KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 OV.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 OV."

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tiivistelmä valmistavan koulutuksen sisällöstä / Pohjois-Karjalan aikuisopisto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kurssin nimi Sosiaali- ja terveysalan työn perusteet KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 15 OV. opintoviikot Keskeinen sisältö 1 ov. Sosiaali- ja terveydenhuollon historia, nykyhetkeä ja keskeisiä tulevaisuuden visioita Toimintajärjestelmän lainsäädäntö, subjektiiviset oikeudet, hoitotakuu, palveluseteli Kasvun tukemiseen ja ohjaamiseen liittyvät säädökset ja toimintaperiaatteet Suunnitelmallisuus ja erilaiset hoito- ja kasvatussuunnitelmat Tavoitteellinen toiminta ja sen arviointi Miten saatto- ja palliatiivinen hoito esillä Opettajien esittämiä toiveita, ehdotuksia Onnistunut kohtaaminen 2 ov. Monikulttuurisuustaidot Tietojen keruumenetelmät, dokumentointi ja argumentointi-valmiudet Vuorovaikutuksen ja työyhteisö-taitojen perusteet Luovan ilmaisun ohjaustaidot Ravitsemuksen perusteet (Verkkokurssi) 1 ov. Suomalaiset ravitsemussuositukset Energia- ja suojaravintoaineiden lähteet, tarve ja tehtävät Eri-ikäisen asiakkaan perusravitsemus Perusruoan valmistusohjeet Elintarvikehygienian perusteet ja hygieniapassin suorittaminen

2 Eri-ikäisen asiakkaan kasvu, kehitys ja hyvinvoinnin osatekijät 3 ov Eri-ikäisen asiakkaan psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja moraalinen kehitys ja niihin vaikut-tavat tekijät Eri-ikäisen asiakkaan hyvinvoinnin osatekijät, elämänhallinta, kasvun ja kehityksen tukeminen Varhaiskasvatuksen perusteet Erilaiset oppimiskäsitykset Kasvatuskumppanuus ja ohjaava kasvatus Ammatillinen kasvu ja ammattietiikka (sisältää orientaation ja tyässoppimisen) 8 ov. Lähihoitajan vastuu, velvollisuudet ja ammatillinen kasvu Ammattietiikan perusteet: arvot, normit, moraali, ihmiskäsitykset Lähihoitajan eettiset ohjeet, salassapito ja muu ohjaava lain-säädäntö Työturvallisuus Työssäoppiminen toimintaympäristöt, joissa työskennellään eri-ikäisten lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien sekä kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, esiopetus, koulut, aamu- ja iltapäiväkerhot, kehitysvammayksiköt, vanhusten palveluja hoitoyksiköt, mielenterveys- ja päihdeyksiköt sekä kolmannen sektorin toimintayksiköt.

3 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kurssin nimi Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen (2 ov) HOITO- JA HUOLENPITO 22 OV. opintoviikot Keskeinen sisältö 2 ov. Hoitotyön arvot ja periaatteet Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus Hoitotyön keskeiset käsitteet Hoitotyön prosessi Hoitotyön suomalainen toimintoluokitus Rakenteinen kirjaaminen, sähköinen kirjaaminen Viestiminen ja tiedottaminen Miten saatto- ja palliatiivinen hoito esillä Ei erillisenä sisältönä. Rakenteisen kirjaamisen harjoituksissa voi tulla esille. Opettajien esittämiä toiveita Hoitotyön toiminnot 2 ov. aktiviteetti (asentohoito, uni ja valvetila) erittäminen nesteytys, ravitsemus (erityisruokavaliot) hengitys verenkierto aineenvaihdunta turvallisuus (aseptiikka) päivittäiset toiminnot (puhtaudesta huolehtiminen, ruokailun järjestäminen, liikkumisessa avustaminen, apuvälineiden järjestäminen ja käytön ohjaus) psyykkinen tasapaino aistitoiminta (kipu) kudoseheys (puhdas haava, painehaavojen ehkäisy) jatkohoito (kuolevan potilaan hoitaminen ja vainajasta huolehtiminen) Palliatiivisen ja saattohoidon käsitteet, hieman kuolemaan liittyviä asenteita ja hoitajan omaa suhtautumista kuolemaan. Tuntien pääpaino on perushoidollisessa näkökulmassa kokonaisuutena eli kehollinen, psyykkinen ja sosiaalinen hoito, tuki ja auttaminen. Myös laboraatiotunneilla vainajan laiton yhteydessä käydään em. asioita läpi. (1 päivän aikana). Ammattiopistossa myös käsitelty aihetta vastaavalla tavalla laboraatiotunneilla. Enemmän aikaa asian käsittelyyn, vierailijoita keskustelemaan aiheesta. Vierailuja esim. hautaustoimistoon.

4 Lääkehoidon perusteet ja Lääkelaskenta (3 ov) Lääkkeen antaminen (lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat; ihon alle ja lihakseen injektion käyttökuntoon saattaminen sekä antaminen ja lääkkeiden jakaminen tarjottimel-le/dosettiin, nesteensiirtolaitteen täyttäminen ) Lääkkeen vaikutuksen ja vaikuttavuuden seuranta Lähihoitajan vastuu lääkehoidossa Lääkkeiden säilytys ja hävitys Päihteiden käytön vaikutus lääkehoitoon Lääkehoidon ohjaus, lääke-määräysten tulkinta ja uusiminen Lainsäädäntö: lääkevalvonta ja sairasvakuutus Pharmaca Fennica tai lääketietojärjestelmät Lääkelaskut Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja toimeentuloturva 1 ov. Sosiaali- ja terveyden-huollon lainsäädäntö Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaaliset ongelmat Toimeentuloturva Psykososiaalinen tukeminen Anatomia ja fysiologia 1 ov. Hermosto rakenteet Hengityselimistö Sydän ja verenkierto Tuki- ja liikuntaelimistö Ruuansulatuselimistö Virtsanerityselimistö Ihon rakenne Haiman hormonit Ei erillisenä osiona sisällössä, mutta aihetta voidaan käsitellä psykososiaalisen tuen ja toimeentuloturvan yhteydessä

5 Muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksien hoito sekä lääkehoito (sisältää työssä oppimisen) 9,5, ov. Sydän- ja verisuonisairaudet, aivoverenkiertosairaudet, diabetes, epilepsia, parkinsonin tauti, Alzheimerintauti, dementia, reuma, artroosi, osteoporoosi, astma ja allergiat, syöpä, mielenterveydenhäiriöt Kivun hoito Yleisimmät lääkeaineryhmät Lääkkeiden yleisimmät vaikutukset ja haittavaikutukset sekä lääkkeiden väärinkäyttö Työssäoppiminen Tutkinnon suorittamispaikoiksi soveltuvat sosiaali- ja terveysalan yksiköt, sairaalat, vuode- ja hoivaosastot, kotihoitoyksiköt, asumispalveluyksiköt, palvelukeskukset, vanhainkodit sekä pienryhmäkodit, joissa työskennellään lasten, nuorten, aikuisten sekä vanhusten kanssa. Ei erillistä mainintaa sisällöissä. Kivun hoidon yhteydessä ja syöpätauteja käsitellessä teemaa voidaan sivuta. Osa opiskelijoista suorittaa työssä oppimisjakson työyksikössä, jossa toteutetaan myös palliatiivista ja saattohoitoa. Ravitsemus 1 ov. Erityisruokavaliot: VL, LA, MA, GL, DIAB, allergiat, sydän- ja verisuonit., dementia, syöpäpotilaan ravitsemus, kihti ja sappi Ensiapu 0,5 ov. EA 1 suoritus Työhyvinvointi- ja 0,5 ov. Työn yleiset kuormitustekijät työturvallisuus Työturvallisuus Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan/potilaan kohtaaminen Ergonomia 0,5 ov. Ergonomian perusteet Ergonomisten työ-asentojen ja asiakkaan aktivoimisen perusteet ja soveltaminen Yleisimpien siirto- ja nostoapuvälineiden perusteet ja soveltaminen asiakassiirroissa ja nostoissa

6 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 13 ov. Kurssin nimi opintoviikot Keskeinen sisältö Suunnitelmallisuus ja 1 ov Erilaiset tiedonkeruumenetelmät taloudellinen toiminta Kuntoutussuunnitelma ja sen laatiminen Erilaisten asiakkaiden kuntoutumisen tukeminen Laatukriteerit Ravitsemus 0,5 ov. Ruokatarvikkeiden hankkimiseen ja perusruoan valmistukseen ohjaaminen Kuntoutujan yksilöllisen ravitsemuksen huomioiminen Sydän- ja TULES- kuntoutujan sekä neurologisten ja ikääntyneiden kuntoutujien erityistarpeet ravitsemuksessa Kuntoutumista edistävä 1,5 ov. Kuntoutuksen, toimintakyvyn ja työote kuntouttavan työotteen käsitteet laajaalaisesti (syventävä) Voimavaralähtöinen työskentely Kuntoutujan toimintakyvyn tukeminen Toimintakyvyn tukemisen suunnitelma Toimintakyvyn arviointi Teknologian hyödyntäminen Apuvälineiden jakelukanavat ja huolto Miten saatto- ja palliatiivinen hoito esillä Opettajien esittämiä toiveita Mielenterveys ja päihderiippuvuus 1 ov. Mielenterveystyön eri tasot ja palvelujärjestelmä Riippuvuus ilmiönä Terveys ja hyvinvointi 2 ov. Ohjausprosessi Kuntoutumine ja päivittäiset toiminnot Ennaltaehkäisevä näkökulma kuntoutuksessa

7 Toiminnalliset ja luovan ilmaisun menetelmät Sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen Työturvallisuus 0,5 ov. Tapaturmien riskitekijät ja ehkäisy Työturvallisuutta ohjaavat säädökset ja toimintaperiaatteet Työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Palvelujärjestelmät ja 1 ov. Ammattieettiset periaatteet vuorovaikutus Palautteen hyödyntäminen Moniammatillinen verkostotyö Palvelujärjestelmä kuntoutustyössä Lääkinnällinen, ammatillinen, sosiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus Ammatillinen vuorovaikutus (sis. työssä oppimisen) 5,5 ov. Ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä, selkokielen käyttäminen, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen Tulkkipalvelut Työssäoppiminen: toimintaympäristöt, joissa työskennellään eriikäisten vammaisten henkilöiden ja päihdesekä mielenterveysongelmaisten kuntoutujien kanssa. Työpaikkoja voivat olla kuntoutuslaitokset, asumispalveluyksiköt, kotihoito, kuntouttavaa työotetta käyttävät hoitoyksiköt, päiväkodit, koulut, esikoulut, aamu- ja iltapäiväkerhot sekä mielenterveyden ja päihdetyön yksiköt. Osa opiskelijoista voi suorittaa työssä oppimisjakson yksikössä, jossa toteutetaan myös palliatiivista ja saattohoitoa (esim. kehitysvammaisten laitoshoidon palvelujen vuodeosastot).

8 Osaamisalaopinnot suoritetaan pakollisten tutkinnon osien jälkeen. Osaamisalaopintojen laajuus on 30 ov. Suomessa mahdollista suorittaa seuraavat osaamisalaopinnot: Asiakaspalvelu ja tietohallinta, Jalkojen hoito, Ensihoito, Kuntoutus, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Mielenterveys- ja päihdetyö, Sairaanhoito ja huolenpito, Suun terveyden hoito, Vammaistyö, Vanhustyö. Nuorten koulutuksen puolella osaamisalaopinnoista käytetään nimitystä koulutusohjelmaopinnot. Seuraavassa taulukossa koottu yhteenveto siitä, miten palliatiivinen ja saattohoito tulevat esille Pohjois-Karjalan aikuisopistossa tarjottavien osaamisalojen valmistavassa koulutuksessa OSAAMISALA 30 ov. Asiakaspalvelu ja tietohallinta (Ei toteutusta tällä hetkellä) Ensihoito sis. Ensihoitopalvelussa toimiminen (20 ov) ja Päivystyspolikliininen hoitotyö (10 ov) Jalkojen hoito (Ei toteutusta tällä hetkellä) Kuntoutus (Ei toteutusta tällä hetkellä) Miten palliatiivinen ja saattohoito tulevat esille? - Ei erillisenä sisältönä. Opintoihin sisältyy kriisissä olevan asiakkaan ja omaisen kohtaaminen (debriefing, defusing). asiakkaita, - Ei erillistä mainintaa sisällöissä. asiakkaita, Opettajien esittämiä toiveita ja ehdotuksia

9 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Sairaan lapsen ja nuoren hoito ja ohjaus (2,5ov) sisältöön kuuluu myös hoitotyön menetelmien soveltaminen kuolevan lapsen ja nuoren sekä perheen hoidossa. Mielenterveys- ja päihdetyö Sairaanhoito ja huolenpito asiakkaita. Ei erillisenä sisältönä. Opintoihin sisältyy kriisissä olevan asiakkaan ja omaisen kohtaaminen, kriisin vaiheet. asiakkaita Tutkinnon osan sisältöön kuuluu kuolevan potilaan hoito. Aihetta käsitelty yhden päivän aikana lähiopetuksessa. Seminaaripäiviä aiheesta Tarvitaan valmiuksia läsnäoloon kuolevan kanssa, sekä omaisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen muun avun piiriin. Käsittelylle varattu aika on tällä hetkellä riittävä suhteessa muihin sisältöihin, mutta uusia toteutustapoja voisi kehitellä. asiakkaita. Ammattiopistossa aihetta käsitelty kotihoidon yhteydessä: Keskusteleva opetus kotihoidon toimintaperiaatteista mukaan lukien kestävä kehitys ja taloudellisuus, tavoitteista, erilaisista asiakkaista mukaan lukien saattohoito kotona, järjestäjistä ja toimintamalleista kuten tiimityö ja omahoitajuus.

10 Sairaanhoidon osuudessa: Keskusteleva opetus tavallisimpia sisätauti-kirurgisia (sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, keuhkoahtaumatauti, kilpirauhasen sairaudet, ruuansulatuskanavan sairaudet, päiväkirurginen ja verisuonikirurginen hoitoprosessi), neurologisia (aivoinfarkti, verenvuoto, MS- tauti ja ALS), infektio- (hengityselinten infektiosairaudet, virushepatiitit ja HIV), syöpä- (keuhko- ja suolistosyövät), ihosairauksia (ruusu, vyöruusu, psoriaasi, säärihaava ja makuuhaava) ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista osteoporoosia sairastavien potilaiden suunnitelmallisesta ja näyttöön perustuvasta sairaanhoidosta ja huolenpidosta mukaan lukien ko. sairauksien ennaltaehkäisyn ja vaikeutumisen estämisen keinot (terveysneuvonta ja aseptiikka) sekä saattohoito. Saattohoidon alueelta on ESSEEKOE oppilaitosnäyttönä.

11 Vanhustyö (Ei toteutusta tällä hetkellä) Palliatiivinen ja saattohoito esillä seuraavissa sisällöissä: kivunhoito kuoleman kohtaaminen, kuolemaan liittyvistä asioista luontevasti puhuminen vanhuksen ja hänen läheistensä kanssa. kuolemaa lähestyvän vanhuksen hoitaminen asiakkaita. Vammaistyö (ei toteutusta tällä hetkellä) Ammattiopistossa vanhustyön koulutusohjelman saatto- ja palliatiivisen hoidon sisältö: Iäkkäiden suhtautuminen kuolemaan Saattohoitopäätös ja hoitotahto Kotisaattohoito ja saattohoito laitoksessa (hyvä perushoito, ravitsemus, hygienia, iho, hengitys, erittäminen, uni ja lepo sekä oireiden lievitys) Turvallinen ja jatkuva hoitosuhde (henkinen ja hengellinen tukeminen9, yksilöllisyys, Läheiset, elämänlaadun maksimointi, luopuminen ja surutyö, viimeiset hetket. monikulttuurisuus. Toimenpiteet kuoleman jälkeen Ei erillistä mainintaa sisällöissä. asiakkaita, Palliatiivista ja saattohoitoa tulisi käsitellä, sillä vammaistyössä toimivan työhön kuuluu palliatiivista ja saattohoitoa erityisesti vaikeasti vammaisten parissa toimiessa.

12 Osaamisalan lisäksi suoritetaan valinnainen tutkinnon osa 10 ov. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voidaan hyväksyä tietyin edellytyksin tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, kuten ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tällä hetkellä aikuisopistossa mahdollista suorittaa seuraavia erillisiä valinnaisia tutkinnon osia: VALINNAINEN TUTKINNON OSA 10 ov. Lasten ja nuoren mielenterveyden edistäminen miten palliatiivinen ja saattohoito tulee esille - Työssä oppimisen aikana opiskelija voi toimia ympäristössä, jossa palliatiivisen ja saattohoidon asiakkaita Päihdetyön perusteet - Työssä oppimisen aikana opiskelija voi toimia ympäristössä, jossa palliatiivisen ja saattohoidon asiakkaita Päivystyspolikliininen hoitotyö Vanhusten kotihoito ja huolenpito ks. osaamisalat Työssä oppimisen aikana opiskelija voi toimia ympäristössä, jossa palliatiivisen ja saattohoidon asiakkaita - Työssä oppimisen aikana opiskelija voi toimia ympäristössä, jossa

13 Terveys, turvallisuus ja ruokahuolto palliatiivisen ja saattohoidon asiakkaita -

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-,

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 päivitetty 23.04.2013 Sisällys Sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimukset...3

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Hoitotyön opintopolku syksyllä 2012 Jylpyn kampuksella Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, 48220 Kotka Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA 1 PKKY Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA LÄHIHOITAJA HYVÄN SAATTOHOIDON TOTEUTTAJANA 5 OV (OPETUSSUUNNITELMA)/ TOTEUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot