TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS Petteri Vihervaara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN NATURA 2000 -ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003. Petteri Vihervaara"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Petteri Vihervaara

2 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Petteri Vihervaara

3 2 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

4 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Tiivistelmä Turun ja Kaarinan Natura alueiden lepakkokartoitus 2003 Turun ja Kaarinan Natura alueiden lepakkokartoituksessa selvitettiin Lounais-Suomen rannikolla sijaitsevien Natura alueiden (Ruissalon, Rauvolanlahden, Kuusistonlahden ja Kaarinan metsät) lepakkolajistoa kesällä Raportissa esitellään ultraäänidetektorilla tehdyn tutkimuksen tulokset alueittain sekä satunnaisia havaintoja mahdollisista lisääntymiskolonioista ja päivälevähdyspaikoista. Raportissa tarkastellaan lajistoa, yksilömääriä, biotooppeja, havaittuja ruokailualueita ja esiintymiskeskittymiä 7 eri laskentareitillä. Laskentareittien yhteenlaskettu pituus on 20,8 km ja reitit kuljettiin läpi 6 kertaa toukokuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana. Harvinaisia ja vaikeasti havaittavia lajeja tarkastellaan erikseen. Kartoituksen yhteydessä tehtiin yhteensä 773 lepakkohavaintoa kaikkiaan 7 lepakkolajista. Havainnoista 57 % oli pohjanlepakoita (Eptesicus nilssonii), 26 % viiksi- tai isoviiksisiippoja (Myotis mystacinus / brandtii) ja 9 % vesisiippoja (Myotis daubentonii). Korvayökkö (Plecotus auritus) havaittiin kahdeksan kertaa. Pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) ja isolepakko (Nyctalus noctula) tavattiin kerran. Kuusiston A-alueella havaittiin tutkimuskohteista eniten yksilöitä ja lajeja. Ruissalon B-alueella lajien välinen runsaussuhde oli sikäli muista poikkeava, että lähes puolet havainnoista oli viiksi- tai isoviiksisiippoja. Lepakkokantojen koon arvioimisen ja lepakoiden suojelun kannalta keskeisenä jatkotutkimuksen tarpeena pidetään lisääntymisyhdyskuntien ja talvehtimispaikkojen kartoitusta tutkimusalueilla. Tekijä Petteri Vihervaara Julkaisun nimi Turun ja Kaarinan Natura alueiden lepakkokartoitus 2003 Julkaisija ja vuosi Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto, 2004 Projektihankkeen nimi Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 alueet / EU:n LIFE Luonto Avainsanat Chiroptera, lepakko, kartoitus, Natura 2000, Ruissalo, Rauvolanlahti, Kuusistonlahti, Kaarinan metsät 3

5 4 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

6 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Summary Bat survey of four Natura 2000 sites in Turku and Kaarina The diversity and abundance of the bat fauna of four Natura 2000 sites (Ruissalo, Rauvolanlahti, Kuusistonlahti, Kaarinan metsät) in Southwest Finland was surveyed during summer This report presents the results of the field survey by introducing the species and their abundance, monitored by a bat detector in each area, and some comments regarding roosting sites and maternity colonies found during the study. The survey was made on seven selected routes (total length 20.8 km), two in each of the Natura sites of Ruissalo, Rauvolanlahti and Kaarinan metsät and one in the Kuusistonlahti Natura site. Each route was monitored six times between May and August in summer The biotopes around the routes were recorded. A total of 773 records were made of 7 different bat species. The most common species observed was the northern bat (Eptesicus nilssonii), which accounted for 57 % of all records. 26 % were identified as the whiskered bat and/or Brandt s bat (Myotis mystacinus / brandtii) and 9 % as Daubenton s bat (Myotis daubentonii). Eight different records were made of the brown long-eared bat (Plecotus auritus). Nathusius pipistrelle bat (Pipistrellus nathusii) and the noctule bat (Nyctalus noctula) were both observed only once. The feeding sites and other areas of high densities of bats on the routes was reported. Route A in the Kuusistonlahti Natura site was exceptionally rich in both bat diversity and density. The composition of the bats on route B in Ruissalo differed from other routes, as nearly half of the records were of the whiskered bat / Brandt s bat. In the future, the maternity colonies and hibernation sites need to be surveyed in order to estimate the population sizes and possible needs of conservation. Author Petteri Vihervaara Title Bat survey of four Natura 2000 sites in Turku and Kaarina Publisher and year Environmental Protection Office, City of Turku, 2004 Project Management of Urban Natura 2000 areas in SW Finland / EU LIFE-Nature Keywords Chiroptera, bat, survey, Natura 2000, Ruissalo, Rauvolanlahti, Kuusistonlahti, Kaarinan metsät 5

7 Sisällys Sisällys JOHDANTO LEPAKOIDEN SUOJELULLINEN ASEMA LEPAKOIDEN EKOLOGIASTA ALUEET JA MENETELMÄT TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUSKOHTEITTAIN Ruissalo Friskalanlahti Kulho Tuorla Kuusisto JATKOTUTKIMUKSEN TARVE Verkkopyynnit Lisääntymisyhdyskunnat ja talvehtimispaikat Harvinaiset ja vaikeasti havaittavat lajit KIRJALLISUUS LIITTEET TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Turun ympäristönsuojelutoimiston julkaisuja 1/2004 Julkaisija: Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet / Turun ympäristönsuojelutoimisto Teksti: Petteri Vihervaara Toimitus: Eeva Punju, Kimmo Savonen Kannen kuva: Vesisiippa. Risto Lindstedt Taitto: Laura Suhonen ISBN: Painopaikka: Karhukopio, Turku Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

8 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS JOHDANTO Vuonna 1991 tehtiin Euroopan lepakoiden suojelua koskeva EUROBATS-sopimus, johon Suomi liittyi vuonna 1999 (Valtionsopimus 943/1999). Sopimuksessa sitoudutaan edistämään lepakoiden tutkimusta ja suojelua, sekä tarkentamaan tietoja varsinkin puutteellisesti tunnetuista lajeista. Lepakoiden esiintymiskartoituksia on viime vuosina tehty muutamien kuntien alueella (mm. Kinnunen ym. 1998; Siivonen 2001, 2002a, 2002b), mutta lepakoiden alueellinen kartoittaminen ei ole vielä vakiintunut esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointien osaksi eikä käytettäviä kartoitusmenetelmiä ole yhtenäistetty. Lepakot tulisi kuitenkin ottaa huomioon esimerkiksi asemakaavaa suunniteltaessa. EU:n luontodirektiivissä mainittuina lajeina niiden kartoittaminen erityisesti Natura alueilla on tärkeää. Selvityksen tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa eri lepakkolajien esiintymisestä, elinympäristöistä ja elintavoista Kuusistonlahden, Rauvolanlahden, Ruissalon ja Kaarinan metsät Natura 2000-alueilla. Alueet sijaitsevat Turun ja Kaarinan kaupunkien ja Piikkiön kunnan alueella. Tutkittujen alueiden lepakoista ei ole aikaisemmin tehty kattavaa selvitystä, eikä lepakkolajeja ole mainittu Natura-alueiden suojelun perusteena olevissa tietolomakkeissa. Tulosten perusteella voidaan lepakoiden elinympäristön suojelutarpeet ottaa paremmin huomioon Natura-alueiden käyttöä ja hoitoa suunniteltaessa. Raportti kuuluu yhtenä osana Turun kaupungin koordinoimaan ja EU:n Life luonto -rahaston tukemaan Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet hankkeeseen. Kartoituksen maastotyöt tehtiin touko-elokuussa Kenttätyöstä ja raportin laadinnasta vastasi Petteri Vihervaara. 7

9 2 LEPAKOIDEN SUOJELULLINEN ASEMA Lepakoiden suojelusta keskusteltaessa ongelmana on se, että niiden levinneisyydestä, runsaudesta ja elintavoista tiedetään vähän. Lajeistamme viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (M. brandtii), pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) ja isolepakko (Nyctalus noctula) on luokiteltu uhanalaistoimikunnan vuoden 2000 mietinnössä puutteellisesti tunnetuiksi lajeiksi (Rassi ym. 2001). Ruotsissa on arvioitu viiksisiippakannan vähentyneen kymmenessä vuodessa jopa 40 %, mutta isoviiksisiippojen määrän säilyneen ennallaan (Nedinge 2003). Suomesta vastaavaa tietoa ei ole saatavilla molempia viiksisiippalajeja on pidetty maamme peruslajistoon kuuluvina. Muut Suomessa tavatut lajit ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), vesisiippa (M. daubentonii) ja korvayökkö (Plecotus auritus), jotka ovat yleisimpiä, vuosittain maassamme lisääntyviä ja talvehtivia lajeja, ripsisiippa (M. nattereri), kimolepakko (Vespertilio murinus), josta tehdään havaintoja lähes vuosittain, sekä ainoastaan kerran havaitut vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus) ja lampisiippa (M. dasycneme). Kaikki maassamme tavattavat yksitoista lepakkolajia ovat luonnonsuojelulain 38 :n (luonnonsuojeluasetus 1096/1996) mukaan rauhoitettuja. Erityisen uhanalaiseksi luokiteltu ripsisiippa on luonnonsuojelulain 47 :n mukaisesti säädetty luonnonsuojeluasetuksella (160/1997, 22, liite 4) erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. Lepakot ovat myös Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuja lajeja, joiden luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Suomessa kerran havaittu lampisiippa on lisäksi luontodirektiivin liitteen II laji. Taulukko 1. Suomessa tavatut lepakkolajit ja julkaisussa käytetyt lyhenteet. 8 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

10 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS LEPAKOIDEN EKOLOGIASTA Lepakot ovat hitaasti lisääntyviä ja pitkäikäisiä eläimiä, jotka usein elävät vuodesta toiseen samalla alueella. Maamme lajit käyttävät ravinnokseen hyönteisiä. Hyville ruokailupaikoille voi kerääntyä saalistamaan suuria määriä lepakoita. Eri lajit suosivat erilaisia elinympäristöjä, mutta etenkin keväällä ruovikot ja lehtipuuvaltaiset rantametsät ovat monille lajeille tärkeitä ruokailualueita. Vanhat kuusikot, rantametsät ja monipuoliset kulttuuriympäristöt tarjoavat suotuisan elinympäristön useille lajeille. Lajeistamme ainakin pohjanlepakko elää myös urbaanissa ympäristössä, jossa on sopivia päiväpiiloja tarjolla. Naaraat muodostavat kesäisin lisääntymisyhdyskuntia, joissa voi olla kymmeniä tai peräti satoja yksilöitä. Nämä koloniat sijaitsevat yleensä puunkolossa tai rakennuksissa. Eräiden Myotis- ja Pipistrellus-lajien tiedetään voivan vaihtaa pesäkoloa useita kertoja kesässä, joten lepakkoyhdyskunta voi asua kesän kuluessa 5-10 puunkolossa. Koiraat muodostavat kesäisin omia ryhmiään tai elävät yksin. Syksyisin eräiden lajien koiraat muodostavat pariutumisreviirejä. Lokamarraskuusta huhtikuuhun lepakot ovat horroksessa. Syksyllä ennen varsinaisiin talvehtimispaikkoihin siirtymistään ja keväällä ennen kesäyhdyskuntien muodostumista lepakot voivat käyttää ainakin viileitä kallionkoloja ja kellareita väliaikaisina kevät- ja syyshorrospaikkoina. Talvehtimispaikkoja tunnetaan huonosti, mutta mm. luolista, kaivoksista ja maakellareista lepakoita löydetään talvehtimasta. Iso-, pikku-, vaivais- ja kimolepakko voivat muuttaa talvehtimaan jopa parin tuhannen kilometrin päähän etelään. Kuva 1. Pohjanlepakko talvihorroksessa. Markku Lappalainen 9

11 4 ALUEET JA MENETELMÄT Tutkimusalueita oli seitsemän. Turussa tutkimusalueet sijaitsivat Friskalanlahdella, Kulhon saaressa sekä Ruissalon länsipäässä Birkan ja Kuuvan alueella (alue A) ja saaren keskiosassa kasvitieteellisen puutarhan ja Honkapirtin välisellä luonnonsuojelualueella (alue B). Kaarinan Kuusistossa oli kaksi tutkimusaluetta, toinen saaren itäpäässä Kappelinmäen ja linnanraunioiden ympäristössä (alue A), ja toinen Kuusistonjärven ja Juurvallin metsän ympäristössä (alue B). Lisäksi yksi alue oli Piikkiön Tuorlassa (kuva 2). Tutkimuslinjat kierrettiin kesän aikana kuusi kertaa. Alueiden tarkempi kuvailu ja aluekohtaiset kartat ovat tulosten tarkastelun yhteydessä. Linjat on piirretty tulosten yhteydessä esitettyihin karttoihin punaisella ja reitin kulkusuunta on merkitty nuolella. Kuva 2. Life-projektin Natura 2000 kohdealueet. Lepakkokartoituksesa mukana olleet alueet on merkitty karttaan numeroin. Lepakoita kartoitettiin ultraäänidetektorin avulla (Pettersson D980 ja D230) kulkemalla etukäteen maastoon suunniteltu, monipuolisesti alueen biotoopit kattava reitti porvarillisen hämäräntulon (aurinko 6 horisontin alapuolella) jälkeen. Maastokartoitukset tehtiin poutaisella ja mieluiten tyvenellä säällä, sillä sade ja voimakas tuuli vaikeuttavat lepakoiden havaitsemista ja vähentävät niiden saalistusaktiivisuutta. Tiedot säätilasta on kirjattu liitteeseen 1, jossa on mainittu havainnoinnin alku- ja loppuhetken lämpötila, pilvisyyden peittävyys sekä tuulen 10 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

12 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 suunta ja voimakkuus (m/s) puolen minuutin keskiarvona sekä puuskittaisena maksimina. Yksilömääräarviot perustuvat näköhavaintoihin ja alle viiden yksilön erottamiseen detektorilla äänestä. Epävarmoissa havainnoissa äänet pyrittiin nauhoittamaan, ja ne tarkistettiin myöhemmin tietokoneohjelman (BatSound) avulla. Kaikesta huolimatta kaikkia havaittuja lepakoita ei pystytty määrittämään. Viiksi- ja isoviiksisiippoja ei ole mahdollista erottaa toisistaan äänten perusteella, joten niitä on käsitelty kartoituksessa lajiparina. Tarkemman siippalajiston selvittämiseksi niitä tulisi ottaa kiinni esimerkiksi verkolla määrityksen varmistamiseksi. Tämän kartoituksen yhteydessä ei erityisesti kartoitettu lisääntymiskolonioiden sijaintia eikä selvitetty lepopaikkojen ja ruokailualueiden välisiä lentoreittejä. Muutamia lepakoiden lepo- ja lisääntymispaikkoja löytyi kartoituksen yhteydessä sattumalta ja muutamasta paikasta löytyi keväällä toukokuussa sekä myöhemmin jälleen syyskuussa päivähorroksessa olevia lepakoita. Varsinaisten talvehtimispaikkojen kartoittaminen tulisi tehdä erikseen marras-helmikuun välisenä aikana. Mahdollisia talvehtimispaikkoja voivat olla vanhojen rakennusten kellarit sekä jyrkkien kallioiden ympäristöt, joista lepakoiden löytäminen voi olla erittäin vaikeaa. Kuva 3. Korvayökkö tammen onkalossa. Markku Lappalainen 11

13 5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUSKOHTEITTAIN Kartoituksen yhteydessä tehtiin yhteensä 773 lepakkohavaintoa, joista 57 % oli pohjanlepakoita, 25,5 % viiksi- tai isoviiksisiippoja (myöhemmin tekstissä lajiparista käytetään nimeä viiksisiippa), 9,1 % vesisiippoja ja 8,4 % muita lajeja tai tunnistamattomiksi jääneitä lepakoita (kuvat 4 ja 5). Korvayökköjä havaittiin kahdeksan kertaa; pikkulepakko ja isolepakko tavattiin kerran. Isolepakko ei ole mukana tulosten tarkastelussa, sillä se havaittiin yleisöretken yhteydessä. Tarkemmat tulokset ja vallinneet sääolosuhteet on esitetty taulukkona liitteessä 1. Havainnoista on käytetty seuraavia määritysluokkia ja lyhenteitä: pohjanlepakko En, vesisiippa Md, viiksi- tai isoviiksisiippa Mmb, tunnistamaton siippalaji Msp, korvayökkö Pa, pikkulepakko Pn ja tunnistamaton lepakkolaji Chr. Jokaisesta tutkimusalueesta on laskettu määritysluokkakohtaisten prosenttiosuuksien (kuva 6) ja yhteismäärien lisäksi kierroksen keskiarvo sekä keskihajonta. Paikkojen välisen lepakkomäärien vertailun mahdollistamiseksi kullekin havaintolinjalle on laskettu erillinen indeksi, eli kuinka monta lepakkoa on keskimäärin havaittu kilometrillä havaintokertaa kohti (kuva 7). Indeksi on kuitenkin vain suuntaa antava suure, ja esimerkiksi alueellista suojelua mietittäessä on tärkeämpää tarkastella havaittua lajikoostumusta sekä havaintojen sijoittumista biotooppikuvioihin kartalla. Indeksivertailussa erottuu kuitenkin selvästi, että Kuusiston A- linjalla lepakkomäärä oli huomattavasti muita kohteita suurempi, peräti 8,9 havaintoa kilometrillä, kun indeksi muissa kohteissa vaihteli 4,8-6,4. Kuva 4. Koko aineiston yhteenlasketut (n=773) havaintomäärät. 12 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

14 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Kuva 5. Koko aineiston yhteenlaskettujen havaintomäärien prosentuaaliset osuudet. Kuva 6. Havaintojen prosentuaaliset osuudet tutkimuskohteittain. Kuva 7. Tutkimuskohteiden havaintoindeksit (havaintoa kilometrillä / havaintokierros). 13

15 RUISSALO Biotoopit Ruissalossa oli kaksi tutkimusaluetta: A saaren länsiosassa, Birkan ja Kuuvan välissä, sekä B saaren keskiosassa luonnonsuojelualueen ympäristössä, kasvitieteellisen puutarhan ja Honkapirtin välissä (kuva 10). Ruissalon A-linjan pituus on 3,4 km, ja se on jaettu seitsemään biotooppikuvioon: 1) Kallanpään ja Birkan välinen mäntyvaltainen harvennettu sekametsä, jossa yksittäisiä tammia, 2) Birkan tien mäntymetsä ja avokalliot, 3) Krottilanlahden tervalepikko ja rantaruovikko sekä lintutornin metsikkö, 4) Golf-kentän puistoalue ja pienet metsäsaarekkeet, 5) Kuuvan vanhempi kuusivaltainen sekametsä, 6) Kuuvan nuorempi harvennettu mäntyvaltainen sekametsä ja 7) Kuuvan länsirannan tervalepikko ja ruovikkolahti. Linja B on 2,4 km pitkä, ja se on jaettu neljään biotooppikuvioon: 1) kasvitieteellisen puutarhan ympäristö, 2) luonnonsuojelualueen lehmus- ja tammivaltainen lehto ja Choraeuksen lähteen ympäristö 3) vanha männikkö, ja 4) Honkapirtille johtavan luontopolun varressa olevat kuivat kalliot, sekä mänty- ja kuusivaltainen sekametsä, jossa yksittäisiä jalopuita. Lajisto ja yksilömäärät Ruissalon A-alueella tehtiin yhteensä 111 lepakkohavaintoa, joista 47,7 % oli pohjanlepakoita, 30,6 % viiksisiippoja ja 10,8 % vesisiippoja. Korvayököstä tehtiin alueella kolme havaintoa. Tunnistamattomaksi jäi 8,1 % havainnoista. Ruissalon A- alueella havaittiin keskiarvoa (18,5) enemmän lepakoita 4., 5. ja 6. kerralla eli heinä-elokuussa. Lajikohtaiset keskiarvot on esitetty kuvassa 8. Ruissalon B-alueella tehtiin yhteensä 75 lepakkohavaintoa, joista ainoastaan 25,3 % oli pohjanlepakoita, peräti 48,0 % viiksisiippoja ja 5,3 % vesisiippoja. Korvayököstä tehtiin yhteensä neljä havaintoa, mikä on 5,3 % havainnoista. Tunnistamattomaksi jääneitä siippoja oli 6,7 % ja tunnistamattomia lepakoita 9,3 % havainnoista. Ruissalon B-alueella havaittiin keskiarvoa (12,5) enemmän lepakoita 1. ja 3. kerralla. Lajikohtaiset keskiarvot on esitetty kuvassa 9. Ruokailualueet ja lepakkokeskittymät Ruissalon A-linjalla tärkeitä ruokailualueita olivat kuviot 1 ja 3. Kuviolla 1 saalisteli pohjanlepakoita ja viiksisiippoja heinä-elokuussa, alkukesällä lepakot eivät kuviolla ruokailleet. Krottilanlahden rantapolun varressa, kuviolla 3, sen sijaan saalisteli erityisesti pohjanlepakoita ja vesisiippoja touko-kesäkuussa, mutta myös myöhemmin kesällä. Myös korvayökköjä havaittiin tällä kuviolla. Kuvioilla 2, 5, 6 ja 7 havaittiin pohjanlepakoita, viiksisiippoja ja yksittäisiä vesisiippoja, mutta havainnot jakautuivat alueille tasaisesti, eikä erityisiä lepakkokeskittymiä havaittu. Linjalla B ei ollut erotettavissa selkeitä keskittymiä, vaan lepakoita havaittiin luonnonsuojelualueella melko tasaisesti. Viiksisiippa- ja korvayökköhavainnot kuitenkin painottuvat kuvion 2 alueelle sekä kasvitieteellisen puutarhan eli kuvion 1 reunaan. On mahdollista, että alueen lepakot käyttävät saaren pohjoispuolen ruovikkoisia lahtia ja rantametsiä ruokailualueinaan ainakin alkukaudesta. 14 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

16 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Lepopaikat Alueella A löytyi kolme päivähorroksessa ollutta vesisiippaa maakellarista kivien raoista ja matalan kalliojyrkänteen raosta pohjanlepakko. Maakellari voi olla lepakoiden lepopaikka jopa yli talven, sillä sen kivien koloihin jää monia pieniä mikroilmastoltaan sopivia taskuja, vaikka kellarissa ei ole ovea. Ainakin syksyllä ja keväällä kellari toimii lepopaikkana, kesällä sieltä ei lepakoita löytynyt. B-alueelta löytyi sattumalta lepakoiden lepopaikka kahdesta puusta. Luonnonsuojelualueen pohjoisrinteessä olevan vanhan onton tammen juurelta löytyi lepakoiden ulosteita kesäkuussa, mutta lajia ei saatu selville. Myöhemmin heinäelokuussa puunkolo ei enää ollut kolonian käytössä. Choraeuksen lähteen ja puutarhan puolessa välissä, polun varrella olevan korkean tammen latvuksen ympärillä parveili useita viiksisiippoja sekä myös kaksi korvayökköä Puun juurelta löytyi myös lepakoiden ulosteita. Havaintolinjan alkupäässä havaittiin muutamalla kerralla ko. puun suunnasta lentävän useita viiksisiippoja, joiden lentoreitti seuraili puutarhan ja luonnonsuojelualueen reunaa tai meni puutarhan yli ilmeisesti kohti ruokailualueita. Kuvat 8 (Ruissalo A) ja 9 (Ruissalo B). Ruissalon läntisen A-linjan ja itäisen B-linjan kuuden kierroksen havaintomäärien lajikohtaiset keskiarvot sekä keskihajonnat (janat). Yhteenlaskettujen havaintojen keskiarvo oli linjalla A 18,5 yksilöä (n=111) ja linjalla B 12,5 yksilöä (n=75). 15

17 Kuva 10. Tutkimusalueet Ruissalo A ja B. 16 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

18 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 FRISKALANLAHTI Biotoopit Linjan pituus on 2,2 km, ja se on jaettu kuuteen biotooppikuvioon: 1) linjan pohjoispään koivikko ja laidun, 2) ruovikko sekä rantaniitty, jotka muodostavat lähes puolet linjan biotoopista, 3) lintutornin ja parkkipaikan ruovikkoon rajautuva rantalepikko, 4) metsäaukio ja tammimetsikkö, jonka reunoilla vanhoja kuusia, 5) Iso-Vihtilän salmi ja rantametsä, sekä 6) Rauhaniemen kuusikko (kuva 13). Lajisto ja yksilömäärät Friskalanlahdella tehtiin yhteensä 68 lepakkohavaintoa, joista 51,5 % oli pohjanlepakoita, 29,4 % viiksisiippoja ja 13,2 % vesisiippoja. Muita lajeja ei havaittu, mutta tunnistamattomaksi jäi 5,8 % havainnoista. Friskalanlahdella havaittiin keskiarvoa (11,3) enemmän lepakoita 2., 3. ja 4. kerralla eli touko-kesäkuussa ja heinäkuun alussa. Lajikohtaiset keskiarvot on esitetty kuvassa 11. Kuva 11. Friskalanlahden kuuden kierroksen havaintomäärien lajikohtaiset keskiarvot sekä keskihajonnat (janat). Yhteenlaskettujen havaintojen keskiarvo oli 11,3 yksilöä (n=68). Ruokailualueet ja lepakkokeskittymät Kuvio 3 oli toukokuussa tärkeä ruokailualue, jossa saalisteli etenkin pohjanlepakoita, mutta myös vesisiippoja. Kuviolla 4 havaittiin jokaisella kerralla useita lepakoita, niin pohjanlepakoita, viiksisiippoja kuin vesisiippojakin. Kuvio 6 oli ainakin pohjanlepakoiden ja viiksisiippojen ruokailualuetta kesä-heinäkuussa. Vesisiippoja saalisteli erityisesti kuvion 5 alueella. Elokuun lopussa ylimääräisellä havaintokerralla, joka ei ole mukana tulosten tarkastelussa, saalisteli Iso- Vihtilän salmessa yhtä aikaa 5-10 vesisiippaa vedenpinnan yllä. 17

19 KULHO Biotoopit Linjan pituus on 3,0 km ja se on jaettu kuuteen biotooppikuvioon (kuva 13): 1) saaren koilliskulman kuusivaltaiset pihapiirit, Linnavuoren etelärinteen lehto ja rannan tervalepikko, 2) Teeriniemen kuusikko ja sekametsä, 3) kartanon ympäristö, 4) saaren keskiosan mäntyvaltainen sekametsä ja hiekkakuopat, 5) laajat ruovikkolahdet ja ruovikon keskellä oleva sekametsäsaareke, sekä 6) länsiosan kuusikot ja Karjaluodon etelärannan ruovikko. Näiden lisäksi käytiin Ruusuholmassa, saaren eteläosan kuusikoissa kaksi kertaa ja (kartassa vihreä linja). Linjan alkupäähän palattaessa kierrettiin lisäksi saaren pohjoisosan metsien reunat (sininen linja). Vihreän ja sinisen linjan havainnot eivät ole olleet mukana tulosten tarkastelussa. Lajisto ja yksilömäärät Kulhossa tehtiin yhteensä 112 lepakkohavaintoa, joista 63,4 % oli pohjanlepakoita, 18,8 % viiksisiippoja ja 8,0 % vesisiippoja. Muita lajeja ei varmuudella havaittu, mutta tunnistamattomaksi jäi 9,9 % havainnoista. Kulhossa havaittiin keskiarvoa (18,7) enemmän lepakoita 2., 4. ja 5. kerralla. Kuva 12. Kulhon kuuden kierroksen havaintomäärien lajikohtaiset keskiarvot sekä keskihajonnat (janat). Yhteenlaskettujen havaintojen keskiarvo oli 18,7 yksilöä (n=112). Ruokailualueet ja lepakkokeskittymät Kuviot 2 ja 3 olivat ruokailualueita, joissa havaittiin useita pohjanlepakoita sekä viiksisiippoja. Erityisen hyvä ruokailualue oli varsinkin touko-kesäkuussa kuvio 6, jossa ruovikon yllä ja rantametsässä saalisteli esim ainakin pohjanlepakkoa, sekä useita vesisiippoja. Viiksisiippoja saalisteli saman kuvion kuusikossa liki kaikilla havaintokerroilla. Pohjanlepakoita saalisteli melko tasaisesti koko saaren alueella. Useita yksilöitä havaittiin erityisesti kuvioilla 2, 3 ja 6. Vesisiippoja havaittiin lähinnä rantojen tuntumassa (kuviot 1, 5 ja 6), mutta myös ruovikkoalueilla, rantametsissä sekä Ruusuholman kuusikossa. Ruusuholman kuusikossa ja rantametsikössä havaittiin vesisiippojen lisäksi useita viiksisiippoja sekä pohjanlepakoita, ja se oli tärkeä ruokailualue molempien käyntikertojen aikaan. Paluureitillä saaren pohjoispuolen metsiköissä havaittiin vain yksittäisiä pohjanlepakoita. 18 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

20 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Kuva 13. Tutkimusalueet Friskalanlahti ja Kulho. 19

21 TUORLA Biotoopit Linjan pituus on 3,2 km, ja se on jaettu kuuteen biotooppikuvioon: 1) kartanon pihapiiri sekä jokivarren pensaikkoinen yläosa, 2) lampi ja jokilaakso, 3) rantakoivikko ja ruovikko, 4) puutarha ja niityt, 5) Tuorlan vanha kuusikko, jossa suuria haapoja ja jalopuita sekä 6) Raadelman sekametsä, jossa kasvaa vanhoja jalopuita ja jota reunustavat laitumet (kuva 15). Lajisto ja yksilömäärät Tuorlassa tehtiin yhteensä 123 lepakkohavaintoa, joista 61,8 % oli pohjanlepakoita, 11,4 % viiksisiippoja ja 19,5 % vesisiippoja. Korvayökkö havaittiin kerran. Tunnistamattomaksi jäi 6,5 % havainnoista. Tuorlassa havaittiin keskiarvoa (20,5) enemmän lepakoita 2., 3. ja 5. kerralla. Lajikohtaiset keskiarvot on esitetty kuvassa 14. Kuva 14. Tuorlan kuuden kierroksen havaintomäärien lajikohtaiset keskiarvot sekä keskihajonnat (janat). Yhteenlaskettujen havaintojen keskiarvo oli 20,5 yksilöä (n=123). Ruokailualueet ja lepakkokeskittymät Kuvio 2 oli vesisiippojen ruokailualuetta; lammen yllä saalisteli enimmillään ainakin kuusi vesisiippaa yhtä aikaa. Kuvio 3 oli lepakoiden tärkeä ruokailualue etenkin touko-kesäkuussa, jolloin alueella havaittiin saalistelemassa pohjanlepakkoa, vesisiippoja, viiksisiippoja sekä ainakin yksi korvayökkö. Myös myöhemmin kesällä kuviolla tavattiin lepakoita, mutta ei niin suuria määriä kuin alkukesästä. Kuviolla 5 saalisteli viiksisiippoja ja kuvion 6 alueella sekä pohjanlepakoita että viiksisiippoja kaikilla havaintokerroilla. 20 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

22 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Kuva 15. Tutkimusalue Tuorla. 21

23 KUUSISTO Biotoopit Kuusistossa oli kaksi tutkimusaluetta: A saaren itäosassa linnanraunioiden ja Kappelinmäen ympäristössä sekä B Kuusistonjärven ja Linnanrauniontien itäpuolelle jäävän Juurvallin metsän ympäristössä (kuva18). Kuusiston linja A oli 3,8 km pitkä, ja se on jaettu kahdeksaan biotooppikuvioon: 1) Kuusiston kartanon ympäristö ja Kappelinmäen etelärinteen jalopuulehto, 2) rinnepelto, 3) linnanraunioiden ympäristö, tervalepikot ja rantaruovikot, 4) Kappelinmäen pohjoispuolen vanha kuusikko, 5) Haukkakalliolle johtavan polun kuusikko, jossa kasvaa vanhoja haapoja ja koivuja, 6) pakettipelto ja koivikko, 7) mäntyvaltainen havumetsä, sekä 8) Linnanrauniontien talojen pihapiirit ja lehtikuusimetsikkö. Kuusiston B-linjan pituus oli 2,8 km, ja se on jaettu seitsemään biotooppikuvioon: 1) mäntymetsä ja pohjoisrinteen kuusikko, 2) Sorengin pellot ja länsirinteen hakkuuaukio, 3) länsirinteen vanhempi männikkö, 4) Kuusistonjärvi ja ruovikko, 5) vanha kallionaluskuusikko, jossa vanhoja haapoja ja metsälehmuksia, 6) kalliomännikkö ja sekametsä, sekä 7) Linnanrauniontien pihapiirit ja harvennettu havumetsä. Lajisto ja yksilömäärät Kuusiston A-alueella tehtiin yhteensä 203 lepakkohavaintoa, joista 63,1 % oli pohjanlepakoita, 27,6 % viiksisiippoja ja 4,4 % vesisiippoja. Muista lajeista alueella tavattiin pikkulepakko ja isolepakko yleisöretken yhteydessä 7.8. Tunnistamattomaksi jäi 4,5 % havainnoista. Kuusiston A-alueella havaittiin keskiarvoa (33,8) enemmän lepakoita 2., 4. ja 6. kerralla eli havainnot eivät erityisesti painottuneet esimerkiksi alkukesään, vaan alueella oli runsaasti lepakoita koko kesän ajan. Lajikohtaiset keskiarvot on esitetty kuvassa 16. Kuusiston B-alueella tehtiin yhteensä 81 lepakkohavaintoa, joista 72,8 % oli pohjanlepakoita, 19,8 % viiksisiippoja ja 3,7 % vesisiippoja. Tunnistamattomaksi jäi 3,7 % havainnoista. Kuusiston B-alueella havaittiin keskiarvoa (13,5) enemmän lepakoita 2., 4. ja 5. kerralla. Lajikohtaiset keskiarvot on esitetty kuvassa 17. Ruokailualueet ja lepakkokeskittymät Kuusiston A-alueella havaittiin Natura tutkimuskohteista eniten yksilöitä ja lajeja. Etenkin Kappelinmäen ja linnanraunioiden ympäristö oli erinomaista lepakkoaluetta monipuolisen ympäristönsä vuoksi. Kappelinmäen itä- ja eteläpuolen kuusikkorinteessä saalisteli paljon pohjanlepakoita ja samalla paikalla havaittiin myös pikkulepakko. Linnanraunioiden ympärillä tervaleppien ja ruovikoiden liepeillä havaittiin 2.6. vähintään 20 pohjanlepakkoa sekä useita vesisiippoja. Keskikesällä raunioiden ympärillä oli melko hiljaista, mutta elo-syyskuussa raunioiden ympäristössä saalisteli pohjanlepakoita ja vesisiippoja sekä yksi isolepakko (7.8.). Kuviolla 1 saalisteli viiksisiippoja ja pohjanlepakoita kaikilla kerroilla, mutta erityisesti alkukesällä. Kuviolla 2, melko korkealla rinnepeltojen yllä, jotka rajoittuvat 22 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

24 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 kuusikon reunaan, ruokaili pohjanlepakkoa useina iltoina loppukesällä elosyyskuussa. Kuvio 3 oli erityisen tärkeä ruokailualue alkukaudesta, mutta myös elo-syyskuussa alueella saalisteli useita lepakoita. Kuvio 4 oli etenkin viiksisiippojen, mutta myös pohjanlepakoiden tärkeä ruokailualue läpi koko kesän. Kuvioilla 5 ja 6 havaittiin pohjanlepakoita ja viiksisiippoja eniten elokuussa; toukokesäkuussa reitin länsipäässä havaittiin vain yksittäisiä pohjanlepakoita ja viiksisiippoja. Kuusiston B-alueella havainnot keskittyivät kuvion 1 alueelle, ja pohjoispään kuusikko oli pohjanlepakoiden sekä muutamien viiksisiippojen ruokailualuetta. Yksittäisiä pohjanlepakoita ja viiksisiippoja havaittiin myös kuvioiden 3, 5 ja 6 alueella tasaisesti kaikilla kerroilla. Erityisiä lepakkokeskittymiä ei B-linjan varrella havaittu. Lepopaikat Alueella havaittiin elokuun loppupuolella viiksi- /isoviiksisiippojen yhdyskunta sekä vesisiippojen horrostus- ja lepopaikkoja varhain keväällä (10.5. viisi yksilöä) ja elo-syyskuussa. Kuvat 16 (Kuusisto A) ja 17 (Kuusisto A). Kuusiston itäisen A-linjan sekä läntisen B-linjan kuuden kierroksen havaintomäärien lajikohtaiset keskiarvot sekä keskihajonnat (janat). Yhteenlaskettujen havaintojen keskiarvo oli linjalla A 33,8 yksilöä (n=203) ja linjalla B 13,5 yksilöä (n=81). 23

25 Kuva 18. Tutkimusalueet Kuusisto A ja B. 24 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

26 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS JATKOTUTKIMUKSEN TARVE Verkkopyynnit Vaikka eräiden lajien osalta detektorikartoitus antaakin tarkkaa tietoa niiden esiintymisestä, olisi alueellisen lajiston tarkemman selvittämisen kannalta tärkeää havainnoida lepakoita myös muilla menetelmillä. Esimerkiksi vaikeasti tunnistettavien siippojen määrittämiseksi tulisi lepakoita pyydystää verkoilla tai harppupyydyksellä joko ruokailualueilta tai lepopaikan läheltä, tai mikäli merkittäviä talvehtimispaikkoja on tiedossa, voidaan lepakoita pyydystää syksyllä ja keväällä niiden edustalta. Etenkin viiksi- ja isoviiksisiippojen alueellisen esiintymisen selvittämiseksi olisi niiden kiinniottaminen ja määrittäminen tärkeää. Lisääntymisyhdyskunnat ja talvehtimispaikat Tämän tutkimuksen yhteydessä havaitut kesäaikaisten lisääntymiskolonioiden lepopaikat sekä kevään ja syksyn väliaikaiset horrostamispaikat löytyivät sattumalta. Lisääntymisyhdyskuntakartoituksella voitaisiin saada huomattavasti linjalaskentaa tarkempia arvioita alueen yksilömääristä. Kesä-heinäkuussa lepakoiden lentoreittejä ja aamuyön parveilua seuraamalla on mahdollista kartoittaa lepopaikkojen sijaintia. Esimerkiksi Ruissalon ja Kuusiston niemenkärjen kaltaisten, meren ympäröimien, rajattujen alueiden lepakkokannan suuruuden arvioimiseksi lisääntymiskolonioiden kartoitus ja niiden yksilömäärien laskeminen voisi olla mahdollista. Marras-helmikuussa suoritettava talvehtimispaikkakartoitus olisi syytä tehdä tutkimusalueilla, jotta myös tärkeät horrostamispaikat osattaisiin suojella. Naturaalueilla ja niiden läheisyydessä sijaitsevien maakellareiden, sekä esimerkiksi Ruissalon onttojen puiden kartoittaminen olisi hyödyllistä, sillä eri lajien talvehtimisstrategiat tunnetaan kaiken kaikkiaan huonosti. 25

27 Harvinaiset ja vaikeasti havaittavat lajit Korvayökkö Korvayökköjen havaitseminen detektorilla on vaikeaa, sillä niiden kaikuluotausääni kuuluu parhaimmillaankin vain muutaman metrin päähän, ja ne saalistavat usein tiheän kasvillisuuden seassa. On mahdollista, että korvayökköjä esiintyy myös muilla tutkimusalueilla Ruissalon ja Tuorlan lisäksi. Kuusiston kartanon ympäristössä on aiemmin havaittu myös korvayökköjä (Markku Lappalainen, suull. tiedonanto), vaikka niitä ei tämän tutkimuksen yhteydessä havaittukaan. Vesisiippa Pääasiallisesti metsässä kulkeva havaintolinja antaa todennäköisesti aliedustetun kuvan alueen vesisiippojen määrästä, sillä ne saalistelevat veden pinnassa kaukanakin rannasta. Keväällä ja alkukesällä vesisiipat saalistavat usein metsässä, jolloin niiden erottaminen viiksisiipoista voi olla vaikeaa, ja vaatii äänten nauhoittamista ja analysointia tietokoneella. Vesisiippojen tarkempien määrien arvioinnissa yksilöiden laskeminen koloniasta on yksi keino. Ripsisiippa Ruissalon B-alueella (23.6.), Tuorlassa (24.6.) ja Kuusiston A-alueella (29.6.) oli havaintoepäily ripsisiipasta, mutta yhdessäkään tapauksessa lepakon ääntä ei saatu nauhoitettua, eikä määritystä voitu varmistaa. Kullakin alueella on ripsisiipalle soveltuvaa elinympäristöä, kulttuurivaikutteista jalopuumetsikköä sekä vanhaa kuusikkoa. Kevättalvella 2003 Turun Vähä-Heikkilästä löydetty ripsisiippa horrosti alle kahden kilometrin päässä Ruissalosta, joten lajin voidaan olettaa mahdollisesti esiintyvän lähialueilla (Vihervaara ym. 2003). Erityisen uhanalaisen lajin levinneisyyden selvittämiseen tutkimusalueilla tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Pikkulepakko Puutteellisesti tunnettu pikkulepakko havaittiin Kuusistossa (20.5.) muuttoaikaan, mutta lajin esiintymisestä alueella lisääntymisaikaan ei voida olla varmoja. Alueella on tarjolla lajille soveliasta elinympäristöä. Kuusistonlahden laajat ruovikkorannat tarjoavat ravintoa myös muuttaville lepakoille. Kuusiston havainnon lisäksi Kulhossa oli havaintoepäily pikkulepakosta mahdollisen syysmuuton aikaan (31.8.), mutta lepakkoa ei saatu nauhoitettua määrityksen varmistamiseksi. Isolepakko Pitkiä matkoja muuttavia, puutteellisesti tunnettuja isolepakoita on havaittu keväisin etenkin Etelä-Suomessa ja saaristossa. Kuusistossa elokuun alussa havaittu isolepakko saattoi olla paluumuutolla, sillä kesän aikana lajia ei alueella tavattu. Isolepakko on suhteellisen helposti havaittava laji, jolla on voimakas kaikuluotausääni, joten sen havaitseminen on hiljaisia korvayökköjä ja ripsisiippoja helpompaa ja todennäköisempää. 26 Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

28 TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 KIRJALLISUUS Kinnunen, H., Tidenberg, E.-M., Holopainen, J. & Pakkala, T. 1998: Lepakot Helsingin kaupungin kartalle. Luonnon Tutkija 2: Nedinge, M. (toim.) 2003: Agreement on the conservation of bats in Europe National implementation report from Sweden Swedish Environmental Protection Agency. Stockholm. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Siivonen, Y. 2001: Järvenpään kaupungin lepakkokartoitus Vaihe I:n raportti joulukuu Siivonen, Y. 2002(a): Tampereen kantakaupungin lepakkokartoitus Siivonen, Y. 2002(b): Vantaan lepakkokartoitus Vihervaara, P., Vehviläinen, H., Karhilahti, A. & Lappalainen, M. 2003: Talvehtiva ripsisiippa Turussa. Luonnon Tutkija 107:

29 Liite Lounais-Suomen urbaanit Natura alueet

30 Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000-alueet TURUN JA KAARINAN NATURA ALUEIDEN LEPAKKOKARTOITUS 2003 Lepakot ovat maassamme puutteellisesti tunnettu nisäkäsryhmä, sillä niiden levinneisyydestä, runsaudesta ja elintavoista tiedetään melko vähän. Kaikki maassamme tavattavat yksitoista lepakkolajia ovat kuitenkin rauhoitettuja, ja lepakot ovat myös Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuja lajeja, joiden luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Vuonna 1991 tehtiin Euroopan lepakoiden suojelua koskeva EUROBATSsopimus, johon Suomi liittyi lokakuussa Sopimuksella sitoudutaan lisäämään lepakoiden tutkimusta ja suojelua sekä parantamaan erityisesti tietoja puutteellisesti tunnetuista lajeista. Turun ja Kaarinan Natura alueiden lepakkokartoituksessa selvitettiin Ruissalon, Rauvolanlahden, Kuusistonlahden ja Kaarinan metsät -Natura alueiden lepakkolajistoa kesällä Raportissa esitellään ultraäänidetektorilla tehdyn tutkimuksen tulokset alueittain sekä havaintoja mahdollisista lisääntymiskolonioista ja päivälevähdyspaikoista.

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 KARTOITUSRAPORTTI 17.8.2007 Otsikko: Herrainsuon lepakkoselvitys 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Sisaruspohja. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen &

Lisätiedot

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 1.9.2008 Otsikko: Lamminrahkan lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy Kannen kuva: Isoviiksisiippa/Teemu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Tammela. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Mattilanmäki. Kartoitusraportti 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri

Lisätiedot

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Joulukuu 2006 Yrjö Siivonen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja

Lisätiedot

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008 Paavo Hellstedt Sisällys: Tiivistelmä 3 Johdanto 4 Lepakkokartoituksista yleisesti 4 Lepakkokantojen uhkakuvia 4 Lepakoiden ekologiasta 5 Lepakkolajien

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008

RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008 RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 28.8.2008 Otsikko: Raholan kartanon alueen lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy

Lisätiedot

Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011

Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Tieteelliset julkaisut lepakoista 1. Wermundsen, T. 2010. Bat habitat requirements implications for land

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Finventia Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 92/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS MARRASKUU 2010 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lepakot Pohjois-Karjalassa... 1 3. Selvitysalue ja -menetelmät... 2 4. Tulokset... 4 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 22.12.2011 Viite 82129132-04 TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007

Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007 Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007 Kartoitusraportti Syyskuu 2007 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja niiden

Lisätiedot

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki LEPAKKOSELVITYS 30.9.2014 PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008

Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008 Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008 Kartoitusraportti Syyskuu 2008 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006

Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006 Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue ja menetelmät...

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4

Lisätiedot

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys Raportti Donna ID: 2 060 610 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35417P001 Raportti 1 (11) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ SEINÄJOEN KAUPUNKI 2009 1. Yleistä Seinäjoen kaupungin (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien kortteliin 1057(osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja

Lisätiedot

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 KARTOITUSRAPORTTI 31.8.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alue ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 4 Lähteet... 4 Liite 1... 5 Otsikko:

Lisätiedot

Koverharin lepakkoselvitys

Koverharin lepakkoselvitys Koverharin lepakkoselvitys Hangon satama Heikki Holmén 13.9.2016 2 (8) 13.9.2016 Koverharin lepakkoselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT SUOMESSA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 5

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Nina Hagner Wahlsten, BatHouse. 28.2.2010. 1 Johdanto 2 2 Lepakot ja tuulivoima 2 3 Lepakoiden suojelu 3 4 Lepakoiden ekologiaa

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246-004 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2015 29.6.2015 Kaupunkirakennepalvelut Johdanto Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain 49.1

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Pispalan lepakkokartoitus 2008

Pispalan lepakkokartoitus 2008 Pispalan lepakkokartoitus 2008 Kartoitusraportti Syyskuu 2008 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja niiden

Lisätiedot

Vantaan Hakunilan Ojangon alueen lepakkoselvitys 2007

Vantaan Hakunilan Ojangon alueen lepakkoselvitys 2007 Vantaan Hakunilan Ojangon alueen lepakkoselvitys 2007 Kartoitusraportti Syyskuu 2007 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Lepakot rakennuksissa

Lepakot rakennuksissa Lepakot rakennuksissa Markku Lappalainen Emma Kosonen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Esityksen sisältö Lepakoiden suojelullinen asema 1. Lepakot rakennuksissa

Lisätiedot

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 12 Vastaanottaja Ilmatar Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.9.2012 Viite 82142499-02 ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR

Lisätiedot

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 94/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3

Lisätiedot

Vantaan Itä-Hakkilan lepakkoselvitys 2006

Vantaan Itä-Hakkilan lepakkoselvitys 2006 Vantaan Itä-Hakkilan lepakkoselvitys 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Suomen lepakot... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014

Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Länsi-Palokan liito-oravaselvitysten täydennys 2014 Timo Pylvänäinen 8.5.2014 Kaavoitus Jyväskylän kaupunki Selvitysalueet Erillisiä selvitysalueita on 16. Ne sijaitsevat Nuutin ja Terttumäen alueella

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 96/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4 SUUU NNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING BILAGA 4 NÄRPIÖN BÖLEN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi,

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 6 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET... 10 6

Lisätiedot

Vuoreksen alueen lepakkoseuranta, Suolijärven reittisuunnitelma ja arvio Aurinkorinteen -merkityksestä lepakoille 2012

Vuoreksen alueen lepakkoseuranta, Suolijärven reittisuunnitelma ja arvio Aurinkorinteen -merkityksestä lepakoille 2012 Vuoreksen alueen lepakkoseuranta, Suolijärven reittisuunnitelma ja arvio Aurinkorinteen -merkityksestä lepakoille 2012 ID 553326 Paavo Hellstedt 1 Sisällys: Taustaa 3 Vuoreksen alueen lepakkotaustaa 3

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden elintavoista... 5 Lepakot

Lisätiedot

Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011.

Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011. Kemiönsaaren Nordanå- Lövbölen ja Gräsbölen tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011. Vesisiipat viihtyvät Dragsmossenin vanhalla louhoskuopalla Suomen Luontotieto Oy 6/2012 Jyrki Matikainen

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Lepakkokartoitus toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella yhteensä neljänä yönä kesän 2014 aikana:

Lisätiedot

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys Päivämäärä 17.12.2013 Viite 1510008051 ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS ILMATAR KINKKULANMÄEN

Lisätiedot

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014 Tutkimusraportti 1.10.2014 Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2014 JANAKKALAN LUONTO JA YMPÄRISTÖ RY Ari Lehtinen Sisällys 1 Johdanto----------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

ID Selvitysraportti Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys

ID Selvitysraportti Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys ID 1 605 758 Selvitysraportti 5.9.2016 Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen nykytila ja aiemmat selvitykset...3

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 65/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1 (8) Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1. Johdanto Lempäälän kunnassa on vireillä Marjamäen asemakaava, Pajalantie (asemakaavanumero 15014; Lempäälän

Lisätiedot

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19620 Raportti 1 (17) Mäkelä

Lisätiedot

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt

Lepakot ja tuulivoima Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Tutkimuksen haasteet ja hyödyt Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nina Hagner-Wahlsten, Year of the Bat - Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Suomen lepakkotieteellinen yhdistys

Lisätiedot

Tampereen Ruskon alueen (8099 ja 8190) lepakkokartoitus Paavo Hellstedt

Tampereen Ruskon alueen (8099 ja 8190) lepakkokartoitus Paavo Hellstedt Tampereen Ruskon alueen (8099 ja 8190) lepakkokartoitus 2008 Paavo Hellstedt Sisällys: Tiivistelmä 3 Johdanto 4 Lepakkokartoitusten merkitys 4 Lepakkokantojen uhkakuvia 4 Lepakoiden ekologiasta 5 Lepakkolajien

Lisätiedot

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma 1 Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n kaavoitus- ja rakennussuunnitelma Lepakkoselvitys 2013 Pekka Rintamäki 2013 2 1. Johdanto Lepakot ovat pitkäikäisiä (jopa yli 30 vuotta) nisäkkäitä ja Suomessa

Lisätiedot

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Tuuli Laukkanen 27.10.2014 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 ALUEEN YLEISKUVAUS...4 YLEISTÄ LEPAKOISTA... 5 Suojelu...5 Elinympäristö... 5 Lepakot

Lisätiedot

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava-

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- PIRKKALAN KUNTA Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- ja lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35644P002 Raportti Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Espoo 2014 1 Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Ville Vasko Faunatica Oy Maanmittauslaitos Ville Vasko 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 22/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus

Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2005-2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS

TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkokartoitus Päivämäärä 21.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS Tarkastus 16.11.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS

TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehdas Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 18.9.2012 Viite 82142999-01 TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOI- MAPUISTON LEPAK- KOSELVITYS TAALERITEHDAS MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 789 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

KIVENNEVAN LUONTOSELVITYS

KIVENNEVAN LUONTOSELVITYS KIVENNEVAN LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2018 1. YLEISTÄ Tämän luontokartoituksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen Kivennevan alueella sellaisia luontoarvoja, jotka olisi huomioitava

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS V astaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy A s iakirjatyyppi Luontoselvitys P äivämäärä 10.8.2015 V iite 1510011699 PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS LEPAKKOSELVITYS P äivämäärä 10.8.2015

Lisätiedot

Riihimäen lepakkokartoitus 2007

Riihimäen lepakkokartoitus 2007 YRJÖ SIIVONEN & TERHI WERMUNDSEN Riihimäen lepakkokartoitus 2007 Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja kaavoituspalvelut 2007 ISBN 978-952-5571-20-2 Riihimäen kaupungin monistamo 2007 Kannen

Lisätiedot

Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajalahdenvuoren louhos, Heinola

Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajalahdenvuoren louhos, Heinola Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajalahdenvuoren louhos, Heinola Timo Metsänen 16.3.2012 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO... 2 2 KOHTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Silva Sallamaa Helsingin yliopisto

Silva Sallamaa Helsingin yliopisto Lepakoiden päiväpiilonvalinta Silva Sallamaa Helsingin yliopisto Esityksen rakenne rakenne Esityksen Lepakoiden kesäaikaiset päiväpiilot Vaihtelevat valintakriteerit Miten tutkittiin? Tutkimuskysymykset

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys Pirkkala Heikki Holmén 23.3.2017 23.3.2017 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1 Lähtöaineisto ja aiemmat selvitykset...

Lisätiedot

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Lehtivuoret Wind Farm Oy Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 69/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KEVÄÄN 2008 LIITO-ORAVATARKISTUS 1 1. Selvityksen taustoja Destia Oy tilasi tämän selvityksen Luontoselvitys Kotkansiiveltä 29.2.2008. Selvitys

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Rasakangas Wind Farm Oy Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 81/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 75/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITTELU LIITO-ORAVATARKASTUS 2009 1 1. Selvityksen taustoja Liito-oravatarkistukset liittyvät VT 6 perusparannuksen yleissuunnitelmaan välillä Taavetti- Lappeenranta.

Lisätiedot

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Kalistanneva Wind Farm Oy Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 82/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 69/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354

LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 3.9.2013 LEPAKKOKOLONIOIDEN TARKASTUS LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 LENTÄVÄNNIEMEN ASEMAKAAVA NRO 8354 Tarkastus 2.9.2013

Lisätiedot

Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston lepakkoselvitys

Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston lepakkoselvitys Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston Tampereen kaupunki Donna ID: 1753961 Juha Parviainen Johanna Hätälä 7.9.2017 2 (9) 7.9.2017 Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYSKOHDE...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 12.10.2015 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS NIKKARILAN ASEMAKAAVOITETTAVAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys NAANTALIN KAUPUNKI Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30287 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Aineisto

Lisätiedot

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 25.10.2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin

Lisätiedot

Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010

Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010 2010 Bergön tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2010 Ville Vasko Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2010-10-29 BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 LEPAKOIDEN S UOJELU...3 3

Lisätiedot

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO

Lisätiedot

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki

Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys Espoon kaupunki Espoon Miilukorven liito-oravaselvitys 2015 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 10.11.2015 Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Miljöforskning Yrjölä Ab Alv. rek. PL 62 Postbox 62 Kaupparekisteri

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 52/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY 20327 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON LEPAKKOSELVITYS 2011 LAPIN VESITUTKIMUS OY i Gold Fields Arctic Platinum Oy GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON LEPAKKOSELVITYS 2011 20327 8.6.2012 Niina

Lisätiedot

Luonto- ja linnustoselvitys 2016 Lieksan Pitkäjärven laajennusosat

Luonto- ja linnustoselvitys 2016 Lieksan Pitkäjärven laajennusosat Luonto- ja linnustoselvitys 2016 Lieksan Pitkäjärven laajennusosat Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteina oli kaksi pientä, erillistä aluetta Pitkäjärvellä, noin 20 km Lieksan kaupungista

Lisätiedot