TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös

2 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti Viranomaispalvelut Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut Strateginen suunnittelu ja johtaminen Sisäiset palvelut Tutkimuksen tuki Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITETIEDOT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITE 1. ORGANISAATIO LUETTELO TAULUKOISTA: Taulukko 1. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma... 9 Taulukko 2. Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus Taulukko 3. Metlan tutkijoiden julkaisut suoriterekisterin mukaan Taulukko 4. Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 5. Metsäntutkimuslaitoksen bruttobudjetoidun toiminnan tulot talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna vuonna Taulukko 6. Nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) kustannusvastaavuuslaskelma

3 1 JOHDON KATSAUS Globaalit muutosvoimat vaikuttavat sekä metsäntutkimuksen että koko metsäalan toimintaan vuosi vuodelta entistä enemmän. Tutkimukseen kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Tutkijoiden pitää löytää oikeat, yhteiskunnan kannalta ajankohtaiset tutkittavat kysymykset ja niihin vastauksia. Tutkijoiden tulisi itse hankkia entistä enemmän tutkimusrahoitusta ja kyetä tuotteistamaan, kaupallistamaan ja markkinoimaan tuotettu tieto asiakkaille. Globalisaatio edellyttää myös yhä aktiivisempaa panostusta kotimaiseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen. Myös kilpailu tutkimusrahoituksesta kovenee koko ajan. Samanaikaisesti peräänkuulutetaan tutkimus- ja kehitystoiminnan tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Olemme siirtymässä yhä vahvemmin tilaaja-tuottajamallin mukaiseen toimintaan. Tähän tähtää tutkimusrahoituksen ohjaaminen yhä suuremmassa määrin kilpaillun rahoituksen suuntaan. Suomen metsäteollisuuden lopputuotteiden hintakehitys päävientimarkkinoilla Länsi-Euroopassa oli vuonna 2006 selvästi kaksijakoista. Sahatavaran hintojen nousu oli odottamattoman suuri, kun taas paperiteollisuudessa hintakehitys jäi ylitarjonnan vallitessa edelleen vaatimattomaksi. Kannattavuuden parantamiseksi paperin tuottajat sulkivat joitakin tuotantoyksiköitä Suomessa ja muualla Euroopassa. Metsäverotuksen siirtymäkauden päättyminen hiljensi alkuvuonna puukauppaa kotimaassa, mutta kauppa vauhdittui hintojen noustessa loppuvuodesta. Yksityismetsien hakkuut jäivät kuitenkin kymmenyksen edellisvuotta pienemmäksi. Raakapuun tuonnin kasvu Suomeen taittui. Huolta puun saatavuudesta lisäsi Venäjän ilmoitus vientitullien korotuksista. Julkisuudessa olivat esillä myös metsien lisäsuojelun tarpeet, METSO-ohjelman vapaaehtoiset keinot metsien suojelemiseksi, bioenergian käytön lisääminen, ja yleensä puun merkitys uusiutuvana luonnonvarana ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsäsektorin tulevaisuutta arvioitiin useissa viime vuonna ilmestyneissä raporteissa. Suomen EU-puheenjohtajakauden tapahtumissa Suomen metsäsektori oli myös laajasti esillä. Metsäsektorin tulevaisuus näyttää kuitenkin suotuisalta, sillä metsillä ja puulla on yhteiskunnassa monipuolista kysyntää. Valtakunnan metsien inventoinnin viimeisimmät tulokset osoittavat, että metsiemme vuotuinen kasvu on jo lähes saavuttanut sadan miljoonan kuution vuotuisen kasvun. Kotimaisen puun käyttöä on mahdollista lisätä merkittävästikin. Metsäntutkimuslaitoksen toimintaa vuonna 2006 luonnehtivat uuden strategian toteuttaminen sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvattaminen. Tavoitteena on tehdä tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja metsäpolitiikan valmistelua edistävää tutkimus- ja kehitystyötä. Tutkimus- ja kehitystyön asiakaslähtöisyyttä parannettiin mm. ottamalla käyttöön uusi prosessipohjainen matriisiorganisaatio. Ydin- ja tukiprosesseja on kehitetty tukemaan strategiaa. Lisäksi kehitettiin osaamisen johtamista ja systemaattista hallintaa sekä laatujohtamista. Elokuussa aloitti työnsä uusi, sisäisten palvelujen palvelujohtaja. Vuoden 2006 aikana valmistuivat sekä eurooppalaisen metsäsektorin teknologiayhteisön (Forest-Based Technology Platform) että Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiat, joiden laadinnassa myös Metla oli vahvasti mukana. Olemme olleet perustamassa metsäalan huippuosaamiskeskittymää Metsäklusteri Oy: tä ja rakentaneet yhdessä KCL:n ja VTT:n kanssa työtilan Finnish Forest Cluster Research Portal, jonka tavoitteena on edistää metsäklusterin tutkimusstrategian pohjalta tutkimushankkeiden valmistelua. Lisäksi olemme mukana toteuttamassa kolmea osaamisklusteria: Metsäklusterin uudistuminen, Asumisen osaamisklusteri ja Tulevaisuuden energiateknologiat Energiateknologian klusteriohjelma. Metsäpolitiikkaamme on viime vuosina ohjannut metsien käyttöä ja hoitoa linjaava kansallinen metsäohjelma (KMO). Kuluneen vuoden aikana maa- ja metsätalousministeriö käynnisti KMO:n uudistamisen. Tähän uudistamistyöhön liittyvää Metsäneuvoston tulevaisuuskatsausta varten Metla laati ministeriön toimeksiannosta metsäalan tulevaisuusraportin. Raportissa esitetään arvio metsäalan toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2015, vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia sekä niiden toteutumista edistävien politiikkatoimien alustava kartoitus. 3

4 Metsien monimuotoisuuden turvaaminen on keskitetty kansallisessa metsäohjelmassa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO). Ohjelman seuranta ja arviointi aloitettiin vuoden 2003 lopussa, jolloin maa- ja metsätalousministeriö antoi Metlalle toimeksiantona ohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Samanaikaisesti ympäristöministeriö antoi toimeksiantona Suomen ympäristökeskukselle ohjelman ekologisten vaikutusten seurannan ja arvioinnin. Metlan ja SYKEn yhteistyönä valmistunut arviointiraportti julkistettiin loppuvuodesta Vuoden lopulla julkistettiin myös Biologinen monimuotoisuus talouskysymyksenä -raportti, jonka laadintaan ja toimitukseen Metla osallistui merkittävällä panoksella. Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät -ohjelmassa laadittiin menetelmiä Suomen kasvihuonekaasujen raportointiin sekä tarkasteltiin ilmastosopimuksen taloudellisia vaikutuksia Suomelle ja muille maille. Tiedonkeruumenetelmien ja tietokonemallien avulla Suomi pystyi raportoimaan mm. maaperän hiilen varastomuutokset ensimmäistä kertaa vuodelta Tutkimusohjelma tuotti tuloksia Suomen kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita varten. Metlassa valmistui, yhteistyössä ympäristönäytteitä säilyttävien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja luonnontieteellisten museoiden kanssa, selvitys ympäristönäytteiden varastoinnin ja yhteiskäytön kehittämiseksi Suomessa. Selvityksen avulla pyritään toimintojen tehostamiseen ja yhtenäistämiseen näytteiden säilytyksessä, näytteisiin liittyvän tiedon tallennuksessa ja tiedon saannissa. Tavoitteena on, että säilytyksessä olevien näytteiden yhteiskäyttö lisääntyisi tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä. Metlan kansainvälinen toiminta jatkui erittäin vilkkaana. Vuoden 2006 näkyvin ja merkittävin Metlan järjestämä kansainvälinen tapahtuma oli Kotka V -kokous. Tähän FAO:n ja Metlan isännöimään kokoukseen osallistui metsävarojen asiantuntijoita yli 50 maasta. Mukana oli myös lukuisia eri kansainvälisten järjestöjen edustajia. Kokouksen tavoitteena oli laatia suunnitelmia ja toimintaohjeita maailman metsien tilan seuraavaa arviointia varten. Metlan tuottavuusohjelman mukaisesti valmisteltiin tutkimus- ja opetusmetsien hallinnan siirtoa Metsähallitukseen. Vuoden lopulla varmistui myös, että Metlan pääkaupunkiseudun toiminnot keskitetään Vantaan Jokiniemeen. Molemmat edellä mainituista muutoksista toteutetaan vuoden 2008 aikana. Joensuun toimintayksikön kehittämistä jatkettiin ministeriön kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. Vuoden aikana sovittiin myös, että tuottavuusohjelman henkilötyövuosileikkauksien takia Joensuun henkilökuntaa ei enää kasvateta, vaan Joensuun henkilöstön suhteellinen asema säilytetään jatkossa nykytasolla. Vuoden aikana valmisteltiin myös Metlan ja MTT:n toimitilojen yhteiskäyttöä Kannuksessa ja Rovaniemellä. Merkittäviä rakennusinvestointeja oli käynnissä Haapastensyrjässä ja Suonenjoella. Molemmissa kohteissa TE-keskusten myöntämä rahoitustuki oli varsin huomattava. Vuoden 2006 lopulla Suomen Akatemia julkisti raportin Suomen tiede kansainvälisessä vertailussa Bibliometrinen analyysi. Raportissa vertaillaan julkaisutoimintaan perustuen OECD-maiden tutkimusten tuloksellisuutta sekä näkyvyyttä, tieteellistä vaikuttavuutta ja laatua viimeisen 20 vuoden aikana. Ilahduttavaa oli havaita, että luonnontieteissä Metlan tieteellinen julkaisutuotanto oli kasvanut vuosina voimakkaimmin Kuopion yliopiston ja Åbo Akademin ohella. Vuodesta 2006 on ilolla todettava, että julkaisutoiminta on pysynyt aktiivisena. Erityisesti on panostettu tutkimustiedon käytäntöön vientiin. Tämä ilmeni mm. siinä, että kotimaisten ja kansainvälisten esitelmien määrä kasvoi ja Metlan laatimilla opaskirjoilla oli erittäin hyvä kysyntä. Metla saavutti kiitettävästi ympäristöministeriön asettamat tulostavoitteet luonnonsuojelualueiden hoidossa. Erityisesti on syytä mainita Kolin hotellin uuden vuokrasopimuksen valmistelu valtion puolesta ja esitys Mallan luonnonpuiston laidunkysymysten ratkaisuksi. Maa- ja metsätalousministeriön asettamista tulostavoitteista ainoastaan henkilöstösuunnitelma jäi toteutumatta, koska sen laadinta edellyttää Metlan henkilöstön osaamisen analysointia ja osaamisrakenteen määrittelyä uuden strategian pohjalta. Tämä työ on parhaillaan käynnissä. Muilta osin tulostavoitteet saavutettiin varsin hyvin. 4

5 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Metlan organisaatio muutettiin prosessiorganisaatioksi vuoden 2006 alusta lukien. Tuloksellisuus kuvataan seuraavien ydin- (y) ja tukiprosessien (t) avulla: tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti (y) viranomaispalvelut (y) asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut (y) strateginen suunnittelu ja johtaminen (t) sisäiset palvelut (t) tutkimuksen tuki (t) Edellä kuvattua rakennetta on noudatettu toimintakertomuksen sisällössä. Toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös sanallisesti saavutetun tuloksen arvosanan avulla seuraavasti: 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos ja 0 = ei tulosta. Myös arvosanan puolikkaita (esim. 4,5) on käytetty. 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti -ydinprosessi muodostuu pääosin tulosvastuullisista, määräaikaisista tutkimusohjelmista. Samaa aihepiiriä käsittelevät tutkimushankkeet muodostavat tutkimusohjelman ja muut tutkimushankkeet ryhmitellään painoalojen mukaan erillishankkeista koostuviksi hankeryhmiksi. Tutkimustoiminnan painoalat ovat: 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys 3. Metsäekosysteemien rakenne ja tominta 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot 5

6 Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön strategia: 1. Metsien käyttöaste on korkea, metsätalous on kannattavaa ja metsien käyttö on laajasti hyväksyttyä. 2. Metsien kasvun taso on korkea, metsät ovat terveitä ja monimuotoisia. 3. Metsäalalle syntyy uutta yrittäjyyttä ja palveluita. 4. Suomi on metsäalan koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan edelläkävijä. 5. Julkisen metsäkonsernin palvelu on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta. Metsätalouden vaikuttavuustavoitteet: 1. Metsien hyvä puuntuotannollinen tila 2. Metsien monimuotoisuus 3. Metsien korkea puuntuotannollinen käyttöaste 4. Metsätalouden kannattavuus Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tutkimuslaitos toimii uudistetun strategiansa mukaisesti vuonna Toimintaa suunnataan temaattisesti ja innovaatiopoliittisesti niin, että Metlan yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyy. Keskeisten tuotosten määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus pysyy edellisten vuosien tasolla (37 %). Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus nousee 14,0 milj. euroon vuoteen 2014 mennessä. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan. Ohjelmat pääpainoaloittain: 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset, MOT (päättyi) Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma, MTS (päättyi) Puutuotteiden mahdollisuudet ja menekki, PKM (jatkuu) Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma, MKL (suunniteltiin, alkaa 2007) Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma, BIO (suunniteltiin, alkaa 2007) Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma, MSU (suunniteltiin, alkaa 2007) 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset, TUK (jatkuu) Tulevaisuuskatsaus Kansallisen metsäohjelman KMO 2010 tarkistamiseksi Osallistuttu ilmastomuutoksen sopeutumistutkimusohjelmaan Päättyneet tutkimusohjelmat (HMS, MOT, MTS) toteutettiin hyvin, ne tuottivat runsaasti uutta tieteellistä raportoitua tietoa. Käytännöllistä tietoa viestittiin ja vaikuttavutta saavutettiin tiedotteilla, metsäammattilaisille suunnatuilla kirjoilla, laskentaohjelmistoilla sekä seminaareilla. Tutkimuksen suuntaaminen tulostavoitteen mukaisesti vahvistui uusien alkaneiden ja suunnitteilla olevien ohjelmien kautta. Arvio: 4 6

7 Tutkimusosaaminen kytketään aikaisempaa kiinteämmin palvelemaan toimialan kehitystoimintaa. 3. Metsäekosysteemin rakenne ja toiminta Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät, HMS (päättyi) Metsäekosysteemin toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL) (suunniteltiin, alkaa 2007) 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Valtakunnan metsien inventointia tukeva tutkimus Uudet tutkimusohjelmat valmisteltiin yhteistyössä tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa. Metla oli mukana Metsäklusteri Oy:n perustamisessa. Metsäklusteri Oy:n tutkimusagendan valmistelua varten rakennettiin työtila yhteistyössä KCL:n ja VTT:n kanssa. Toteutettiin kolmea osaamiskeskusohjelmaa. Toteutettiin sidosryhmäanalyysi. Uusien tutkimusohjelmien valmistelu yhdessä laajan toimijajoukon kanssa lisäsi Metlan T&K toiminnan asiakaskytkentää. Tutkimusosaamista hyödynnettiin monissa kansallisissa ohjelmissa (KMO, METSO) ja suunnittelussa (Tulevaisuuskatsaus). Metlan toiminta voitiin kytkeä hyvin kansalliseen strategiseen metsäsektorin tutkimussuunnitteluun. Arvio: 4,5 Keskeisten tuotosten määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla (taulukko 3). Yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavoite on 3,450 milj. euroa (taulukko 1). Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus pysyy edellisten vuosien tasolla (37 %) (taulukko 1) Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus on 14 milj. euroa v (taulukko 2). Kansainvälisiä referoituja julkaisuja valmistui 212. Kansallisia referoituja julkaisuja valmistui 18. Referoimattomattomia julkaisuja valmistui 386. Lehtiartikkeleita julkaistiin 197. Muita julkaisuja valmistui 232. Kansainvälisiä esitelmiä pidettiin 350. Kotimaisia esitelmiä pidettiin 510. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 5,728 milj. euroa. Kustannusvastaavuus oli 41 %. Kilpailtu ulkopuolinen tutkimusrahoitus oli 9,45 milj. euroa (v ,56 milj. ; v ,43 milj. ) Tieteellisten artikkeleiden lukumäärä säilyi edellisen vuoden tasolla. Esitelmien määrä nousi selvästi, mikä osoittaa tutkijoiden tutkimusviestinnän parantuneen. Arvio: 4,5 Asetettua tulostavoitetta vastaavat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot ylittivät tavoitteen 66 %:lla. Kustannusvastaavuus oli tavoitetta korkeampi. Arvio: 5 Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa onnistuttiin varsin hyvin. Arvio: 5 7

8 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti -ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 51 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 20 % Metlan muista menoista yhteensä tutkimustiedon tuottamisen, hankkimisen ja käytäntöön viennin määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 42 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta. Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Prosessipohjaiseen organisaatioon siirtymisen vuoksi vuoden 2006 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2004 ja 2005 lukuihin. Vuosina 2004 ja 2005 tutkimuksen tukitoimintoja sisältyi tutkimuksen hankkeille ~ 4 % verran kokonaismäärärahan käytöstä. Tutkimuksen tukitoimintojen korjauksilla palkkojen kasvu oli 3,4 % ja muiden menojen kasvu 2,8 % edellisestä vuodesta. Kokonaismäärärahan kasvu on 3,3 % edellisestä vuodesta. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tarkastelu Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2006 Metlan yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavotteiksi asetettiin 3,450 milj. euroa ja kustannusvastaavuuden pysyminen edellisten vuosien tasolla (37 %). Suomen Akatemian rahoitus ja tutkimushankkeilla oleva yhteistyörahoitus (yhteistutkimusmomentti ja tutkimushankkeilla oleva 630* -rahoitus) eivät olleet tässä tavoitteessa mukana. Tämän rahoituksen osuus oli 2,020 milj. euroa. Asetettua tulostavoitetta vastaavat yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 5,728 milj. euroa, mikä ylitti tavoitteen 66 %:lla. Kokonaistuotot olivat 7,748 milj. euroa. EU:lta saatiin rahoitusta 2,101 milj. euroa, mikä ylitti tulostavoitteen 68 %:lla. Suurin syy EU:lta hankittavan rahoituksen tavoitteen ylittymiseen oli se, että EU:n metsien ja ympäristövaikutusten seurantaa koskevan kansallisen Forest Focus -ohjelman (FFO) päätökset saatiin ohjelmakausilta , kaikki ohjelman pilottihankkeet saatiin käyntiin ja toteutuneita kustannuksia vastaavat tuloutukset voitiin suorittaa. Toisaalta myös muu EU:n osarahoittama tutkimustoiminta vilkastui huomattavasti vuonna Forest Focus -ohjelman tutkimusten, kokeiden ja demonstraatiohankkeiden lisäksi Metlassa alkoi kuusi muuta EU-hanketta vuonna Tuottotavoitetta parempi kokonaistulos johtui osaltaan myös talousarviotalouden ulkopuolelta saadun rahoituksen lisääntymisestä. Sen kertymä, 1,813 milj. euroa, oli 51 % suurempi kuin vuonna Kustannusvastaavuus oli tulossopimuksen tavoitetta parempi, 41 %. Suomen Akatemian rahoituksen kustannusvastaavuus oli hieman edellisen vuoden tasoa parempi, 67 %. Tutkimushankkeilla olevan yhteistyörahoituksen kustannusvastaavuus oli 66 %. 8

9 Taulukko 1. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 1) Tavoite )3) Toteutunut ) Toteutunut ) Toteutunut 2004 TUOTOT Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta EU:lta saatu rahoitus muu valtion ulkop. rahoitus Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palveluiden ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista 4) Poistot Kokonaiskustannukset yht KUSTANNUSVASTAAVUUS Tuotot-kustannukset Kustannusvastaavuus-% ) Kustannusvastaavuus-% * * Ei sisällä Suomen Akatemian eikä tutkimushankkeilla olevaa yhteistyörahoitusta 1) 2) 3) 4) Tavoite sisältää hankkeistettujen TAU-, YRT- ja EU-hankkeiden tuotot ja kustannukset. Toteutunut sisältää hankkeistettujen TAU-, YRT-, EU- ja SA-hankkeiden tuotot ja kustannukset vuosina 2004, 2005 ja 2006 sekä vuonna 2006 tutkimushankkeilla olevan yhteistutkimuksen tuotot 1,3 milj. ja kustannukset 1,9 milj.. Vuonna 2006 kustannuksiin lisätty EU:n Forest Focus ohjelman hankkeiden kustannuksia 1,7 milj, jota vastaava tulo on kirjattu vuodelle Osuus yhteiskustannuksista 65 % vuosina ja 67 % vuonna 2006 sisältää yhteisrahoitteisen toiminnan poistot. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmaan sisältyvien hankeryhmien lyhenteet ja sisältö TAU valtion talousarvion ulkopuolinen rahoitus, Metlan momentti SA Suomen Akatemian momentti YRT Yhteisrahoitteinen toiminta, Metlan momentti sekä laskutettava toiselle virastolle siirrettävä 630*-rahoitus EU EU:n osarahoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta MUUT Yhteistutkimusmomentit ja tutkimushankkeilla oleva 630*-rahoitus 9

10 Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus Metlan kilpaillun ulkopuolisen rahoituksen kokonaisvolyymi oli vuonna ,45 milj. euroa (18 % toiminnan kokonaiskustannuksista) ja kasvua edellisvuoteen oli noin 1 milj. euroa. Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankintaa tehostettiin, sen hankintaa varten vakiinnutettiin tukipalvelu ja hakemusten seurantaa varten kehitettiin ja otettiin käyttöön erillinen hakemusrekisteri. Tutkijat kirjaavat rekisteriin kaikki lähettämänsä hakemukset. Taulukosta 2 nähdään kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen kehitys vuosina , keskiarvo vuosille ja , sekä vuoden 2006 tulossopimustavoite ja toteuma. Rekisterissä olevista hakemuksista, joiden odotettu päätöspäivä oli vuonna 2005 hyväksyttiin 64 %, euromäärältään 31 % kaikkien hakemusten yhteissummasta. Rekisterissä olevista hakemuksista, joiden odotettu päätöspäivä oli vuonna 2006 hyväksyttiin 51 %, euromäärältään 26 % kaikkien hakemusten yhteissummasta. Ulkopuolisen kilpaillun tutkimusrahoituksen nousu vuodesta 2001 vuoteen 2006 on 64 %. Vuoden 2005 tasosta korotuksen tulee olla 64 %, vuositasolla ~ 6,5 %, jotta tavoite 14,0 milj. euroa v saavutetaan. Ulkopuolisesta kilpaillusta tutkimusrahoituksesta keskimäärin 63 % on ollut nettobudjetoitua, joka rasittaa Metlan henkilötyövuosikiintiötä (v htv; v htv; v htv). Taulukko 2. Ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vv. Tulos- vuosi Ver- vv sopi tailu mus 2006 k.a k.a. Rahoituslähde Metlan nettobudj. tulorahoitus Asiakasrahoitteinen toiminta EU-rahoitus Yhteisrahoitteinen toiminta Talousarvion ulkopuolinen rahoitus Yhteensä Muiden hallinnonalojen tutkimusrahoitus Suomen Akatemia Yhteistyörahoitus Yhteensä Ulkop. tutkimusrahoitus yht Lisäys/vähennys, % ed. vuodesta Metlan nettob. tutk.tuottojen,%- osuus ulkop. tutk.rahoituksesta Htv Osuus kokonaismäärärahan käytöstä, %

11 Tulosanalyysi Tutkimusohjelmien onnistunut suuntaaminen perustui: laajaan konsultaatioon metsäsektorin eri toimijoiden kanssa, aikaisempaan tutkimukseen tai tutkimusohjelmiin, joiden perusteella on tunnistettu keskeiset T&K tehtävät, tutkijoiden hyvään ammattitaitoon, suuntaamista auttoi metsäsektorilla tehty strateginen tutkimussuunnittelu, mikä on varsin samansuuntainen Metlan strategian kanssa sekä sidosryhmäanalyysiin, jonka avulla kohdennettiin tutkimussuunnittelua ja viestintää. Kaikki suunnittelu jouduttiin tekemään niukentuneilla henkilöresursseilla. Tuottavuusohjelman vuoksi ei ole voitu ryhtyä painoaloja metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ja metsien yhteiskunnallinen merkitys tukevaan rekrytointiin. Metlan tutkijoiden tieteellisten julkaisujen määrä on hyvä, se pysyi edellisvuoden tasolla ja tieteelliset julkaisut ilmestyivät kansainvälisesti korkeatasoisissa sarjoissa. Tuotos osoittaa tutkijoiden perustehtävän onnistuneen hyvin myös muutostilanteessa. Populaarijulkaisujen määrä laski hieman, mutta samanaikaisesti esitelmien määrä kasvoi. Esitelmien avulla tietoa voidaan viestiä laajasti ja viestin sisältö ja esittämistapa voidaan kohdentaa parhaiten osanottajien kiinnostuksen mukaan. Taulukko 3. Metlan tutkijoiden julkaisut suoriterekisterin mukaan Julkaisut Vuosi Tilanne Kansainväliset referoidut julkaisut Kansalliset referoidut julkaisut Referoimattomat julkaisut Lehtiartikkelit Muut julkaisut Kansainväliset esitelmät Kotimaiset esitelmät

12 2.2 Viranomaispalvelut Viranomaispalvelut koostuvat kuudesta tulosvastuullisesta, toistaiseksi voimassa olevasta tutkimusohjelmiin verrattavasta tehtäväkokonaisuudesta seuraavasti: valtakunnan metsien inventointi, metsien terveydentilan seuranta, metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat, metsätilastollinen tietopalvelu, tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö sekä muut viranomaispalvelut. Strategiset linjaukset ja yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Maa- ja metsätalousministeriön strategia: Metsähallituksen liiketoiminnan ja julkisten hallintotehtävien ohjauslinjaus, jonka mukaan valtion omistamien metsien keskittämistä Metsähallitukseen jatketaan. Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli uudistetaan niin, että uusi nykyistä merkittävästi kustannustehokkaampi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuoden 2007 alusta lähtien. Metlan bruttobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Bruttobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 100 %. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) maastoaineistojen keruu, esikäsittely ja raportointi Metsätilastollisen tietopalvelun käyttäjäkunta säilyy, palvelun käytettävyys ja ylläpito parenee, tietosisällön ylläpito ja laatu turvataan sekä yhteistyö muihin hankkeisiin ja organisaatioihin toimii Metsien terveydentilan seuranta (Forest Focus) EU:n säädösten mukaisella tavalla keräämällä ja raportoimalla aineistot Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelman toteuttaminen Suomen keskeiset metsävaratunnukset laskettiin VMI10:n vuosien 2004 ja 2005 mittausaineistojen perusteella. Tulokset raportoitiin koko maan sekä erikseen Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen osalta. Laadittiin ja julkaistiin metsäsektoria käsitteleviä metsätilastoja osana Suomen Virallista Tilastoa (SVT) sekä tuotettiin tietoa metsäsektorista sidosryhmien tarpeisiin. Metla inventoi puiden kunnon vuosittain kansainvälisesti sovituin menetelmin 610:llä pysyvällä koealalla (taso I, laaja-alainen seuranta). Metsien kunnon, ilman epäpuhtauksien sekä muiden tekijöiden välisiä suhteita tutkittiin 31 metsikössä eri puolilla Suomea (taso II, intensiivinen seuranta). Lisäksi toteutettiin pilottihankkeita. Toteutettiin Metsänjalostus ohjelmaa. Siihen liittyvät työtavoitteet (jalostuksen suunnittelu, valinta, aineistojen säilytys, uudistamisristeytykset, koetaimien kasvatus ja aineiston testaus sekä tietojenkäsittely) toteutettiin pääosin työsuunnitelman mukaisesti. VMI10 tulokset valmistuivat aikataulun mukaisesti ja tulokset raportoitiin monipuolisesti toukokuussa Arvio: 5 Metsätilastot ja muut tietoaineistot voitiin tuottaa ja viestiä suunnitellusti. Arvio: 5 Metla on toiminut kansallisen seurantaohjelman (national focal centre) toteuttajana ja toimittanut säädösten mukaisesti aineistot EU:lle. Arvio: 5 Metsänjalostusohjelman pitkän aikavälin toteutussuunnitelmien valmistelutyö on edennyt suunnitelmien mukaan. Arvio: 4,5 12

13 Tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli uudistetaan. Kasvihuonekaasupäästöjen arviointi (KHK) Tilastokeskuksen ja MMM:n sopimuksen mukaisesti. Muut viranomaispalvelut; Toteutetaan sovitut viranomaistehtävät. Metlan bruttobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Bruttobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 100 %. Valmisteltiin Metlan hallinnassa olevien tutkimusmetsien siirtoa Metsähallituksen alaisuuteen vuoden 2008 alusta. Tutkimusmetsien hallinnan siirron yhteydessä Metsäntutkimuslaitoksesta siirtyy 35 henkilöä vanhoina työntekijöinä Metsähallituksen palvelukseen. Toimitettiin tiedot YK:n ilmastosopimuksen mukaista raportointia varten Tilastokeskukselle. Geenivaraohjelmaa toteutettiin metsäpuiden osalta suunnitelman mukaisesti. Torjunta-aineiden tarkastuksia tehtiin toimeksiantojen mukaisesti. Tuloja kertyi yhteensä 1,925 milj. euroa. Kustannusvastaavuus oli 182 %. Hallinnan siirron toteutuminen on edennyt hyvin ja uuden hallintomallin tavoitteet toteutumassa. Arvio: 4 Metla tuotti aikataulun mukaisesti Tilastokeskukselle sopimuksen mukaiset tiedot. Arvio: 4 Metla saavutti ja toteutti tavoitteet hyvin. Arvio: 5 Toiminta oli tulos- ja tulotavoitteita kohtuullisen hyvin vastaava. Arvio: 4 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Viranomaispalvelut-ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 16 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 10 % Metlan muista menoista yhteensä viranomaispalveluiden määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 14 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Palkkojen kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2006 oli 2,7 %. Forest Focus -ohjelma käytti vuonna 2006 resursseista 20,7 htv enemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaavasti tutkimusmetsien käyttämä htv-määrä väheni. Muiden menojen määrä väheni 1,5 %. Metlan kokonaismäärärahan käytössä viranomaispalveluiden osuus on pysynyt samana. 13

14 Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tarkastelu Toiminnan rahoituksen selvän supistumisen seurauksena tutkimusmetsien hakkuuvolyymi oli alhainen vuonna Vuoden 2005 tavanomaista suurempi hakkuuoikeuksien myynnin hankintaennakoiden kirjautuminen toimintavuodelle nosti tuotot lähelle tavoitetta.toiminnan rahoituksen supistumisesta johtuen kustannukset laskivat puoleen. Tulotavoite (luonnonsuojelualueiden tuotot mukaan lukien) saavutettiin lähes täysin, mutta kustannusten laskun seurauksena käyttöjäämä oli 28 % yli arvioidun. Käyttöjäämävaikutuksen lisäksi korko-%:n lasku pienensi korkojen osuutta puoleen arvioidusta. Toiminta oli huomattavan ylijäämäistä. Taulukko 4. Bruttobudjetoidun tuloa tuottavan toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot Kokonaiskustannukset yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuotoista, % Yli-/alijäämä tuotoista, % Tuotot %, kokonaiskustannuksista Työministeriön osuus laskelmien erilliskustannuksista Laskelmissa käytetty nimelliskorko-% 2,0 2,4 3,0 Hakkuuoikeuksien myynti hankintaennakkona

15 Taulukko 5. Metsäntutkimuslaitoksen bruttobudjetoidun toiminnan tulot talousarviossa asetettuun tavoitteeseen verrattuna vuonna 2006 (sisältää myös luonnonsuojelualuiden tuotot, jotka eivät sisälly kustannusvastaavuuslaskelmaan) Tulot Talousarvio euroa Toteutunut euroa Vertailu euroa Tot-% Puunmyynti Maan- ja rakennusten vuokrat Muut tulot Yhteensä Bruttobudjetoidun toiminnan puunmyyntituottoja oli 100 % budjetoidusta. Maan- ja rakennusten vuokria ja kämppien käyttömaksuja kertyi 85 % ja muita tuottoja 83 % budjetoidusta. Muut tuotot ovat metsästyksen ja kalastuksen lupamaksuista, maa-ainesmyynnistä, kaluston myynnistä ja muista sekalaisista tuotoista. Tulosanalyysi VMI10:n ( ) tulostavoitteet toteutuivat erittäin hyvin ja tulokset raportoitiin aikataulun mukaisesti ja laajasti eri viestimissä. Uuden otantakehikon operatiivinen toteutus sujui hyvin ja sitä auttoivat myös suotuisat maastosäät. Yhteistyösopimus Metsäkeskusten kanssa on tuonut toiminnan tarvitsemaa lisäresurssointia. VMI:n resurssointi on alimitoitettu ja toiminnan rahoitus edellyttää yhteistyötä Metsäkeskusten kanssa, mikä vaikuttaa Metsäkeskusten muun toiminnan rahoitukseen. Metsien terveydentilan seuranta (Forest Focus) eteni hyvin ja on tuottanut laajan seuranta-aineiston EU:n ja kansallisiin tarpeisiin. Laajan loppuraportin käsikirjoitus valmistui, jonka perusteella voidaan todeta monitieteisten pitkäaikaisseurantojen tärkeys. Metsänjalostus ohjelman toteuttamiseen on voitu toistaiseksi osoittaa toiminnan kannalta vähimmäisresurssit. Lähivuosien kuluessa jalostusohjelman mukainen toiminta lisääntyy ja tulee lisäämään kustannuksia. Syksyllä 2006 alkaneet tutkimusmetsien hallinnan siirtoneuvottelut sujuivat kiinteistöomaisuuden (metsät, rakennukset ja rakennelmat) osalta hyvin ja periaatelinjaukset tehtiin vuoden 2007 alkuun mennessä. Luonnos yhteistoiminnan puitesopimuksesta valmistui. Kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa (KHK), Kioto pöytäkirjan edellyttämät tulostavoitteet saavutettiin, mutta vain erityisjärjestelyin ja henkilöstön erittäin hyvän sitoutumisen avulla. KHK-laskentaa ja sen menetelmäkehitystä Metlassa tukee laaja tutkijaverkko. KHK-laskenta on Metlan viranomaistoiminnan luontoista laskentaa ilman uutta resurssointia, mikä on johtanut tilapäisjärjestelyihin perustuvaan toimintaan. Kaikista viranomaistoiminnoista voidaan todeta, että yhdessä MMM:n kanssa tulee välittömästi tarkistaa tulostavoitteet ja resurssit. 2.3 Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut Asiakasrahoitteisiin tutkimuspalveluihin kuuluvat asiakkaiden tilaamat ja rahoittamat tilaustutkimukset sekä muu nettobudjetoitu maksullinen palvelutoiminta. 15

16 Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Metlan nettobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Asiakasrahoitteisen nettobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuunottamatta taimitarhatoimintaa. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta ja vaikuttavuudesta (asteikko 0 5) Metlan nettobudjetoidun palvelutoiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Tavoite 1,5 milj. euroa. Tuotot olivat 1,626 milj. euroa Toiminnan volyymi ylitti 8 %:lla asetetun tavoitteen. Tuottokertymästä laskien suurin asiakasryhmä oli elinkeinoelämä (1,247 milj. / 77 %) Asiakasrahoitteisen nettobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuus on 100 %. Kustannusvastaavuus oli 117 % tutkimustaimitarha mukaan luettuna. Arvio: 5 Kustannusvastaavuus ylitti tavoitteen 17 %:lla. Arvio: 5 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut -ydinprosessin kustannukset on esitetty kohdassa 2.8 Yhteenvetotiedot toiminnan tuloksellisuudesta. Taloudellisuus Määrarahan käyttö palkat euroa, mikä on 1 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä on 2 % Metlan muista menoista yhteensä asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut -prosessin määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 2 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta. Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tarkastelu ja tulosanalyysi Metlan toimintamenomomentille nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) tulostavoitteita vuodelle 2006 olivat toiminnan volyymin ja siihen tarvittavan henkilöstömäärän säilyminen edellisten vuosien tasolla. Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan välisen tulossopimuksen mukaisesti ART:n kustannusvastaavuustavoite oli 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. ART:n tuotot olivat 1,626 milj. euroa vuonna Tähän summaan sisältyi 0,136 milj. euroa varte-ennakoiden tuloutuksia ja 0,267 milj. euroa tutkimustaimitarhan myyntituloja. Tuottokertymä pysyi edellisen vuoden tasolla ja ylitti vuoden 2006 talousarvion 1,500 milj. euroa yli 8 %:lla. Samoin kuin edellisenä vuonna, ART:n henkilöstömäärä oli 18 henkilötyövuotta vuonna Tämä oli myös tulossopimuksessa asetettu tavoite. Kannattavuuskin toteutui tulossopimuksen mukaisesti. Koko nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus parani 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli tarkasteluvuonna 117 %. 16

17 Taulukko 6. Nettobudjetoidun maksullisen palvelutoiminnan (asiakasrahoitteinen toiminta/art) kustannusvastaavuuslaskelma Talousarvio Toteutunut Toteutunut Toteutunut TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot maksullisen toiminnan myyntituotot 1) maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset varte- ja siementaimiennakoita vast. henkilök.2) varte- ja siementaimiennakoita vast. erillisk.2) Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista Korot Poistot Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ Tunnusluvut Käyttöjäämä tuotoista,% Ylijäämä tuotoista, % Tuotot % kokonaiskustannuksista Laskelmissa käytetty nimelliskorko-% 2,0 2,4 3,0 1) Sisältää vuosina saatujen ennakkomaksujen tuloutuksia euroa. Tulouttamattomien ennakkomaksujen määrä oli euroa. 2) Keskeneräisten varte- ja taimihankkeiden saatuja ennakkomaksuja vastaavat vuoden 2006 kustannukset euroa sisältyvät lukuihin vähennyksinä. Vuonna 2006 tuloutettuja toimituksia vastaavien vuosina saatujen ennakoiden kustannukset euroa sisältyvät lukuihin lisäyksinä. Tulouttamattomia ennakkomaksuja vastaavien kustannusten määrä oli euroa. 17

18 2.4 Strateginen suunnittelu ja johtaminen Strateginen suunnittelu ja johtaminen käsittää Metlan toiminnan ja resurssien johtamisen ja kehittämisen strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Laatujohtaminen sisällytetään osaksi johtamisjärjestelmää. Vuoden 2006 aikana laaditaan keskeisten ydintoimintojen prosessikuvaukset kiinnittäen erityistä huomiota tutkimustulosten käytäntöön viennin tehostamiseen. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta (asteikko 0 5) Laatujohtaminen sisällytetään osaksi johtamisjärjestelmää. Keskeisten ydintoimintojen prosessikuvaukset laaditaan kiinnittäen erityistä huomiota tutkimustulosten käytäntöön viennin tehostamiseen. Metlan toimintajärjestelmää (=laatujärjestelmää) kehitettiin. Toteutettiin itsearviointeja. Laadittiin kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmän luonnos. Ylläpidettiin ja kehitettiin laboratorioiden laatujärjestelmiä. Laadittiin tutkimusprosessin kuvaus. Osa tutkimuksen tukiprosesseista on kuvattu. Osaamisen johtamisprosessi ja sen alaprosessit (toiminnan suunnittelu-, tulos- ja kehityskeskustelu-, henkilöstösuunnittelu-, osaamisen hallinta- ja osaamisen kehittämisprosessi) on kuvattu. Toiminnan vuosisuunnittelun prosessi on kuvattu. Laatujohtamisen periaatteita sisällytettiin monipuolisesti osaksi johtamisjärjestelmää ja aikaisemmin aloitettujen laatujärjetelmien kehittämistä jatkettiin. Arvio: 4,5 Metlan ydintoimintojen prosessit on pääsääntöisesti kuvattu ja prosessien mukaista toimintaa kokeiltiin raportointivuonna. Arvio: 4 18

19 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Määrärahan käyttö palkat euroa, mikä oli 4 % Metlan kokonaispalkoista muut menot euroa, mikä oli 2 % Metlan muista menoista yhteensä strateginen suunnittelu ja johtaminen tukiprosessin määrärahan käyttö oli euroa, mikä oli 3 % Metlan vuoden 2006 koko toiminnasta Lukujen vertailu aikaisempiin vuosiin 2006 % 2005 % 2004 % Palkat Muut menot Yhteensä Htv Ero vuosien välillä johtuu budjetointitapojen muutoksista. Tulosanalyysi Metlan toimintajärjestelmän hyvänä perustana on sisäinen Mesi-palvelu, johon on dokumentoituna Metlan kaikki toiminnot. Dokumentointia päivitettiin uutta toimintamallia ja strategiaa vastaavaksi, mutta kaikkia toimintadokumentteja ei saatu päivitettyä raportointivuonna. Erillisiä laatujärjestelmiä ylläpidettiin ja kehitettiin tutkimuksen laatuun vaikuttavissa keskeisissä toiminnoissa. Kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmän luonnos valmistui vuoden 2006 loppuun mennessä, ja järjestelmän kehittämisessä käytettiin sisäistä auditointia ja vertailua Metlan keskuslaboratorion laatujärjestelmään. Tutkimusmetsien hallinnan siirron valmistelu Metsähallitukselle ja siitä aiheutuva kenttäkoetoiminnan uudelleenorganisointi vaikuttivat vuoden kehittämistavoitteisiin. Koska kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä toimii Metsähallituksen yhteydessä, on ollut perusteltua suunnitella ja ottaa käyttöön uusi yhteistoimintamalli ennen laatujärjestelmän käyttöönottoa. Keskuslaboratorion akkreditoitu laatujärjestelmä on vakiinnutettu ja toimintayksiköiden laboratorioiden laatujärjestelmiä ylläpidettiin. Voidaan todeta, että Metlan laboratorioissa laatuajattelu on jo vakiintunut. Keskeisten ydintoimintojen prosessikuvausten laadinta on pääsääntöisesti tehty, mutta toimintavuoden muiden sopeuttamistoimien suunnittelun vuoksi kuvausten tekemistä ja toimintamallin kokeilua jatketaan vuonna

20 2.5 Sisäiset palvelut Sisäiset palvelut muodostuvat pysyvistä, tulosvastuullisista palveluhankkeista, joita ovat henkilöstöhallinto-, yleis- ja kiinteistöhallinto-, taloushallinto- sekä tietohallintopalvelut. Metsäntutkimuslaitoksen tulossopimus: Tietotekniikan käyttö- ja investointikulut säilyvät edellisten vuosien tasolla. Tehdään suunnitelma toimitilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksien vähentämisestä ja yhteisten tilojen käytöstä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tulostavoite Tuotokset ja laadunhallinta Arvio toteutumisesta (asteikko 0-5) Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä Rondo. Rondo ja sähköinen tilauskirja otettiin käyttöön sisäisiä prosesseja kehittämällä. Siirtyminen sähköiseen kirjanpitoon onnistui hyvin suunnitelmien mukaan. Vastuita selkiytettiin ja tuottavuutta parannettiin. Arvio: 5 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaihe toteutuu sujuvasti. Tietotekniikan käyttö- ja investointikulut säilyvät edellisten vuosien tasolla. Help Desk ja etätukipalvelu käynnistyvät kevättalvella ja toimivat hyvin vuoden lopulla. Tietoturvallisuuspolitiikka ja -ohjeet ovat ajan tasalla. Tehdään suunnitelma toimitilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksien vähentämisestä ja yhteisten tilojen käytöstä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Oikaisuvaatimuksia käsiteltiin yli 200. Henkilökohtaiset arvioinnit ohjeistettiin ja toteutettiin. Tietohallintohankkeen menot olivat (v ; v ) Muiden hankkeiden menot (v ; v ) Investoinnit (v ; v ) Etätukea annettiin vuoden alusta lukien. Help Desk käynnistyi huhtikuun alussa. Metlan tietoturvallisuuspolitiikan päivitysehdotus tehtiin ja annettiin johdon käsittelyyn. Tietoturvallisuussuunnitelman päivittäminen aloitettiin. Sitä jatketaan sitten, kun politiikka on hyväksytty. Tietoturvallisuusohjeiden päivittäminen siirtyi vuodelle Metlan pääkaupunkiseudun toiminnat keskitetään Vantaalle lukien. Toimitilojen yhteiskäyttö MTT:n kanssa toteutuu Kannuksessa 2007 alkaen ja Rovaniemellä 2008 alkaen. Toteutettiin lämmitysjärjestelmän muutokset Muhoksella ja Suonenjoella. Osallistuttiin hallinnonalan yhteisen laboratoriotoimintojen osaamiskeskuksen suunnitteluun. Kaikkia oikaisuvaatimuksia ei kyetty käsittelemään kohtuullisessa ajassa resurssien vähäisyyden takia. Arvio: 3 Tulostavoite toteutui hyvin Arvio: 4 Help Desk käynnistyi huhtikuun alussa, koska toimittaja ei pystynyt toteuttamaan puhelinpalvelusarjaa mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Vuoden lopussa nämä palvelut toimivat tyydyttävästi, mutta käyttäjät eivät vielä olleet oppineet hyödyntämään niitä riittävästi. Arvio: 3 Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Arvio: 5 20

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

2002 tuloarvio ( ) tuloarvio ( ) 2000 tilinpäätös ( )

2002 tuloarvio ( ) tuloarvio ( ) 2000 tilinpäätös ( ) METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2002 1 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 010 564 euroa (17 900 000

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUMUISTIO /TO

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUMUISTIO /TO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN PERUSTELUMUISTIO 21.3.2006/TO Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010

Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitoksen strategia 2006-2010 Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, jonka tehtävänä on voimassa olevan lain ja

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimintayksikkö

Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimintayksikkö Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimintayksikkö tuottaa tietoa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä metsien käytöstä vastaa suurelta osin metsävarojen seurannasta ja metsätilastoista

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2007

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2007 MMM/Metla tulossopimus 2007 1(4) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2007 1. Vuosien 2007-2012 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro 24.1.2001 337/06/2001 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2001 Maa- ja metsätalousministeriö ja

Lisätiedot

/023/2009 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSKERTOMUKSEEN VUODELTA 2008

/023/2009 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSKERTOMUKSEEN VUODELTA 2008 KANNANOTTO 60766 1 (6) 3.6.2009 1081/023/2009 Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN KANNANOTTO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSKERTOMUKSEEN VUODELTA

Lisätiedot

METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07

METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07 METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (Metla) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet 1.1 Perustehtävät Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007

TILINPÄÄTÖS 2007. Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2007 Helsinki 2008 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 5 2.1. Vaikuttavuus 5 2.2 Tuloksellisuuden kehittäminen 9 2.2.1 Toiminnallinen tehokkuus 9 2.2.2

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Sektoritutkimus muutoksessa. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla

Sektoritutkimus muutoksessa. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla Sektoritutkimus muutoksessa Elämää muutoksen keskellä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät Kuopio 22. 23.11.2006 Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Metsäpolitiikka arvioitavana

Metsäpolitiikka arvioitavana Metsäpolitiikka arvioitavana Päättäjien 33. Metsäakatemia Seminaarijakso, Majvik, 12.9.2012 Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1.Metsäpolitiikan toimintaympäristö

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2008

Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2008 1 (5) Dnro 416/6/28 Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 28 1. Vuosien 28-212 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

VUODEN 2006 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTTI

VUODEN 2006 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTTI VÄLIRAPORTTI TME2123 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto Tulossopimus 12.1.2006, dnro 267/06/2006 VUODEN 2006 TULOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN VÄLIRAPORTTI Viitaten maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä Tapio Pouta 11.11.2009 Sisältö Metsähallituksen ja sen yksiköiden roolit Tulevaisuuden visio Metsähallituksen T&K toiminta Tutkimustiedon käytäntöön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2009 Sisällys 1 JOHDON KATSAUS........................................................ 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS............................................... 5 2.1

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa

Tuotteistamisen. Tuotteistamisen tuskaa Tuotteistamisen tuskaa tuskaa Tuotteistamisen Metsäosaamisen vienti vienti Metsäosaamisen Metlan nnäkökulmasta Metlan äkökulmasta tutkimusjohtaja Leena Leena Paavilainen Paavilainen tutkimusjohtaja Suomen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA?

PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Miten metsäalan rakennemuutos heijastuu politiikan sisältöön ja tekemiseen? Suomenlinna 3.12.2008 Aarne Reunala PYSYYKÖ METSÄPOLITIIKKA MUUTOSTEN MUKANA? Metsäsektorin politiikkaohjelma? Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015. Heureka, Vantaa 9.11.

Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015. Heureka, Vantaa 9.11. Metsäsektorin tulevaisuuskatsaus Metsäneuvoston linjaukset metsäsektorin painopisteiksi ja tavoitteiksi 2015 Heureka, Vantaa 9.11.2006 Marja Kokkonen Esityksen sisältö KMO:n tarkistusprosessi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin

Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin Metsäalan tulevaisuusseminaari 1.11.2007 Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin Christine Hagström-Näsi Metsäklusteri Oy Metsäklusterin keskeiset

Lisätiedot

MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa

MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa MOTTI metsäsuunnittelussa ja siihen liittyvässä tutkimuksessa Jari Hynynen Metla, Vantaan toimintayksikkö SIMO-seminaari 2.11.2007 / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Puunkäyt. Finnish Forest Research Institute

Puunkäyt.  Finnish Forest Research Institute Puunkäyt ytön n kehittäminen ja uudet tuotemarkkinat uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja puutuoteketjuihin Tutkimusjohtaja Leena Paavilainen Lahti, Sibeliustalo 13.11.2008 Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ Tämä kalvoesitys pohjautuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa tutkimukseen Esitys on päivitetty versio vuonna 27 ilmestyneestä kalvosarjasta

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4. VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.2010 Pekka Salmi, Asiakkuusjohtaja VTT Expert Services Oy 19.4.2010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2010 Sisällys 1 Johdon katsaus........................................................... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus....................................................

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2017 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan

E/573/221/2008 22.9.2008. Katsaus alkuvuoden 2008 toimintaan E/573/221/2008 22.9.2008 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 2 3 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 1 JOHDANTO Katsaus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Metsävarat ja metsien käsittely nyt Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 1920-luvulta lähtien Puuston kasvu ja

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot