KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta"

Transkriptio

1 KOTKAN PALVELULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

2

3 Kotkan palveluliikenteen kehittäminen Kotkan kaupunki Syyskuu 2006

4 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Elsa on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt. Elsa ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Elsa ohjelma toteuttaa osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa. Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: Liikenne- ja viestintäministeriö

5 TIIVISTELMÄ Tässä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan sisältyneessä Kotkan palveluliikenteen kehittämistyössä (PAKE) on tarkasteltu Kotkan kaupunkiliikenteen lähitulevaisuuden järjestämistapaa. Työn päätavoitteena oli edesauttaa Kotkan joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuden ylläpitämistä tilanteessa, jossa vähentyneet matkustajamäärät ovat aiheuttaneet uhan supistaa kaupunkiliikenteen linja-autovuorotarjontaa. Lisäksi työn tavoitteena oli joukkoliikennejärjestelmän esteettömyyden kehittäminen lisäämällä esteetöntä matalalattiakalustolla ajettavaa vuorotarjontaa. Työssä käsiteltiin kahta vaihtoehtoista Kotkan kaupunkiliikenteen järjestämistapaa: Vaihtoehto 1: Käytännössä koko sunnuntai- ja pyhäliikenne lakkautetaan ja korvataan kaupungin ostoliikenteellä. Lisäksi arkipäivän liikenteestä poistetaan joitakin vuoroja, joita korvaamaan perustetaan kaksi uutta kaupunkilinjaa (11 ja 25). Osa uusien linjojen vuoroista ajetaan ostoliikenteenä ja loput itsekannattavana. Yksi linja (34B) esitetään ajettavaksi jatkossa ostopalveluliikenteenä. Vaihtoehto 2: Koko sunnuntai- ja pyhäliikenne ajetaan edelleen yrittäjävetoisena linjaliikenteenä. Tässäkin vaihtoehdossa arkipäivän liikenteestä poistetaan joitakin vuoroja, joita korvaamaan perustetaan kaksi uutta kaupunkilinjaa (11 ja 25). Uudet linjat ajetaan kokonaisuudessaan linjaliikenteenä. Linja 34B esitetään tässäkin vaihtoehdossa ajettavaksi ostopalveluliikenteenä. Vaihtoehto 2:n rahoitustavaksi esitettiin liikennöitsijöille maksettavan lastenvaunukorvauksen korottamista. Työssä vertailtiin kahden yllämainitun vaihtoehdon palvelutasoa ja kustannuksia. Vaihtoehto 1 olisi vaatinut runsaasti kaupungin ostoliikennettä. Vaihtoehto 2 taas rahoitetaan korottamalla liikennöitsijöille maksettavaa lastenvaunukorvausta. Vaihtoehto 2 arvioitiin kaupungin kannalta edullisemmaksi, minkä vuoksi se valittiin kaupunkiliikenteen järjestämistavaksi alkaen. Palvelutason ja esteettömyyden kannalta vaihtoehdoilla ei ollut eroja. Kaupunkiliikenteen palvelutaso ja vuorotarjonta säilyvät uudistuksessa käytännössä ennallaan, mitä voidaan pitää hyvä tuloksena tilanteessa, jossa oli uhkana selvä tarjonnan väheneminen. Lisäksi Kotkan joukkoliikennejärjestelmän esteettömyys lisääntyy seuraavilla toimenpiteillä: Linja 34B (Karhula-Laajakoski) ajetaan alkaen matalalattiaisella pikkubussikalustolla palveluliikenteenä. Aikataulu ja ajoreitti säilyvät ennallaan. Tiutisen ja Karhulan väliseen lauantailiikenteeseen lisätään asiointivuoroja, jotka ajetaan matalalattiaisella pikkubussikalustolla palveluliikenteenä. Liikennöitsijät sitoutuvat kehittämään kalustoansa tavoitteena yhden uuden matalalattialinja-auton saaminen liikenteeseen joka vuosi. Jo nykyisin Kotkan kaupunkiliikenteestä noin 67 % ajetaan matalalla kalustolla.

6 ESIPUHE Tämä Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelmaan (ELSA = Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelma) sisältynyt työ on laadittu Kotkan kaupungin teknisen toimen toimeksiannosta Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy:ssä. Kotkan kaupungin vastuuhenkilö työssä oli liikenneinsinööri Rauno Savela. A-Insinöörit Oy:ssä työn projektipäällikkönä toimi DI Jouni Rintanen. Työ on laadittu Kotkan seudun joukkoliikenteen ja esteettömyysasioiden sidosryhmien yhteistyönä. Työn ohjausryhmään kuuluivat: Rauno Savela Simo Virtanen Ulla Marjamaa Seppo Nikkanen Seppo Jyrkilä Mika Collanus Jouni Rintanen Kotkan kaupunki, tekninen toimi Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Etelä-Suomen lääninhallitus Jyrkilä Oy Pohjolan Liikenne Oy Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy.

7 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ESIPUHE 1. JOHDANTO Työn lähtökohdat ja tavoite Työn sisältö ja toteuttamistapa Raportin sisältö KOTKAN PALVELULIIKENNE Palvelulinjojen perustamissyy ja nykyinen rooli Toimintaperiaate Linjasto ja liikennöitsijät Kannattavuus Matkustajamäärät, matkustajaprofiili, matkojen suuntautuminen Kalusto Informaatiojärjestelmä Lippujärjestelmä Pysäkit Kuljettajakoulutus palveluliikenteeseen Palvelulinjojen rooli erilliskuljetuksissa Palvelulinjojen tulevaisuus LIIKENNÖINTIMUUTOKSET Case Koskenrinne Kaupunkiliikenteen muutokset Lähtökohta ja ratkaisutapa Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehtojen vertailu ja kaupunkiliikenteen hoitotapa alkaen Palveluliikenteen kehittäminen Linja 34B Karhula - Laajakoski Linja P001 Ruukinkatu-Hovinsaari-Keskussairaala-Koskenrinne Tiutisen ja Karhulan välinen lauantailiikenne (Linja 5B) Sosiaalitoimen kuljetusten hoitaminen palveluliikenteellä MUUTOKSISTA INFORMOINTI... 41

8

9 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 1 1. Johdanto 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoite Kotkassa käynnistettiin vuonna 2003 ns. Esteetön Kotka hanke, joka pyrkii kehittämään kaupunkia ja sen erilaisia palveluja esteettömimmiksi ja tasaarvoisemmiksi kaikille käyttäjäryhmille. Vuosina Esteetön Kotka hankkeessa tehtiin esteettömyyskartoitusta käsittäen seuraavat asiakokonaisuudet: Liikenneturvallisuus Julkinen liikenne Palvelut, liikunta- ja virkistyspaikat. Koska esteettömyysasiat olivat ajankohtaisia Kotkassa samanaikaisesti kuin Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti Esteettömän liikkumisen tutkimusohjelmansa (ELSA), päätettiin lähteä syventämään Esteetön Kotka hanketta nimenomaan palveluliikenteeseen keskittyen. Vuonna 2005 toteutetussa Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) hankkeessa määritettiin Kotkan palveluliikenteen nykytila, ongelmat ja tärkeimmät kehittämistarpeet. Hankkeen konkreettisimpana tuloksena määritettiin suositeltavat kehittämistoimenpiteet Karhulan torin palveluliikenteen pysäkille. Hankkeessa raportoitiin myös Esteetön Kotka hankkeen liikennesuunnittelua käsitellyt osa. ESKO-hankkeessa saatuja tuloksia päätettiin lähteä tarkentamaan Kotkan palveluliikenteen kehittäminen (PAKE) -jatkohankkeella, joka on esitetty tässä raportissa. PAKE-hankkeen tavoite voidaan kiteyttää seuraavasti: Kotkan avoimen joukkoliikennejärjestelmän tehokkuuden ylläpitäminen tilanteessa, jossa uhkana on linja-autoilla ajettavan liikenteen supistaminen matkustajamäärien vähenemisen takia. Kotkan joukkoliikennejärjestelmän esteettömyyden lisääminen tarjoamalla kysyntää vastaavia ja matalalattiaisella kalustolla ajettavia palveluliikennevuoroja. Tasa-arvoisuuden lisääminen Kotkan joukkoliikenteessä, koska tarkoituksenmukainen palveluliikenne ajetaan matalalla kalustolla palvellen erityisesti vanhusväestöä. Kustannusten vähentäminen selvittämällä voidaanko sosiaalitoimen järjestämiä kuljetuksia hoitaa avoimella palveluliikenteellä. Hanke vastaa Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategian tavoitteisiin muokkaamalla Kotkan liikenneympäristöä kaikille käyttäjäryhmille tasaarvoisemmaksi. Hanke on myös looginen jatke Esteetön Kotka ja ESKOhankkeille ja se tuo hyötyä kaupunkilaisille jatkamalla ja tarkentamalla jo aikaisemmin tehtyä esteettömyyden kehittämistyötä. 1.2 Työn sisältö ja toteuttamistapa Hankkeessa on tarkasteltu seuraavia asiakokonaisuuksia: Koskenrinteen palvelukodin asukkaiden hajasijoittamisen aiheuttamat mahdolliset muutokset palveluliikenteessä.

10 2 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Supistettavan hiljaisen ajan linja-autoliikenteen korvaaminen palveluliikenteellä tai paikallisliikenteen uudelleen organisoinnilla. Mahdollisuus hoitaa osa sosiaalitoimen kuljetuksista palveluliikenteellä. Muutoksista informointi. Työmetodina olivat asiantuntijahaastattelut sekä sidosryhmien (Kotkan kaupungin tekninen toimi, kuljetusyksikkö ja sosiaalitoimi, palveluliikenteen liikennöitsijät, kaupunkiliikenteen liikennöitsijät) välinen vuoropuhelu. Ohjausryhmän kokouksissa työstettiin muussa vuoropuhelussa esille tulleita kehittämisideoita. Työssä haastateltiin seuraavia henkilöitä: Rauno Savela Kotkan kaupunki, tekninen toimi Simo Virtanen Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Arto Nygren Kotkan kaupunki, kuljetusyksikkö Eeva-Liisa Säisä Koskenrinteen palvelukodin johtaja Seppo Jyrkilä Jyrkilä Oy Ilkka Heino Henkilöliikenne Heino Ay Mika Collanus Pohjolan Liikenne Oy. Kuva 1. Työn päävaiheet. 1.3 Raportin sisältö Tämän raportin 2. luvussa on kuvattu Kotkan palveluliikenne. Aihekokonaisuuksina on esitetty palvelulinjojen perustaminen, toimintaperiaate, linjasto, kannattavuus, matkustajamäärät, kalusto, informaatio- ja lippujärjestelmä, pysäkit ja kuljettajakoulutus. Lukuun 3 on koottu työn aikana määritetyt kaupunki- ja palveluliikenteen muutossuositukset eli reitti- ja aikataulumuutokset. Luvussa 3 on myös pohdittu mahdollisuutta hyödyntää palveluliikennettä sosiaalitoimen kuljetuksissa.

11 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3 Luvussa 4 on esitetty informointisuunnitelma eli tapa, jolla suunnitelluista muutoksista tiedotetaan joukkoliikenteen käyttäjiä.

12 4 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2. Kotkan palveluliikenne 2.1 Palvelulinjojen perustamissyy ja nykyinen rooli Palvelulinjaliikenne käynnistettiin Kotkassa vuonna 1995 lähinnä kaupungin ohjaamina vanhustenkuljetuksina (mm. asiointi-, saunaja uimahallikuljetukset). Vuonna 1999 palveluliikenne laajeni yleiseksi, kaikille avoimeksi joukkoliikennelinjastoksi. Tässä vaiheessa linjoille annettiin omat tunnukset (P001 jne.), reitit ja aikataulut. Palvelulinjojen muuttaminen kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi johtui käytännössä siitä, että perinteistä linja-autoilla hoidettua liikennettä jouduttiin vähentämään vuoroja ja kokonaisia linjoja lakkauttamalla. Palveluliikenne tuli takaamaan minimipalvelutasoa alueille, joiden linja-autoliikenne oli lakkautettu tai sitä oli jouduttu olennaisesti vähentämään. Ajan kuluessa palveluliikenneverkostoa on saatu laajennettua. Linjoja ja aikatauluja suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon myös kaupungin eri hallintokuntien kuljetustarpeet. Jatkossakin palvelulinjojen rooli on säilynyt joukkoliikenteen minimipalvelutason ja kaupungin alueellisen tasa-arvoisuuden ylläpitäjänä. Erityisesti on pyritty takaamaan asiointimahdollisuus eli pääsy joukkoliikenteellä kaikista kaupunginosista Kotkansaareen, Karhulan keskustaan tai Sutelan market-alueelle. Myös palvelutaloista on pyritty järjestämään asiointimahdollisuus keskustoihin. Esimerkiksi P001 ajaa Koskenrinteeseen, minkä ansiosta matkustajien ei tarvitse kävellä linja-autolinja 2:n reitin varteen (noin 0,5 km). Ajan kuluessa palvelulinjojen rooli on muokkautunut selvemmin iäkkäämmän väestön kuljetusten hoitamiseen, koska kuljettaja avustaa matkustajia. Esimerkiksi Hovinsaaressa asuu runsaasti iäkkäämpiä palvelulinjojen käyttäjiä, joilla on palvelulinja P001:llä mahdollisuus asioida Kotkansaaressa. Ilman palvelulinjaa heidän olisi käveltävä Kotkantielle paikallisliikenteen linja-autoreitin varteen. 2.2 Toimintaperiaate Palvelulinjoilla liikennöidään ennalta määrättyjä ja aikataulutettuja reittejä pitkin. Auto voi kuitenkin aikataulun salliessa poiketa reitiltään hakemaan asiakasta kotiovelta tai viemään häntä kotiovelle. Poikkeama saa olla maksimissaan noin kahden minuutin / 5 km pituinen. Reitiltä poikkeamat tilataan suoraan puhelimitse autoilijoilta. Joillakin linjoilla poikkeamisesta veloitetaan yhden euron suuruinen lisämaksu, mutta pääsääntöisesti poikkeamiset eivät aiheuta lisäkustannuksia matkustajalle. Erityisesti keskussairaalaan ajettavat vuorot pyritään pitämään aikataulussaan eikä niillä juurikaan tehdä poikkeamia.

13 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 5 Poikkeamien lukumäärä vaihtelee viikonpäivittäin matkustajamäärän mukaan. Esimerkiksi Karhulaan ajettavilla linjoilla ehtii tehdä poikkeamia paremmin tiistaisin ja torstaisin, kun taas keskiviikkona eli Karhulan toripäivänä matkustajia on niin paljon, että poikkeamia ei ehdi tekemään. Myöskään lauantaisin poikkeamia ei juurikaan ehditä tekemään, koska aikataulut ovat niin tiukkoja. P001:llä ja P002:lla puolestaan ehditään hyvin tekemään pieniä enintään 2 min poikkeamia. Tiettyjen palvelulinjojen (P007, P008, P009, P010, P011) ja erityisesti lauantaivuorojen aikataulujen tiukkuus riippuu pitkälti siitä, että vuorot on perustettu korvaamaan poistettuja linja-autovuoroja eikä matka-aikaa ole haluttu pidentää. Näiden linjojen ja vuorojen vakiomatkustajat ovat tottuneet tiukempiin aikatauluihin eivätkä vaadikaan niin paljon poikkeamia. Näiden Karhulaan ajettavien linjojen matkustajat jaetaan pääsääntöisesti sopivasti reitin varrella oleviin kohteisiin eli Karhulan sairaalaan, kouluun ja torille. Palveluliikenteen autot pysähtyvät ottamaan matkustajia tai päästämään matkustajia kyydistä kaikkialla, missä se on turvallisen liikennöinnin puolesta mahdollista. Tavalliset bussipysäkit ovat usein käytettyjä pysähtymispaikkoja. Erityisiä palveluliikenteen pysäkkejä on muutamia. Kuva 2. Palvelulinjaliikennettä Karhulan linja-autoaseman edustan pysäkillä Vesitorninkadulla.

14 6 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2.3 Linjasto ja liikennöitsijät Kotkassa on yhteensä 15 palvelulinjaa (P ). Lisäksi viikonloppuisin liikennöidään korvaavana palveluliikenteenä joitakin normaaleja linja-autovuoroja. Seuraavaan taulukkoon on koottu palvelulinjojen perustiedot. Linja Reitti Liikennöintiaika Vuoromäärä Liikennöitsijä P001 Ruukinkatu Hovinsaari Arkisin: Ruukinkadulta 5, V.Jyrkilä Oy - Keskussairaala - Koskenrinne Koskenrinteestä 3 P002 Ruukinkatu Mussalo Arkisin: Ruukinkadulta 5, V.Jyrkilä Oy - Tulli-Satama Satamasta 6 P003 Pernoo Prisma - Kotkan tori Arkisin: Pernoosta 1 Torilta 1 Henkilöliikenne Heino P004 Pernoo Prisma - Keskiviikkoisin: Pernoosta 1, Karhulasta 1 Henkilöliikenne P005 Karhula-Pernoo Jäppilä - Pernoo (syöttöliikenne) Arkisin: Lauantaisin: Sunnuntaisin: P006 Mäntykangas - Karhula Arkisin: P007 Peippola - Karhula Arkisin: Lauantaisin: P008 Koivula - Karhula Arkisin: Lauantaisin: P009 Juurikorpi - Karhula Arkisin: Lauantaisin: P010 Karhula - Tiutinen Keskiviikkoisin: Lauantaisin: P011 Ruukinkatu Katariina (Karhula) P012 Kotka Jumalniemi Karhula Veikkola Peippola - Huruksela P013 Karhula Koivula Keltakallio Itäranta Isännänraitti - Prisma Tiistaisin: Torstaisin: Lauantaisin: Arkisin: P014 Prisma Kotkan tori Tiistaisin ja torstaisin: P015 Rantahaka Kotkan linja-autoasema Lauantaisin: Sunnuntaisin: Taulukko 1. Kotkan palvelulinjojen perustiedot. Arkisin: Jäppilästä 11, Pernoosta 10 Lauantaisin: Jäppilästä 2, Pernoosta 4 Sunnuntaisin: Kaukolasta 3, Pernoosta 3 Karhulasta 2, Mäntykankaalta 2 Arkisin: Karhulasta 3, Peippolasta 3 Lauantaisin: Karhulasta 2, Peippolasta 2 Arkisin: Koivulasta 1 Lauantaisin: Koivulasta 3, Karhulasta 3 Arkisin: Karhulasta 4, Juurikorvesta 4 Lauantaisin: Karhulasta 2, Juurikorvesta 2 Keskiviikkoisin: Karhulasta 1, Tiutisesta 1 Lauantaisin: Karhulasta 2, Tiutisesta 2 Tiistaisin: Ruukinkadulta 2, Katariinasta 2 Torstaisin: Ruukinkadulta 2, Katariinasta 2 Lauantaisin: Ruukinkadulta 2, Hurukselasta 2 Arkisin: 5 eri reittiä, Karhulasta 11 lähtöä Tiistaisin ja torstaisin: Kotkan torilta 1, Mariakodista 1 Lauantaisin: Rantahaasta 1 Sunnuntaisin: Rantahaasta 1, la-asemalta 1 Heino Etelä-Suomen Linjaliikenne, Henkilöliikenne Heino, Kai Hostikka Henkilöliikenne Heino Etelä-Suomen Linjaliikenne, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Henkilöliikenne Heino, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Kai Hostikka Etelä-Suomen Linjaliikenne, Pohjolan Liikenne Oy (torstai) Henkilöliikenne Heino Kai Hostikka Henkilöliikenne Heino Henkilöliikenne Heino

15 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 7 Kotkan palvelulinjoja liikennöivät liikennöitsijät ja heidän liikennöimänsä linjat on lueteltu seuraavassa taulukossa. Liikennöitsijä Palvelulinja Henkilöliikenne Heino Ay P003, P004, P005, P006, P009, P012, P014, P015 Etelä-Suomen Linjaliikenne P005, P007, P008, P009, P010, P011 Kai Hostikka P005, P007, P008, P009, P010, P013 V. Jyrkilä Oy P001, P002 Pohjolan Liikenne Oy P011 (vain torstaisin) Taulukko 2. Palveluliikenteen liikennöitsijät ja heidän ajamansa linjat elokuusta 2005 alkaen. Palvelulinjojen linjaverkko ja vuorotarjonta on esitetty kuvassa 26 seuraavalla sivulla. Kuva 3. Etelä-Suomen Linjaliikenteen palvelubussi Karhulassa helmikuussa 2006.

16 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan palvelulinjojen vuorotarjonta arkisin poikkileikkauksessa (molemmat ajosuunnat) Karttamerkit Palvelulinjat } Metriä Tuomas Talka, A-Tie Oy Kuva 4. Kotkan palveluliikenteen verkko ja vuorotarjonta

17 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kannattavuus Palvelulinja P001 (Ruukinkatu Hovinsaari Keskussairaala Koskenrinne) ajetaan vielä asti yrittäjävetoisesti, mutta kaikki muut Kotkan palvelulinjat ovat kaupungin kilpailuttamaa ostoliikennettä alkaen kaikki palvelulinjat ovat siis kaupungin ostoliikennettä. Vuonna 2004 Kotkan palveluliikenne sai valtionapua yhteensä Matkustajamäärät, matkustajaprofiili, matkojen suuntautuminen Matkustajamäärät Alla olevissa kaavioissa on esitetty Kotkan palveluliikenteen matkustajamäärätietoja. Kaavioissa on esitetty kaupungin ostamien palvelulinjojen matkustajamäärät. P001:n tiedot puuttuvat, koska se on tähän asti ajettu yrittäjävetoisesti. Palvelulinjojen matkustajamäärät vuosina 2002, 2003, 2004 ja Kuva 5. Kotkan palvelulinjojen kokonaismatkustajamäärät

18 10 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Palvelulinjojen matkustajamäärien kuukausivaihtelu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kuva 6. Kotkan palveluliikenteen kokonaismatkustajamäärien kuukausivaihtelu vuonna matkoja kpl Matkojen määrä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 7. Kotkan palveluliikenteen kokonaismatkustajamäärien kuukausivaihtelu vuosina Kuvassa on mukana myös vuoden 2006 tammi- ja helmikuun luvut.

19 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 11 Palvelulinjojen matkustajamäärät linjoittain vuonna P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010 P011 P012 P013 P014 Taksireitti Kuva 8. Kotkan palvelulinjojen matkustajamäärät linjoittain vuonna Matkustajaprofiili Kaupunki ei seuraa tilastollisesti palvelulinjojen matkustajaprofiilia. Kuitenkin voidaan todeta, että palvelulinjojen matkustajat ovat pääosin liikkumisrajoitteisia ikääntyneitä henkilöitä, joiden olisi vaikeata päästä tavallisiin linja-autoihin ilman avustajaa. Rollaattorin avulla liikkuvia on paljon. Kuljettajan henkilökohtainen palvelu on ratkaisevan tärkeätä liikkumisen kannalta. koululaisia. Toinen pääkäyttäjäryhmä ovat koululaiset. Koululaisia on erityisen paljon P009:llä niillä vuoroilla, jotka korvaavat linja-autoja. Myös P013:n Koivulan suuntaan ajavilla vuoroilla on runsaasti koululaisia aamulla ja iltapäivällä. P005:llä matkustaa paljon yläasteikäisiä Lauantaisin palveluliikenteessä matkustaa arkipäiviä enemmän kaiken ikäisiä matkustajia, koska vuorot korvaavat pitkälti kaupunkiliikenteen linja-autovuoroja. P002:ta käyttävät pääasiassa Mussalon satamassa työssäkäyvät. Matkojen suuntautuminen Matkojen suuntautumista ei myöskään tutkita järjestelmällisesti. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan matkat suuntautuvat selkeästi asiointikeskuksiin eli: Kotkansaareen Karhulan keskustaan Sutelan Prisma-marketin alueelle, josta on muodostumassa palvelukeskittymä (mm. apteekki).

20 12 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2.6 Kalusto Palveluliikenteessä ajetaan pääsääntöisesti 16-paikkaisilla pikkubusseilla, jotka yhtä lukuun ottamatta ovat matalalattiaisia. Korkealattiaisella autolla ajetaan normaaleja viikonlopun linja-autovuoroja korvaavia palveluliikennevuoroja, joten korkealattiaisuus ei tässä tapauksessa ole yhtä ongelmallista kuin muussa palveluliikenteessä. Autoissa ei ole hissijärjestelmiä eikä tarvetta hisseille ole ilmennyt, koska pyörätuoliasiakkaita matkustaa harvoin palvelulinjoilla. Lähinnä P013:lla matkustaa myös pyörätuoliasiakkaita. Yhdessä jo käytöstä poistuneessa autossa oli niiaustoiminto, joka kuitenkin osoittautui käytännössä toimimattomaksi. Kalusto on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös rollaattorien käyttäjille, koska kuljettajat avustavat rollaattorin käyttäjiä. Rollaattorin käyttäjiä matkustaa paljon palvelulinjoilla. Yhden arvion mukaan jopa lähes joka vuorolla matkustaa rollaattorin käyttäjä. Kuljettajien mukaan rollaattorin käyttäjiä on noin 1-4 /vrk. Rollaattorin käyttäjien lukumäärä vaihtelee linjoittain ja vuoroittain. Rollaattoreita käyttävät matkustajat eivät ole ongelma kaluston tilakapasiteetin kannalta, koska rollaattorit saa kasaan tarvittaessa matkan ajaksi. Huhtikuussa 2005 päättyneessä palvelulinjojen kilpailutuksessa Kotkan kaupunki ei edellyttänyt enää autoilta matalalattiaisuutta. Kaupunki edellytti ainoastaan, että autoissa on oltava paikat apuvälineille (rollaattori, pyörätuoli), lastenvaunuille sekä hyvät tartuntakahvat. Tämä merkitsee, että ainakin joiltakin liikennöitsijöiltä poistuvat palveluliikenteen matalalattia-autot muutaman vuoden kuluessa. Normaalilattialla varustetut autot mahdollistavat useampia matkustajapaikkoja, mikä on etu tilausliikenteessä, jota liikennöitsijät harjoittavat palveluliikenteen lisäksi. Kuva 9. Kotkan palvelubussikalustoa.

21 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Informaatiojärjestelmä aikataulut, mutta ei reittikarttoja. Palveluliikenteestä julkaistaan oma Palvelulinjojen aikatauluvihko, jossa on esitetty jokaisen linjan aikataulu, reittikartta ja liikennöitsijöiden yhteystiedot. Palveluliikenteen aikatauluvihkoa ja pieneen kokoon taitettavia Z-card aikatauluja jaetaan autoissa, linjaautoasemilla ja jul-kisissa rakennuksissa (esim. sairaala, uimahalli). Seutuliikenteen aikatauluvihkossa on myös palvelulinjojen Kotkan kaupungin www-sivuilta löytyvät myös palveluliikenteen aikataulut (www.kotka.fi/aikataulut/ ). Palvelulinjojen päätepysäkeillä on aikataulut ja reittikartat, mikäli niitä ei ole hajotettu. Kymen Sanomissa, ilmaisjakelulehdissä ja Kotkan Paikallisliikenne-lehdessä ilmoitetaan liikennöintiä koskevat muutokset. Liikennöitsijät jakavat A4-kokoisia esitteitä ajamistaan palvelulinjoista reittien varrella. Kaupunki laatii jaettavat esitteet. Tällä tavalla pyritään täsmäinformoimaan palveluliikenteestä. Lisäksi autoissa on tarjolla palveluliikenneinformaatiota. Myös Kotkan kaupungin sosiaalitoimi toimittaa tietoa (aikataulukirja, A4-kokoisia reittikarttoja) palveluliikenteestä henkilöille jotka ovat anoneet ilmaisia taksimatkoja, mutta jotka eivät ole niitä saaneet. Kuva 10. Pysäkki-informaatiota Sutelan Prisman palvelulinjan pysäkillä.

22 14 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 2.8 Lippujärjestelmä Palvelulinjoilla on käytössä sama lippujärjestelmä kuin muussa Kotkan paikallisliikenteessä. Palveluliikenteessä maksu on normaali linja-auton taksa ja palvelulinjoilla voi maksaa myös älykorteilla. Kaksi pysäkin väliä voi matkustaa ns. citytaksalla, joka on 1,00. Älykortti on selvästi yleisin maksutapa palveluliikenteessä. Maksutyyppijakauma syöttö käteinen rattaat kortti tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 11. Kotkan palveluliikenteen maksutyyppijakauma vuonna Kuljettajahaastattelun mukaan matkustajat tietävät melko hyvin palveluliikenteessä käytettävän lippujärjestelmän. Myös kuljettajat mainitsivat matkakorttia käytettävän yli puolessa matkoista. Ainoastaan keskiviikkoisin Karhulaan suuntautuvilla matkoilla käteismatkustajia on enemmän, koska Karhulan toripäivänä matkustaa enemmän satunnaisempia joukkoliikenteen matkustajia. 2.9 Pysäkit Palvelulinjoilla on päätepysäkit ja lisäksi Kotkassa on muutamia erillisiä palvelulinjapysäkkejä. Erillisiä palveluliikennepysäkkejä ovat: Karhulan tori Sutela (Prisma-market) Jumalniemi (Citymarket, Anttila) Karhulan uimahalli Keskussairaala Paimenportin palvelukeskus. Edellä luetellut pysäkit on esitetty seuraavassa kuvassa.

23 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 15 Karhulan tori Citymarket, Jumalniemi Anttila, Jumalniemi Prisma, Sutela Karhulan uimahalli Kotkan keskussairaala Kuva 12. Palveluliikenteen pysäkkejä Kotkassa. Paimenportin palvelukeskus

24 16 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Palvelulinjapysäkkejä on pyritty sijoittamaan palveluliikenteen kannalta erityisen tärkeisiin kohteisiin, ja ne on merkitty Palvelulinja-kilvin. Palvelulinjojen autot voivat siis pysähtyä kaikkialla, missä liikenneturvallisuus sallii pysähtymisen. Edellä mainitusta syystä ei ole ilmennyt tarvetta lisätä erillisiä palvelulinjojen pysäkkejä. Yleisesti pysähtymiseen käytetään kaupunkilinjojen pysäkkejä. Kuva 13. Matkustaja nousemassa P011:n kyytiin Katariinassa Mäntykadulla kesällä Kuljettajakoulutus palveluliikenteeseen Palvelulinjojen kuljettajille ei ole järjestetty erityistä koulutusta. Liikennöitsijä on valinnut kuljettajiksi sopiviksi katsomansa henkilöt. Käytännön asiakaspalvelutilanteet ja matkustajapalaute ovat opettaneet kuljettajille oikean toimintatavan. Myös kokemus monista vakiomatkustajista helpottaa työskentelyä ja matkustamista. Uusien kuljettajien tullessa palveluliikenteeseen kokeneemmat kuljettajat opastavat työhön. Kuva 14. Matkustajien avustamista P013:lla Karhulan torin palvelulinjan pysäkillä toukokuussa 2005.

25 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Palvelulinjojen rooli erilliskuljetuksissa Palveluliikennettä ei Kotkassa hyödynnetä hallintokuntien erilliskuljetusten hoitamisessa. Sairaalan kuljetukset ja esimerkiksi vanhusten saunakuljetukset ajetaan tilausajoina invataksilla. Erillisiä koululaisvuoroja ei ajeta palveluliikenteellä. Kaikki matkakortin saaneet koululaiset (koulumatka > 5 km) voivat tarpeidensa mukaan käyttää avointa palveluliikennettä. Koululaiset käyttävät paljon esimerkiksi kaupunkilinja 2:n ja P005:n yhdistelmää (Pernoon suunta). Asiointilinjat Kotkan kaupungin sosiaalitoimi ostaa suljettuina kuljetuksina ajettavat asiointilinjat. Asiointilinjoja ajetaan keskiviikkoisin Karhulaan (8 reittiä) ja torstaisin Kotkansaareen (3 reittiä). Asiointilinjaa on toivottu myös Sutelan Prisma-markettiin. Asiointilinjojen kyytiin pääsevät sosiaalitoimen päätöksellä henkilöt, jotka eivät huonon kuntonsa takia kykene matkustamaan avoimella joukkoliikenteellä. Matkustajat ovat pääasiassa sosiaalilain mukaisia matkustajia. Matkan omavastuuhinta on 6 km linja-autotaksan verran eli tällä hetkellä 2,50. Asiointilinjojen kuljetus tilataan liikennöitsijän keskuksesta ja kuljettaja hakee matkustajan kotoa ja avustaa hänet paluumatkalla kotiovelle asti. Matkustaja saa kuljetusta tilatessaan arvioidun hakemisajan. Avoimeen palveluliikenteeseen verrattuna asiointilinjoilla on enemmän aikaa matkustajien avustamiseen. Kotkan sosiaalitoimen tavoitteena olisi, että suljetut asiointilinjat voitaisiin lopettaa ja kaikki sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset voitaisiin hoitaa avoimilla palvelulinjoilla. Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska palvelulinjojen aikataulut ovat liian tiukkoja eikä kuljettajilla ole riittävästi aikaa avustaa matkustajia Palvelulinjojen tulevaisuus Haastatteluissa esitettiin arvioita, että jatkossa asiointilinjat tulevat lisääntymään ja korvaamaan erityisesti laitakaupunkialueiden linja-autoliikennettä. Kuva 15. P007:n palvelubussi maaseutumaisella Mukasentiellä Kotkan Riihikalliossa.

26 18 Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa 3. LIIKENNÖINTIMUUTOKSET 3.1 Case Koskenrinne Koskenrinteen vanhusten palvelukoti sijaitsee Kotkan Korelassa noin 4 km Kotkansaaren keskustasta pohjoiseen. Koskenrinteessä on 107 vuokra-asuntoa (osassa 2 asukasta eli asukkaita on enemmän kuin 107). Palvelukodin joukkoliikenneyhteydet hoidetaan palvelulinjalla P001. P001 ajaa arkisin (maanantai-perjantai) Koskenrinteen ja Kotkansaaren keskustassa sijaitsevan Ruukinkadun paikallisliikenneterminaalin väliä seuraavalla vuorotarjonnalla: Koskenrinteestä Ruukinkadulle 9.30 (9.50 Ruukinkadulla) (12.20 Ruukinkadulla) (13.10 Ruukinkadulla) Ruukinkadulta Koskenrinteeseen (11.50 Koskenrinteessä) (12.50 Koskenrinteessä) Taulukko 3. P001:n vuorotarjonta Koskenrinteen ja Kotkansaaren välillä arkisin. Vuorotarjonta mahdollistaa siis arkipäivinä Koskenrinteestä Kotkan keskustaan suuntautuvan asioinnin. Asiointiaikaa Kotkansaarelle jää siis valinnan mukaan joko 1 h 40 min tai 2 h 35 min. Koskenrinteen palvelukodin johdon mukaan palvelulinja P001 palvelee sekä reitin että vuorotarjonnan suhteen melko hyvin Koskenrinteen asukkaita. Asukkaat ovat myös käyttäneet kyseistä linjaa kohtuullisen hyvin. Tässä raportoitavassa PAKE-hankkeessa selvitettiin tarvetta muuttaa P001:n ajoreittiä tai vuorotarjontaa Koskenrinteen palvelukodin remontin takia. Koskenrinteen palvelukotia on remontoitu vuosien aikana. Remontti pystytään kuitenkin toteuttamaan suunnitelmallisesti jaksottaen siten, että vain pieni osa palvelukodin asukkaista joudutaan hajasijoittamaan Kotkan muihin palvelukoteihin (Kotkakoti, Sapokan Helmi, Karhulakoti), jotka sijaitsevat pääasiassa Kotkansaarella keskustan palveluiden läheisyydessä. Tästä syystä ei ole tarvetta muuttaa P001:n ajoreittiä tai aikatauluja, joten P001:n liikennöinti jatkuu ennallaan. Kuva 16. Remontoitava Koskenrinteen palvelukoti helmikuussa 2006.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT

LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT LAPPEENRANNAN MAASEUDUN PALVELULINJAT Vuonna 2014 Lappeenrannan maaseudun palvelulinjoilla kuljetettiin 1.525 matkustajaa 1.092 lähdöllä. Matkustajamäärä oli keskimäärin

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT

Kotkan paikallisliikenteen AIKATAULUT Kotkan paikallisliikenteen AKATAULUT 1.7.2016 - koulujen alkuun elokuussa 2017 Sisällysluettelo Koulut alkavat tiistaina 16.8.2016 Matkakortti Waltti saapuu Kotkan seudun joukkoliikenteeseen 1.7.2016,

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014

Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Tampereen joukkoliikenteen linjastosuunnitelma 2014 Lähtökohdat Suuri osa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden joukkoliikenteestä 1.7.2014 Tampereen joukkoliikenteen hoitoon Avaa mahdollisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen AIKATAULU 1.1.2013- Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 1.1.2013 alkaen Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 3,30 lapsi (4-11v) 1,70 Vaihtolippu aikuinen 1 lapsi (4-11) 0,50 (vaihtolippu voimassa 45

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Lapin ELY-keskus Viite:.Lapely/265/2016 Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Kemijärven kaupunginhallitus korostaa sitä, että valtionrahoitusta ei saa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39 Sisällysluettelo Sivu Paikallisliikenne 3.6-12.8.2013 LINJA 1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-4 LINJA 2 Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 5-7 LINJAT 1,2 Kanavansuu - Keskusta yhdistelmä 8

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 30 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteiden 2-4 liikennöintisuunnitelmat Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat

Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat Hämeenlinnan ja Hattulan bussitaksat 14.8.2007 Hämeenlinna Hattula Kertalippu aikuinen 2,70 E lapsi (4-11v) 1,40 E Vaihtolippu aikuinen 1 E lapsi (4-11v) 0,50 E (Vaihtolippu on voimassa 45 minuuttia leimauksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5.

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. 1 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. Kohde Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8 Kohde

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Kohdassa 3. kuvataan sellainen nykyinen liikenne, joka toteuttaa palvelutasomäärittelyn vaatimuksia käyttöoikeussopimuksen vaikutusalueella.

Kohdassa 3. kuvataan sellainen nykyinen liikenne, joka toteuttaa palvelutasomäärittelyn vaatimuksia käyttöoikeussopimuksen vaikutusalueella. UUDELY/2290/2014 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan välisen linja-autoliikenteen sekä palveluliikenne

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot:

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot: TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluiden tarjouspyyntöä Tilausliikenteen tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunnan koulukuljetukset

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely

Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtajan avauspuheenvuoro -AKL:n suhdannebarometri esittely Puheenjohtaja Pekka Helander Autoalan Keskusliitto ry 26.3.2010 Hilton Helsinki Kalastajatorppa AKL:n EETTINEN VASTUU Autoalan Keskusliitto

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.

Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12. Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkasopimusten tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä ja vastauksia / 20.12.2013 Kysymys 1: Maaseutuliikenne kilpailutetaan kannusteurakkana. Erityisesti

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA

OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA OSAYLEISKAAVOJEN TOTEUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN JA PYÖRÄILYN NÄKÖKULMASTA CASE LAPPEENRANTA LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 VESA VERRONEN LÄHTÖKOHTIA Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 laatiminen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön!

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Tampereen Aluetaksissa pidettiin 21.9.2009 palaveri, johon osallistui tamperelaisia invataksiyrittäjiä, taksitarkastajat,

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä

Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe. Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä Jyväskylän joukkoliikenne 20X0 selvityksen II. vaihe Jyväskylän kaupungin yleiskaava Tiivistelmä 24.04.2012 Selvityksen tavoitteet Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena on selvittää Jyväskylän nykyisen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT

JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT Järvenpään JOUKKOLIIKENTEEN KESÄAIKATAULUT 6.6.2016 9.8.2016 Liikennöintikauden vaihtumisessa on vaihtelua liikennöitsijöittäin. Tarkista aikataulut tarvittaessa liikennöitsijältä tai Matkahuollosta. Koosteen

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten

PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten LIITE 1 KYSELY KUNTIEN EDUSTAJILLE 1(4) PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten Kuntanne on mukana LVM:n YHKE (Yhteiskunnallisten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1 Sivu 1/8 Tällä liitteellä määritellään kohteen nro 1 aikataulut ja reitit ja mahdollinen ostajan Aikataulu: Kaukjärven koulu alkaa klo 8.30. Iltapäiväkuljetuksia on seuraavasti: ma klo 12.30 ja 14.30,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Lappeenrannan lähiliikenne AIKATAULUT 6.6. - 15.8.2016

Lappeenrannan lähiliikenne AIKATAULUT 6.6. - 15.8.2016 Lappeenrannan lähiliikenne AIKATAULUT 6.6. - 15.8.2016 www.lappeenranta.fi/joukkoliikenne Sisällysluettelo 6.6. - 15.8.2016 Kaukoliikenne Sivu Keskustasta länteen / Aikatauluyhdistelmä 2 Lännestä keskustaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2016 1 (5) 2 Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen suunnitteluohjeesta ja palvelutasomäärittelystä vuosille 2016-2021 HEL 2016-003710 T 08

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 2.6. 11.8.2014 ê ê HINNAT UUDET HINNAT 1.5. ALKAEN ê LIIKUTTAVAT ê Ihastu paikalliseen. Lappeenrannan paikallisliikenteessä on uudet liikuttavat hinnat. Lappeenrannassa

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Liite A. Tarjouspyynnön reitit (kohteet) Tarjoushinnat tulee antaa tarjouspyynnön tarjouslomakkeelle tässä liitteessä eritellyistä reiteistä.

Liite A. Tarjouspyynnön reitit (kohteet) Tarjoushinnat tulee antaa tarjouspyynnön tarjouslomakkeelle tässä liitteessä eritellyistä reiteistä. 1 Tarjouspyynnön reitit (kohteet) Liite A Tarjoushinnat tulee antaa tarjouspyynnön tarjouslomakkeelle tässä liitteessä eritellyistä reiteistä. (**Sarakkeessa Päivittäinen kilometrimäärä sisältää arvioidun

Lisätiedot

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 0,50 euroa KYLMÄSEN LIIKENNE OY Muhostie 26 91800 TYRNÄVÄ Puhelin (08) 545 1325 Faksi (08) 545 1141 www.kylmasenliikenne.fi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT

Kotkan seudun BUSSIAIKATAULUT Kotkan seudun BUSSAKATAULUT Kotka Pyhtää Hamina Virolahti Miehikkälä UUSTTU 1.1.2017 1.1.2017 - koulujen alkuun elokuussa 2017 Henrietta Mediat 2017 = Pyhtään ja Hurukselan alue = Kotkan paikallisliikenne

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

LEPPÄVIRTA ja VARKAUS

LEPPÄVIRTA ja VARKAUS LEPPÄVIRTA ja VARKAUS 1.8.2014-31.5.2015 Leppävirran alueella liikennöivä PALI-auto palvelee seuraavasti: Sorsakosken PALI liikennöi oheisen aikataulun mukaan ja Sorsakoskella tilausten perusteella TIISTAISIN

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta RAJAVARTIOLAITOS Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta Vuodet 2010-2013 Wegelius Mika 21.3.2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kuukausittainen tarkastelu... 3 3. Tarkastelu viikonpäivittäin...

Lisätiedot

Otavan bussiliikenne 2016

Otavan bussiliikenne 2016 Otavan bussiliikenne 2016 Otava-Seura ry www.otava-seura.net Hyppää kyytiin! Otavan bussiliikenne ja aikataulut Julkaisemme Otava Mikkeli Otava-paikallis- ja pikalinjaliikenteen aikataulut, jotka perustuvat

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden

Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut Joukkoliikenne Kuopion Vehmersalmen ja Nilsiän alueiden joukkoliikenteen kannusteurakkakilpailuihin tulleet kysymykset ja annetut vastaukset

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN KUVAUS... 3 2 RAHASTUSLAITTEET... 3 3 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 KULJETTAJAN TOIMINNALLE

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot