TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös

2 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti Viranomaispalvelut Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut Strateginen suunnittelu ja johtaminen Sisäiset palvelut Tutkimuksen tuki Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITETIEDOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITE 1. ORGANISAATIO LUETTELO TAULUKOISTA: Taulukko 1. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma... 9 Taulukko 2. Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus Taulukko 3. Metlan tutkijoiden julkaisut suoriterekisterin mukaan Taulukko 4. Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 5. Metsäntutkimuslaitoksen bruttobudjetoidun toiminnan tulot talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna vuonna Taulukko 6. Nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) kustannusvastaavuuslaskelma

3 1 JOHDON KATSAUS Globaalit muutosvoimat vaikuttavat sekä metsäntutkimuksen että koko metsäalan toimintaan vuosi vuodelta entistä enemmän. Tutkimukseen kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Tutkijoiden pitää löytää oikeat, yhteiskunnan kannalta ajankohtaiset tutkittavat kysymykset ja niihin vastauksia. Tutkijoiden tulisi itse hankkia entistä enemmän tutkimusrahoitusta ja kyetä tuotteistamaan, kaupallistamaan ja markkinoimaan tuotettu tieto asiakkaille. Globalisaatio edellyttää myös yhä aktiivisempaa panostusta kotimaiseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen. Myös kilpailu tutkimusrahoituksesta kovenee koko ajan. Samanaikaisesti peräänkuulutetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Olemme siirtymässä yhä vahvemmin tilaaja-tuottajamallin mukaiseen toimintaan. Tähän tähtää tutkimusrahoituksen ohjaaminen yhä suuremmassa määrin kilpaillun rahoituksen suuntaan. Suomen metsäteollisuuden lopputuotteiden hintakehitys päävientimarkkinoilla Länsi-Euroopassa oli vuonna 2006 selvästi kaksijakoista. Sahatavaran hintojen nousu oli odottamattoman suuri, kun taas paperiteollisuudessa hintakehitys jäi ylitarjonnan vallitessa edelleen vaatimattomaksi. Kannattavuuden parantamiseksi paperin tuottajat sulkivat joitakin tuotantoyksiköitä Suomessa ja muualla Euroopassa. Metsäverotuksen siirtymäkauden päättyminen hiljensi alkuvuonna puukauppaa kotimaassa, mutta kauppa vauhdittui hintojen noustessa loppuvuodesta. Yksityismetsien hakkuut jäivät kuitenkin kymmenyksen edellisvuotta pienemmäksi. Raakapuun tuonnin kasvu Suomeen taittui. Huolta puun saatavuudesta lisäsi Venäjän ilmoitus vientitullien korotuksista. Julkisuudessa olivat esillä myös metsien lisäsuojelun tarpeet, METSO-ohjelman vapaaehtoiset keinot metsien suojelemiseksi, bioenergian käytön lisääminen, ja yleensä puun merkitys uusiutuvana luonnonvarana ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsäsektorin tulevaisuutta arvioitiin useissa viime vuonna ilmestyneissä raporteissa. Suomen EU-puheenjohtajakauden tapahtumissa Suomen metsäsektori oli myös laajasti esillä. Metsäsektorin tulevaisuus näyttää kuitenkin suotuisalta, sillä metsillä ja puulla on yhteiskunnassa monipuolista kysyntää. Valtakunnan metsien inventoinnin viimeisimmät tulokset osoittavat, että metsiemme vuotuinen kasvu on jo lähes saavuttanut sadan miljoonan kuution vuotuisen kasvun. Kotimaisen puun käyttöä on mahdollista lisätä merkittävästikin. Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa vuonna 2006 luonnehtivat uuden strategian toteuttaminen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvattaminen. Tavoitteena on tehdä tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja metsäpolitiikan valmistelua edistävää tutkimus- ja kehitystyötä. Tutkimus- ja kehitystyön asiakaslähtöisyyttä parannettiin mm. ottamalla käyttöön uusi prosessipohjainen matriisiorganisaatio. Ydin- ja tukiprosesseja on kehitetty tukemaan strategiaa. Lisäksi kehitettiin osaamisen johtamista ja systemaattista hallintaa sekä laatujohtamista. Elokuussa aloitti työnsä uusi, sisäisten palvelujen palvelujohtaja. Vuoden 2006 aikana valmistuivat sekä eurooppalaisen metsäsektorin teknologiayhteisön (Forest-Based Technology Platform) että Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiat, joiden laadinnassa myös Metla oli vahvasti mukana. Olemme olleet perustamassa metsäalan huippuosaamiskeskittymää Metsäklusteri Oy: tä ja rakentaneet yhdessä KCL:n ja VTT:n kanssa työtilan Finnish Forest Cluster Research Portal, jonka tavoitteena on edistää metsäklusterin tutkimusstrategian pohjalta tutkimushankkeiden valmistelua. Lisäksi olemme mukana toteuttamassa kolmea osaamisklusteria: Metsäklusterin uudistuminen, Asumisen osaamisklusteri ja Tulevaisuuden energiateknologiat Energiateknologian klusteriohjelma. Metsäpolitiikkaamme on viime vuosina ohjannut metsien käyttöä ja hoitoa linjaava kansallinen metsäohjelma (KMO). Kuluneen vuoden aikana maa- ja metsätalousministeriö käynnisti KMO:n uudistamisen. Tähän uudistamistyöhön liittyvää Metsäneuvoston tulevaisuuskatsausta varten Metla laati ministeriön toimeksiannosta metsäalan tulevaisuusraportin. Raportissa esitetään arvio metsäalan toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2015, vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia sekä niiden toteutumista edistävien politiikkatoimien alustava kartoitus. 3

4 Metsien monimuotoisuuden turvaaminen on keskitetty kansallisessa metsäohjelmassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO). Ohjelman seuranta ja arviointi aloitettiin vuoden 2003 lopussa, jolloin maa- ja metsätalousministeriö antoi Metlalle toimeksiantona ohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Samanaikaisesti ympäristöministeriö antoi toimeksiantona Suomen ympäristökeskukselle ohjelman ekologisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Metlan ja SYKEn yhteistyönä valmistunut arviointiraportti julkistettiin loppuvuodesta Vuoden lopulla julkistettiin myös Biologinen monimuotoisuus talouskysymyksenä -raportti, jonka laadintaan ja toimitukseen Metla osallistui merkittävällä panoksella. Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät -ohjelmassa laadittiin menetelmiä Suomen kasvihuonekaasujen raportointiin sekä tarkasteltiin ilmastosopimuksen taloudellisia vaikutuksia Suomelle ja muille maille. Tiedonkeruumenetelmien ja tietokonemallien avulla Suomi pystyi raportoimaan mm. maaperän hiilen varastomuutokset ensimmäistä kertaa vuodelta Tutkimusohjelma tuotti tuloksia Suomen kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita varten. Metlassa valmistui, yhteistyössä ympäristönäytteitä säilyttävien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja luonnontieteellisten museoiden kanssa, selvitys ympäristönäytteiden varastoinnin ja yhteiskäytön kehittämiseksi Suomessa. Selvityksen avulla pyritään toimintojen tehostamiseen ja yhtenäistämiseen näytteiden säilytyksessä, näytteisiin liittyvän tiedon tallennuksessa ja tiedon saannissa. Tavoitteena on, että säilytyksessä olevien näytteiden yhteiskäyttö lisääntyisi tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Metlan kansainvälinen toiminta jatkui erittäin vilkkaana. Vuoden 2006 näkyvin ja merkittävin Metlan järjestämä kansainvälinen tapahtuma oli Kotka V -kokous. Tähän FAO:n ja Metlan isännöimään kokoukseen osallistui metsävarojen asiantuntijoita yli 50 maasta. Mukana oli myös lukuisia eri kansainvälisten järjestöjen edustajia. Kokouksen tavoitteena oli laatia suunnitelmia ja toimintaohjeita maailman metsien tilan seuraavaa arviointia varten. Metlan tuottavuusohjelman mukaisesti valmisteltiin tutkimus- ja opetusmetsien hallinnan siirtoa Metsähallitukseen. Vuoden lopulla varmistui myös, että Metlan pääkaupunkiseudun toiminnot keskitetään Vantaan Jokiniemeen. Molemmat edellä mainituista muutoksista toteutetaan vuoden 2008 aikana. Joensuun toimintayksikön kehittämistä jatkettiin ministeriön kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. Vuoden aikana sovittiin myös, että tuottavuusohjelman henkilötyövuosileikkauksien takia Joensuun henkilökuntaa ei enää kasvateta, vaan Joensuun henkilöstön suhteellinen asema säilytetään jatkossa nykytasolla. Vuoden aikana valmisteltiin myös Metlan ja MTT:n toimitilojen yhteiskäyttöä Kannuksessa ja Rovaniemellä. Merkittäviä rakennusinvestointeja oli käynnissä Haapastensyrjässä ja Suonenjoella. Molemmissa kohteissa TE-keskusten myöntämä rahoitustuki oli varsin huomattava. Vuoden 2006 lopulla Suomen Akatemia julkisti raportin Suomen tiede kansainvälisessä vertailussa Bibliometrinen analyysi. Raportissa vertaillaan julkaisutoimintaan perustuen OECD-maiden tutkimusten tuloksellisuutta sekä näkyvyyttä, tieteellistä vaikuttavuutta ja laatua viimeisen 20 vuoden aikana. Ilahduttavaa oli havaita, että luonnontieteissä Metlan tieteellinen julkaisutuotanto oli kasvanut vuosina voimakkaimmin Kuopion yliopiston ja Åbo Akademin ohella. Vuodesta 2006 on ilolla todettava, että julkaisutoiminta on pysynyt aktiivisena. Erityisesti on panostettu tutkimustiedon käytäntöön vientiin. Tämä ilmeni mm. siinä, että kotimaisten ja kansainvälisten esitelmien määrä kasvoi ja Metlan laatimilla opaskirjoilla oli erittäin hyvä kysyntä. Metla saavutti kiitettävästi ympäristöministeriön asettamat tulostavoitteet luonnonsuojelualueiden hoidossa. Erityisesti on syytä mainita Kolin hotellin uuden vuokrasopimuksen valmistelu valtion puolesta ja esitys Mallan luonnonpuiston laidunkysymysten ratkaisuksi. Maa- ja metsätalousministeriön asettamista tulostavoitteista ainoastaan henkilöstösuunnitelma jäi toteutumatta, koska sen laadinta edellyttää Metlan henkilöstön osaamisen analysointia ja osaamisrakenteen määrittelyä uuden strategian pohjalta. Tämä työ on parhaillaan käynnissä. Muilta osin tulostavoitteet saavutettiin varsin hyvin. 4

5 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Metlan organisaatio muutettiin prosessiorganisaatioksi vuoden 2006 alusta lukien. Tuloksellisuus kuvataan seuraavien ydin- (y) ja tukiprosessien (t) avulla: tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti (y) viranomaispalvelut (y) asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut (y) strateginen suunnittelu ja johtaminen (t) sisäiset palvelut (t) tutkimuksen tuki (t) Edellä kuvattua rakennetta on noudatettu toimintakertomuksen sisällössä. Toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös sanallisesti saavutetun tuloksen arvosanan avulla seuraavasti: 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos ja 0 = ei tulosta. Myös arvosanan puolikkaita (esim. 4,5) on käytetty. 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti -ydinprosessi muodostuu pääosin tulosvastuullisista, määräaikaisista tutkimusohjelmista. Samaa aihepiiriä käsittelevät tutkimushankkeet muodostavat tutkimusohjelman ja muut tutkimushankkeet ryhmitellään painoalojen mukaan erillishankkeista koostuviksi hankeryhmiksi. Tutkimustoiminnan painoalat ovat: 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys 3. Metsäekosysteemien rakenne ja tominta 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot 5

6 Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön strategia: 1. Metsien käyttöaste on korkea, metsätalous on kannattavaa ja metsien käyttö on laajasti hyväksyttyä. 2. Metsien kasvun taso on korkea, metsät ovat terveitä ja monimuotoisia. 3. Metsäalalle syntyy uutta yrittäjyyttä ja palveluita. 4. Suomi on metsäalan koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan edelläkävijä. 5. Julkisen metsäkonsernin palvelu on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta. Metsätalouden vaikuttavuustavoitteet: 1. Metsien hyvä puuntuotannollinen tila 2. Metsien monimuotoisuus 3. Metsien korkea puuntuotannollinen käyttöaste 4. Metsätalouden kannattavuus Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tutkimuslaitos toimii uudistetun strategiansa mukaisesti vuonna Toimintaa suunnataan temaattisesti ja innovaatiopoliittisesti niin, että Metlan yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyy. Keskeisten tuotosten määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus pysyy edellisten vuosien tasolla (37 %). Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus nousee 14,0 milj. euroon vuoteen 2014 mennessä. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan. Ohjelmat pääpainoaloittain: 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset, MOT (päättyi) Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma, MTS (päättyi) Puutuotteiden mahdollisuudet ja menekki, PKM (jatkuu) Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma, MKL (suunniteltiin, alkaa 2007) Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma, BIO (suunniteltiin, alkaa 2007) Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma, MSU (suunniteltiin, alkaa 2007) 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset, TUK (jatkuu) Tulevaisuuskatsaus Kansallisen metsäohjelman KMO 2010 tarkistamiseksi Osallistuttu ilmastomuutoksen sopeutumistutkimusohjelmaan Päättyneet tutkimusohjelmat (HMS, MOT, MTS) toteutettiin hyvin, ne tuottivat runsaasti uutta tieteellistä raportoitua tietoa. Käytännöllistä tietoa viestittiin ja vaikuttavutta saavutettiin tiedotteilla, metsäammattilaisille suunnatuilla kirjoilla, laskentaohjelmistoilla sekä seminaareilla. Tutkimuksen suuntaaminen tulostavoitteen mukaisesti vahvistui uusien alkaneiden ja suunnitteilla olevien ohjelmien kautta. Arvio: 4 6

7 Tutkimusosaaminen kytketään aikaisempaa kiinteämmin palvelemaan toimialan kehitystoimintaa. 3. Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät, HMS (päättyi) Metsäekosysteemin toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL) (suunniteltiin, alkaa 2007) 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Valtakunnan metsien inventointia tukeva tutkimus Uudet tutkimusohjelmat valmisteltiin yhteistyössä tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa. Metla oli mukana Metsäklusteri Oy:n perustamisessa. Metsäklusteri Oy:n tutkimusagendan valmistelua varten rakennettiin työtila yhteistyössä KCL:n ja VTT:n kanssa. Toteutettiin kolmea osaamiskeskusohjelmaa. Toteutettiin sidosryhmäanalyysi. Uusien tutkimusohjelmien valmistelu yhdessä laajan toimijajoukon kanssa lisäsi Metlan T&K toiminnan asiakaskytkentää. Tutkimusosaamista hyödynnettiin monissa kansallisissa ohjelmissa (KMO, METSO) ja suunnittelussa (Tulevaisuuskatsaus). Metlan toiminta voitiin kytkeä hyvin kansalliseen strategiseen metsäsektorin tutkimussuunnitteluun. Arvio: 4,5 Keskeisten tuotosten määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla (taulukko 3). Yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavoite on 3,450 milj. euroa (taulukko 1). Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus pysyy edellisten vuosien tasolla (37 %) (taulukko 1) Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus on 14 milj. euroa v (taulukko 2). Kansainvälisiä referoituja julkaisuja valmistui 212. Kansallisia referoituja julkaisuja valmistui 18. Referoimattomattomia julkaisuja valmistui 386. Lehtiartikkeleita julkaistiin 197. Muita julkaisuja valmistui 232. Kansainvälisiä esitelmiä pidettiin 350. Kotimaisia esitelmiä pidettiin 510. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 5,728 milj. euroa. Kustannusvastaavuus oli 41 %. Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus oli 9,45 milj. euroa (v ,56 milj. ; v ,43 milj. ) Tieteellisten artikkeleiden lukumäärä säilyi edellisen vuoden tasolla. Esitelmien määrä nousi selvästi, mikä osoittaa tutkijoiden tutkimusviestinnän parantuneen. Arvio: 4,5 Asetettua tulostavoitetta vastaavat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ylittivät tavoitteen 66 %:lla. Kustannusvastaavuus oli tavoitetta korkeampi. Arvio: 5 Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa onnistuttiin varsin hyvin. Arvio: 5 7

8 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti -ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 51 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 20 % Metlan muista menoista yhteensä tutkimustiedon tuottamisen, hankkimisen ja käytäntöön viennin määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 42 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta. Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Prosessipohjaiseen organisaatioon siirtymisen vuoksi vuoden 2006 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2004 ja 2005 lukuihin. Vuosina 2004 ja 2005 tutkimuksen tukitoimintoja sisältyi tutkimuksen hankkeille ~ 4 % verran kokonaismäärärahan käytöstä. Tutkimuksen tukitoimintojen korjauksilla palkkojen kasvu oli 3,4 % ja muiden menojen kasvu 2,8 % edellisestä vuodesta. Kokonaismäärärahan kasvu on 3,3 % edellisestä vuodesta. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tarkastelu Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2006 Metlan yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavotteiksi asetettiin 3,450 milj. euroa ja kustannusvastaavuuden pysyminen edellisten vuosien tasolla (37 %). Suomen Akatemian rahoitus ja tutkimushankkeilla oleva yhteistyörahoitus (yhteistutkimusmomentti ja tutkimushankkeilla oleva 630* -rahoitus) eivät olleet tässä tavoitteessa mukana. Tämän rahoituksen osuus oli 2,020 milj. euroa. Asetettua tulostavoitetta vastaavat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 5,728 milj. euroa, mikä ylitti tavoitteen 66 %:lla. Kokonaistuotot olivat 7,748 milj. euroa. EU:lta saatiin rahoitusta 2,101 milj. euroa, mikä ylitti tulostavoitteen 68 %:lla. Suurin syy EU:lta hankittavan rahoituksen tavoitteen ylittymiseen oli se, että EU:n metsien ja ympäristövaikutusten seurantaa koskevan kansallisen Forest Focus -ohjelman (FFO) päätökset saatiin ohjelmakausilta , kaikki ohjelman pilottihankkeet saatiin käyntiin ja toteutuneita kustannuksia vastaavat tuloutukset voitiin suorittaa. Toisaalta myös muu EU:n osarahoittama tutkimustoiminta vilkastui huomattavasti vuonna Forest Focus -ohjelman tutkimusten, kokeiden ja demonstraatiohankkeiden lisäksi Metlassa alkoi kuusi muuta EU-hanketta vuonna Tuottotavoitetta parempi kokonaistulos johtui osaltaan myös talousarviotalouden ulkopuolelta saadun rahoituksen lisääntymisestä. Sen kertymä, 1,813 milj. euroa, oli 51 % suurempi kuin vuonna Kustannusvastaavuus oli tulossopimuksen tavoitetta parempi, 41 %. Suomen Akatemian rahoituksen kustannusvastaavuus oli hieman edellisen vuoden tasoa parempi, 67 %. Tutkimushankkeilla olevan yhteistyörahoituksen kustannusvastaavuus oli 66 %. 8

9 Taulukko 1. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 1) Tavoite )3) Toteutunut ) Toteutunut ) Toteutunut 2004 TUOTOT Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta EU:lta saatu rahoitus muu valtion ulkop. rahoitus Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palveluiden ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista 4) Poistot Kokonaiskustannukset yht KUSTANNUSVASTAAVUUS Tuotot-kustannukset Kustannusvastaavuus-% ) Kustannusvastaavuus-% * * Ei sisällä Suomen Akatemian eikä tutkimushankkeilla olevaa yhteistyörahoitusta 1) 2) 3) 4) Tavoite sisältää hankkeistettujen TAU-, YRT- ja EU-hankkeiden tuotot ja kustannukset. Toteutunut sisältää hankkeistettujen TAU-, YRT-, EU- ja SA-hankkeiden tuotot ja kustannukset vuosina 2004, 2005 ja 2006 sekä vuonna 2006 tutkimushankkeilla olevan yhteistutkimuksen tuotot 1,3 milj. ja kustannukset 1,9 milj.. Vuonna 2006 kustannuksiin lisätty EU:n Forest Focus ohjelman hankkeiden kustannuksia 1,7 milj, jota vastaava tulo on kirjattu vuodelle Osuus yhteiskustannuksista 65 % vuosina ja 67 % vuonna 2006 sisältää yhteisrahoitteisen toiminnan poistot. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaan sisältyvien hankeryhmien lyhenteet ja sisältö TAU valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitus, Metlan momentti SA Suomen Akatemian momentti YRT Yhteisrahoitteinen toiminta, Metlan momentti sekä laskutettava toiselle virastolle siirrettävä 630*-rahoitus EU EU:n osarahoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta MUUT Yhteistutkimusmomentit ja tutkimushankkeilla oleva 630*-rahoitus 9

10 Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus Metlan kilpaillun ulkopuolisen rahoituksen kokonaisvolyymi oli vuonna ,45 milj. euroa (18 % toiminnan kokonaiskustannuksista) ja kasvua edellisvuoteen oli noin 1 milj. euroa. Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankintaa tehostettiin, sen hankintaa varten vakiinnutettiin tukipalvelu ja hakemusten seurantaa varten kehitettiin ja otettiin käyttöön erillinen hakemusrekisteri. Tutkijat kirjaavat rekisteriin kaikki lähettämänsä hakemukset. Taulukosta 2 nähdään kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kehitys vuosina , keskiarvo vuosille ja , sekä vuoden 2006 tulossopimustavoite ja toteuma. Rekisterissä olevista hakemuksista, joiden odotettu päätöspäivä oli vuonna 2005 hyväksyttiin 64 %, euromäärältään 31 % kaikkien hakemusten yhteissummasta. Rekisterissä olevista hakemuksista, joiden odotettu päätöspäivä oli vuonna 2006 hyväksyttiin 51 %, euromäärältään 26 % kaikkien hakemusten yhteissummasta. Ulkopuolisen kilpaillun tutkimusrahoituksen nousu vuodesta 2001 vuoteen 2006 on 64 %. Vuoden 2005 tasosta korotuksen tulee olla 64 %, vuositasolla ~ 6,5 %, jotta tavoite 14,0 milj. euroa v saavutetaan. Ulkopuolisesta kilpaillusta tutkimusrahoituksesta keskimäärin 63 % on ollut nettobudjetoitua, joka rasittaa Metlan henkilötyövuosikiintiötä (v htv; v htv; v htv). Taulukko 2. Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vv. Tulos- vuosi Ver- vv sopi tailu mus 2006 k.a k.a. Rahoituslähde Metlan nettobudj. tulorahoitus Asiakasrahoitteinen toiminta EU-rahoitus Yhteisrahoitteinen toiminta Talousarvion ulkopuolinen rahoitus Yhteensä Muiden hallinnonalojen tutkimusrahoitus Suomen Akatemia Yhteistyörahoitus Yhteensä Ulkop. tutkimusrahoitus yht Lisäys/vähennys, % ed. vuodesta Metlan nettob. tutk.tuottojen,%- osuus ulkop. tutk.rahoituksesta Htv Osuus kokonaismäärärahan käytöstä, %

11 Tulosanalyysi Tutkimusohjelmien onnistunut suuntaaminen perustui: laajaan konsultaatioon metsäsektorin eri toimijoiden kanssa, aikaisempaan tutkimukseen tai tutkimusohjelmiin, joiden perusteella on tunnistettu keskeiset T&K tehtävät, tutkijoiden hyvään ammattitaitoon, suuntaamista auttoi metsäsektorilla tehty strateginen tutkimussuunnittelu, mikä on varsin samansuuntainen Metlan strategian kanssa sekä sidosryhmäanalyysiin, jonka avulla kohdennettiin tutkimussuunnittelua ja viestintää. Kaikki suunnittelu jouduttiin tekemään niukentuneilla henkilöresursseilla. Tuottavuusohjelman vuoksi ei ole voitu ryhtyä painoaloja metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ja metsien yhteiskunnallinen merkitys tukevaan rekrytointiin. Metlan tutkijoiden tieteellisten julkaisujen määrä on hyvä, se pysyi edellisvuoden tasolla ja tieteelliset julkaisut ilmestyivät kansainvälisesti korkeatasoisissa sarjoissa. Tuotos osoittaa tutkijoiden perustehtävän onnistuneen hyvin myös muutostilanteessa. Populaarijulkaisujen määrä laski hieman, mutta samanaikaisesti esitelmien määrä kasvoi. Esitelmien avulla tietoa voidaan viestiä laajasti ja viestin sisältö ja esittämistapa voidaan kohdentaa parhaiten osanottajien kiinnostuksen mukaan. Taulukko 3. Metlan tutkijoiden julkaisut suoriterekisterin mukaan Julkaisut Vuosi Tilanne Kansainväliset referoidut julkaisut Kansalliset referoidut julkaisut Referoimattomat julkaisut Lehtiartikkelit Muut julkaisut Kansainväliset esitelmät Kotimaiset esitelmät

12 2.2 Viranomaispalvelut Viranomaispalvelut koostuvat kuudesta tulosvastuullisesta, toistaiseksi voimassa olevasta tutkimusohjelmiin verrattavasta tehtäväkokonaisuudesta seuraavasti: valtakunnan metsien inventointi, metsien terveydentilan seuranta, metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat, metsätilastollinen tietopalvelu, tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö sekä muut viranomaispalvelut. Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön strategia: Metsähallituksen liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien ohjauslinjaus, jonka mukaan valtion omistamien metsien keskittämistä Metsähallitukseen jatketaan. Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli uudistetaan niin, että uusi nykyistä merkittävästi kustannustehokkaampi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuoden 2007 alusta lähtien. Metlan bruttobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Bruttobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 100 %. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) maastoaineistojen keruu, esikäsittely ja raportointi Metsätilastollisen tietopalvelun käyttäjäkunta säilyy, palvelun käytettävyys ja ylläpito parenee, tietosisällön ylläpito ja laatu turvataan sekä yhteistyö muihin hankkeisiin ja organisaatioihin toimii Metsien terveydentilan seuranta (Forest Focus) EU:n säädösten mukaisella tavalla keräämällä ja raportoimalla aineistot Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelman toteuttaminen Suomen keskeiset metsävaratunnukset laskettiin VMI10:n vuosien 2004 ja 2005 mittausaineistojen perusteella. Tulokset raportoitiin koko maan sekä erikseen Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen osalta. Laadittiin ja julkaistiin metsäsektoria käsitteleviä metsätilastoja osana Suomen Virallista Tilastoa (SVT) sekä tuotettiin tietoa metsäsektorista sidosryhmien tarpeisiin. Metla inventoi puiden kunnon vuosittain kansainvälisesti sovituin menetelmin 610:llä pysyvällä koealalla (taso I, laaja-alainen seuranta). Metsien kunnon, ilman epäpuhtauksien sekä muiden tekijöiden välisiä suhteita tutkittiin 31 metsikössä eri puolilla Suomea (taso II, intensiivinen seuranta). Lisäksi toteutettiin pilottihankkeita. Toteutettiin Metsänjalostus ohjelmaa. Siihen liittyvät työtavoitteet (jalostuksen suunnittelu, valinta, aineistojen säilytys, uudistamisristeytykset, koetaimien kasvatus ja aineiston testaus sekä tietojenkäsittely) toteutettiin pääosin työsuunnitelman mukaisesti. VMI10 tulokset valmistuivat aikataulun mukaisesti ja tulokset raportoitiin monipuolisesti toukokuussa Arvio: 5 Metsätilastot ja muut tietoaineistot voitiin tuottaa ja viestiä suunnitellusti. Arvio: 5 Metla on toiminut kansallisen seurantaohjelman (national focal centre) toteuttajana ja toimittanut säädösten mukaisesti aineistot EU:lle. Arvio: 5 Metsänjalostusohjelman pitkän aikavälin toteutussuunnitelmien valmistelutyö on edennyt suunnitelmien mukaan. Arvio: 4,5 12

13 Tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli uudistetaan. Kasvihuonekaasupäästöjen arviointi (KHK) Tilastokeskuksen ja MMM:n sopimuksen mukaisesti. Muut viranomaispalvelut; Toteutetaan sovitut viranomaistehtävät. Metlan bruttobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Bruttobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 100 %. Valmisteltiin Metlan hallinnassa olevien tutkimusmetsien siirtoa Metsähallituksen alaisuuteen vuoden 2008 alusta. Tutkimusmetsien hallinnan siirron yhteydessä Metsäntutkimuslaitoksesta siirtyy 35 henkilöä vanhoina työntekijöinä Metsähallituksen palvelukseen. Toimitettiin tiedot YK:n ilmastosopimuksen mukaista raportointia varten Tilastokeskukselle. Geenivaraohjelmaa toteutettiin metsäpuiden osalta suunnitelman mukaisesti. Torjunta-aineiden tarkastuksia tehtiin toimeksiantojen mukaisesti. Tuloja kertyi yhteensä 1,925 milj. euroa. Kustannusvastaavuus oli 182 %. Hallinnan siirron toteutuminen on edennyt hyvin ja uuden hallintomallin tavoitteet toteutumassa. Arvio: 4 Metla tuotti aikataulun mukaisesti Tilastokeskukselle sopimuksen mukaiset tiedot. Arvio: 4 Metla saavutti ja toteutti tavoitteet hyvin. Arvio: 5 Toiminta oli tulos- ja tulotavoitteita kohtuullisen hyvin vastaava. Arvio: 4 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Viranomaispalvelut-ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 16 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 10 % Metlan muista menoista yhteensä viranomaispalveluiden määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 14 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Palkkojen kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2006 oli 2,7 %. Forest Focus -ohjelma käytti vuonna 2006 resursseista 20,7 htv enemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaavasti tutkimusmetsien käyttämä htv-määrä väheni. Muiden menojen määrä väheni 1,5 %. Metlan kokonaismäärärahan käytössä viranomaispalveluiden osuus on pysynyt samana. 13

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2001 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3 Toimintaympäristön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 1 2 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2000 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat 3

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset 1.1 Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. JOHDON KATSAUS... 3 1.2. VAIKUTTAVUUS... 4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 1.3.1

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12.2010 Unigrafia Oy Helsinki 2011 Sisällys 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus toimintaan...5 1.2 Vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

353/02 02 03/2015. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

353/02 02 03/2015. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 353/02 02 03/2015 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 13.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. JOHDON KATSAUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013

MML 729/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2013 MML 729/02 00 02/201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 201 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös Sisällys: 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 1.2.1.

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot