisiippa, Mikäli alueelle rakennetaan ja puustoa poistetaan, on ruokailualueena. Mahdollisesti kolopuissa/ purettavissa rakennelmissa sijaitsevat päiväpiilot tulee selvittää. Alueen laajuuden vuoksi maankäytön muutosten vaikutukset lepakoiden ruokailualueille eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi, mikäli ne kohdistuvat vain osalle metsäaluetta.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 8 (8) 18 laaja varttuneen metsän alue, mahdollisesti kolopuita viiksi/isoviiksisiippa Mikäli alueelle rakennetaan ja puustoa poistetaan, on ruokailualueena. Mahdollisesti kolopuissa/ purettavissa rakennelmissa sijaitsevat päiväpiilot tulee selvittää. Alueen laajuuden vuoksi maankäytön muutosten vaikutukset lepakoiden ruokailualueille eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi, mikäli ne kohdistuvat vain osalle metsäaluetta. 19 laaja varttuneen metsän alue, mahdollisesti kolopuita viiksi/isoviiksisiippa Mikäli alueelle rakennetaan ja puustoa poistetaan, on ruokailualueena. Mahdollisesti kolopuissa/ purettavissa rakennelmissa sijaitsevat päiväpiilot tulee selvittää. Alueen laajuuden vuoksi maankäytön muutosten vaikutukset lepakoiden ruokailualueille eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi, mikäli ne kohdistuvat vain osalle metsäaluetta. 20 harva rantapuusto, suojaisia rantoja päiväpiilot. 21 harva rantapuusto, suojaisia rantoja päiväpiilot.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 9 (9) 22 harva rantapuusto, suojaisia rantoja päiväpiilot. 23 harva rantapuusto, suojaisia rantoja päiväpiilot. 24 puustoinen pihapiiri, vanhempi puutalo, metsikkö (varttunutta kuusta), (pikkulepakko) Mikäli rakennuksia puretaan kesäaikaan, tulisi tarkistaa onko niissä lisääntymiskolonioita / päiväpiilossa olevia lepakoita. ruokailualueena. 25 puustoinen pihapiiri, vanhempi puutalo, varttuneita puita, lähellä laaja varttuneen metsän alue, viiksi/isoviiksisiippa, (pikkulepakko) Mikäli alueelle rakennetaan ja puustoa poistetaan, on ruokailualueena. Mahdollisesti kolopuissa/ purettavissa rakennelmissa sijaitsevat päiväpiilot tulee selvittää. 4.2 Lisääntymis- ja levähdyspaikat Selvitysalueelta kartoitettiin runsaasti lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia rakennuksia sekä muita rakennelmia. Tällaisia ovat erityisesti vanhat puutalot sekä saunarakennukset, jotka sijoittuvat osittain metsän tai puuston suojiin. Mahdollisesti myöhäisestä ajankohdasta johtuen tarkistettujen rakennusten ympäristöstä ei löydetty merkkejä lepakoiden oleskelusta (mm. papanat seinänvierustoilla). Muita potentiaalisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ovat mm. maa- ja kivikellarit. Kuvia kohteista on esitetty alla.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 10 (10) Kuva 2. Lepakoiden lisääntymispakoiksi soveltuvia rakennuksia Haukipolun varrella (kohde 1). Kuva 3. Lepakoiden lisääntymispakaksi hyvin soveltuva rakennus Kotikonnuntien pohjoispuolella (kohde 4).

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 11 (11) Kuva 4. Viiksisiipoille soveliasta ruokailumetsää Tampereentien itäpuolella Urheilukadun kohdalla (kohde 6). Kuva 5. Lepakoille soveliasta ruokailumetsää Leinikkitien eteläpuolella (kohde 12).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 12 (12) Kuva 6. Vesisiippojen lisääntymis- tai levähdyspaikka voi sijaita sillan kiviperustusten raoissa (kohteet 8 & 9). Kuva 7. Lepakoiden kannalta vähäarvoista, avointa peltomaisemaa Harakkalan alueella.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 13 (13) Kuva 8. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi (mahd. myös talvehtimispaikka) soveltuva kivikellari Sarvikkaantien itäpuolella (kohde 17)(Uusi-Erkkilä). Kuva 9. Vesisiipoille soveltuvaa ruokailualuetta sillan alla ja rantapuuston suojissa (kohde 10).

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 14 (14) 5 Jatkoselvitystarpeet Suunnittelualueen lepakkopotentiaalin kartoitusta voidaan käyttää apuna selvitysalueen maankäytön jatkosuunnittelussa. Mikäli maankäyttöä osoitetaan alueen jatkosuunnittelussa lepakoille soveliaille ruokailualueille, tulee näille kohteille suorittaa kesäaikaan tehtävä detektorikartoitus. Detektorikartoitus tulee toistaa potentiaalisilla kohteilla vähintään kaksi kertaa kesän eri vaiheessa, sillä lepakot vaihtavat ruokailualueitaan kesän aikana. Toistetulla kartoituksella lepakoille tärkeät ruokailualueet voidaan tunnistaa luotettavammin. Alueelle sijoittuu muutamia laajempia metsäalueita, joilla voi esiintyä varttuneille metsäalueille tyypillisiä viiksi- ja/tai isoviiksisiippaa. Mikäli maankäyttöä kohdistetaan vain pieneen osaan viiksisiippojen ruokailualueiksi soveltuvia metsäalueita, ovat maankäytön vaikutukset verrannollisia alueilla harjoitettavan metsätalouden vaikutuksiin ja vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Mikäli muuttuvan maankäytön alueelle sijoittuu kolopuustoa, tulevat kolot tarkistaa lepakoiden varalta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia, vanhoja rakennuksia joudutaan purkamaan, niissä mahdollisesti olevat lisääntymisyhdyskunnat ja päiväpiiloissa olevat lepakot tulee kartoittaa sekä yö- että päiväsaikaan tehtävällä kartoituksella. Lähteet Hatikka (2012): Havaintotietokanta. Verkkojulkaisu < (viitattu ) IUCN (2012): Korvayökkö. Verkkojulkaisu. < (viitattu ) Lempäälän kunta (2012): Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 19 s. Lepakkohavainnot (2012): Lepakkohavaintotietokanta. Verkkojulkaisu < (viitattu ). MML 2012: Maanmittauslaitoksen latauspalvelu. < (viitattu ) Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) (2010). Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Rintamäki, P. (2010): Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys. Lempäälän kunta, tekninen toimi. Raportti, 8s.

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys

Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 753 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 6 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET... 10 6

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1 (8) Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1. Johdanto Lempäälän kunnassa on vireillä Marjamäen asemakaava, Pajalantie (asemakaavanumero 15014; Lempäälän

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 22.12.2011 Viite 82129132-04 TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Timo Pylvänäinen 8.5.2014 Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Selvitysalueet Erillisiä selvitysalueita on 16. Ne sijaitsevat Nuutin ja Terttumäen alueella

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 789 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Selvitysraportti 14.9.2015 Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Tekijät: Teemu Virtanen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä ja tulokset... 4 2.1 Menetelmä... 4 2.2 Tulokset... 4 3 kaavamuutoksen

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246-004 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma 1 Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n kaavoitus- ja rakennussuunnitelma Lepakkoselvitys 2013 Pekka Rintamäki 2013 2 1. Johdanto Lepakot ovat pitkäikäisiä (jopa yli 30 vuotta) nisäkkäitä ja Suomessa

Lisätiedot

Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2010

Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2010 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi Lempäälän keskusta-alueen lepakkoselvitys 2010 Haljastennokka on erityisesti pohjanlepakoiden suosiossa. Kuva Pekka Rintamäki. Pekka Rintamäki 2010 2 Tiivistelmä Lempäälän

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 29.6.2015 Kaupunkirakennepalvelut Johdanto Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain 49.1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Sisaruspohja. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen &

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Mattilanmäki. Kartoitusraportti 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri

Lisätiedot

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 1.9.2008 Otsikko: Lamminrahkan lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy Kannen kuva: Isoviiksisiippa/Teemu

Lisätiedot

Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen täydennys

Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIITASAAREN KUNTA Keiteleen itäpuolen RYK liito-oravaselvityksen 1 (9) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 1.1 Pieni-Toulatin elinpiiri... 1 1.2 Lähteenmäen

Lisätiedot

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 KARTOITUSRAPORTTI 17.8.2007 Otsikko: Herrainsuon lepakkoselvitys 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys NAANTALIN KAUPUNKI Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30287 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Aineisto

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS: LEPAKOT Marko Vauhkonen, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.10.2016 1 JOHDANTO Nurmijärven kunta laatii asemakaavaa Nurmijärven kirkonkylän

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys Raportti Donna ID: 2 060 610 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35417P001 Raportti 1 (11) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 25.10.2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Tammela. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014 Tutkimusraportti 1.10.2014 Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2014 JANAKKALAN LUONTO JA YMPÄRISTÖ RY Ari Lehtinen Sisällys 1 Johdanto----------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS

LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS PIRKKALA, LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 250 Marko Vauhkonen 28.5.2019 LIITO-ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS PIRKKALA, LOUKONLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 250 Sisällys

Lisätiedot

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ Vaasan kaupunki, kaavoitus LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ TILANNE 18.6.2018 1. YLEISTÄ Vaasan Laajametsän suurteollisuualueen yleis- ja asemakaava-alueille on tehty

Lisätiedot

ARVIO ALUEEN SOVELTUVUU- DESTA LEPAKOILLE JA VII- TASAMMAKOLLE SEKÄ LIITO- ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS HEIKKILÄNKATU 14, LINNAIN- MAA TAMPERE

ARVIO ALUEEN SOVELTUVUU- DESTA LEPAKOILLE JA VII- TASAMMAKOLLE SEKÄ LIITO- ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS HEIKKILÄNKATU 14, LINNAIN- MAA TAMPERE Vastaanottaja LIDL Suomi KY Antti-Ville Haapanen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 09/2018 ARVIO ALUEEN SOVELTUVUU- DESTA LEPAKOILLE JA VII- TASAMMAKOLLE SEKÄ LIITO- ORAVASELVITYKSEN TÄYDENNYS HEIKKILÄNKATU

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017

RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 TUTKIMUSRAPORTTI 5.4.2017 RIIHIMÄKI AROLAMPI 1 JA HERAJOKI ETELÄINEN LIITO-ORAVASELVITYS 2017 Riihimäen kaupunki Tekijä: Laura Ahopelto SISÄLLYS 1 Johdanto... 4 2 Menetelmä... 5 3 Tulokset... 5 4 Muita

Lisätiedot

Turengin Hopealahti Luontokartoitus. Christof Siivonen

Turengin Hopealahti Luontokartoitus. Christof Siivonen Turengin Hopealahti Luontokartoitus 2011 Christof Siivonen 2 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Selvitysalueen yleiskuvaus.. 4 3. Selvitysalueen alustava maankäyttötarkastelu 5 4. Luontokartoituksen

Lisätiedot

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Joulukuu 2006 Yrjö Siivonen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja

Lisätiedot

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 12 Vastaanottaja Ilmatar Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.9.2012 Viite 82142499-02 ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR

Lisätiedot

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ SEINÄJOEN KAUPUNKI 2009 1. Yleistä Seinäjoen kaupungin (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien kortteliin 1057(osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja

Lisätiedot

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI Päivämäärä 14.11.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Satu Laitinen

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS PIRKKALA, NIEMENMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 253 Marko Vauhkonen 29.5.2019 LIITO-ORAVA- JA KYNÄJALAVASELVITYS PIRKKALA, NIEMENMAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 253 Sisällys

Lisätiedot

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019

Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019 Kuohun osayleiskaavan liito oravaselvityksen täydennys 2019 Anne Laita Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.4.2019 2 1. Johdanto Tämä selvitys on toteutettu Kuohun osayleiskaavan pohjatiedoksi.

Lisätiedot

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Lepakkokartoitus toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella yhteensä neljänä yönä kesän 2014 aikana:

Lisätiedot

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY Vastaanottaja LIDL Suomi KY Antti-Ville Haapanen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 05/2018 LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY LINNAIMAAN LIITO-ORAVASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

LIITE 13. (sähköinen liite)

LIITE 13. (sähköinen liite) LIITE 13 (sähköinen liite) S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston lepakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Lepakkoselvitys

Lisätiedot

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 KARTOITUSRAPORTTI 31.8.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alue ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 4 Lähteet... 4 Liite 1... 5 Otsikko:

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä 1. Selvitysalueen kuvaus Selvitysalue (tontti) sijaitsee noin 4 km Parikkalan keskustaajaman pohjoispuolella

Lisätiedot

KIVENNEVAN LUONTOSELVITYS

KIVENNEVAN LUONTOSELVITYS KIVENNEVAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän luontokartoituksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen Kivennevan alueella sellaisia luontoarvoja, jotka olisi huomioitava

Lisätiedot

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS MARRASKUU 2010 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lepakot Pohjois-Karjalassa... 1 3. Selvitysalue ja -menetelmät... 2 4. Tulokset... 4 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Tuuli Laukkanen 27.10.2014 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 ALUEEN YLEISKUVAUS...4 YLEISTÄ LEPAKOISTA... 5 Suojelu...5 Elinympäristö... 5 Lepakot

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011.

Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011. Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011. Vesisiipat viihtyvät Dragsmossenin vanhalla louhoskuopalla Suomen Luontotieto Oy 6/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

VT6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa Tiesuunnitelmaan liittyvä liitooravatarkistus

VT6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa Tiesuunnitelmaan liittyvä liitooravatarkistus 2016 VT6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa Tiesuunnitelmaan liittyvä liitooravatarkistus Petri Parkko 4.4.2016 1 1. Taustoja Kouvolan Hevossuo-Nappa välille on suunniteltu VT6 tiesuunnitelmassa rinnakkaistiejärjestelyjä.

Lisätiedot

Espoon keskuksen Honkaportinrinteen luontoarvio 2017

Espoon keskuksen Honkaportinrinteen luontoarvio 2017 Espoon keskuksen Honkaportinrinteen luontoarvio 2017 Johdanto 1 (6) Espoon kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta Espoon keskuksen Honkaportinrinteessä Samariantien ja Honkaportin kulmauksessa. Kohdealueella

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4 SUUU NNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING BILAGA 4 NÄRPIÖN BÖLEN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tuulivoimala-alueiden yleispiirteinen lepakkoarviointi Pohjanlepakko saalistaa. Kuva @ Harri Laurila. Pirkanmaan liitto Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys r.y./pekka Rintamäki

Lisätiedot

Vuoreksen alueen lepakkoseuranta, Suolijärven reittisuunnitelma ja arvio Aurinkorinteen -merkityksestä lepakoille 2012

Vuoreksen alueen lepakkoseuranta, Suolijärven reittisuunnitelma ja arvio Aurinkorinteen -merkityksestä lepakoille 2012 Vuoreksen alueen lepakkoseuranta, Suolijärven reittisuunnitelma ja arvio Aurinkorinteen -merkityksestä lepakoille 2012 ID 553326 Paavo Hellstedt 1 Sisällys: Taustaa 3 Vuoreksen alueen lepakkotaustaa 3

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava-

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- PIRKKALAN KUNTA Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- ja lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35644P002 Raportti Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys 16T-3 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Liito-oravaselvitys Hanna Suominen 22.6.2017 22.6.2017 1 (17) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 LIITO-ORAVA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4

Lisätiedot

Kuohun liito-oravaselvitys

Kuohun liito-oravaselvitys Kuohun liito-oravaselvitys Anne Laita 19.4.2016 Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö Jyväskylän kaupunki 1. JOHDANTO Liito-oravainventointi toteutettiin Kuohun tulevan osayleiskaavan taustaselvitykseksi.

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys Pirkkala Heikki Holmén 23.3.2017 23.3.2017 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1 Lähtöaineisto ja aiemmat selvitykset...

Lisätiedot

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009

HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 Marko Vauhkonen 18.5.2009 HEINOLAN VUOHKALLION LIITO-ORAVASELVITYS 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 TULOKSET... 4 4 SUOSITUKSET...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Lepakot rakennuksissa

Lepakot rakennuksissa Lepakot rakennuksissa Markku Lappalainen Emma Kosonen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Esityksen sisältö Lepakoiden suojelullinen asema 1. Lepakot rakennuksissa

Lisätiedot

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki LEPAKKOSELVITYS 30.9.2014 PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

Koverharin lepakkoselvitys

Koverharin lepakkoselvitys Koverharin lepakkoselvitys Hangon satama Heikki Holmén 13.9.2016 2 (8) 13.9.2016 Koverharin lepakkoselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT SUOMESSA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 5

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet r.f Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2014 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Pyhäjärven rantaosayleiskaava

Pyhäjärven rantaosayleiskaava KITEEN KAUPUNKI Pyhäjärven rantaosayleiskaava Viitasammakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.11.2014 P23479P003 Viitasammakkoselvitys I (I) Partanen Janne 10.11.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Espoo 2014 1 Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Ville Vasko Faunatica Oy Maanmittauslaitos Ville Vasko 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys Päivämäärä 17.12.2013 Viite 1510008051 ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS ILMATAR KINKKULANMÄEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot